• ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Vonnis/arrest
  • Datum gerechtelijke uitspraak:27/05/2020
  • Datum van publicatie:04/06/2020
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7&lang=nl
  • Rechtsgebied:Strafrecht
   Deze metagegevens zijn enkel beschikbaar in de volgende talen: FROverigeBurgerlijk recht
   Constitutioneel recht
   Internationaal publiekrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:Deze metagegevens zijn enkel beschikbaar in de volgende talen: FR
  • Samenvatting:De verschrijving die de rechter mag verbeteren, is een schrijffout, namelijk een onachtzaamheid die de wettigheid of de regelmatigheid van de beslissing niet aantast en waarvan de rechtzetting de in d Meer weergeven
   e verbeterde beslissing vastgelegde rechten of de door haar bevolen maatregelen ongewijzigd laat (1). (1) Cass. 8 mei 2019, AR P.19.0439.F, AC 2019, nr. 272, en de verwijzingen in de voetnoten. Minder weergeven
    
   De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of een onjuiste vermelding in een beslissing een verschrijving is die hij mag verbeteren; het Hof gaat na of de rechter uit zijn vaststellingen ge Meer weergeven
   en gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of die onverenigbaar zijn met het begrip verschrijving (1). (1) Cass. 8 mei 2019, AR P.19.0439.F, AC 2019, nr. 272, en de verwijzingen in de voetnoten. Minder weergeven
    
   Uit de samenhang tussen artikel 794, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, en de artikelen 16, § 6, 21, § 4, en 30 Voorlopige Hechteniswet volgt dat de identiteit van een partij die in het aanhoudingsbeve Meer weergeven
   l per vergissing werd vermeld, mag worden verbeterd; artikel 794, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is van algemene toepassing, zonder uitzondering van het geval waarin de vergissing werd begaan naar aanleiding van de toetsing van de voorlopige hechtenis (1). (1) Cass. 8 mei 2019, AR P.19.0439.F, AC 2019, nr. 272, en de verwijzingen in de voetnoten. (wat betreft een vergissing in de beslissing van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis); Cass. 4 maart 2014, AR P.14.0335.N, AC 2014, nr. 175; Cass. 7 juni 2011, AR P.11.0999.N, AC 2011, nr. 387; Cass. 12 oktober 2010, AR P.10.1575.F, AC 2010, nr. 594; Cass. 13 december 2005, AR P.05.1567.N, AC 2005, nr. 670; Cass. 15 december 2004, AR P.04.1590.F, AC 2004, nr. 613; Cass. 26 maart 1996, AR P.96.0359.N, AC 1996, nr. 104; JEAN DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », noot onder Bruxelles, mis.acc., 17 september 2002, Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 313 e.v. Minder weergeven
    
   De gemeenschappelijke delen van een flatgebouw maken geen deel uit van de woning, in de zin van artikel 15 Grondwet, van de personen die in dat gebouw een flat bewonen (1). (1) Cass. 14 januari 1987,  Meer weergeven
   AR 5516, AC 1986-87, nr. 283, R.W., 1986-87, p. 2784-2785, met noot A. VANDEPLAS, “Huiszoeking in een flatgebouw”, en geciteerd in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Brugge, 8ste uitg., 2017, dl. I, p. 467 en 473, en noot 414, en in Chr. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Larcier, 2018, p. 521, noot 1249: « les ‘communs’ d'un immeuble à appartements multiples ne font pas partie du domicile, au sens de l'article 10 de la Constitution, des personnes qui occupent un appartement dans cet immeuble » (de auteur onderstreept evenwel dat de politieagenten de gemeenschappelijke delen niet door braak enz. kunnen betreden indien de toegang tot die delen is uitgerust met apparatuur die de vrije toegang belemmert). Minder weergeven
    
  • Beschrijving:VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - Strafvordering
   ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
   CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - Allerlei
   VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING
   WOONPLAATS
   GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) - Artikel 15
   RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - Artikel 8
   PRIVELEVEN (BESCHERMING VAN)
   Verschrijving - Begrip
   Onjuiste vermelding in een akte - Verschrijving - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie
   Onjuiste vermelding in een akte - Verschrijving - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie
   Strafzaken - Onjuiste vermelding in een akte - Verschrijving - Verbetering door de rechter - Marginale toetsing
   Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verschrijving - Identiteit van de inverdenkinggestelde en inverdenkingstelling - Hoger beroep - Verbetering
   Verschrijving - Identiteit van de inverdenkinggestelde - Verbetering
   Begrip
   Woonplaats - Begrip
  • Authentieke talen:FR
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie van België
  • Aangeleverd door:DEJEMEPPE BENOIT, Voorzitter
   DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, Assessor
   KONSEK TAMARA, Assessor
   LUGENTZ FREDERIC, Assessor
   STEVENART MEEUS FRANCOIS, Assessor
   NOLET DE BRAUWERE MICHEL, Openbaar ministerie
   FENAUX TATIANA, Griffier
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
   • Gerechtelijk Wetboek - 10-10-1967 - Art. 794 - 01
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/10/10/1967101052/justel
   • Gerechtelijk Wetboek - 10-10-1967 - Art. 794, eerste lid - 01
   • Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - 20-07-1990 - Artt. 16, § 6, 21, § 4, en 30 - 35
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/07/20/1990099963/justel
   • De gecoördineerde Grondwet 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 - 30
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/grondwet/1994/02/17/1994021048/justel
   • Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, te Rome - 04-11-1950 - Art. 8 - 30
   • http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=195011043
   • Wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht - 07-06-1969 - Art. 1 - 30
   • ELI http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1969/06/07/1969060701/justel
   • Rolnummer P.20.0522.F
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc