Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ofiary przestępstw w postępowaniu karnym

Pełna wersja Drukuj

Istotne jest, by pokrzywdzeni mogli występować w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy czynu. Głównym celem postępowania karnego jest ocena odpowiedzialności sprawcy/sprawców, co do zasady jednak pokrzywdzeni mogą uczestniczyć w postępowaniu aktywnie i w swoim imieniu.


Rola pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i właściwe prawo państw członkowskich różnią się od siebie zasadniczo w poszczególnych państwach członkowskich, ale Unia Europejska (UE) przyjęła Link otworzy się w nowym okniedecyzję ramową w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym w celu określenia wspólnych norm, które mają być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie UE, oraz poprawy usług świadczonych na rzecz ofiar przestępstw. Ten instrument prawny przyjęto po to, by pokrzywdzeni mogli aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, mieli stosowne prawa i byli w jego toku sprawiedliwie traktowani.

W 2009 r. Komisja Europejska sporządziła Link otworzy się w nowym okniesprawozdanie w sprawie wykonania powyższej decyzji ramowej, które podsumowuje środki przyjęte przez państwa członkowskie UE na rzecz wdrożenia tego unijnego instrumentu. W sprawozdaniu zawarto wniosek, że w przypadku pokrzywdzonych obowiązujące prawodawstwo UE nie osiągnęło zamierzonych skutków w zakresie minimalnych norm stosowanych na terytorium UE.

Komisja przedstawiła zatem w dniu 18 maja 2011 r. pakiet wniosków ustawodawczych, by wzmocnić ramy prawne dotyczące praw pokrzywdzonych, w tym Link otworzy się w nowym okniekomunikat przedstawiający obecne i przyszłe działania Komisji w odniesieniu do ofiar przestępstw, wniosek dotyczący Link otworzy się w nowym okniedyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz wniosek dotyczący Link otworzy się w nowym oknierozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (które uzupełnia dyrektywę w sprawie Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego nakazu ochrony mającą zastosowanie do środków ochrony przyjmowanych w toku postępowania karnego).

Dyrektywa ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw została przyjęta w październiku 2012 r. i weszła w życie w dniu 15 listopada 2012 r. Państwa członkowskie UE mają trzy lata na jej transpozycję do prawa krajowego.

Nowa dyrektywa w znacznym stopniu wzmacnia prawa pokrzywdzonych i członków ich rodzin do informacji, wsparcia i ochrony, a także ich prawa procesowe w postępowaniu karnym. Zawiera ona ponadto przepisy gwarantujące szkolenie specjalistów w zakresie udzielania pomocy ofiarom przestępstw oraz wspierające współpracę między państwami członkowskimi i zwiększanie świadomości w kwestii praw pokrzywdzonych.

Obecnie, w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, nad wnioskiem rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych toczy się debata w Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Jej przyjęcie przewiduje się na 2013 r.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 29/01/2013