Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európska politika v oblasti odbornej justičnej prípravy

Najväčší formát Vytlačiť

Jazyková verzia, ktorú si pozeráte, sa aktuálne prekladá.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinanemčinaangličtinafrancúzština.


Európska odborná justičná príprava predstavuje vzdelávanie právnikov v oblasti hmotného a procesného práva Európskej únie a ich oboznamovanie s justičnými systémami jednotlivých štátov. Prioritu majú sudcovia a prokurátori, keďže nesú zodpovednosť za presadzovanie a dodržiavanie práva Únie, avšak odborná justičná príprava je dôležitá aj pre ostatných právnikov: súdnych úradníkov, právnych poradcov, advokátov, súdnych exekútorov, notárov či mediátorov. Všetci právnici si musia rozvinúť odborné znalosti v oblasti vykonávania európskeho legislatívneho rámca, ako aj vybudovať vzájomnú dôveru a porozumenie, aby občanom a podnikom vytvorili také bezpečné právne prostredie, v ktorom sú ich práva jasne a dôsledne zaručené a uplatňované.


Spoločne za posilnenie európskej odbornej justičnej prípravy

Po tom, ako boli Európskej únii podľa Lisabonskej zmluvy zverené nové právomoci, a v odozve na priority Štokholmského programu v oblasti odbornej justičnej prípravy prijala Európska komisia oznámenie „Budovanie dôvery v spravodlivosť v celej EÚ – Nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy“. Účelom tohto oznámenia je dať odbornej justičnej príprave v Európe nový rozmer a umožniť ešte väčšiemu počtu právnikov prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v oblasti práva Európskej únie.

Je potrebné posilniť opatrenia na európskej úrovni, pretože tri štvrtiny sudcov a prokurátorov sa domnievajú, že počet prípadov, na ktoré sa vzťahuje právo EÚ, sa v posledných rokoch zvýšil. Takmer polovica sudcov a prokurátorov rieši otázky práva EÚ najmenej raz za tri mesiace. V dôsledku toho 65 % sudcov a prokurátorov považuje znalosť práva EÚ a jeho vykonávanie za relevantné pre svoje úlohy (ide o výsledok prieskumu jednotlivých sudcov, prokurátorov a súdnych pracovníkov v členských štátoch EÚ týkajúceho sa ich skúseností s justičným vzdelávaním: návrh predbežnej správy o štúdii Európskeho parlamentu „Odkaz sa zobrazí v novom okneOdborná justičná príprava v členských štátoch EÚ“).

Cieľom Európskej komisie je do roku 2020 umožniť 700 000 právnikom (polovica z celého počtu právnikov v Európskej únii) zúčastniť sa na aktivitách v oblasti odbornej justičnej prípravy využívaním dostupných zdrojov na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, a to v súlade s cieľmi Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtokholmského programu.

Ide o spoločnú zodpovednosť všetkých zúčastnených strán. Členské štáty, súdne rady, vnútroštátne a európske inštitúcie justičného vzdelávania, právnické profesie na vnútroštátnej a európskej úrovni sa musia zaviazať integrovať právo EÚ a jeho vykonávanie do vzdelávacích aktivít na vnútroštátnej a miestnej úrovni, zvýšiť počet aktivít justičného vzdelávania v oblasti práva EÚ a počet ich účastníkov.

Čo možno dosiahnuť

Európska komisia vyzýva členské štáty a právnické komory, aby pre právnikov zabezpečili počas ich kariéry aspoň raz týždenne odbornú prípravu v oblasti acquis Únie a jej právnych nástrojov.

Európska komisia sa zaväzuje zvýšiť dostupné financovanie pre európsku odbornú justičnú prípravu na podporu vysokokvalitných projektov so širším európskym dosahom, prostredníctvom ktorých sú zaškoľovaní odborníci v oblasti práva EÚ, a to vrátane rozvoja elektronického vzdelávania. V rámci nového viacročného finančného rámca by európska odborná justičná príprava mala byť jednou z hlavných priorít, aby sa do roku 2020 podporila odborná príprava viac ako 20 000 právnikov ročne.

Cieľom Komisie je od roku 2014 zaviesť dvojtýždňový výmenný program pre nových sudcov a prokurátorov. Komisia tiež prijme sprievodné opatrenia formou rozvíjania podpornej úlohy európskeho portálu e‑Justice, praktických usmernení o vzdelávacej metodike, hodnotení atď.

Komisia podporí partnerstvo verejného a súkromného sektoru ako nástroj, ktorý môže pomôcť rozvoju činností európskej odbornej justičnej prípravy a počtu jej účastníkov, aby sa vyvinuli inovatívne vzdelávacie riešenia.

Vzdelávacie moduly vykonávania osobitných európskych legislatívnych nástrojov a nástrojov vytvorených na európskej úrovni Európskou komisiou (GR pre životné prostredie) sú dostupné bezplatne a školitelia ich môžu využiť a prispôsobiť vnútroštátnym súvislostiam a rôznym cieľovým skupinám v rámci špecializovaných vzdelávacích kurzov.

Kontext

V roku 2006 Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenie o justičnom vzdelávaní v Európskej únii.

V roku 2008 bolo prijaté Odkaz sa zobrazí v novom okneuznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady, o vzdelávaní sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov v Európskej únii.

V roku 2009 útvary Európskeho parlamentu uverejnili štúdiu o posilňovaní justičného vzdelávania v Európskej únii, ktorú nájdete pod odkazom ďalej v texte.

V decembri 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorá poskytuje právny rámec na rozvoj činností v oblasti justičného vzdelávania v Európe. Články 81 a 82 totiž považujú „podporu vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ za jedno z opatrení nevyhnutných na posilnenie justičnej spolupráce tak v občianskych a obchodných veciach, ako aj v trestných veciach.

Odborné vzdelávanie sudcov a odborníkov z právnej praxe v oblasti práva Únie patrí k jedným z kľúčových odporúčaní Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávy Maria Montiho „Odkaz sa zobrazí v novom okneNová stratégia pre jednotný trh“, pričom cieľom je to, aby občania a podniky mali možnosť dovolať sa svojich práv a aby sa zaistilo účinné fungovanie jednotného trhu.

V decembri 2009 prijala Rada Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtokholmský program, ktorý pripisuje význam otázkam justičného vzdelávania v Európe všetkých odborníkov pracujúcich v oblasti práva.

Komisia uviedla v Odkaz sa zobrazí v novom okneakčnom pláne k Štokholmskému programu a v Odkaz sa zobrazí v novom oknespráve o občianstve EÚ za rok 2010 európsku odbornú justičnú prípravu ako prioritu. Aj Európsky parlament dlhodobo zdôrazňuje, že náležitá odborná justičná príprava výrazne prispieva k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a umožňuje občanom ľahšie uplatniť svoje Odkaz sa zobrazí v novom oknepráva.

Komisia na konci roku 2010 začala širokú konzultáciu so všetkými zainteresovanými stranami, na ktorej sa zúčastnili členské štáty, členovia Justičného fóra a Európskej siete odbornej justičnej prípravy. Zhrnutie zistení konzultačného procesu možno nájsť pod týmto odkazom.

Súvisiace dokumenty


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 13/01/2012