Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ofiary przestępstw w postępowaniu karnym

Pełna wersja Drukuj

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wersji językowej, którą w tej chwili przeglądasz, jest obecnie tłumaczona.


Istotne jest, by ofiary przestępstw mogły występować w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy czynu. Głównym celem postępowania karnego jest ocena odpowiedzialności sprawcy lub sprawców, co do zasady jednak ofiary przestępstw mogą uczestniczyć w postępowaniu aktywnie i w swoim imieniu.


Rola ofiar przestępstw w postępowaniu karnym i właściwe prawo państw członkowskich różnią się od siebie zasadniczo, ale Unia Europejska (UE) przyjęła Link otworzy się w nowym okniedecyzję ramową w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym w celu określenia wspólnych norm, które mają być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie UE, oraz poprawy usług świadczonych na rzecz ofiar przestępstw. Ten instrument prawny został przyjęty po to, by ofiary przestępstw mogły aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, miały stosowne prawa oraz były traktowane w sposób sprawiedliwy.

W 2009 r. Komisja Europejska sporządziła Link otworzy się w nowym okniesprawozdanie w sprawie wykonania powyższej decyzji ramowej, które podsumowuje środki przyjęte przez państwa członkowskie UE na rzecz wdrożenia tego unijnego instrumentu. W sprawozdaniu zawarto wniosek, że obowiązujące prawodawstwo UE nie osiągnęło zamierzonych skutków w zakresie minimalnych norm stosowanych na terytorium UE w odniesieniu do ofiar przestępstw.

Komisja przedstawiła zatem w dniu 18 maja 2011 r. pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie ram prawnych dotyczących praw ofiar przestępstw, w tym Link otworzy się w nowym okniekomunikat przedstawiający obecne i przyszłe działania Komisji w odniesieniu do ofiar przestępstw, wniosek dotyczący Link otworzy się w nowym okniedyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz Link otworzy się w nowym oknierozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (które uzupełnia dyrektywę w sprawie Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego nakazu ochrony mającą zastosowanie do środków ochrony przyjmowanych w toku postępowania karnego).

Link otworzy się w nowym oknieDyrektywa ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw została przyjęta w październiku 2012 r. i weszła w życie 15 listopada 2012 r. Państwa członkowskie UE muszą wprowadzić jej przepisy do swojego porządku prawnego do dnia 16 listopada 2015 r.

Nowa dyrektywa w dużym stopniu wzmacnia prawa ofiar oraz członków ich rodzin do uzyskania informacji, wsparcia i ochrony oraz ich prawa procesowe w postępowaniu karnym. Zawiera ona ponadto przepisy gwarantujące szkolenie specjalistów w zakresie udzielania pomocy ofiarom przestępstw oraz wspierające współpracę między państwami członkowskimi i zwiększanie świadomości w kwestii praw ofiar przestępstw.

W odniesieniu do środków ochrony przyjęto dwa instrumenty mające na celu zapewnienie wzajemnego uznawania środków ochrony w UE. Dyrektywa w sprawie Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiego nakazu ochrony z grudnia 2011 r. została uzupełniona Link otworzy się w nowym oknierozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych przyjętym w czerwcu 2013 r. Instrumenty te zapewnią, by ofiary przestępstw mogły polegać na wydanym w stosunku do sprawcy sądowym zakazie zbliżania się lub nakazie ochrony w przypadku podróży lub przeprowadzki do innego państwa UE.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2014