Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Portugal


Generaldirektoratet for retspleje (Direção-Geral da Administração da Justiça) – Direktoratet for strafferegistre (Direção de Serviços de Identificação Criminal)

Adresse:

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 a 14
1990-097 Lisboa

Tlf. (+351) 217 906 200/1
Fax (+351) 211 545 100

E-mail: Link åbner i nyt vinduecorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

I overensstemmelse med lov nr. 37/2015 af 5. maj 2015 har følgende enheder adgang til oplysninger fra strafferegistret, ud over indehaveren af oplysningerne og enhver person, der kan godtgøre, at vedkommende fremsætter anmodningen på vegne af den pågældende eller i dennes interesse; adgang gives alene til de formål, der er anført i hver enkelt anmodning:

 1. dommere og anklagere med henblik på strafferetlige undersøgelser, efterforskning af straffesager og fuldbyrdelse af domme, afgørelser om adoption, værgemål, samværgemål, anbringelse i familiepleje, civil navngivning, udlevering, børnepasning eller anbringelse af børn eller ændring af udøvelsen af forældreansvar samt med henblik på afgørelse om en accessorisk anmodning om inddrivelse af skyldners gæld i forbindelse med dennes insolvensbehandling
 2. enheder, der i overensstemmelse med strafferetsplejeloven har bemyndigelse til at udføre efterforskning eller er forpligtet til at samarbejde på internationalt plan om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet inden for rammerne af disse beføjelser
 3. enheder med juridisk beføjelse til at tilgå indsattes individuelle sager med dette formål
 4. socialtjenester med henblik på social integration
 5. enheder med juridisk beføjelse til at garantere den nationale sikkerhed og forebygge sabotage, terrorisme og spionage samt enhver handling, der per se kan være til skade for eller ødelægge den i overensstemmelse med forfatningen oprettede retsstat, udelukkende med henblik på at nå disse enheders mål
 6. andre officielle enheder end ovennævnte, som handler i offentlighedens interesse i udøvelsen af deres hverv, hvis attesterne ikke kan erhverves fra indehaverne, med tilladelse fra det medlem af regeringen, der er ansvarligt på dette område; hvis der er tale om oplysninger om en juridisk eller tilsvarende person: de offentlige organer, der fører tilsyn med sidstnævntes økonomiske aktiviteter, i det omfang det er strengt nødvendigt for at føre dette tilsyn og med tilladelse fra det medlem af regeringen, der er ansvarligt på dette område
 7. de centrale myndigheder i de EU-medlemsstater, der er udpeget i henhold til Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009, inden for rammerne af de beføjelser, de er tillagt ved denne rammeafgørelse
 8. udenlandske myndigheder eller enheder med tilladelse fra det medlem af regeringen, der er ansvarligt på dette område, på samme vilkår som de tilsvarende nationale myndigheder, med henblik på efterforskning af straffesager
 9. de officielle enheder i EU's medlemsstater på samme vilkår som de tilsvarende nationale enheder, med de formål, der er fastsat i artikel 22, stk. 5, i lov nr. 37/2006 af 9. august 2006, samt enheder i et tredjeland i overensstemmelse med en gældende konvention eller en international aftale, idet det sikres, at de nationale enheder får samme mulighed
 10. enheder, der er godkendt af det medlem af regeringen, der er ansvarligt på dette område, med henblik på videnskabelig forskning eller statistiske formål.

Indehaveren af oplysningerne, som ansøger om en udskrift, skal godtgøre, at den pågældende er indehaver heraf, dokumentere sin identitet ved at forevise sit identitetskort eller et andet tilsvarende id-kort og gøre rede for, hvad udskriften skal anvendes til. Hvis ansøgningen indgives på en elektronisk platform, kontrolleres indehaverens legitimitet og identitetsoplysninger gennem en autentificering ved hjælp af et id-kort eller en digital nøgle (lov nr. 37/2015 af 5. maj 2015).

Følgende kan anmode om en udskrift fra strafferegistret på vegne af indehaveren af oplysningerne eller i dennes interesse:

 1. slægtninge i opstigende linje til en mindreårig indehaver af oplysningerne
 2. værgen eller samværgen for en umyndiggjort indehaver af oplysningerne
 3. en tredjepart, der udtrykkeligt og skriftligt har fået tilladelse hertil af indehaveren af oplysningerne.

De ansøgere, der er nævnt i litra a) og b), skal godtgøre, i hvilken egenskab de indgiver ansøgningen, dokumentere identiteten af indehaveren af oplysningerne ved at fremvise dennes id-kort eller et andet egnet identitetsdokument samt angive, hvad udskriften skal anvendes til.

En tredjemand, der af indehaveren af oplysningerne er bemyndiget til at indgive en anmodning om en udskrift, skal fremlægge en erklæring fra denne indehaver forsynet med en underskrift, der svarer til underskriften på det dokument, der fremlægges, og som indeholder følgende oplysninger:

 1. fulde navn på indehaveren af oplysningerne og nummeret på vedkommendes id-kort eller andet relevant identitetsdokument
 2. den bemyndigede persons fulde navn og nummer på dennes id-kort eller andet relevant identitetsdokument
 3. erklæring fra den, der har givet tilladelse til ansøgningen om udskriften, med angivelse af, hvad denne skal anvendes til.

Ud over ovennævnte erklæring skal den bemyndigede tredjepart selv forevise et identitetsdokument, som skal være nævnt i godkendelseserklæringen, samt et identitetsdokument for indehaveren af oplysningerne som dokumentation for ægtheden af dennes underskrift og de respektive identitetsdata, eller en bekræftet kopi.

Videregivelse af oplysninger fra strafferegistret eller mangel på samme sker ved udlevering af en udskrift af strafferegistret, som fremsendes elektronisk. Denne udskrift vedrører den derpå anførte person og bekræfter indholdet af den pågældende persons straffeattest, eller at den pågældende har en ren straffeattest, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om identifikation af kriminelle og under hensyntagen til det formål, hvortil udskriften er udleveret. Udskrifterne er gyldige i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen og kan alene anvendes til det i ansøgningen anførte formål, som også skal være angivet på udskriften (lov nr. 37/2015 af 5. maj 2015 og lovdekret nr. 171/2015 af 25. august 2015).

Der kan ansøges om en udskrift fra strafferegistret på Link åbner i nyt vinduewebstedet for generaldirektoratet for retspleje (Direção-Geral da Administração da Justiça), på kontorer for borgeranliggender (Lojas do Cidadão) og i borgercentre, der yder denne Link åbner i nyt vinduetjeneste, ved de centrale enheder eller justitskontoret ved byretterne (Link åbner i nyt vindueUnidades Centrais ou Juízos de Proximidade de Secretarias de Tribunais de Comarca) samt i borgerrådgivningskontorerne (Link åbner i nyt vindueRede Integrada de Apoio ao Cidadão i den selvstyrende region Azorerne.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 28/09/2020