Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Πορτογαλία


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης — Διεύθυνση Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Av. D. João II, αριθ. 1.08.01 D/E, όροφοι 0, 9 έως 14
1990-097 Λισαβόνα

Τηλ.: (+351) 217 906 200/1
Φαξ: (+351) 211 545 100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 37/2015, της 5ης Μαΐου, επιπλέον του υποκειμένου των δεδομένων και οποιουδήποτε προσώπου αποδεικνύει ότι υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος ή προς το συμφέρον του υποκειμένου, στις πληροφορίες ποινικού μητρώου έχουν πρόσβαση οι ακόλουθες οντότητες, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προβλέπονται για καθεμία από αυτές:

α) Δικαστές και εισαγγελείς, για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας, της ανάκρισης και της εκτέλεσης των ποινών, της απόφασης για υιοθεσία, της επιτροπείας, της επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, της τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, της πολιτικής αναδοχής, της παράδοσης, της φύλαξης ή της επιμέλειας παιδιών ή της ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας και της απόφασης απαλλαγής από τα χρέη του οφειλέτη στις διαδικασίες αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων

β) Οντότητες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους της ποινικής δικονομίας, έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν έρευνα ή να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο των εν λόγω αρμοδιοτήτων

γ) Οντότητες που έχουν νομική αρμοδιότητα να εξετάζουν ατομικούς φακέλους κρατουμένων, για τον σκοπό αυτό

δ) Υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων τους

ε) Φορείς με νομική αρμοδιότητα να διασφαλίζουν την εσωτερική ασφάλεια και να προλαμβάνουν τη δολιοφθορά, την τρομοκρατία, την κατασκοπεία και πράξεις οι οποίες, από τη φύση τους, μπορούν να μεταβάλουν ή να καταλύσουν το κράτος δικαίου που ορίζεται από το Σύνταγμα, αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιδίωξης των σκοπών τους

στ) Οι επίσημες οντότητες που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες παραγράφους, για την εκτέλεση των δημόσιων στόχων με τους οποίους επιφορτίζονται, όταν τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου δεν μπορούν να αποκτηθούν από τα υποκείμενα των δεδομένων, με εξουσιοδότηση από το αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνης μέλος της κυβέρνησης και, στην περίπτωση πληροφοριών που αφορούν νομικό πρόσωπο ή ισοδύναμη οντότητα, οι δημόσιες οντότητες που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της οικονομικής δραστηριότητας που ασκεί το εν λόγω νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την άσκηση της εν λόγω εποπτείας και κατόπιν εξουσιοδότησης του αρμόδιου για θέματα δικαιοσύνης μέλους της κυβέρνησης

ζ) Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται δυνάμει της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, κατά την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο

η) Αλλοδαπές αρχές ή οντότητες, με την εξουσιοδότηση του αρμόδιου για θέματα δικαιοσύνης μέλους της κυβέρνησης και υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αντίστοιχες εθνικές αρχές, για την ανάκριση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας

θ) Οι επίσημες οντότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αντίστοιχες εθνικές οντότητες, για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του νόμου αριθ. 37/2006, της 9ης Αυγούστου, καθώς και οντότητες άλλου κράτους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ισχύουσα σύμβαση ή διεθνή συμφωνία, διασφαλίζοντας την αμοιβαία μεταχείριση των εθνικών οντοτήτων

ι) Οι οντότητες που εξουσιοδοτούνται από το αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνης μέλος της κυβέρνησης για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Το υποκείμενο των δεδομένων που ζητεί την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι ο ίδιος το υποκείμενο, να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς του προσκομίζοντας κάρτα του πολίτη ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο κατάλληλο έγγραφο αναγνώρισης για τον σκοπό αυτό, και να αναφέρει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το απόσπασμα. Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η απόδειξη της νομιμότητας του υποκειμένου και των στοιχείων της ταυτότητάς του διενεργείται μέσω ταυτοποίησης με την κάρτα του πολίτη ή με ψηφιακό κινητό κλειδί. (Νόμος αριθ. 37/2015, της 5ης Μαΐου).

Αίτηση έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου εξ ονόματος ή προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν:

α) Ανιόντες ανήλικου υποκειμένου δεδομένων

β) Ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ανίκανου προς δικαιοπραξία υποκειμένου δεδομένων

γ) Οποιοσδήποτε τρίτος ρητά εξουσιοδοτημένος προς τούτο εγγράφως από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι αιτούντες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητα υπό την οποία υποβάλλουν την αίτηση, να αποδεικνύουν τα στοιχεία ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων προσκομίζοντας κάρτα πολίτη ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο κατάλληλο έγγραφο αναγνώρισης για τον σκοπό αυτό και να αναφέρουν τον επιδιωκόμενο σκοπό του αποσπάσματος.

Ένα τρίτο μέρος που εξουσιοδοτείται από το υποκείμενο των δεδομένων να υποβάλει αίτηση για απόσπασμα ποινικού μητρώου οφείλει να προσκομίσει δήλωση του υποκειμένου δεόντως υπογεγραμμένη, στην οποία αναφέρονται:

α) το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου των δεδομένων και τον αριθμό της κάρτας του πολίτη ή του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου κατάλληλου εγγράφου αναγνώρισης

β) το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της κάρτας του πολίτη ή του δελτίου ταυτότητας ή άλλου κατάλληλου εγγράφου αναγνώρισης του εξουσιοδοτημένου προσώπου

γ) δήλωση που εξουσιοδοτεί την αίτηση έκδοσης αποσπάσματος, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται.

Εκτός από την ανωτέρω δήλωση, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος οφείλει να προσκομίσει το έγγραφο αναγνώρισής του που αναφέρεται στη δήλωση εξουσιοδότησης, καθώς και το έγγραφο αναγνώρισης του υποκειμένου των δεδομένων που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφό του.

Η κοινοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο ποινικό μητρώο, ή της απουσίας τους, πραγματοποιείται με την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά, προσδιορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται και πιστοποιώντας το περιεχόμενο της εγγραφής που αφορά το εν λόγω πρόσωπο, ή την απουσία περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ποινικής ταυτοποίησης, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Τα αποσπάσματα ισχύουν για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους, αποκλειστικά για τον σκοπό που δηλώνεται στην αίτηση και αναφέρεται στο ίδιο το απόσπασμα (νόμος αριθ. 37/2015, της 5ης Μαΐου, και νομοθετικό διάταγμα αριθ. 171/2015, της 25ης Αυγούστου).

Η αίτηση έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου μπορεί να υποβληθεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιγραμμικά, στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της Δικαιοσύνης, στο δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Lojas do Cidadão) και των Κέντρων Πολιτών (Espaços do Cidadão) που παρέχουν αυτή την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπηρεσία, στις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκεντρικές μονάδες ή στα τμήματα διεκπεραίωσης (Juízos de Proximidade) των γραμματειών των πρωτοδικείων ή στα γραφεία του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολοκληρωμένου δικτύου στήριξης των πολιτών (RIAC) της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2020