Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Portugal


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Justiitshalduse peadirektoraat – karistusregistri direktoraat)

Aadress:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, korrused 0, 9–14
1990-097 Lisboa

Tel: +351 217 906 200/1
Faks: +351 211 545 100

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

5. mai 2015. aasta seaduse nr 37/2015 kohaselt võivad lisaks andmesubjektile ja isikule, kes tõendab, et ta esitab taotluse andmesubjekti nimel või huvides, karistusregistris sisalduva teabega tutvuda järgmised üksused, kuid üksnes neile ette nähtud eesmärkidel:

 1. kohtunikud ja prokurörid järgmistel eesmärkidel: kriminaaluurimised, ettevalmistused kriminaal- ja tingimisi vabastamise menetlusteks, lapsendamise, eestkoste, hoolduse, ajutiselt kasuperekonda paigutamise või eestkostesse andmise (apadrinhamento civil), laste üleandmise, hooldusõiguse või hooldeasutusse paigutamise või vanemliku vastutuse kohta otsuste tegemiseks ning otsused võlgadest vabastamise kohta füüsiliste isikute pankrotimenetlustes;
 2. üksused, kellele on kriminaalmenetlusõiguse alusel delegeeritud uurimistegevus või kellel tuleb neile antud õigustest tulenevalt teha rahvusvahelist koostööd kuritegevuse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks;
 3. üksused, kellel on õigus tutvuda samal eesmärgil vangide isikliku toimikuga;
 4. sotsiaalse rehabilitatsiooni talitused neile pandud kohustuste täitmiseks;
 5. üksused, kellel on õigus tagada sisejulgeolekut ning hoida ära sabotaaži, terrorismi, spioneerimist või mis tahes tegu, mis võib oma olemuse tõttu kahjustada põhiseadusega kehtestatud õigusriigi põhimõtet või selle hävitada, üksnes oma pädevuse piires;
 6. eelmiste punktidega hõlmamata ametiasutused avaliku võimu teostamisel, kui andmesubjektilt ei ole võimalik väljavõtet saada ja eeldusel, et justiitsküsimuste eest vastutav valitsusliige annab selleks loa, ning juhul, kui andmed on seotud juriidilise isiku või samaväärse isikuga, avalik-õiguslikud üksused, kelle ülesanne on reguleerida selle juriidilise isiku või samaväärse isiku majandustegevust, sellises ulatuses, mis on rangelt vajalik kõnealuse regulatiivse kohustuse täitmiseks ja eeldusel, et õigusemõistmise eest vastutav valitsusliige annab selleks loa;
 7. Euroopa Liidu liikmesriikide keskasutused, kellele on osutatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsuses 2009/315/JSK, neile nimetatud raamotsusega antud avaliku võimu teostamisel;
 8. välisriigi asutused või üksused kriminaalmenetlust ettevalmistava uurimise raames eeldusel, et justiitsküsimuste eest vastutav valitsusliige annab selleks loa, samadel tingimustel, mida kohaldatakse vastavate Portugali ametiasutuste suhtes;
 9. Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutused samadel tingimustel, mida kohaldatakse vastavate Portugali ametiasutuste suhtes, 9. augusti 2006. aasta seaduse 37/2006 artikli 22 lõikes 5 sätestatud eesmärkidel, samuti muu riigi asutused kehtivates konventsioonides või rahvusvahelistes lepingutes sätestatud tingimustel, eeldusel et Portugali ametiasutustega on sõlmitud vastastikused kokkulepped;
 10. justiitsküsimuste eest vastutavalt valitsusliikmelt selleks loa saanud üksused teadus- või statistikauuringute otstarbel.

Väljavõtet taotlev isik peab tõendama, et ta on asjaomane andmesubjekt, esitama isikusamasuse tõendamiseks kodanikukaardi või isikutunnistuse või muu sobiva isikut tõendava dokumendi, ja märkima väljavõtte kasutuseesmärgi. Kui taotlus esitatakse elektroonilise platvormi kaudu, kasutab andmesubjekt oma isiku tõendamiseks kodanikukaardi või mobiil-IDga autentimist (5. mai 2015. aasta seadus nr 37/2015).

Karistusregistri väljavõtet võivad andmesubjekti nimel küsida järgmised isikud:

 1. alaealiste ülenejad sugulased;
 2. teovõimetute isikute eestkostjad;
 3. kolmas isik, kelle andmesubjekt on selleks sõnaselgelt ja kirjalikult volitanud.

Sugulased või eestkostjad, kes esitavad punktide a või b kohaselt taotluse, peavad tõendama, et neil on õigus taotlust esitada, esitama isikusamasuse tõendamiseks kodanikukaardi või isikutunnistuse või muu sobiva isikut tõendava dokumendi, ning märkima väljavõtte kasutuseesmärgi.

Väljavõtte taotlemiseks peab andmesubjekti volitatud kolmas isik esitama andmesubjekti nõuetekohaselt allkirjastatud deklaratsiooni, milles on kirjas järgmine:

 1. andmesubjekti täielik nimi ja tema kodanikukaardi või isikutunnistuse või muu sobiva isikut tõendava dokumendi number;
 2. volitatud isiku täielik nimi ja tema kodanikukaardi või isikutunnistuse või muu sobiva isikut tõendava dokumendi number;
 3. väljavõtte taotlemise lubamist kinnitav deklaratsioon, milles on märgitud väljavõtte kasutuseesmärk.

Lisaks eespool nimetatud deklaratsioonile peab volitatud kolmas isik esitama enda isikut tõendava dokumendi, nagu sellele on osutatud volituses, samuti andmesubjekti isikut tõendava dokumendi, millega tõendatakse andmesubjekti allkirja ja isikuandmeid, või selle kinnitatud koopia.

Karistusregistris sisalduva teabe või sellise teabe puudumise kohta väljastatakse karistusregistri (elektrooniline) väljavõte, milles on märgitud isik, kelle kohta see teave käib, ja mis kinnitab selle isiku kohta tehtud kande sisu või selle puudumist kooskõlas karistusandmete tuvastamist käsitlevate õigusnormidega ning pidades silmas väljavõtte kasutuseesmärki. Väljavõtted kehtivad kolm kuud alates väljaandmise kuupäevast ning neid saab kasutada üksnes taotluses märgitud ja väljavõttel kirjas oleval eesmärgil (5. mai 2015. aasta seadus nr 37/2015 ja 25. augusti 2015. aasta dekreetseadus nr 171/2015).ºº

Karistusregistri väljavõtet saab taotleda Lingil klikates avaneb uus akenveebisaidi kaudu, justiitshalduse peadirektoraadist, seda Lingil klikates avaneb uus akenteenust pakkuva kodanike nõuandebüroo (Lojas do Cidadão) võrgu või kodanike keskuse (Espaços do Cidadão) kaudu, Lingil klikates avaneb uus akenpiirkondliku kohtu kesküksusest või kohalikust esindusest või Lingil klikates avaneb uus akenkodanike integreeritud tugivõrgu (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) büroost Assoorides.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/09/2020