Obete trestného činu

Obnoviť

Ak ste utrpeli škodu v dôsledku trestného činu, máte niekoľko práv. Môže to byť v rámci konania proti páchateľovi (trestné konanie) alebo pokiaľ ide o náhradu škody, ochranu a pomoc. Tieto práva sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ) líšia.


Obete trestného činu

V uplynulých rokoch sa veľká pozornosť venovala situácii obetí trestných činov a ochrane ich práv, a to tak na úrovni Európskej únie (EÚ), ako aj jej členských štátov. Prostredníctvom tejto stránky portálu nájdete informácie o práve EÚ a členských štátov.

Na ďalších stránkach získate viac informácií o:


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020