Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Luarea în considerare a condamnărilor anterioare

ECRIS (Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare) a fost creat în aprilie 2012 cu scopul de a facilita schimbul de informații privind cazierele judiciare între statele membre ale UE. Prin intermediul acestuia se stabilesc conexiuni electronice între statele membre conform unor reguli prin care se asigură faptul că informațiile privind condamnările, astfel cum sunt cuprinse în cazierele judiciare ale statelor membre, pot fi transmise în formate electronice standardizate, uniform, rapid și respectând termenele legale scurte.


Context

Cazul Fourniret din 2004 și numeroase studii ulterioare au demonstrat că, în mod frecvent, instanțele judecătorești naționale pronunță hotărâri fără să aibă cunoștință de eventuale condamnări anterioare din alte state membre. Lipsa de informații a dus la pronunțarea de hotărâri inadecvate, care nu țin seama de antecedentele penale ale unei persoane și a împiedicat luarea de măsuri pentru a se evita ca același tip de infracțiune să fie comisă din nou.

Din 2008, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru 2008/675 a Consiliului privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal împotriva aceleiași persoane, trebuie să se facă schimb de informații privind cazierele judiciare în cazul inițierii unei noi acțiuni penale împotriva unei persoane.

ECRIS

ECRIS a fost creat ca răspuns la nevoia de a îmbunătăți și de a facilita schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare la nivel european. Informațiile conținute în registrele naționale privind cazierele judiciare pot fi transmise electronic prin intermediul unui sistem fiabil de informații, în mod rapid, uniform și ușor. Datorită acestui sistem, judecătorii, procurorii și autoritățile administrative de resort au ușor acces (prin intermediul unei „autorități centrale” desemnate în fiecare stat membru) la informații complete cu privire la cazierul oricărui cetățean al UE, indiferent în ce țări ale UE a fost condamnată în trecut persoana respectivă.

În conformitate cu decizia-cadru și cu dreptul intern, se pot realiza schimburi de informații, în scopuri diverse:

Principiile generale

  • ECRIS se bazează pe o arhitectură informatică descentralizată, în cadrul căreia datele cu privire la cazierele judiciare sunt stocate doar în bazele de date naționale ale statelor membre și, la cerere, fac obiectul unui schimb electronic între autoritățile centrale ale statelor membre.
  • Statul membru a cărui cetățenie o deține o persoană devine depozitarul central al tuturor condamnărilor pronunțate împotriva acesteia. Acesta are obligația de a stoca și de a actualiza toate informațiile primite, precum și de a transmite aceste informații altor state membre atunci când îi sunt solicitate. Prin urmare, fiecare stat membru ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații complete și actualizate privind condamnările propriilor cetățeni, indiferent de locul în care au fost pronunțate condamnările respective.
  • Un stat membru care condamnă o persoană de altă cetățenie are obligația de a transmite cât mai repede posibil informațiile, inclusiv orice actualizări aferente, cu privire la condamnarea respectivă statului (statelor) membru (membre) a cărui (căror) cetățenie o deține autorul infracțiunii.
  • Transmiterea informațiilor cu privire la condamnări se face electronic, prin intermediul unui format european standardizat, cu două tabele de referință privind categoriile de infracțiuni și categoriile de pedepse. Aceste tabele facilitează traducerea automată și înțelegerea reciprocă a informațiilor transmise. Atunci când transmit informații cu privire la o condamnare, statele membre trebuie să utilizeze categoriile referitoare la tipul infracțiunii și pedeapsa aplicată. Codurile permit traducerea automată în limba destinatarului, astfel încât acesta poate reacționa imediat ce a primit informația.

Instrumente legislative

Principiile generale care reglementează schimbul de informații și funcționarea sistemului sunt enunțate în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru referitoare la schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare și Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia privind ECRIS.

Punerea în aplicare

S-au luat mai multe măsuri tehnice și financiare în sprijinul statelor membre, astfel încât acestea să își poată pregăti, până la termenul de legal - aprilie 2012 - infrastructura tehnică necesară conectării sistemelor de cazier judiciar. Comisia a pus la dispoziția statelor membre un program informatic special, denumit „model de punere în aplicare” pentru a facilita interconectarea sistemelor. De asemenea, în cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăprogramului Justiție penală, statele membre pot beneficia de sprijin financiar din partea UE acordat sub formă de granturi pentru modernizarea sistemelor lor naționale de cazier judiciar.

Toate statele membre sunt conectate la ECRIS din 2017. Cu toate acestea, nu toate statele membre ale UE sunt conectate la toate celelalte state membre. Pentru mai multe detalii, puteți consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăprimul raport statistic al Comisiei privind utilizarea ECRIS, care a fost publicat la 29 iunie 2017.

Extras de cazier judiciar în alte scopuri decât procedurile penale

În conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru 2009/315/JAI și ale Deciziei Consiliului 2009/316/JAI, precum și în conformitate cu dispozițiile naționale, schimbul de informații privind cazierele judiciare poate avea loc pentru alte scopuri decât procedurile penale. Informații suplimentare privind modul în care se poate obține un extras de cazier judiciar pentru astfel de alte scopuri pot fi găsite pe pagina statului membru vizat, făcând clic pe steagul corespunzător din această pagină.

Propunerea Comisiei de a îmbunătăți schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii

ECRIS funcționează eficace în ceea ce privește cetățenii UE, pe baza principiului că statul membru de cetățenie este depozitarul unic al tuturor informațiilor referitoare la condamnări. ECRIS nu permite însă schimbul de informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe sau la apatrizi, întrucât nu există un depozitar unic al acestor informații. Prin urmare, în prezent este imposibil să se determine, fără consultarea tuturor statelor membre, dacă și în ce stat membru a fost condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe sau un apatrid.

Pentru a găsi o soluție acestei probleme, Comisia a adoptat, la 19 ianuarie 2016, o Linkul se deschide într-o fereastră nouăPropunere de directivă de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI privind ECRIS și la 29 iunie 2017 - o Linkul se deschide într-o fereastră nouăpropunere de regulament, pentru a se institui un sistem centralizat ECRIS TCN (care să includă și datele privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii) prin intermediul căruia să se identifice statul membru (statele membre) care a(u) condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe sau un apatrid.

În propunerea de regulament se prevede instituirea unui sistem ECRIS-TCN centralizat la eu-LISA. Sistemul cuprinde o bază de date de identitate (date alfanumerice și amprente digitale) ale tuturor resortisanților țărilor terțe și apatrizilor condamnați în statele membre. Un mecanism de căutare permite statelor membre să efectueze căutări în indicele online. Un rezultat pozitiv indică statul membru (statele membre) care au condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe. Statului sau statelor membre identificate li poate solicita ulterior să furnizeze informații complete prin intermediul ECRIS.

Propunerea de directivă reglementează obligațiile statelor membre în ceea ce privește sistemul sistem ECRIS-TCN la nivel național, precum și schimbul complet de informații între statele membre referitoare la condamnări.

Propunerile de directivă și de regulament sunt în prezent în curs de negociere, adaptare și finalizare în cadrul procesului legislativ de către legiuitorii europeni – Consiliul și Parlamentul.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 07/10/2020