• ECLI:EU:C:2018:276

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Издаваща държава или институция:Euroopan unionin tuomioistuin
  • Издаващ съд:Euroopan unionin tuomioistuin - Unionin tuomioistuin (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Tuomio
  • Дата на съдебното решение/акт:24/04/2018
  • Дата на публикуване:24/04/2018
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=FI
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FREU-oikeus
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:EN
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Julkinen (yleisesti saatavilla)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc