Other material

 • Directive Articles
  Price Indication Directive, link , Price Indication Directive, Article 3, 1.
 • Headnote
  This report on the Marketing Practices Act from 2016 contains several sections on Directive 98/6/EC and its implementation as well as the relationship between Executive Order no. 866 of 18 September 2000 on information on sales price and price per unit for consumer goods and other consumer protection legislation.
 • General Note
 • Full text
  Rapport fra
  udvalg om
  markedsføringsloven
  Juli 2016
  Rapport fra udvalg om markedsføringsloven
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tlf.: +45 41 71 50 00
  E-mail: kfst@kfst.dk
  ISBN 978-87-7029-638-0
  Online ISBN 978-87-7029-637-3
  Rapporten er udarbejdet af
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  Juli 2016
  Indhold
  Kapitel 1
  Indledning og sammenfatning ................................................................................................................. 5
  Sammenfatning ................................................................................................................................................................... 5
  Udvalgets kommissorium ........................................................................................................................................... 14
  Brev fra erhvervs- og vækstministeren – tillæg til Udvalgets kommissorium. ................................. 17
  Administrative byrder for erhvervslivet forbundet med markedsføringsloven ............................... 19
  Udvalgets sammensætning ........................................................................................................................................ 20
  Kapitel 2
  Markedsføringsloven ................................................................................................................................ 21
  Udvalgets forslag til en ny markedsføringslov ................................................................................................. 21
  Udvalgets lovbemærkninger til forslag til en ny markedsføringslov ..................................................... 43
  Kapitel 3
  EU-regulering af relevans for markedsføringsloven .................................................................. 171
  Enhedsprismærkningsdirektivet (Direktiv 98/6/EF) ............................................................................... 171
  Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv 99/44/EF) ............................................................................................. 172
  Direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (Direktiv
  2002/58/EF) og e-Privacydirektivet (Direktiv 2009/136/EF)............................................................. 172
  Direktivet om urimelig handelspraksis (Direktiv 2005/29/E) ............................................................. 173
  Direktivet om vildledende og sammenlignende reklame (Direktiv 2006/114/EF) .................... 175
  Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (Forordning nr. 2006/2004) ................... 177
  Servicedirektivet (Direktiv 2006/123/EF) ..................................................................................................... 177
  Forbrugerkreditdirektivet (Direktiv 2008/48/EF)..................................................................................... 179
  Boligkreditdirektivet (Direktiv 2014/17/EU) ............................................................................................... 180
  Landeundersøgelse ..................................................................................................................................................... 180
  Kapitel 4
  Markedsføringslovsudvalgets overvejelser ................................................................................... 183
  § 1 Anvendelsesområde (Tidligere § 2) ............................................................................................................ 183
  § 2 Definitionsbestemmelse (Ny bestemmelse) ............................................................................................ 193
  §§ 3 og 4 God markedsføringsskik og god erhvervsskik (Tidligere § 1)............................................ 198
  §§ 5, 6, 7 og 20 Vildledningsbestemmelserne (Tidligere § 3, § 4, § 9, stk. 1 og § 12a) ................ 211
  § 8 Specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller
  aggressive (Tidligere § 3, stk. 4) ........................................................................................................................... 240
  § 9 Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere (Tidligere § 6) ......................................................... 242
  § 10 Handelspraksis rettet mod børn og unge (Tidligere § 8) ............................................................... 268
  § 11 Mærkning og emballering (Tidligere § 17) ........................................................................................... 275
  § 12 Dokumentation af faktiske forhold (Tidligere § 3, stk. 3)............................................................... 281
  § 13 Oplysningsforpligtelser vedr. priser m.v. (Tidligere § 7 a samt § 13, stk. 1-3 og stk.
  8) ......................................................................................................................................................................................... 282
  § 14 Faktureringspligt for regningsarbejder (Tidligere § 13, stk. 4-8) .............................................. 299
  § 15 Gebyrer (Tidligere § 15)................................................................................................................................. 304
  § 16 Garanti (Tidligere § 12) .................................................................................................................................. 308
  § 17 Markedsføring af kreditaftaler (Tidligere § 14 a) .............................................................................. 316
  § 18 Markedsføring af boligkreditaftaler (ny bestemmelse) .................................................................. 328
  § 19 Risikooplysninger for kreditaftaler (Tidligere § 14b) ...................................................................... 331
  § 21 Sammenlignende reklame (Tidligere § 5) ............................................................................................. 332
  § 22 Forretningskendetegn (Tidligere § 18)................................................................................................... 337
  § 23 Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger (Tidligere § 19)............................................... 344
  § 24 Retsmidler (Tidligere § 20) .......................................................................................................................... 352
  § 25 Forbrugerombudsmanden (Tidligere § 22) .......................................................................................... 356
  § 26 Digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed (Tidligere § 22, stk. 6-10) ...... 362
  § 27 Kontrolundersøgelser på stedet (Tidligere § 22 a) ........................................................................... 364
  § 28 Forhandlingsprincippet (Tidligere § 23)................................................................................................ 369
  § 29 Retningslinjer (Tidligere § 24) .................................................................................................................... 372
  § 30 Forhåndsbesked (Tidligere § 25)............................................................................................................... 377
  § 31 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed (Tidligere § 25 a) .................................... 380
  § 32 Retsforfølgning m.v. (Tidligere § 27) ....................................................................................................... 382
  § 33 Informationspligt om forældelse (Tidligere § 27 a) .......................................................................... 386
  § 34 Erstatningssøgsmål (Tidligere § 28, stk. 1) ........................................................................................... 389
  § 35 Gruppesøgsmål (Tidligere § 28, stk. 2) ................................................................................................... 390
  § 36 Foreløbigt forbud (Tidligere § 29) ............................................................................................................ 392
  § 37 Straf og påtale (Tidligere § 30) ................................................................................................................... 394
  § 38 Bødeforlæg (Tidligere § 30 a) ...................................................................................................................... 402
  § 39 Henlæggelsesbeføjelser (Tidligere § 26) ................................................................................................ 405
  Vejledning (Foreslås ophævet: tidligere § 7) .................................................................................................. 406
  Kreditkøb (Foreslås ophævet: tidligere § 14) ................................................................................................ 415
  Organiseret rabat (Foreslås ophævet: tidligere § 16) ................................................................................ 419
  Bilag 1. Regeringens principper for implementering af EU-regulering ............................................. 423
  SIDE 5 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Kapitel 1
  Indledning og sammenfatning
  Sammenfatning
  Formålet med markedsføringsloven er, at den skal understøtte fair konkurrence samt gode
  forbrugerforhold. Markedsføringsloven udgør således en væsentlig rammebetingelse for alle
  virksomheder og forbrugere i Danmark. Fair konkurrence, og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse,
  hvor forbrugerne er beskyttet mod fx at blive vildledt eller udsat for aggressiv markedsføring,
  understøtter velfungerende markeder.
  Markedsføring er i høj grad reguleret af fælles europæiske regler. Siden den sidste store revision
  af markedsføringsloven, der skete i 2005, har der været en række ændringer af markedsføringsloven
  i forbindelse med gennemførelse af EU-regler, herunder særlig direktivet om
  urimelig handelspraksis. Disse ændringer har savnet en egentlig integrering med lovens øvrige
  regler. Det har betydet, at en række af reglerne overlapper hinanden, og at loven flere steder
  fremstår fragmenteret. Det har også medført en åbningsskrivelse fra Europa-
  Kommissionen, som gør opmærksom på, at Danmark på en række punkter, efter Europa-
  Kommissionens opfattelse, ikke har implementeret direktivet om urimelig handelspraksis
  korrekt.
  Den teknologiske udvikling har endvidere givet virksomhederne nye måder at markedsføre
  sig på. Det har dels skabt udfordringer for virksomhederne, der kan være usikre på, om deres
  kommunikation holder sig inden for lovens rammer, og dels for forbrugerne i forhold til, hvilke
  rettigheder de har.
  Der er endvidere behov for at se på de redskaber, Forbrugerombudsmanden har til rådighed i
  sin håndhævelse.
  På baggrund af ovenstående forhold nedsatte den tidligere regering udvalget ultimo 2014.
  Udvalget blev bedt om at foretage et gennemgribende eftersyn af markedsføringsloven, herunder
  aflevere udkast til en forenklet og overskuelig markedsføringslov der, inden for rammerne
  af EU-reguleringen, skaber de bedste forudsætninger for velfungerende markeder.
  Efter den nuværende regering tiltrådte blev det i november 2015 understreget i et brev fra
  erhvervs- og vækstministeren til udvalget, at det er vigtigt, at Danmark lever op til sine EUretlige
  forpligtigelser, og at udvalget skal sikre, at lovforslaget som udgangspunkt ikke går
  videre, end Danmark er EU-retligt forpligtiget til.
  SIDE 6 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  Udvalget har i sit arbejde inddraget de praktiske erfaringer og udfordringer, som både erhvervslivet
  og forbrugerorganisationer har oplevet samt de håndhævelsesmæssige udfordringer
  som Forbrugerombudsmanden har.
  Disse erfaringer er blevet inddraget gennem udvalgsmedlemmernes egne erfaringer og deres
  drøftelser med deres baglande, samt konkret inddragelse af en række interessenter og videnspersoner.
  Udvalget afholdte den 2. november 2015 således en interessentdag, hvor alle
  relevante interessenter blev inviteret til at deltage. Formålet med dagen var at drøfte den
  teknologiske udvikling og dynamiske tilpasning af markedsføringsloven samt høre interessenternes
  synspunkter og ønsker til en kommende markedsføringslov. Dertil kommer, at Datatilsynet
  har holdt oplæg om databeskyttelsesreglerne, og deres syn på overlappet mellem databeskyttelsesreglerne
  og markedsføringsreglerne. Endvidere har Finans & Leasing og Bilbranchen
  holdt oplæg for udvalget, hvor de redegjorde for deres praktiske erfaringer med kreditkøb
  og kreditaftaler. Endelig har medievirksomhederne Mindshare og Media Beyond Advertising
  holdt et oplæg for udvalget om nye former for digital markedsføring.
  Udvalget har også inddraget erfaringer med gennemførelsen af de relevante EU-regler i henholdsvis
  Norge, Sverige, Nederlandene, Storbritannien og Tyskland for at tage højde for, at den
  danske gennemførelse af reglerne understøtter ensartede konkurrencevilkår og ensartet forbrugerbeskyttelse
  på tværs af EU.
  Det har været muligt at opnå enighed om langt de fleste punkter, der er blevet drøftet i udvalgsarbejdet.
  Der er imidlertid enkelte punkter, hvor det ikke har været muligt at opnå enighed.
  Dette har resulteret i, at nogle af udvalgets medlemmer visse steder har valgt at komme
  med mindretalsudtalelser. Der, hvor der er mindretalsudtalelser, er udkastet til lovforslag
  baseret på flertallets anbefalinger.
  Overensstemmelse med EU-regulering
  I forhold til implementering af direktiver i national ret, følger det af EU-domstolens praksis, at
  hvis et direktiv indeholder rettigheder eller forpligtigelser for forbrugere og erhvervsdrivende,
  skal disse rettigheder og forpligtelser fremgå tilstrækkelig klart og tydeligt af den nationale
  lovgivning.
  Udvalget har haft fokus på at finde balancen mellem at sikre, at udkastet til en ny markedsføringslov
  er direktivkonform både i indhold og ordlyd, men samtidig skal kunne forstås i en
  dansk kontekst. Lovforslaget indebærer derfor en mere tekstnær implementering af relevant
  EU-regulering, jf. kapitel 3 i rapporten om EU-regulering af relevans for markedsføringsloven.
  Det betyder, at udkastet til ny markedsføringslov i et vist omfang bygger på EU-retlige begreber
  og definitioner, som kan virke fremmede i forhold til en dansk, markedsføringsretlig
  sprogbrug, men som efter udvalgets opfattelse sikrer, at loven er EU-konform.
  SIDE 7 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er med udkastet til ny markedsføringslov bl.a. tilstræbt, at danske virksomheder ikke har
  dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter. Den tekstnære implementering formindsker
  usikkerheden omkring fortolkningen af den danske lov i lyset af EU-reglerne.
  Udkastet indeholder alene nationale særregler eller går videre, end Danmark er EU-retligt
  forpligtet til, såfremt udvalget har fundet særlig anledning til at bevare sådan regulering.
  En klar og overskuelig lov inden for rammerne af EU-reguleringen
  Inden for rammerne af EU-reguleringen har udvalget bestræbt sig på at skrive en enkel og
  overskuelig lov.
  Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at der i udkastet til en ny markedsføringslov ikke henvises
  til tidligere bemærkninger, men at alle bemærkninger fremgår af selve lovforslaget. Der er
  endvidere foretaget ændringer og præciseringer for at tilsikre opdaterede, moderniserede og
  mere overskuelige lovbemærkninger inden for rammerne af de eksisterende EU-regler.
  Dertil kommer, at systematikken i udkastet til ny markedsføringslov er ændret i forhold til
  den gældende lov, så den i højere grad følger EU-reguleringen, men samtidig også får en mere
  logisk opbygning. Udkastet er bygget op af tematiske kapitler. Overordnet set er der et kapitel,
  der implementerer direktivet om urimelig handelspraksis, et andet kapitel regulerer særlige
  markedsføringsformer, et tredje kapitel der regulerer oplysningsforpligtigelser og et fjerde
  kapitel, der regulerer forholdet mellem erhvervsdrivende. Derudover er der i udkastet også
  indsat en definitionsbestemmelse, der skal gøre det nemmere at læse og forstå de begreber,
  der anvendes i loven.
  Udkastet til ny markedsføringslov adskiller sig således i opbygning og sprogbrug fra den gældende
  lov. Udvalget anbefaler derfor, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse
  med vedtagelsen af loven iværksætter en bred informationsindsats, der skal informere om
  den nye lov, herunder lovens ændrede opbygning og sprogbrug.
  Virksomhedernes byrder lettes
  Til brug for udvalgsarbejdet er der blevet udarbejdet en rapport, der indeholder en ex post
  måling af de administrative byrder i den gældende markedsføringslov. Rapporten viser, at en
  altovervejende del af loven er bundet op på EU-retlige forpligtelser, og de administrative byrder,
  der følger heraf, kan ikke ophæves ved en national ændring af markedsføringsloven. IfølSIDE
  8 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  ge rapporten vurderes 98 pct. af reglerne i den gældende lov at være aktiviteter, som virksomhederne
  ville gennemføre uanset, om der stilles krav herom i loven eller ej.1
  Reguleringen medfører således de facto byrder for erhvervslivet på 153 mio. kr., hvoraf ca.
  133,5 mio. kr. er en følge af EU-harmoniserede regler, og derfor ikke kan reduceres. Der er
  således målt et potentiale for byrdelettelser på 19,5 mio. kr. Hvis man lægger rapportens tal til
  grund, skønnes udkastet til lovforslag samt ophævelse af visse af de underliggende bekendtgørelser
  at reducere virksomhedernes administrative byrder med 10,5 mio. kr.
  Udvalget har på baggrund af de rammer, der var i kommissoriet, haft fokus på i hvilket omfang
  den regulering, som medfører administrative byrder, og som ikke stammer fra EU-regulering,
  skal ophæves.
  I udvalgets udkast til lovforslag, foreslås det dog, at bestemmelsen om oplysningspligt ved
  gebyrændringer opretholdes, selvom det er en national særregel, og det i rapporten fremgår,
  at der er administrative byrder forbundet med pligten. Dertil kommer, at flertallet anbefaler,
  at bestemmelsen om, at Forbrugerombudsmanden kan påbyde en erhvervsdrivende at informere
  deres kunder om, at deres krav kan blive forældede, også opretholdes. Denne bestemmelse
  er ikke omfattet af byrdemålingen i rapporten, da der ikke er tale om en pligt, der følger
  af loven, men derimod følger af en beslutning truffet af Forbrugerombudsmanden. For de
  virksomheder der bliver pålagt en sådan pligt, vil det dog være forbundet med omkostninger.
  Teknologi-neutralitet inden for rammerne af EU-lovgivningen
  Udkast til ny markedsføringslov er teknologineutral og finder anvendelse uanset, hvilket medie
  markedsføringen optræder i.
  Udvalget har haft indgående drøftelser af, hvordan loven skal anvendes på nye digitale markedsføringsmåder
  som muliggøres i medfør af den teknologiske udvikling, fx på sociale medier,
  herunder hvordan forbrugerne beskyttes mest hensigtsmæssigt. Udvalget har i sine drøftelser
  måttet erkende, at en konsekvens af at sikre overensstemmelse mellem udkastet til den
  nye markedsføringslov og EU-reglerne på dette punkt betyder, at lovteksten i sin sprogbrug
  lejlighedsvis kan virke ude af trit med den teknologiske virkelighed, som forbrugerne og virksomhederne
  befinder sig i. Fx medfører reglerne i e-databeskyttelsesdirektivet om uanmodede
  henvendelser, at der i den danske lov skal refereres til ”telefax” og ”automatiske opkaldssy-
  __________________
  1
  Erhvervsstyrelsens og EY ex post måling af de administrative byrder ved bekendtgørelse af lov om markedsføring af 29.
  november 2015 og notat om ex post måling af markedsføringslovens § 15 af 28. april 2016.
  SIDE 9 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  stemer”, selvom det er den gængse opfattelse, at disse kommunikationsformer kun anvendes i
  et meget begrænset omfang i Danmark.
  Håndhævelsesmæssige udfordringer på tværs af landegrænser
  Internettets udvikling har åbnet op for større handel og markedsføring på tværs af landegrænser,
  og forbrugerne handler i stigende grad med udenlandske erhvervsdrivende via internettet.
  Den udbredte handel og markedsføring over landegrænser giver en række håndhævelsesmæssige
  udfordringer. Hvis en erhvervsdrivende er etableret i et andet EU-land, er håndhævelsesmyndighederne
  i det pågældende medlemsland i et vist omfang forpligtet til at gribe ind
  over for markedsføringen. En sådan forpligtelse er ikke til stede i forhold til lande uden for EU.
  I sager, hvor udbyderne er etableret i lande uden for EU, kan det i praksis være næsten umuligt
  for Forbrugerombudsmanden at håndhæve lovgivningen. Efter udvalgets opfattelse giver
  dette anledning til en række principielle overvejelser om, hvorvidt de retsmidler, som Forbrugerombudsmanden
  har til rådighed, er tilstrækkelige til at dæmme op for den ulovlige markedsføring,
  der finder sted fra hjemmesider, hvor udbyderne er etableret uden for EU.
  Den manglende mulighed for at håndhæve på tværs af grænserne kan indebære en ringere
  beskyttelse af forbrugerne og ulige konkurrencevilkår for de erhvervsdrivende. Det er udvalgets
  opfattelse, at disse problemer ikke kun gør sig gældende inden for markedsføringsrettens
  område, men også inden for andre retsområder. Udvalget anbefaler, at det overvejes nærmere,
  om der er tilstrækkelige værktøjer til at håndhæve lovgivningen på tværs af de forskellige
  retsområder.
  Videreførelse af gældende ret, der går videre end direktivet om urimelig handelspraksis
  På fire punkter har et enigt udvalg anbefalet, at markedsføringsloven går videre, end Danmark
  er forpligtet til efter EU-reglerne. I alle fire tilfælde er der tale om en videreførelse af gældende
  ret.
  • For det første anbefaler udvalget, at reglerne om god skik videreføres såvel inden for som
  uden for anvendelsesområdet af direktivet om urimelig handelspraksis. Betydningen heraf
  er, at de erhvervsdrivende skal agere i overensstemmelse med god skik, uanset om de
  henvender sig til forbrugere eller til andre erhvervsdrivende.
  Bestemmelsen om god markedsføringsskik har været i markedsføringsloven, siden den
  første danske markedsføringslov trådte i kraft i 1974. Udvalget vurderer, at bestemmelsen
  er vigtig for både forbrugerbeskyttelsen, den effektive konkurrence, og hermed er
  med til at støtte op om et velfungerende marked.
  • For det andet anbefaler udvalget, at de strafbelagte forbud mod at opfordre til vold, indtagelse
  af rusmidler eller anden farlig adfærd i handelspraksis rettet mod børn og unge opSIDE
  10 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  retholdes. Bestemmelserne har til formål at beskytte almene samfundshensyn i forhold til
  børn og unge, og falder således uden for direktivets anvendelsesområde.
  • For det tredje anbefaler udvalget, at pligten for erhvervsdrivende til at informere forbrugerne
  i løbende kontraktforhold i god tid, hvis de indfører nye gebyrer eller eksisterende
  gebyrer ændres væsentligt, opretholdes. Bestemmelsen er en national regel, der medfører,
  at de erhvervsdrivende ikke kan ændre gebyrer uden at informere forbrugerne. Bestemmelsen
  er således med til at sikre gennemsigtighed for forbrugerne. En tilsvarende
  pligt vurderes i vidt omfang at følge af aftaleretten. Bestemmelsen forekommer således
  rimelig ud fra såvel et aftaleretligt som et forbrugerbeskyttelsessynspunkt.
  • For det fjerde anbefaler udvalget at opretholde den gældende definition af en ”forbruger”.
  Den danske definition af forbrugerbegrebet går dog videre end forbrugerbegrebet i direktivet
  om urimelig handelspraksis. Hvis forbrugerbegrebet i markedsføringsloven blev
  ændret til direktivets begreb, vil det imidlertid medføre, at forbrugerbegrebet vil være
  forskelligt på tværs af den danske forbrugerbeskyttende lovgivning. Flertallet anbefaler
  derfor, at regeringen efterfølgende, foretager en nærmere undersøgelse af forbrugerbegrebet
  på tværs af de relevante lovgivninger med henblik på at danne grundlag for en beslutning
  om, hvorvidt det nuværende danske forbrugerbegreb skal bevares, eller ensrettes
  med det EU-retlige forbrugerbegreb.
  • Endelig anbefaler et flertal i udvalget at bevare bestemmelsen om informationspligt om
  forældelse. Bestemmelsen er en national regel, hvorefter Forbrugerombudsmanden kan,
  hvis det skønnes nødvendigt for at beskytte forbrugere mod retstab, efter forhandling
  meddele påbud om at informere relevante kunder om retsstillingen i relation til forældelse.
  Flertallet har bl.a. lagt vægt på, at formålet ved bestemmelsens indførelse var at øge
  forbrugerbeskyttelsen. Bestemmelsen har således til formål at skabe større sikkerhed for,
  at forbrugerne i konkrete sager bliver bevidste om, at de har et retskrav, og at de skal reagere
  inden forældelsesfristens udløb.
  Materielle ændringer i retstilstanden
  Udvalget har anbefalet en række ændringer af retstilstanden, hvoraf følgende skal fremhæves:
  • For det første anbefaler et flertal af udvalget, at bestemmelsen, der forpligter erhvervsdrivende
  til at skilte med organiseret rabat, bliver ophævet, da flertallet vurderer, at bestemmelsen
  ikke er forenelig med direktivet om urimelig handelspraksis.
  • For det andet anbefaler et flertal af udvalget, at bestemmelsen, der forpligter erhvervsdrivende
  til at give en vejledning i forbindelse med salg af produkter, bliver ophævet. Flertallet
  vurderer, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt bestemmelsen, på grund af direktivet om
  urimelig handelspraksis, kan opretholdes med sin nuværende ordlyd.
  SIDE 11 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Ændringen medfører i et vist omfang, at forbrugerbeskyttelsen sænkes, da forbrugerne
  ikke længere vil have et ufravigeligt lovkrav i markedsføringsloven på at få udleveret en
  vejledning i forbindelse med køb af et produkt. Flertallet i udvalget har dog lagt vægt på,
  at en tilsvarende pligt i langt de fleste tilfælde vil følge af lovens vildledningsbestemmelser.
  Endvidere gælder der en vejledningspligt efter købeloven, som kan håndhæves efter
  markedsføringslovens god skik bestemmelser.
  • For det tredje anbefaler et flertal af udvalget, at der indføres lempeligere regler for uanmodet
  elektronisk post i visse indbyrdes forhold mellem to erhvervsdrivende, hvor der er
  et særligt praktisk behov for at kunne kommunikere elektronisk mellem de erhvervsdrivende,
  uden at der nødvendigvis er et forudgående formelt samtykke, og hvor risikoen for
  misbrug er lav, dels på grund af den forudsatte relation mellem afsender og modtager,
  dels på grund af de øvrige kriterier for bestemmelsens anvendelse.
  • For det fjerde anbefaler et flertal i udvalget, at fortolkning af begrebet ”egne tilsvarende
  produkter” i bestemmelsen om uanmodede henvendelser udvides. Det er flertallets opfattelse,
  at den nuværende fortolkning af ”egne tilsvarende produkter” er meget snæver, og
  medfører, at bestemmelsen ikke har nogen praktisk relevans, og at det afgørende i fortolkningen
  af ”egne tilsvarende produkter” fremover bør være, de forventninger, den erhvervsdrivende
  har skabt hos forbrugerne.
  • For det femte anbefaler et flertal i udvalget, at markedsføringslovens bestemmelse om, at
  Forbrugerombudsmanden kan foretage kontrolundersøgelser til brug for behandling af
  klager, der er oversendt fra håndhævelsesmyndigheder i andre EU-lande, bør opdateres i
  overensstemmelse med konkurrencelovens § 18. Det er flertallet af udvalgets opfattelse,
  at de samme hensyn, som gjorde sig gældende for ændringerne i konkurrenceloven i hhv.
  2007 og 2012, også gør sig gældende for anvendelse af kontrolundersøgelser efter markedsføringsloven.
  Dette medfører bl.a., at Forbrugerombudsmanden kan tage identiske
  elektroniske kopier (spejlinger) af dataindholdet af elektroniske medier.
  • For det sjette anbefaler et flertal af udvalget, at forbuddet mod indholdsløse garantier
  ophæves. Flertallet vurderer, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt den nuværende formulering
  er i overensstemmelse med direktivet om urimelig handelspraksis, og at området allerede
  er fuldt reguleret af bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold
  og lovens bestemmelser om vildledning. Udvalget anbefaler i den forbindelse, at indholdet
  i nævnte bekendtgørelse gøres til et bilag til loven for at fremme dets synlighed.
  • For det syvende anbefaler udvalget, at der alene skal stilles krav om, at en garanti skal
  være affattet på dansk, såfremt markedsføringen er på dansk. Dette vil medføre, at der ikke
  længere vil være et eksakt krav om, at garantien altid skal være affattet på dansk. Udvalget
  har lagt vægt på, at hvis markedsføringen af produktet alene er udarbejdet på engelsk
  eller et andet sprog end dansk, bør forbrugeren være indstillet på, at oplysningerne
  om garantien også udfærdiges på dette sprog.
  SIDE 12 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  • For det ottende anbefaler et flertal i udvalget, at bestemmelsen vedrørende pligten til at
  oplyse priser ved salg af tjenesteydelser erstattes af en ny bestemmelse, hvorefter en erhvervsdrivende
  i sin handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om prisen efter nærmere
  fastsatte regler. Baggrunden er, at den gældende bestemmelse vurderes at gå videre end
  servicedirektivet. Erhvervsdrivendes pligter i forbindelse med oplysninger af priser ved
  salg af tjenesteydelser foreslås fremover reguleret i bekendtgørelse om oplysningspligt
  for tjenesteydelser, der implementerer dele af servicedirektivet.
  • For det niende anbefaler udvalget, at der ikke længere vil blive stillet krav om, at der skal
  foreligge særlige situationer, for at forbrugeren kan anmode om yderligere oplysninger til
  brug for at kontrollere prisen i forbindelse med en faktura for regningsarbejde. Efter forslaget,
  vil forbrugeren nu i alle situationer kunne anmode om yderligere oplysninger.
  Baggrunden for den foreslåede ændring er, at der i praksis har været usikkerhed om,
  hvilke særlige situationer, der er omfattet af bestemmelsen.
  Udvalgets væsentligste anbefalinger, der ikke indebærer materielle ændringer af retstilstanden
  De fleste ændringer, som udvalget har anbefalet, er lovtekniske ændringer og præciseringer.
  Her skal fremhæves følgende forslag til større tekniske ændringer til loven, der er anbefalet af
  udvalget, og som indebærer at lovens opbygning ændres, men ikke indebærer materielle ændringer:
  Udvalget anbefaler, at den nuværende § 1 deles op i to adskilte god skik-bestemmelser – én
  bestemmelse, der regulerer god skik for forhold, der ikke tager sigte på at beskytte forbrugernes
  økonomiske interesser, fx forhold mellem erhvervsdrivende samt forhold vedrørende
  smag og anstændighed, og én bestemmelse for forhold, der tager sigte på at beskytte forbrugernes
  økonomiske interesser. Formålet er bl.a. at skabe større klarhed over, hvad der markedsføringsretsligt
  er god skik henholdsvis inden for og uden for direktivets anvendelsesområde.
  Adskillelsen er endvidere et nødvendigt led i udvalgets forslag om at isolere de bestemmelser
  i loven, der skal fortolkes efter direktivet om urimelig handelspraksis, i ét kapitel i
  loven. Dette indebærer fordele, både i forhold til retlig klarhed og direktivkonformitet, men
  også i forhold til at få klarhed om, hvilke dele af loven, der falder uden for EU-domstolens
  kompetence.
  • Udvalget anbefaler, at den gældende markedsføringslovs § 3 om forbud mod vildledning
  deles op i flere selvstændige bestemmelser. Formålet med opdelingen er at imødegå den
  manglede klarhed og de håndhævelsesmæssige udfordringer, som den gældende § 3 kan
  give anledning til. Disse udfordringer skyldes, at den gældende § 3 på uigennemsigtig og
  fragmenteret vis implementerer direktivets artikel 6 om vildledende handlinger, artikel 7
  om vildledende udeladelser og artikel 8-9 om aggressiv handelspraksis. Derudover implementerer
  § 3 artikel 3 i direktivet om sammenlignende og vildledende reklame, der
  alene gælder mellem erhvervsdrivende. Opdelingen sikrer samtidig en mere tekstnær
  implementering af direktivet om urimelig handelspraksis.
  SIDE 13 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  • Et flertal af udvalget anbefaler endvidere, at markedsføringslovens bestemmelser om
  skjult reklame og købsopfordringer indarbejdes i den nye selvstændige bestemmelse om
  vildledende udeladelser, da det efter udvalgets opfattelse er en mere korrekt implementering
  af direktivet. Endvidere anbefaler et flertal af udvalget, at den nuværende bestemmelse
  om salgsfremmende foranstaltninger ophæves, og at bemærkningerne til bestemmelsen
  i vidt omfang videreføres i bemærkningerne til den nye bestemmelse om vildledende
  udeladelser.
  Markedsføringsloven indeholder en bestemmelse om forretningskendetegn, der foreslås videreført
  uændret i udvalgets forslag til lov. I den forbindelse anbefaler udvalget, at der foretages
  en samlet behandling af hele kendetegnsretten, herunder varemærkeretten, hvor snitfladerne
  mellem og beskyttelsesområdet efter de enkelte love klarlægges.
  SIDE 14 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  Udvalgets kommissorium
  Baggrund
  Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne.
  Den skal således medvirke til at sikre velfungerende markeder med gode forbrugerforhold.
  Sidste store revision af markedsføringsloven skete i 2005 på baggrund af et længerevarende
  udvalgsarbejde. Siden da har der bl.a. været en række ændringer i forbindelse med implementering
  af EU-regler, herunder direktivet om urimelig handelspraksis.
  Fokus ved ændringerne har primært været implementering af de konkrete EU-regler og i
  mindre grad integrering af EU-reglerne med de øvrige regler. Det betyder dels, at der er i markedsføringsloven
  er en række regler, der overlapper hinanden, og dels at markedsføringsloven
  fremstår fragmenteret. Forbrugerombudsmanden har påpeget, at der derfor kan opstå
  udfordringer i forhold til håndhævelsen af visse af lovens bestemmelser.
  En anden problemstilling består i, at der er forskel på, hvordan de enkelte lande i EU har implementeret
  de europæiske markedsføringsregler, herunder direktivet om urimelig handelspraksis
  i den nationale lovgivning. Disse forskelle i markedsføringsreglerne kan gøre det vanskeligt
  for virksomhederne at navigere, når de markedsfører sig på tværs af landegrænser. De
  kan endvidere medføre uensartede konkurrencevilkår og uensartet forbrugerbeskyttelse på
  tværs af EU. Markedsføringslovens nuværende ordlyd har desuden medført en omfattende
  dialog med EU- Kommissionen, der senest har resulteret i en åbningsskrivelse vedrørende
  implementeringen af visse definitioner i direktivet om urimelig handelspraksis i dansk lovgivning,
  samt om direktivets implementering i forhold til finansielle virksomheder.
  Afslutningsvist gælder det, at markedsføringsloven er teknologineutral i den forstand, at den
  finder anvendelse uanset, hvilket medie markedsføringen optræder i. Den teknologiske udvikling
  har imidlertid medført nye tekniske muligheder i kommunikationen. Dette har både skabt
  udfordringer for virksomhederne, som kan være usikre på, om de med deres kommercielle
  kommunikation holder sig inden for lovens rammer, og for forbrugerne i forhold til hvilke
  rettigheder de har. Sidstnævnte problemstilling er senest påpeget af regeringens ekspertudvalg
  om børn, unge og markedsføring i udvalgsrapporten fra juni 2014.
  Der er på den baggrund behov for et gennemgribende eftersyn af markedsføringsloven.
  Det overordnede formål med eftersynet er at sikre, at markedsføringsloven:
  • Understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling
  inden for kommerciel kommunikation
  • Er enkel og overskuelig og ikke pålægger erhvervslivet unødvendige byrder
  SIDE 15 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  • Understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence
  • Er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet
  Udvalget skal foretage en gennemgang af hele markedsføringsloven, med særlig fokus på:
  Markedsføringslovens begreber
  Udvalget skal vurdere, hvorvidt der er behov for at tilpasse begrebsrammerne i markedsføringsloven,
  så de favner alle de former for kommerciel kommunikation, som forbrugerne,
  herunder børn og unge, bliver berørt af.
  Implementering af EU-regler i markedsføringsloven
  Markedsføringsloven bygger i vidt omfang på EU-regulering. Der er pt. 8 direktiver, der er
  implementeret i markedsføringsloven, hvor direktivet om urimelig handelspraksis (Europa-
  Parlamentet og Rådets direktiv 2005/29 af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis
  over for forbrugerne på det indre marked) er det mest omfattende. Direktiverne
  er beskrevet i bilag 1.
  Udvalget skal foretage en systematisk gennemgang af markedsføringsloven, og de direktiver,
  der er implementeret i den, med henblik på at sikre, at den danske implementering af EUdirektiverne
  er tilstrækkelig klar og sammenhængende, samtidig med at den fungerer i en
  dansk kontekst.
  Udvalget vil i dette arbejde inddrage erfaringer med implementeringen af de forskellige direktiver
  i andre EU-lande og have fokus på, at den danske implementering af markedsføringsreglerne
  understøtter ensartede konkurrencevilkår og ensartet forbrugerbeskyttelse på tværs af
  EU.
  Kommerciel kommunikation
  Den teknologiske udvikling er gået stærkt siden 2005, hvilket også har haft stor indflydelse på
  den måde, de erhvervsdrivende og forbrugerne interagerer med hinanden.
  En stor del af forbrugerne har i dag smartphones, og i takt med udbredelsen af de sociale medier
  står forbrugerne og i særdeleshed børn og unge over for et langt mere komplekst afsenderbillede.
  I nogle situationer er det eksempelvis forbrugernes private venner, der via facebook
  og lignende medier afsender et kommercielt budskab.
  Den teknologiske udvikling skaber i nogle tilfælde udfordringer for virksomhederne, som kan
  være usikre på, om de med deres kommercielle kommunikation holder sig inden for lovens
  rammer. De mange nye muligheder for kommunikation og markedsføring skaber desuden
  udfordringer for myndighederne i deres håndhævelse af lovgivningen.
