Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Videokonferences


Pētījumi par videokonferenču izmantošanu pārrobežu tiesas procesos liecina, ka dažādās valstīs izmantojamās videokonferenču sistēmas ir tehniski sadarbspējīgas. Vairāku dalībvalstu tiesu zālēs videokonferenču iekārtas ir plaši pieejamas. Ņemot vērā, ka nepastāv tehniski šķēršļi, lielāka uzmanība būtu jāvelta informācijas izplatīšanai par videokonferenču izmantošanas iespējām, vienlaikus izstrādājot praktiskus rīkus, lai atvieglotu videokonferenču rīkošanu.


Videokonferences

Šajā sadaļā ir pieejama šāda ar videokonferenču izmantošanu saistīta informācija:

  • informācija par vispārējo videokonferenču izmantošanas politiku;
  • Eiropas Savienības Padomes sagatavots buklets, kurā atrodama vispārīga informācija par pārrobežu videokonferenču izmantošanas tiesisko regulējumu, tehniskajiem jautājumiem un paraugpraksi (sk. pievienoto dokumentu),
  • rokasgrāmata, kurā ir sniegta izvērstāka, praktizējošiem juristiem un tiesu darbiniekiem (piemēram, tiesnešiem, tiesu sekretāriem un tehniskajiem darbiniekiem) paredzēta informācija,
  • Pierādījumu iegūšana videokonferencē,
  • informācija par dalībvalstu iekārtām, kas praktizējošiem juristiem un tiesu darbiniekiem ļauj noskaidrot, vai konkrētā citas dalībvalsts tiesā ir pieejams videokonferenču aprīkojums (informācijas pamatā ir visu dalībvalstu Tieslietu ministriju sniegtās ziņas),
  • dinamiskās veidlapas, ko pašlaik izmanto tikai pārrobežu tiesvedībā civillietās un komerclietās saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (sk. informāciju par tiesisko regulējumu). Tās ļauj tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, tiešsaistē to aizpildīt, pārbaudīt, vai pieprasījums noformēts pareizi, to izdrukāt, saglabāt, iztulkot tās tiesas valodā, kura saņem pieprasījumu, un elektroniski nosūtīt sagatavotos dokumentus.

Saistītie materiāli

BukletsPDF(3074 Kb)lv

Padomes ieteikumi – Saite atveras jaunā logā“Veicināt pārrobežu videokonferenču izmantošanu tiesiskuma jomā dalībvalstīs un ES līmenī un dalīties ar labāko praksi šajā jautājumā”

Nobeiguma ziņojums,PDF(1210 Kb)en kuru sagatavojusi Padomes e-tiesību darba grupa (e-tiesiskums) – Ekspertu grupa attiecībā uz videokonferencēm (pielikumus sk. zemāk)

Praktiskā rokasgrāmata regulas par pierādījumu iegūšanu piemērošanaiPDF(305 Kb)lv


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 14/02/2018