Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vilken lag är tillämplig? - Spanien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

1 Rättskällor

1.1 Autonoma nationella regler

Merparten lagvalsregler finns i den inledande avdelningen till civillagen (artiklarna 9–12). Tillämpliga rättsliga bestämmelser finns även i vissa speciallagar, exempelvis lagen om internationell adoption.

1.2 Multilaterala konventioner

När det gäller tillämplig lag är följande EU-förordningar för närvarande gällande i Spanien:

– Förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

– Förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

– Förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)

– Förordning (EU) nr 1259/2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (Rom III)

– Förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

Spanien är också avtalsslutande stat i flera lagvalskonventioner. De viktigaste multilaterala konventionerna i detta avseende är följande:

– Konventionen om tillämplig lag om efternamn och förnamn, München, av den 5 september 1980

– Haagkonventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, Haag, av den 19 oktober 1996

– Protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet, Haag, av den 23 november 2007

– Konventionen om lagkonflikter i fråga om formen för testamentariska förordnanden, Haag, av den 5 oktober 1961

– Konventionen om tillämplig lag rörande trafikolyckor, Haag, av den 4 maj 1971

– Protokollet om tillämplig lag rörande produktansvar, Haag, av den 2 oktober 1973

1.3 Viktiga bilaterala konventioner

När det gäller tillämplig lag gäller för närvarande konventionen mellan Konungariket Spanien och Republiken Uruguay om lagvalsregler för underhåll till minderåriga samt erkännande och verkställighet av beslut och inför domstol ingångna förlikningar i fråga om underhållsskyldighet, Montevideo, av den 4 november 1987.

2 Tillämpning av lagvalsreglerna

2.1 Tillämpning av lagvalsreglerna ex officio

I artikel 12.6 i civillagen anges att domstolar och myndigheter ska tillämpa lagvalsreglerna i spansk lag ex officio.

2.2 Renvoi (återförvisning och vidareförvisning)

I artikel 12.2 i civillagen fastställs att hänvisning till lagen i ett visst land ska förstås som en hänvisning till det landets materiella rätt, förutom om dess lagvalsregler hänvisar till en annan lag som inte är spansk lag. Detta innebär att endast återförvisning godtas.

Vidareförvisning är inte tillåtet förutom när det gäller växlar, checkar och skuldebrev, i fråga om behörigheten att ingå sådana förpliktelser.

När en EU-förordning eller internationell konvention är tillämplig ska de särskilda reglerna för dessa instrument avseende renvoi gälla.

2.3 Ändring i anknytning

I spansk lag finns ingen allmän regel vid byte av vistelseort, det vill säga omständigheter som i en lagvalsregel anges som anknytningsmoment. I artikel 9.1 i civillagen om myndighetsålder anges att en ändring i anknytningsmoment inte påverkar en redan erhållen myndighetsålder. Regeln är att man ska tillämpa den lag som var tillämplig när den rättsliga situationen uppstod, även om anknytningsmomentet har ändrats.

När en EU-förordning eller internationell konvention är tillämplig ska de särskilda reglerna i dessa instrument avseende byte av vistelseort gälla.

2.4 Undantag (ordre public och internationellt tvingande regler)

I artikel 12.3 i civillagen anges att utländsk lag inte på något sätt ska tillämpas om den strider mot grunderna för rättsordningen. Detta innebär att utländsk lag inte ska tillämpas om dess konsekvenser står i uppenbar strid med de grundläggande principerna i spansk lag. Konstitutionellt erkända principer anses vara grundläggande.

2.5 Utredning om innehållet i utländsk rätt

Den utländska lagens innehåll och giltighet måste styrkas av parterna, och domstolen kan kontrollera detta med medel som den anser nödvändiga. Det rör sig om ett blandat system där ingivande av inlagor och prövning endast sker på partens begäran och där domstolen ges möjlighet att delta i utförandet av kontroller. I undantagsfall där innehållet i den utländska lagen inte kan styrkas ska spansk lag gälla.

3 Lagvalsregler

3.1 Avtalsförpliktelser och rättsakter

Fastställandet av tillämplig lag för avtalsförpliktelser regleras generellt sett genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I-förordningen). Ärenden där Rom I-förordningen inte är tillämplig handläggs enligt bestämmelserna i artikel 10.5 i civillagen, som baseras på erkännande av lagval genom avtal förutsatt att tillämplig lag uttryckligen har valts och att denna lag har koppling till ärendet i fråga. I annat fall ska parternas gemensamma nationella lag tillämpas, lagen i deras gemensamma vistelseland eller, i sista hand, lagen i det land där avtalet ingicks.

