• ECLI:EU:C:2013:820

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Cour de justice de l'Union européenne
  • Vydávajúci súd:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Jugement/arrêt
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:12/12/2013
  • Dátum uverejnenia:12/12/2013
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=FR
  • Oblasť práva:Droit de l’UEDroit européen
  • Vydavateľ:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Autentické (jazyky):ET
  • Autor:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Územná pôsobnosť:Union européenne
  • Typ prístupu:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc