• ECLI:EU:C:2019:148

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Издаваща държава или институция:Sodišče Evropske unije
  • Издаващ съд:Sodišče Evropske unije - Sodišče (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Sodba
  • Дата на съдебното решение/акт:28/02/2019
  • Дата на публикуване:28/02/2019
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211186&doclang=SL
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FRPravo eu
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:DE
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Javno (odločbe/sodbe, ki so dostopne javnosti)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc