Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda - Portugal


Glavna uprava za pravosuđe – Uprava za Službu za kaznenu identifikaciju

Adresa:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.
1990-097 Lisabon

Telefon: (+351) 217 906 200/1
Telefaks: (+351) 211 545 100

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

U skladu sa Zakonom br. 37/2015 od 5. svibnja 2015. informacijama sadržanima u kaznenoj evidenciji, osim ispitanika i bilo koje druge osobe koja dokaže da podnosi zahtjev u ime ili korist ispitanika, mogu pristupiti subjekti navedeni u nastavku, ali samo za potrebe koje su utvrđene za svaku kategoriju subjekata:

 1. Suci i tužitelji mogu pristupiti informacijama za potrebe kaznenih istraga, pripreme kaznenih postupaka i postupka uvjetnog otpusta, odluka o posvojenju, skrbništvu, štićeništvu, privremenoj udomiteljskoj skrbi ili uspostavljanju odnosa građanskog skrbništva (apadrinhamento civil), odluka o predaji ili smještaju djeteta, skrbništvu nad djetetom ili roditeljskoj odgovornosti te odluka o razrješenju od duga u stečajnim postupcima koji uključuju fizičke osobe.
 2. Subjekti koji su u skladu s kaznenim postupovnim pravom ovlašteni za provedbu istraga ili koji su zaduženi za omogućavanje međunarodne suradnje u pogledu sprječavanja kaznenih djela i kaznenog progona mogu pristupiti informacijama u okviru izvršavanja tih ovlasti.
 3. Subjekti ovlašteni za pregled osobnih dosjea zatvorenika mogu pristupiti informacijama u tu svrhu.
 4. Službe za društvenu rehabilitaciju osuđenih osoba mogu pristupiti informacijama obuhvaćenima njihovom nadležnošću.
 5. Subjekti ovlašteni za osiguravanje nacionalne sigurnosti i sprječavanje sabotaže, terorizma, špijunaže ili bilo koje radnje koja po svojoj naravi može izmijeniti ili uništiti ustavom utvrđenu vladavinu prava mogu pristupiti samo onim informacijama obuhvaćenima njihovom nadležnošću.
 6. Službeni subjekti koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavcima mogu pristupiti informacijama u okviru izvršavanja svojih javnih ovlasti kada je riječ o slučajevima u kojima se od ispitanika ne mogu pribaviti potvrde, za što je potrebno dobiti odobrenje od člana vlade zaduženog za područje pravosuđa, i, kada je riječ o slučajevima u kojima se navedeni podaci odnose na pravnu osobu ili osobu s jednakovrijednim položajem, informacijama mogu pristupiti javni subjekti zaduženi za reguliranje gospodarske aktivnosti te pravne osobe ili osobe s jednakovrijednim položajem ako je nužno izvršiti tu regulatornu dužnost, za što je potrebno dobiti odobrenje od člana vlade zaduženog za područje pravosuđa.
 7. Središnja tijela u državama članicama Europske unije, kako su navedena u Okvirnoj odluci Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. i za potrebe te odluke, mogu pristupiti informacijama u okviru izvršavanja ovlasti koje su im dodijeljene u skladu s Okvirnom odlukom.
 8. Strana tijela ili subjekti mogu, uz odobrenje člana vlade zaduženog za područje pravosuđa i pod uvjetima jednakima onima koji se primjenjuju na odgovarajuća portugalska tijela, pristupiti informacijama u okviru provedbe pripremnih istraga u kaznenim postupcima.
 9. Službeni subjekti država članica Europske unije mogu pristupiti informacijama za potrebe utvrđene u članku 22. stavku 5. Zakona 37/2006 od 9. kolovoza 2006. pod uvjetima jednakima onima koji se primjenjuju na odgovarajuća portugalska tijela, a subjekti trećih zemalja informacijama mogu pristupiti pod uvjetima utvrđenima u konvencijama ili međunarodnim sporazumima na snazi, kojima se osigurava uzajamno postupanje prema portugalskim tijelima.
 10. Subjekti koje je ovlastio član vlade zadužen za područje pravosuđa mogu pristupiti informacijama za potrebe znanstvenih ili statističkih istraživanja.

Ispitanici koji podnose zahtjev za izdavanje potvrde moraju dokazati da su oni dotični ispitanici, potvrditi svoj identitet davanjem na uvid iskaznice kojom se dokazuje državljanstvo, osobne iskaznice ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta te navesti svrhu izdavanja potvrde. Ako se zahtjev podnosi putem elektroničke platforme, ispitanici dokazuju svoj identitet putem autentifikacije s pomoću osobne iskaznice kojom se dokazuje državljanstvo ili digitalnog ključa na mobilnom uređaju (Zakon br. 37/2015 od 5. svibnja 2015.).

Osobe navedene u nastavku mogu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije u ime ispitanika:

 1. srodnici maloljetnih osoba u uzlaznoj liniji
 2. skrbnici pojedinaca koji nemaju pravnu sposobnost
 3. svaka treća osoba koju je ispitanik izričito ovlastio za to u pisanom dokumentu.

Srodnici ili skrbnici navedeni u točkama (a) i (b) koji podnose zahtjev moraju dokazati svojstvo u kojem podnose zahtjev, potvrditi svoj identitet davanjem na uvid iskaznice kojom se dokazuje državljanstvo, osobne iskaznice ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta te navesti svrhu izdavanja potvrde.

Treća osoba koju je ispitanik ovlastio za podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde mora predočiti propisno potpisanu izjavu tog ispitanika u kojoj se navode sljedeći podaci:

 1. puno ime ispitanika i broj iskaznice kojom se dokazuje državljanstvo, osobne iskaznice ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta
 2. puno ime ovlaštene osobe i broj iskaznice kojom se dokazuje državljanstvo, osobne iskaznice ili bilo kojeg drugog odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta
 3. izjava kojom se treću osobu ovlašćuje za podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde, uz navođenje svrhe izdavanja potvrde.

Uz prethodno navedenu izjavu ovlaštena treća osoba mora dati na uvid svoj identifikacijski dokument koji se navodi u izjavi o ovlaštenju i identifikacijski dokument ispitanika kojim se potvrđuju potpis i identifikacijski podaci ispitanika, ili ovjerenu presliku takvog dokumenta.

Informacije sadržane u kaznenoj evidenciji ili nedostatak informacija otkrivaju se izdavanjem (elektroničke) potvrde iz kaznene evidencije kojom se identificira osoba na koju se ta potvrda odnosi i potvrđuju informacije o toj osobi sadržane u potvrdi ili nedostatak tih informacija, u skladu s odredbama zakona o kaznenoj identifikaciji i s obzirom na svrhu za koju se ta potvrda izdaje. Potvrde vrijede tri mjeseca od datuma izdavanja i mogu se upotrebljavati samo u svrhu koja se navodi u zahtjevu i u izdanoj potvrdi (Zakon br. 37/2015 od 5. svibnja 2015. i Uredba sa zakonskom snagom br. 171/2015 od 25. kolovoza 2015.).ºº

Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije možete podnijeti putem Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskih stranica, osobno na lokaciji Glavne uprave za pravosuđe, putem mreže ureda za savjetovanje građana (Lojas do Cidadão) ili centara za građane (Espaços do Cidadão) koji pružaju tu Poveznica se otvara u novom prozoruuslugu ili ga možete podnijeti Poveznica se otvara u novom prozorusredišnjim jedinicama ili lokalnim sucima u tajništvima okružnih sudova ili u uredima Poveznica se otvara u novom prozoruIntegrirane mreže za potporu građanima (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) u autonomnoj regiji Azori.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 28/09/2020