  SIDE 16 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  Udvalget skal vurdere, om markedsføringslovens regler om bl.a. skjult reklame (§ 4) og spam
  (§ 6) er tilstrækkeligt dækkende i forhold til kommerciel kommunikation på de medier, der er
  tilgængelige i dag, samt om bestemmelserne er fremtidssikrede og således kan rumme den
  fremtidige teknologiske udvikling. Udvalget skal i sine vurderinger både tage hensyn til beskyttelsen
  af forbrugerne samt til virksomhedernes muligheder for at anvende nye markedsføringsformer.
  Øvrige fokuspunkter
  Udvalget skal i gennemgangen af markedsføringsloven have fokus på at minimere de erhvervsøkonomiske
  byrder, herunder de administrative byrder for erhvervslivet, i det omfang
  det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til EU-reglerne samt hensynet til forbrugerbeskyttelsen
  og velfungerende markeder.
  Udvalget skal endvidere se på de redskaber Forbrugerombudsmanden har til rådighed i sin
  håndhævelse efter markedsføringsloven, herunder muligheder for at udstede retningslinjer på
  nærmere angivne områder efter forhandling med repræsentanter for forbrugere og de relevante
  erhvervs- organisationer.
  Udvalgets afrapportering
  Udvalget skal aflevere sine anbefalinger herunder et udkast til ny markedsføringslov med
  bemærkninger til erhvervs- og vækstministeren inden udgangen af juni 2016. Det er en betingelse
  for udvalgets arbejde, at anbefalingerne samlet set ikke medfører nye byrder for erhvervslivet
  udover de restriktioner og krav, der følger direkte af EU-reguleringen.
  Udvalgets sammensætning og tidshorisont
  For at sikre en bred repræsentation i udvalget udpeger erhvervs- og vækstministeren medlemmer
  til udvalget indstillet af følgende interessenter og myndigheder samt medlemmer med
  særlig ekspertise.
  Formand
  • Udpeges af erhvervs- og vækstministeren
  Interessenter
  • En repræsentant fra Advokatrådet og Danske Advokater i fællesskab
  • To repræsentanter fra Dansk Erhverv, Danske Samvirkende Købmænd (DSK), Kreativitet
  & Kommunikation, Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) og ITBranchen
  i fællesskab
  SIDE 17 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  • En repræsentant fra Danske Medier
  • En repræsentant fra DI, DI ITEK, Teleindustrien i fællesskab
  • En repræsentant fra Finansrådet, Realkreditforeningen, Realkredit- rådet og Forsikring
  og Pension i fællesskab
  • En repræsentant fra Forbrugerrådet Tænk
  • En repræsentant fra Håndværksrådet
  Eksperter
  • En forsker/praktiker i markedsføringsret
  • En forsker/praktiker i EU-ret
  • En forsker/praktiker i nye medier og markedsføring
  Myndigheder
  • En repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet
  • En repræsentant fra Forbrugerombudsmanden
  • En repræsentant fra Justitsministeriet
  • En repræsentant fra Kulturministeriet
  Sekretariatsfunktionen varetages af Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder af Konkurrenceog
  Forbrugerstyrelsen. Udvalget kan inddrage relevante myndigheder, interessenter og brancheorganisationer
  i sit arbejde.
  Udgifter forbundet med udvalgets arbejde samt opfølgning på udvalgets anbefalinger afholdes
  inden for Erhvervs- og Vækstministeriets eksisterende økonomiske rammer.
  Brev fra erhvervs- og vækstministeren – tillæg til udvalgets kommissorium.
  I tillæg til udvalgets kommissorium har erhvervs- og vækstministeren ved brev af 17. november
  2015 gjort udvalget særligt opmærksom på følgende:
  ”Gode vilkår for forbrugerne og for de erhvervsdrivende er en nøgleforudsætning for, at vi kan
  have velfungerende markeder. Udvalget løfter i den forbindelse en vigtig opgave med at få
  SIDE 18 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  skabt et solidt grundlag for den fremtidige regulering af markedsføringsområdet. Jeg ser frem
  til at modtage jeres rapport og forslag til en ny markedsføringslov til juni 2016.
  Regeringen har ambitioner om at skabe de bedste rammer for velfungerende markeder både i
  Danmark og internationalt, og i det ligger, at der skal gøres op med unødvendig overimplementering
  af EU-regler. Vi skal naturligvis gennemføre de EU-regler, vi er forpligtede til, men
  overimplementering kan give danske virksomheder dårligere vilkår end deres udenlandske
  konkurrenter.
  I tillæg til kommissoriet bedes udvalget derfor sørge for, at det lovforslag, der udarbejdes, som
  udgangspunkt ikke indebærer overimplementering af EU-reguleringen på området.
  Jeg vil desuden oplyse om, at regeringen den 25. september 2015 har modtaget en supplerende
  åbningsskrivelse fra Kommissionen vedrørende Danmarks gennemførelse af direktivet om
  urimelig handelspraksis (2005/29/EF). Skrivelsen supplerer Kommissionens spørgsmål i
  åbningsskrivelsen af den 26. september 2014. Det er vigtigt, at Danmark lever op til vores EUretlige
  forpligtelser, og udvalget bedes tage højde for de bemærkninger, som Kommissionen
  har anført i den oprindelige såvel som den supplerende åbningsskrivelse i det videre arbejde.
  Udvalget vil blive orienteret om det nærmere indhold af den supplerende åbningsskrivelse,
  når Folketinget er blevet orienteret om regeringens svar”.
  SIDE 19 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Administrative byrder for erhvervslivet forbundet med markedsføringsloven
  For at kunne sikre, at forenklingen resulterer i en mindre byrdefuld lov, er de administrative
  byrder på den gældende markedsføringslov og tilhørende bekendtgørelser blevet målt2. Målingen
  viser, at en overvejende del af reguleringen er bundet op på ufravigelig EU-ret, og at 98
  pct. af reglerne desuden regulerer aktiviteter, som virksomhederne ville gennemføre uanset,
  om det er reguleret i loven eller ej. Reguleringen medfører således de facto byrder for erhvervslivet
  på 153 mio. kr., hvoraf ca. 133,5 mio. kr. er en følge af EU-harmoniserede regler, og
  derfor ikke kan reduceres. Der er således målt et potentiale for byrdelettelser på 19,5 mio. kr.
  Udvalgets udkast til en ny lov medfører en mindre byrdelettelse for erhvervslivet på 10,5 mio.
  kr., blandt andet som følge af forslaget om at ophæve den gældende § 16 om skiltning med
  organiseret rabat og om at ophæve bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information
  til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.
  __________________
  2
  Ex post måling af de administrative byrder ved bekendtgørelse af lov om markedsføring af 29. november 2015 og 28. april
  2016 udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og EY.
  SIDE 20 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
  Udvalgets sammensætning
  Udvalget havde ved afgivelsen af rapporten følgende sammensætning:
  Vicedirektør, Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Niels C. Beier (formand)
  Advokat Heidi Steen Jensen, Horten
  Chefkonsulent Martin Jørgensen, Dansk Erhverv
  Seniorkonsulent Christina Mary Moshøj, Danske Medier
  Kontorchef Jeanne Blyt, Finansrådet (Tidligere underdirektør Susanne Dolberg)
  Udviklingschef Aslaug Kleve, Kreativitet & Kommunikation (Tidligere politisk chef Tina Bøggild)
  Juridisk konsulent Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk
  Chefkonsulent Lars Hammer-Jespersen, DI
  Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet
  Professor dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen, Københavns Universitet
  Professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet
  Professor Torben Hansen, Copenhagen Business School
  Kontorchef Line Nørbæk, Erhvervs- og vækstministeriet
  Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen (Tidligere kontorchef Benedikte Havskov
  Hansen)
  Fuldmægtig Michelle Anne Gullander, Justitsministeriet
  Kontorchef Lars M. Banke, Kulturministeriet
  Sekretariat:
  Kontorchef Signe Schmidt, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Fuldmægtig Tanja Højrup, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Fuldmægtig Cecilie Højgaard Kjeldsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Fuldmægtig Maria Magelund Madsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Chefkonsulent Susanne Honoré Aamann, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Chefkonsulent Signe Mäkelä-Salling, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Chefkonsulent Andreas Weidemann, Forbrugerombudsmandens Sekretariat
  Fuldmægtig Pernille Berglund Gunge, Erhvervs- og Vækstministeriet
  SIDE 21 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Kapitel 2
  Markedsføringsloven
  Udvalgets forslag til en ny markedsføringslov
  Kapitel 1 Indledende bestemmelser
  Lovens anvendelsesområde
  § 1. Loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i
  det omfang der udbydes produkter på markedet.
  Stk. 2. § 3, § 4, § 8 og § 13 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder, i det omfang
  erhvervs- og vækstministeren har udstedt regler på det pågældende område.
  Stk. 3. §§ 14 og 15 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder.
  Definitioner
  § 2. I denne lov forstås ved:
  1) ”Forbruger”: En juridisk eller fysisk person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
  2) ”Erhvervsdrivende”: En fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed som handlende,
  håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, og enhver, der
  handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne.
  3) ”Produkt”: En vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og pligter.
  4) ”Handelspraksis”: En handling, udeladelse, adfærd eller fremstilling, kommerciel kommunikation,
  herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte
  relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.
  5) ”Transaktionsbeslutning”: En beslutning, der træffes af en forbruger, om hvorvidt, hvordan
  og på hvilke betingelser forbrugeren vil købe, foretage fuld eller delvis betaling for,
  beholde eller afhænde et produkt eller udøve en aftalemæssig rettighed i forbindelse med
  produktet, uanset om forbrugeren beslutter at foretage en transaktion eller at undlade
  dette.
  6) ”Væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd”: Anvendelse af en handelspraksis,
  som mærkbart indskrænker forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning,
  hvorved forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning, som vedkommende ellers
  ikke ville have truffet.
  SIDE 22 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  7) ”Adfærdskodeks”: En aftale eller et regelsæt, der ikke følger af love eller administrative
  bestemmelser, hvorigennem den erhvervsdrivendes adfærd fastlægges, og ifølge hvilken
  denne forpligtes til at overholde kodeksen i forbindelse med en eller flere former for handelspraksis
  eller inden for en eller flere erhvervssektorer.
  8) ”Kodeksindehaver”: Et organ, herunder en erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende,
  som er ansvarlig for udformningen og opdateringen af en adfærdskodeks eller for
  at overvåge, at kodeksen overholdes af de parter, som har forpligtet sig i henhold til denne.
  9) ”God erhvervsskik”: standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende
  med rimelighed kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som står
  i rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis eller det generelle princip om god tro inden
  for den erhvervsdrivendes virkefelt. Begrebet dækker det samme som begrebet ”erhvervsmæssig
  diligenspligt”, der benyttes i direktivet om urimelig handelspraksis.
  10) ”Købsopfordring”: En kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og
  pris er oplyst på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel,
  og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.
  11) ”Utilbørlig påvirkning”: Udnyttelse af magtposition i forhold til forbrugeren til at udøve
  pres selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk vold på en måde, som væsentligt
  begrænser forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning.
  12) ”Lovreguleret erhverv”: En eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed, når der
  enten direkte eller indirekte ifølge love eller administrative bestemmelser kræves bestemte
  erhvervsmæssige kvalifikationer for at optage eller udøve denne virksomhed eller
  en form heraf.
  13) ”Gebyr”: En betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet
  af et produkt, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse.
  14) ”Samtykke”: Enhver frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse.
  15) ”Elektronisk post”: Enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede,
  som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som kan lagres i nettet eller i modtagerens
  terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren.
  God markedsføringsskik
  § 3. Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,
  erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.
  Stk. 2. Handelspraksis rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge er særligt sårbare over
  for den pågældende handelspraksis, skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og
  unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er
  lettere at påvirke og nemmere at præge, jf. dog stk. 3.
  Stk. 3. Hvis den pågældende handelspraksis påvirker forbrugerens økonomiske interesser,
  finder kapitel 2 anvendelse i stedet for stk. 1 og 2. Såfremt den pågældende handelspraksis
  samtidig strider mod hensyn vedrørende smag og anstændighed, sikkerhed, sundhed eller
  andre hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes økonomiske interesser, eller den
  SIDE 23 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten, finder stk. 1 og 2 dog også anvendelse,
  uafhængigt af kapitel 2.
  Kapitel 2 Handelspraksis over for forbrugerne
  God erhvervsskik
  § 4. En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik.
  Stk. 2. For at der er handlet i strid med stk. 1, skal den pågældende handelspraksis væsentligt
  forvride eller kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren,
  eller hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af
  forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.
  Stk. 3. En handelspraksis, som den erhvervsdrivende med rimelighed må formode kun forvrider
  den økonomiske adfærd væsentligt hos en klart identificerbar gruppe af forbrugere, der er
  særligt sårbare over for denne praksis eller det omhandlede produkt på grund af mentale eller
  fysiske handicap, alder eller godtroenhed, vurderes med udgangspunkt i et gennemsnitligt
  medlem af denne gruppe.
  Vildledende handlinger
  § 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller, for
  eksempel i kraft af sin fremstillingsform, vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren,
  uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte. § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende
  anvendelse på 1. pkt.
  Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:
  1) Produktets eksistens eller art,
  2) de væsentligste egenskaber ved produktet,
  3) omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis
  og karakteren af den anvendte salgsproces,
  4) erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den
  erhvervsdrivende eller dennes produkter,
  5) prisen, den måde prisen beregnes på eller en særlig prismæssig fordel,
  6) behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,
  7) den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,
  8) forbrugerens rettigheder,
  9) den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet
  af,
  10) forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.
  Vildledende udeladelser, herunder købsopfordringer og skjult reklame
  SIDE 24 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 6. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger,
  eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig
  måde. § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt.
  Stk. 2. Ved købsopfordringer betragtes følgende oplysninger som væsentlige, medmindre
  oplysningerne allerede fremgår tydeligt af sammenhængen:
  1) Produktets væsentligste karakteristika, i et omfang der svarer til mediet og produktet,
  2) den erhvervsdrivendes fysiske adresse og navn, og hvor det er relevant den fysiske adresse
  og navnet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne vedkommende handler,
  3) forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold
  afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen,
  4) den erhvervsdrivendes fremgangsmåde i forbindelse med klagesagsbehandling, i det omfang
  den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen,
  5) fortrydelsesret, afbestillingsret eller returret, hvis forbrugeren har en sådan ret,
  6) prisen inklusive moms og afgifter, samt
  7) hvor det er relevant, yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto.
  Stk. 3. Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd,
  skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende
  fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at
  disse omkostninger kan forekomme.
  Stk. 4. En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for
  handelspraksis, herunder reklame, medmindre den allerede tydeligt fremgår af sammenhængen.
  § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt.
  Stk. 5. Ved vurderingen af, om oplysninger er blevet udeladt efter stk. 1 og 4, skal der tages
  hensyn til, om den erhvervsdrivende anvender et medie, som kun giver begrænset plads eller
  tid til at formidle oplysningerne, og hvilke foranstaltninger, den erhvervsdrivende i givet fald
  har truffet for at gøre oplysningerne tilgængelige for forbrugerne på anden måde.
  Aggressiv handelspraksis
  § 7. En erhvervsdrivende må i sin handelspraksis ikke benytte chikane, tvang, herunder fysisk
  vold, eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed
  i forbindelse med et produkt. § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt.
  Stk. 2. Ved vurderingen af, om en erhvervsdrivende i sin handelspraksis har benyttet chikane,
  tvang, herunder fysisk vold, eller utilbørlig påvirkning, skal der tages hensyn til:
  1) Tidspunkt, sted, karakter og vedholdenhed.
  2) Brug af truende eller utilbørligt sprog eller adfærd.
  3) Den erhvervsdrivendes udnyttelse af en konkret uheldig situation eller omstændighed, der
  er af en så alvorlig karakter, at den indskrænker forbrugerens vurderingsevne, og som den
  SIDE 25 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  erhvervsdrivende har kendskab til og udnytter til at påvirke forbrugerens beslutning i forhold
  til produktet.
  4) Byrdefulde eller uforholdsmæssigt omfattende hindringer af ikke-kontraktuel karakter,
  som den erhvervsdrivende opstiller, når en forbruger ønsker at udøve sine rettigheder i
  henhold til kontrakten, herunder at ophæve kontrakten eller til at vælge et andet produkt
  eller en anden erhvervsdrivende.
  5) Enhver trussel om ulovlige handlinger.
  Former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive
  § 8. En erhvervsdrivende må, uanset §§ 5-7, ikke anvende de former for handelspraksis, der er
  opregnet i lovens bilag 1.
  Kapitel 3 Særlige markedsføringsformer
  Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
  § 9. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et
  automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre
  den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give
  mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.
  Stk. 2. En erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i
  forbindelse med salg af produkter, kan, uanset stk. 1, markedsføre egne tilsvarende produkter
  til kunden via elektronisk post. Det forudsætter dog, at kunden klart og utvetydigt har mulighed
  for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til
  den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.
  Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan en erhvervsdrivende rette henvendelse til en bestemt person hos
  en anden erhvervsdrivende ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring
  af egne produkter, når der er et kundeforhold mellem de to erhvervsdrivende. Tilsvarende
  gælder, når afsenderen har fået modtagerens elektroniske adresse direkte fra modtageren i
  forbindelse med erhvervsmæssig kontakt mellem de to personer. Der må dog kun sendes
  markedsføring, som har relevans for den pågældende modtagers arbejdsfunktion, og modtageren
  skal klart og utvetydigt have mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig yderligere elektronisk
  markedsføring ved hver henvendelse.
  Stk. 4. Når en erhvervsdrivende retter henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post med
  henblik på direkte markedsføring,
  1) skal markedsføringen klart kunne identificeres som sådan,
  2) skal betingelser for salgsfremmende foranstaltninger være let tilgængelige og fremlægges
  klart og utvetydigt,
  3) skal det fremgå, på hvis vegne markedsføringen udsendes, på en måde, der ikke er tilsløret
  eller holdes skjult,
  SIDE 26 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  4) skal der være en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at få standset sådanne
  henvendelser, og
  5) må modtageren ikke opfordres til at besøge websteder, der ikke opfylder kravene i nr. 1-4.
  Stk. 5. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af
  andre midler end nævnt i stk. 1 til fjernkommunikation med henblik på direkte markedsføring,
  hvis
  1) den pågældende over for den erhvervsdrivende har frabedt sig dette,
  2) det fremgår af en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister (CPR) hvert
  kvartal, at den pågældende har frabedt sig direkte markedsføring, eller
  3) den erhvervsdrivende ved undersøgelse i CPR er blevet bekendt med, at den pågældende
  har frabedt sig direkte markedsføring. Ved telefonisk henvendelse til forbrugerne gælder
  endvidere reglerne om uanmodet henvendelse i lov om forbrugeraftaler.
  Stk. 6. Stk. 5, nr. 2 og 3, gælder ikke, hvis den pågældende person forudgående har anmodet
  om henvendelsen fra den erhvervsdrivende.
  Stk. 7. Første gang en erhvervsdrivende retter henvendelse som nævnt i stk. 5, skal den erhvervsdrivende
  klart og utvetydigt oplyse om retten til at frabede sig direkte markedsføring
  fra den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal endvidere altid give mulighed for let og
  gebyrfrit at frabede sig sådanne henvendelser.
  Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om den erhvervsdrivendes
  informationspligt efter stk. 7 og om pligten til at give adgang til at frabede sig henvendelser
  som nævnt i stk. 5.
  Handelspraksis rettet mod børn og unge
  § 10. Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke direkte eller indirekte
  opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig
  af vold, frygt eller overtro som virkemidler.
  Stk. 2. Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder
  af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.
  Mærkning og emballering
  § 11. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne
  og relevante erhvervsorganisationer fastsætte bestemmelser om:
  1) at bestemte varebetegnelser eller symboler er forbeholdt eller skal benyttes for varer, der
  opfylder visse nærmere angivne betingelser, og
  SIDE 27 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  2) at bestemte varer kun må sælges eller udbydes til salg, såfremt varerne eller deres indpakning
  oplyser om varernes indhold og sammensætning, holdbarhed, behandlingsmåde og egenskaber
  i øvrigt.
  Kapitel 4 Oplysningsforpligtelser
  Dokumentation af faktiske forhold
  § 12. Rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.
  Oplysningsforpligtelser vedr. priser m.v.
  § 13. En erhvervsdrivende, der udbyder produkter til forbrugere, skal i sin handelspraksis
  klart og tydeligt oplyse om prisen efter de nærmere regler fastsat af erhvervs- og vækstministeren
  efter stk. 2.
  Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med vedkommende minister samt
  repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer fastsætte
  1) regler om fremgangsmåden ved meddelelse af prisoplysninger og om begrænsningen i
  mængden af oplysninger, der gives,
  2) regler om, at der skal oplyses om varens pris pr. måleenhed og om anvendelse af måleenhed
  for de enkelte varegrupper,
  3) regler om, at færdigpakkede detailsalgsvarer skal forsynes med oplysninger om pakningens
  nettomængde, og
  4) regler med henblik på at opfylde de bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
  om tjenesteydelser i det indre marked, som vedrører tjenesteyderes pligt til at give prisoplysninger
  m.v. til tjenestemodtagere.
  Faktureringspligt for regningsarbejde
  § 14. Når en tjenesteydelse er udført efter regning, skal der tilstilles forbrugeren en specificeret
  regning, der sætter denne i stand til at kontrollere prisen for de produkter, der indgår i
  ydelsen. Forbrugeren skal have oplysninger om
  1) timepris,
  2) timeforbrug, og
  3) materialeforbrug, hvor det har betydning for prisen på tjenesteydelsen.
  Stk. 2. Den erhvervsdrivende kan helt eller delvist erstatte oplysningerne nævnt i stk. 1, nr. 1-
  3, med andre oplysninger, hvis dette sker efter aftale med forbrugeren, eller hvis det følger af
  branchesædvane inden for det pågældende område.
  SIDE 28 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Stk. 3. Den erhvervsdrivende skal, på forbrugerens begæring, give yderligere oplysninger, som
  sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de produkter, der indgår i ydelsen.
  Begæringen skal ske inden for rimelig tid.
  Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med vedkommende fagminister
  samt repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer fastsætte særregler
  om undtagelser fra stk. 1- 3, herunder regler om oplysninger i forbindelse med ydelse af
  kredit.
  Gebyrer
  § 15. Såfremt størrelsen eller opkrævningen af et gebyr, jf. § 2, stk. 1, nr. 13, der ikke er reguleret
  ved lov, i et løbende kontraktforhold kan ændres til ugunst for forbrugeren, skal betingelserne
  herfor være klart fremhævet i kontrakten.
  Stk.2. Ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i løbende kontraktforhold skal altid
  varsles med rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren.
  Stk. 3. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren
  ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt forbrugeren
  har ret til at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen, samt under hvilke betingelser
  forbrugeren kan opsige aftalen.
  Garanti
  § 16. En erhvervsdrivende, der markedsfører en garanti eller lignede, skal på let forståelig
  måde informere forbrugeren om
  1) garantiens indhold, herunder eventuelle begrænsninger og forpligtelser indeholdt i garantien,
  2) de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende, og
  3) at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien
  Stk. 2. Såfremt markedsføringen er på dansk, skal vilkårene for garantien være affattet på
  dansk.
  Markedsføring af kreditaftaler
  § 17. Enhver markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere, som ikke er omfattet af § 18,
  og som oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med
  forbrugerkredit, skal indeholde følgende standardoplysninger:
  1) Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der
  indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.
  SIDE 29 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  2) Det samlede kreditbeløb.
  3) De årlige omkostninger i procent, som beregnet efter lov om kreditaftaler.
  4) Kreditaftalens løbetid.
  5) Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen
  og størrelsen af en eventuel forudbetaling.
  6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og ydelserne størrelse.
  Stk. 2. Standardoplysningerne, jf. stk. 1, skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde
  ved hjælp af et repræsentativt eksempel.
  Stk. 3. Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen,
  navnlig en forsikring, er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på
  de annoncerede vilkår og betingelser, og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på
  forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være oplyst klart, kort og på en fremtrædende
  måde sammen med de årlige omkostninger i procent.
  Stk. 4. En kreditformidler skal i markedsføring og i dokumentation henvendt til forbrugere
  gøre opmærksom på omfanget af sine beføjelser, navnlig om vedkommende udelukkende
  samarbejder med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig mægler.
  Markedsføring af boligkreditaftaler
  § 18. Enhver markedsføring af boligkreditaftaler, der oplyser en rentesats eller talstørrelser
  vedrørende omkostningerne i forbindelse med boligkreditten, skal indeholde følgende standardoplysninger:
  1) Boligkreditgivers eller hvor det er relevant boligkreditformidlers eller en udpeget repræsentants
  identitet.
  2) Hvor det er relevant, at boligkreditaftalen vil være sikret ved pant eller ved en anden
  tilsvarende sikkerhedsstillelse, der almindeligvis anvendes i forbindelse med fast ejendom
  til beboelse, eller i form af en rettighed, der er knyttet til fast ejendom til beboelse,
  3) Debitorrenten, og hvorvidt den er fast eller variabel eller begge dele, tillige med oplysninger
  om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen,
  4) Det samlede kreditbeløb.
  5) De årlige omkostninger i procent (ÅOP), som skal have en mindst lige så fremtrædende
  placering i markedsføringen som enhver renteangivelse for boligkreditten,
  6) Hvor det er relevant, boligkreditaftalens løbetid.
  7) Hvor det er relevant, ydelsernes størrelse.
  8) Hvor det er relevant, det samlede beløb og antallet af ydelser, der skal betales af forbrugeren.
  SIDE 30 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  9) Hvor det er relevant, en advarsel om, at eventuelle udsving i valutakursen kan påvirke det
  beløb, der skal betales.
  Stk. 2. Standardoplysningerne i stk. 1 skal oplyses klart, præcist og på en fremtrædende plads.
  Standardoplysningerne i stk. 1, nr. 3-8, skal vises ved hjælp af et repræsentativt eksempel med
  anvendelse af de af erhvervs-og vækstministeren fastsatte standardforudsætninger. Hvis boligkreditten
  kun udbydes under andre forudsætninger end de af erhvervs- og vækstministeren
  fastsatte standardforudsætninger, skal de almindeligt anvendte forudsætninger for den markedsførte
  boligkredit anvendes ved angivelsen af det repræsentative eksempel.
  Stk. 3. Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse, navnlig en forsikring, er
  obligatorisk for at opnå boligkreditten eller for at opnå boligkreditten på de oplyste vilkår og
  betingelser, og omkostningerne ved en sådan aftale ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen
  til at indgå denne aftale være angivet klart, præcist og på en fremtrædende plads sammen
  med de årlige omkostninger i procent (ÅOP).
  Stk. 4. Oplysningerne omhandlet i stk. 1 og stk. 3 skal være let læselige eller kunne høres tydeligt
  afhængigt af det medie, der anvendes til markedsføring.
  Risiko- og standardoplysninger for kreditaftaler
  § 19. Erhvervs– og vækstministeren fastsætter regler om risikooplysninger for kreditaftaler.
  Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for, hvad der må anses at
  være et repræsentativt eksempel ved markedsføring af boligkreditter.
  Kapitel 5 Forhold mellem erhvervsdrivende
  Vildledende og utilbørlig handelspraksis mellem erhvervsdrivende
  § 20. En erhvervsdrivendes handelspraksis over for andre erhvervsdrivende må ikke være
  egnet til at vildlede, såfremt dette kan antages at påvirke andre erhvervsdrivendes økonomiske
  adfærd eller skade en konkurrent.
  Stk. 2. Ved vurderingen af, om en erhvervsdrivendes handelspraksis er vildledende efter stk. 1,
  skal der tages hensyn til den pågældende handelspraksis som helhed, herunder især oplysninger
  om følgende forhold:
  1) egenskaberne ved produktet,
  2) prisen eller den måde, prisen beregnes på, samt betingelserne for levering af produkterne,
  samt
  3) annoncørens status, egenskaber og rettigheder.
  Stk. 3. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke være aggressiv eller utilbørlig over for
  andre erhvervsdrivende.
  SIDE 31 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Sammenlignende reklame
  § 21. Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser
  til en konkurrent eller til produkter, som udbydes af en konkurrent.
  Stk. 2. Sammenlignende reklame, jf. stk. 1, er tilladt efter denne lov, når sammenligningen
  1) ikke er vildledende,
  2) angår produkter, der opfylder samme behov eller tjener samme formål,
  3) er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan
  dokumenteres, og som er repræsentative for disse produkter, herunder prisen,
  4) ikke skaber forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem
  annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn
  eller produkter,
  5) ikke miskrediterer eller nedvurderer en konkurrents varemærker, firmanavne, andre
  karakteristiske kendetegn, produkter, aktiviteter eller øvrige forhold,
  6) for produkter med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelt tilfælde vedrører produkter med
  samme betegnelse,
  7) ikke drager utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke,
  firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters
  oprindelsesbetegnelser og
  8) ikke fremstiller produkter som en imitation eller en kopi af produkter, der er dækket af
  et beskyttet varemærke eller firmanavn.
  Forretningskendetegn
  § 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn o.l., der ikke tilkommer dem,
  eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre.
  Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger
  § 23. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et
  hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til
  eller rådighed over den erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder.
  Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over den erhvervsdrivendes
  erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe
  eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets,
  samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.
  Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig
  adgang til den erhvervsdrivendes virksomhed.
  Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet
  betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må ikke ubeføjet
  SIDE 32 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil.
  Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller
  rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser.
  Kapitel 6 Retsmidler
  Retsmidler
  § 24. Handlinger i strid med loven kan forbydes ved dom. I forbindelse hermed eller senere
  kan der ved dom gives sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre
  1) forbuddets overholdelse, herunder ved bestemmelse om, at aftaler, som indgås i strid
  med et forbud, er ugyldige, og
  2) genoprettelse af den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand, herunder
  om tilintetgørelse eller tilbagekald af produkter og om udsendelse af oplysninger eller
  berigtigelse af angivelser.
  Stk. 2. Handlinger i strid med loven pådrager erstatningsansvar i overensstemmelse med
  dansk rets almindelige regler.
  Stk. 3. Den, der krænker eller uberettiget udnytter en andens ret i strid med denne lov, skal
  betale et rimeligt vederlag herfor.
  Stk. 4. Foreligger der hverken forsæt eller uagtsomhed, skal den, der har krænket eller udnyttet
  en ret i strid med denne lov, betale et vederlag efter stk. 3, i det omfang det skønnes rimeligt.
  Kapitel 7 Forbrugerombudsmandens virksomhed
  Forbrugerombudsmanden
  § 25. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at loven og de i medfør af loven udstedte
  bekendtgørelser overholdes, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan fra enhver kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige
  for Forbrugerombudsmandens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold
  falder ind under lovens bestemmelser. Forbrugerombudsmanden kan kræve oplysningerne
  meddelt inden for en kort frist, når det gælder sammenlignende reklame, eller når det efter
  omstændighederne skønnes påkrævet.
  Stk. 3. Forbrugerombudsmanden udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for et tidsrum på
  op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som forbrugerombudsmand
  efter udløb af den fastsatte periode kan kun ske efter fornyet opslag. Ved genudnævnelse
  finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse. Forbrugerombudsmanden kan kun afskediges
  uden ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt
  SIDE 33 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  den pågældende som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til
  at forblive i stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den
  pågældende fylder 70 år. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser
  for at blive dommer.
  Stk. 4. Forbrugerombudsmandens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden
  administrativ myndighed.
  Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om Forbrugerombudsmandens
  virksomhed.
  Digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed
  § 26. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og
  fra Forbrugerombudsmanden om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i
  medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
  Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation,
  herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur
  eller lignende.
  Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten
  for meddelelsen.
  Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Forbrugerombudsmanden
  kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør
  af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift
  eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har
  udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser
  og dokumenter med personlig underskrift.
  Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter,
  der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan
  udstedes alene med angivelse af Forbrugerombudsmanden som afsender.
  Kontrolundersøgelser på stedet
  § 27. Forbrugerombudsmanden kan foretage kontrolundersøgelser til brug for behandling af
  klager, der er oversendt fra håndhævelsesmyndigheder i andre EU-lande i medfør af forordning
  (EF) 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og som vedrører overtrædelser af
  direktiver, for hvilke Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmandens kontrolundersøgelser kan kun finde sted efter indhentet
  retskendelse.
  SIDE 34 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Stk. 3. Adgangen til kontrolundersøgelser indebærer, at Forbrugerombudsmanden får adgang
  til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler med henblik på dér at
  gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder markedsføringsmateriale,
  regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger og andre forretningspapirer, uanset informationsmedium.
  I forbindelse med en kontrolundersøgelse kan Forbrugerombudsmanden forlange
  mundtlige forklaringer. Forbrugerombudsmanden kan desuden forlange, at personer, der er
  omfattet af kontrolundersøgelsen, viser indholdet af deres lommer, tasker og lignende med
  henblik på, at Forbrugerombudsmanden kan gøre sig bekendt med og eventuelt tage kopi af
  dette.
  Stk. 4. Hvor en virksomheds eller sammenslutnings oplysninger opbevares hos eller behandles
  af en ekstern databehandler, kan Forbrugerombudsmanden få adgang til den eksterne databehandlers
  lokaler med henblik på dér at gøre sig bekendt med og tage kopi af oplysningerne,
  jf. stk. 3. Adgangen forudsætter, at det ikke er muligt for Forbrugerombudsmanden at få adgang
  til de pågældende oplysninger direkte fra den virksomhed eller sammenslutning, som er
  genstand for kontrolundersøgelsen.
  Stk. 5. Forbrugerombudsmanden kan indsamle en kopi af dataindholdet fra elektroniske medier,
  der er omfattet af kontrolundersøgelsen, med henblik på efterfølgende at gennemgå
  kopien. De indsamlede data skal forsegles eller på anden måde sikres mod læsning, inden
  kontrolundersøgelsen afsluttes. Den, der er genstand for kontrolundersøgelsen, kan kræve, at
  denne selv eller en af denne udpeget repræsentant overværer, at de indsamlede data gøres
  tilgængelige for læsning, og at Forbrugerombudsmanden gennemgår det indsamlede materiale.
  Forbrugerombudsmanden har pligt til senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsens
  afslutning at give en kopi af de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden måtte have taget
  fra de indsamlede data, til den, der er genstand for kontrolundersøgelsen. Når gennemgangen
  af de indsamlede data er gennemført, skal dataene sikres mod læsning. De indsamlede data
  skal slettes, hvis Forbrugerombudsmanden vurderer, at materialet ikke indeholder beviser for
  en overtrædelse af de i stk. 1 nævnte regler. Beslutter Forbrugerombudsmanden at gå videre
  med sagen, skal de indsamlede data slettes, når sagen er endeligt afgjort.
  Stk. 6. Hvis en virksomheds eller sammenslutnings forhold gør, at det ikke er muligt for Forbrugerombudsmanden
  samme dag, som kontrolundersøgelsen foretages, at få adgang til eller
  tage kopi af oplysningerne, jf. stk. 3, 4 og 5, kan Forbrugerombudsmanden forsegle de relevante
  forretningslokaler og oplysninger i op til tre hverdage herefter.
  Stk. 7. Under samme betingelser som i stk. 6 kan Forbrugerombudsmanden medtage de oplysninger
  eller det medium, hvorpå oplysningerne befinder sig, med henblik på kopiering. Det
  materiale, som Forbrugerombudsmanden har taget med, skal sammen med et sæt kopier af de
  oplysninger, som Forbrugerombudsmanden har taget til brug for en nærmere gennemgang,
  tilbageleveres til virksomheden eller sammenslutningen senest tre hverdage efter kontrolundersøgelsen.
