• ECLI:EU:C:2020:1039

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Europeiska unionens domstol
  • Vydávajúci súd:Europeiska unionens domstol - Domstolen (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Dom
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:17/12/2020
  • Dátum uverejnenia:17/12/2020
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235709&doclang=SV
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FREU-lagstiftning
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):PL
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc