Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa õigusalase koolituse poliitika

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Euroopa õigusalane koolitus on oluline kõigi õiguspraktikute, eelkõige kohtunike ja prokuröride jaoks, et nad saaksid pädevateks Euroopa õigusraamistiku rakendajateks. Õiguspraktikute vaheline usaldus ja vastastikune mõistmine tagab üksikisikute ja ettevõtjate õiguste selge ja järjekindla toetamise.


Koostöö Euroopa õigusalase koolituse parandamiseks

Lähtudes ELi uutest, Lissaboni lepinguga antud pädevustest ja eesmärgiga võtta Stockholmi programmi kohaseid meetmeid Euroopa õigusalase koolituse valdkonnas, avaldas Euroopa Komisjon 2011. aasta septembris teatise Lingil klikates avaneb uus aken„Usalduse suurendamine Euroopa õigusemõistmise vastu: Euroopa õigusalase koolituse uus mõõde.“ Teatise eesmärk oli anda Euroopa õigusalasele koolitusele uus mõõde ja võimaldada veel rohkematel õigusvaldkonna spetsialistidel osaleda Euroopa Liidu õigust käsitlevatel kõrgetasemelistel koolitustel.

Kolm neljandikku vastanud kohtunikest ja prokuröridest oli arvamusel, et ELi õigusega seotud kohtuasjade arv on aastatega suurenenud. Seepärast on tekkinud vajadus täiustada ja laiendada ELi tasandil pakutavat koolitust. Peaaegu pooled vastanud kohtunikest ja prokuröridest puutuvad ELi õigusega seotud küsimustega kokku vähemalt kord iga kolme kuu järel. Sellest tulenevalt peab 65 % kohtunikest ja prokuröridest oma tööülesannete täitmisel oluliseks teadmisi ELi õigusest ja selle rakendamisest (ELi liikmesriikide kohtunike, prokuröride ja kohtutöötajate hulgas korraldatud, õigusalase koolituse kogemusi käsitleva uuringu tulemused: Euroopa Parlamendi uuring Lingil klikates avaneb uus aken„Õigusalane koolitus ELi liikmesriikides“, 2011).

Euroopa Komisjoni eesmärk on võimaldada 2020. aastaks 700 000 õigusala töötajal (pooltel kõigist õigusala töötajatest Euroopa Liidus) osaleda Euroopa õigusalases koolituses, kasutades selleks kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil kättesaadavaid vahendeid kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akenStockholmi programmi eesmärkidega.

Selle eesmärgi saavutamine on kõigi huvirühmade ühine ülesanne. Liikmesriigid, kohtunike nõukogud, liikmesriikide ja Euroopa õigusalase koolituse asutused ning õiguselukutsete esindajad riiklikul ja Euroopa tasandil peavad tegelema ELi õiguse ja selle rakendamise integreerimisega riiklikul ja kohalikul tasandil toimuvatesse koolitustesse ning suurendama ELi õiguse alaste koolituste ja nendel osalejate arvu.

Meetmete võtmine

Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike ja õiguselukutsete esindajaid üles tagama, et õiguspraktikud saaksid osaleda oma karjääri jooksul vähemalt ühel nädalasel koolitusel, mis käsitleb ELi õigustikku ja õiguslikke vahendeid.

Komisjon on võtnud endale kohustuse suurendada Euroopa õigusalase koolituse rahastamist, et toetada kvaliteetseid projekte, millel on Euroopa tasandil suur mõju. Projekti eesmärk on koolitada õiguspraktikuid ELi õiguse teemadel, sealhulgas arendada e-õpet. Uues mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2014–2020 on Euroopa õigusalane koolitus seatud prioriteediks, eesmärgiga toetada 2020. aastaks igal aastal enam kui 20 000 õiguspraktiku osalemist koolitustel.

Teavet ELi rahalise toetuse kohta Euroopa õigusalase koolituse projektide elluviimiseks leiate Lingil klikates avaneb uus akenõigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi, Lingil klikates avaneb uus akenkonkurentsi peadirektoraadi, Lingil klikates avaneb uus akenrände ja siseasjade peadirektoraadi ja Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) veebisaidilt.