  Stk. 8. Fristerne i stk. 5, 6 og 7 kan i særlige tilfælde forlænges.
  SIDE 35 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Stk. 9. Politiet yder bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 1 og stk. 3-7. Erhvervs- og
  vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
  Stk. 10. Kapitel 2 og 3 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb
  og oplysningspligter finder anvendelse ved kontrolundersøgelser efter denne bestemmelse.
  Forhandlingsprincippet
  § 28. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til
  at handle i overensstemmelse med principperne for god skik og til at overholde loven i øvrigt.
  Stk. 2. Tilsidesætter en erhvervsdrivende et tilsagn, der er afgivet over for Forbrugerombudsmanden
  efter forhandling i henhold til stk. 1, kan Forbrugerombudsmanden meddele den
  erhvervsdrivende sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre tilsagnets overholdelse.
  Retningslinjer
  § 29. Forbrugerombudsmanden søger efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne
  og de relevante erhvervsorganisationer at påvirke de erhvervsdrivendes adfærd gennem
  udarbejdelse og offentliggørelse af retningslinjer for markedsføring på nærmere angivne områder,
  der må anses for væsentlige, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan, uanset stk. 1, ikke udstede retningslinjer, der alene
  retter sig mod virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  Forhåndsbesked
  § 30. Forbrugerombudsmanden afgiver på begæring udtalelse om sit syn på lovligheden af
  påtænkte markedsføringsforanstaltninger, medmindre en stillingtagen giver anledning til
  særlig tvivl, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder. En forhåndsbesked indebærer
  ikke en bindende stillingtagen til lovligheden af vedkommende foranstaltning.
  Stk. 2. Når Forbrugerombudsmanden har afgivet en forhåndsbesked til en erhvervsdrivende
  om, at en påtænkt foranstaltning efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil være lovlig,
  kan Forbrugerombudsmanden ikke på eget initiativ over for den erhvervsdrivende gribe ind i
  anledning af en foranstaltning, som er dækket af forhåndsbeskeden og iværksat inden rimelig
  tid efter dennes afgivelse.
  Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyr for forhåndsbesked.
  SIDE 36 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Kapitel 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed
  § 31. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gennemføre og offentliggøre sammenlignende
  undersøgelser af produkter.
  Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i forbindelse med undersøgelser, som nævnt i
  stk. 1, anvende anonym informationsindsamling.
  Kapitel 9 Retsforfølgning, forbud, påbud og erstatning
  Retsforfølgning
  § 32. Enhver med en retlig interesse deri kan anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og
  vederlag efter § 24. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om forbud og påbud efter §
  24, stk. 1, og på begæring anlægge sag om erstatning og vederlag.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan meddele påbud, hvis en handling klart er i strid med
  loven og ikke kan ændres ved forhandling.
  Stk. 3. Et påbud kan, af den påbuddet retter sig mod, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning
  herom skal fremsættes skriftligt over for Forbrugerombudsmanden inden 4 uger
  efter, at påbuddet er meddelt den pågældende. Forbrugerombudsmanden skal inden 1 uge
  efter modtagelse af anmodningen indbringe sagen for retten i den borgerlige retsplejes former.
  Stk. 4. Anmodning efter stk. 3 har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse
  bestemme, at den pågældende under sagens behandling kan fortsætte den handling, påbuddet
  angår.
  Stk. 5. Ankes en dom, hvorved et påbud ikke findes lovligt, kan den ret, der har afsagt dommen,
  eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at den pågældende ikke under ankesagen
  må udøve den handling, påbuddet angår.
  Stk. 6. Rejses tiltale for overtrædelse af loven, overlades udførelsen af tiltalen til Forbrugerombudsmanden,
  såfremt denne begærer dette.
  Informationspligt om forældelse
  § 33. Forbrugerombudsmanden kan, hvis det skønnes nødvendigt for at beskytte forbrugere
  mod retstab, efter forhandling meddele påbud om at informere relevante kunder om retsstillingen
  i relation til forældelse.
  Erstatningssøgsmål
  SIDE 37 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 34. Dersom en flerhed af forbrugere i forbindelse med overtrædelse af bestemmelserne i
  denne lov har ensartede krav på erstatning, kan Forbrugerombudsmanden på begæring indtale
  kravene under ét.
  Gruppesøgsmål
  § 35. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf.
  retsplejelovens kapitel 23 a.
  Foreløbigt forbud
  § 36. Forbrugerombudsmanden kan, når der er øjensynlig fare for, at formålet med et forbud
  som nævnt i § 24, stk. 1, vil forspildes, hvis rettens afgørelse skal afventes, nedlægge foreløbigt
  forbud. Sag til stadfæstelse af forbuddet skal anlægges senest næste hverdag. Reglerne i retsplejelovens
  § 413, nr. 2, § 414, § 430 og § 641, stk. 1-3 og 5, finder tilsvarende anvendelse, og
  reglerne i §§ 636 og 638 og § 422, stk. 3, finder anvendelse med de fornødne lempelser.
  Stk. 2. Såfremt sag til stadfæstelse af et forbud efter stk. 1 ikke kan afgøres ved dom senest 5
  hverdage efter sagens anlæg, kan retten under sagens forberedelse inden udløbet af den
  nævnte frist ved kendelse bestemme, at forbuddet fortsat skal stå ved magt. Retten giver,
  forinden sådan afgørelse træffes, så vidt muligt parterne adgang til at udtale sig. Stadfæstes
  forbuddet ikke inden fristens udløb, er det bortfaldet.
  Straf og påtale
  § 37. Tilsidesættelse af et af retten nedlagt forbud eller påbud eller et af Forbrugerombudsmanden
  i henhold til § 28, stk. 2, eller § 32, stk. 2, eller § 33, meddelt påbud straffes med bøde
  eller fængsel i op til 4 måneder. Tilsidesættelse af et påbud om at tilbagebetale en modtaget
  pengeydelse straffes dog ikke.
  Stk. 2. Den, som undlader at meddele oplysninger, der afkræves efter § 25, stk. 2, eller § 27,
  stk. 3, 2. pkt., eller som i forhold, der omfattes af loven, meddeler Forbrugerombudsmanden
  urigtige eller vildledende oplysninger, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt
  efter anden lovgivning.
  Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 5-10, 13, 15, stk. 3, 17, 18, 20, 21 og forsætlig
  overtrædelse af § 22 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
  Overtrædelse af § 20, der består i skadelig omtale af en anden erhvervsdrivende eller
  af forhold, der på særlig måde angår den pågældende, og overtrædelse af §§ 20-22 er undergivet
  privat påtale.
  Stk. 4. Overtrædelse af § 23 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre
  højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a. Påtale finder kun sted efter den
  forurettedes begæring.
  SIDE 38 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Stk. 5. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse
  af bestemmelser i reglerne.
  Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens
  5. kapitel.
  Bødeforlæg
  § 38. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte
  regler om, at Forbrugerombudsmanden i nærmere angivne sager om overtrædelse af denne
  lov eller regler udstedt i medfør heraf i et bødeforelæg kan tilkendegive, at sagen kan afgøres
  uden retssag. Det er en betingelse, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i
  overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en i bødeforelægget
  angivet bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges af Forbrugerombudsmanden.
  Stk. 2. Reglerne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af et
  anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse
  på bødeforelæg.
  Stk. 3. Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning
  som en dom.
  Kapitel 10 Henlæggelsesbeføjelser
  Henlæggelsesbeføjelser
  § 39. Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en myndighed
  under ministeriet. Dette gælder ikke for beføjelser i henhold til § 25, stk. 5. Henlægger ministeren
  sine beføjelser til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om
  klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
  Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.
  Ikrafttræden
  § 40. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
  Stk. 2. Regler fastsat i medfør af lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 25.
  september 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 1460 af 17. december 2013, forbliver i kraft,
  indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Overtrædelser af
  forskrifterne straffes med bøde efter de hidtil gældende regler.
  Færøerne og Grønland
  § 41. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
  SIDE 39 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bilag 1 Specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive
  Vildledende handelspraksis
  1) Den erhvervsdrivende hævder at have underskrevet en adfærdskodeks, selvom det
  ikke er tilfældet.
  2) Den erhvervsdrivende fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende
  uden at have opnået den nødvendige tilladelse.
  3) Den erhvervsdrivende hævder, at en adfærdskodeks er godkendt af en offentlig myndighed
  eller anden myndighed, selvom det ikke er tilfældet.
  4) Den erhvervsdrivende hævder, at en erhvervsdrivende (herunder dennes handelspraksis)
  eller et produkt er blevet godkendt eller tilladt af en offentlig eller privat instans,
  selvom det ikke er tilfældet, eller fremsætter en sådan påstand uden at opfylde
  betingelserne for godkendelse eller tilladelse.
  5) Den erhvervsdrivende opfordrer til at købe produkter til en bestemt pris uden at gøre
  opmærksom på, at der kan være rimelige grunde til at antage, at han ikke vil være i
  stand til at levere eller få en anden erhvervsdrivende til at levere de pågældende eller
  tilsvarende produkter til den pågældende pris inden for en periode og i en mængde,
  som er rimelig i forhold til produktet, omfanget af den reklame, der er gjort for produktet,
  og den opgivne pris (bait advertising).
  6) Den erhvervsdrivende opfordrer til køb af produkter til en bestemt pris, men
  a) nægter at vise det averterede produkt for forbrugerne, eller
  b) nægter at tage imod bestilling af det eller levere det inden for et rimeligt tidsrum,
  eller
  c) fremviser en defekt udgave af det, fordi han agter at promovere et andet produkt
  (bait and switch).
  7) Det angives i modstrid med sandheden, at produktet kun vil være tilgængeligt i meget
  begrænset tid, eller at det kun vil være tilgængeligt på visse betingelser i meget begrænset
  tid, for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage forbrugerne tilstrækkelig
  mulighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning.
  8) Den erhvervsdrivende påtager sig at yde eftersalgsservice til en forbruger, med hvem
  han har kommunikeret forud for transaktionen på et sprog, som ikke er et officielt
  sprog i den medlemsstat, hvor den erhvervsdrivende er etableret, men yder kun en
  sådan service på et andet sprog uden tydeligt at have tilkendegivet dette over for forbrugeren,
  før denne forpligtede sig i forhold til transaktionen.
  9) Det angives, eller der gives på anden måde indtryk af, at et produkt kan sælges lovligt,
  selvom dette ikke er tilfældet.
  10) Rettigheder, som forbrugeren har efter loven, fremstilles som et særligt kendetegn
  ved den erhvervsdrivendes tilbud.
  11) Der anvendes redaktionelt indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en
  erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af
  indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren.
  SIDE 40 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  (Advertorial). Dette berører ikke direktiv 89/552/EØF3 som kodificeret ved direktiv
  2010/13/EU.
  12) Der fremsættes en faktuelt ukorrekt påstand vedrørende arten og omfanget af risikoen
  for forbrugerens eller dennes families personlige sikkerhed, hvis forbrugeren ikke
  køber produktet.
  13) Der promoveres et produkt, der ligner et andet produkt fremstillet af en bestemt
  producent, på en sådan måde, at forbrugeren med overlæg forledes til at tro, at produktet
  er fremstillet af samme producent, uden at dette er tilfældet.
  14) Etablering, drift eller promovering af en salgsfremmende pyramideordning, hvor forbrugeren
  erlægger et vederlag og til gengæld stilles kompensation i udsigt, som hovedsageligt
  er afhængig af, om han har introduceret andre for ordningen og i mindre
  grad af salg eller forbrug af produkter.
  15) Det hævdes, at lukning af den erhvervsdrivendes virksomhed eller flytning til andre
  lokaler er forestående, selvom det ikke er tilfældet.
  16) Det hævdes, at produkter kan gøre det lettere at vinde i hasardspil.
  17) Det hævdes i modstrid med sandheden, at et produkt kan helbrede sygdomme, funktionsforstyrrelser
  eller misdannelser.
  18) Der gives faktuelt ukorrekte oplysninger om markedsvilkår eller om muligheden for
  at finde produktet med henblik på at få forbrugeren til at erhverve produktet på ringere
  vilkår end de normale markedsvilkår.
  19) Det hævdes som led i handelspraksis, at der afholdes en konkurrence eller et salgsfremstød
  med præmier, men uden de omtalte præmier eller andre rimeligt tilsvarende
  uddeles.
  20) Et produkt omtales som »gratis«, »vederlagsfrit«, »uden betaling« eller lignende,
  selvom forbrugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet
  med at reagere på den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for
  levering af produktet.
  21) I markedsføringsmaterialet indgår en faktura eller et lignende dokument, der opfordrer
  til betaling, og som giver forbrugeren indtryk af, at han allerede har bestilt det
  produkt, der markedsføres, selvom det ikke er tilfældet.
  22) Den erhvervsdrivende, i modstrid med sandheden, hævder eller giver indtryk af, at
  han ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession,
  eller han, i modstrid med sandheden, udgiver sig for at være forbruger.
  23) Der skabes det fejlagtige indtryk, at eftersalgsservicen i forbindelse med produktet er
  tilgængelig i en anden medlemsstat end den, hvor produktet sælges.
  __________________
  3
  Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne
  vedrørende udøvelse af TV-radiospredningsvirksomhed (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23). Ændret ved Europa-
  Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
  SIDE 41 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Aggressiv handelspraksis
  24) Forbrugeren bringes til at tro, at han ikke kan forlade lokalerne, før en kontrakt er
  indgået.
  25) Der aflægges personlige besøg på forbrugerens bopæl, uden at forbrugerens ønske
  om, at den erhvervsdrivende skal forlade stedet eller blive væk, respekteres, idet der
  dog gælder en undtagelse for besøg med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse
  under omstændigheder og i et omfang, der er berettiget i henhold til national
  lovgivning.
  26) Der foretages vedholdende og uønskede henvendelser pr. telefon, telefax, e-mail eller
  andre fjernkommunikationsmedier, idet der dog gælder en undtagelse for henvendelser
  med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændigheder
  og i et omfang, der er berettiget i henhold til national lovgivning. Dette berører
  ikke artikel 10 i direktiv 97/7/EF4 eller direktiv 95/46/EF5 og 2002/58/EF.
  27) Den erhvervsdrivende kræver, at en forbruger, som ønsker at anmelde en fordring i
  henhold til en forsikringspolice, skal fremlægge dokumenter, som ikke med rimelighed
  kan anses for at være relevante i forhold til fordringens gyldighed, eller han systematisk
  undlader at svare på korrespondance vedrørende sagen, i den hensigt at
  afholde forbrugeren fra at udøve sine kontraktlige rettigheder.
  28) En reklame opfordrer direkte børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller
  andre voksne til at købe de produkter til dem, som reklamen vedrører. Denne bestemmelse
  berører ikke artikel 9, stk. 1, litra g i direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle
  medietjenester.
  29) Der afkræves omgående eller senere betaling for eller returnering eller oplagring af
  produkter, som den erhvervsdrivende har leveret, selvom forbrugeren ikke har anmodet
  herom, idet der dog gælder en undtagelse for erstatningsprodukter, der leveres
  i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 97/7/EF (levering uden forudgående
  anmodning).
  30) Det meddeles udtrykkeligt forbrugeren, at hvis han ikke køber produktet eller tjenesteydelsen,
  vil den erhvervsdrivendes job eller levebrød være truet.
  31) Der skabes det fejlagtige indtryk, at forbrugeren allerede har vundet, vil vinde eller
  ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet tilsvarende
  gode, selvom faktum er, at der
  __________________
  4
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende
  fjernsalg. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder
  (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16).
  5
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
  behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Ændret ved
  forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
  SIDE 42 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  - enten ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende gode, eller at den handling,
  som skal udføres for at indløse præmien
  - eller et andet tilsvarende gode indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb
  eller på anden måde påtage sig udgifter.
  SIDE 43 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalgets lovbemærkninger til forslag til en ny markedsføringslov
  Til § 1 om lovens anvendelsesområde
  Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende markedsføringslovs § 2 og angiver
  lovens anvendelsesområde.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførsel af EU-regler.
  Det foreslås i stk. 1, at loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed og offentlig
  virksomhed, i det omfang der udbydes produkter på markedet. Det indebærer, at enhver
  handling foretaget i erhvervsøjemed er omfattet af loven, dvs. alle handlinger fra den indledende
  reklame over produktion, distribution og salg og til den efterfølgende service og inkasso.
  Det er uden betydning, om den erhvervsdrivende opnår eller søger at opnå personlig økonomisk
  vinding, så længe det sker i erhvervsøjemed. Hermed forstås, at handlingen skal ske
  som led i udøvelse af virksomhed inden for handel, industri, håndværk, landbrug, transport,
  liberale erhverv og anden form for virksomhed på arbejds- og tjenesteydelsesområdet.
  Handlinger, der foretages i humanitær, politisk eller religiøs sammenhæng, er kun omfattet,
  såfremt de kan siges at være udslag af erhvervsvirksomhed.
  For så vidt angår handlinger, der foretages af en almennyttig forening, vil det bero på en konkret
  vurdering, om den pågældende aktivitet kan siges at være udslag af erhvervsvirksomhed.
  Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en forening driver forlagsvirksomhed, arrangerer medlemsrejser,
  driver butikker m.v. Det samme er tilfældet, hvor f.eks. en fagforening varetager sine
  mellemmers interesser ved levering af tjenesteydelser i form af individuel juridisk rådgivning
  og faglig bistand, eller ved salg af forsikringer og ved rabatordninger m.v. Sådanne aktiviteter
  er som udgangspunkt erhvervsvirksomhed omfattet af lovens anvendelsesområde. Derimod
  kan en fagforenings traditionelle kernevirksomhed – indgåelse af kollektive overenskomster
  om løn og arbejdsvilkår for medlemmer inden for et fagområde – ikke anses for handlinger i
  erhvervsøjemed og er derfor ikke omfattet af lovens anvendelsesområde.
  Det afgørende er, om den almennyttige forening træder ind på et kommercielt marked. Det er
  således karakteren af den konkrete aktivitet, der skal lægges vægt på, og ikke hvem der formelt
  set står bag aktiviteten.
  Almennyttige foreningers hvervning af medlemmer, er ikke omfattet af lovens anvendelsesområde.
  Hvis hvervning af medlemmerne sker til en forening, som i almindelighed driver
  virksomhed i erhvervsøjemed, er medlemshvervningen derimod omfattet af lovens anvendelsesområde.
  Der er tale om en samlet konkret vurdering, hvori bl.a. de vedtægtsbestemte formål
  indgår.
  Almennyttige foreninger er endvidere til enhver tid underlagt de gældende foreningsretlige
  principper.
  SIDE 44 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Begrebet ”erhvervsdrivende”, der er defineret i forslagets § 2, stk. 1, nr. 2, og anvendes i flere
  af lovforslagets bestemmelser, skal fortolkes i overensstemmelse med ”privat erhvervsvirksomhed
  og offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes produkter på markedet”.
  Det offentliges udbud af service- og velfærdsydelser til borgerne kan ligeledes falde inden for
  markedsføringslovens anvendelsesområde, såfremt udbuddet i øvrigt sker på markedsvilkår.
  Det kan være ydelser inden for undervisningsområdet, som undervisning på skoler og i gymnasier,
  ydelser inden for socialområdet, som dagtilbud og hjemmepleje, og ydelser inden for
  sundhedsområdet i form af hospitalsbehandling.
  Det er vigtigt, at alle udbydere på et marked, hvad enten de er offentlige eller private, er underlagt
  samme grundvilkår.
  Mange service- og velfærdsydelser udbydes af egentlige erhvervsvirksomheder, som klart er
  omfattet af markedsføringsloven. Hertil kommer en lang række private institutioner, hvis
  aktiviteter formentlig også falder ind under den brede fortolkning af begrebet ”privat erhvervsvirksomhed”,
  og som derfor også falder ind under lovens anvendelsesområde.
  Det afgørende kriterium for, hvornår offentlig virksomhed bliver omfattet af markedsføringsloven,
  er, at udbuddet af produkter sker på et marked/markedslignende vilkår, herunder kan
  der lægges vægt på, om der indgår betaling, og om udbuddet sker i konkurrence mellem offentlige
  institutioner og private virksomheder.
  Loven finder endvidere anvendelse på udbud af service- og velfærdsydelser i de tilfælde, hvor
  der kun findes offentlige udbydere, såfremt udbuddet i øvrigt sker på markedsvilkår. Det skyldes,
  at det er uden betydning for modtageren af ydelsen, om leverandøren af en ydelse er en
  privat virksomhed eller en offentlig institution.
  Det bemærkes, at offentlige udbydere er omfattet af de forvaltningsretlige regler, herunder
  forvaltningsloven og kravet om overholdelse af god forvaltningsskik, i samme omfang som i
  dag.
  Markedsføringsloven finder, i overensstemmelse med de folkeretlige jurisdiktionsprincipper,
  som udgangspunkt anvendelse, når erhvervsdrivende markedsfører sig på det danske marked.
  Det afgørende for, om markedsføringsloven finder anvendelse er, om den erhvervsdrivendes
  markedsføring retter sig mod det danske marked, det såkaldte virkningsprincip. Det er således
  uden betydning om den pågældende erhvervsdrivende er etableret i Danmark eller i udlandet.
  Der gælder dog særlige regler, når erhvervsdrivende etableret i ét EU/EØS-land via internettet
  eller andre online tjenester retter deres markedsføring mod privatpersoner bosat i et andet
  EU/EØS-land. I de tilfælde gælder der som udgangspunkt et afsenderlandsprincip, jf. ehandelslovens
  §§ 3-4. Når afsenderlandsprincippet finder anvendelse, betyder det, at erhvervsdrivendes
  markedsføring som udgangspunkt blot skal overholde den offentligretlige
  SIDE 45 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  lovgivning, herunder markedsføringslovgivningen, som gælder i det land, hvor den erhvervsdrivende
  er etableret.
  Når f.eks. en tysk erhvervsdrivende via internettet markedsfører sig over for danske forbrugere,
  skal markedsføringen som udgangspunkt kun overholde den tyske markedsføringslov.
  Tilsvarende skal en dansk erhvervsdrivende, som markedsfører sig på internettet over for
  privatpersoner bosat i andre EU/EØS-lande, som udgangspunkt kun overholde den danske
  markedsføringslov.
  Sektorspecifik lovgivning med et særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens
  kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er specifikt fastsat ved lov.
  Forbrugerombudsmanden har således en generel tilsynskompetence ifølge markedsføringsloven
  over for alle erhvervsdrivende. For så vidt angår den finansielle sektor, er det Finanstilsynet,
  der har hovedansvaret for at føre tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af
  den finansielle lovgivning – herunder god skik. Uanset sektortilsynet kan Forbrugerombudsmanden
  tage sager op af egen drift eller på baggrund af klager, når det konstateres, at en finansiel
  virksomhed har overtrådt visse strafbelagte regler i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden
  kan ved behandlingen af konkrete sager over for finansielle virksomheder
  anvende sine beføjelser efter markedsføringsloven, herunder forhandling, påbud, anlæggelse
  af retssager om forbud og indledning af straffesager.
  I sager, hvor en finansiel virksomhed f.eks. har givet vildledende oplysninger, vil Forbrugerombudsmanden
  således både kunne behandle sagens offentligretlige aspekter, herunder melde
  virksomheden til politiet, og forhandle med virksomheden vedrørende forbrugernes eventuelle
  erstatningskrav.
  Dermed kan Forbrugerombudsmanden tage stilling til såvel de offentligretlige som de civilretlige
  aspekter af en sag på samme tid. Forbrugerombudsmanden har dermed mulighed for at
  løse sagen med den finansielle virksomhed uden nødvendigvis at skulle indbringe problemstillingen
  for domstolene. Forbrugerombudsmanden kan dog ikke forhandle retningslinjer på
  områder, der alene berører finansielle virksomheder. Både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden
  kan således på eget initiativ tage sager op over for finansielle virksomheder.
  Finanstilsynet kan politianmelde finansielle virksomheder for overtrædelser af strafbelagte
  regler udstedt i medfør af lov om finansielle virksomheder, mens Forbrugerombudsmanden
  kan politianmelde virksomhederne med hjemmel i markedsføringsloven. Der er tillige mulighed
  for, at Forbrugerombudsmanden kan beskikkes til at føre straffesager på baggrund af en
  politianmeldelse fra Finanstilsynet. Beskikkelsen gives efter afgørelse fra Rigsadvokaten, jf.
  retsplejelovens § 104, stk. 2.
  Forbrugerombudsmanden har endvidere kompetence til at anlægge en civil sag mod en finansiel
  virksomhed vedrørende handlinger, der synes at stride imod redelig forretningsskik og
  god praksis. Forbrugerombudsmanden kan også behandle sager om overtrædelse af strafbelagte
  bestemmelser i regler udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 3, jf. lov
  om finansiel virksomhed § 348, stk. 1.
  SIDE 46 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Forbrugerombudsmanden kan tillige tage sager op med henblik på at undersøge, hvorvidt der
  er det fornødne grundlag for at rejse en straffesag, uanset om Finanstilsynet efter en eventuel
  høring af Finanstilsynets bestyrelse ikke finder anledning til at politianmelde en finansiel
  virksomhed.
  For at sikre at Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet ikke samtidig behandler en sag
  mod en finansiel virksomhed for overtrædelse af bestemmelser i markedsføringsloven og den
  finansielle lovgivning, forudsættes det, at der er et tæt samarbejde og koordinering mellem de
  to tilsyn.
  Det er således hensigten, at Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet orienterer hinanden
  om de sager, der tages op mod finansielle virksomheder under hensyntagen til den øvrige
  lovgivning om udveksling af oplysninger.
  Hvis en virksomhed har indrettet sig i henhold til en tilkendegivelse fra en specialmyndighed,
  f.eks. Finanstilsynet, om en bestemt retstilstand, vil Forbrugerombudsmanden anse virksomheden
  for at være i god tro. I sådanne tilfælde vil Forbrugerombudsmanden af retssikkerhedsmæssige
  årsager ikke strafforfølge virksomheden for handlinger, som virksomheden har
  foretaget i tillid til tilkendegivelsen.
  Det foreslås i stk. 2, at virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed undtages fra
  enkelte af lovens bestemmelser i det omfang erhvervs- og vækstministeren har udstedt regler
  på det pågældende område. Det drejer sig om § 3 om god markedsføringsskik, § 4 om god
  erhvervsskik, § 8 om former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive
  og § 13 om oplysningsforpligtelser vedr. priser m.v.
  Det foreslås i stk. 3, at lovforslagets § 14 om faktureringspligt for regningsarbejde og lovforslagets
  § 15 om gebyrer ikke finder anvendelse på virksomheder omfattet af lov om finansiel
  virksomhed.
  SIDE 47 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 2 om definitioner
  Den foreslåede bestemmelse er ny. Bestemmelsen indeholder den centrale begrebsterminologi,
  der anvendes i lovforslaget. Bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer af retstilstanden.
  Bestemmelsens nr. 1-12 gennemfører artikel 2, litra a – l, i direktivet om urimelig handelspraksis.
  Bestemmelsens nr. 14 gennemfører artikel 2, litra c, i direktivet om vildledende og
  sammenlignende reklame. Bestemmelsens nr. 14 gennemfører artikel 2, litra f, i edatabeskyttelsesdirektivet.
  Bestemmelsens nr. 15 gennemfører artikel 2, litra h, i edatabeskyttelsesdirektivet.
  Bestemmelsens nr. 13 er ikke en gennemførsel af EU-regler. Bestemmelsen er en national
  regel og indeholder definitionen på et gebyr i markedsføringslovens forstand.
  Den gældende markedsføringslov indeholder ikke en særskilt definitionsbestemmelse. Definitionen
  af en købsopfordring fremgår i dag af lovteksten til markedsføringslovens § 12 a, stk. 3,
  og definitionen af gebyr fremgår i dag af markedsføringslovens § 13, stk. 7.
  Visse af de øvrige definitioner findes i dag i bemærkningerne til markedsføringsloven, jf. lov
  nr. 1547 af 20. december 2006. Det gælder definitionerne af ”forbruger”, ”handelspraksis”,
  ”væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd”, ”erhvervsmæssig diligenspligt”
  og ”transaktionsbeslutning”. Definitionen af ”elektronisk post” fremgår af bemærkningerne til
  lov nr. 450 af 10. juni 2003.
  Begrebet ”erhvervsdrivende” er i dag gennemført i markedsføringsloven ved lov nr. 1389 af
  21. december 2005, jf. denne lovs § 2, stk. 1, hvoraf det fremgår, at loven finder anvendelse på
  privat virksomhed, samt offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser
  på markedet.
  Definitionen af et ”produkt” er anvendt i lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring.
  Ifølge den gældende lovs § 2, stk. 1, finder loven anvendelse på privat erhvervsvirksomhed
  samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer eller tjenesteydelser på markedet.
  Det lægges i dag til grund, at denne fortolkning svarer til definitionen af produkt i direktivet
  om urimelig handelspraksis artikel 2, litra c.
  Definitionen af ”adfærdskodeks”, ”kodeksindehaver”, ”lovregulerede erhverv” og ”samtykke”
  findes ikke i den gældende lov.
  Det foreslås i § 2, nr. 1 at definere begrebet ”forbruger” som juridiske og fysiske personer, der
  hovedsageligt handler uden for deres erhverv. Definitionen svarer til det almindelige, danske
  civilretlige forbrugerbegreb. Da dette begreb anvendes på tværs af den danske forbrugerlovgivning,
  fastholdes denne definition også i markedsføringsloven. Direktivets definition af en
  forbruger, som omfatter en fysisk person, der ikke udøver virksomhed som handlende, håndSIDE
  48 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  værker, industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, er indeholdt i den civilretlige definition.
  Det foreslås i nr. 2 at definere begrebet ”erhvervsdrivende” som en fysisk eller juridisk person,
  der udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et
  liberalt erhverv, og enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes
  vegne.
  En ”erhvervsdrivende” er således et bredt defineret begreb, der skal forstås som fysiske eller
  juridiske personer, der udøver privat erhvervsvirksomhed og offentlig erhvervsvirksomhed,
  som kan sidestilles hermed.
  Erhvervsdrivende og de, der handler på vegne af disse eller i deres navn, udøver privat erhvervsvirksomhed.
  Det samme gælder f.eks. tilfælde, hvor en erhvervsdrivende betaler nogen
  for at markedsføre sine produkter.
  Bedømmelsen af om en fysisk person kan anses for at udøve erhvervsvirksomhed beror på en
  samlet vurdering af den pågældendes forhold. Det kræves herunder ikke, at vedkommende
  udelukkende er beskæftiget som erhvervsdrivende eller har fast forretningssted. Det er heller
  ikke afgørende, om der tilsigtes opnået en gevinst ved virksomheden, men denne må dog have
  et vist omfang og være af en vis varighed.
  Personer, der f.eks. fra deres hjem sælger produkter via internettet, og som søger en profit
  og/eller køber produkter med henblik på at sælge dem videre til en højere pris, vil efter en
  konkret vurdering også kunne blive anset for at udøve privat erhvervsvirksomhed.
  Det foreslås i nr. 3 at definere begrebet ”produkt”, som en vare, eller en tjenesteydelse, herunder
  fast ejendom, rettigheder og pligter.
  Markedsføringsloven omfatter således alle produkter, bortset fra dem, der eksplicit er undtaget
  lovens anvendelsesområde, jf. § 1.
  Det foreslås i nr. 4 at definere begrebet ”handelspraksis”, som enhver handling, udeladelse,
  adfærd eller fremstilling, kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring,
  foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et
  produkt til forbrugerne før, under og efter en handelstransaktion.
  Eksempler på handelspraksis er en erhvervsdrivendes vejledning om et produkt og salgsfremmende
  foranstaltninger.
  Handelspraksis udspiller sig således ikke alene på markedsførings-, salgs, eller leveringstidspunktet,
  men også i tiden efter salget. F.eks. vil inkassoaktiviteter, eftersalgsservice og urimelige
  omkostninger i forhold til at skifte leverandør også kunne være omfattet af begrebet handelspraksis
  og dermed falde ind under reglerne i markedsføringsloven. Dette er f.eks. kommet
  SIDE 49 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  til udtryk i EU-Domstolens afgørelse i C-388/13 (Hatóság mod UPC Magyarország), hvoraf det
  fremgår, at eftersalgsservice er omfattet af begrebet ”handelspraksis”.
  Handelspraksis kan ud fra en konkret vurdering omfatte imagemarkedsføring. Imagemarkedsføring
  kan f.eks. være branding af en virksomhed eller CSR-initiativer, der skal virke positivt
  på selve virksomhedens omdømme, men som ikke direkte relaterer sig til virksomhedens
  produkter. En virksomheds omdømme er en uhåndgribelig værdi, som kan give virksomheden
  en konkurrencemæssig fordel, fordi virksomheden typisk vil blive opfattet som pålidelig, troværdig
  og ansvarlig. Et godt virksomhedsomdømme kan forøge virksomhedens indtægter,
  fordi det kan fastholde eller tiltrække forbrugerne til at købe virksomhedens produkter. Imagemarkedsføring
  kan derfor have en sådan karakter, at der i det konkrete tilfælde er tale om
  en handelspraksis. Et eksempel på imagemarkedsføring, der er omfattet af begrebet ”handelspraksis”
  er, hvor en erhvervsdrivende i en annonce oplyser, at denne bygger skoler i et tredjeverdensland
  eller støtter det lokale sportsmiljø.
  Det foreslås i nr. 5 at definere begrebet ”transaktionsbeslutning” som et bredt udsnit af beslutninger,
  som en forbruger træffer i relation til et produkt.
  En forbrugers købsbeslutning skal betragtes som en transaktionsbeslutning, selvom købsbeslutningen
  ikke fører til eller efterfølges af, at der indgås en gyldig transaktion mellem forbrugeren
  og den erhvervsdrivende. Det er således ikke en betingelse, at der indgås en bindende
  købsaftale i aftaleretlig forstand. Beslutningen om ikke at købe et produkt er således også en
  transaktionsbeslutning.
  De fleste almindelige handlinger, forbrugeren udfører forud for et køb, skal betragtes som
  transaktionsbeslutninger. Der kan bl.a. være tale om beslutningen om at begive sig hen til en
  butik, beslutningen om at gå ind i en butik, f.eks. efter at have set et skilt i butiksvinduet eller
  på gaden, eller beslutningen om at lade en erhvervsdrivende fremvise en vare. Det kan også
  være at klikke sig ind på den erhvervsdrivendes hjemmeside, f.eks. efter at have set en bannerreklame,
  og beslutningen om at bruge mere tid på internettet på potentielt at bestille et
  produkt. En beslutning om ikke at skifte til et andet produkt eller en anden udbyder er også en
  transaktionsbeslutning.
  Transaktionsbeslutninger kan også være beslutninger, som forbrugerne træffer efter at have
  købt en vare eller indgået aftale om eller tegnet abonnement på en tjenesteydelse. Den vigtigste
  kategori af beslutninger efter køb er de beslutninger, der drejer sig om forbrugerens udøvelse
  af sine kontraktlige rettigheder, f.eks. retten til at hæve købet eller opsige en kontrakt
  eller retten til at bytte varen eller skifte til en anden udbyder.
  Det foreslås i nr. 6 at definere begrebet ”væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske
  adfærd” som anvendelse af en handelspraksis, der mindsker forbrugernes evne til at træffe en
  informeret transaktionsbeslutning.
  SIDE 50 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er et krav, at der er tale om en påvirkning, der er mærkbar nok til at ændre gennemsnitsforbrugerens
  transaktionsbeslutning, således at forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning,
  som forbrugeren ellers ikke ville have truffet. Det afgørende spørgsmål vil derfor være,
  om den pågældende handelspraksis er egnet til mærkbart at påvirke forbrugerens transaktionsbeslutning.
