• ECLI:EU:C:2019:533

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Vydávajúci súd:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Vonnis/arrest
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:26/06/2019
  • Dátum uverejnenia:26/06/2019
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=NL
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FRUnierecht
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):NL
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc