• ECLI:EU:C:2019:533

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Издаваща държава или институция:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Издаващ съд:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Wyrok
  • Дата на съдебното решение/акт:26/06/2019
  • Дата на публикуване:26/06/2019
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=PL
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FRPrawo unijne
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:NL
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Publiczne (decyzje/wyroki opublikowane w domenie publicznej)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc