Eiropas maksājuma rīkojuma veidlapas


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1896/2006.


Regula Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, dod iespēju kreditoriem piedzīt savus neapstrīdētos prasījumus civillietās un komerclietās saskaņā ar vienotu procedūru, kurā tiek izmantotas standartizētas veidlapas.

Regula tiek piemērota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Eiropas maksājuma rīkojumu izdod tiesa; izņēmums ir Ungārija, kur maksājuma rīkojuma procedura ietilpst notāru (civiltiesisko notāru) kompetencē.

Procedūrā nav nepieciešama klātbūtne tiesā. Prasītājam ir tikai jāiesniedz savs pieteikums, pēc tam procedūra norit savu gaitu. Tai nav nepieciešamas nekādas papildu formalitātes vai iejaukšanās no prasītāja puses.

Regula ietver septiņas standartizētas veidlapas, kas tika aizstātas ar Komisijas 2012. gada 4. oktobra Regulu (ES) Nr. 936/2012.
Lūdzam ņemt vērā, ka kopš 2017. gada 14. jūlija tiek izmantota grozīta pieteikuma veidlapa (A veidlapa). Tā ir pieejama šeit.
Svarīgas izmaiņas attiecas tikai uz 2.papildinājumu un atspoguļo grozījumus Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, kuri stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā.
Ja atbildētājs iesniedzis paziņojumu par iebildumiem pret kādu maksājuma rīkojumu, grozījums dod prasītājam iespēju izvēlēties prasījuma tālākai izskatīšanai lietu nodot Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām. Lai tas būtu iespējams, prasījumam ir jāatbilst procedūras maza apmēra prasībām kritērijiem.

Papildu saite

Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmata neatspoguļo izmaiņas, kas stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā un kas papildus ietver iespēju turpināt tiesvedību, ja ir iesniegts paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulu (EK) 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Papildu informācija par šo tēmu ir pieejama regulas 17. panta jaunajā redakcijā

Praktiskā rokasgrāmata par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulas piemērošanu PDF (5793 Kb) lv

Papildu informācija ir iegūstama mūsu lapā par Eiropas maksājuma rīkojumu.

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2022. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

 • A veidlapa - Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam
  •  latviešu
 • Prasītājam adresēts pieprasījums papildināt un/vai labot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam
  •  latviešu
 • C veidlapa - Prasītājam adresēts ierosinājums grozīt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam
  •  latviešu
 • D veidlapa - Lēmums noraidīt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam
  •  latviešu
 • E veidlapa - Eiropas maksājuma rīkojums
  •  latviešu
 • F veidlapa - Iebildums pret Eiropas maksājuma rīkojumu
  •  latviešu
 • G veidlapa - Paziņojums par izpildi
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 17/12/2021