Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Право
 • ...
 • Защита на потребителите от неравноправните клаузи в договорите (93/13)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cъдържаниеtext of the directive

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата защитава потребителите в Европейския съюз (ЕС) от неравноправните условия, които биха могли да бъдат включени в стандартен договор за стоки и услуги, които купуват. Тя въвежда понятието „добросъвестност“, за да се избегне всяка значителна неравноправност между правата и задълженията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Стоките и услугите, обстоятелствата по сделката и всички други условия определят дали дадена договорна клауза е равноправна или не.
 • Реалната цена, платена за стоки или услуги, не е взета предвид при тази оценка, освен ако въпросната клауза е неразбираема.
 • Директивата съдържа списък с неравноправни клаузи. Те включват изискването потребителите да плащат неоснователна компенсация или да се задължат да изпълнят клаузи, които не са имали време да разберат напълно, преди да подпишат договора.
 • Формулировката на всички писмени договори трябва да бъде на ясен и разбираем език. Когато има съмнение относно смисъла на определена клауза, тя следва да се интерпретира по начин, благоприятен за потребителя.
 • Условия, които са счетени за неравноправни, не са обвързващи за потребителите, но останалите клаузи са валидни и за двете страни, ако останалата част от договора остава подходяща и валидна.
 • Държавите от ЕС трябва да действат, за да се гарантира, че са взети необходимите мерки за предотвратяване на по-нататъшното използване на неравноправни клаузи в договорите.
 • Организации или лица, които имат законен интерес от защита на правата на потребителите, може да се обърнат към съда, за да се определи дали договорно условие е неравноправно.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 16 април 1993 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Връзката отваря нов прозорецНеравноправни клаузи в договорите на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива Връзката отваря нов прозорец93/13/EИО

16.4.1993 г.

31.12.1994 г.

Връзката отваря нов прозорецОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29-34

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива Връзката отваря нов прозорец2011/83/ЕС

12.12.2011 г.

13.12.2013 г.

Връзката отваря нов прозорецОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64-88

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № Връзката отваря нов прозорец2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (Връзката отваря нов прозорецОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11).


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/08/2018