Annat material

 • Annat material
  • Medlemsstat: Finland
  • Titel: Garanti
  • Härrör från: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
  • URL: N/A
  • Nyckelord: guarantee, information requirements, repair
 • Direktivartiklar
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 2., (e) , Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 6 , 2.
 • Huvudanmärkning
  An online publication by the Finnish Competition and Consumer Authority regarding guarantees and liability for defects. E.g. the following points are explained in the release: guarantees are optional and product-specific, guarantees of goods that are bought from abroad, guarantee restrictions.
 • Allmän anmärkning
 • Hela texten
  Garanti

  Frivilligt att ge garanti
  Lagen föreskriver inte att ett företag måste ge garanti på en vara, utan det är helt frivilligt. Också utan garanti ansvarar säljaren för fel enligt lagens bestämmelser om ansvar för fel. Garantin ska vara en tilläggsförmån för köparen, det vill säga den ska ge köparen bättre rättigheter än lagen föreskriver.

  Genom att ge en garanti förbinder sig företaget att ansvara för att varan är användbar eller har vissa andra egenskaper under en bestämd tid. Garantigivaren ansvarar för fel som uppstår under garantitiden och för annat som fastställs i garantin.

  Att garantitiden upphör betyder inte att företagets ansvar för fel samtidigt upphör. Om det inte finns någon garanti eller om den har upphört, ansvarar säljaren för fel enligt bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen, och detta ansvar kan inte begränsas i garantivillkoren.

  Garantin kan ges av säljaren, tillverkaren eller importören. Säljaren ansvarar för en garanti som getts av ett tidigare säljled, såsom tillverkaren eller importören, precis som för den garanti säljaren ger själv. Säljaren kan frigöra sig från en garanti som getts av ett tidigare säljled endast genom att uttryckligen och tydligt meddela köparen om detta före köpet görs. Om säljaren inte har gjort det kan köparen välja vilket säljled han eller hon riktar sitt klagomål till.

  Tillverkaren och importören ansvarar inte för en garanti som säljaren har gett i eget namn. Tillverkaren och importören kan ändå enligt konsumentskyddslagens bestämmelser om tidigare säljled ansvara för ett fel, exempelvis om säljaren har upphört med sin verksamhet.
  Fel och dröjsmål

  Garantin är produktspecifik
  Garantin gäller produkten och förblir i kraft även om produkten byter ägare. Garantin kan alltså inte begränsas till den första ägaren, utan garantigivaren ansvarar för sitt åtagande under hela garantitiden oberoende av vem som äger varan. Varans användningsändamål får ändå inte förändras väsentligt, till exempel från privatbruk till yrkesbruk. Garantigivaren kan också kräva att få ett skriftligt meddelande om ägarbytet.

  Avhjälpande av fel under garantitiden
  Garantigivaren ska avhjälpa felet enligt principerna i konsumentskyddslagen (reparation, byte, prisavdrag eller hävning av köpet), om garantin inte omfattar någon form av avhjälpande som är till större fördel för konsumenten.

  Felet avhjälps i första hand genom att rätta till det eller byta ut varan inom skälig tid, och detta får inte åsamka köparen kostnader eller väsentlig olägenhet.

  För att bli befriad från ansvar ska garantigivaren påvisa att felet har orsakats av

  kundens slarv
  ett olycksfall, t.ex. vid åska
  försummande av bruks- eller skötselanvisningar
  felaktig hantering av varan
  Kompensation för fel hos en vara
  Kompensation för fel i en tjänst
  En garantireparation är gratis för köparen
  Garantigivaren ansvarar för kostnaderna för en reparation. Till kostnaderna räknas bland annat konsumentens kostnader för att lämna in varan för reparation, kostnader för reservdelar samt reparatörens arbets- och resekostnader.

  Under garantitiden kan kunden faktureras för felsökning endast om kunden uppenbart har lämnat in varan för garantireparation i onödan. En sådan orsak kan till exempel vara att felet har orsakats av kunden själv och att kunden borde ha förstått det.
  Kompensation för fel hos en vara
  Kompensation för fel i en tjänst

  Reparationsplats under garantitiden
  Det anges vanligen i garantivillkoren hur man ska agera i en problemsituation. Om de företag som gör garantireparationer nämns i garantivillkoren är det naturligt att konsumenten kontaktar något av dem.

  Konsumenten kan ändå också föra varan till säljaren

  om det är besvärligt för konsumenten att föra varan någon annanstans. Det bygger på att köparen alltid har rätt att kontakta säljaren i fråga om fel och garantiärenden.
  om det inte finns några anvisningar för problemsituationer i garantivillkoren. Då lönar det sig för konsumenten att kontakta säljaren. Säljaren ska reda ut frågan med garantigivaren och kan inte automatiskt be konsumenten kontakta importören eller tillverkaren.
  Garantireparation för en vara som köpts utomlands
  Om varan är köpt i ett annat EU-land (t.ex. i en nätbutik eller på en semesterresa), lönar det sig att först läsa garantivillkoren. I dem nämns var garantireparationer görs. Om ingen finländsk reparatör nämns lönar det sig att kontakta den finländska importören.

  Om garantireparationen av en vara som köpts inom EU inte kan skötas via importören kan konsumenten klaga direkt till tillverkaren. Om varan omfattas av en tillverkargaranti måste tillverkaren se till att den garanti som gäller i ett EU-medlemsland också gäller i de andra medlemsländerna.

  Med hänvisning till sina lagstadgade rättigheter kan konsumenten också alltid rikta sitt klagomål till säljaren. Om varan har ett fel som hör till säljarens ansvar kan konsumenten först kräva att säljaren reparerar eller byter ut varan. Inom EU har säljaren alltid ansvar för fel på en vara, om dessa fanns redan när varan köptes.
  Fel och dröjsmål
  Konsumenteuropa i Finland – Råd i konsumentfrågor om gränsöverskridande handel inom EU

  Uppgifter om garantin
  Garantin ges skriftligt eller elektroniskt på ett sådant sätt att informationen inte ensidigt kan ändras och att köparen har varaktig tillgång till den. Av en garanti ska klart framgå:

  garantins innehåll och att köparen har vissa rättigheter enligt lag och att garantin inte begränsar dessa rättigheter
  vem som gett garantin, garantins giltighetstid och giltighetsområde samt andra uppgifter som behövs för att kunna framställa anspråk som grundar sig på garantin, exempelvis om anmälan av fel och uppvisande av garantibevis.
  Köparen har rätt att åberopa garantin, även om den inte uppfyller de ovannämnda kraven. Det gäller till exempel om säljaren endast har gett ett kvitto av vilket garantitiden framgår. Garantin gäller då på det sätt som bestämmelserna om ansvar för fel föreskriver utan begränsningar på garantin.

  Om köpkvittot är skrivet på termopapper, kan texten och uppgifterna om garantigivaren och garantitiden försvinna redan innan garantitiden har upphört. Säljaren kan inte avslå krav som gäller garantin endast för att kvittot är oläsbart, om information om garantin har getts endast på ett kvitto av termopapper. Säljaren ska då på något annat tillförlitligt sätt bevisa att garantin inte längre gäller.
  Kvitto

  Begränsningar på garantin
  Garantin gäller i den omfattning som anges i garantivillkoren. Garantin gäller inte fel som köparen har åsamkat varan, såsom

  försummelse av bruks- eller skötselanvisningar
  felaktig eller slarvig hantering av varan
  en olycka som skett efter överlämnandet.
  Garantin kan begränsas också enligt varans specialegenskaper. Exempelvis kan vissa delar som slits snabbt uteslutas från garantin. Trots detta tillämpas det lagstadgade ansvaret för fel på de delar som inte omfattas av garantin. Normalt slitage av varan eller någon del av den omfattas ändå inte av ansvaret för fel.

  Garantin kan inte begränsa de rättigheter som köparen har enligt lag. Det kan exempelvis inte fastställas i garantivillkoren att konsumenten ansvarar för kostnaderna för transport till reparatören.


  Nyckelord: Garanti, Reparation