Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Slovākija


Slovākijas Republikas Ģenerālprokuratūras Sodāmības reģistrs (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adrese:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tālrunis: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-pasts: Saite atveras jaunā logāregister.trestov@genpro.gov.sk
E-reģistrs: Saite atveras jaunā logāhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Reģistra darba laiks

Pirmdiena

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Otrdiena

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

Trešdiena

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

Ceturtdiena

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

Piektdiena

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

Informācija par pieteikuma iesniegšanu sodāmības reģistra izraksta/kopijas saņemšanai

Kopš 2015. gada 1. novembra sodāmības reģistra izrakstu/kopiju var pieprasīt tikai Slovākijas Republikas Ģenerālprokuratūras Sodāmības reģistra sekretariātā, kas atrodas Bratislavā, Kvetná 13. Pieteikumu izskata uzreiz, pieteikt apmeklējumu nav nepieciešams.

Kopš 2016. gada 2. jūlija pieteikumus var iesniegt arī pilsoņu integrētā pakalpojuma centros Slovākijas pastā. Pieteikumu izskata uzreiz, pieteikt apmeklējumu nav nepieciešams. Papildu informācija par šo pakalpojumu pilsoņu integrētā pakalpojuma centros Slovākijas pastā atrodama šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Sodāmības reģistra izraksts

Sodāmības reģistra izrakstā ir iekļauti Slovākijas Republikas tiesu, ES dalībvalstu tiesu vai Slovākijas Republikas tiesās atzīti citu valstu tiesu pieņemti notiesājoši spriedumi, kas nav dzēsti, tostarp informācija par piespriestā soda izpildes statusu, aizsardzības pasākumiem un attiecīgi noteiktiem ierobežojumiem un pienākumiem, ar noteikumu, ka nodarījuma izdarītājs saskaņā ar tiesas lēmumu vai likumu nav uzskatāms par nenotiesātu.

Sodāmības reģistra kopija

Sodāmības reģistra kopija ir publisks dokuments, kurā ietver:

  • visus galīgos notiesājošos spriedumus, tostarp notiesājošos spriedumus, ko pieņēmušas citu ES dalībvalstu tiesas, vai citu valstu tiesas, ja tos atzinusi tiesa Slovākijas Republikā;
  • soda izpildes statusu un aizsardzības pasākumu izpildes statusu;
  • notiesājošus spriedumus arī tad, ja tie ir dzēsti ar tiesas lēmumu vai uz likuma pamata.

Sodāmības reģistra kopijā ietver informāciju arī par:

  • galīgiem nolēmumiem, ar kuriem nosacīti aptur krimināltiesvedību, kurus pieņēmusi tiesa vai prokurors;
  • galīgiem nolēmumiem, ar kuriem apstiprina samierināšanu un aptur krimināltiesvedību, kurus pieņēmusi tiesa vai prokurors;
  • nolēmumiem par Slovākijas Republikas pilsoņa galīgo notiesāšanu vai tādas personas galīgo notiesāšanu, kas pastāvīgi dzīvo Slovākijas Republikā, kurus pieņēmusi tiesa, kas nav ES dalībvalsts tiesa, un kas nav atzīti Slovākijas Republikas tiesā, ar piezīmi, ka šim nolēmumam nav juridiskā spēka Slovākijas Republikā un tas ir norādīts tikai informatīvā nolūkā.

Sodāmības reģistra kopijā, kas izdota saskaņā ar Likuma par sodāmības reģistru, ar ko groza dažus citus likumus, 14. panta 2. un 3. punktu, visiem notiesājošiem spriedumiem, kas nav dzēsti, un ko piespriedusi citas ES dalībvalsts tiesa vai citas valsts tiesa un kurus nav atzinusi Slovākijas Republikas tiesa, ir jābūt norādei, ka šiem nolēmumiem Slovākijas Republikā nav juridiska spēka un tie ir norādīti vienīgi informācijai.

Atbilde uz informācijas pieprasījumu no sodāmības reģistra

Ja citas ES dalībvalsts centrālā iestāde lūdz Ģenerālprokuratūrai informāciju no sodāmības reģistra par Slovākijas Republikas pilsoni, Ģenerālprokuratūrai desmit darbdienu laikā ir jāsniedz tai informācija par:

  • Slovākijas Republikas tiesas pieņemtu galīgu, nedzēstu notiesājošu spriedumu, kas ir reģistrēts sodāmības reģistrā;
  • galīgu, nedzēstu notiesājošu spriedumu, ko pieņēmusi citas ES dalībvalsts tiesa un kas atjaunināts saskaņā ar 17. panta 4. punktu Likumā par sodāmības reģistru, ar ko groza dažus citus aktus;
  • galīgu, nedzēstu notiesājošu spriedumu, ko pieņēmusi citas valsts tiesa un kas ir reģistrēts sodāmības reģistrā.

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 10/11/2020