Alates 2013. aastast on komisjon toetanud programmi AIAKOS – kohtunikele ja prokuröridele mõeldud kahenädalast vahetusprogrammi, mida haldab Euroopa õigusalase koolituse võrgustik. Lisaks töötab komisjon välja täiendavad meetmed, edendades Euroopa e-õiguskeskkonna portaali toetavat rolli ja koostades praktilised suunised, mis käsitlevad näiteks koolitusmetoodikat ja hindamisprotsessi.

Komisjon toetab avaliku ja erasektori partnerlusi, et arendada uuenduslikke koolituslahendusi. Need võivad aidata suurendada Euroopa õigusalase koolituse raames pakutavate ürituste ja seal osalejate arvu.

Komisjon on välja töötanud koolitusmoodulid, mis käsitlevad konkreetsete Euroopa õigusaktide rakendamist. Need on tasuta ning korraldajad saavad neid kohandada liikmesriigi ja sihtrühma vajadustele. Need on esitatud portaali koolitusmaterjalide osas.

Praeguse olukorra hindamine

Komisjon avaldab igal aastal ingliskeelse aruande õiguspraktikute osalemise kohta ELi õiguse alastel koolitustel Euroopa Liidus:

2013.–2014. aastal viis komisjon Euroopa Parlamendi ettepanekul ellu Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti, et selgitada välja õiguspraktikutele ELi õiguse õpetamise hea tava. Tulemused on avaldatud allpool.

 • Kohtunike ja prokuröride koolituse hea tava uuring, korraldas Euroopa õigusalase koolituse võrgustik.
  Aruanne on kättesaadav inglise keelesPDF(1619 Kb)en. Kokkuvõte on kättesaadav inglisePDF(593 Kb)en ja prantsuse keelesPDF(589 Kb)fr.
  Teabelehed hea koolitustava kohta on kättesaadavad portaali heade tavade osas. Need aitavad kõikide õiguselukutsete esindajate koolitajatel ja koolituse pakkujatel täiustada näiteks koolitusvajaduste hindamist, koolitusmeetodeid ja hindamist.
 • Uuring, mis käsitleb kohtutöötajate koolitust ELi õiguse alal ja koostöö edendamist ELi tasandil kohtutöötajatele koolituse pakkujate vahel, korraldas konsortsium, kuhu kuuluvad lisaks Euroopa Avaliku Halduse Instituudi (EIPA) Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskusele sellised asutused nagu Justice Coopération Internationale (JCI, Prantsusmaa), Centro de Estudios Juridicos (Hispaania), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Poola) ja Saksimaa Staatsministerium der Justiz und für Europa (Saksamaa).
  Uuring on kättesaadav inglise keelesPDF(1379 Kb)en. Kokkuvõte on kättesaadav inglisePDF(909 Kb)en ja prantsuse keelesPDF(893 Kb)fr. Uuringus esitatud soovitused kohtutöötajate koolituse parandamiseks on samuti kättesaadavad inglisePDF(938 Kb)en ja prantsusePDF(950 Kb)fr.
  Kokkuvõte Euroopa Liidu Kohtu töötajate peamistest ülesannetest ja rollidest on esitatud selles tabelisPDF(383 Kb)en. Iga liikmesriigi kohtutöötajate ülesannete üksikasjalik kirjeldus avaldatakse peagi portaali liikmesriikide lehekülgedel.
  Liikmesriikide kohtutöötajate koolitussüsteemide kirjeldused avaldatakse portaali osas Õiguspraktikute koolitus riiklikul tasandil.

Taust

Aastal 2006 esitas Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule Lingil klikates avaneb uus akenteatise, milles käsitletakse õigusalast koolitust Euroopa Liidus.

2008. aastal võtsid nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajad vastu Lingil klikates avaneb uus akenresolutsiooni kohtunike, prokuröride ja kohtutöötajate koolituse kohta Euroopa Liidus.

Aastal 2009 avaldas Euroopa Parlament prantsuskeelse uuringu õigusalase koolituse täiustamise kohta Euroopa LiidusPDF(553 Kb)fr.

Detsembris 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga loodi õiguslik alus Euroopa õigusalase koolituse arendamisele. Kohtunike ja kohtutöötajate koolituse toetamine on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 81 ja 82 kui üks võimalikke meetmeid tugevdada õigusalast koostööd nii tsiviil- ja kaubandusasjades kui ka kriminaalasjades.

2009. aasta septembris võttis nõukogu vastu Lingil klikates avaneb uus akenStockholmi programmi, milles keskendutakse kõikidele õiguselukutsete esindajatele mõeldud Euroopa õigusalase koolituse küsimusele.

