Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (άρθρα 3 έως και 4η του ν. 2251/1994, υπό το πρίμα της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και της ΚΥΑ Ζ1-891/30.8.2013)
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος: article
  • URL:
  • Συγγραφέας: ΚΟΚΟΤΙ, Α.
  • Στοιχεία αναφοράς: Dikografia 2014, p. 649
  • Έτος έκδοσης: 2014
  • Λέξεις-κλειδιά: distance contracting, inertia selling, information obligation, right of withdrawal, withdrawal period
 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 3, 3. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 9, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 11, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 13, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 16 Consumer Rights Directive, Chapter 5, Article 27
 • Περίληψη
  The article contains a description of the provisions of the Ministerial Decision Z1-891/2013 and of Directive 2011/83. It presents the definitions of distance contracts, of the consumer and of the supplier, it elaborates on the exceptions that fall out of the scope of the Directive, it analyses the sanctions imposed in case the supplier violates the information obligations, it refers to the prohibition of aggressive commercial promotion and it focuses on the right of withdrawal providing details regarding the exercise of that right and the exceptions thereof. Also, it refers to the provisions related to the price information and to the protection regarding payment. The author takes the view that this Directive has on the one hand, enhanced the level of consumer protection in many areas (for example the introduction of a general obligation to provide information to the consumer prior to the conclusion of the contract and the uniform cooling off period). However on the other hand, she highlights that there are also points that decreased the existing level of consumer protection (such as for example the introduction of a wider list of exceptions in relation to the application of the Directive as well as of a wider list of exceptions in relation to right of withdrawal).
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα