Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

 • Αρχική σελίδα
 • ...
 • ...
 • Προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων (93/13)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Περιεχόμενοtext of the directive

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Προστατεύει τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από καταχρηστικές ρήτρες και όρους που μπορεί να περιλαμβάνονται σε συμβάσεις προσχώρησης για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν. Εισάγει την έννοια της «καλής πίστης» προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές ανισορροπίες που αφορούν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενα της σύμβασης, οι περιστάσεις υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή και οι υπόλοιποι γενικοί και ειδικοί όροι καθορίζουν εάν μια ρήτρα μιας σύμβασης είναι καταχρηστική ή όχι.
 • Η πραγματική τιμή που καταβάλλεται για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες δεν λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα αξιολόγηση, εκτός εάν η αμφιλεγόμενη ρήτρα έχει διατυπωθεί με ασάφεια.
 • Η οδηγία περιέχει έναν κατάλογο με καταχρηστικούς όρους. Σε αυτούς συγκαταλέγεται η απαίτηση καταβολής εκ μέρους των καταναλωτών παράλογων αποζημιώσεων ή η δέσμευσή τους με ρήτρες τις οποίες δεν είχαν τον χρόνο να κατανοήσουν πλήρως πριν την υπογραφή της σύμβασης.
 • Όλες οι γραπτές συμβάσεις πρέπει να συντάσσονται με σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια μιας ρήτρας, επικρατεί η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερμηνεία.
 • Οι ρήτρες που έχουν χαρακτηριστεί καταχρηστικές δεν δεσμεύουν τους καταναλωτές, ενώ οι υπόλοιπες ρήτρες εξακολουθούν να δεσμεύουν τους συμβαλλομένους, εάν η υπόλοιπη σύμβαση παραμένει σχετική και έγκυρη.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενεργήσουν για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να προλαμβάνεται η χρήση καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις.
 • Οι οργανισμοί ή τα άτομα που έχουν έννομο συμφέρον για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια συμβατική ρήτρα είναι καταχρηστική.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 16 Απριλίου 1993.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚαταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο93/13/ΕΟΚ

16.4.1993

31.12.1994

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29-34

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2011/83/ΕΕ

12.12.2011

13.12.2013

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64-88

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1-11).


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018