Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Brottsoffer i brottmål

Maximerad version Skriv ut

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Den nya sidan håller på att översättas till svenska.


Det är av största vikt att brottsoffer har möjlighet att ge sin syn på saken i samband med rättegången mot gärningsmannen. Även om huvudsyftet med en brottmålsrättegång är att pröva gärningsmannens ansvar, kan brottsoffret i allmänhet delta aktivt och självständigt i förfarandet.


Brottsoffrens roll i brottmål och lagstiftningen om den saken skiljer sig avsevärt från en medlemsstat till en annan, men Europeiska unionen (EU) har antagit ett Länken öppnas i ett nytt fönsterrambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden, i syfte att fastställa gemensamma normer som ska tillämpas av alla medlemsstater och förbättra de tjänster som erbjuds brottsoffer. Rättsakten antogs för att säkerställa att brottsoffer kan delta aktivt, har skäliga rättigheter och får en rättvis behandling i brottmål.

Under 2009 utarbetade Europeiska kommissionen en Länken öppnas i ett nytt fönsterrapport om genomförandet av ovannämnda rambeslut. I rapporten sammanfattas de åtgärder som EU:s medlemsstater har vidtagit för att genomföra detta EU-instrument. I rapporten konstaterades att den då gällande EU-lagstiftningen inte hade varit effektiv när det gäller att skapa miniminormer för brottsoffer i EU.

Därför lade kommissionen den 18 maj 2011 fram ett lagstiftningspaket i syfte att stärka den rättsliga ramen på området för brottsoffers rättigheter, däribland ett Länken öppnas i ett nytt fönstermeddelande om kommissionens befintliga och framtida åtgärder för att värna brottsoffer [59 KB], ett förslag till Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer [144 KB] och ett förslag till Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden [126 KB]. Förordningen är avsedd att komplettera direktivet om Länken öppnas i ett nytt fönsterden europeiska skyddsordern [944 KB] [906 KB], som är tillämpligt på skyddsorder som antagits i samband med straffrättsliga förfaranden.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDirektivet om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer antogs i oktober 2012 och trädde i kraft den 15 november 2012. Senast den 16 november 2015 ska EU-medlemsstaterna ha genomfört direktivets bestämmelser i sin nationella lagstiftning.

Det nya direktivet innebär en avsevärd förstärkning av brottsoffers och deras familjemedlemmars rätt till information, hjälp och skydd samt av deras processuella rättigheter i samband med att de deltar i straffrättsliga förfaranden. Det innehåller också bestämmelser som ska säkra att personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med brottsoffer får fortbildning om brottsoffers behov, samt bestämmelser som syftar till att uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna och öka medvetenheten om brottsoffers rättigheter.

När det gäller skyddsåtgärder har man antagit två instrument för att garantera ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i EU. Det handlar om direktivet om den europeiska skyddsordern från december 2011, som sedermera kompletterades av förordningen om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (antogs i juni 2013). Genom dessa instrument kommer brottsoffer att kunna förlita sig på att ett besöksförbud eller en skyddsorder som utfärdats i deras hemland kan göras gällande även om de reser eller flyttar inom EU.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 25/07/2014