Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Portugalsko


Direção-Geral da Administração da Justiça – Direção de Serviços de Identificação Criminal (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva – Riaditeľstvo trestných identifikačných útvarov)

Adresa:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, poschodia 0, 9 – 14
1990-097 Lisboa

Telefón: (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100

Email: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Podľa zákona č. 37/2015 z 5. mája 2015 môžu okrem dotknutých osôb a všetkých osôb, ktoré preukážu, že predkladajú žiadosť v mene dotknutej osoby alebo v jej záujme, získať prístup k informáciám z registra trestov, a to výlučne na účely stanovené pre každý z nich, tieto subjekty:

 1. sudcovia a prokurátori na účely vyšetrovania trestného činu, prípravy trestného konania a konania o podmienečnom prepustení, rozhodnutí o osvojení, poručníctve, opatrovníctve, dočasnom umiestnení do rodinnej starostlivosti alebo zverení do starostlivosti (apadrinhamento civil), odovzdaní, osobnej starostlivosti alebo umiestnení dieťaťa alebo rodičovských povinnostiach, ako aj rozhodnutia o odpustení dlhu v konkurzných konaniach týkajúcich sa fyzických osôb;
 2. subjekty poverené vyšetrovaním podľa trestného práva procesného alebo subjekty, ktoré majú zabezpečovať medzinárodnú spoluprácu pri predchádzaní trestným činom a ich stíhaní, pri výkone týchto právomocí;
 3. subjekty s právomocou preskúmať osobné spisy väzňov na tento účel;
 4. služby opätovného začlenenia do komunity pri výkone ich právomocí;
 5. subjekty s právomocami v oblasti zaručovania vnútornej bezpečnosti a predchádzania sabotáži, terorizmu, špionáži, prípadne každému skutku, ktorý by svojou povahou mohol zmeniť alebo zničiť ústavne stanovené zásady právneho štátu, a to výlučne pri výkone ich právomocí;
 6. úradné subjekty, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcich odsekov, pri výkone ich verejných právomocí v prípade, že výpisy nemožno získať od dotknutých osôb a pokiaľ na to dal povolenie minister spravodlivosti, a v prípadoch, keď sa údaje týkajú právnickej osoby alebo rovnocenného subjektu, verejné orgány poverené reguláciou hospodárskej činnosti právnických osôb alebo rovnocenných subjektov, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné na výkon tejto regulačnej povinnosti a pokiaľ to povolil minister spravodlivosti;
 7. ústredné orgány členských štátov Európskej únie uvedené v rámcovom rozhodnutí Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 a na účely tohto rozhodnutia, keď vykonávajú právomoci, ktoré sa im v uvedenom rámcovom rozhodnutí zverujú;
 8. zahraničné orgány alebo subjekty, pokiaľ na to dá povolenie minister spravodlivosti, a za rovnakých podmienok, aké platia pre rovnocenné portugalské orgány, v rámci prípravného vyšetrovania v trestnom konaní;
 9. úradné subjekty členských štátov Európskej únie za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na rovnocenné portugalské orgány, na účely uvedené v článku 22 ods. 5 zákona č. 37/2006 z 9. augusta 2006, ako aj subjekty z iného štátu za podmienok stanovených v platných dohovoroch a medzinárodných dohodách, pokiaľ platia recipročné ustanovenia pre portugalské orgány;
 10. subjekty s povolením od ministra spravodlivosti na účely vedeckého alebo štatistického výskumu.

Dotknuté osoby musia pri podávaní žiadosti o výpis preukázať, že sú skutočne dotknuté osoby, potvrdiť svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, dokladu totožnosti alebo akéhokoľvek identifikačného dokladu vhodného na daný účel a uviesť účel, na ktorý sa má osvedčenie použiť. Keď sa žiadosť podáva prostredníctvom elektronickej platformy, dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť autentifikáciou prostredníctvom občianskeho preukazu alebo digitálneho mobilného kľúča (zákon č. 37/2015 z 5. mája 2015).

Žiadosť o výpis z registra trestov môžu v mene dotknutej osoby podať:

 1. príbuzní maloletých osôb vo vzostupnej línii;
 2. opatrovníci osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony;
 3. tretia strana, ktorej dala dotknutá osoba na tento účel výslovné písomné splnomocnenie.

Príbuzní alebo opatrovníci uvedení v odsekoch a) a b), ktorí podávajú žiadosť, musia preukázať vzťah, na základe ktorého žiadosť podávajú, potvrdiť svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, dokladu totožnosti alebo akéhokoľvek iného identifikačného dokladu vhodného na daný účel a uviesť účel, na ktorý sa má výpis použiť.

Tretia strana, ktorú dotknutá osoba splnomocnila na podanie žiadosti o výpis, musí predložiť vyhlásenie dotknutej osoby, ktoré je riadne podpísané a v ktorom sa uvádza:

 1. celé meno dotknutej osoby a číslo jej občianskeho preukazu, dokladu totožnosti alebo akéhokoľvek iného vhodného identifikačného dokladu;
 2. celé meno splnomocnenej osoby a číslo jej občianskeho preukazu, dokladu totožnosti alebo akéhokoľvek iného vhodného identifikačného dokladu;
 3. vyhlásenie splnomocňujúce na podanie žiadosti o osvedčenie, v ktorom sa uvádza, na aký účel sa má výpis použiť.

Okrem uvedeného vyhlásenia musí splnomocnená tretia strana predložiť svoj vlastný identifikačný doklad uvedený v splnomocnení, ako aj identifikačný doklad dotknutej osoby potvrdzujúci jej podpis a identifikačné údaje, prípadne jeho kópiu.

Informácie zo záznamu v registri trestov alebo informácie o jeho neexistencii sa poskytnú vydaním (elektronického) výpisu z registra trestov, v ktorom sa identifikuje dotknutá osoba a potvrdzuje obsah záznamu uvedenej osoby alebo jeho neexistencia v súlade s ustanoveniami zákona o identifikácii v trestnom konaní a vzhľadom na účel, na ktorý sa má výpis použiť. Výpisy sú platné tri mesiace od dátumu vydania a výlučne na účel uvedený v žiadosti aj v osvedčení (zákon č. 37/2015 z 5. mája 2015 a zákonný dekrét č. 171/2015 z 25. augusta 2015).ºº

Žiadosť o výpis z registra trestov môžete predložiť cez Odkaz sa zobrazí v novom oknewebové sídlo, v priestoroch Generálneho riaditeľstva pre správu súdnictva, prostredníctvom siete poradenských kancelárií pre občanov (Lojas do Cidadão) alebo centier pre občanov (Espaços do Cidadão), ktoré poskytujú túto Odkaz sa zobrazí v novom okneslužbuOdkaz sa zobrazí v novom oknecentrálnym oddeleniam alebo miestnym sudcom v podateľniach okresných súdov alebo v kanceláriách Odkaz sa zobrazí v novom okneintegrovanej siete na podporu občanov (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) na Azorách.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/09/2020