Other material

Other material
Member State Slovakia
Title Explanatory report on Act No. 301/2012 Coll., which amends Act No. 250/2007 Coll. on consumer protection and on the amendment of Act No. 372/1990 Coll. on offenses, as amended
Emanating from Government of the Slovak Republic
URL http://www.epi.sk/dovodova-sprava/Dovodova-sprava-k-zakonu-c-301-2012-Z-z.htm
Keywords consumer rights, legal rights
PDF

Injunctions Directive, Article 1, 2. , Injunctions Directive, Article 2, 1., (a)

This explanatory report is issued by the Government of the Slovak Republic and provides a detailed explanation of each article that is proposed in the draft of Act No. 301/2012 Coll., which amends Act No. 250/2007 Coll. on consumer protection and on the amendment of Act No. 372/1990 Coll. on offenses, as amended. <br>In addition, it expressly provides which Articles and their respective provisions are attempting to implement the Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on injunctions for the protection of consumers' interests (OJ L 110, 1.5.2009) and what is the precise aim behind each particular implementation.<br>

<br>Dôvodová správa k zákonu č. 301/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony<br><br><br>Cieľom zákona je odstrániť nedostatky v implementácii smernice 2009/22/ES zo dňa 24. 4. 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, pre implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre.<br> Problematiku ochrany kolektívnych práv spotrebiteľa a súdnych príkazov upravovala pôvodne smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, ktorú Slovenská republika plne transponovala do zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko došlo k rozšíreniu pôsobnosti tejto smernice aj na ďalšie komunitárne právo, bola vydaná pod novým číslom, k iným zásadným zmenám však v jednotlivých článkoch smernice nedošlo.<br><br> <br><br><br><br><br><br>Zákon č. 301/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony<br><br>Dôvodová správa<br><br>A. Všeobecná časť<br><br>Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť nedostatky v implementácii smernice 2009/22/ES zo dňa 24. 4. 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (ďalej len „smernica“), pre implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (ďalej len „nariadenie“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (ďalej len „nariadenie o označovaní pneumatík“).<br>Problematiku ochrany kolektívnych práv spotrebiteľa a súdnych príkazov upravovala pôvodne smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, ktorú Slovenská republika plne transponovala do zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko došlo k rozšíreniu pôsobnosti tejto smernice aj na ďalšie komunitárne právo, bola vydaná pod novým číslom, k iným zásadným zmenám však v jednotlivých článkoch smernice nedošlo.<br> V súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ministerstvo zodpovedné za ochranu spotrebiteľa. Cieľom smernice je zabezpečiť ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, t. j. veľkého počtu spotrebiteľov, ktorých práva boli porušené. <br> Predmetom navrhovanej právnej úpravy je doplnenie definície kolektívnych práv spotrebiteľov a zefektívnenie systému ich vymáhania. Zároveň sa explicitne rozširuje aplikácia týchto ustanovení aj na zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. <br><br>Prijatím nariadenia sa zrušila smernica 2008/121/ES o názvoch textílií, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z. Úpravu už nie je potrebné preberať do právneho poriadku Slovenskej republiky, ale treba zabezpečiť správnu implementáciu nariadenia. Navrhovanou úpravou sa stanovuje Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru a kontroly pre nariadenie, ktorá bola určená aj pre smernicu 2008/121/ES. Podobne je to aj v prípade nariadenia o označovaní pneumatík, ktoré je súčasťou Balíčka energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti. Týka sa vytvorenia systému označovania pneumatík, ku ktorým patrí palivová úspornosť, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk valenia, pre kategórie pneumatík C1,C2 a C3. Nariadenie o označovaní pneumatík stanovuje povinnosti pre dodávateľov a distribútorov v článkoch 4 až 6 zabezpečiť štítok na behúni pneumatiky typu C1, C2, ktorý by zobrazoval triedu palivovej úspornosti, triedu a nameranú hodnotu vonkajšieho hluku valenia a triedu priľnavosti za mokra. V prípade, že pneumatiku nie je možné vidieť (internetový predaj), dodávatelia a distribútori poskytnú tieto informácie konečným užívateľom, prostredníctvom propagačných technickým materiálov aj na svojich webových stránkach. Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby orgány zodpovedné za trhový dohľad overovali dodržiavanie týchto ustanovení. <br><br>Ministerstvo nezaslalo návrh zákona na predbežné pripomienkové konanie v súlade s čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR, nakoľko návrhom zákona sa má odstrániť transpozičný deficit, ktorý bol Slovenskej republike oznámený formálnym oznámením Európskej komisie a návrhom sa tak iba preberajú netransponované ustanovenia smernice, a implementovať nariadenie Návrh zákona nemá pozitívne ani negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. <br> Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.<br><br><br> B. Osobitná časť<br> <br><br>K čl. I<br><br>K bodu 1 a 3<br><br>Ide o aktualizáciu zákonných ustanovení, ktoré určujú príslušný orgán dohľadu. Nakoľko došlo k zrušeniu pôvodne citovaných právnych predpisov, t. j. zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné určiť príslušné orgány dohľadu v zmysle platnej právnej úpravy.<br><br>K bodu 2<br><br>Ide implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Kolektívne záujmy sú záujmy, ktoré nie sú len jednoduchou kumuláciou záujmov jednotlivcov poškodených neoprávneným zásahom, a ich porušovanie je spôsobilé poškodiť širšiu, bližšie neurčenú skupinu spotrebiteľov. Domáhanie sa ochrany týchto práv neovplyvňuje právo neoprávneným zásahom jednotlivo poškodených spotrebiteľov na individuálne konania.<br><br>K bodu 4<br><br>Legislatívno-technická úprava v súvislosti s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.<br><br>K bodu 5<br><br>Smernica vyžaduje, aby orgán dozoru mal právomoc okamžite zasiahnuť a nariadiť zastavenie konania, ktoré porušuje kolektívne práva spotrebiteľov. Orgán dozoru bude oprávnený vydať predbežné opatrenie voči každej osobe, ktorá je súčasťou distribučného reťazca, a ktorá sa podieľa na neoprávnenom zásahu do spotrebiteľských práv. Ak je takýto zásah spôsobilý poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov, vydá orgán dozoru predbežné opatrenie, ktorým nariadi zastavenie takéhoto zásahu a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie. Vydaním predbežného opatrenia pritom nie je nijakým spôsobom dotknuté oprávnenie súdu vydať predbežné opatrenie podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Smernice 2009/22/ES. Reaguje sa na aplikačnú prax – predovšetkým praktiky niektorých prevádzkovateľov rôznych internetových stránok, ktorých konanie v poslednom období poškodzuje veľkú skupinu spotrebiteľov.<br><br>K bodu 6<br><br>Ide o rozšírenie pôsobnosti ustanovenia o sankciách, čím sa ustanovuje možnosť uložiť sankciu za porušenie povinností podľa nariadenia, ktoré sa týka označovania textilných výrobkov a nariadenia o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre.<br><br><br>K bodu 7<br><br>Spresňuje sa oprávnenie spotrebiteľských združení podávať návrh na vydanie predbežného opatrenia správnemu orgánu a oprávnenia spotrebiteľských združení na začatie konania na súde a ich účasti na súdnom konaní.<br><br>K bodu 8<br><br>Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.<br><br>K bodu 9<br><br>Zrušuje sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý transponoval smernicu 2008/121/ES.<br><br>K bodu 10 a 12<br><br>Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.<br><br>K bodu 11<br><br>Legislatívno-technická úprava.<br><br>K čl. II<br><br>K bodu 1 a 2<br><br>Ide o rozšírenie kontrolnej pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie na nariadenie o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre a nariadenie, ktoré sa týka označovania textilných výrobkov.<br><br>K bodu 3<br><br>Zrušuje sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý transponoval smernicu 2008/121/ES.<br><br>K čl. III<br><br>Ide implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Smernica vyžaduje, aby orgán dozoru mal právomoci okamžite zasiahnuť a nariadiť zastavenie konania, ktoré porušuje kolektívne práva spotrebiteľov. Podľa názoru Európskej komisie, SR nedostatočne zabezpečilo ochranu spotrebiteľov podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov prostredníctvom súdnych príkazov.<br><br>K čl. IV<br><br>Ide implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Smernica vyžaduje, aby orgán dozoru mal právomoci okamžite zasiahnuť a nariadiť zastavenie konania, ktoré porušuje kolektívne práva spotrebiteľov. Podľa názoru Európskej komisie, SR nedostatočne zabezpečilo ochranu spotrebiteľov podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov prostredníctvom súdnych príkazov.<br><br>K čl. V<br><br>Legislatívno-technická úprava – nadobudnutie účinnosti zákona.<br><br> <br><br>Bratislava 6. júla 2012<br><br><br>Robert Fico v. r.<br>predseda vlády Slovenskej republiky<br><br><br>Tomáš Malatinský v. r.<br>minister hospodárstva Slovenskej republiky<br>