Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Portugāle


Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts – Krimināllietu identifikācijas dienestu direktorāts

Adrese:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Floors 0, 9 to 14
1990-097 Lisbon

Tālrunis: (+351) 217 906 200/1
Fakss: (+351) 211 545 100

e-pasts: Saite atveras jaunā logācorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Saskaņā ar 2015. gada 5. maija likumu Nr. 37/2015 papildus datu subjektam un jebkurai personai, kas var pierādīt, ka iesniedz pieteikumu datu subjekta vārdā vai interesēs, sodāmības reģistra informācijai var piekļūt turpmāk minētās struktūras un personas tikai tām konkrēti paredzētos nolūkos:

 1. tiesneši un prokurori kriminālizmeklēšanas vajadzībām, lai sagatavotu krimināllietas un nosacītas atbrīvošanas izskatīšanu, lai pieņemtu lēmumus adopcijas, aizgādības, aizgādnības lietās un lietās par pagaidu ievietošanu audžuģimenē un pagaidu aizbildnības noteikšanu (apadrinhamento civil), lai pieņemtu lēmumus par nodošanu, aizturēšanu vai bērnu nodošanu vecāku atbildībā, un saistībā ar lēmumiem par parādu norakstīšanu fizisku personu bankrota procedūrās;
 2. struktūras, kurām saskaņā ar kriminālprocesa noteikumiem ir deleģētas izmeklēšanas pilnvaras vai kurām ir uzticēts nodrošināt starptautisko sadarbību noziegumu novēršanas un kriminālvajāšanas jomās, šo pilnvaru īstenošanas gaitā;
 3. struktūras, kurām ir tiesības izskatīt ieslodzīto individuālās lietas, šajā nolūkā;
 4. reintegrācijas sabiedrībā dienesti savu pienākumu veikšanas gaitā;
 5. struktūras, kurām ir pienākums garantēt mājokļa drošību un novērst sabotāžas, terorismu, spiegošanu un jebkuras citas darbības, kuras pēc to būtības vērstas uz konstitucionāli iedibinātā tiesiskuma principa grozīšanu vai iznīcināšanu, savu pienākumu ietvaros;
 6. oficiālas struktūras, kas nav iekļautas uzskaitījumā iepriekš, savu valsts varas pilnvaru īstenošanas ietvaros ar noteikumu, ka izrakstus nevar iegūt no paša datu subjekta, ar valdības pārstāvja, kas atbildīgs par tiesiskumu, piekrišanu; vai gadījumos, kad dati attiecas uz juridisku personu vai tai līdzīgu veidojumu, valsts iestādes, kas regulē attiecīgās juridiskās personas vai tai līdzīga veidojuma saimniecisko darbību, ja tas ir absolūti nepieciešams šo regulatīvo pienākumu izpildei un ar valdības pārstāvja, kas atbildīgs par tiesiskumu, piekrišanu;
 7. Eiropas Savienības dalībvalstu centrālās iestādes, kā minēts Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmumā 2009/315/IT un šā pamatlēmuma nolūkos, īstenojot pilnvaras, kas tām piešķirtas ar minēto pamatlēmumu;
 8. ārvalstu iestādes un struktūras, ar valdības pārstāvja, kas atbildīgs par tiesiskumu, piekrišanu un saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas piemērojami attiecīgām Portugāles iestādēm, krimināllietu izmeklēšanas ietvaros;
 9. Eiropas Savienības dalībvalstu iestādes saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kas piemērojami attiecīgām Portugāles iestādēm, nolūkos, kas minēti 2006. gada 9. augusta Likuma Nr. 37/2006 22. panta 5. punktā, kā arī citu valstu iestādes saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti spēkā esošās konvencijās vai starptautiskos nolīgumos, ar noteikumu, ka attiecībā uz Portugāles iestādēm pastāv savstarpējības princips;
 10. Struktūras, kas saņēmušas par tiesiskumu atbildīgā valdības locekļa atļauju, zinātniskās pētniecības vai statistikas vajadzībām.

