Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

S cieľom uľahčiť výmenu informácií o registroch trestov v rámci EÚ bol v apríli 2012 vytvorený Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Prostredníctvom tohto systému sa vytvárajú elektronické prepojenia medzi členskými štátmi a zavádzajú sa pravidlá na zabezpečenie toho, aby informácie o odsúdeniach obsiahnuté v systéme registrov trestov členských štátov mohli byť vymieňané jednotným a rýchlym spôsobom a v rámci krátkych zákonných lehôt prostredníctvom štandardizovaných elektronických formátov.


Základné informácie

Vec: Fourniret z roku 2004 a viaceré následné štúdie preukázali, že vnútroštátne súdy často vynášali rozsudky bez akýchkoľvek poznatkov o možných predchádzajúcich odsúdeniach v iných členských štátoch. Nedostatok informácií viedol k neprimeraným rozsudkom, pri ktorých sa nebrala do úvahy trestná minulosť osoby, a bránil tomu, aby sa prijali opatrenia s cieľom zabrániť opätovnému páchaniu rovnakého druhu trestných činov.

Od roku 2008 sa informácie o registroch trestov musia vymieňať na účely nového trestného konania proti osobe v rámci vykonávania Odkaz sa zobrazí v novom oknerámcového rozhodnutia Rady 2008/675 o zohľadňovaní predchádzajúcich odsúdení v novom trestnom konaní proti tejto osobe.

EURÓPSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTROV TRESTOV (ECRIS)

Systém ECRIS bol vytvorený v reakcii na potrebu zlepšiť a uľahčiť výmenu informácií o registroch trestov na európskej úrovni. Informácie obsiahnuté vo vnútroštátnych databázach registrov trestov je možné elektronicky vymieňať prostredníctvom bezpečnej informačnej infraštruktúry rýchlo, jednotným a jednoduchým spôsobom. Systém poskytuje sudcom, prokurátorom a príslušným správnym orgánom (prostredníctvom určeného „ústredného orgánu“ v každom členskom štáte) prístup k uceleným informáciám o predchádzajúcej trestnej činnosti ktoréhokoľvek občana EÚ, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bola táto osoba v minulosti odsúdená.

Informácie možno vymieňať na široké spektrum účelov podľa rámcového rozhodnutia a vnútroštátneho práva:

Všeobecné zásady

  • ECRIS je založený na decentralizovanej architektúre IT, pričom údaje z registrov trestov sú uložené vo vnútroštátnych databázach členských štátov a ústredné orgány členských štátov si ich na požiadanie elektronicky vymieňajú.
  • Členský štát štátnej príslušnosti osoby sa stáva centrálnym archívom všetkých odsúdení tejto osoby. Je povinný uchovávať a aktualizovať všetky informácie, ktoré získa, a na požiadanie ich posielať ostatným členským štátom. Na základe toho by každý členský štát mal byť v stave na požiadanie iného členského štátu poskytnúť úplné a aktuálne informácie o odsúdeniach svojich vlastných občanov bez ohľadu na to, kde boli vynesené takéto odsudzujúce rozsudky.
  • Členský štát, ktorý odsúdi cudzinca, je povinný poslať čo najskôr informácie vrátane nových informácií o tomto odsúdení členskému štátu (členským štátom) štátnej príslušnosti odsúdenej osoby.
  • Prenos informácií o odsúdeniach sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom štandardného európskeho formátu, pričom sa používajú dve referenčné tabuľky s kategóriami trestných činov a trestov. Tieto tabuľky uľahčujú automatický preklad a vzájomné porozumenie prenášaných informácií. Pri prenose informácií o odsúdení musia členské štáty používať kategórie trestných činov a trestov alebo sankcií. Kódy umožňujú automatický preklad do jazyka príjemcu a to mu dáva možnosť po prijatí informácie okamžite reagovať.

Legislatívne nástroje

Zásady upravujúce výmenu informácií a fungovanie systému sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom oknerámcovom rozhodnutí o výmene informácií z registra trestov medzi členskými štátmi a v Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutí rady o zriadení ECRIS.

Vykonávanie

Prijali sa viaceré technické a finančné opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom pri príprave technickej infraštruktúry na prepojenie ich systémov registrov trestov do apríla 2012 (lehota na vykonanie právnych predpisov) a neskôr. Komisia dala členským štátom k dispozícii špeciálny softvér (softvér „referenčného vykonania“) na uľahčenie prepojenia medzi nimi. Členské štáty môžu takisto požiadať EÚ o finančnú podporu vo forme grantov s cieľom modernizovať svoje vnútroštátne systémy registrov trestov v rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneprogramu Trestná justícia (Criminal Justice Programme).

V roku 2017 boli všetky členské štáty prepojené so systémom ECRIS. Nie všetky členské štáty sú však prepojené so všetkými ostatnými členskými štátmi. Podrobnejšie informácie nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom okneprvej štatistickej správe Komisie o používaní ECRIS, ktorá bola uverejnená 29. júna 2017.

Výpis z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania

V súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/JHA, rozhodnutia Rady 2009/316/JHA a vnútroštátnych právnych predpisov sa výmena informácií z registra trestov môže uskutočňovať aj na iné účely ako na účely trestného konania. Ďalšie informácie o tom, ako získať výpis z registra trestov na takéto iné účely, možno nájsť na webových stránkach členského štátu po kliknutí na vlajku na tejto stránke.

Návrh Komisie na zlepšenie výmeny informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a o osobách bez štátnej príslušnosti (TCN)

Na základe zásady členského štátu, ktorého je odsúdený štátnym príslušníkom, ako jednotného archívu všetkých informácií o odsúdeniach funguje systém ECRIS efektívne, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov krajín EÚ. ECRIS však nepodporuje rovnakým spôsobom aj výmenu informácií o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín, pretože neexistuje jednotné úložisko informácií pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Z toho dôvodu v súčasnosti nie je možné určiť, či a v ktorom členskom štáte bol konkrétny štátny príslušník tretej krajiny odsúdený bez toho, aby sa to nemuselo konzultovať so všetkými členskými štátmi.

S cieľom napraviť situáciu Komisia prijala dňa 19. januára 2016 Odkaz sa zobrazí v novom oknenávrh smernice, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie 2009/315/SVV v súvislosti so systémom ECRIS, a dňa 29. júna 2017 doplňujúci Odkaz sa zobrazí v novom oknenávrh nariadenia s cieľom zriadiť centralizovaný systém ECRIS TCN na účel účinnej identifikácie členských štátov, ktoré odsúdili konkrétneho štátneho príslušníka tretej krajiny.

V navrhovanom nariadení sa stanovuje zriadenie centralizovaného systému ECRIS TCN v agentúre eu-LISA. Systém pozostáva z údajov o totožnosti (alfanumerické údaje a odtlačky prstov) všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v členských štátoch. Vyhľadávací mechanizmus umožňuje členským štátom vyhľadávať index online. Výraz „pozitívna lustrácia“ označuje členský štát (členské štáty), ktorý odsúdil konkrétneho štátneho príslušníka tretej krajiny. Identifikovaný členský štát (členské štáty) možno následne požiadať o poskytnutie úplných informácií o registroch trestov prostredníctvom zriadeného systému ECRIS.

V navrhovanej smernici sa upravujú povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o ECRIS TCN na vnútroštátnej úrovni, ako aj výmeny úplných informácií o odsúdení medzi členskými štátmi.

Navrhovaná smernica a nariadenie sa v súčasnosti prerokúvajú, upravujú a dokončujú v rámci legislatívneho procesu európskych zákonodarcov – Rady a Parlamentu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020