  Det foreslås i nr. 7 at definere begrebet ”adfærdskodeks” som en aftale eller et regelsæt, der
  ikke følger af love eller administrative bestemmelser, hvorigennem den erhvervsdrivendes
  adfærd fastlægges, og ifølge hvilken denne forpligtes til at overholde kodeksen i forbindelse
  med en eller flere former for handelspraksis eller inden for en eller flere erhvervssektorer.
  Den foreslåede markedsføringslov indeholder ingen særlige bestemmelser om adfærdskodeks’
  indhold, men slår fast i den foreslåede § 5, stk. 3, nr. 9, at der ved vurderingen af, om en
  erhvervsdrivende vildleder forbrugere skal tages hensyn til den erhvervsdrivendes forpligtelser
  til at følge adfærdskodeks, som den erhvervsdrivende angiver at være bundet af.
  Ud over den foreslåede bestemmelse om vildledende handlinger, indeholder lovens bilag 1
  også bestemmelser, der forbyder erhvervsdrivende at hævde at have underskrevet et adfærdskodeks,
  selvom det ikke er tilfældet eller at et adfærdskodeks er underskrevet af en
  myndighed, selvom det ikke er tilfældet, jf. bilagets nr. 1 og 3.
  Det foreslås i nr. 8 at definere begrebet ”kodeksindehaver” som et organ, herunder en erhvervsdrivende
  eller gruppe af erhvervsdrivende, som er ansvarlig for udformningen og opdateringen
  af en adfærdskodeks eller for at overvåge, at kodeksen overholdes af de parter, som
  har forpligtet sig i henhold til denne. Eksempler på kodeksindehavere er f.eks. brancheforeninger,
  der har etiske regler for deres medlemmer, Alkoholreklamenævnet, Læskedrikreklamenævnet
  og Forum for Fødevarereklamer.
  Det foreslås i nr. 9 at definere begrebet ”god erhvervsskik”. Det dækker over standarden for de
  særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at
  udvise over for forbrugerne, og som står i rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis eller
  det generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes virkefelt. Begrebet dækker
  det samme som begrebet ”erhvervsmæssig diligenspligt”, der benyttes i direktivet om urimelig
  handelspraksis.
  Der er ikke tale om et fast begreb, men om en standard, der kan variere fra branche til branche.
  Det foreslås i nr. 10 at definere begrebet ”købsopfordring”. Der stilles tre betingelser for, at der
  foreligger en købsopfordring. For det første skal produktets karakteristika oplyses, og for det
  andet skal produktets pris oplyses. Det er herudover en betingelse, at disse to oplysninger
  sætter forbrugeren i stand til at foretage et køb eller beslutte sig for at foretage et køb. Det
  betyder, at den kommercielle kommunikation skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at
  forbrugeren kan træffe en købsbeslutning.
  SIDE 51 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det beror på en konkret vurdering, om omtalen af produktets karakteristika og pris er tilstrækkelig
  til, at der foreligger en købsopfordring. I vurderingen indgår bl.a. produktets art.
  Ved komplicerede produkter, vil kravene til omtalen af produktets karakteristika således være
  større, for at der foreligger en købsopfordring, end ved ukomplicerede produkter.
  Udstilling af eller mundtlig fremhævelse af en specifik vare med oplysning om prisen vil ofte
  være tilstrækkelig til, at der er tale om en købsopfordring. EU-Domstolen har i dommen C-
  122/10 (Konsumentombudsmannen mod Ving Sverige AB), udtalt, at ”en præsentation i ord
  og billeder kan gøre det muligt for forbrugeren at danne sig et indtryk af produktets art og
  karakteristika med henblik på at træffe en transaktionsbeslutning, herunder i tilfælde, hvor
  den samme præsentation beskriver et produkt, der udbydes i flere udformninger”.
  Markedsføring af en virksomhed eller et varemærke, som ikke indeholder omtale af specifikke
  produkter, som f.eks. ”Køb bøger på byensboghandel.dk” eller ”Kom ind og prøvekør en af
  vores nyindkøbte biler hos Bilforhandleren” er ikke købsopfordringer. Reklamer, hvor en ny
  vareserie lanceres uden præciserende oplysninger om de enkelte produkter anses som udgangspunkt
  heller ikke for købsopfordringer. Ved omtale af et helt specifikt produkt vil der
  kunne foreligge en købsopfordring, hvis omtalen af det pågældende produkt indeholder faktuelle
  oplysninger samt pris.
  Hvorvidt oplysningen om produktets karakteristika og pris er tilstrækkelig afhænger endvidere
  af det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel. Mediets art indgår derfor i den samlede
  vurdering af, hvorvidt der foreligger en købsopfordring.
  Det må dernæst vurderes, om oplysningerne om produktets karakteristika og pris har en
  sådan karakter og detaljeringsgrad, at forbrugeren kan foretage et køb.
  Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sag C-122/10 (Konsumentombudsmannen mod Ving
  Sverige AB), at der foreligger en købsopfordring, når oplysningerne vedrørende det annoncerede
  produkt og dets pris er tilstrækkelige til, at forbrugeren kan træffe en transaktionsbeslutning,
  uden at det er nødvendigt, at den kommercielle kommunikation ligeledes giver en
  faktisk mulighed for at købe produktet, eller at den forekommer i forbindelse med en sådan
  mulighed.
  Det er derfor ikke en betingelse, at den kommercielle kommunikation indeholder en bestillingskupon,
  et telefonnummer eller lignende, for at der foreligger en købsopfordring. Tilsvarende
  kan det heller ikke kræves, at en annonce på internettet er forbundet med en bestillingsfacilitet,
  hvor forbrugeren kan erhverve produktet, som den kommercielle kommunikation
  omhandler.
  Det foreslås i nr. 11 at definere begrebet ”utilbørlig påvirkning” som udnyttelse af en magtposition
  i forhold til forbrugeren til at udøve pres selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse
  af fysisk vold på en måde, som væsentligt begrænser forbrugerens evne til at træffe en
  informeret beslutning.
  SIDE 52 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i nr. 12 at definere begrebet ”lovregulerede erhverv” som en eller flere former for
  erhvervsmæssig virksomhed, når der enten direkte eller indirekte ifølge lov eller administrative
  bestemmelser kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at optage eller udøve
  denne virksomhed eller en form heraf.
  Et erhverv er således lovreguleret, hvis man f.eks. skal have en bestemt autorisation, bestå
  bestemte eksamener eller registreres hos en faglig organisation, inden man kan udøve det.
  Eksempler på lovregulerede erhverv er VVS-installatører, elektrikere og advokater.
  Det foreslås i nr. 13 at definere begrebet ”gebyr” som en betaling for en særlig tjeneste, funktion
  eller ydelse, som knytter sig til købet af et produkt, og som ikke har karakter af betaling for
  en selvstændig ydelse.
  Det afgørende er ikke, hvordan omkostningen betegnes i aftalen, men om den har en sådan
  karakter, at den falder ind under definitionen. Som eksempel på gebyrer kan nævnes faktureringsgebyrer,
  betalingsgebyrer og opsigelsesgebyrer.
  Gebyrer kan både være tvungne eller valgfrie. Det omhandler f.eks. betalinger for en ydelse,
  som direkte eller indirekte knytter sig til erhvervelsen eller leveringen af et produkt.
  Det foreslås i nr. 14 at definere begrebet ”samtykke”. Ved et samtykke skal forstås enhver
  frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse.
  Definitionen af et samtykke er ikke særlig knyttet til kommunikation til direkte markedsføringsformål.
  I relation til markedsføring er det afgørende, at samtykke kan gives ved ethvert
  passende middel, der muliggør en frit givet, specifik og informeret angivelse af brugerens
  ønsker.
  Der er ikke nogen formkrav i forhold til afgivelse af samtykke. Samtykket kan gives såvel
  skriftligt som mundtligt, ligesom samtykket også vil kunne gives digitalt. Bevisbyrden for, at
  der foreligger et samtykke, der opfylder lovens krav, påhviler den erhvervsdrivende.
  Et samtykke skal være informeret i den forstand, at den samtykkende skal være klar over, at
  der gives samtykke, og hvad det er, der gives samtykke til. Den erhvervsdrivende må således
  sikre sig, at den der afgiver samtykket, har tilstrækkelig information til at den pågældende kan
  vurdere, om den pågældende ønsker at afgive et samtykke. Heri ligger, at samtykket skal være
  udtryk for et aktivt tilvalg for den, der afgiver samtykket. Det vil således ikke være i overensstemmelse
  med kravet, hvis et afkrydsningsfelt er forhåndsafkrydset med en tekst om, at man
  giver sit samtykke til at modtage markedsføring. Hvis et samtykke indhentes i forbindelse med
  f.eks. en konkurrence eller en spørgeskemaundersøgelse, skal det være klart for forbrugerne,
  at der samtidig med deltagelsen i konkurrencen m.v. gives samtykke til at modtage markedsføring.
  Det er et krav, at et samtykke er givet frivilligt.
  SIDE 53 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Samtykket skal være specifikt for at være gyldigt. Med andre ord accepteres et generelt samtykke
  uden nærmere angivelse af det præcise formål med anvendelsen af samtykket ikke.
  Det betyder, at det klart og utvetydigt skal fremgå, hvad det er, der meddeles samtykke til,
  hvem det er, der meddeles samtykke til og hvilken kommunikationsform, der afgives samtykke
  til at anvende. Det betyder, at hvis forbrugeren har givet samtykke til at modtage markedsføring
  via sms, kan den erhvervsdrivende ikke sende e-mails til forbrugeren.
  Kravet om, at samtykket skal være specifikt, medfører endvidere, at de produkter, eller de
  kategorier af produkter, for hvilke der kan blive sendt markedsføring, klart skal oplyses over
  for modtageren. Formålet kan dog formuleres forholdsvis bredt. Det vil f.eks. være muligt for
  en supermarkedskæde at indhente samtykke til markedsføring ”inden for vores produktsortiment”.
  Den der afgiver samtykket, skal være klar over, hvilke(n) virksomhed(er) der afgives samtykke
  til at modtage markedsføringsmateriale fra. Øvrige koncernselskaber er ikke samme virksomhed.
  Et samtykke givet til en konkret, navngivet erhvervsdrivende, vil ikke kunne overdrages til en
  anden erhvervsdrivende til markedsføring, medmindre der er tale om, at en anden erhvervsdrivende
  har overtaget den pågældende forretningsaktivitet og i øvrigt kun markedsfører sig
  inden for samtykkets rammer. En virksomhed kan således kun succedere i en anden virksomheds
  ret til at bruge et samtykke, hvis virksomhedernes aktiver og passiver overtages. En
  virksomhed kan således ikke benytte et samtykkeregister, der er købt af et konkursbo, uden at
  virksomheden i øvrigt har overtaget den forretningsaktivitet, som samtykkeregisteret er knyttet
  til.
  Hvis man som erhvervsdrivende ønsker at videregive oplysninger, skal der i forbindelse med
  indhentelsen af samtykket, også anmodes om samtykke til at videregive oplysninger til specifikke
  tredjemænd. Den information, der gives til kunden, skal oplyse formålet(ene) og de produkter
  eller de kategorier af produkter, for hvilke de pågældende tredjeparter vil sende markedsføring.
  Et samtykke skal kunne tilbagekaldes let og gebyrfrit på et hvilket som helst tidspunkt, jf. § 9,
  stk. 1. Virkningen heraf vil i givet fald være, at den erhvervsdrivende fra det tidspunkt tilbagekaldelsen
  er kommet frem til den erhvervsdrivende, ikke længere kan fremsende markedsføring
  via elektronisk post til den pågældende.
  Det foreslås i nr. 15 at definere begrebet ”elektronisk post”. Ved elektronisk post forstås enhver
  meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt
  kommunikationsnet, og som kan lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil
  meddelelsen hentes af modtageren.
  SIDE 54 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Denne definition er bred og tænkt som teknologineutral. Formålet er at sikre, at brugere af
  offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester opnår den samme beskyttelse af
  personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi tjenesterne baserer sig på.
  Om en henvendelse er omfattet af begrebet elektronisk post, må bero på en konkret vurdering.
  Følgende tre betingelser skal være opfyldt, for at der kan være tale om elektronisk post:
  Meddelelsen skal sendes via et ”offentligt kommunikationsnet.” Hvis kommunikationen sker
  via en tjeneste på internettet, der ikke på forhånd er afgrænset til en bestemt kreds af slutbrugere,
  vil meddelelsen være sendt via et offentligt kommunikationsnet.
  Meddelelsen skal ”lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil den hentes af modtageren.”
  Meddelelsen skal ”sendes” til brugeren via et offentligt kommunikationsnet. Heri må indlægges
  den forudsætning, at meddelelsen sendes til en bestemt modtagers elektroniske adresse.
  Tjenester, der i hvert fald falder ind under definitionen af elektronisk post, omfatter følgende:
  E-mail, sms, mms og andre lignende applikationer, der benyttes til at sende beskeder, hvori
  billeder, lyd og tekst kan kombineres, via internettet eller mobiltelefoni. Online emailtjenester,
  som f.eks. gmail og hotmail, anses for at være omfattet af begrebet ”elektronisk
  post”.
  Listen er ikke udtømmende, og definitionen af elektronisk post udvikles løbende på baggrund
  af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.
  Markedsføring, der er afhængige af, at modtageren er online, og som forsvinder af sig selv, når
  modtageren ikke længere er online (f.eks. pop-up reklamer og reklamer via ens news feed), er
  ikke omfattet af definitionen ”elektronisk post”. Denne form for markedsføring kan efter omstændighederne
  falde ind under den foreslåede § 9, stk. 4.
  SIDE 55 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 3 om god markedsføringsskik
  Den foreslåede bestemmelses stk. 1 er en delvis videreførelse af den del af generalklausulen i
  den gældende lovs § 1, stk. 1, som angår forhold der ikke tager sigte på at beskytte forbrugernes
  økonomiske interesser, jf. stk. 3.
  Den foreslåede bestemmelses stk. 2 er med enkelte sproglige tilpasninger en delvis videreførelse
  af den gældende lovs § 8, stk. 1, som angår forhold, der ikke tager sigte på at beskytte
  forbrugernes økonomiske interesser, jf. stk. 3.
  Den foreslåede bestemmelses stk. 3 er ny og angiver, hvornår § 3, stk. 1 og 2, finder anvendelse
  i forhold til det foreslåede kapitel 2, herunder § 4, som ligeledes vedrører god skik.
  I bestemmelsen anvendes generelt begrebet ”handelspraksis” i stedet for ”markedsføring”, der
  anvendes i bestemmelsen i dag. Der er alene tale om en sproglig tilretning, da begrebet markedsføring
  i den gældende markedsføringslov blev anset for at dække over det samme som
  begrebet handelspraksis.
  Bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførsel af EU-regler.
  Bestemmelsen fastslår, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen
  til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Bestemmelsen
  skærper endvidere kravene til erhvervsdrivendes handelspraksis rettet mod børn og unge.
  Det foreslås at stk. 1 finder anvendelse på alle forhold, både i forholdet mellem to erhvervsdrivende
  og i forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere, der ikke tager sigte på at beskytte
  forbrugernes økonomiske interesser. Forhold, der tager sigte på at beskytte forbrugernes
  økonomiske interesser er i stedet som udgangspunkt udelukkende omfattet af bestemmelsen
  om god erhvervsskik i § 4 og de øvrige bestemmelser i kapitel 2.
  Selvom et konkret forhold omhandler forbrugernes økonomiske interesser, kan stk. 1 dog
  også finde selvstændig anvendelse i forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere, såfremt
  den pågældende handelspraksis samtidig strider mod hensyn vedrørende smag og anstændighed,
  sikkerhed, sundhed eller andre hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes
  økonomiske interesser, eller den pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten, jf.
  stk. 3.
  Hvis beskyttelseshensynet i b2c vedrører smag og anstændighed, sundheds- og sikkerhedsmæssige
  aspekter, miljøhensyn eller andre hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes
  økonomiske interesser, eller den pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten, vil
  den pågældende handelspraksis således skulle vurderes ud fra stk. 1, uafhængigt af kapitel 2.
  SIDE 56 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Smag og anstændighed kan f.eks. omfatte markedsføring, som anses for at krænke almene
  samfundsinteresser. Bestemmelsen omfatter endvidere beskyttelse af forbrugerne mod markedsføringstiltag,
  som krænker forbrugerens personlige integritet, privatlivets fred, eller som
  er påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde krænkende. Der kan f.eks. være
  tale om uretmæssig brug af en forbrugers billede eller navn. Forhold vedrørende smag og
  anstændighed kan f.eks. efter omstændighederne omfatte kundehvervning på gaden. Det kan
  endvidere være markedsføring, der strider mod social ansvarlighed, markedsføring der diskriminerer
  eller tilskynder til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet og markedsføring
  der spiller på frygt, sygdom, ulykke og overtro eller tilskynder til vold eller anden farlig
  adfærd. Som eksempel kan nævnes Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsdiskriminerende
  reklame. Bestemmelsen i stk. 1 vil ligeledes fortsat omfatte uetisk markedsføring.
  For så vidt angår sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter kan det f.eks. omfatte alkohol,
  tobak og lægemidler.
  Bestemmelsen finder endvidere anvendelse, hvis forholdet omhandler aftaleretten, herunder
  særligt om kontrakters gyldighed, indgåelse og virkning. Dette omfatter kontrakters gyldighed,
  indgåelse og virkning, samt urimelige aftalevilkår. Det gælder f.eks. urimelige kontraktvilkår,
  hvor den erhvervsdrivende ensidigt forrykker balancen i forholdet mellem den erhvervsdrivende
  og forbrugeren. Som et andet eksempel kan nævnes en inkassovirksomheds
  anvendelse af standardvilkår, der er i strid med reglerne i renteloven, jf. Højesterets dom i
  UfR2013.2941H, eller standardvilkår med bindingsperioder, der er i strid med reglerne i forbrugeraftaleloven.
  En erhvervsdrivendes overtrædelse af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning vil
  som udgangspunkt være i strid med god markedsføringsskik over for forbrugerne. Forbrugerombudsmanden
  vil derfor med hjemmel i denne bestemmelse kunne gribe ind over for sådanne
  overtrædelser af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning.
  Bestemmelsen gælder endvidere i forholdet mellem erhvervsdrivende, hvor det primære sigte
  er at beskytte konkurrenters økonomiske interesser, eller forhold som vedrører transaktioner
  mellem erhvervsdrivende. Forhold, som udelukkende skader konkurrenternes økonomiske
  interesser, eller som vedrører transaktioner mellem erhvervsdrivende, kan eksempelvis være
  kommerciel kommunikation til investorer og virksomhedspromoverende litteratur, der ikke
  direkte påvirker forbrugernes transaktionsbeslutninger i forbindelse med produkter.
  EU-Domstolen har dog anlagt en forholdsvis bred fortolkning af, hvornår forbrugernes økonomiske
  interesser er omfattet af sager mellem erhvervsdrivende, jf. sagerne C-304/08 (Zentrale
  zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mod Plus Warenhandelsgesellschaft mbH)
  og C-540/08 (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. Kg mod Österreich”-
  Zeitungsverlag GmbH).
  Bestemmelsen finder bl.a. anvendelse på følgende forhold, som vedrører transaktioner mellem
  erhvervsdrivende: Beskyttelse af andre erhvervsdrivende mod illoyal konkurrence, herSIDE
  57 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  under mod efterligning, snyltning eller anden udnyttelse af andres indsats samt krænkelser af
  andre virksomheders rettigheder til navn, design, erhvervshemmeligheder, i det omfang rettighederne
  ikke er beskyttet af anden lovgivning. Stk. 1 benyttes ligeledes til at beskytte virksomheder
  mod nedsættende omtale og renommesnylteri fra deres konkurrenters side.
  Bestemmelsen om god markedsføringsskik giver de retshåndhævende myndigheder en mulighed
  for at foretage en løbende normdannelse og videreudvikling af retstilstanden, så den
  svarer til den gældende samfundsopfattelse af sund og rimelig erhvervsudøvelse.
  Hvorvidt et forhold er i overensstemmelse med god markedsføringsskik skal fortolkes i lyset
  af hensynet til velfungerende markeder, herunder hensynet til forbrugerne, de erhvervsdrivende
  og almene samfundsinteresser, som de udvikles over tid. Hensynene er principielt sideordnede,
  og de retshåndhævende myndigheder skal derfor foretage en konkret afvejning af
  hensynene på baggrund af de konkrete omstændigheder i de enkelte sager, som forelægges til
  afgørelse.
  Det foreslås i stk. 2, at handelspraksis, som er rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge
  er særligt sårbare over for den pågældende handelspraksis, skal være udformet med særlig
  hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans,
  som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge.
  Bestemmelsen finder alene anvendelse i tilfælde, som ikke vedrører beskyttelse af forbrugernes
  økonomiske interesser jf. dog stk. 3. Selvom et konkret forhold også omhandler forbrugernes
  økonomiske interesser, finder stk. 2 dog også anvendelse, såfremt den pågældende
  handelspraksis samtidig strider mod hensyn vedrørende smag og anstændighed, sikkerhed,
  sundhed eller andre hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes økonomiske interesser,
  eller den pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten.
  Baggrunden for bestemmelsen er, at børn og unge ikke har de samme forudsætninger for at
  gennemskue en given handelspraksis, og er lettere at påvirke, da de ikke har samme erfaring
  og kritiske sans som voksne gennemsnitsforbrugere.
  Bestemmelsen omhandler handelspraksis, der er rettet mod børn og unge. En erhvervsdrivendes
  handelspraksis vil f.eks. blive anset for at rette sig mod børn og unge, hvis den erhvervsdrivendes
  hjemmeside i sig selv eller markedsføringen af hjemmesiden eller centrale
  produkter fra hjemmesiden særligt henvender sig til børn og unge.
  Derimod er det som udgangspunkt ikke hensigten, at reklamer, der ikke primært retter sig
  mod børn og unge, skal være omfattet af bestemmelsen. Det gælder uanset, om reklamer optræder
  steder, hvor børn også færdes, f.eks. reklamer på metrostationer, ved busstoppesteder
  og på stadions m.v. Konkrete forhold kan dog medføre, at en erhvervsdrivendes handelspraksis
  anses for at være rettet mod børn og unge, selvom målgruppen ikke primært er børn og
  unge. Det forhold, at en handelspraksis både appellerer til voksne og børn og unge udelukker
  således ikke, at den pågældende handelspraksis kan anses for omfattet af bestemmelsen.
  SIDE 58 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  En reklame, der lægges ud på en fildelingstjeneste, der ikke primært retter sig mod børn og
  unge, vil også kunne anses for rettet mod børn og unge, hvis selve reklamen på grund af indholdet
  eller produktet, der reklameres for, må anses for også at appellere særligt til børn og
  unge. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis det produkt, der reklameres for, er legetøj, slik eller
  lignende, som særligt fanger børns interesse.
  I tilfælde hvor den erhvervsdrivende med rimelighed må formode, at en given handelspraksis
  er egnet til væsentligt at påvirke børn og unge, da de er særligt sårbare over for denne praksis,
  er det ikke en forudsætning, at den pågældende handelspraksis primært er rettet mod børn og
  unge.
  I forhold til blogs og lignende vil også bloggerens alder kunne tillægges betydning. F.eks. vil
  indholdet af en blog som udgangspunkt blive anset for rettet mod børn og unge, hvis bloggeren
  er under 18 år, eller en ikke ubetydelig del af bloggerens følgere m.v. ligeledes er under 18
  år.
  Der er således tale om en konkret helhedsvurdering fra sag til sag, hvor flere forskellige forhold
  kan være af betydning for, om f.eks. markedsføring kan siges at være rettet mod børn og
  unge. I vurderingen kan der bl.a. lægges vægt på markedsføringens udformning, indholdet af
  markedsføringen, hvor markedsføringen optræder, det markedsførte produkt, og om der
  anvendes børn i markedsføringen.
  I praksis ses der forskellige eksempler på, at erhvervsdrivende benytter et aldersfilter til at
  afskære børn og unge fra at få adgang til den pågældende hjemmeside. Sådanne filtre vil indgå
  i den samlede vurdering af, om en hjemmeside retter sig mod børn og unge. Filtre, hvor der
  ikke foretages en eller anden form for kontrol af de afgivne oplysninger, kan imidlertid kun
  tillægges en begrænset betydning. Et aldersfilter, hvor man f.eks. blot skal indtaste sin fødselsdato
  eller svare ”ja” eller ”nej” til, om man er over 18 år, men hvor der ikke sker nogen
  yderligere kontrol af oplysningerne, vil således normalt ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at
  antage, at den pågældende hjemmeside ikke retter sig mod børn og unge.
  Det kan tillægges betydning, hvorvidt virksomhederne anvender tekniske foranstaltninger,
  som kan kontrollere alderen på brugerne af det sociale medie, som markedsføringen bliver
  vist for. Hvis brugerne skal oplyse deres alder ved oprettelsen af en profil på det sociale medie,
  og det sociale medie på denne baggrund giver de erhvervsdrivende adgang til at vælge en
  aldersbegrænsning, når de opretter en side, må den erhvervsdrivende som udgangspunkt
  kunne gå ud fra, at brugerne giver korrekt information om deres alder.
  Bestemmelsen er oprindelig baseret på reglerne i ICC-kodeks for reklamepraksis og praksis
  efter den gældende markedsføringslovs § 1.
  Den foreslåede bestemmelse pålægger erhvervsdrivende, der henvender sig til børn og unge,
  at udforme deres handelspraksis på en måde, der tager højde for de særlige beskyttelsesbehov,
  som denne målgruppe har. Det fremgår således af bestemmelsen, at virksomheder, der
  SIDE 59 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  udøver deres handelspraksis i forhold til børn og unge, ikke må udnytte den særlige godtroenhed
  og mangel på erfaring, der karakteriserer denne målgruppe.
  Begrebet ”børn og unge” dækker generelt personer op til 18 år, men den pågældende handelspraksis
  vil skulle bedømmes i forhold til den konkrete aldersgruppe, den henvender sig til.
  Det indebærer, at handelspraksis over for små børn skal vurderes anderledes end handelspraksis
  over for unge på 15-16 år.
  Erhvervsdrivende bør være tilbageholdende med at benytte pågående handelspraksis, som
  f.eks. brug af børn til markedsføring. Det gælder f.eks. i forhold til vennehvervning, der er
  kendetegnet ved, at en erhvervsdrivende opfordrer kunder til blandt venner og bekendte at
  hverve nye kunder mod betaling for indsatsen i form af varer, der oftest karakteriseres som
  ”gaver” eller andet vederlag. Det kan være en urimelig fremgangsmåde, der udnytter børn og
  unges naturlige godtroenhed og let påvirkelighed. Det skyldes den loyalitet, som den, der bliver
  hvervet, kan føle over for sin ven, der udnyttes og det forhold, at det er svært at sige nej til
  en, som man kender.
  Bestemmelsen kan ikke umiddelbart danne grundlag for egentlige forbud eller påbud og foreslås
  som den gældende bestemmelse heller ikke strafbelagt. Bestemmelsen skal i stedet fungere
  som en referenceramme eller agtsomhedsnorm, som virksomhederne skal udforme deres
  handelspraksis efter, og indebærer således en generel skærpelse af de øvrige bestemmelser i
  markedsføringsloven. Bestemmelsen finder som udgangspunkt ikke anvendelse på forhold
  omfattet af kapitel 2. I disse tilfælde finder § 4, stk. 3, anvendelse. Såfremt den pågældende
  handelspraksis samtidig strider mod hensyn vedrørende smag og anstændighed, sikkerhed,
  sundhed eller andre hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes økonomiske interesser,
  eller den pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten, finder § 3, stk. 2, dog
  også anvendelse, uafhængigt af kapitel 2.
  Det vil f.eks. medføre, at man ved vurderingen af om en given handelspraksis er i strid med
  god markedsføringsskik, skal tage højde for, at børn og unge lettere tager kommercielle udsagn
  for gode varer. Derfor skal beskrivelsen af et produkts størrelse, værdi, art, holdbarhed
  eller præstation være mere præcis og realistisk end ved handelspraksis rettet mod voksne.
  Det vil endvidere medføre, at erhvervsdrivende ikke må benytte referencer til f.eks. sex i forbindelse
  med handelspraksis rettet mod børn, da det vil være i strid med god markedsføringsskik.
  Det vil være en konkret vurdering, hvornår eksempelvis en reklame bevæger sig over grænserne
  for det tilladelige.
  Det foreslås i stk. 3, at hvis den pågældende handelspraksis påvirker forbrugerens økonomiske
  interesser, finder kapitel 2 anvendelse i stedet for stk. 1 og 2. Såfremt den pågældende
  handelspraksis samtidig strider mod hensyn vedrørende smag og anstændighed, sikkerhed,
  sundhed eller andre hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes økonomiske interesSIDE
  60 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  ser, eller den pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten, finder stk. 1 og 2 dog
  også anvendelse, uafhængigt af kapitel 2.
  Kapitel 2 omfatter de former for handelspraksis, der påvirker forbrugernes økonomiske interesser.
  I de tilfælde hvor beskyttelseshensynet ikke vedrører forbrugernes økonomiske interesser,
  men hvor intentionen er at beskytte andre hensyn, f.eks. vedrørende smag og anstændighed,
  sikkerhed, sundhed eller andre samfundsmæssige hensyn, eller den pågældende handelspraksis
  er reguleret af aftaleretten, finder § 3, stk. 1 og 2, anvendelse, uafhængigt af kapitel 2.
  I de tilfælde, hvor der både sker en påvirkning af forbrugernes økonomiske interesser, således
  at kapitel 2 finder anvendelse, og hvor der samtidig er et beskyttelseshensyn i forhold til f.eks.
  smag og anstændighed, vil stk. 1 og 2 i denne bestemmelse dog også finde anvendelse, uafhængigt
  af kapitel 2.
  Det kunne f.eks. være en handelspraksis, som både indeholder en vildledende prisangivelse,
  og samtidig er udtryk for kønsdiskriminerende reklame.
  SIDE 61 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 4 om god erhvervsskik
  Den foreslåede bestemmelse er en delvis videreførelse den del af den gældende lovs § 1, som
  angår forhold, der tager sigte på at beskytte forbrugernes økonomiske interesser. Der er ikke
  tilsigtet materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 3, stk. 1, samt artikel 5, stk. 1-3, i direktivet om urimelig
  handelspraksis.
  Bestemmelsen finder anvendelse på erhvervsdrivendes urimelige handelspraksis over for
  forbrugerne, før, under og efter en handelstransaktion i forbindelse med et produkt.
  Det foreslås i stk. 1, at der stilles krav om, at erhvervsdrivende skal udvise god erhvervsskik
  over for forbrugerne. God erhvervsskik er defineret i lovforslagets § 2, nr. 9 og skal forstås
  som standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed
  kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som skal stå i et rimeligt forhold til
  hæderlig markedspraksis eller det generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes
  virkefelt.
  Ved vurderingen af om der er tale om en handling i strid med god erhvervsskik efter stk. 1,
  skal kravene i den foreslåede stk. 2 endvidere være opfyldt.
  En erhvervsdrivendes overtrædelse af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning vil
  som udgangspunkt være i strid med god erhvervsskik over for forbrugerne. Forbrugerombudsmanden
  vil derfor med hjemmel i denne bestemmelse kunne gribe ind over for sådanne
  overtrædelser af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, forudsat at denne handelspraksis
  er egnet til at forvride forbrugerens økonomiske adfærd.
  Bestemmelsen om god erhvervsskik giver de retshåndhævende myndigheder en mulighed for
  at foretage en løbende normdannelse og videreudvikling af retstilstanden, under hensyntagen
  til EU-Domstolens praksis, så den svarer til den gældende samfundsopfattelse af sund og rimelig
  erhvervsudøvelse.
  En overtrædelse af de foreslåede bestemmelser i §§ 5-7 vil altid udgøre en overtrædelse af
  denne bestemmelse. Dette følger direkte af direktivets artikel 5, stk. 4. Det fremgår endvidere
  af EU-Domstolens i sag C-435/11 (CHS Tour Services GmbH mod Team4 Travel GmbH). Domstolen
  fastslog således, at det i tilfælde, hvor en handelspraksis anses for vildledende efter
  direktivets artikel 6, stk. 1, er det ikke nødvendigt at undersøge, om en sådan praksis ligeledes
  er i strid med kravet om erhvervsmæssig diligenspligt (god erhvervsskik), for at kunne betragtes
  som urimelig og dermed forbudt i henhold til det nævnte direktivs artikel 5, stk. 1.
  Det foreslås i stk. 2, at den pågældende handelspraksis skal være egnet til væsentligt at forvride
  eller kunne forventes at forvride den økonomiske adfærd i forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren,
  som bliver genstand for den, eller som den rettes mod. Den pågældende
  SIDE 62 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  handelspraksis skal således forventes at kunne foranledige gennemsnitsforbrugeren til at
  træffe en transaktionsbeslutning, som denne ellers ikke ville have truffet.
  Det betyder, at det efter bestemmelsen ikke er et krav, at der rent faktisk sker en forvridning
  af den økonomiske adfærd. Det er derimod tilstrækkeligt, at den pågældende handelspraksis
  ville kunne medføre, at en gennemsnitsforbruger træffer en transaktionsbeslutning, som denne
  ellers ikke ville have truffet.
  En væsentlig forvridning af forbrugerens økonomiske adfærd er defineret i lovforslagets § 2,
  nr. 6, som anvendelse af en handelspraksis, som mærkbart indskrænker forbrugerens evne til
  at træffe en informeret beslutning, hvorved forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning,
  som denne ellers ikke ville have truffet.
  I bestemmelsen stilles der for det første et krav om, at den konkrete handelspraksis ”mærkbart
  indskrænker forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning”. Det kræver en
  konkret vurdering af, om den pågældende handelspraksis er egnet til at have en sådan virkning
  på gennemsnitsforbrugeren. Det, der skal vurderes, er sandsynligheden af den virkning,
  den pågældende praksis vil kunne have for gennemsnitsforbrugerens transaktionsbeslutning.
  F.eks. vil udsagnet ”Køb en telefon til 4.000 kr. og få 10 timers gratis taletid med i købet” forventes
  at kunne påvirke forbrugerens transaktionsbeslutning.
  Det er ikke afgørende, at forbrugeren rent faktisk har truffet en transaktionsbeslutning, som
  vedkommende ellers ikke ville have truffet. Det er heller ikke et krav, at den pågældende handelspraksis
  har karakter af en gentagelse eller vedrører mere end én forbruger jf. EUDomstolens
  afgørelse i sag C-388/13 (Hatóság mod UPC Magyarország).
  Den omstændighed, at der ikke er noget bevis for, at et reklamebudskab rent faktisk har fået
  forbrugere til at klikke videre og eventuelt afgive en ordre på internettet, er derfor ikke til
  hinder for, at betingelsen i bestemmelsen kan anses for at være opfyldt. Det er således tilstrækkeligt,
  at en sådan virkning er sandsynlig.
  Begrebet transaktionsbeslutning er defineret i lovforlagets § 2, nr. 5, som ”en beslutning, der
  træffes af en forbruger, om hvorvidt, hvordan og på hvilke betingelser forbrugeren vil købe,
  foretage fuld eller delvis betaling for, beholde eller afhænde et produkt eller udøve en aftalemæssig
  rettighed i forbindelse med produktet, uanset om forbrugeren beslutter at foretage en
  transaktion eller at undlade dette”. Se nærmere herom i bemærkningerne til bestemmelsen.
