Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ofre for forbrydelser i straffesager


Det er vigtigt også at høre ofrene i en straffesag mod gerningsmanden. Hovedformålet med en straffesag er at få fastslået den/de tiltaltes skyld, men generelt kan ofrene deltage aktivt og selvstændigt. Direktivet fra 2012 om ofres rettigheder styrker disses rettigheder, herunder deres processuelle rettigheder.


Ofrenes rolle i en straffesag og den relevante lovgivning i medlemsstaterne varierer betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden. For at sikre en minimumsbeskyttelse af ofres rettigheder i alle medlemsstater har EU vedtaget flere EU-retlige forskrifter, hvorved der opstilles fælles regler med henblik på at beskytte og bistå ofre for kriminalitet: Horisontale retsakter, der omhandler ofres rettigheder i almindelighed, og mere specifikke retsakter vedrørende beskyttelsesforanstaltninger og erstatning til ofre for forbrydelser samt materielle retsregler om menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn.

Styrkelse af ofres rettigheder i EU

  • Link åbner i nyt vindueDirektiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet Link åbner i nyt vinduemed hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse sikrer, at personer, der har været ofre for forbrydelser, anerkendes, behandles med respekt og modtager en passende beskyttelse, støtte og adgang til domstolene. Direktivet erstatter Link åbner i nyt vinduerammeafgørelsen fra 2001, og det styrker i betydelig grad ofrene og deres familiemedlemmers ret til information, støtte og beskyttelse samt ofrenes processuelle rettigheder i straffesager. I direktivet stilles der ligeledes krav om, at medlemsstaterne sikrer relevant uddannelse i ofres behov for offentligt ansatte, som vil kunne komme i kontakt med ofre, og fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne og samordner de nationale tjenesters foranstaltninger vedrørende ofres rettigheder.

EU's medlemsstater skal gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning senest den 16. november 2015. Generaldirektoratet for Retlige Anliggender har udarbejdet en vejledningPDF(273 Kb)en for at hjælpe medlemsstaterne i denne proces. Vejledningen indeholder en forklaring til hver bestemmelse i direktivet og en opregning af mulighederne for deres gennemførelse. Den er tænkt som en hjælp til de nationale myndigheder, aktører og relevante tjenesteydere til at forstå, hvad der kræves for at udmønte de i direktivet fastsatte rettigheder i praksis i hele EU.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/01/2019