3.2 Utomobligatoriska förpliktelser

Här gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 (Rom II-förordningen). I frågor som rör trafikolyckor och produktansvar tillämpas lagvalsreglerna i Haagkonventionerna från 1971 och 1973.

Frågor som inte omfattas av några av ovannämnda bestämmelser regleras genom artikel 10.9 i civillagen, enligt vilken utomobligatoriska förpliktelser ska regleras genom lagen i det land där den händelse som gav upphov till förpliktelserna ägde rum. Fall som rör utförande av ärenden för annans räkning utan uppdrag (negotiorum gestio) regleras genom lagen i det land där uppdragstagaren har sin huvudsakliga verksamhet, och oberättigad vinst genom den lag i kraft av vilken överföringen av förmögenhetsvärdet till mottagaren av vinsten ägde rum.

3.3 Personalstatut

I artikel 9 i civillagen anges att tillämplig lag i dessa frågor fastställs utifrån de fysiska personernas nationalitet. Det finns bestämmelser som gäller vid dubbelt medborgarskap och ovisst medborgarskap. Dubbelt medborgarskap fastställs utifrån det faktum huruvida det rör sig om dubbelt medborgarskap enligt spansk lag eller dubbelt medborgarskap som inte omfattas av spansk lag. Fördrag om dubbelt medborgarskap har ingåtts med Chile, Peru, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Dominikanska republiken, Argentina och Colombia. I dessa fall gäller bestämmelserna i de internationella fördragen. Om sådana bestämmelser saknas tillämpas lagen i det land där personen i fråga hade sin senaste hemvist och, i annat fall, lagen i personens senaste medborgarskapsland. Om spansk lag inte innehåller några bestämmelser om dubbelt medborgarskap och om ett av dem är spanskt ska spansk lag tillämpas. Principen om icke-diskriminering måste dock tillämpas om båda nationaliteter medför EU-medborgarskap. När medborgarskapet är ovisst ska lagen i personens senaste hemvistland tillämpas som personalstatut. När det gäller statslösa personer är artikel 12 i New York-konventionen av den 28 september 1954 tillämplig. Enligt denna är tillämplig lag lagen i den statslösa personens hemvistland eller, i annat fall, lagen i personens vistelseland.

Tillämplig lag för fysiska personers namn regleras genom Münchenkonventionen från 1980. Fysiska personers för- och efternamn regleras genom lagen i personernas medborgarskapsland.

3.4 Fastställande av förhållandet mellan föräldrar och barn, inklusive adoption

I artikel 9.4 i civillagen anges att tillämplig lag för fastställande av biologiska förhållanden mellan föräldrar och barn är den i det land där barnet hade sin hemvist när förhållandet uppstod. Om barnet saknar hemvist, eller om förhållandet mellan förälder och barn inte kan fastställas genom lagen, ska tillämplig lag vara lagen i barnets dåvarande medborgarskapsland. Om förhållandet mellan förälder och barn inte kan fastställas genom denna lag eller om barnet saknar medborgarskap, ska spansk materiell rätt tillämpas.

Tillämplig lag för adoption regleras genom en särskild förordning, nämligen lag nr 54/2007 om internationell adoption. I artikel 18 i denna lag anges att behörig spansk myndighet ska iaktta spansk materiell rätt när den genomför en adoption, om adoptivbarnet har sin permanenta vistelse i Spanien vid adoptionstillfället eller har förts eller kommer att föras till Spanien för att få sin vistelse där.

Tillämplig lag för innehållet i förhållandet mellan förälder och barn, vare sig förhållandet uppstått biologiskt eller genom adoption, och utövandet av föräldraansvar ska fastställas enligt Haagkonventionen av den 19 oktober 1996. I artikel 17 i konventionen anges att utövandet av föräldraansvar ska regleras genom lagen i barnets hemvistland.