  Gennemsnitsforbrugeren er en, under hensyntagen til sociale, kulturelle og sproglige forhold,
  almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger. Ved vurderingen
  af gennemsnitsforbrugerens viden skal der tages hensyn til alle relevante faktorer, bl.a.
  den økonomiske kontekst og forholdene på det pågældende marked og under hvilke omstændigheder
  produkterne sælges. Der skal endvidere tages hensyn til betydningen af produkternes
  egenskaber, hvilke oplysninger, der gives forbrugerne, hvor klare disse oplysninger er og
  hvordan den pågældende handelspraksis præsenteres.
  SIDE 63 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Hensynet til sociale, kulturelle og sproglige forhold betyder, at vurderingen af en handelspraksis
  kan variere fra medlemsland til medlemsland. En erhvervsdrivende vil derfor eventuelt
  skulle give yderligere oplysninger i nogle medlemslande, men ikke i andre, da forbrugerne i de
  pågældende medlemslande ellers f.eks. kan blive vildledt. Det bør imidlertid indgå i vurderingen
  af den pågældende handelspraksis, om den almindeligvis anvendes i andre lande.
  EU-Domstolen har i dommen C-210/96 (Gut Springenheide og Tusky mod Oberkreisdirektor
  des Kreises Steinfurt), udtalt, at ved vurderingen af, om en betegnelse, et varemærke eller en
  oplysning i en reklame er egnet til at vildlede forbrugeren, skal den formodede forventning
  hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger tages
  i betragtning.
  I dommen C-470/93 (Verein gegen unwesen in handel und Gewerbe Koeln E.V. mod Mars
  GMBH), fandt EU-Domstolen, at en almindeligt oplyst forbruger må forventes at være klar
  over, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem størrelsen af tilbudsmærkning på
  en emballage og forøgelsen af produktets volumen. Sagen vedrørte isbarer, hvor der på emballagen
  stod ”+ 10 procent”. Oplysningen ”+ 10 procent” dækkede dog mere end 10 procent af
  emballagens samlede overflade. EU-Domstolen har endvidere i dommen C-99/01 (Linhart and
  Biffl), udtalt, at gennemsnitsforbrugeren heller ikke vil forvente, at produkter mærket "dermatologisk
  testet" er i besiddelse af helbredende virkninger.
  Formålet med begrebet er at skabe den rette balance mellem nødvendigheden af at beskytte
  forbrugerne og hensynet til den frie handel på et åbent, konkurrencepræget marked.
  Gennemsnitsforbrugeren er hverken et statisk eller statistisk begreb. De nationale domstole
  og myndigheder skal, under hensyntagen til EU-Domstolens praksis, selv foretage en konkret
  vurdering med henblik på at bestemme gennemsnitsforbrugerens typiske reaktion i et givent
  tilfælde. Da gennemsnitsforbrugerbegrebet ikke er et statistisk begreb, er det ikke nødvendigt
  at inddrage ekspertudtalelser eller forbrugerundersøgelser i vurderingen. EU-Domstolen har
  således i dommen C-210/96 (Gut Springenheide og Tusky mod Oberkreisdirektor des Kreises
  Steinfurt), udtalt, at det ikke er nødvendigt at indhente en sagkyndig undersøgelse eller en
  meningsmåling.
  Det følger endvidere af bestemmelsen, at hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en
  særlig gruppe af forbrugere, skal vurderingen tage udgangspunkt i et gennemsnitligt medlem
  af denne gruppe. Hvis en handelspraksis er rettet mod børn, vil der ved vurderingen skulle
  tages udgangspunkt i et gennemsnitligt barn og ikke en gennemsnitsforbrugeren i al almindelighed.
  For at fastslå, hvornår den foreslåede bestemmelse finder anvendelse, er der behov for at
  vurdere, hvornår en given handelspraksis er rettet mod en specifik gruppe, f.eks. børn og
  unge. Der henvises til bemærkningerne under § 3, stk. 2, i relation til, hvornår en handelspraksis
  kan anses for at være rettet mod børn og unge.
  SIDE 64 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i stk. 3, at hvis en handelspraksis må antages kun at føre til en væsentlig forvridning
  af den økonomiske adfærd hos en klart identificerbar forbrugergruppe, der er særligt
  sårbar over for denne praksis eller produktet på en måde, som den erhvervsdrivende med
  rimelighed kan forventes at forudse, skal den pågældende praksis vurderes med udgangspunkt
  i et gennemsnitsmedlem af denne gruppe.
  Som eksempler på sårbare grupper kan nævnes, forbrugere som på grund af deres mentale
  eller fysiske handicap, alder eller godtroenhed kan være mere sårbare over for en given handelspraksis
  end gennemsnitsforbrugeren i al almindelighed. Der er alene tale om eksempler,
  og bestemmelsen dækker en bred vifte af situationer.
  F.eks. kan teenagere være en særligt sårbar gruppe. Det gælder f.eks. over for markedsføring
  af produkter med særlig appel til teenagere, som udnytter, at de ikke er modne nok til at gennemskue
  den. En reklame for en applikation (app) til mobiler, hvor man binder sig til et loyalitetsprogram,
  som giver indtryk af, at man ved at benytte app’en vil få en masse nye venner, må
  f.eks. antages at blive opfattet mere bogstaveligt af teenagere, end af voksne.
  Særligt godtroende forbrugere er også omfattet. Formålet er at beskytte de forbrugere, der på
  grund af særlige omstændigheder har lettere ved at tro på visse påstande end andre, f.eks. en
  erhvervsdrivendes udsagn om, at denne alene sælger vindende lotterinumre.
  Når vurderingen af en handelspraksis skal foretages i forhold til en særlig sårbar forbrugergruppe,
  skal den erhvervsdrivendes handelspraksis kunne forventes at forvride den pågældende
  sårbare forbrugergruppes økonomiske adfærd på en måde, som den erhvervsdrivende
  med rimelighed kan forventes at forudse.
  Dette kriterium indebærer et element af proportionalitet i vurderingen af, hvilken indvirkning
  en handelspraksis kan have på sårbare forbrugere, og på den agtsomhed, som en erhvervsdrivende
  må forventes at udøve. Formålet med bestemmelsen er, at den erhvervsdrivende kun
  skal holdes ansvarlig, hvis den negative indvirkning på en sårbar forbrugergruppe er eller
  burde være forudselig for den erhvervsdrivende.
  Det betyder, at det ikke kræves, at erhvervsdrivende gør mere, end hvad rimeligt er, både med
  hensyn til at forudse, om den pågældende handelspraksis kan forvride den økonomiske adfærd
  hos nogen klart identificerbar sårbar forbrugergruppe, og til at tage skridt til at mindske
  denne forvridning.
  Sigtet med bestemmelsen er ikke at forbyde den almindelige og legale reklamepraksis, der
  består i at fremsætte overdrevne udtalelser eller udtalelser, som ikke er beregnet til at blive
  opfattet bogstaveligt. Det gælder f.eks. almindelige anprisninger som ”byens flotteste kager”.
  Der kan være forbrugere, der er så naive eller uvidende, at de bliver vildledt af eller på anden
  vis reagerer irrationelt på selv den mest hæderlige handelspraksis. Der kan f.eks. være forbrugere,
  der tror, at ”russisk salat" altid er produceret i Rusland De erhvervsdrivende skal således
  SIDE 65 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  ikke holdes ansvarlige for enhver tænkelig fortolkning af eller reaktion på deres handelspraksis,
  som enkelte forbrugere måtte anlægge.
  Bestemmelsen finder bl.a. anvendelse på markedsføring, der rettes mod et bredt udsnit af
  forbrugere, men som reelt har til formål at udnytte bestemte svage forbrugere. Det kan f.eks.
  være tilfældet, hvor der sendes breve ud til et stort antal forbrugere med falske oplysninger
  om f.eks. en stor pengepræmie, og hvor forbrugerne på den måde narres til at udlevere personlige
  oplysninger eller penge.
  SIDE 66 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 5 om vildledende handlinger
  Den foreslåede bestemmelse er en delvis videreførelse af den del af den gældende lovs § 3, der
  vedrører vildledende handlinger, der skader forbrugernes økonomiske interesser.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 5, stk. 1 og 3-4, samt artikel 6 i direktivet om urimelig
  handelspraksis.
  Bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen finder anvendelse på erhvervsdrivendes handelspraksis over for forbrugerne,
  før, under og efter en handelstransaktion i forbindelse med et produkt.
  Bestemmelsen fastslår, at en erhvervsdrivende ikke må foretage vildledende handlinger, og
  fastlægger de nærmere omstændigheder og elementer, der indgår i vurderingen af, om en
  konkret handelspraksis er vildledende. En overtrædelse af denne bestemmelse vil samtidig
  kunne være en overtrædelse af bl.a. bestemmelsen om vildledende udeladelser, jf. § 6.
  Det foreslås i stk. 1, at der er tale om en vildledende handling, hvis en erhvervsdrivendes handelspraksis
  indeholder urigtige oplysninger, eller f.eks. i kraft af sin fremstillingsform vildleder
  eller kan forventes at vildlede, uanset om oplysningerne i øvrigt er faktuelt korrekte.
  En handelspraksis kan f.eks. vildlede eller forventes at vildlede, hvis en erhvervsdrivende
  fremstiller faktuelt korrekte oplysninger på en vildledende måde. Et eksempel på en vildledende
  fremstilling af faktuelt korrekte oplysninger er en annonce, som umiddelbart giver
  forbrugere indtryk af, at der er særlige fordele knyttet til produktet, men hvor en gennemlæsning
  af annoncen viser, at det ikke er tilfældet. Et andet eksempel er, at en erhvervsdrivende
  fremhæver en myndighedsgodkendelse, som noget særligt ved den erhvervsdrivende, når det
  er et alment krav, at man som erhvervsdrivende skal have en sådan myndighedsgodkendelse.
  Det følger af 2. pkt., at § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt. For at der er tale
  om en vildledende handling efter 1. pkt., skal den pågældende handelspraksis derfor væsentligt
  forvride eller forventes væsentligt at kunne forvride den økonomiske adfærd i forhold til
  produktet hos gennemsnitsforbrugeren, jf. § 2, nr. 6.
  Der henvises til bemærkningerne til forslagets § 4, stk. 2 og 3.
  Det foreslås i stk. 2, at det specificeres, hvilke elementer, der skal tages i betragtning ved vurderingen
  af, om en handelspraksis er vildledende efter stk. 1. Listen med forhold er ikke udtømmende.
  Det foreslås i stk. 2, nr. 1, at en erhvervsdrivende ikke må give urigtige oplysninger om produktets
  art eller eksistens. Det kan f.eks. være markedsføring, som fejlagtigt oplyser, at en
  erhvervsdrivende har en bestemt vare til salg, uden at det er tilfældet. Et andet eksempel er,
  hvor der gives indtryk af, at forbrugeren tegner et tidsbegrænset prøveabonnement, selvom
  der reelt er tale om et løbende abonnement. Dette vil endvidere kunne være omfattet af den
  SIDE 67 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  foreslåede stk. 2, nr. 2. Den erhvervsdrivende må heller ikke fremstille oplysninger om produktets
  art eller eksistens på en måde, der vildleder eller kan forventes at vildlede.
  Det foreslås i nr. 2, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om produktets væsentligste egenskaber, eller fremstille oplysninger om produktets
  væsentligste egenskaber på en måde, der vildleder eller kan forventes at vildlede. Ved produktets
  væsentligste egenskaber forstås bl.a. det omfang, produktet er tilgængeligt i. EUDomstolen
  har i sag C-435/11 (CHS Tour Services GmbH mod Team4 Travel GmbH) fastslået,
  at det f.eks. kan dreje sig om oplysninger om en eksklusiv ret til en tjenesteydelse. Et andet
  eksempel kan være oplysninger vedrørende det tidsmæssige omfang af en tjenesteydelse.
  Produktets væsentligste egenskaber omfatter også produktets fordele og risici forbundet med
  brug af produktet. Det omfatter også produktets udførelse, sammensætning og tilbehør. Herudover
  dækker begrebet eftersalgsservice og klagebehandling. Det dækker også måden og
  tidspunkt for fremstilling eller ydelse samt levering. Begrebet dækker også oplysninger om
  produktets egnethed til formålet, anvendelse, mængde, specifikationer, geografiske eller handelsmæssige
  oprindelse. Det omfatter ligeledes de resultater, som kan forventes opnået ved
  brugen eller resultaterne af og de vigtigste karakteristika ved afprøvning eller kontrol af produktet.
  Miljøanprisninger, herunder tekst, logoer, billeder og symboler, er også omfattet af nr. 1 og 2.
  Det betyder, at oplysninger om miljøanprisninger ikke må være usandfærdige, ligesom fremstillingen
  af miljøanprisninger ikke må være vildledende. Sammenholdt med den foreslåede §
  12, betyder det, at enhver miljøanprisning skal fremføres på grundlag af dokumentation, som
  de kompetente myndigheder kan verificere. Som eksempel kan nævnes en vaskemaskinefabrikant,
  der hævder, at hans nye model reducerer vandforbruget med 75 procent, og hvor
  vaskemaskinen ganske vist reducerer vandforbruget med 75 procent under laboratorieforhold,
  men i et gennemsnitshjem kun vil reducere vandforbruget med 25 procent.
  Det foreslås i nr. 3, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om, eller fremstille oplysninger om omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser,
  begrundelsen for den pågældende handelspraksis og salgsprocessens karakter på en måde,
  der vildleder eller kan forventes at vildlede. Som et eksempel på begrundelsen for den pågældende
  handelspraksis kan nævnes, at en erhvervsdrivende giver indtryk af, at denne handler
  på vegne af eller efter instruks fra en offentlig myndighed, eller at baggrunden for den pågældende
  handelspraksis er en offentligretlig forpligtelse, den erhvervsdrivende er underlagt.
  Det foreslås i nr. 4, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om, eller fremstille oplysninger om erklæringer eller symboler, som direkte eller indirekte
  indikerer støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivendes produkter eller af den erhvervsdrivende
  selv på en måde, der vildleder eller kan forventes at vildlede. Der kan f.eks.
  være tale om vildledende brug af mærker. Enten i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende benytter
  et mærke fra en mærkningsordning uden at være tilsluttet mærkningsordningen, eller
  hvor en erhvervsdrivende laver sit eget mærke, der er udformet på en sådan måde, at det
  umiddelbart giver forbrugere det indtryk, at der er tale om et uafhængigt mærke. Der kan også
  SIDE 68 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  være tale om, at en erhvervsdrivende udformer sit mærke på en sådan måde, at det let vil
  kunne forveksles med et anerkendt mærke.
  Det foreslås i nr. 5, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige prisoplysninger
  eller fremstille prisoplysninger på en måde, der vildleder eller kan forventes at vildlede.
  Bestemmelsen omfatter både prisen og den måde, prisen beregnes på. Et eksempel på en
  vildledende fremstilling af prisen og den måde, prisen beregnes på, er, hvor prisen på et produkt
  er delt op i flere delelementer, og hvor der i markedsføringen af produktet alene fokuseres
  på et enkelt – men ikke alle – delelementer af produktets pris, mens de øvrige delelementer
  af prisen alene præsenteres på en uklar måde, hvorved forbrugeren kan få et forkert indtryk
  af produktets pris.
  Bestemmelsen omfatter også særlige prismæssige fordele. Herunder falder oplysninger om
  førpriser, rabatter, tilbud, vejledende udsalgspriser m.v. Det er en forudsætning for anvendelse
  af sådanne oplysninger, at det pågældende produkt har været solgt eller udbudt til salg hos
  den erhvervsdrivende til førprisen eller til den pris, rabatten eller tilbuddet tager udgangspunkt
  i, i en vis periode umiddelbart forud for annonceringstidspunktet.
  Det foreslås i nr. 6, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om behovet for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation, eller fremstille oplysninger
  herom på en måde, der vildleder eller kan forventes at vildlede.
  Det foreslås i nr. 7, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om, eller fremstille oplysninger om den erhvervsdrivendes, eller den erhvervsdrivendes
  agents, identitet, formue, kvalifikationer eller status på en måde, der vildleder eller kan
  forventes at vildlede. Bestemmelsen omfatter også tilfælde, hvor den erhvervsdrivende, eller
  dennes agent, giver indtryk af at have særlige godkendelser, tilhørsforhold eller tilknytning til
  myndigheder, offentlige institutioner, foreninger eller organisationer, som vil give den erhvervsdrivende
  større troværdighed eller status i forbrugernes øjne. Det kan f.eks. være, hvis
  den erhvervsdrivende markedsfører sig med, at den erhvervsdrivende samarbejder med eller
  er godkendt af et teknologisk institut, eller at den erhvervsdrivendes produkter er udviklet i
  samarbejde med en patientforening, uden at dette dog er tilfældet. Bestemmelsen omfatter
  endvidere tilfælde, hvor den erhvervsdrivende vildleder ved at oplyse, at vedkommende er i
  besiddelse af særlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, eller har modtaget prisbelønninger
  og udmærkelser, uden at dette er tilfældet. Det kan f.eks. være, hvor en erhvervsdrivende
  annoncerer med at være tilknyttet en garantiordning, som forpligter den erhvervsdrivende
  til at efterleve en klagenævnsafgørelse, selvom det ikke er tilfældet.
  Det foreslås i nr. 8, at en erhvervsdrivendes handelspraksis heller ikke må indeholde urigtige
  oplysninger om, eller – uanset om oplysningerne i øvrigt er faktuelt korrekte – vildlede om
  forbrugerens civilretlige rettigheder, herunder rettigheder efter købeloven og forbrugeraftaleloven.
  Det kan eksempelvis omhandle forbrugerens ret til omlevering eller tilbagebetaling. Det
  kan endvidere være en vildledende handling, hvis en erhvervsdrivende markedsfører sig med
  en garanti, som ikke stiller forbrugeren væsentligt bedre, end hvad der følger af lovgivningen.
  SIDE 69 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i nr. 9, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om, eller fremstille oplysninger om den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks,
  som den erhvervsdrivende oplyser at være bundet af, på en måde, der vildleder eller kan
  forventes at vildlede.
  Det betyder, at den erhvervsdrivende ikke må undlade at overholde et adfærdskodeks, som
  den erhvervsdrivende har forpligtet sig til at overholde, såfremt den erhvervsdrivende i sin
  handelspraksis har oplyst at være bundet af et sådant kodeks. Det gælder dog alene i de tilfælde,
  hvor der er tale om et fast tilsagn, som kan verificeres.
  Det fremgår endvidere af nr. 1 i bilaget til loven, at det altid vil anses som en vildledende handelspraksis,
  hvis den erhvervsdrivende oplyser at have underskrevet en adfærdskodeks, selvom
  det ikke er tilfældet.
  Det foreslås i nr. 10, at den erhvervsdrivende ikke må anvende markedsføring, herunder
  sammenlignende reklame, vedrørende et produkt, der medfører forveksling med konkurrenters
  produkter, varemærke eller forretningskendetegn.
  Det kan f.eks. være en efterligning af et andet produkts emballage. Den efterlignede emballage
  kan f.eks. give forbrugere indtryk af, at forskellen mellem produkterne kun ligger i prisen - og
  ikke i kombination af pris og kvalitet. Som eksempel kan nævnes en brillefabrikant, der vælger
  et navn eller et mærke for sine nye solbriller, som ligger meget tæt op ad en konkurrerende
  brilleproducents navn eller mærke. Hvis det kan vildlede gennemsnitsforbrugeren og få gennemsnitsforbrugeren
  til med større sandsynlighed at købe de pågældende solbriller, hvilket
  denne ellers ikke ville have gjort, er der tale om en handelspraksis i strid med bestemmelsen.
  Det bemærkes, at nr. 2, 4 og 13 i bilag 1 til loven forbyder en række former for handelspraksis
  angående varemærker m.v. Bilaget indeholder en liste over forskellige konkrete markedsføringsmetoder,
  som under alle omstændigheder skal betragtes som urimelige, og som derfor
  forbydes. I alle andre tilfælde end dem, der er oplistet i bilag 1, skal der foretages en konkret
  vurdering af, om betingelserne i denne bestemmelse er opfyldt.
  Vildledningen kan også bestå i, at man benytter sammenlignende reklame, hvor sammenligningen
  ikke er relevant og korrekt, f.eks. fordi man sammenligner ikke-sammenlignelige produkter.
  SIDE 70 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 6 om vildledende udeladelser
  Den foreslåede bestemmelses stk. 1 og 5-6 er en delvis videreførelse af den del af den gældende
  lovs § 3, der vedrører vildledende udeladelser, der skader forbrugernes økonomiske interesser.
  Den foreslåede bestemmelses stk. 2-3 viderefører den gældende markedsføringslovs § 12 a
  om købsopfordringer, mens stk. 4 viderefører den gældende markedsføringslovs § 4 om skjult
  reklame.
  Den gældende markedsføringslovs § 4 indeholder et forbud mod skjult reklame. Den gældende
  bestemmelse omfatter efter sin ordlyd kun ”reklame”. Reklamebegrebet i § 4 har imidlertid
  været fortolket i overensstemmelse med begrebet ”handelspraksis”.
  Bestemmelsen medfører på dette punkt ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 5, stk. 1 og 3-4, samt artikel 7 i direktivet om urimelig
  handelspraksis vedrørende vildledende udeladelser.
  Bestemmelsen finder anvendelse på erhvervsdrivendes handelspraksis over for forbrugerne,
  før, under og efter en handelstransaktion i forbindelse med et produkt.
  Det følger af forarbejderne til den gældende § 4, at reklame, der består i, at personer eksponerer
  et bestemt produkt, forudsætter, at der foreligger en aftale mellem den erhvervsdrivende,
  hvis produkt der reklameres for, og den person, som står for eksponeringen. Såfremt der ikke
  foreligger en sådan aftale, skal der foretages en konkret vurdering af, om der foreligger en
  kommerciel hensigt.
  Bestemmelsens stk. 4 ophæver det hidtil gældende krav om, at der skal foreligge en aftale
  mellem f.eks. en erhvervsdrivende og en blogger, før der kan være tale om kommerciel hensigt.
  Denne ændring vil medføre ændringer i retstilstanden.
  Derudover medfører bestemmelsen ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Det foreslås i stk. 1, at en handelspraksis er vildledende, hvis en erhvervsdrivende udelader
  eller skjuler væsentlige oplysninger, eller i øvrigt præsenterer væsentlige oplysninger på en
  uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Den erhvervsdrivende skal således
  give alle væsentlige oplysninger på en klar, forståelig, utvetydig og i sammenhængen hensigtsmæssig
  måde.
  Bestemmelsen skal sikre gennemsigtighed. Forbrugeren skal således have mulighed for på et
  reelt og veloplyst grundlag og forud for en eventuel transaktionsbeslutning at bedømme det
  markedsførte produkt og de fordele, betingelser eller begrænsninger m.v., der måtte være
  SIDE 71 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  knyttet til den pågældende handelspraksis. Hvis gennemsigtighedskravet i den konkrete situation
  og ud fra en helhedsvurdering ikke er opfyldt, vil dette kunne påvirke forbrugerens økonomiske
  transaktionsbeslutning, jf. 4, stk. 2.
  En overtrædelse af bestemmelsen vil samtidig kunne udgøre en overtrædelse af bl.a. den foreslåede
  bestemmelse om vildledende handlinger, jf. § 5.
  Bestemmelsen medfører en forpligtelse for de erhvervsdrivende til at give alle væsentlige
  oplysninger, dvs. de oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren har brug for for at kunne træffe
  en informeret transaktionsbeslutning.
  Det vil bero på en konkret vurdering, hvilke oplysninger, der må anses for væsentlige, og som
  den erhvervsdrivende derfor er forpligtet til at give. For så vidt angår købsopfordringer, opregner
  stk. 2 dog en række konkrete oplysninger, der betragtes som væsentlige.
  Endvidere betragtes oplysningskrav, som følger af gældende EU-ret vedrørende kommerciel
  kommunikation, herunder reklame eller markedsføring, under alle omstændigheder som
  væsentlige. Bilag II til direktivet om urimelig handelspraksis indeholder en ikke-udtømmende
  liste over oplysningskrav, der altid anses for væsentlige. Det drejer sig f.eks. om artikel 5 og 6
  e-handelsdirektivet, der er implementeret i lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet,
  herunder visse aspekter af elektronisk handel, § 7 om generel oplysningspligt,
  § 8 om prisinformation og § 9 om identifikation af kommerciel kommunikation. Som et
  andet eksempel på et oplysningskrav, der dog ikke er anført på ovennævnte ikkeudtømmende
  liste, kan nævnes artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
  1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet.
  Såfremt der f.eks. er knyttet betingelser til et tilbud, vil dette som udgangspunkt være en væsentlig
  oplysning.
  Betingelserne er f.eks. de krav, forbehold eller begrænsninger, der er knyttet til et markedsført
  tilbud. Det kan f.eks. være tidsmæssige, geografiske eller aldersmæssige begrænsninger i tilbuddet.
  Der kan også være tale om, at forbrugeren skal købe noget, selv skal betale visse omkostninger
  eller skal afholde yderligere udgifter for at kunne benytte sig af tilbuddet, f.eks.
  leveringsomkostninger og porto eller andre omkostninger ved udnyttelse af tilbuddet, eller
  andre betingelser, som man skal opfylde for at få del i tilbuddet. Det kan f.eks. også være krav
  om, at forbrugeren, for at få andel i et tilbud, skal købe for et bestemt minimumsbeløb.
  Det vil f.eks. også være en væsentlig oplysning, hvis et markedsført produkt kun findes i en
  begrænset mængde, eller der er andre kvantitative begrænsninger. Dette er bl.a. relevant i
  forhold til såkaldte slagtilbud.
  Det vil også være en væsentlig oplysning, hvis der er begrænsninger i et markedsført besparelsesudsagn,
  f.eks. at besparelsen kun gælder en begrænset produktgruppe eller lignende.
  SIDE 72 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  De væsentlige oplysninger kan også knytte sig til selve produktet, herunder dettes art, omfang,
  karakter m.v. samt produktets pris eller den måde, hvorpå prisen beregnes. Det vil f.eks. kunne
  være en vildledende udeladelse, hvis ikke alle delelementer af prisen på et produkt er oplyst
  klart og utvetydigt. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis prisen på et produkt er delt op i
  flere delelementer, og der i markedsføringen af produktet alene fokuseres på et enkelt – men
  ikke alle – delelementer af produktets pris, mens de øvrige delelementer af prisen alene præsenteres
  på en uklar eller mindre fremtrædende måde, hvorved forbrugeren kan få et forkert
  indtryk af produktets samlede pris. Der henvises endvidere til bemærkningerne til denne
  bestemmelses stk. 2, nr. 6, vedrørende prisen ved købsopfordringer og § 5, stk. 2, nr. 5, om
  vildledende handlinger.
  Bestemmelsen er også relevant i forhold til den erhvervsdrivendes anvendelse af salgsfremmende
  foranstaltninger. En salgsfremmende foranstaltning er en handelspraksis, hvor afsætningen
  af et produkt søges fremmet ved tiltag, der gør den erhvervsdrivendes produkter mere
  tillokkende eller attraktive for forbrugerne, end de ville have været uden sådanne tiltag. Som
  eksempler på denne type handelspraksis kan nævnes tilgift, gratis reklamegaver, såsom f.eks.
  vareprøver, kvantumsrabatter og loyalitets- eller kundebindingsprogrammer, herunder rabatog
  bonussystemer. Derudover kan nævnes rabatkuponer samt præmiekonkurrencer og lodtrækninger.
  Ved sådanne salgsfremmende foranstaltninger vil de betingelser m.v., der er knyttet til tilbuddet,
  typisk være væsentlige for forbrugerens bedømmelse af tilbuddet.
  Hvilke oplysninger om tilbudsbetingelserne, der må anses for væsentlige ved den enkelte type
  salgsfremmende foranstaltning, er dels afhængig af den konkrete situation, dels den enkelte
  foranstaltnings karakter. Generelt gælder dog, at alle relevante oplysninger skal gives. Omvendt
  må oplysning om forhold, der må forventes at være uden betydning for forbrugerens
  opfattelse og bedømmelse af et tilbud, som udgangspunkt betragtes som uvæsentlige.
  Består den salgsfremmende foranstaltning i en tillægsydelse, der skal udleveres eller udføres
  af en anden erhvervsdrivende eller på en anden adresse end den, hvor handlen indgås, vil
  dette i almindelighed være en væsentlig oplysning, som derfor ikke må udelades.
  Generelt gælder det, at der skal oplyses om yderligere omkostninger, der skal betales for at
  opnå den salgsfremmende foranstaltning, og det gælder, uanset hvem forbrugeren skal udrede
  omkostningerne til.
  Hvis den salgsfremmende foranstaltning f.eks. består i en tillægsydelse i form af tilgift, vil
  værdien af tillægsydelsen – det vil sige det, man får ”oven i” købet af produktet – typisk være
  en væsentlig oplysning.
  Ved brug af salgsfremmende foranstaltninger, som konkurrencer, vil det ofte være af væsentlig
  betydning at kende de nærmere konkurrencebetingelser og vilkår, præmiens værdi, eventuelle
  geografiske begrænsninger, herunder antallet af præmier og udvælgelsesproceduren i
  SIDE 73 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  forbindelse med tildelingen af præmien, hvornår vinderen trækkes, hvor og hvornår dette
  bliver offentliggjort samt betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster.
  Vedrørende konkurrencer fremgår det desuden af bilag 1 til loven, jf. bilagets nr. 31, at det er
  urimelig handelspraksis, hvis ”der skabes det fejlagtige indtryk, at forbrugeren allerede har
  vundet, vil vinde eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet
  tilsvarende gode, selvom faktum er, at der enten ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende
  gode, eller at den handling, som skal udføres for at indløse præmien eller et andet
  tilsvarende gode, indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb eller på anden måde
  pådrage sig udgifter”.
  Vedrører den salgsfremmende foranstaltning brug af rabatkuponer, vil forbrugeren oftest
  have brug for oplysninger om, hvem der er rabatudsteder. Rabatudstederen kan både være en
  leverandør og en forhandler af et produkt eller en ydelse. Det er ligeledes relevant at oplyse,
  hvilke betingelser og begrænsninger, der er knyttet til rabatten, og hvorledes rabatten opnås
  og indløses. Det vil derfor f.eks. være relevant at oplyse rabattens gyldighedsperiode, for hvilke
  produkter rabatten gælder, og at rabatten ikke gælder i kombination med andre tilbud,
  såfremt dette er tilfældet. Det vil typisk også være relevant at oplyse, om forbrugeren ud over
  at købe varen skal afholde øvrige omkostninger for at få rabatten, f.eks. rabat på børnebilletter
  til underholdning, hvor en voksen ledsager er påkrævet, og om der gælder særlige begrænsninger
  for at opnå rabatten, f.eks. at rabatten kun gælder medlemmer af foreninger eller lignende.
  Det bør også fremgå, hvor rabatten kan indløses. Såfremt det fremgår af kuponen, at
  den kun kan indløses hos udvalgte forhandlere, vil forhandlere, der ikke er udvalgte, ikke være
  forpligtede til at indløse kuponen. Det vil derudover være relevant at oplyse, hvorledes rabatten
  beregnes. Der henvises herved også til de udtrykkelige krav i lovforslagets § 6, stk. 2, om
  korrekte og loyale oplysninger om ”prisen eller den måde, hvorpå prisen beregnes, eller en
  særlig prismæssig fordel”. Forbrugeren skal umiddelbart og uden vanskeligheder kunne sætte
  sig ind i betingelserne inden købet af det produkt, som den salgsfremmende foranstaltning er
  knyttet til, og betingelserne skal derfor være let tilgængelige. Tilgængelighedskravet betyder
  herefter som udgangspunkt samtidigt og i samme medie, hvor markedsføringen finder sted.
  Det vil dog altid bero på en konkret vurdering afhængig af mediet, jf. § 6, stk. 5. Ved anvendelsen
  af rabatkuponer vil det som udgangspunkt være relevant at angive betingelserne på selve
  kuponen eller mærket.
  Ved brugen af rabatkuponer er det ligeledes en forudsætning, at de ikke konkret markedsføres
  og udformes på den måde, der er i strid med god skik eller forbuddet mod vildledende handlinger.
  Der kan således være knyttet så mange forbehold og begrænsninger til brug af en rabatkupon
  – herunder så få eller uigennemskuelige indløsningsmuligheder, f.eks. fordi rabatudstederen
  ikke har sikret sig en relevant indløsningsaftale – at ordningen i praksis er svær at anvende for
  forbrugeren. Hvis det f.eks. fremgår af en rabatkupon, at der ydes rabat på kosttilskud, og det
  pågældende kosttilskud forhandles af få men ikke nærmere angivne apoteker, supermarkeder
  og enkelte selvstændige købmandsforretninger, og en indløsningsaftale kun er indgået med de
  SIDE 74 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  færrest af dem, vil rabatten i praksis være meget vanskelig at opnå. En sådan rabatordning vil
  i givet fald kunne være i strid med god skik. Disse forhold vil i særlig grad gøre sig gældende
  ved leverandørudstedte kuponer.
  Oplysninger om besparelser og andre prismæssige fordele ved brug af rabatkuponer skal
  desuden være retvisende og reelle.
  Består den salgsfremmende foranstaltning i tildeling af bonuspoint som led i en bonusordning,
  vil det som udgangspunkt være en væsentlig oplysning, hvad bonuspointene kan bruges til.
  Hvis der er tale om en bonusordning, som må karakteriseres som et stort kompliceret system,
  f.eks. et flybonusprogram, kan den erhvervsdrivende efter omstændighederne nøjes med at
  give en kortfattet, men klar, loyal og afbalanceret beskrivelse af ordningen.
  Består den salgsfremmende foranstaltning af et loyalitets-, fordels- eller kundebindingsprogram,
  vil forbrugeren have brug for oplysninger om, hvem forbrugeren indgår programaftalen
  med. Forbrugeren har ligeledes brug for oplysninger om, hvilke betingelser der gælder for
  programmet, herunder hvilke krav eller forpligtelser programmet pålægger forbrugeren, samt
  oplysninger om eventuelle begrænsninger i programmet, herunder eksempelvis tidsbegrænsninger,
  begrænsninger i hvem der kan blive medlem m.v. Herudover vil det bl.a. være relevant
  for forbrugeren at vide, hvilke fordele programmet giver forbrugeren, herunder oplysninger
  om, hvordan disse fordele udløses eller kan benyttes af forbrugeren.
  Ved brugen af salgsfremmende foranstaltninger og andre typer handelspraksis er det endvidere
  generelt en forudsætning, at de ikke konkret markedsføres eller udformes på en måde,
  der er i strid med god erhvervsskik eller forbuddet mod vildledende handlinger. Der kan således
  være knyttet så mange forbehold og begrænsninger til den salgsfremmende foranstaltning
  m.v., at forbrugeren i praksis vil have meget svært ved at opnå den fordel, der er indeholdt i
  den salgsfremmende foranstaltning.
  Efter bestemmelsens stk. 1 må de væsentlige oplysninger ikke udelades. Det vil bero på en
  konkret vurdering, om der er udeladt væsentlige oplysninger. Der skal tages hensyn til alle
  aspekter og omstændigheder ved den pågældende handelspraksis og de begrænsninger, et
  givent kommunikationsmedie måtte indebære, jf. stk. 5 og bemærkningerne hertil nedenfor.
  Bestemmelsen begrænser sig dog ikke til situationer, hvor oplysningerne er helt udeladte, da
  oplysninger heller ikke efter bestemmelsen må skjules, eller præsenteres på en uklar, uforståelig,
  dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Alle væsentlige oplysninger skal derfor fremgå
  tilstrækkeligt tydeligt og være klare, forståelige, utvetydige og gives på en i sammenhængen
  hensigtsmæssig måde.
