Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar

Ecris (det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister) skapades i april 2012 för att underlätta utbytet av uppgifter i kriminalregister i hela EU. Ecris innebär att medlemsstaterna länkas samman elektroniskt och medför regler för att säkerställa att uppgifter om fällande domar som finns i medlemsstaternas kriminalregister kan utbytas i elektroniska standardformat, på ett snabbt och enhetligt sätt och inom korta rättsliga tidsfrister.


Bakgrund

Fourniret-målet från 2004 och en rad senare studier har visat att domstolarna i medlemsstaterna ofta har meddelat dom utan att känna till om den tilltalade tidigare fällts för brott i andra medlemsstater. Bristen på information har lett till felaktiga domar där ingen hänsyn har tagits till en persons kriminella bakgrund och till uteblivna åtgärder för att förhindra en upprepning av samma slags brottslighet.

Sedan 2008 måste uppgifter ur kriminalregister utbytas vid ett nytt brottmålsförfarande mot en person, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets rambeslut 2008/675/RIF om beaktande av tidigare fällande domar vid ett nytt brottmålsförfarande mot samma person.

Ecris

Ecris skapades som svar på behovet att förbättra och underlätta utbytet på EU-nivå av uppgifter i kriminalregister. Uppgifter i nationella kriminalregister kan utbytas elektroniskt och på ett snabbt, enhetligt och enkelt sätt genom en säker informationsinfrastruktur. Därmed kan domstolar, åklagarmyndigheter och relevanta administrativa myndigheter lätt få tillgång till samlad information om en berörd EU-medborgares eventuella brottsliga förflutna, oavsett i vilken medlemsstat vederbörande tidigare har fällts för brott. (Informationen ges via en utsedd ”centralmyndighet” i respektive medlemsstat.

Uppgifter kan utbytas i flera olika syften enligt rambeslutet och nationell rätt:

Allmänna principer

  • Ecris baseras på en decentraliserad it-arkitektur, där uppgifterna i kriminalregistren enbart lagras i medlemsstaternas nationella databaser och på begäran utbyts på elektronisk väg mellan medlemsstaternas centralmyndigheter.
  • Den medlemsstat där en person är medborgare blir den centrala platsen för lagring av alla uppgifter om fällande domar mot den personen. Denna medlemsstat är skyldig att lagra och uppdatera all mottagen information och att på begäran vidarebefordra uppgifterna till andra medlemsstater. Detta innebär att varje medlemsstat bör kunna tillhandahålla fullständig och uppdaterad information om fällande domar mot sina egna medborgare, oavsett var domarna har meddelats.
  • En medlemsstat vars domstolar meddelat en fällande dom mot en person som inte är medborgare i landet ska omedelbart översända uppgifter, inklusive uppdateringar, om denna dom till den medlemsstat i vilken den dömde är medborgare.
  • Uppgifter om fällande domar ska översändas på elektronisk väg i ett standardiserat europeiskt format. Två referenstabeller över brottskategorier respektive påföljdskategorier ska användas. Dessa tabeller underlättar automatisk översättning och ömsesidig förståelse av de överförda uppgifterna. När uppgifter om en fällande dom överförs ska medlemsstaterna tillämpa samma brottskategori respektive påföljdskategori. Koderna möjliggör automatisk översättning till mottagarens språk, vilket gör att mottagaren kan vidta åtgärder omedelbart efter mottagandet av uppgifterna.

Rättsakter

Principerna för utbytet av information och systemets funktion finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterrambeslutet om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och i Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets beslut om inrättande av Ecris.

Genomförande

Ett antal tekniska och ekonomiska åtgärder har vidtagits för att hjälpa medlemsstaterna att förbereda den tekniska infrastruktur som behövs för att ansluta deras kriminalregister senast i april 2012 (den rättsliga tidsfristen för genomförandet) och senare. Kommissionen har ställt särskild programvara (programvara för ”referensimplementation”) till medlemsstaternas förfogande för att underlätta sammankopplingen mellan dem. Medlemsstaterna har också kunnat begära ekonomiskt stöd från EU i form av bidrag för att modernisera sina nationella kriminalregister inom ramen för Länken öppnas i ett nytt fönsterprogrammet ”Straffrätt”.

År 2017 var alla medlemsstater anslutna till Ecris. Alla medlemsstater är dock inte anslutna till alla andra medlemsstater. För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterkommissionens första statistiska rapport om användningen av Ecris, som offentliggjordes den 29 juni 2017.

Utdrag ur kriminalregistret i andra syften än för brottsbekämpning

I enlighet med EU:s rambeslut 2009/315/RIF, rådets beslut 2009/316/RIF och nationella bestämmelser kan utbyte ske av information ur kriminalregister för andra ändamål än brottmålsförfaranden. Ytterligare upplysningar om hur utdrag erhålls ur kriminalregister för sådana andra ändamål får man berörd medlemsstats sida. Klicka på respektive flagga på denna sida.

Kommissionens förslag om förbättring av utbytet av information om tredjelandsmedborgare och statslösa personer

Ecris bedriver ett effektivt arbete när det gäller EU-medborgare utifrån principen att den medlemsstat där en person är medborgare är den enda platsen för lagring av alla uppgifter om fällande domar. Ecris ger dock inte samma slags stöd till utbyte av uppgifter om fällande domar när det gäller tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eftersom det inte finns någon enda plats för lagring av sådana uppgifter. Därför är det för närvarande inte möjligt att fastställa huruvida och i vilken medlemsstat en viss tredjelandsmedborgare eller statslös person blivit föremål för en fällande dom utan att rådfråga samtliga medlemsstater.

För att åtgärda denna situation antog kommissionen den 19 januari 2016 ett Länken öppnas i ett nytt fönsterförslag till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF om Ecris och den 29 juni 2017 ett kompletterande Länken öppnas i ett nytt fönsterförslag till förordning om inrättande av det centraliserade Ecris-TCN-systemet, för att effektivt fastställa vilken eller vilka medlemsstater som har dömt en viss tredjelandsmedborgare eller statslös person.

Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om inrättandet av ett centraliserat Ecris-TCN-system vid eu-LISA. Systemet består av identitetsuppgifter (alfanumeriska uppgifter och fingeravtryck) om samtliga tredjelandsmedborgare och statslösa personer som har blivit föremål för fällande domar i medlemsstaterna. Med en sökfunktion kan medlemsstaterna söka i indexet på nätet. En träff visar vilken eller vilka medlemsstater som har dömt en viss tredjelandsmedborgare eller statslös person. Den eller de identifierade medlemsstaterna kan sedan bli ombedda att tillhandahålla fullständiga uppgifter ur kriminalregistret via det inrättade Ecris-systemet.

I det föreslagna direktivet regleras samtliga medlemsstaters skyldigheter i fråga om Ecris-TCN på nationell nivå samt medlemsstaternas utbyten av fullständiga uppgifter om fällande domar.

Det direktiv och den förordning som har föreslagits är för närvarande föremål för förhandlingar, justeringar och slutförande under EU-lagstiftarens, dvs. rådets och parlamentets, lagstiftningsprocess.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 07/10/2020