Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Portugal


Directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie – Directoraat voor het strafregister

Adres:

Av. D. João II, Nr. 1.08.01 D/E, Verdiepingen 0, 9 tot met 14
1990-097 Lissabon

Tel. (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.correio.dsic@dgaj.mj.pt
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Naast de betrokkene en eenieder die aantoont dat hij/zij een verzoek indient namens de betrokkene of in diens belang, hebben de volgende entiteiten krachtens Wet 37/2015 van 5 mei 2015 toegang tot de informatie in het strafregister, doch uitsluitend voor de doeleinden waarvoor aan (elk van) die entiteiten toestemming is verleend:

 1. rechters en aanklagers ten behoeve van strafrechtelijke onderzoeken, de voorbereiding van strafprocedures en procedures inzake voorwaardelijke vrijlating, beslissingen inzake adoptie, (wettelijke) voogdij, tijdelijke pleegzorg of ondertoezichtstelling (apadrinhamento civil), overdracht van, gezagsuitoefening over of plaatsing van kinderen, of ouderlijke verantwoordelijkheid, en beslissingen inzake schuldkwijtschelding in faillissementsprocedures waarbij natuurlijke personen betrokken zijn;
 2. entiteiten waaraan onderzoekswerkzaamheden zijn gedelegeerd krachtens het strafprocesrecht, of die worden geacht internationale samenwerking te verlenen bij het voorkomen en vervolgen van strafbare feiten, doch strikt beperkt tot de uitoefening van die bevoegdheden;
 3. entiteiten die bevoegd zijn individuele dossiers van gedetineerden te raadplegen, doch enkel voor dat doeleinde;
 4. diensten voor maatschappelijke re-integratie, doch strikt beperkt tot de uitoefening van hun specifieke taak;
 5. entiteiten met bevoegdheden op het gebied van binnenlandse veiligheid en het voorkomen van sabotage, terrorisme, spionage of welke handeling ook die gezien de aard ervan de op de grondwet berustende rechtsstaat kan schaden of ten gronde richten, doch strikt beperkt tot de uitoefening van hun specifieke taak;
 6. niet onder de vorige punten vallende officiële entiteiten in de uitoefening van hun openbare bevoegdheden, voor zover geen verklaringen kunnen worden verkregen van de betrokkenen en mits hiervoor toestemming is verleend door de minister van Justitie, en, in gevallen waarin de gegevens betrekking hebben op een rechtspersoon of daarmee vergelijkbare persoon, de overheidsinstanties die belast zijn met de regulering van de economische bedrijvigheid door de rechtspersoon of daarmee vergelijkbare persoon, voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wettelijke taak en mits hiervoor toestemming is verleend door de minister van Justitie;
 7. de centrale instanties in de lidstaten van de Europese Unie als bedoeld in, en ten behoeve van, Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009, bij de uitoefening van de bevoegdheden die hun krachtens dat besluit zijn toegekend;
 8. buitenlandse autoriteiten of entiteiten, mits hiervoor toestemming is verleend door de minister van Justitie en onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de overeenkomstige Portugese autoriteiten, in het kader van vooronderzoek in strafprocedures;
 9. de officiële entiteiten van de lidstaten van de Europese Unie, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de overeenkomstige Portugese autoriteiten, voor de in artikel 22, lid 5, van Wet 37/2006 van 9 augustus 2006 vermelde doeleinden, alsmede entiteiten van een andere staat uit hoofde van geldende verdragen of internationale overeenkomsten, mits voor de Portugese autoriteiten gelijkwaardige regelingen van kracht zijn;
 10. entiteiten waaraan door de minister van Justitie toestemming is verleend ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Betrokkenen die verklaringen opvragen, moeten aantonen dat zij werkelijk de betrokkene zijn, hun identiteit bevestigen door overlegging van een burgerschaps- of ID-kaart of een ander hiervoor geschikt document waaruit hun identiteit blijkt, en aangeven voor welk doel de verklaring wordt opgevraagd. Bij elektronisch ingediende verzoeken bewijst de betrokkene zijn/haar identiteit door middel van verificatie via de burgerschapskaart of een digitale mobiele sleutel (Wet 37/2015 van 5 mei 2015).

Verzoeken om een strafregisterverklaring kunnen namens de betrokkene door de volgende personen worden ingediend:

 1. verwanten van minderjarigen in opgaande lijn;
 2. voogden van handelingsonbekwame personen;
 3. elke derde die daartoe uitdrukkelijk schriftelijk door de betrokkene is gemachtigd.

Verwanten of voogden als bedoeld onder a) en b) die een verzoek indienen, moeten aantonen uit hoofde van welke hoedanigheid zij dat doen, hun identiteit bevestigen door overlegging van een burgerschaps- of ID-kaart of een ander hiervoor geschikt document waaruit hun identiteit blijkt, en aangeven voor welk doel de verklaring wordt opgevraagd.

Een derde die door een betrokkene gemachtigd is een verklaring op te vragen, moet een door die betrokkene ondertekend document overleggen met:

 1. de volledige naam van de betrokkene en het nummer van zijn/haar burgerschaps- of ID-kaart, of een ander geschikt document waaruit zijn/haar identiteit blijkt;
 2. de volledige naam van de gemachtigde en het nummer van zijn/haar burgerschaps- of ID-kaart, of een ander geschikt document waaruit zijn/haar identiteit blijkt;
 3. de machtiging zelf voor het opvragen van een verklaring, onder vermelding van het doel waarvoor de verklaring wordt opgevraagd.

Bovendien moet de gemachtigde zijn/haar identiteitsdocument als bedoeld in dit document overleggen, samen met het identiteitsdocument van de betrokkene ter bevestiging van diens handtekening en identiteitsgegevens, of een gewaarmerkt afschrift daarvan.

De informatie in het strafblad dan wel het ontbreken daarvan wordt bekendgemaakt door middel van het afgeven van een (elektronische) strafregisterverklaring waarin de identiteit van de persoon waarop zij betrekking heeft, wordt aangegeven en de inhoud van diens strafblad wordt bevestigd, dan wel wordt bevestigd dat deze persoon geen strafblad heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet inzake het strafregister en gelet op het doel waarvoor de verklaring wordt opgevraagd. Verklaringen zijn vanaf de datum van afgifte drie maanden geldig, doch enkel voor het in het verzoek en in de verklaring zelf vermelde doel (Wet  37/2015 van 5 mei  2015 en Wetsbesluit 171/2015 van 25 augustus 2015).ºº

U kunt een strafregisterverklaring opvragen via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website, bij het directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie zelf, via het netwerk van burgeradviesbureaus (Lojas do Cidadão) of burgercentra (Espaços do Cidadão) die voorzien in deze De link wordt in een nieuw venster geopend.dienst, bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.centrale afdelingen of de plaatselijke diensten van de griffie van de districtsrechtbanken of bij de kantoren van het De link wordt in een nieuw venster geopend.geïntegreerde burgerondersteuningsnetwerk (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) op de Azoren.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/09/2020