  Ved vurderingen heraf vil det bl.a. have betydning, hvordan, hvor og hvornår oplysningerne
  gives, herunder om de gives selvstændigt eller som en del af en række andre oplysninger. Det
  vil endvidere kunne indgå i vurderingen, om der f.eks. indgår særlige elementer eller præsentationsformer
  i den pågældende handelspraksis, der vil kunne aflede forbrugerens opmærkSIDE
  75 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  somhed fra de væsentlige oplysninger. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en reklames hovedbudskab
  afleder forbrugerens opmærksomhed fra de væsentlige oplysninger. Som et eksempel
  herpå kan nævnes en situation, hvor reklamens hovedbudskab giver indtryk af, at forbrugeren
  tegner et tidsbegrænset prøveabonnement, selvom der reelt er tale om et løbende
  abonnement, og hvor oplysningen om, at det er et løbende abonnement, præsenteres på en
  måde, så forbrugeren ikke bliver opmærksom på det. Et andet eksempel er, at der gives indtryk
  af, at forbrugeren køber en bestemt vare, uden at det tydeligt fremgår, at forbrugeren
  samtidig køber et løbende abonnement.
  Ved enhver form for elektronisk markedsføring – det vil sige såvel på internettet, ved e-mail,
  sms, apps m.v. – følger det endvidere udtrykkeligt af § 9, stk. 2, i lov nr. 227 af 22. april 2002
  om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel, at betingelserne
  for reklametilbud som f.eks. rabatter, tilgift og gaver skal være let tilgængelige og
  fremlægges klart og utvetydigt.
  Det foreslås i stk. 1, 2. pkt., at § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt. For at der
  er tale om en vildledende udeladelse efter 1. pkt., skal den pågældende handelspraksis derfor
  væsentligt forvride eller forventes væsentligt at kunne forvride den økonomiske adfærd i
  forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren.
  Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 4, stk. 2 og 3.
  Det foreslås i stk. 2, hvilke oplysninger, der skal betragtes som væsentlige i forbindelse med
  købsopfordringer, og som den erhvervsdrivende dermed er forpligtet til at afgive.
  En købsopfordring er defineret i lovforslagets § 2, nr. 10, som en kommerciel kommunikation,
  hvori produktets karakteristika og pris er oplyst på en måde, som er passende i forhold til det
  anvendte kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb,
  jf. bemærkningerne hertil.
  Efter bestemmelsen skal oplysningerne ikke gives eksplicit, såfremt de allerede fremgår tydeligt
  af sammenhængen. Oplysninger om eksempelvis varers karakteristika vil ofte fremgå
  tydeligt for forbrugeren blot ved, at varerne er udstillet i en forretning, hvorfor der ikke skal
  gives yderligere særskilt oplysning om varens karakteristika. Forbrugerne vil i disse tilfælde
  kunne finde varens karakteristika ved en umiddelbar besigtigelse af varen. Såfremt dette ikke
  er muligt, f.eks. ved tekniske varer, skal der gives oplysning om varens karakteristika.
  Bestemmelsen opstiller ikke formkrav til de oplysninger, forbrugeren skal have i forbindelse
  med købsopfordringen. Kravet i den foreslåede bestemmelses stk. 1 gælder dog også for købsopfordringer.
  Det betyder, at de oplysninger, der skal gives ved købsopfordringer, ikke må
  udelades, skjules, eller præsenteres på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig
  måde.
  Oplysningerne skal som udgangspunkt gives i umiddelbar forbindelse med købsopfordringen.
  EU-Domstolen har dog i forhold til ”produktets væsentligste karakteristika” i sagen C-122/10
  SIDE 76 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  (Konsumentombudsmannen mod Ving Sverige AB) udtalt, at det er tilstrækkeligt, at alene
  visse af et produkts vigtigste karakteristika oplyses, hvis den erhvervsdrivende i øvrigt henviser
  til sin internetside, og der her findes væsentlige oplysninger om produktets vigtigste karakteristika,
  pris og øvrige forhold.
  Købsopfordringer, der består i udstilling af en vare i forretninger, vil være i overensstemmelse
  med bestemmelsen, hvis oplysningerne om pris og varens vigtigste karakteristika fremgår af
  selve varen og skiltning på varen. Oplysninger, der ikke vedrører selve varen, f.eks. om betaling
  og fortrydelsesret, kan derimod gives ved tydelig skiltning i forretningen. Købsopfordringer
  i form af reklamer skal indeholde alle de oplysninger, der fremgår af den foreslåede bestemmelse,
  såfremt de ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen.
  Det foreslås i stk. 2, nr. 1, at den erhvervsdrivende skal oplyse om produktets væsentligste
  karakteristika. Produktets vigtigste karakteristika skal ifølge den foreslåede bestemmelse
  oplyses i et omfang, der svarer til mediet og produktet.
  Såfremt der foreligger en købsopfordring, vil oplysninger om produktets karakteristika ofte
  allerede findes på grund af definitionen på en købsopfordring, jf. bemærkningerne til definitionen
  på en købsopfordring i lovforslagets § 2, nr. 10.
  Bestemmelsen har selvstændig betydning i forbindelse med udstilling af en vare i et forretningslokale,
  hvor en umiddelbar besigtigelse af varen ikke giver forbrugeren oplysninger om
  varens væsentligste karakteristika, men hvor der dog er tilstrækkelige oplysninger til, at der
  foreligger en købsopfordring.
  EU-Domstolen har i sag C-122/10 (Konsumentombudsmannen mod Ving Sverige AB) fastslået,
  at en præsentation i ord eller billeder opfylder betingelsen om oplysning om produktets
  karakteristika, herunder i situationer, hvor den samme præsentation beskriver et produkt, der
  udbydes i flere udformninger. Det afgørende er, om forbrugeren råder over tilstrækkelige
  oplysninger til at danne sig et indtryk af produktets art og karakteristika.
  Betingelserne for erhvervelse af et produkt er også en del af produktets vigtigste karakteristika.
  Det foreslås i nr. 2, at den erhvervsdrivende skal oplyse om den erhvervsdrivendes fysiske
  adresse og navn. Såfremt den erhvervsdrivende handler på vegne af en anden erhvervsdrivende,
  skal navnet og adressen på den pågældende erhvervsdrivende oplyses.
  For en forretning, som er almindeligt kendt af forbrugerne, er det tilstrækkeligt at oplyse den
  erhvervsdrivendes navn, hvis adressen kan anses for at fremgå af sammenhængen, f.eks. hvis
  der er tale om landsdækkende dagligvarekæder.
  SIDE 77 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Ved købsopfordringer, der består i udstilling af en vare i et forretningslokale, vil oplysningen
  om den erhvervsdrivendes adresse og navn fremgå af sammenhængen, og skal derfor ikke
  oplyses separat i købsopfordringen.
  Det foreslås i nr. 3, at den erhvervsdrivende skal oplyse om forhold vedrørende betaling, levering
  og gennemførelse af aftalen, i det omfang forholdene afviger fra, hvad der er sædvanligt i
  den pågældende branche.
  Det foreslås i nr. 4, at den erhvervsdrivende skal oplyse om fremgangsmåde i forbindelse med
  klagesagsbehandling i det omfang, fremgangsmåden afviger fra, hvad der er sædvanligt i den
  pågældende branche.
  Det foreslås i nr. 5, at den erhvervsdrivende skal oplyse om fortrydelsesret, afbestillingsret
  eller returret, hvis forbrugeren har en sådan ret. Oplysningspligten omfatter både rettigheder,
  der følger af lovgivning, samt rettigheder givet forbrugeren ved aftale. Der skal ved købsopfordringer
  kun gives oplysning om eksistensen af en sådan ret, men derimod ikke indholdet af
  denne ret.
  Det foreslås i nr. 6, at den erhvervsdrivende skal oplyse om produktets pris inklusive moms og
  afgifter.
  Produktets pris inkluderer ikke kun prisen for selve produktet, men også alle tillæg og gebyrer,
  som forbrugeren uundgåeligt skal betale. Det kan f.eks. være betaling for en særlig tjeneste,
  funktion eller ydelse, som knytter sig til et produkt, eller et løbende aftaleforhold, og som
  ikke har karakter af en selvstændig tjenesteydelse. Som eksempel kan nævnes brændstoftillæg,
  rengøringstillæg, faktureringsgebyrer, betalingsgebyrer og ekspeditionsgebyrer.
  Hvis der er tale om et abonnement med en bindingsperiode, vil den samlede mindstepris i
  bindingsperioden skulle oplyses.
  Moms og afgifter skal forstås som alle afgifter og skatter m.v.
  Der skal således oplyses om den samlede pris, produktet faktisk kan erhverves til. Der henvises
  i øvrigt til bemærkningerne til den foreslåede stk. 1 og den foreslåede § 5, stk. 2, nr. 5.
  Det foreslås i nr. 7, at den erhvervsdrivende skal give oplysning om yderligere omkostninger
  vedrørende fragt, levering eller porto, hvor det er relevant.
  Det foreslås i stk. 3, at hvis produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed på forhånd
  kan beregnes, skal den måde, hvorpå prisen beregnes, oplyses. Det vil f.eks. ikke være muligt
  at beregne prisen, hvis en tjenesteydelse kræver yderligere opmålinger, før prisen kan beregnes.
  SIDE 78 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det følger endvidere af stk. 3, at når omkostningerne vedrørende fragt, levering eller porto,
  ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan
  forekomme. Hvis omkostningerne til fragt afhænger af det samlede køb, vil det være en oplysning,
  som ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd. I dette tilfælde skal det oplyses, at
  der vil blive tillagt omkostninger til fragt. Ved elektronisk handel, hvor levering alene er mulig
  ved forsendelse, skal oplysningerne om, at der vil blive tillagt omkostninger til fragt gives i
  umiddelbar tilknytning til prisen Dette krav kan f.eks. overholdes ved, at der lige under oplysningen
  om prisen skrives: ”Plus leveringsomkostninger”, og oplyser et link til en side, hvor det
  fremgår, hvordan leveringsomkostningerne beregnes. Hvis leveringsomkostningerne beregnes
  som en fast procentdel af produktets pris eller et fast gebyr pr. produkt, skal leveringsomkostningerne
  derimod indregnes i produktets pris.
  Det foreslås i stk. 4, at den erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med
  enhver form for handelspraksis, herunder reklame, medmindre den fremgår tydeligt af sammenhængen.
  Bestemmelsen indeholder et generelt krav om, at den kommercielle hensigt med en erhvervsdrivendes
  handelspraksis klart skal oplyses. Formålet er at sikre, at de forbrugere, som en
  handelspraksis er rettet imod, kan identificere, at der er en kommerciel hensigt og dermed
  vurdere den pågældende handelspraksis herefter. Er der f.eks. tale om en reklame er formålet,
  at modtageren af reklamebudskabet bliver gjort opmærksom på, at der er tale om reklame og
  dermed kan vurdere budskabet i det lys.
  Det er en forudsætning for, at bestemmelsen er overtrådt, at den pågældende handelspraksis
  skal forventes væsentligt at kunne forvride den økonomiske adfærd, jf. lovforslagets § 2, nr. 6,
  jf. lovforslagets stk. 6, samt, at der ved bedømmelsen tages hensyn til begrænsninger i mediets
  beskaffenhed, jf. bestemmelsens stk. 5.
  Begrebet ”handelspraksis” er defineret i lovforslagets § 2, nr. 4, hvorefter en handelspraksis er
  ”en handling, udeladelse, adfærd, fremstilling, kommerciel kommunikation, herunder reklame
  og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg
  eller udbud af et produkt til forbrugerne”. Se nærmere om begrebet i bemærkningerne til
  lovforslagets § 2, nr. 4.
  Som eksempler på handelspraksis omfattet af bestemmelsen kan nævnes reklame, der fremtræder
  som redaktionelt stof i aviser eller blade og brug af privatpersoner til at promovere
  bestemte produkter. Det bemærkes, at nr. 11 i bilaget til loven forbyder anvendelse af redaktionelt
  indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en erhvervsdrivende har betalt for
  en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, som
  tydeligt kan identificeres af forbrugeren.
  Det er en betingelse, at den erhvervsdrivende har en kommerciel hensigt med den pågældende
  handelspraksis. Der stilles ikke krav om, at der skal foreligge en aftale, før der kan være tale
  om kommerciel hensigt. Hvis der er indgået en aftale, vil der dog altid være en kommerciel
  SIDE 79 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  hensigt. Det forhold, at en erhvervsdrivende giver en gave eller stiller en vare til rådighed for
  andre, uden at modtageren forpligtes til at bruge produktet på en bestemt måde, kan ud fra en
  konkret vurdering være en kommerciel hensigt.
  Bestemmelsen stiller krav om, at den kommercielle hensigt skal oplyses tydeligt, med mindre
  den allerede fremgår tydeligt af sammenhængen. Det er overladt til den erhvervsdrivende at
  beslutte, hvordan den kommercielle hensigt oplyses, så længe det fremgår tydeligt. Det vil sige
  på en måde, så modtageren bliver gjort opmærksom på, at her er en kommerciel hensigt. Det
  kan f.eks. ske ved, at den erhvervsdrivende direkte oplyser den kommercielle hensigt. Som
  eksempler herpå kan nævnes, at artikler i blade og aviser, som reelt er reklamer for specifikke
  produkter, tydeligt markeres som reklame.
  På de sociale medier kan personlige holdninger og kommercielle budskaber flyde sammen, og
  det kan derfor være svært for forbrugerne at gennemskue, hvornår der er tale om personlige
  holdninger, og hvornår der er tale om kommercielle budskaber. For at leve op til bestemmelsen
  er det afgørende, at den kommercielle hensigt oplyses tydeligt, eller fremgår tydeligt af
  sammenhængen, at der er en kommerciel hensigt.
  Bestemmelsen er efter omstændighederne ikke til hinder for, at en erhvervsdrivende benytter
  den særlige reklameform, der kaldes ”teasere”. Det vil sige en reklameform, hvor det ikke
  umiddelbart afsløres, at et billede eller et objekt i det offentlige rum er et led i en reklamekampagne.
  Forpligtelsen til at sørge for, at den kommercielle hensigt er oplyst, påhviler den erhvervsdrivende,
  som er ansvarlig for den pågældende handelspraksis.
  Hvis en erhvervsdrivende f.eks. betaler en privatperson eller giver privatpersonen andre fordele
  for at omtale eller på anden måde markedsføre den erhvervsdrivendes produkter, skal
  den erhvervsdrivende sikre, at det klart fremgår, at der er tale om markedsføring, eller at
  personen har modtaget betaling eller andre fordele for at omtale produktet. Har den erhvervsdrivende
  gjort, hvad der var muligt for at sikre sig, at den kommercielle hensigt er oplyst,
  men er det på trods heraf ikke sket, vil den erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke
  være ansvarlig.
  Dette udelukker ikke, at andre erhvervsdrivende vil kunne ifalde et ansvar efter straffeloven.
  Det kan f.eks. være bloggere eller andre indholdsskabere, der kan betegnes som erhvervsdrivende.
  Omvendt vil man ikke kunne straffe personer eller erhvervsdrivende, som uden at vide det
  viderebringer skjulte reklamebudskaber. Ligeledes vil der heller ikke påhvile en filmimportør
  eller en biografejer en pligt til af egen drift at undersøge, om film indeholder reklamebudskaber.
  SIDE 80 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Herudover suppleres bestemmelsen af de specifikke lovkrav om reklameidentifikation, som
  findes i radio- og fjernsynslovgivningen og e-handelsloven. Den foreslåede bestemmelse vil
  ikke berøre den nuværende radio- og fjernsynslovgivning eller Radio- og tv-nævnets kompetence.
  Det foreslås i stk. 4, 2. pkt., at § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt. For at
  udeladelsen er egnet til at vildlede efter 1. pkt., skal den pågældende handelspraksis derfor
  væsentligt forvride eller forventes væsentligt at kunne forvride den økonomiske adfærd i
  forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren jf. lovforslagets § 2, nr. 6.
  Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 4, stk. 2 og 3.
  Det foreslås i stk. 5, at der ved vurderingen af, om oplysninger er blevet udeladet efter stk. 1 og
  4, skal tages hensyn til, om den erhvervsdrivende anvender et medie, som kun giver begrænset
  plads eller tid til at formidle oplysningerne, og hvilke foranstaltninger, den erhvervsdrivende
  i givet fald har truffet for at gøre oplysningerne tilgængelige for forbrugeren på anden
  måde. Kravet om, at der skal tages hensyn til mediets art finder endvidere anvendelse i forhold
  til vurderingen af, om den kommercielle hensigt, jf. den foreslåede stk. 4, er oplyst tydeligt.
  Såfremt det anvendte medie indeholder begrænsninger i tid eller rum, vil en erhvervsdrivende
  i et vist omfang kunne gøre oplysninger tilgængelige for forbrugeren på en anden måde.
  Hvor det anvendte medie giver mulighed for i et vist omfang at gøre oplysninger tilgængelige
  for forbrugeren på en anden måde, kan det ske enten i et andet medie eller ved at henvise
  forbrugeren til at hente oplysningerne via det samme medie. En erhvervsdrivende kan f.eks. i
  en bannerannonce henvise forbrugeren til den erhvervsdrivendes hjemmeside. Forbrugeren
  må i den forbindelse ikke blive pålagt unødige udgifter.
  Det er en betingelse, at oplysningerne i den første præsentation er klare, loyale og afbalancerede
  med hensyn til fordele og ulemper. Hvis der gælder yderligere betingelser, skal det endvidere
  tydeligt oplyses, hvor disse kan findes.
  Der kan dog være væsentlige oplysninger, som det under alle omstændigheder vil være vildledende
  at udelade selv ved reklamering i medier med begrænset plads eller tid til at formidle
  oplysningerne.
  En erhvervsdrivende vil endvidere ikke frit kunne udelade væsentlige oplysninger om et produkt,
  blot fordi markedsføringen finder sted i et medie, der indebærer begrænset plads eller
  tid til at formidle oplysningerne, uden hensyntagen til, om disse begrænsninger konkret har
  været til hinder for, at oplysningerne blev givet.
  Den endelige afgørelse af, om der foreligger en overtrædelse vil bero på en konkret vurdering
  af den specifikke markedsføring.
  SIDE 81 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 7 om aggressiv handelspraksis
  Bestemmelsen er en videreførelse af den af del af den gældende lovs § 3, der vedrører aggressiv
  handelspraksis, der skader forbrugernes økonomiske interesser. Bestemmelsen medfører
  ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 5, stk. 1 og 4, samt artikel 8 og 9 i direktivet om urimelig
  handelspraksis.
  Bestemmelsen finder anvendelse på erhvervsdrivendes urimelige handelspraksis over for
  forbrugerne, før, under og efter en handelstransaktion i forbindelse med et produkt.
  Det foreslås i stk. 1, at en erhvervsdrivende i sin handelspraksis ikke må benytte chikane,
  tvang, herunder fysisk vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke
  forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt. Tvang og fysisk vold er også reguleret
  i straffeloven.
  Utilbørlig påvirkning er defineret i lovforslagets § 2, nr. 11, som udnyttelse af magtposition i
  forhold til forbrugeren til at udøve pres selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse af
  fysisk vold på en måde, som væsentligt begrænser forbrugerens evne til at træffe en informeret
  beslutning.
  Bestemmelsen omfatter f.eks. aggressive salgsmetoder som gentagende fremsendelse af produkter,
  som forbrugeren ikke har bestilt og pyramidesalg.
  Det foreslås i 2. pkt., at § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på 1. pkt. For at der er
  tale om en aggressiv handelspraksis efter 1. pkt., skal den pågældende handelspraksis derfor
  væsentligt forvride eller forventes væsentligt at kunne forvride den økonomiske adfærd i
  forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren.
  Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 4, stk. 2 og 3.
  Det foreslås i stk. 2, at der ved vurderingen af om der foreligger aggressiv handelspraksis, skal
  tages hensyn til en række omstændigheder. De pågældende omstændigheder fremgår af den
  foreslåede stk. 2, nr. 1 til 5.
  Det foreslås i stk. 2, nr. 1, at der ved vurderingen af om en handelspraksis er aggressiv skal
  tages hensyn til tidspunktet for den pågældende handelspraksis, og stedet hvor den har fundet
  sted. Det kan tillægges betydning, om markedsføringen foregår i det offentlige rum eller i den
  erhvervsdrivendes forretningslokaler, hvorfra forbrugeren let kan fjerne sig, eller på steder,
  hvor man som forbruger som udgangspunkt ikke forventer at blive udsat for markedsføring,
  f.eks. på forbrugerens bopæl, arbejdssted eller på andre steder, hvortil der ikke er offentlig
  adgang. Ifølge bestemmelsen skal der endvidere tages hensyn til den pågældende handelspraksis’
  karakter og vedholdenhed.
  SIDE 82 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i nr. 2, at der ved vurderingen af, om en handelspraksis er aggressiv, skal tages
  hensyn til anvendelse af truende eller utilbørligt sprog eller adfærd.
  Det foreslås i nr. 3, at der ved vurderingen af, om en handelspraksis er aggressiv, skal tages
  hensyn til, om den erhvervsdrivende har kendskab til og udnytter en konkret uheldig situation
  eller omstændighed, som har en så alvorlig karakter, at den indskrænker forbrugerens vurderingsevne
  til at påvirke forbrugeren. Som eksempler kan nævnes, at forbrugeren står midt i en
  skilsmisse, eller i en begravelsessituation, ved en nærtståendes død.
  Det foreslås i nr. 4, at der ved vurderingen af, om en handelspraksis er aggressiv, skal tages
  hensyn til, om den erhvervsdrivende opstiller byrdefulde og uforholdsmæssig omfattende
  hindringer, som ikke er af kontraktuel karakter, når forbrugeren ønsker at udøve sine rettigheder
  i forbindelse med en kontrakt, herunder at ophæve denne eller vælge en anden vare
  eller tjenesteydelse eller en anden leverandør. Som eksempel kan nævnes erhvervsdrivende,
  som kun har en meget kort åbningstid, eller som det i praksis er umuligt at kommunikere med,
  fordi vedkommende ikke tager sin telefon og nægter at modtage breve eller uden saglig grund
  stiller krav om, at en opsigelse f.eks. kun kan ske via telefax.
  Det foreslås i nr. 5, at der ved vurderingen af om en handelspraksis er aggressiv, skal tages
  hensyn til, om den erhvervsdrivende truer med at træffe foranstaltninger, som ifølge loven
  ikke kan træffes. Som eksempel kan nævnes, at en erhvervsdrivende foranlediger forbrugeren
  til at betale et vederlag ved at true med inkasso eller registrering i et kreditoplysningsbureau,
  selvom de lovgivningsmæssige betingelser for at tage sådanne skridt ikke er opfyldt.
  I nr. 24-31 i bilaget til loven er oplistet en række former for aggressiv handelspraksis som
  altid vil være ulovlig.
  SIDE 83 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 8 om former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive
  Den foreslåede bestemmelse erstatter bemyndigelsesbestemmelsen i den gældende markedsføringslovs
  § 3, stk. 4, idet bilaget til bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig
  markedsføring i forbrugerforhold, som er udstedt med hjemmel i den gældende markedsføringslovs
  § 3, stk. 4, gøres til bilag I til selve loven.
  Bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Formålet med at knytte bilaget til selve loven er at øge synligheden og kendskabet til, at der
  findes en række former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive og
  hvor en vurdering af, om de er egnet til at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren,
  derfor ikke er nødvendig.
  Bilag I er en implementering af bilag I til direktivet om urimelig handelspraksis, der indeholder
  en liste over forskellige konkrete former for handelspraksis, som under alle omstændigheder
  skal betragtes som urimelige, og som derfor forbydes, jf. direktivets artikel 5, stk. 5.
  Listen skal ifølge direktivets artikel 5, stk. 5, anvendes i samtlige medlemsstater og må kun
  ændres ved en revision af direktivet.
  Det foreslås, at en erhvervsdrivende, uanset §§ 5-7, ikke må anvende de former for handelspraksis,
  der er opregnet i lovens bilag 1.
  De første 23 former for handelspraksis vedrører vildledende handelspraksis, mens de sidste 8
  former vedrører aggressiv handelspraksis.
  Der kan ikke sluttes modsætningsvis, således at en handelspraksis, der ikke er optaget på bilag
  I, kan anses for at være lovlig. De former for handelspraksis, som ikke er opregnet i bilaget,
  skal derimod altid vurderes konkret på baggrund af lovforslagets §§ 5-7.
  SIDE 84 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 9 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
  Den foreslåede bestemmelse viderefører med visse sproglige justeringer § 6 i den gældende
  markedsføringslov, bortset fra stk. 3 og 4, der er nye.
  I stk. 2 lægges der i bemærkningerne op til en bredere fortolkning af ”egne tilsvarende produkter”,
  hvilket vil medføre ændringer af retstilstanden.
  Med stk. 3 indføres lempeligere regler for uanmodet elektronisk post i visse forhold mellem
  erhvervsdrivende, hvor der er et særligt praktisk behov for at kunne kommunikere elektronisk
  mellem de erhvervsdrivende, uden der nødvendigvis er et forudgående formelt samtykke,
  og hvor risikoen for misbrug er lav, dels på grund af den forudsatte relation mellem afsender
  og modtager, dels på grund af de øvrige kriterier for bestemmelsens anvendelse.
  Derudover er der ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 13 i e-databeskyttelsesdirektivet.
  Formålet med bestemmelsen er at beskytte forbrugere, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder
  mod at blive overbebyrdet med uønskede uanmodede henvendelser via bl.a. e-mails,
  som er en væsentlig nemmere og billigere kommunikationsform end fysiske breve. Anvendelse
  af elektronisk post til markedsføring kan således virke generende, påføre modtageren omkostninger
  og lægge beslag på modtagekapacitet.
  Bestemmelsen indebærer navnlig, at uanmodet markedsføring ved brug af elektronisk post,
  automatisk telefonopkaldssystem og telefax forbydes, medmindre forholdet er omfattet af
  undtagelsen i stk. 2 eller stk. 3.
  Bestemmelsen indebærer endvidere, at det ved direkte markedsføring over for fysiske personer
  med andre former for fjernkommunikation sikres, at modtagerne på en nem måde kan
  frabede sig markedsføringen.
  Bestemmelsen gælder kun ved direkte markedsføring. Ved direkte markedsføring forstås, at
  den erhvervsdrivendes henvendelse sendes til en bestemt person. Det er uden betydning, om
  der er tale om enslydende reklamemeddelelser sendt til flere personer.
  Der foreligger også direkte markedsføring i tilfælde, hvor reklamemateriale f.eks. lægges i
  adresserede kuverter med kontoudtog m.v. (»kuvertfyld«).
  Adresseløse forsendelser, tilbudsaviser, tv-reklamer eller lignende, der sendes til en ubestemt
  kreds af mulige aftagere, er ikke direkte markedsføring.
  Det foreslås i stk. 1, at elektronisk post, automatiserede opkaldsanordninger og telefax ikke
  må anvendes til markedsføring over for nogen, medmindre modtageren forudgående har
  afgivet samtykke til at modtage markedsføring (opt-in model).
  SIDE 85 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Begrebet elektronisk post skal forstås som enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse,
  lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som lagres i nettet i
  modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren, jf. lovforslagets § 2, nr.
  15.
  Ved automatisk opkaldssystem forstås automatiserede opkaldssystemer og kommunikationssystemer
  uden menneskelige indgreb. Ved opringningen meddeles der automatisk et indtalt
  reklamebudskab.
  Forbuddet gælder uanmodet henvendelse med henblik på direkte markedsføring.
  Bestemmelsen dækker enhver form for markedsføring herunder imagemarkedsføring.
  Bestemmelsen stiller krav om, at den erhvervsdrivende skal indhente modtagerens samtykke.
  Den erhvervsdrivende kan således ikke benytte elektroniske adresser, der er oplyst af andre.
  Øvrige koncernselskaber er i denne forbindelse ikke den samme erhvervsdrivende. Betingelserne
  for indhentelse af et lovligt samtykke er nærmere beskrevet i bemærkningerne til § 2,
  nr. 16.
  Samtykket skal være indhentet, før den erhvervsdrivende retter henvendelse ved brug af
  elektronisk post m.v. Et samtykke kan derfor f.eks. ikke indhentes ved at sende en mail til
  modtageren.
  Forbuddet mod uanmodet markedsføring gælder, uanset om modtageren er erhvervsdrivende
  eller forbruger, og uanset om modtageren er en fysisk eller en juridisk person, jf. ordet »nogen
  «.
  Den erhvervsdrivende skal give en let og gebyrfri adgang til at tilbagekalde samtykket. Muligheden
  for at tilbagekalde samtykket skal som minimum tilbydes via samme kommunikationstjeneste.
  Har kunden f.eks. givet sit samtykke via sms, skal kunden som minimum kunne tilbagekalde
  sit samtykke via sms.
  Det foreslås, at stk. 2 skal indeholde en undtagelse til forbuddet i stk. 1.
  I lighed med den foreslåede stk. 1, er undtagelsen i stk. 2 ikke begrænset til at gælde i forbrugerforhold,
  men gælder markedsføring pr. elektronisk post til alle kunder, uanset om vedkommende
  er forbruger, erhvervsdrivende eller en offentlig myndighed.
  For at være omfattet af stk. 2, er det en forudsætning, at kunden selv har oplyst sin elektroniske
  adresse til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende kan således ikke benytte elektroniske
  adresser, der er oplyst af andre. Øvrige koncernselskaber er i den forbindelse ikke den
  samme erhvervsdrivende.
  SIDE 86 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er ligeledes en betingelse, at oplysningen er givet i forbindelse med salg af en vare eller en
  tjenesteydelse. Den erhvervsdrivende kan således kun benytte adresser, der er afgivet i forbindelse
  med indgåelse af en aftale om salg af et produkt.
  Det er endvidere et krav, at kunden samtidig klart og utvetydigt bliver oplyst om, at adressen
  vil kunne blive benyttet til fremsendelse af reklame, samt om muligheden for at vælge dette
  fra.
  En erhvervsdrivende, der under andre omstændigheder kommer i besiddelse af en kundes
  elektroniske adresse, vil ikke kunne gøre brug af undtagelsen. Potentielle kunder, der har vist
  interesse for et produkt, men ikke har gennemført et køb, er ikke omfattet af undtagelsen. Den
  erhvervsdrivende vil derfor skulle indhente et lovligt samtykke efter den foreslåede stk. 1 i
  disse tilfælde.
  Muligheden for at reklamere ved fremsendelse med elektronisk post er desuden begrænset til
  markedsføring af egne tilsvarende produkter. Den erhvervsdrivende skal specificere, hvad der
  forstås ved egne tilsvarende produkter over for modtageren på tidspunktet for den erhvervsdrivendes
  registrering af adressen, ellers skal egne produkter fortolkes snævert. Det er en
  konkret vurdering, hvad der forstås ved egne tilsvarende produkter. Det er ikke afgørende,
  hvad den erhvervsdrivende forstår ved egne tilsvarende produkter. Det afgørende er de forventninger,
  den erhvervsdrivende har skabt hos forbrugeren i forbindelse med afgivelsen af
  adressen, om, hvad der er den erhvervsdrivendes egne tilsvarende produkter. Tilsvarende
  produktgrupper, som den erhvervsdrivende selv forhandler, er ikke nødvendigvis begrænset
  til identiske produkter. Har man eksempelvis købt et par bukser i et stormagasin, der sælger
  mange forskellige typer af varer, og i forbindelse hermed afgivet sin elektroniske adresse, vil
  den erhvervsdrivende fremover kunne sende reklamer for stormagasinets øvrige varesortiment
  med elektronisk post, hvis det er oplyst over for kunden. Hvis den erhvervsdrivende
  ikke har oplyst noget, skal dette fortolkes snævert.
  Endvidere er det som nævnt en betingelse, at kunden i forbindelse med afgivelsen af sin elektroniske
  adresse klart og utvetydigt er blevet oplyst om muligheden for at frabede sig fremtidig
  markedsføring. Det skal således være muligt for kunden i forbindelse med afgivelsen af sin
  elektroniske adresse at meddele, at vedkommende ikke ønsker at modtage reklame med elektronisk
  post. Det skal også være let og uden omkostninger for kunden at frabede sig markedsføring.
  Muligheden for at melde fra skal ligeledes fremgå af alle henvendelser fremover, således at
  kunden, hver gang denne modtager markedsføring med elektronisk post, bliver oplyst om
  muligheden for at frabede sig fremtidig markedsføring. Muligheden for at frabede sig fremtidige
  henvendelser skal som minimum tilbydes via samme kommunikationstjeneste. Modtager
  kunden f.eks. henvendelser via sms, skal kunden som minimum fremtidigt kunne frabede
  sådanne henvendelser via sms. Enhver elektronisk markedsføring skal indeholde vejledning
  om, hvordan man nemt og gebyrfrit framelder sig fremtidige reklamer. Frameldingssystemet
  SIDE 87 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  skal være indrettet således, at den der foretager en sådan framelding modtager en bekræftelse
  herpå.
  Den erhvervsdrivende har efter bestemmelsen alene ret til at fremsende sin markedsføring pr.
  elektronisk post. Fremsendelse af markedsføringsmateriale pr. fax eller brug af telefonisk
  opkaldsmaskine vil fortsat skulle følge reglerne i stk. 1 og kræver dermed et forudgående
  samtykke. Hvis den erhvervsdrivende ønsker at benytte andre fjernkommunikationssystemer,
  som f.eks. almindelig post, skal reglerne i stk. 5 følges.
  Det foreslås i stk. 3, 1. pkt., at en erhvervsdrivende kan rette henvendelse til en bestemt person
  hos en anden erhvervsdrivende ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring
  af egne produkter, når der er et kundeforhold mellem de to erhvervsdrivende.
  Begrebet ”erhvervsdrivende” skal forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i § 2, nr.
  2. Almennyttige foreninger vil således også være omfattet af begrebet, hvis foreningen er afsender
  af den pågældende markedsføring, og afsendelsen er udslag af erhvervsmæssig virksomhed.
  Derimod vil almennyttige foreninger som udgangspunkt ikke være ”erhvervsdrivende”
  i bestemmelsens forstand, hvis foreningen er modtager af den pågældende markedsføring,
  med mindre henvendelsen vedrører en aktivitet i foreningen, som må betragtes som en erhvervsaktivitet,
  f.eks. en markedsføringsmail der sendes til den ansatte i foreningen, der har
  med foreningens kursusvirksomhed at gøre, og hvor markedsføringen vedrører foreningens
  kursusvirksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til definitionen på ”erhvervsdrivende”
  i § 2, nr. 2, og til bemærkningerne til lovens anvendelsesområde.
  Bestemmelsen vedrører elektronisk post sendt til en personhenførbar elektronisk adresse hos
  den modtagende erhvervsdrivende, f.eks. hans.hansen@virksomhed.dk, hvorimod generiske
  virksomhedsadresser, f.eks. info@virksomhed.dk ikke er omfattet. Dette følger af kravet om,
  at henvendelsen skal være rettet til ”en bestemt person” hos den anden erhvervsdrivende. Der
  kan både være tale om en ansat, et ledelsesmedlem, en partner m.v.
  Den afsendende erhvervsdrivende må kun markedsføre sine egne produkter. Der kan derfor
  ikke markedsføres produkter fra andre erhvervsdrivende, herunder koncernforbundne selskaber,
  medmindre der er givet fornødent samtykke hertil efter stk. 1. ”Egne produkter” omfatter
  dog også f.eks. rabataftaler som den erhvervsdrivende har indgået med tredjemand som
  den erhvervsdrivendes kunder eller medlemmer kan drage fordel af, når indgåelsen af sådanne
  aftaler udgør en del af den forudsatte kunde- eller medlemsrelation mellem afsender og
  modtager.
  Der er dog ikke en begrænsning som i stk. 3 om, at der kun må markedsføres ”tilsvarende”
  produkter som ved tidligere salg imellem parterne. Det er heller ikke et krav, at modtagerens
  elektroniske adresse er modtaget i forbindelse med tidligere salg af produkter, eller at den
  elektroniske adresse er modtaget direkte fra modtageren. Disse begrænsninger anses for
  unødvendige i eksisterende kundeforhold mellem erhvervsdrivende, når der samtidig gives de
  yderligere beskyttelsesværn for den enkelte modtager, som foreslås i 3. pkt.