3.5 Äktenskap, ogifta/sammanboende par, partnerskap, äktenskapsskillnad, separation, underhållsskyldighet

Det finns regler för äktenskapets ingående och rättsverkningar. När det gäller formerna för äktenskapets ingående anges det i civillagen att äktenskap kan ingås i och utanför Spanien 1) inför en domare, borgmästare eller tjänsteman som utsetts i enlighet med civillagen och 2) enligt lagligen föreskrivna religiösa former. Vidare anges att spanska medborgare kan ingå äktenskap utanför Spanien i de former som fastställs i lagen i det land där äktenskapet ingås. Om båda parter är utländska medborgare kan äktenskapet ingås i Spanien på samma villkor som spanska medborgare eller enligt bestämmelserna i endera parts personalstatut. Behörigheten att ingå äktenskap och samtycke regleras genom vardera makas nationella lag (artikel 9.1 i civillagen).

Enligt artikel 9.2 i civillagen regleras äktenskapets rättsverkningar genom makarnas gemensamma nationella lag vid tidpunkten för äktenskapets ingående. Om det inte finns någon gemensam nationell lag regleras de genom någon av parternas personalstatut eller lagen i någon av parternas hemvistland, utsedd av båda i en bestyrkt handling som ska utfärdas före äktenskapets ingående. Om inget val gjorts gäller lagen i det land där makarna hade sin gemensamma hemvist omedelbart efter äktenskapets ingående och, i annat fall, lagen i det land där äktenskapet ingåtts.

Hemskillnad och äktenskapsskillnad regleras genom förordning (EU) nr 1259/2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (Rom III). I artikel 107.1 i civillagen anges att annullering av äktenskap ska regleras genom den lag som är tillämplig vid tidpunkten för äktenskapets ingående.

Den spanska internationella privaträtten innehåller inte några bestämmelser för ogifta par (vilket i princip innebär att man är hänvisad till analogislut).

Underhållsskyldighet regleras genom Haagprotokollet från 2007 om tillämplig lag för underhållsskyldighet.

3.6 Makars förmögenhetsförhållanden

Regeln om äktenskaps rättsverkningar (artikel 9.2 i civillagen) omfattar såväl de personliga som de förmögenhetsmässiga verkningarna. Makarnas gemensamma personalstatut vid äktenskapets ingående är därmed tillämplig. I annat fall gäller någon av parternas personalstatut eller lagen i någon av parternas hemvistland, utsedd av båda i en bestyrkt handling som ska utfärdas före äktenskapets ingående. Om inget val görs gäller lagen i det land där makarna hade sin gemensamma hemvist omedelbart efter äktenskapets ingående och, i annat fall, lagen i det land där äktenskapet ingicks.

Avtal eller överenskommelser där makars förmögenhetsförhållanden fastställs, ändras eller ersätts är giltiga om de följer antingen den lag som reglerar äktenskapets rättsverkningar eller någon av parternas nationella lag eller lagen i det land där någon av parterna hade sin hemvist vid verkställandet (artikel 9.3 i civillagen).

3.7 Arv och testamente

Spanien tillämpar bestämmelserna i förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Enligt denna förordning ska lagen i den avlidnes hemvistland vid tidpunkten för dödsfallet tillämpas, om inte den avlidne valt lagen i sitt medborgarskapsland som tillämplig lag.

Testamentens utformning regleras genom Haagkonventionen från 1961.

3.8 Sakrätt

Enligt artikel 101.1 i civillagen ska besittningsrätt, äganderätt och övriga rättigheter när det gäller fast egendom liksom frågor om tillkännagivanden rörande egendomen regleras genom lagen i det land där egendomen finns. Motsvarande gäller för lös egendom. När det gäller upprättande eller överlåtelse av rättigheter avseende tillgångar som befinner sig i transitering ska dessa anses vara belägna på den plats från vilken de avsändes, om inte avsändaren och mottagaren uttryckligen eller i tysthet har kommit överens om att de ska anses vara belägna på bestämmelseorten. Fartyg, flygplan och transportmedel på järnväg, samt alla rättigheter beträffande dessa, ska omfattas av lagen i flaggstaten eller registreringslandet. Motorfordon och andra transportmedel på väg ska omfattas av lagen i det land där de finns. Emission av värdepapper regleras genom lagen i det land där emissionen sker.

3.9 Insolvens

Fall som inte omfattas av Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden regleras genom Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkurslag nr 22/2003 av den 9 juli 2003. Enligt artikel 200 i denna lag ska i regel spansk lag tillämpas för insolvensförfaranden i Spanien och verkningarna av dessa samt för förfaranden för genomförande och avslutande av dem. Konkurslagen innehåller även internationella privaträttsliga bestämmelser om fastställandet av tillämplig lag för olika typer av rättsförhållanden inom förfarandet.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 09/04/2018