Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Turinystext of the directive

Pakaitinio naudojimosi rinka išsiplėtė, taip pat rinkoje atsirado nauji atostogų produktai, kuriems netaikomi ankstesni teisės aktai. Šia direktyva atnaujinamos ir patikslinamos vartotojų apsaugos taisyklės ir prisidedama prie tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo.

DOKUMENTAS

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais

SANTRAUKA

Pakaitinio naudojimosi rinka išsiplėtė, taip pat rinkoje atsirado nauji atostogų produktai, kuriems netaikomi ankstesni teisės aktai. Šia direktyva atnaujinamos ir patikslinamos vartotojų apsaugos taisyklės ir prisidedama prie tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva suteikiama didesnė apsauga vartotojams, nes ji apima pakaitinio naudojimosi produktų* ir ilgalaikių atostogų produktų* pardavimo sutartis. Ji taip pat taikoma pakaitinio naudojimosi produktų ir ilgalaikių atostogų produktų perpardavimo* ir keitimosi* sutartims. Ja nustatomos taisyklės dėl reklamos, prieš sudarant sutartį pateikiamos informacijos ir sutartyje esančios informacijos, teisės atsisakyti sutarties ir draudimo atlikti išankstinius mokėjimus atsisakymo laikotarpiu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Aiški informacija

Likus pakankamai laiko iki tol, kol vartotojas įsipareigoja pagal kokią nors sutartį, prekybininkas vartotojui turi nemokamai pateikti aiškią, tikslią ir išsamią standartinės formos informaciją tos ES šalies, kurioje vartotojas gyvena, oficialiąja kalba.

Tai turi apimti visų pirma informaciją apie produktą (pakaitinio naudojimosi produktų, ilgalaikių atostogų produktų sutarčių arba keitimosi sutarčių atveju) arba paslaugą (perpardavimo sutarties atveju), vartotojo teises ir visas išlaidas. Turi būti paaiškinta, kad vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties ir pateiktos sąlygos, pagal kurias ta teise galima pasinaudoti. Ši informacija yra neatsiejama sutarties dalis.

Bet kokioje reklamoje turi būti nurodyta, kur galima gauti informaciją raštu. Prekybos renginyje:

  • kvietime turi būti aiškiai nurodytas renginio komercinis tikslas,
  • informacinį paketą vartotojas gali gauti bet kuriuo metu,
  • pakaitinio naudojimosi arba ilgalaikių atostogų produktas negali būti pateikiami rinkoje kaip investicijos.

Teisė atsisakyti sutarties

Prieš sudarant sutartį prekybininkas turi aiškiai atkreipti vartotojo dėmesį į jo teisę atsisakyti sutarties, į atsisakymo laikotarpio trukmę ir draudimą atlikti išankstinius mokėjimus. Dėl šių sąlygų vartotojas pasirašo atskirai. Sutartyje įtraukiama atskira standartinė sutarties atsisakymo forma, kuria siekiama sudaryti paprastesnes sąlygas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties.

Vartotojas turi teisę per keturiolika dienų nuo sutarties pasirašymo arba gavimo dienos atsisakyti sutarties nenurodant jokios priežasties. Veiklos pertraukos laikotarpis pratęsiamas trim mėnesiais, jei vartotojas negavo informacinio paketo, ir vieneriems metams, jei nepateikta teisės atsisakyti sutarties forma.

Jei vartotojas atsisako sutarties, bet kokia sutartis susijusi su pagrindine sutartimi yra automatiškai nutraukiama, vartotojui nepatiriant jokių išlaidų.

Mokėjimas

Išankstinis mokėjimas, garantijos suteikimas arba skolos pripažinimas prekybininkui arba trečiajai šaliai draudžiamas iki atsisakymo laikotarpio pabaigos. Perpardavimo sutarčių atveju draudžiama atlikti išankstinius mokėjimus prekybininkui iki faktinio pardavimo atlikimo.

Mokėjimai pagal ilgalaikių atostogų sutartis turi būti paskirstomi į vienodos vertės kasmetines įmokas. Nuo antros įmokos sumokėjimo ir vėliau vartotojas gali nutraukti sutartį, nepatirdamas sankcijų, per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo sumokėti įmoką gavimo.

Teisių gynimas

ES šalys turi informuoti vartotojus apie teisių gynimo metodus pagal nacionalinius teisės aktus ir skatinti ginčių nagrinėjimą ne teismo tvarka.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

ES šalys turėjo iki 2011 m. vasario 23 d. priimti ir taikyti nacionalinius teisės aktus, kurie būtini šiai direktyvai įgyvendinti.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Pakaitinio naudojimosi sutartis: sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę naudotis gyvenamuoju būstu daugiau nei vienam apsilankymui, paprastai vieną arba dvi savaites per metus.

* Ilgalaikio atostogų produkto sutartis: sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę gauti nuolaidas ar kitas palankias su gyvenamuoju būstu susijusias sąlygas, atskirai ar kartu su kelione arba kitomis paslaugomis.

* Keitimosi sutartis: sutartis, pagal kurią vartotojas už atlygį prisijungia prie keitimosi sistemos, suteikiančios šiam vartotojui laikiną galimybę vykdyti mainus pagal pakaitinio naudojimosi sutartį su kitu vartotoju.

* Perpardavimo sutartis: sutartis, pagal kurią prekybininkas už atlygį padeda vartotojui parduoti arba nusipirkti pakaitinio naudojimosi arba ilgalaikį atostogų produktą.

Daugiau informacijos žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie pakaitinį naudojimąsi.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2008/122/EB

2009 2 23

2011 2 23

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOL L 33, 2009 2 3, p. 10-30


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018