Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Slovakkia


Slovaki Vabariigi peaprokuratuuri karistusregister (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Aadress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

e-post: Lingil klikates avaneb uus akenregister.trestov@genpro.gov.sk
e-register: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Registri tööaeg

Esmaspäev:

8.00–12.00

13.00–17.00

Teisipäev:

7.30–12.00

13.00–15.00

Kolmapäev:

7.30–12.00

13.00–15.00

Neljapäev:

7.30–12.00

13.00–15.00

Reede:

7.30–12.00

13.00–15.00

Teave karistusregistrist väljavõtte/ärakirja taotlemise kohta

Alates 1. novembrist 2015 on võimalik taotleda karistusregistrist väljavõtet/ärakirja ainult Slovaki Vabariigi karistusregistrist aadressil Kvetná 13, Bratislava. Taotlused vaadatakse läbi viivitamata ja selleks ei pea aega kinni panema.

Alates 2. juulist 2016 on olnud võimalik taotlusi esitada ka Slovakkia Posti IOMO-keskustes (kodanikele mõeldud ühtsed kontaktpunktid). Taotlused vaadatakse läbi viivitamata ja selleks ei pea aega kinni panema. Slovakkia Posti IOMO-keskuste teenuse kohta vt täpsemalt: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Karistusregistri väljavõte

Karistusregistri väljavõte sisaldab Slovaki Vabariigi kohtus, teiste ELi liikmesriikide kohtus või muu sellise riigi kohtus, kelle otsuseid Slovaki Vabariigi kohus tunnustab, tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid, mida ei ole kustutatud, muu hulgas teavet mõistetud karistuste täitmise, kaitsemeetmete ning kehtestatud asjakohaste piirangute ja kohustuste kohta, tingimusel et kohtuotsuse või seaduse kohaselt ei tule teo toimepanijat kohelda nii, nagu teda ei oleks süüdi mõistetud.

Karistusregistrist saadav ärakiri

Karistusregistrist saadav ärakiri on avalik dokument, milles on märgitud:

  • kõik jõustunud süüdimõistvad kohtuotsused, sealhulgas kohtuotsused, mille on teinud teiste ELi liikmesriikide kohtud või muude riikide kohtud, kelle otsuseid on Slovaki Vabariigi kohus tunnistanud;
  • karistuse ja kaitsemeetme täitmine;
  • süüdimõistvad kohtuotsused, isegi kui need on kohtuotsuse või seaduse alusel kustutatud.

Karistusregistrist saadav ärakiri sisaldab ka teavet, mis käsitleb järgmist:

  • kohtu või prokuröri lõplik otsus kriminaalmenetluse tingimusliku peatamise kohta;
  • kohtu või prokuröri lõplik otsus lepituskokkuleppe kinnitamise ja kriminaalmenetluse peatamise kohta;
  • Slovaki Vabariigi kodaniku või Slovaki Vabariigis alaliselt elava isiku suhtes tehtud lõplik süüdimõistev kohtuotsus, mille on teinud muu kui ELi liikmesriigi kohus ja mida Slovaki Vabariigi kohus ei ole tunnustanud, märkega, et sellel otsusel ei ole Slovaki Vabariigis õiguslikke tagajärgi ja see on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

Karistusregistriseaduse (millega muudeti ka muid seaduseid) paragrahvi 14 lõigete 2 ja 3 alusel karistusregistrist saadavas ärakirjas tuleb teise ELi liikmesriigi kohtu või muu riigi kohtu tehtud kustutamata süüdimõistvatele kohtuotsustele, mida Slovaki Vabariigi kohus ei ole tunnustanud, lisada märge, et neil otsustel ei ole Slovaki Vabariigis õiguslikke tagajärgi ja need on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

Karistusregistri vastus edastatud päringule

Kui teise ELi liikmesriigi keskasutus küsib peaprokuratuurilt Slovaki Vabariigi kodanikku puudutavaid karistusregistri andmeid, esitab peaprokuratuur talle kümne tööpäeva jooksul teabe järgmise kohta:

  • Slovaki Vabariigi kohtus tehtud lõplik süüdimõistev kohtuotsus, mida ei ole kustutatud ja mis on kantud karistusregistrisse;
  • teises ELi liikmesriigi kohtus tehtud lõplik süüdimõistev kohtuotsus, mida ei ole kustutatud ja mida on ajakohastatud karistusregistri seaduse (millega muudeti ka muid seaduseid) paragrahvi 17 lõike 4 kohaselt;
  • muu riigi kohtus tehtud kehtiv lõplik süüdimõistev kohtuotsus, mis on talle edastatud ja kantud karistusregistrisse.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/11/2020