Stockholmi programmi Lingil klikates avaneb uus akentegevuskavas ja 2010. aasta Lingil klikates avaneb uus akenaruandes ELi kodakondsuse kohta kuulutas komisjon, et Euroopa õigusalane koolitus on esmatähtis valdkond. Euroopa Parlament on samuti pidevalt rõhutanud asjaolu, et korralik kohtunike koolitus aitab oluliselt kaasa siseturu toimimisele ja lihtsustab kodanike jaoks nende Lingil klikates avaneb uus akenõiguste kasutamist.

2010. aasta lõpus alustas komisjon konsultatsioone sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide, õigusfoorumi liikmete ning Euroopa koolitusvõrkude ja -struktuuride ja nende liikmetega. Konsultatsioonide tulemuste kokkuvõttega saate tutvuda siinPDF(192 Kb)en.

13. septembril 2011 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Lingil klikates avaneb uus akenUsalduse suurendamine Euroopa õigusemõistmise vastu – Euroopa õigusalase koolituse uus mõõde“.

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu kutsus oma 27. ja 28. oktoobri 2011. aasta järeldustes Euroopa õigusalase koolituse kohta (Lingil klikates avaneb uus akenkättesaadavad inglise keeles) üles jagama igal aastal komisjoniga teavet ELi õiguse alase koolituse ja koolitustel osalenud õiguspraktikute arvu kohta. Komisjonil paluti kaaluda igal aastal Euroopa õigusalast koolitust käsitleva aruande esitamist.

2012. aastal tegi Euroopa Parlament ettepaneku Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti kohta, et toetada:

 • heade tavade väljatöötamist kohtunike, prokuröride ja õiguspraktikute koolitamisel liikmesriikide õigussüsteemide ja -tavade ning liidu õiguse valdkonnas;
 • kõige tõhusamate viiside leidmist, et pakkuda kohtunikele, prokuröridele ja õiguspraktikute kohalikul tasandil koolitust ELi õiguse ja liikmesriikide õigussüsteemide alal ning edendada dialoogi ja koostööd ELi kohtunike ja prokuröride vahel;
 • ELi õigusalase koolituse pakkujaid, keda julgustatakse jagama ideid heade tavade kohta ja levitama neid kogu ELis, ning
 • koostöö parandamist Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku ja riiklike õigusalase koolituse asutuste vahel. See hõlmab koolituse pakkujaid, nagu Euroopa Õigusakadeemia, ja Euroopa tasandi kutseorganisatsioone, nagu kohtunike nõukogude Euroopa võrgustik, ülemkohtute esimeeste võrgustik, Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsioon ja Euroopa Liidu peaprokuröride võrgustik.

Novembris 2013 esines komisjoni asepresident Reding ingliskeelse kõnega Euroopa Parlamendi seminaril Lingil klikates avaneb uus aken„Õigusalane koolitus: oluline vahend Euroopa õigusalase tipptaseme saavutamiseks“.

Juunis 2016 võttis Euroopa õigusalase koolituse võrgustik vastu üheksa õigusalase koolituse põhimõtet, mida kohtunikkond saab kasutada oma koolitusvajaduse haldamiseks ning koolituse pakkujad kohtunike ja prokuröride koolituste kavandamiseks ja pakkumiseks. Põhimõtted käsitlevad õigust saada õigusalast koolitust tööaja raames, kohustust pakkuda vajalike allikaid, kohustuslikku koolitust karjääri alustamisel, tänapäevaste koolitusmeetodite kasutamist ning tehniliste ja muude õigusalaväliste küsimuste kaasamist koolitusteemade hulka. Põhimõtete teksti ja taustteabe võib leida siit Lingil klikates avaneb uus akeninglise ja Lingil klikates avaneb uus akenprantsuse keeles.

Seotud uuringud

Õigusalase koostöö tugevdamine Euroopa LiidusPDF(1694 Kb)fr, 2009, prantsuse keeles

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusalane koolitus ELi liikmesriikides, 2011, inglise keeles

Euroopa Parlamendi seminar „Õiguspraktikute koolitamine: ELi õigus ja kohtuniku ametioskused“: Lingil klikates avaneb uus akenI osa – ELi õigus ja sellega tutvumine: head tavad ja II osa Lingil klikates avaneb uus akenvastastikuse usalduse suurendamine (inglise keeles), 2013


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2020