Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Brottsoffer i brottmål


Det är av största vikt att brottsoffer har möjlighet att ge sin syn på saken i samband med rättegången mot gärningsmannen. Även om huvudsyftet med en brottmålsrättegång är att pröva gärningsmannens ansvar, kan brottsoffret i allmänhet delta aktivt och självständigt i förfarandet. Genom 2012 års direktiv om brottsoffers rättigheter stärks dessa rättigheter, däribland de processuella rättigheterna.


Brottsoffrens roll i brottmål och lagstiftningen om detta skiljer sig avsevärt från en medlemsstat till en annan. I syfte att införa en miniminivå för brottsoffers rättigheter i alla medlemsstater har EU antagit flera rättsakter med gemensamma bestämmelser om skydd och stöd för brottsoffer. Det rör sig om övergripande instrument om brottsoffers rättigheter i allmänhet, mer specifika instrument om skyddsåtgärder och ekonomisk ersättning till brottsoffer samt instrument med materiella bestämmelser om människohandel och sexuellt utnyttjande av barn.

Stärkta rättigheter för brottsoffer i EU

  • Genom Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers Länken öppnas i ett nytt fönsterrättigheter och för stöd till och skydd av dem garanteras att personer som blivit utsatta för brott erkänns som brottsoffer, behandlas med respekt, erhåller skydd och stöd samt får tillgång till rättslig prövning. Direktivet ersätter Länken öppnas i ett nytt fönster2001 års rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden och stärker på ett betydande sätt brottsoffrens och deras familjemedlemmars rätt till information, stöd och skydd samt brottsoffrens processuella rättigheter i samband med straffrättsliga förfaranden. Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna ska tillhandahålla lämplig fortbildning om brottsoffers behov för tjänstemän som kan förväntas komma i kontakt med brottsoffer, och främja samarbete mellan medlemsstaterna och samordning mellan nationella myndigheter i fråga om åtgärder för att tillvarata brottsoffers rättigheter.

EU:s medlemsstater ska ha införlivat direktivets bestämmelser i sin nationella lagstiftning senast den 16 november 2015. Generaldirektoratet för rättsliga frågor har utarbetat en vägledningPDF(273 Kb)en för att bistå medlemsstaterna i denna process. Dokumentet innehåller klargöranden av var och en av direktivets bestämmelser och ger förslag till hur bestämmelserna kan genomföras på bästa sätt. Det hjälper också nationella myndigheter, rättstillämpare och berörda tjänsteleverantörer att förstå vad som krävs för att de rättigheter som anges i direktivet ska bli verklighet överallt i EU.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 18/01/2019