Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) meklētājprogramma

Ar ECLI meklētājprogrammu ir iespējams meklēt konkrētā dalībvalstī pieņemtus lēmumus/spriedumus, kuriem piešķirts ECLI identifikators.