  SIDE 88 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsens 1. pkt. gælder således kun eksisterende kundeforhold. Et kundeforhold anses
  for at være eksisterende, hvis der har været et salg af et produkt mellem parterne inden for
  det seneste år, og kunderelationen ikke er blevet opsagt. Erhvervsmæssigt medlemskab af
  foreninger betragtes i denne sammenhæng også som et kundeforhold. Det gælder f.eks. hvor
  en erhvervsdrivende er medlem af en erhvervsorganisation, en brancheforening eller en anden
  forening, hvor den erhvervsdrivende er medlem for at varetage sine erhvervsmæssige
  interesser. I medlemsrelationer anses forholdet for at eksistere, indtil en eventuel opsigelse af
  medlemsskabet er trådt i kraft.
  Kundeforholdet skal vurderes på virksomhedsniveau, mens selve afsendelsen og modtagelsen
  af elektronisk post efter 1. pkt. sker på individniveau i de involverede virksomheder. Såfremt
  kunden er en del af en koncern, må der ikke sendes uanmodet markedsføring til ansatte m.v. i
  kundens koncernselskaber.
  Den foreslåede øgede fleksibilitet for afsendelse af uanmodet elektronisk post i eksisterende
  kundeforhold hænger sammen med, at der i eksisterende kundeforhold er en loyalitetspligt og
  en gensidig afhængighed, der gør, at parterne vil være meget tilbageholdende med decideret
  spam, idet afsenderen i så fald risikerer at skade den eksisterende relation. Samtidig er der i
  eksisterende kundeforhold et særligt praktisk behov for at få fjernet den retlige uklarhed, der
  er i dag, om hvor grænsen går for lovlig og ulovlig elektronisk post til en kunde.
  Det foreslås i bestemmelsens 2. pkt., at en erhvervsdrivende også må rette henvendelse til en
  bestemt person hos en anden erhvervsdrivende ved brug af elektronisk post med henblik på
  direkte markedsføring af egne produkter, når afsenderen har fået modtagerens elektroniske
  adresse direkte fra modtageren i forbindelse med erhvervsmæssig kontakt mellem de to personer.
  Med ”erhvervsmæssig kontakt” forstås, at den elektroniske adresse skal være udvekslet mellem
  modtager og afsender i en erhvervsmæssig sammenhæng. Hvis afsender fx har fået modtagerens
  elektroniske adresse på et møde, en messe, et kursus eller lignende, er kravet om
  erhvervsmæssig kontakt opfyldt.
  Bestemmelsens 2. pkt. supplerer 1. pkt. Mens 1. pkt. er baseret på virksomhedsrelationen
  mellem afsender og modtager (kunde-/medlemsforhold), er 2. pkt. baseret på personrelationen
  mellem afsender og modtager. I 2. pkt. er det et kriterium, at afsenderen har modtaget den
  pågældende elektroniske adresse direkte fra modtageren, mens det ikke er et krav i 1. pkt. Når
  der ikke er en eksisterende virksomhedsrelation mellem afsender og modtager, må der således
  stilles større krav til personrelationen mellem afsender og modtager.
  Når man som repræsentant for en erhvervsdrivende udleverer sin arbejdsrelaterede elektroniske
  adresse til en person, der repræsenterer en anden erhvervsdrivende, og udleveringen af
  adressen sker i en erhvervsmæssig sammenhæng, er det unødvendigt restriktivt at kræve alle
  formelle betingelser for et informeret, specifikt og utvetydigt samtykke opfyldt, før der må
  sendes arbejdsrelateret markedsføring til den person, der har udleveret sin elektroniske arSIDE
  89 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  bejdsadresse. Dette gælder også, selvom der ikke er en eksisterende kunde- eller medlemsrelation
  mellem de virksomheder, som de to personer repræsenterer.
  Hertil kommer de yderligere beskyttelsesværn for modtageren, som foreslås i bestemmelsens
  3. pkt.
  Det foreslås i bestemmelsens 3. pkt., at der kun må sendes markedsføring, som har relevans
  for den pågældende modtagers arbejdsfunktion. Modtageren skal endvidere klart og utvetydigt
  have mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig yderligere elektronisk markedsføring ved
  hver henvendelse.
  Kravene gælder både, hvor markedsføringen sendes som led i et eksisterende kunde- eller
  medlemsforhold, jf. 1. pkt., og hvor markedsføringen sendes efter direkte modtagelse af adressen
  i forbindelse med en erhvervsmæssig kontakt mellem de to personer, jf. 2. pkt.
  Kravet om, at der kun må sendes markedsføring, som har relevans for den pågældende modtagers
  arbejdsfunktion, betyder, at markedsføringen skal ligge inden for den pågældende
  modtagers arbejdsområder i virksomheden. En ansat, der arbejder med it-sikkerhed, må tilsendes
  markedsføring, der er relevant for virksomhedens it-sikkerhed, mens en ansat, der
  arbejder med indkøb, må tilsendes markedsføring, der er relevant for virksomhedens indkøbsfunktion.
  Markedsføringen skal således være tilpasset den enkelte modtager. Ønsker
  afsenderen at afsende bredere form for markedsføring, må der indhentes samtykke efter stk.
  1, eller betingelserne efter stk. 2 skal være opfyldt. En bred udsendelse til mange modtagere i
  samme virksomhed, vil endvidere kunne være i strid med god markedsføringsskik efter § 3.
  Kravet om, at der kun må sendes markedsføring, som har relevans for den pågældende modtagers
  arbejdsfunktion, skal dels sikre modtageren mod irrelevant markedsføring, dels sikre at
  reglens anvendelsesområde reelt er begrænset til de tilfælde, hvor der er en eksisterende
  relation mellem parterne enten på virksomhedsniveau- eller personligt niveau, som er indgående
  nok til, at afsenderen er bekendt med, hvad der har relevans for modtagerens arbejdsfunktion.
  Retten for modtageren til at frabede sig yderligere elektroniske markedsføringshenvendelser
  modsvares af en pligt for afsenderen til at respektere en sådan framelding.
  Såfremt modtageren bestrider, at bestemmelsens betingelser for afsendelse af uanmodet elektronisk
  markedsføring er opfyldt, er det afsenderen, der har bevisbyrden. Afsenderen skal
  derfor kunne dokumentere, at der er eller har været et kundeforhold inden for det sidste år,
  hvis afsenderen påberåber sig bestemmelsens første punktum, og afsenderen skal kunne dokumentere,
  hvor og hvornår den elektroniske adresse er modtaget, hvis afsenderen påberåber
  sig bestemmelsens andet punktum. Afsenderen skal endvidere kunne oplyse, hvor informationen
  om modtagerens arbejdsfunktion kommer fra.
  SIDE 90 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i stk. 4 at fastsætte et forbud mod at rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk
  post med henblik på direkte markedsføring, hvis markedsføringen ikke klart kan identificeres
  som sådan.
  Det er et krav efter bestemmelsen, at hvis markedsføringen omhandler reklametilbud som
  f.eks. rabatter, præmier eller tilgift skal de klart kunne identificeres som sådanne, og betingelserne
  for at opnå dem skal være let tilgængelige og fremlægges klart og utvetydigt. Det samme
  gælder salgsfremmende konkurrencer eller spil.
  Betingelserne i stk. 4 svarer til kravene om identifikation af kommerciel kommunikation i den
  gældende e-handelslovs § 9.
  Bestemmelsen stiller også krav om, at der skal være en adresse, som modtageren kan henvende
  sig til for at få standset sådanne henvendelser. Et link, hvor modtageren kan frabede sig
  sådanne henvendelser, vil også opfylde kravet.
  Endelig indeholder bestemmelsen et forbud mod, at modtageren i sådanne henvendelser,
  opfordres til at besøge websteder, der er i strid med bestemmelsens stk. 4, nr. 1-4.
  Det foreslås i stk. 5, at andre midler til fjernkommunikation end elektronisk post, telefax og
  automatiske opkaldssystemer ikke må anvendes til direkte markedsføring over for fysiske
  personer, hvis modtageren har frabedt sig det enten direkte over for den erhvervsdrivende
  eller ved en markering i CPR (opt-out model). Det er uden betydning om, den fysiske person
  er forbruger eller erhvervsdrivende.
  Det kan i praksis være vanskeligt at afgrænse, hvad der menes med ”andre midler til fjernkommunikation
  end elektronisk post, telefax og automatiske opkaldssystemer”. Den teknologiske
  udvikling skaber hele tiden nye måder at markedsføre sig på, herunder hvordan de erhvervsdrivende
  henvender sig til modtageren af markedsføringen. Den foreslåede bestemmelse
  opsamler de tilfælde, som ikke falder ind under definitionen på elektronisk post m.v.
  Forbrugeraftalelovens regler om forbud mod uanmodet telefonisk henvendelse gælder uændret.
  Der gælder visse undtagelser fra forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse, bl.a.
  for henvendelser om tegning af forsikring og om tegning af avisabonnement m.v. Den foreslåede
  § 9, stk. 5, indebærer, at forbrugerne skal have mulighed for at frabede sig sådanne henvendelser.
  For at overholde loven skal en erhvervsdrivende sammenholde den adresseliste, man vil benytte
  ved direkte markedsføring, med den fortegnelse, som udarbejdes af CPR med virkning
  for et kvartal af gangen, også kaldet Robinson-listen.
  Hvis en erhvervsdrivende ved undersøgelse i CPR - typisk i forbindelse med ajourføring af
  adresselister - er blevet bekendt med en forbrugers markering, skal den erhvervsdrivende
  respektere markeringen. Dette har praktisk betydning i forhold til de personer, som har navSIDE
  91 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  ne- og adressebeskyttelse i CPR, og som derfor ikke kan anføres på de fortegnelser, som CPR
  skal udarbejde.
  Det foreslås præciseret i stk. 6, at en erhvervsdrivende, der har indhentet gyldigt samtykke,
  kan se bort fra adressebeskyttelsen i CPR.
  Det foreslås i stk. 7, at erhvervsdrivende i disse tilfælde - samtidig med markedsføringen – skal
  oplyse modtageren om retten til at frabede sig direkte markedsføring. Oplysningen skal være
  klar og utvetydig. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at oplysningen gives i den erhvervsdrivendes
  almindelige forretningsbetingelser, som udleveres til modtageren.
  Efter stk. 7, 2. pkt., skal modtageren samtidig anvises en let og gebyrfri måde at frabede sig
  direkte markedsføring fra den erhvervsdrivende. Muligheden for at tilbagekalde samtykket
  skal som minimum tilbydes via samme kommunikationstjeneste. Har kunden f.eks. givet sit
  samtykke via sms, skal kunden som minimum kunne tilbagekalde sit samtykke via sms. Den
  erhvervsdrivende må dog gerne tilbyde supplerende muligheder for at framelde sig markedsføring,
  såfremt denne mulighed er nemmere at anvende for modtageren, f.eks. via et link.
  Som nævnt gælder stk. 7 kun ved henvendelser til fysiske personer. Det er uden betydning, om
  den pågældende er forbruger eller erhvervsdrivende.
  Det foreslås i stk. 8, at erhvervs-og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan
  erhvervsdrivende skal oplyse fysiske personer om adgangen til at frabede sig kommercielle
  henvendelser. Der kan også fastsættes nærmere regler om, på hvilken måde modtagere
  skal kunne frabede sig denne form for markedsføring.
  SIDE 92 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 10 om handelspraksis rettet mod børn og unge
  Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende markedsføringslovs § 8, stk.
  2 og 3, dog er ordet ”handelspraksis” anvendt i stedet for ”markedsføring”. Der er alene tale
  om en sproglig tilretning, da begrebet markedsføring i den gældende markedsføringslov blev
  anset for at dække over det samme som begrebet handelspraksis.
  Bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførsel af EU-regler.
  Det følger af bestemmelsen, at den pågældende handelspraksis skal være rettet mod børn og
  unge. I forhold til vurderingen af hvornår en handelspraksis er rettet mod børn og unge, henvises
  der til bemærkningerne under § 3, stk. 2.
  Det foreslås, at stk. 1 supplerer den generelle bestemmelse i § 3, stk. 2, med et konkret forbud
  mod brug af visse pågående virkemidler i handelspraksis rettet mod børn og unge. Denne
  bestemmelse er en videreførelse af den gældende § 8, stk. 2, og der er ikke tilsigtet en ændring
  af retstilstanden. Bestemmelsen er desuden i vidt omfang baseret på ICC-kodeks for reklamepraksis’
  regler om reklamering over for børn og unge.
  Handelspraksis, som opfordrer til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd er forbudt.
  Det vil ligeledes være forbudt på utilbørlig måde at benytte vold, frygt eller overtro som virkemidler.
  Handelspraksis, der tilskynder til voldshandlinger, mobning eller lignende, vil ikke være tilladt.
  Det samme gælder, hvis en konkret handelspraksis på utilbørlig måde bruger drab, vold
  eller mishandling som virkemiddel. Eksempelvis vil det ikke være tilladt at illustrere en reklame
  for legetøjspistoler med realistiske skuddueller mellem soldater.
  Endvidere må den konkrete handelspraksis ikke uden pædagogisk, samfundsmæssig eller
  anden saglig begrundelse indeholde afbildning eller beskrivelser af farlige situationer eller af
  situationer, der tilsidesætter almindelig sikkerhed. Det kunne f.eks. være en reklame, hvor
  man viser modeller med plastikposer over hovederne, og hvor det vil være forbundet med
  stor fare, hvis børn inspireret af reklamen gør det samme. Eller reklamer, hvori personer omgås
  uforsvarligt med ild.
  Bestemmelsens stk. 2 supplerer også den foreslåede § 3, stk. 2, med et konkret forbud. Ifølge
  den foreslåede bestemmelse er enhver omtale eller billeder af eller henvisning til rusmidler,
  herunder alkohol, i forbindelse med handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år forbudt.
  Denne bestemmelse er en videreførelse af den gældende § 8, stk. 3, og der er ikke tilsigtet
  en ændring i retstilstanden.
  Handelspraksis vedrørende f.eks. alkoholholdige drikkevarer må dermed ikke rette sig mod
  børn og unge, uanset hvilken form den antager, hvilket betyder, at enhver form for omtale af
  SIDE 93 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  rusmidler, herunder alkohol, i f.eks. reklamer rettet mod børn og unge vil være i strid med
  bestemmelsen. Det er således ikke tilladt, at en rejsearrangør, der i sin handelspraksis retter
  sig mod unge under 18 år, anfører, at der under rejsen f.eks. besøges et antal barer og diskoteker
  i løbet af natten, hvor der serveres øl m.v., og at der er fri bar eller billige drinks, eller at
  der er ”happy hour”, ”pubcrawl” eller lignende, da disse begreber henviser til indtagelse af
  alkohol.
  Mange sager vedrørende erhvervsdrivendes handelspraksis i forhold til alkoholholdige produkter
  over for børn og unge bliver i dag behandlet i Alkoholreklamenævnet. Nævnet sender
  sagerne videre til Forbrugerombudsmanden til behandling efter markedsføringslovens regler
  i de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende, hvis markedsføring i Alkoholreklamenævnet er blevet
  erklæret i strid med retningslinjernes totalforbud over for børn og unge, ikke vil rette sig efter
  kritikken og ikke vil indstille den pågældende handelspraksis.
  Forbrugerombudsmanden har stadig mulighed for at tage sager op af egen drift eller oversende
  disse til Alkoholreklamenævnet.
  SIDE 94 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 11 om mærkning og emballering
  Den foreslåede bestemmelse viderefører bemyndigelsesbestemmelsen i den gældende markedsføringslovs
  § 17, stk. 2.
  Hjemmelsbestemmelsen er udnyttet til at gennemføre en række EU-direktiver, og vil herudover
  kunne anvendes af erhvervs- og vækstministeren i særlige tilfælde, hvor der, af hensyn til
  forbrugeroplysningen og til skabelsen af lige konkurrencevilkår på markedet, opstår behov
  for, at ministeren fastsætter regler om mærkning med f.eks. bestemte varebetegnelser.
  Det foreslås i stk. 1, nr. 1, at erhvervs- og vækstministeren gives mulighed for, at der kan udstedes
  bekendtgørelser, der forbeholder bestemte varebetegnelser og symboler til bestemte
  varer.
  Det foreslås i nr. 2, at erhvervs- og vækstministeren gives mulighed for at udstede bekendtgørelser,
  der påbyder mærkning med bestemte varebetegnelser, symboler eller oplysninger om
  blandt andet indhold, sammensætning og egenskaber i øvrigt.
  Hjemlen er anvendt til at udstede følgende bekendtgørelser, der gennemfører EU-direktiver:
  Bekendtgørelse nr. 122 af 6. marts 1973 om krystalglasvarer, og bekendtgørelse nr. 759 af 15.
  september 1995 om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddele af fodtøj med henblik
  på salg i detailledet.
  SIDE 95 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 12 om dokumentation af faktiske forhold
  Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende markedsføringslovs § 3, stk.
  3.
  Bestemmelsen blev indført med inspiration fra det dagældende direktiv om vildledende og
  sammenlignende reklame fra 1984. Siden 2006 har bestemmelsen ligeledes implementeret
  artikel 12, litra a, i direktivet om urimelig handelspraksis.
  Det følger af den foreslåede bestemmelse, at erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden
  af faktuelle oplysninger.
  Kravet gælder ikke udsagn, som har karakter af almindelige anprisninger. Anprisninger er
  f.eks., når en erhvervsdrivende fremsætter overdrevne udtalelser eller udtalelser, som ikke er
  beregnet til at blive opfattet bogstaveligt. F.eks. når erhvervsdrivende reklamerer med, at de
  har byens venligste betjening.
  Den erhvervsdrivende skal fremlægge bevis for rigtigheden af faktiske forhold, som den erhvervsdrivende
  gør gældende, såfremt Forbrugerombudsmanden eller en anden håndhævelsesmyndighed,
  herunder domstolene, anmoder om det. Det skal under hensyn til de legitime
  interesser hos den erhvervsdrivende og enhver anden part i sagen være relevant i det pågældende
  tilfælde.
  Der stilles ikke krav om, at den erhvervsdrivende ligger inde med behørig dokumentation for
  rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold for at kunne anvende en given oplysning i markedsføringen.
  Oplysningen skal dog efterfølgende kunne dokumenteres inden for rimelig tid,
  såfremt en håndhævelsesmyndighed anmoder om det.
  SIDE 96 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 13 om prisoplysninger
  Den foreslåede bestemmelse er ny og træder i stedet for den gældende lovs § 13, stk. 1-3, der
  foreslås ophævet.
  Bestemmelsen fastlægger, at erhvervsdrivende, der udbyder produkter til forbrugerne, i deres
  handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om prisen efter de nærmere regler fastsat af erhvervs-
  og vækstministeren efter bestemmelsens stk. 2.
  Den gældende § 13, stk. 1, indeholder en forpligtelse for den erhvervsdrivende til at oplyse om
  prisen for en vare som en samlet pris inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre
  afgifter, dvs. at varens totalpris skal oplyses.
  Ophævelsen af § 13, stk. 1, medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden, da der i bekendtgørelse
  nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for
  forbrugsvarer allerede er fastsat regler om prisoplysning for varer, der i det væsentlige svarer
  indholdsmæssigt til oplysningskravene i den gældende § 13, stk. 1.
  Den gældende § 13, stk. 2, indeholder en generel forpligtelse til at give prisoplysninger ved
  udbud af tjenesteydelser til forbrugere på tilsvarende måde som for varer.
  Forpligtelsen gælder, når der sælges eller kan bestilles tjenesteydelser fra den erhvervsdrivendes
  faste forretningssted, dvs. egentlige forretningslokaler eller værksteder, som forbrugerne
  normalt har adgang til. Som eksempler kan nævnes frisørsaloner og fitnesscentre. Der
  skal også gives prisoplysninger, når der kan bestilles eller købes tjenesteydelser elektronisk,
  f.eks. på den erhvervsdrivendes hjemmeside.
  Ophævelsen af § 13, stk. 2, medfører en materiel ændring af retstilstanden. Efter forslaget vil
  forpligtelsen til at give prisoplysninger ved udbud af tjenesteydelser primært være reguleret
  af bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger
  til tjenestemodtagere.
  Forskellen består i, at den erhvervsdrivende altid skal give oplysningerne om pris efter den
  gældende § 13, stk. 2, mens oplysningerne efter bekendtgørelsen om oplysninger til tjenestemodtagere
  alene skal gives, hvis tjenesteyderen på forhånd har fastsat en pris for en given
  type ydelse eller efter anmodning fra tjenestemodtageren.
  Rent tidsmæssigt adskiller oplysningskravet i den gældende § 13, stk. 2, sig også fra bekendtgørelsen,
  da oplysningerne efter § 13, stk. 2, skal gives ved mærkning, skiltning eller på anden
  tydelig vis, mens oplysningerne efter bekendtgørelsen skal gives i god tid inden kontraktens
  indgåelse eller, hvis der ikke foreligger en aftale, inden tjenesteydelsens udførelse.
  Endelig har den forslåede § 13, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 5, et snævrere anvendelsesområde end den
  gældende § 13, stk. 2, idet bekendtgørelsen om oplysninger til tjenestemodtagere grundlæggende
  finder anvendelse på alle tjenesteydelser, som ikke udtrykkeligt er udelukket herfra.
  SIDE 97 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bekendtgørelsen dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet, såsom turisme og
  håndværksvirksomhed, mens følgende sektorer er undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde:
  Ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse, finansielle tjenesteydelser,
  elektroniske kommunikationstjenester og – netværk, samt tilhørende faciliteter, tjenesteydelser
  på transportområdet, tjenesteydelser, der udbydes af vikarbureauer, tjenesteydelser på
  sundhedsområdet, audiovisuelle tjenesteydelser og radiospredning, spil, virksomhed, som er
  forbundet med udøvelse af offentlig myndighed, sociale tjenesteydelser, private vagttjenester
  samt tjenesteydelser, der udføres af officielt udnævnte notarer og fogeder.
  Det bemærkes dog, at den foreslåede § 13, stk. 1, skal anvendes i sammenhæng med forslagets
  § 6, stk. 1 og 2, der bestemmer, at den erhvervsdrivende ved købsopfordringer skal give en
  række oplysninger, herunder oplysninger om prisen inklusive moms og afgifter. Da den erhvervsdrivendes
  i sin handelspraksis over for forbrugerne i langt de fleste tilfælde vil gøre
  brug af købsopfordringer, er det selvstændige anvendelsesområde for den foreslåede § 13, stk.
  1, meget snævert.
  Den gældende § 13, stk. 3, 1. pkt., bestemmer, at kravene i § 13, stk. 1 og 2, samt de i medfør af
  den § 13, stk. 8, fastsatte regler også skal opfyldes, når der gives prisoplysninger i annoncer
  m.v.
  Det følger af den gældende § 13, stk. 3, 1. pkt., at når der i annoncer eller andet markedsføringsmateriale
  oplyses om prisen for enten varer eller tjenesteydelser, skal oplysningerne i
  stk. 1 eller 2, samt de i medfør af stk. 8 fastsatte regler iagttages.
  En lignende regel findes for varer i bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning
  om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer § 9, hvoraf det fremgår, at når der ved annoncering
  eller på anden måde i markedsføringsmaterialet gives oplysning om pris for varer,
  skal prisoplysningerne gives i overensstemmelse med forskrifterne i bekendtgørelses §§ 3-7
  og § 8, 2. pkt. Den gældende § 13, stk. 3, 1. pkt., har således i det væsentlige samme indhold
  som prismærkningsbekendtgørelsens § 9, og der vil derfor ikke være tale om en ændring af
  retstilstanden for så vidt angår prisoplysning ved annoncering for varer.
  Denne bekendtgørelse gælder imidlertid alene for varer. Konsekvensen af en ophævelse af §
  13, stk. 3, nr. 1, i forhold til tjenesteydelser vil derfor være, at der fremover ikke vil gælde en
  særlig regel om oplysninger om priser i annoncer m.v. for så vidt angår tjenesteydelser.
  Dog vil området i et vist omfang være reguleret af lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i
  informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel, der i den gældende § 8
  bestemmer, at når der gives oplysning om pris for en informationssamfundstjeneste, skal
  prisen angives klart og tydeligt. Det skal endvidere fremgå, hvorvidt prisen er inklusive afgifter
  og leveringsomkostninger.
  SIDE 98 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  En informationssamfundstjeneste er i den pågældende lovs § 2, nr. 1, defineret som enhver
  tjeneste, der har kommercielt sigte, og som leveres online på individuel anmodning fra tjenestemodtageren.
  Der er som udgangspunkt efter lov. nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet,
  herunder visse aspekter af elektronisk handel, ikke pligt til at angive pris i annoncer
  eller andet markedsføringsmateriale, men hvis tjenesteyderen gør det, skal kravene i den
  gældende denne lovs § 8 være opfyldt.
  Det fremgår af den gældende § 13, stk. 3, 2. pkt., at såfremt en fabrikant, importør eller grossist
  i annoncer, i reklamer eller på anden måde foreslår en pris for videresalg til forbrugerne,
  skal det udtrykkeligt angives, at prisen er vejledende. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for
  mundtlige prisoplysninger.
  Bindende videresalgspriser er allerede forbudt efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens
  § 6, stk. 2, nr. 7, hvoraf følger, at det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der
  direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, herunder at
  fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere
  til ikke at fravige vejledende salgspriser.
  Den gældende § 13, stk. 3, 1. og 2. pkt., foreslås derfor ophævet.
  Den foreslåede § 13, stk. 2, nr. 1-3, er en videreførelse af den gældende § 13, stk. 8, nr. 2-4, og
  indeholder en bemyndigelser til at fastsætte administrative regler om prisoplysninger. Det
  bemærkes, at den gældende § 13, stk. 8, nr. 1, er videreført med den foreslåede § 14, stk. 4.
  Bestemmelsen har, som den gældende § 13, stk. 8, til formål at sikre en hensigtsmæssig prismærkning
  og samtidig undgå en unødig detailregulering af prisområdet. Viser der sig uhensigtsmæssigheder
  i forbindelse med administrationen af de generelle prisoplysningsbestemmelser
  eller behov for særregler, er der med bestemmelsen hjemmel til at udstede supplerende
  administrative regler, f.eks. i form af en præciserende bekendtgørelse, men også til at undtage
  et område fra reglerne om prisoplysning.
  Den foreslåede § 13, stk. 2, nr. 5, er en videreførelse af den gældende § 7a, der indeholder en
  bemyndigelsesbestemmelse, som giver erhvervs- og vækstministeren adgang til at fastsætte
  nærmere regler om oplysningsforpligtigelser for tjenesteydere. Hjemlen er anvendt til at gennemføre
  de oplysningskrav, der er indeholdt i artikel 22 og 27 i servicedirektivet. Den gældende
  bemyndigelse er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009
  om tjenesteyders pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere.
  Den foreslåede stk. 1 er udtryk for en generel adfærdsnorm og bliver suppleret af bestemmelsens
  stk. 2 samt de øvrige regler i markedsføringsloven.
  SIDE 99 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen suppleres særligt af lovforslagets §§ 5 og 6 om vildledende handlinger og vildledende
  udeladelser, herunder særligt § 6, stk. 2, der fastlægger, hvilke oplysninger der betragtes
  som væsentlige at give i forbindelse med købsopfordringer. Heraf fremgår bl.a., at den
  erhvervsdrivende skal oplyse om prisen inklusive moms og afgifter, samt hvor det er relevant,
  yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto.
  Bestemmelsen suppleres endvidere af bestemmelser om oplysninger vedrørende priser i
  anden lovgivning, herunder lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter
  af elektronisk handel, der fastlægger, at når der gives oplysning om pris for en informationssamfundstjeneste,
  skal prisen angives klart og tydeligt.
  Når der gives oplysning om pris for en informationssamfundstjeneste, skal prisen angives
  klart og tydeligt. Det skal fremgå, hvorvidt prisen er inklusive afgifter og leveringsomkostninger.
  Det foreslås i stk. 2 at give erhvervs- og vækstministeren en bemyndigelsesadgang til efter
  forhandling med vedkommende minister samt repræsentanter for forbrugerne og relevante
  erhvervsorganisationer, at fastsætte specifikke regler om prisoplysninger.
  Stk. 2, nr. 1-2 er udnyttet til at udstede en række bekendtgørelser om prisoplysninger inden
  for en række specifikke områder, herunder bl.a. bekendtgørelse nr. 10002 af 16. marts 1988
  om mærkning eller skiltning samt annoncering med kortvarige generelle prisnedsættelser for
  varer, bekendtgørelse nr. 10003 af 6. april 1988 om mærkning og skiltning samt annoncering
  med priser m.v. for øl og mineralvand i returflasker og bekendtgørelse nr. 500 af 22. juni 1995
  om prisskiltning for motorbrændstof.
  Nr. 3 er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning af
  salgspris og enhedspris på forbrugsvarer, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets
  oplysning om priser.
  Det fremgår af denne bekendtgørelse, at erhvervsdrivende, der udbyder varer til forbrugere,
  skal i salgslokalet, eller hvor varerne i øvrigt udstilles til salg, oplyse om såvel salgspris som
  enhedspris for den udbudte vare eller varemængde efter nedenstående bestemmelser. Prisoplysningerne
  skal gives tydeligt, let læseligt og således, at der ikke kan opstå tvivl om, hvilken
  vare prisoplysningerne vedrører. Ved salgspris forstås den endelige pris for en vare eller en
  given mængde af en vare, inklusive moms og alle øvrige afgifter, men eksklusive eventuelt
  pant.
  Nr. 4 indeholder en bemyndigelsesbestemmelse, som giver erhvervs- og vækstministeren
  adgang til at fastsætte nærmere regler med henblik på at opfylde de oplysningskrav, der er
  indeholdt i artikel 22 og 27 i servicedirektivet. Den gældende bemyndigelse er udnyttet til at
  udstede bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyders pligt til at give oplysninger
  til tjenestemodtagere.
  SIDE 100 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det fremgår b.la. af bekendtgørelsen, at tjenesteyder skal oplyse om prisen for en tjenesteydelse,
  hvis tjenesteyderen på forhånd har fastsat en pris for en given type ydelse.
  Oplysningskravene vedrører alene tjenesteydelser, ikke varer. Oplysningsforpligtelserne supplerer
  de øvrige oplysningskrav i EU-retten, herunder reglerne i Europa-Parlamentets og
  Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder (herefter forbrugerrettighedsdirektivet)
  og direktivet om urimelig handelspraksis.
  SIDE 101 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 14 om faktureringspligt for regningsarbejde
  Den foreslåede bestemmelses stk. 1-2 er en videreførelse af den gældende lovs § 13, stk. 4-5.
  Bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Den foreslåede bestemmelses stk. 3 viderefører delvist den gældende markedsføringslovs §
  13, stk. 6.
  Efter den gældende § 13, stk. 6, skal den erhvervsdrivende på forbrugerens begæring i særlige
  situationer give yderligere oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen
  for de varer og tjenesteydelser, der indgår i prisen.
  Den foreslåede bestemmelses stk. 3 er dog ændret således, at der ikke længere vil blive stillet
  krav om, at der skal foreligge særlige situationer for at forbrugeren kan anmode om yderligere
  oplysninger. Efter den foreslåede bestemmelse, vil forbrugeren nu i alle situationer kunne
  anmode om yderligere oplysninger. Baggrunden for den foreslåede ændring er, at der i praksis
  har været usikkerhed om, hvilke særlige situationer, der er omfattet af bestemmelsen.
  Der har endvidere været usikkerhed om det tidsmæssige aspekt i den gældende § 13, stk. 6.
  Det vil sige i hvor lang tid forbrugerens ret til at anmode om yderligere oplysninger, strækker
  sig efter, at forbrugeren har modtaget regningen. Den foreslåede bestemmelses stk. 3 er derfor
  rettet til sprogligt og præciseret, således at det udtrykkeligt fremgår af lovteksten, at forbrugerens
  begæring om yderligere oplysninger skal være fremsat inden for rimelig tid efter, at
  forbrugeren har modtaget regningen.
  Den foreslåede bestemmelses stk. 4, er en videreførelse af den gældende markedsføringslovs §
  13, stk. 8, nr. 1, og bestemmelsen medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførsel af EU-regler.
  Bestemmelsens stk. 1-3 pålægger erhvervsdrivende, der udfører tjenesteydelser efter regning,
  en generel forpligtelse til at give forbrugere en specificeret regning, så det er muligt for forbrugerne
  at kontrollere prisen for de købte ydelser.
  Regningen skal sætte forbrugeren i stand til at orientere sig om, hvilke arbejder og materialer
  den samlede tjenesteydelse indeholder. De oplysninger, der skal gives efter bestemmelsen,
  skal generelt sætte forbrugeren i stand til at kontrollere, hvilke ydelser, der er leveret, og
  hvilke priser, der er beregnet herfor.
  Det foreslås i stk. 1, at erhvervsdrivende, der udfører tjenesteydelser efter regning, pålægges
  en generel forpligtelse til at give forbrugeren en specificeret regning, der sætter forbrugeren i
  stand til at kontrollere prisen for de materialer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen. Denne
  generelle faktureringspligt skal, i de tilfælde, hvor der ikke på forhånd er opgivet en fast pris
  for tjenesteydelsen, sikre forbrugeren et grundlag for at kunne vurdere, om den pris, som den
  erhvervsdrivende forlanger for en tjenesteydelse, er berettiget.
  SIDE 102 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Efter bestemmelsen skal der gives oplysninger om timepris og om timeforbrug, samt om eventuelt
  materialeforbrug, hvor dette har betydning for prisen på tjenesteydelsen. For så vidt
  angår materialeforbrug vil det i nogle situationer være muligt at angive dette, men materialeforbruget
  vil ikke nødvendigvis have betydning for prisen. I sådanne tilfælde kan den erhvervsdrivende
  undlade at oplyse om materialeforbruget. Mindre mængder af hjælpematerialer
  kan endvidere angives som en samlet post, således at den erhvervsdrivende ikke skal redegøre
  for hver enkelt lille del, der er brugt til at udføre tjenesteydelsen. Det vil således være
  muligt for den erhvervsdrivende at angive materialer som søm, skruer og lignende hjælpematerialer
  under en samlet post. Den samlede post, der angiver omfanget af hjælpematerialer,
  skal blandt andet ses i forhold til det samlede materialeforbrug.
  Bestemmelsens nr. 1-3 er ikke til hinder for, at den erhvervsdrivende kan give forbrugeren
  flere oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om grundgebyr, kørsel m.v.
  Det foreslås i stk. 2, at den erhvervsdrivende helt eller delvist kan erstatte oplysningerne i stk.
  1, nr. 1-3, med andre oplysninger, hvis dette er aftalt med forbrugeren, eller hvis det følger af
  branchesædvane. Det vil således være muligt for de erhvervsdrivende at erstatte oplysningerne
  nævnt i stk. 1, nr. 1-3, med oplysninger om f.eks. standardpriser m.v. Ligeledes kan den del
  af den samlede faktura, der vedrører arbejde udført af underentreprenører eller underleverandører,
  angives som et samlet beløb. Dette svarer til, hvad der i dag er gældende på f.eks.
  byggeområdet.
