Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Portugalia


Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości – Dyrekcja Usług Identyfikacji Karnej (Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal)

Adres:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, piętra 0, 9–14
1990-097 Lisbon

Tel.: (+351) 217 906 200/1
Faks: (+351) 211 545 100

E-mail: Link otworzy się w nowym okniecorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Zgodnie z ustawą nr 37/2015 z dnia 5 maja 2015 r. oprócz osoby, której dotyczą dane w rejestrze karnym, oraz wszelkich osób, które wykażą, że składają wniosek w jej imieniu lub w jej interesie, do informacji zawartych w rejestrze karnym mają dostęp następujące podmioty, wyłącznie jednak do celów, do których każdy z nich jest wyznaczony:

 1. sędziowie i prokuratorzy do celów prowadzenia postępowania przygotowawczego, do celów postępowania karnego i spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie, do celów wydania orzeczenia o przysposobieniu, opiece prawnej, kurateli, tymczasowej rodzinnej formie opieki lub umieszczeniu pod opieką (apadrinhamento civil), o zrzeczeniu się dziecka, ustanowieniu pieczy nad dzieckiem, umieszczeniu dziecka pod opieką lub władzy rodzicielskiej, jak również do celów wydania orzeczenia o umorzeniu długu w postępowaniu dotyczącym upadłości osób fizycznych;
 2. podmioty, którym powierzono prowadzenie działań dochodzeniowo-śledczych na mocy prawa karnego lub których zadaniem jest zapewnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zapobiegania przestępstwom i ich ścigania – w ramach wykonywania tych uprawnień;
 3. podmioty z uprawnieniami do badania akt osobistych więźniów – do tych celów;
 4. służby reintegracyjne – w ramach wykonywania swoich zadań;
 5. podmioty z uprawnieniami do zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego i zapobiegania sabotażom, aktom terroryzmu, aktom szpiegostwa i innym czynom, które ze swej natury mogą zmienić lub zburzyć konstytucyjnie ustanowione rządy prawa – wyłącznie w ramach swoich zadań;
 6. podmioty publiczne nieobjęte powyższym wyliczeniem, w ramach wykonywania swoich uprawnień publicznych, w przypadku gdy zaświadczenia z rejestru nie można uzyskać od osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem uzyskania upoważnienia od członka Rady Ministrów właściwego do spraw wymiaru sprawiedliwości oraz, w przypadku gdy dane dotyczą osoby prawnej lub podmiotu równoważnego, podmioty publiczne odpowiedzialne za regulowanie działalności gospodarczej tej osoby prawnej lub podmiotu równoważnego, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania tych zadań regulacyjnych, pod warunkiem uzyskania upoważnienia od członka Rady Ministrów właściwego do spraw wymiaru sprawiedliwości;
 7. organy centralne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. – do celów tej decyzji, przy wykonywaniu uprawnień powierzonych im na jej mocy;
 8. organy i inne podmioty zagraniczne, pod warunkiem uzyskania upoważnienia od członka Rady Ministrów właściwego do spraw wymiaru sprawiedliwości i na takich samych warunkach, jak te mające zastosowanie do ich portugalskich odpowiedników – w ramach postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym;
 9. podmioty publiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na takich samych warunkach, jak te mające zastosowanie do ich portugalskich odpowiedników – do celów określonych w art. 22 ust. 5 ustawy nr 37/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. – jak również podmioty z innych państw, na warunkach określonych w obowiązujących konwencjach i umowach międzynarodowych, na zasadach wzajemności z organami portugalskimi;
 10. podmioty upoważnione przez członka Rady Ministrów właściwego do spraw wymiaru sprawiedliwości – do celów badań naukowych i statystycznych.

Podmiot danych składający wniosek o zaświadczenie z rejestru karnego musi dowieść, że faktycznie jest osobą, której dane dotyczą, potwierdzić swoją tożsamość, okazując kartę obywatela (cartão do cidadão) lub dowód tożsamości (bilhete de identidade), lub inny dokument identyfikacyjny odpowiedni do tego celu, oraz podać, do jakich celów zaświadczenie jest potrzebne. Składając wniosek za pośrednictwem platformy elektronicznej, podmiot danych dowodzi swojej tożsamości w drodze uwierzytelnienia za pomocą karty obywatela lub klucza cyfrowego (ustawa nr 37/2015 z dnia 5 maja 2015 r.).

Wnioski o zaświadczenie z rejestru karnego w imieniu podmiotu danych mogą składać:

 1. wstępni osoby małoletniej,
 2. opiekunowie osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych;
 3. osoba trzecia wyraźnie do tego upoważniona przez podmiot danych na piśmie.

Wstępny lub opiekun składający wniosek zgodnie z pkt a) lub b) musi wykazać, w jakim charakterze składa wniosek, potwierdzić swoją tożsamość, okazując kartę obywatela (cartão do cidadão) lub dowód tożsamości (bilhete de identidade), lub inny dokument identyfikacyjny odpowiedni do tego celu, oraz podać, do jakich celów zaświadczenie jest potrzebne.

Osoba trzecia upoważniona do złożenia wniosku musi przedstawić podpisane oświadczenie osoby, której dane dotyczą, zawierające:

 1. imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą, oraz numer jej karty obywatela lub dowodu tożsamości, lub jakiegokolwiek innego odpowiedniego dokumentu identyfikacyjnego;
 2. imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer jej karty obywatela lub dowodu tożsamości, lub jakiegokolwiek innego odpowiedniego dokumentu identyfikacyjnego;
 3. oświadczenie o upoważnieniu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru, zawierające informacje, do jakich celów zaświadczenie jest potrzebne.

Oprócz wspomnianego wyżej oświadczenia upoważniona osoba trzecia musi przedstawić dokument identyfikacyjny, o którym mowa w oświadczeniu, jak również dokument identyfikacyjny osoby, której dane dotyczą, potwierdzający podpis i dane identyfikacyjne, lub jego poświadczoną kopię.

Informacje zawarte w rejestrze karnym lub ich brak ujawnia się w drodze wydania imiennego zaświadczenia z rejestru karnego (w formie elektronicznej) potwierdzającego treść wpisu w rejestrze dotyczącego danej osoby lub brak takiego wpisu, zgodnie z przepisami ustawy o identyfikacji osób skazanych i w świetle celów, do jakich to zaświadczenie jest potrzebne. Zaświadczenie zachowuje ważność przez trzy miesiące od daty wydania i może być używane wyłącznie do celów określonych we wniosku, co jest zaznaczone na zaświadczeniu (ustawa nr 37/2015 z dnia 5 maja 2015 r. i dekret z mocą ustawy nr 171/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.).ºº

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru karnego można złożyć za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniestrony internetowej, w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, za pośrednictwem sieci punktów doradczych dla obywateli (Lojas do Cidadão) lub centrów obsługi obywateli (Espaços do Cidadão), które świadczą tę Link otworzy się w nowym oknieusługę, w Link otworzy się w nowym okniejednostkach centralnych lub izbach lokalnych sekretariatów sądów okręgowych (Unidades Centrais ou Juízos de Proximidade de Secretarias de Tribunais de Comarca) lub w biurach Link otworzy się w nowym oknieZintegrowanej Sieci Wsparcia dla Obywateli (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) na Azorach.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/09/2020