Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Από το ελληνικό στο κοινοτικό δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού – προβλήματα εφαρμογής της «μαύρης λίστας» της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (=άρθρα 9στ και 9η Ν 2251/1994)
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος:
  • URL:
  • Συγγραφέας: M.-TH. MARINOS
  • Στοιχεία αναφοράς: BUSINESS & CORPORATE LAW, 2011, issue: 8-9/2011, August-September, pages 877-883
  • Έτος έκδοσης: 2011
  • Λέξεις-κλειδιά: black list, full harmonisation
 • Άρθρα της οδηγίας
  Unfair Commercial Practices Directive, Annex I Unfair Commercial Practices Directive, Annex I
 • Περίληψη
  The "blacklist" of unfair commerce practices deriving from Directive 2005/29/EC and the relevant provisions of the Greek law introduce per se new prohibitions of unfair competition practices. The present study investigates the systematic position of the "blacklist" and its effect on the law of unfair competition. In addition it examines the legal nature of this black list and its actual implementation as well as issues of interpretation and analog implementation in other legal matters.
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα