Άλλο υλικό

 • Άλλο υλικό
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Y.A. Αριθμ. Α4-766/18-12-2013 - Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές.
  • Έκδοση: Ministry of Development and Competitiveness
  • URL:
  • Λέξεις-κλειδιά: discounts, information obligation, information requirements, price, promotional sales, seasonal sales
  • PDF:
 • Άρθρα της οδηγίας
  Price Indication Directive, link
 • Περίληψη
  The decision refers to the sale of seasonal items at reduced prices. It defines as seasonal items those items that refer to and are sold in specific in Christmas, Easter and during the Carnival Season and it lays down when these items are allowed to be sold in reduced prices (it sets a special discount period specifically for those seasonal items whereby the deduction of the initial prices is allowed).
 • Γενική σημείωση
  (Government Official Gazette B 3234/18-12-2013)
 • Πλήρες κείμενο
  Αριθμ. Α4-766 - Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

  Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

  1. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2081/1992 (Α' 89) και κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

  2. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α'/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου».

  3. Το Π.Δ 59/96 (ΦΕΚ 51/Α'/1996) «Σύσταση Γενικής γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

  4. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221/2009).

  5. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/20.6.2012).

  6. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α' 141/2012).

  7. Του Π.Δ. 118/2013 «Ιδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Φ.Ε.Κ. Α' 152/2013).

  8. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α' 153/2013).

  9. Την με αρ. 27858/ΔΙΟΕ/546 721/04.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β' 1653/2013).

  10. Την παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173Α'/08.8.13) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

  11. Την Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β/22.8.2013) απόφαση «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

  12. Την ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού.

  13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


  Αρθρο :ΜΟΝΟ

  1. Ορίζουμε ως εποχικά είδη τα Χριστουγεννιάτικα, τα Πασχαλινά και τα Αποκριάτικα.

  2. Τα καταστήματα που διαθέτουν τα παραπάνω είδη, επιτρέπεται να τα διαθέτουν με μειωμένες τιμές ως εξής:

  α) Τα Χριστουγεννιάτικα είδη δέκα (10) ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και είκοσι (20) ημέρες μετά.

  β) Τα Πασχαλινά είδη δέκα (10) ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα και είκοσι (20) ημέρες μετά και

  γ) Τα Αποκριάτικα είδη δέκα (10) ημέρες πριν την Κυριακή των Απόκρεω και είκοσι (20) ημέρες μετά.

  3. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων επιτρέπεται η αναγραφή του ποσοστού μείωσης των τιμών των πωλουμένων προϊόντων.

  4. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται βάσει του άρθρου 4 παρ. 1, του άρθρου 15 παρ. 7 και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4177/2013, με πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά παράβαση.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