Beaktande av tidigare fällande domar - Slovenien

Återställ Spara som pdf

Ministry of Justice

Criminal sanctions enforcement division

Adress:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tfn: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterke.mp@gov.si

Justitieministeriet handhar straffregistret, registret över slutliga domstolsavgöranden och beslut om överträdelser samt det allmänna registret för prickning vid trafikförseelser (artikel 250a i lagen om verkställighet av påföljder i brottmål (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/07/2020