• ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.6

  Als u dit systeem gebruikt, gaan we ervan uit dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer, en ook met de regels, beperkingen en voorwaarden ten aanzien van de toegang tot gegevens die door ECLI-aanbieders worden verstrekt.
  FRNL
  • Land of instantie:België
  • Gerecht:België - Hof van Cassatie (CASS)
  • Soort gerechtelijke uitspraak:Conclusie
  • Datum gerechtelijke uitspraak:22/12/2021
  • Datum van publicatie:27/01/2022
  • Tekst gerechtelijke uitspraak:
   https://juportal.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211222.2F.6&lang=nl
  • Rechtsgebied:Strafrecht
   Bestuursrecht
   Belastingrecht
  • Uitgever:België
   Federale Overheidsdienst Justitie - België
  • Titel:Deze metagegevens zijn enkel beschikbaar in de volgende talen: FR
  • Samenvatting:De dwaling die een rechtvaardigingsgrond vormt, is die welke ieder redelijk en voorzichtig persoon had kunnen begaan indien hij in dezelfde situatie zou hebben verkeerd als die waarin de beklaagde zic Meer weergeven
   h bevond (1). (1) Cass. 28 maart 2012, AR P.11.2083.F, AC 2012, nr. 202; wat betreft de dwaling en onwetendheid die een rechtvaardigheidsgrond vormen, zie F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, II: L'infraction pénale, 2de uitg., Larcier, 2020, nr. 1504 e.v. [1515, 1519-1520]. Minder weergeven
    
   Onoverkomelijke dwaling komt de pleger van het misdrijf ten goede op voorwaarde dat ze betrekking heeft op één van de bestanddelen ervan, zoals de wil om een handeling te stellen waarvan men weet dat  Meer weergeven
   ze strafbaar is; de rechter mag het vermoeden dat de wet gekend is, enkel omkeren op grond van een feit waaruit de verkeerde overtuiging kan ontstaan dat er gehandeld is in overeenstemming met de wet (1). (1) 28 maart 2012, AR P.11.2083.F, AC 2012, nr. 202; wat betreft de dwaling en onwetendheid die een rechtvaardigheidsgrond vormen, zie F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, II: L'infraction pénale, 2de uitg., Larcier, 2020, nr. 1504 e.v. [1515, 1519-1520]. Minder weergeven
    
   Uit de omstandigheid dat de gemeenteoverheid, omwille van de openbare hygiëne, de raamprostitutie aan stedenbouwkundige of sanitaire normen onderwerpt, kan niet worden afgeleid dat de exploitant of de Meer weergeven
   houder van de inrichting zelf zou zijn vrijgesteld van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat met de winst die hij eruit haalt (1). (1) Zie concl. OM in Pas 2021, nr. 825. Minder weergeven
    
   De belastingwet, die bedoeld is om op de belastbare materie geheven te worden, is op die materie van toepassing zoals ze zich in feite voordoet, zonder dat hierbij met het geoorloofde of ongeoorloofde Meer weergeven
   karakter ervan rekening wordt gehouden; de omstandigheid dat op raamprostitutie een gemeentebelasting wordt geheven, kan bij de exploitanten van die activiteit niet de onoverkomelijke overtuiging hebben doen ontstaan dat zij handelden in overeenstemming met de wet (1). (1) Zie concl. OM in Pas 2021, nr. 825. Minder weergeven
    
  • Beschrijving:MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING - Rechtvaardiging
   ONTUCHT EN PROSTITUTIE
   STEDENBOUW - ALLERLEI
   GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN
   Dwaling die een rechtvaardigheidsgrond vormt - Begrip
   Onoverkomelijke dwaling - Voorwaarde - Onoverkomelijke rechtsdwaling - Vermoeden dat de wet gekend is - Omkering - Voorwaarde
   Misdrijven van het houden van een huis van ontucht of prostitutie en van het exploiteren van ontucht of prostitutie - Gemeentereglement tot vaststelling van stedenbouwkundige en sanitaire normen van t Meer weergeven
   oepassing op de plaatsen van raamprostitutie - Stedenbouwkundige vergunning en conformiteitsbewijs - (Geen) onoverkomelijke rechtsdwaling Minder weergeven
    
   Misdrijven van het houden van een huis van ontucht of prostitutie en van het exploiteren van ontucht of prostitutie - Gemeentebelasting op de plaatsen van raamprostitutie - (Geen) onoverkomelijke rech Meer weergeven
   tsdwaling Minder weergeven
    
  • Authentieke talen:FR
  • Aangemaakt door:Hof van Cassatie
  • Bereik:België
  • Soort toegang:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
  • Referentie:
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc