Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Portugal


Generaldirektoratet för rättsväsendet (Direcção-Geral da Administração da Justiça) – direktoratet för straffrättslig identifiering (Direção de Serviços de Identificação Criminal)

Adress:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, vån. 0, 9–14
1990-097 Lissabon

Tfn: (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Förutom den registrerade och alla personer som kan visa att de gör en ansökan på den registrerades vägnar eller i dennes intresse, får enligt lag nr 37/2015 av den 5 maj 2015 följande ges tillgång till kriminalregistret, dock endast för de angivna syftena:

 1. Domare och åklagare i samband med brottsutredningar, förundersökningar inför brottmålsprocesser och villkorlig frigivning, beslut om adoption, förmyndarskap, godmanskap, tillfällig placering i familjehem eller under förmyndare (apadrinhamento civil), överlämnande, vårdnad eller placering av barn eller föräldraansvar, och beslut om skuldavskrivning i konkursförfaranden som rör fysiska personer.
 2. Enheter som enligt delegation utför straffprocessrättsliga utredningar , eller som är skyldiga att samarbeta internationellt för att förebygga och lagföra brott, inom ramen för dessa befogenheter.
 3. Enheter med rätt att gå igenom interners enskilda akter, för detta syfte.
 4. Instanser som återintegrerar frigivna i samhället, inom ramen för den behörighet de har.
 5. Enheter med befogenhet att garantera nationell säkerhet och förhindra sabotage, terrorism, spioneri eller varje handling som till sin natur kan ändra eller hota den rättsstatsprincip som fastställts i författningen, dock endast inom ramen för sina befogenheter.
 6. Officiella enheter som inte nämns ovan i deras myndighetsutövning, om det inte går att få fram intyg från de registrerade och med förbehåll för godkännande från justitieministern och, om uppgifterna rör en juridisk person eller motsvarande, de offentliga enheter som ansvarar för att reglera den ekonomiska verksamhet som bedrivs av den juridiska personen eller motsvarande, i den utsträckning detta är nödvändigt för att utöva denna tillsynsuppgift och med förbehåll för godkännande från justitieministern.
 7. De centralmyndigheter i EU:s medlemsstater som avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 när de utför de uppgifter som de tilldelats i det rambeslutet.
 8. Utländska myndigheter eller enheter, med förbehåll för godkännande av justitieministern och på samma villkor som gäller för motsvarande portugisiska myndigheter, som ett led i förundersökningar i brottmålsprocesser.
 9. EU-medlemsstaternas officiella enheter, på samma villkor som gäller för motsvarande portugisiska myndigheter, för de syften som anges i artikel 22.5 i lag nr 37/2006 av den 9 augusti 2006, och även enheter från en annan stat, på de villkor som anges i gällande konventioner eller internationella överenskommelser, med förbehåll för ömsesidiga arrangemang för de portugisiska myndigheterna.
 10. Enheter godkända av justitieministern, för vetenskaplig eller statistisk forskning.

Registrerade som begär intyg måste styrka att de är den de utger sig för att vara, bekräfta sin identitet med medborgarskaps- eller id-kort eller annan lämplig identitetshandling, samt ange vad intyget ska användas till. Om begäran görs på elektronisk väg ska de registrerade styrka sin identitet genom autentisering med hjälp av medborgarskapskortet eller en digital mobilnyckel (lag nr 37/2015 av den 5 maj 2015).

Begäran om utdrag ur kriminalregistret kan göras av följande personer, på den registrerades vägnar:

 1. Anhöriga till minderåriga i uppstigande led.
 2. Förmyndare för personer som saknar rättskapacitet.
 3. Tredje man som den registrerade skriftligt och uttryckligen har godkänt för detta ändamål.

Anhöriga eller förmyndare som inger en sådan begäran som avses i punkterna a och b måste visa i vilken egenskap de inger begäran, bekräfta sin identitet med medborgarskaps- eller id-kort eller annan lämplig identitetshandling, samt ange vad intyget ska användas till.

Tredje man som av den registrerades fått tillstånd att begära ett intyg måste visa upp en undertecknad fullmakt från den registrerade med följande uppgifter:

 1. Den registrerades fullständiga namn och numret på hans eller hennes medborgarskaps- eller id-kort eller annan lämplig identitetshandling.
 2. Tredje mans fullständiga namn och numret på hans eller hennes medborgarskaps- eller id-kort eller annan lämplig identitetshandling.
 3. Fullmakten att begära intyg, med uppgift om vad intyget ska användas till.

Utöver ovannämnda fullmakt måste tredje man visa upp den identitetshandling som det hänvisas till i fullmakten, och även den registrerades identitetshandling som validerar dennes underskrift och identitetsuppgifter, eller en bestyrkt kopia av denna handling.

Information om eventuell registrering i kriminalregistret lämnas ut i ett (elektroniskt) intyg från kriminalregistret. I intyget identifieras den berörda personen och bekräftas vilka uppgifter om den personen som finns i registret, eller att sådana uppgifter saknas, i enlighet med bestämmelserna i lagen om straffrättslig identifiering och med hänsyn till vad uppgifterna ska användas till. Intygen är giltiga i tre månader från den dag de utfärdas och endast för det syfte som anges i begäran och på intyget (lag nr 37/2015 av den 5 maj 2015 och lagdekret nr 171/2015 av den 25 augusti 2015).ºº

Intyg från kriminalregistret kan begäras via Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen, i ovan nämnda generaldirektorats lokaler, via de nätverk av byråer för råd till medborgarna (Lojas do Cidadão) eller medborgarcenter (Espaços do Cidadão) som erbjuder denna Länken öppnas i ett nytt fönstertjänst, från Länken öppnas i ett nytt fönstercentrala enheter eller lokala domare på distriktsdomstolarnas kansli, eller på de byråer som tillhör det Länken öppnas i ett nytt fönsterintegrerade nätverket för stöd till medborgare (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) i Azorerna.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/09/2020