• ECLI:EU:C:2021:57

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Издаваща държава или институция:Europeiska unionens domstol
  • Издаващ съд:Europeiska unionens domstol - Domstolen (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Slutsats
  • Дата на съдебното решение/акт:21/01/2021
  • Дата на публикуване:11/01/2022
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=SV
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FREU-lagstiftning
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:ES
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc