Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Σλοβακία

Αποκατάσταση Αποθήκευση σε PDF

Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Γενικής Εισαγγελίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Διεύθυνση:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Τηλ.: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregister.trestov@genpro.gov.sk
Ηλεκτρονική γραμματεία: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Γραμματεία — ώρες γραφείου

Δευτέρα

8.00-12.00

13.00-17.00

Τρίτη

7.30-12.00

13.00-15.00

Τετάρτη

7.30-12.00

13.00-15.00

Πέμπτη

7.30-12.00

13.00-15.00

Παρασκευή

7.30-12.00

13.00-15.00

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για απόσπασμα/αντίγραφο ποινικού μητρώου

Από την 1η Νοεμβρίου 2015 μπορεί να ζητείται απόσπασμα/αντίγραφο ποινικού μητρώου μόνο μέσω της γραμματείας της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου της Γενικής Εισαγγελίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη διεύθυνση Kvetná 13, Bratislava. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται αμέσως, χωρίς ραντεβού.

Από τις 2 Ιουλίου 2016 είναι δυνατόν να υποβάλλονται αιτήσεις και μέσω των σημείων ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πολιτών (ΣΟΕΠ) των Σλοβακικών Ταχυδρομείων. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται αμέσως, χωρίς ραντεβού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία που παρέχεται μέσω των σημείων ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πολιτών (ΣΟΕΠ) των Σλοβακικών Ταχυδρομείων, βλ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου περιέχει μη διαγραφείσες καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, δικαστηρίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή δικαστηρίων άλλων κρατών των οποίων οι αποφάσεις έχουν αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το στάδιο εκτέλεσης των ποινών, μέτρων προστασίας και κατάλληλων περιορισμών και υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή εκ του νόμου, ο δράστης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να μην είχε καταδικαστεί.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται

  • κάθε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των καταδικαστικών αποφάσεων δικαστηρίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή δικαστηρίων άλλων κρατών των οποίων οι αποφάσεις έχουν αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας·
  • το στάδιο εκτέλεσης της ποινής και το στάδιο εκτέλεσης του μέτρου προστασίας·
  • οι καταδικαστικές αποφάσεις, ακόμη και αν διαγράφηκαν με δικαστική απόφαση ή εκ του νόμου.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τυχόν

  • τελεσίδικη απόφαση που αναστέλλει υπό όρους την ποινική δίκη, εκδοθείσα από δικαστήριο ή από εισαγγελέα·
  • τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την έγκριση του συμβιβασμού και την αναστολή της ποινικής δίκης, εκδοθείσα από δικαστήριο ή από εισαγγελέα·
  • τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος πολίτη της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου που διαμένει μονίμως στη Σλοβακική Δημοκρατία, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο το οποίο δεν είναι δικαστήριο κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχει αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, με τη σημείωση ότι η εν λόγω απόφαση δεν έχει νομική ισχύ στη Σλοβακική Δημοκρατία και αναφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Στο αντίγραφο του ποινικού μητρώου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου περί ποινικού μητρώου και για την τροποποίηση ορισμένων άλλων πράξεων, κάθε μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση εκδοθείσα από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή από δικαστήριο άλλου κράτους η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας πρέπει να φέρει σημείωση ότι η εν λόγω απόφαση δεν έχει νομική ισχύ στη Σλοβακική Δημοκρατία και αναφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών από το ποινικό μητρώο

Αν η κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ζητήσει από τη Γενική Εισαγγελία πληροφορίες από το ποινικό μητρώο για πολίτη της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η Γενική Εισαγγελία οφείλει να τις παράσχει εντός δέκα εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν:

  • τελεσίδικη μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση, εκδοθείσα από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η οποία έχει καταχωριστεί στο ποινικό μητρώο·
  • τελεσίδικη μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση, εκδοθείσα από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, η οποία έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του νόμου περί ποινικού μητρώου και για την τροποποίηση ορισμένων άλλων πράξεων·
  • τελεσίδικη μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση, εκδοθείσα από δικαστήριο τρίτου κράτους, η οποία έχει γνωστοποιηθεί και καταχωριστεί στο ποινικό μητρώο.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2020