Datu subjektiem, kas pieprasa izrakstu, jāpierāda, ka viņa ir attiecīgais datu subjekts, jāapstiprina sava identitāte, uzrādot pilsonības vai identitātes apliecību vai citu šim nolūkam derīgu identifikācijas dokumentu un jānorāda nolūks, kam šī izziņa ir nepieciešama. Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, datu subjekts identitāti pierāda ar autentifikācijas līdzekļiem, izmantojot pilsonības apliecību vai digitālo mobilo atslēgu (2015. gada 5. maija Likums Nr. 37/2015).

Pieteikumus sodāmības reģistra izraksta saņemšanai datu subjekta vārdā var iesniegt šādas personas:

 1. nepilngadīgo augšupējie radinieki;
 2. fizisku personu, kam nav rīcībspējas, aizbildņi;
 3. jebkura trešā persona, kas saņēmusi datu subjekta attiecīgu pilnvarojumu rakstiska dokumenta veidā.

Radiniekiem un aizbildņiem, kas iesniedz pieteikumu, kā minēts a) un b) punktā, jāpierāda, ka viņi ir tiesīgi iesniegt attiecīgo pieteikumu saskaņā ar minētajiem nosacījumiem, jāapliecina sava identitāte, uzrādot pilsonības vai identitātes apliecību vai citu šim nolūkam derīgu identifikācijas dokumentu, un jānorāda nolūks, kam šī izziņa ir nepieciešama.

Trešai personai, kas iesniedz pieteikumu izraksta saņemšanai par datu subjektu, jāuzrāda datu subjekta parakstīts pilnvarojums, kurā norādīts:

 1. datu subjekta pilns vārds un uzvārds, viņa pilsonības vai identitātes apliecības vai jebkura cita piemērota identifikācijas dokumenta numurs;
 2. pilnvarotās personas pilns vārds un uzvārds, viņa pilsonības vai identitātes apliecības vai jebkura cita piemērota identifikācijas dokumenta numurs;
 3. paziņojums, ar kuru pilnvaro pieprasīt izrakstu, norādot nolūku, kam tas nepieciešams.

Papildus iepriekš minētajai pilnvarai pilnvarotajai personai jāuzrāda identifikācijas dokuments, kas minēts pilnvarojumā, un datu subjekta identifikācijas dokuments, kas apliecina datu subjekta parakstu un identifikācijas datus, vai šāda dokuments apliecinātu kopiju.

Sodāmības reģistrā iekļauto informāciju vai par tās neesību paziņo, izsniedzot (elektronisku) sodāmības reģistra izrakstu, kurā norādīta persona, uz kuru izraksts attiecas, un apliecināts reģistra informācijas saturs vai informācijas neesība reģistrā attiecībā uz šo personu, saskaņā ar likuma par identifikāciju krimināllietās noteikumiem un ņemot vērā nolūku, kādā izraksts pieprasīts. Izraksti ir derīgi trīs mēnešus no izdošanas dienas un tikai nolūkā, kas norādīts pieteikumā un izrakstā (2015. gada 5. maija Likums Nr. 37/2015 un 2015. gada 25. augusta Dekrētlikums Nr. 171/2015).ºº

Pieteikumu sodāmības reģistra izraksta saņemšanai var iesniegt Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē, Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāta telpās, izmantojot Pilsoņu konsultāciju biroju (Lojas do Cidadão) vai Pilsoņi centru (Espaços do Cidadão) tīklu, kas nodrošina šo Saite atveras jaunā logāpakalpojumuSaite atveras jaunā logārajona tiesu sekretariāta centrālajās nodaļās vai vietējās miertiesās, vai Saite atveras jaunā logāPilsoņu atbalsta integrētā tīkla burojos (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) Azoru salās.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/09/2020