  Det kan i nogle tilfælde være mere til forbrugerens gavn at få andre oplysninger end de oplysninger,
  der følger af stk. 1. F.eks. kan standardpriser hjælpe forbrugeren til direkte at sammenligne
  prisen for en bestemt ydelse hos flere tjenesteudbydere. Der har således i visse
  brancher – som f.eks. autoreparationsbranchen - udviklet sig en sædvane om at fakturere
  standardpriser for visse standardydelser. Der er også i andre brancher udviklet en praksis for
  at give andre oplysninger end de oplysninger, der er nævnt i stk. 1. Dette er f.eks. tilfældet i
  tandlægebranchen, hvor det er oplyst, at hovedparten af tandlægers regninger består af ydelser,
  der er aftalt i tandlægeoverenskomsten med meget specifikke ydelsesbeskrivelser og faste
  priser.
  Det foreslås i stk. 3, at den erhvervsdrivende på forbrugerens begæring skal give yderligere
  oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de produkter, der
  indgår i prisen.
  Baggrunden for denne bestemmelse er, at forbrugeren kan have brug for at få yderligere oplysninger
  for at kunne bedømme elementerne af ydelsen og prisen herfor.
  Yderligere oplysninger efter stk. 3 vil typisk kunne være oplysninger om grundgebyr, andre
  gebyrer, kørsel, eksternt udført arbejde, ekstra betaling for arbejde og/eller kørsel uden for
  normal arbejdstid, leje af materiel og forsikringer.
  SIDE 103 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Begæringen efter stk. 3 skal fremsættes inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har modtaget
  regningen, hvilket normalt vil være ca. en måned efter, at forbrugeren har modtaget regningen
  medmindre særlige forhold bevirker, at forbrugeren ikke kan opfylde fristen.
  Såfremt der viser sig behov for særregler, der ligger ud over ordlyden i stk. 1-3, foreslås det, at
  der i bestemmelsens stk. 4, gives hjemmel til, at ministeren, efter forhandling med vedkommende
  fagminister samt forbrugerepræsentanter og relevante forbruger- og erhvervsorganisationer,
  kan udstede supplerende administrative regler, eksempelvis i form af en præciserende
  bekendtgørelse, men også til at undtage et område fra faktureringsreglerne. Hjemlen
  kan f.eks. anvendes, hvis der i en bestemt branche viser sig et påtrængende behov for særligt
  detaljerede regler om fakturering for at opnå prisgennemsigtighed.
  SIDE 104 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 15 om gebyrer
  Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende lovs § 15.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførsel af EU-regler.
  Bestemmelsen regulerer gebyrer i løbende kontraktforhold, hvor der efter aftaleindgåelsen
  sker ændringer i eksisterende gebyrer eller indføres nye gebyrer.
  Bestemmelsens formål er at skabe gennemsigtighed omkring eksisterende gebyrer og indførsel
  af nye gebyrer i løbende kontraktforhold. Det sikres ved, at erhvervsdrivende forpligtes til
  at varsle gebyrændringer over for forbrugeren.
  Ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til
  en vare eller tjenesteydelse, eller et løbende aftaleforhold, og som ikke har karakter af en selvstændig
  tjenesteydelse, jf. definitionen på et gebyr i lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 13. Derimod
  omfatter bestemmelsen ikke gebyrer, der er nærmere reguleret ved lov, f.eks. rentelovens
  regler om rykkergebyrer.
  Bestemmelsen har ikke civilretlig virkning, og den griber således ikke ind i aftaleforholdet
  mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Der er i stedet tale om en offentligretlig bestemmelse,
  der ikke regulerer de aftaleretlige eller andre civilretlige aspekter af aftalen. Det
  betyder, at bestemmelsen ikke direkte berører kontraktforholdet mellem den erhvervsdrivende
  og forbrugeren.
  Bestemmelsen suppleres dog af dansk rets civilretlige regler om aftaler. Det betyder, at det
  ikke er tilstrækkeligt for den erhvervsdrivende at overholde kravene efter den foreslåede §
  15, for at kunne forhøje et gebyr eller indføre et nyt gebyr. Sådanne ændringer skal have
  hjemmel i aftalen mellem parterne, og må i øvrigt ikke være urimelig, jf. aftaleloven kapitel 4
  om forbrugeraftaler.
  Gebyrer kan dermed ikke indføres eller forhøjes ensidigt på den erhvervsdrivendes initiativ.
  Dette skal have hjemmel i aftalen mellem parterne og således være en del af det eksisterende
  aftalegrundlag, hvad enten der er tale om en med forbrugeren individuelt forhandlet kontrakt
  eller f.eks. den erhvervsdrivendes standardaftalevilkår eller almindelige forretningsbetingelser.
  Foreligger der ikke en sådan aftale mellem parterne på forhånd, må indførelse af et nyt
  gebyr eller andre ændringer til ugunst for forbrugeren som udgangspunkt sidestilles med
  indgåelse af en ny aftale, som kræver forbrugerens accept, før ændringerne kan træde i kraft.
  Der henvises i øvrigt til dansk rets almindelige regler om indgåelse af aftaler, herunder de
  særlige modifikationer for aftaleforhold mellem erhvervsdrivende og forbrugere. I relation til
  aftalevilkår om gebyrer bemærkes, at det som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkeligt, at
  oplysningerne blot er tilgængelige f.eks. på den erhvervsdrivendes hjemmeside som en del af
  dennes forretningsbetingelser. Forbrugernes opmærksomhed skal eksplicit henledes på sådanne
  oplysninger inden aftalens indgåelse, før vilkåret kan anses for aftalt mellem parterne.
  SIDE 105 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det bemærkes, at uanset om der i et konkret tilfælde ikke måtte være tale om et gebyr i markedsføringslovens
  forstand, og den foreslåede § 15 følgelig ikke finder anvendelse på omkostningen,
  gælder de almindelige aftaleretlige principper for sådanne omkostninger. Disse omkostninger
  skal således også være aftalt mellem parterne, jf. ovenfor, ligesom de f.eks. heller
  ikke kan indføres eller ændres vilkårligt.
  Bestemmelsen finder, jf. lovforslagets § 1, stk. 3, ikke anvendelse på virksomheder omfattet af
  lov om finansielle virksomheder.
  Det foreslås i stk. 1, at betingelserne for at kunne ændre størrelsen eller opkrævningen af et
  gebyr i en eksisterende aftale til ugunst for forbrugeren skal være klart fremhævet i aftalen.
  Dette indebærer, at det tydeligt skal fremgå af aftalevilkårene, efter hvilke kriterier gebyrerne
  kan ændres eller indføres. Det er f.eks. ikke tilstrækkelig præcist, at der blot er taget forbehold
  for ”løbende pris- og gebyrændringer”.
  Kriterierne må, jf. lovforslagets §§ 3 og 4 om god skik, ikke være usaglige eller urimelige.
  Forbrugeren skal have mulighed for efterfølgende at vurdere, om ændringer er i overensstemmelse
  med aftalen. Dette indebærer, at den erhvervsdrivende ved varslingen skal oplyse,
  med hvilken begrundelse i henhold til aftalevilkårene gebyret ændres eller indføres.
  Det foreslås i stk. 2, at ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold
  altid skal varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren.
  Alle former for gebyrændringer skal varsles. Varslingen skal ske med en rimelig frist, inden
  ændringen eller inden det nye gebyr får virkning over for forbrugeren.
  Vurderingen af, hvad der skal forstås ved begrebet rimelig frist, må bero på en konkret vurdering.
  Heri indgår bl.a. ændringens størrelse, og om gebyrforhøjelsen er begrundet i den erhvervsdrivendes
  egne forhold eller udefra kommende forhold, som den erhvervsdrivende ikke
  har indflydelse på.
  Det skal fremgå klart og tydeligt over for forbrugeren, at der er tale om en varsling af en ændring
  af et eksisterende gebyr, og hvori ændringen består, dvs. hvor stor en forhøjelse, der er
  tale om.
  Direkte og individuel varsling vil i de fleste tilfælde være det mest hensigtsmæssige, men det
  er ikke et krav, når der er tale om en ikke-væsentlig forhøjelse af et eksisterende gebyr. I de
  tilfælde, hvor der ikke er krav om individuel kommunikation, vil f.eks. annoncering på en
  hjemmeside, i medierne eller information i et nyhedsbrev efter omstændighederne kunne
  være tilstrækkelig varsling efter stk. 2.
  SIDE 106 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i stk. 3, at der ved individuel kommunikation over for forbrugeren skal varsles om
  opkrævning af nye gebyrer i et løbende aftaleforhold eller væsentlige gebyrændringer.
  Hvornår der foreligger en væsentlig gebyrændring afhænger af en konkret vurdering, hvori
  indgår ændringens størrelse set i forhold til det tidligere gebyr og i forhold til hovedydelsens
  værdi.
  Forbrugeren skal oplyses om de muligheder, forbrugeren har i henhold til aftalen for at kunne
  komme ud af aftalen, inden gebyrændringens ikrafttræden. Varslingen skal således indeholde
  en beskrivelse af de nærmere betingelser for opsigelse af aftalen, herunder opsigelsesvarslets
  længde og eventuelle gebyrer i forbindelse med opsigelsen.
  Det betyder, at det skal fremgå tydeligt over for forbrugeren, at der er tale om en varsling af en
  ændring af et eksisterende gebyr eller af indførelse af et nyt gebyr, og hvor stor en forhøjelse i
  forhold til det nuværende gebyr, eller hvor stort et nyt gebyr, der er tale om.
  Hvis forbrugeren ifølge aftalevilkårene har ret til at opsige aftalen som følge af det nye gebyr
  eller gebyrforhøjelsen, skal dette som nævnt også fremgå af varslingen, herunder betingelserne
  for at gøre brug af denne ret.
  Også i tilfælde, hvor det ikke fremgår af aftalevilkårene, at forbrugeren har ret til at opsige
  aftalen som følge af det nye gebyr eller gebyrforhøjelsen, men hvor forbrugeren vil have denne
  ret efter almindelige aftaleretlige principper, vil den erhvervsdrivende efter reglerne om
  god skik, jf. lovforslagets §§ 3 og 4 skulle oplyse forbrugeren om denne ret.
  SIDE 107 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 16 om garanti
  Den foreslåede bestemmelses stk. 1 viderefører oplysningskravene i den gældende lovs § 12,
  stk. 2, 1. og 2. pkt., mens den foreslåede bestemmelses stk. 2 delvist viderefører sprogkravet i
  den gældende lovs § 12, stk. 2, 4. pkt.
  Den gældende § 12, stk.2, 4. pkt., stiller krav om, at en garanti skal være affattet på dansk. Den
  foreslåede § 16, stk. 2, stiller imidlertid alene krav om, at vilkårene for garantien skal affattes
  på dansk, hvis markedsføringen er på dansk.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 6, stk. 2 og 4, i forbrugerkøbsdirektivet.
  Bestemmelsens formål er at opstille formkrav og sikre gennemsigtighed i forhold til garantiens
  indhold.
  Ved garanti skal forstås en frivillig forpligtelse, som den erhvervsdrivende påtager sig ved salg
  af produkter, hvor forbrugeren gives yderligere rettigheder, end de rettigheder, som forbrugeren
  har efter lovgivningen. En garanti kan ikke begrænse en forbrugers lovbestemte og beskyttelsespræceptive
  rettigheder og må ikke forveksles med en lovbestemt reklamationsret og
  reklamationsfrist. Det er ikke afgørende, om ordet ”garanti” er anvendt. Det afgørende er derimod,
  om den forpligtelse, den erhvervsdrivende påtager sig, indholdsmæssigt kan sidestilles
  med en garanti.
  Bestemmelsen gælder kun i forbrugerforhold.
  Bestemmelsen omfatter erhvervsdrivende, der f.eks. som sælger, leverandør, producent, importør
  m.v. yder en garanti eller lignende i sin markedsføring eller som i sin markedsføring
  påtager sig en garanti ydet af tredjemand. Så snart en erhvervsdrivende nævner garanti eller
  lignende i forbindelse med markedsføring af et produkt, er der tale om en markedsføring af en
  garanti omfattet af bestemmelsen.
  Bestemmelsen omfatter både skriftlige og mundtlige garantier.
  Den erhvervsdrivende skal i øvrigt i forbindelse med aftaleindgåelsen overholde reglerne i
  forbrugeraftaleloven vedrørende garantier.
  Det foreslås i stk. 1, at der stilles krav om, at erhvervsdrivende, der markedsfører en garanti
  eller lignende til en forbruger, har pligt til at give forbrugeren en række oplysninger.
  Det foreslås i stk. 1, nr. 1, at der skal gives oplysning om garantiens indhold, herunder eventuelle
  begrænsninger og forpligtelser indeholdt i garantien. Det kan for eksempel være betingelserne
  for, at garantien træder i kraft, begrænsninger i garantiens omfang og udstrækning,
  og i hvilke tilfælde garantien bortfalder.
  SIDE 108 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i nr. 2, at der skal gives de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien
  gældende. Sådanne oplysninger omfatter navnlig garantiudstederens navn og adresse, garantiens
  varighed og geografiske omfang og den procedure, der skal anvendes for, at garantien
  træder i kraft og kan påberåbes af forbrugeren.
  Det foreslås i nr. 3, at der skal gives oplysning om, at forbrugerens ufravigelige rettigheder
  efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Herved forstås, at det positivt skal fremgå, at
  forbrugeren bevarer sine ufravigelige rettigheder efter lovgivningen. Oplysningspligten medvirker
  til, at en garanti, skønt den ikke i sig selv er vildledende, ikke praktiseres på en vildledende
  måde. Normalt vil en oplysning fra en erhvervsdrivende eller, hvis garantien er skriftlig,
  en oplysning i garantien, om at den ikke berører købers ufravigelige rettigheder efter købeloven,
  være tilstrækkelig. Anden lovgivning skal dog nævnes, hvis dette er relevant under hensyn
  til garantiens indhold, produktets art, salgsmåden m.v.
  Oplysningerne i nr. 1-3 skal gives på en klar og forståelig måde. Herved forstås, at den erhvervsdrivende
  skal fremkomme med oplysningerne i en form og på en måde, der er let forståelig
  for forbrugeren.
  Gyldigheden af en ydet garanti bevares, selvom garantien ikke lever op til de stillede formkrav
  i nr. 1-3. Forbrugeren vil således stadig kunne støtte ret på garantien og kræve garantien opfyldt.
  Det foreslås i stk. 2, at vilkårene for garantien skal gives på dansk, såfremt markedsføringen er
  sket på dansk.
  SIDE 109 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 17 om markedsføring af kreditaftaler
  Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende lovs § 14 a bortset fra, at
  bestemmelsen ikke længere omfatter boligkreditaftaler, der er selvstændigt reguleret i lovforslagets
  § 18.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 4 og artikel 21, litra a, i forbrugerkreditdirektivet.
  Bestemmelsens formål er at skabe større gennemsigtighed på kreditmarkedet, så forbrugerne
  nemmere kan overveje betingelserne og omkostningerne vedrørende kreditten og deres forpligtelser.
  Formålet med bestemmelsen er således at sætte forbrugerne i stand til at træffe
  beslutning på et kvalificeret og oplyst grundlag. Dette sker bl.a. ved, at sammenligneligheden
  mellem forskellige kredittilbud øges, idet væsentlige oplysninger om kreditaftalen skal gives
  på en standardiseret måde.
  Det foreslås i stk. 1, at enhver markedsføring af kreditaftaler, der oplyser en rentesats eller
  talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde
  de oplysninger, der oplistes i bestemmelsens nr. 1-6.
  Bestemmelsen gælder kun markedsføring af kreditaftaler henvendt til forbrugere.
  Bestemmelsen omfatter enhver markedsføring af kreditaftaler, herunder kreditkøb, der oplyser
  en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne. Hvis en virksomhed markedsfører
  en kreditaftale, f.eks. ved at oplyse renten, er den pågældende markedsføring omfattet af
  bestemmelsen. Det betyder, at den erhvervsdrivende er forpligtet til at give de standardoplysninger,
  der er oplistet i nr. 1-6.
  Indeholder markedsføringen derimod ingen oplysninger om rentesatser eller om størrelsen af
  kreditomkostningerne i øvrigt, er den pågældende markedsføring ikke omfattet af bestemmelsen.
  Begreberne rentesats og talstørrelser omfatter, udover oplysningen om renten i tal med procenttegn
  og øvrige talstørrelser, også betegnelser som eksempelvis 0 kr. i rente, uden omkostninger,
  ingen renter, ingen gebyrer og lignende.
  Oplysningspligten i § 17 gælder, uanset i hvilket medie kreditaftaler markedsføres.
  Oplysningspligten gælder endvidere for enhver, som markedsfører kreditaftaler, og som viser
  en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse hermed. Det kan
  være kreditgivere eller kreditformidlere, som defineret i lov om kreditaftaler, men det kan
  også være andre erhvervsdrivende, jf. § 2, nr. 2, jf. § 1. Det afgørende er således, at der markedsføres
  en kreditaftale, og ikke hvem, der står bag den pågældende markedsføring.
  SIDE 110 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen omfatter markedsføring af alle typer kreditaftaler, som defineret i lov om kreditaftaler,
  herunder kreditkøb, med undtagelse af boligkreditaftaler i det omfang disse er omfattet
  af lovforslagets § 18.
  Bestemmelserne i de foreslåede §§ 4 -7 finder også anvendelse ved markedsføring af kreditaftaler.
  Det betyder, at både oplysningspligten i § 17 og kravene i §§ 4-7 skal overholdes ved
  markedsføring af kreditaftaler, der oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne.
  Det foreslås i stk. 1, nr. 1, at den erhvervsdrivende skal give oplysninger om debitorrenten, om
  denne er fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i
  forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.
  De samlede omkostninger i forbindelse med kreditten skal forstås i overensstemmelse med
  definitionen i lov om kreditaftaler. Omkostningerne består bl.a. af renter, provision, afgifter og
  enhver anden form for honorar, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen,
  og som kreditgiveren har kendskab til, bortset fra notarialgebyr. Omkostninger ved accessoriske
  tjenesteydelser i forbindelse med kreditaftalen, navnlig forsikringspræmier, som kan beregnes
  på forhånd, medregnes også, såfremt indgåelsen af aftalen om tjenesteydelser er obligatorisk
  for at opnå kreditten, eller for at opnå kreditten på de markedsførte vilkår.
  Det foreslås i nr. 2, at den erhvervsdrivende skal give oplysninger om det samlede kreditbeløb.
  Det samlede kreditbeløb skal i overensstemmelse med definitionen i lov om kreditaftaler
  forstås som loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.
  Det foreslås i nr. 3, at den erhvervsdrivende skal give oplysninger om de årlige omkostninger i
  procent, som beregnet efter lov om kreditaftaler.
  De årlige omkostninger i procent skal i overensstemmelse med definitionen i lov om kreditaftaler
  forstås som de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen udtrykt i procent
  pr. år af det samlede kreditbeløb, eventuelt omfattende de omkostninger, der er nævnt i kreditaftalelovens
  § 16, stk. 3 og 4.
  Det foreslås i nr. 4, at den erhvervsdrivende skal give oplysninger om kreditaftalens løbetid.
  Det foreslås i nr. 5, at den erhvervsdrivende, ved kredit i form af henstand med betalingen for
  en specifik vare eller tjenesteydelse, skal give oplysninger om kontantprisen og størrelsen af
  en eventuel forudbetaling.
  Det foreslås i nr. 6, at den erhvervsdrivende skal give oplysninger om det samlede beløb, som
  skal betales af forbrugeren, og ydelsernes størrelse.
  SIDE 111 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, skal i overensstemmelse med definitionen
  i lov om kreditaftaler forstås som summen af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger
  i forbindelse med forbrugerkreditten.
  Det foreslås i stk. 2, at oplysningerne skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde ved
  hjælp af et repræsentativt eksempel.
  Det afhænger af en konkret helhedsvurdering, om standardoplysningerne står på en fremtrædende
  måde. Dog må standardoplysningerne f.eks. ikke være skjult i markedsføringen eller
  være præsenteret på en uklar, uforståelig eller dobbelttydig måde.
  Oplysningerne skal vises ved hjælp af et repræsentativt eksempel, der skal stå i selve markedsføringen.
  Hvad der er repræsentativt, afhænger af den pågældende markedsføring og den
  måde, markedsføringen er udformet på. F.eks. skal der ved markedsføring af kreditkøb af
  forskellige varer i henhold til kravene i stk. 1, nr. 5, gives et repræsentativt eksempel for hvert
  produkt. Udbydes der f.eks. flere varer i et katalog, skal den erhvervsdrivende således oplyse
  et repræsentativt eksempel for hvert af de produkter, der udbydes i kataloget.
  Der må ikke i det repræsentative eksempel ske sammenblanding med øvrige oplysninger i
  markedsføringen. Oplysninger, som en virksomhed f.eks. er forpligtet til at give ifølge anden
  lovgivning, må derfor ikke stå i det repræsentative eksempel. Det kan f.eks. være oplysninger
  om, hvilken energiklasse en bil tilhører, og hvor langt bilen kan køre på literen.
  Det foreslås i stk. 3, at hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse
  med kreditaftalen er obligatorisk for at opnå kreditten, og omkostningerne for en sådan
  aftale ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være oplyst
  sammen med de årlige omkostninger i procent.
  Det er et krav, at forpligtelsen til at indgå en aftale efter stk. 3 skal være oplyst klart, kort og på
  en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent. I modsat fald vil det
  være en overtrædelse af stk. 3, og kan efter omstændighederne også være en overtrædelse af
  vildledningsbestemmelserne i §§ 5 og 6.
  Det foreslås i stk. 4, at kreditformidlere i markedsføring og i anden dokumentation henvendt
  til forbrugere skal gøre opmærksom på omfanget af deres beføjelser. Det skal bl.a. oplyses, om
  vedkommende udelukkende samarbejder med én eller flere kreditgivere eller optræder som
  selvstædig mægler.
  Bestemmelsen er begrænset til alene at gælde for kreditformidlere.
  Begrebet kreditformidler skal forstås i overensstemmelse med definitionen i lov om kreditaftaler.
  En kreditformidler er således en fysisk eller juridisk person, der ikke optræder som
  kreditgiver, og som mod betaling af et honorar, der kan antage form af penge eller en anden
  aftalt form for finansiel modydelse, som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed
  SIDE 112 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  præsenterer kreditaftaler for forbrugere eller tilbyder kreditaftaler til forbrugere, bistår forbrugere
  ved at udføre andet forberedende arbejde med henblik på kreditaftaler, eller indgår
  kreditaftaler med forbrugere på kreditgiverens vegne.
  Erhvervsdrivende, der ikke er kreditformidlere i kreditaftalelovens forstand, er ikke omfattet
  af stk. 4. Disse erhvervsdrivende skal dog stadig overholde § 17, stk. 1-3, når de markedsfører
  kreditaftaler og oplyser rentesats eller talstørrelser i forbindelse hermed.
  SIDE 113 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 18 om markedsføring af boligkreditaftaler
  Den foreslåede bestemmelse er ny i markedsføringsloven og gennemfører artikel 11 i Europa-
  Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i
  forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og
  2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010. Bestemmelsen er ligeledes gennemført i
  bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit.
  Med § 18 sker der en særregulering af markedsføring af boligkreditaftaler i forhold til hidtil,
  hvor boligkreditaftaler har været omfattet af bestemmelsen om markedsføring af kreditaftaler
  i den gældende § 14 a, der videreføres i den foreslåede § 17.
  I forhold til § 17 medfører særreguleringen i § 18 dels en lempelse og dels en udvidelse af
  oplysningspligten, når det gælder markedsføring af boligkreditaftaler. Lempelsen består i, at
  markedsføringen af boligkreditaftaler kun skal oplyse om boligkreditaftalens løbetid, ydelsernes
  størrelse og antal, samt det beløb forbrugeren samlet skal betale tilbage, når det vurderes
  at være relevant. Udvidelsen af oplysningspligten består i, at der også skal oplyses om kreditgivers,
  kreditformidlers eller en udpeget repræsentants identitet. Endvidere skal der, hvor det
  er relevant oplyses om, hvorvidt boligkreditaftalen skal sikres ved pant i boligen og om, at
  udsving på valutakursen kan påvirke ydelsen og tilbagebetalingsbeløbet på boligkreditten.
  Markedsføring af boligkreditaftaler er også reguleret i § 10 i bekendtgørelse om god skik for
  boligkredit6. I forhold til bekendtgørelsens § 10 indeholder den nye § 18 samme oplysningsforpligtelser
  for de finansielle virksomheder, og tilsigter dermed ikke at ændre retstilstanden
  efter bekendtgørelsen eller tilsynspraksis i forhold til de finansielle virksomheder.
  Bestemmelsens formål er at skabe større gennemsigtighed på kreditmarkedet, så forbrugerne
  nemmere kan sammenligne kredittilbuddene ved forskellig markedsføring. Bestemmelsen
  skal tillige sikre, at forbrugerne beskyttes mod illoyal og vildledende markedsføring. Bestemmelsen
  suppleres af reglerne om forbud mod vildledende handlinger og udeladelser i lovens
  kapitel 2.
  Bestemmelsen fastsætter regler for, hvilke standardoplysninger der skal gives i markedsføring
  af boligkreditaftaler.
  Ved en boligkreditaftale forstås en aftale, og hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at
  yde en forbruger kredit, sikret ved enten pant eller ved en anden tilsvarende sikkerhedsstillelse
  eller en anden rettighed knyttet til en fast ejendom til beboelse eller kreditaftaler, som
  __________________
  6
  Bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit
  SIDE 114 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  ligger til grund for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til eksisterende
  eller projekterede bygninger.
  Bestemmelsen finder ikke anvendelse på boligkreditaftaler:
  1) Med fribelåning, hvor kreditgiver udbetaler et engangsbeløb, periodiske betalinger
  eller andre former for kreditudbetaling til gengæld for et beløb, der stammer fra
  fremtidigt salg af en fast ejendom til beboelse eller en rettighed i forbindelse med fast
  ejendom til beboelse, og ikke kræver tilbagebetaling af kreditten, før en eller flere anførte
  livsbegivenheder indtræffer for forbrugeren som defineret af medlemsstaterne,
  medmindre forbrugeren overtræder sine kontraktmæssige forpligtelser, hvilket giver
  kreditgiver ret til at ophæve kreditaftalen.
  2) Hvor kreditten ydes af en arbejdsgiver til hans ansatte som led i en bibeskæftigelse,
  og hvor en sådan kreditaftale er rentefri eller med årlige omkostninger i procent, der
  er lavere end dem på markedet, og som ikke tilbydes offentligheden i almindelighed.
  3) Hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger end dem, der er direkte
  forbundet med sikringen af kreditten.
  4) I form af kassekredit, ifølge hvilke kreditten skal betales tilbage inden en måned.
  5) Som er resultatet af et forlig indgået for retten eller et andet ved lov beføjet organ.
  6) Der vedrører omkostningsfri, udskudt betaling af en eksisterende gæld, og som ikke
  falder ind under definitionen af en boligkreditaftale.
  I det omfang en kreditaftale ikke er omfattet af definitionen på en boligkreditaftale eller i øvrigt
  falder uden for bestemmelsens anvendelse som afgrænset ovenfor, finder lovforslagets §
  17 anvendelse på kreditaftalen.
  Det foreslås i stk. 1, at markedsføring af boligkreditaftaler, der oplyser om en rentesats eller
  talstørrelse vedrørende omkostningerne, skal indeholde de standardoplysninger, som fremgår
  af bestemmelsen. Visse af standardoplysningerne skal kun gives, hvor det er relevant.
  Indeholder markedsføring derimod ingen oplysninger om rentesatser eller omkostninger, er
  den pågældende markedsføring ikke omfattet af bestemmelsen.
  Det foreslås i stk. 2, at standardoplysningerne i stk. 1 skal oplyses klart, præcist og på en fremtrædende
  plads. Standardoplysningerne i stk. 1, nr. 3-8, skal oplyses ved hjælp af et repræsentativt
  eksempel med anvendelse af de af erhvervs-og vækstministeren fastsatte standardforudsætninger,
  som fremgår af bilag 3 til bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for
  boligkredit.
  Det foreslås i stk. 3, at såfremt det er en betingelse for at opnå boligkreditten, at kunden ligeledes
  indgår en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditten, og en sådan
  aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale
  også være oplyst sammen med de årlige omkostninger i procent.
  SIDE 115 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i stk. 4, at oplysningerne omhandlet i stk. 1 og stk. 3 skal være let læselige eller
  kunne høres tydeligt afhængigt af det medie, der anvendes til markedsføring.
  SIDE 116 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 19 om risiko- og standardoplysninger for kreditaftaler
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 14 b, med undtagelse
  at stk. 2, der er ny og følger af indsættelsen af lovforslagets § 18.
  Det foreslås i stk. 1, at give erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at udstede en bekendtgørelse
  om risikooplysninger for kreditaftaler. Det bemærkes, at ”kreditaftaler” i markedsføringsloven
  svarer til ”udlånsprodukter” i lov om finansiel virksomhed.
  Kategorisering af forskellige kreditaftaler skal sikre, at låntageren let og hurtigt kan sammenligne
  forskellige former for lån og få en let tilgængelig information om, at visse lånetyper har
  nogle karakteristika, som gør, at man som låntager skal tænke sig godt om, inden man optager
  et sådan lån.
  Bekendtgørelsen kan kategorisere forskellige kreditaftaler, og dette kan f.eks. ske med udgangspunkt
  i, hvorvidt lånets rente- og afdragsprofil ligger fast eller er variabel, mulighederne
  og omkostningerne ved førtidig indfrielse, hvorvidt omkostningerne og vilkårene for kreditaftalen
  er vanskeligt gennemskuelige, samt om der er tale om et sammensat låneprodukt. Der
  kan samtidig blive stillet krav om, at udbydere eller formidlere af kreditaftaler, der yder lån til
  forbrugere og foreninger, skal oplyse låntagere om, hvilken kategori et lån befinder sig, inden
  låntageren optager lånet.
  Hjemmelen er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 1457 af 18. december 2012 om oplysning
  om risikokvalificering af visse låneprodukter.
  Det foreslås i stk. 2, at give erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere
  regler for, hvad der anses for et repræsentativt eksempel. Bestemmelsen skal sikre korrekt
  implementering af boligkreditdirektivets artikel 11, stk. 3, der er gennemført i den foreslåede
  § 18, stk. 2.
  SIDE 117 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 20 om vildledende og utilbørlig markedsføring mellem erhvervsdrivende
  Den foreslåede bestemmelse er en delvis videreførelse af beskyttelsen mod vildledende og
  utilbørlig markedsføring, som fremgår af den gældende lovs § 3, dog kun for så vidt angår
  forhold, som udelukkende skader konkurrenternes økonomiske interesser, eller som vedrører
  transaktioner mellem erhvervsdrivende. Det gældende vildledningsforbud i § 3 omfatter også
  forholdet mellem en forbruger og en erhvervsdrivende. Vildledende og utilbørlig handelspraksis,
  der skader forbrugernes økonomiske interesser, foreslås fremover reguleret selvstændigt
  i de foreslåede § 5 om vildledende handlinger, § 6 om vildledende undladelser og § 8
  om aggressiv handelspraksis.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 3 i direktivet om vildledende og sammenlignende reklame.
  Bestemmelsen går dog videre end artikel 3, idet den ikke kun omfatter reklame, men al
  markedsføring, herunder også angivelser fremsat direkte over for enkeltpersoner. Der har
  siden den første markedsføringslov blev vedtaget været en tilsvarende bestemmelse i loven.
  Erhvervsdrivende er defineret i lovforslagets § 2, nr. 2, som: en fysisk eller juridisk person, der
  udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt
  erhverv, og enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes
  vegne. Se nærmere bemærkningerne til denne bestemmelse.
  Forhold, som vurderes at være i strid med bestemmelsen, vil som hidtil ligeledes være i strid
  med reglen om god markedsføringsskik i den foreslåede § 3. Reglen om god markedsføringsskik
  kan endvidere anvendes som supplement til § 20, således at forhold, der ligger på grænsen
  af eller falder uden for denne bestemmelse, vil kunne være i strid med reglen om god
  markedsføringsskik i den foreslåede § 3.
  Det foreslås i stk. 1, at der er tale om vildledende handelspraksis, hvis en erhvervsdrivende i
  sin markedsføring på nogen måde anvender urigtige eller vildledende oplysninger.
  Der vil også være tale om vildledende handelspraksis, hvis markedsføringen – uanset om oplysningerne
  i øvrigt er faktuelt korrekte – på grund af sin form er vildledende eller egnet til at
  vildlede.
  Ligeledes vil der også være tale om vildledende handelspraksis, hvis markedsføringen udelader
  væsentligt oplysninger.
  Det er et krav, for at betingelsen er overtrådt, at den pågældende handelspraksis enten påvirker
  eller er egnet til at påvirke efterspørgslen af produkter, eller at den skader eller er egnet til
  at skade en konkurrent. Det er dog ikke afgørende, at den pågældende handelspraksis har haft
  denne virkning, men blot at oplysningerne, de manglende oplysninger eller fremgangsmåden
  objektivt set er egnet til at fremkalde sådan en virkning.
  Påvirkningen af efterspørgslen kan både være i forhold til egne produkter og i forhold til andres
  produkter.
  SIDE 118 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Ved vurderingen af, om et markedsføringstiltag er egnet til at vildlede efter bestemmelsen,
  skal der tages udgangspunkt i, hvordan en erhvervsdrivende typisk vil opfatte markedsføringen.
  Det foreslås i stk. 2, at der skal foretages en helhedsvurdering af, om en erhvervsdrivendes
  handelspraksis er vildledende. Som noget nyt specificeres det, hvilke oplysninger der særligt
  skal tages hensyn til ved vurderingen af, om der er tale om en vildledende markedsføring,
  Listen er ikke udtømmende
  Det foreslås i stk. 2, nr. 1, at den pågældende handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om produktets egenskaber, eller – uanset om oplysningerne i øvrigt er faktuelt korrekte
  – må vildlede om produktets egenskaber. Ved produktets egenskaber forstås bl.a. det omfang
  produktet står til rådighed i. Det kan f.eks. dreje sig om rådighed i forhold til det tidsmæssige
  omfang af en tjenesteydelse. Produktets egenskaber omfatter også produktets beskaffenhed,
  udførelse og sammensætning. Herudover dækker begrebet også måden og tidspunkt
  for fremstilling eller ydelse. Begrebet dækker også oplysninger om produktets egnethed
  til formålet, anvendelsesmuligheder, mængde, specifikationer, samt geografiske eller handelsmæssige
  oprindelse. Det omfatter ligeledes de resultater, som kan forventes opnået ved
  brugen eller resultaterne af og de vigtigste karakteristika ved afprøvning eller kontrol af produktet.
  Det kunne f.eks. være oplysninger om et produkts egenskab, holdbarhed eller pris.
  Det foreslås i nr. 2, at den pågældende handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om prisen eller den måde prisen beregnes på, eller – uanset om oplysningerne i øvrigt er faktuelt
  korrekte – må vildlede herom. Bestemmelsen omfatter også urigtige oplysninger og vildledning
  om betingelserne for levering af produkterne. Det kunne f.eks. være oplysninger fra en
  undersøgelse, hvor en erhvervsdrivendes produkt er testet sammen med konkurrenters tilsvarende
  produkter, hvor nærmeste konkurrent er fjernet i markedsføringen af testen.
  Det foreslås i nr. 3, at den pågældende handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger
  om, eller – uanset om oplysningerne i øvrigt er faktuelt korrekte – vildlede om annoncørens
  status, egenskaber og rettigheder, såsom hans identitet og formue, hans kvalifikationer og
  immaterielle rettigheder. Bestemmelsen omfatter også tilkendt prisbelønninger og udmærkelser.
  Det kunne f.eks. være oplysninger om at produktet kun kan anvendes ved køb af et tillægsprodukt
  eller produktet ikke kan anvendes, medmindre særlige forhold er til stede.
  Det foreslås i stk. 3, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må være utilbørlig over for
  andre erhvervsdrivende. En handelspraksis kan som hidtil både være utilbørlig på grund af
  dens særlige form, og fordi den inddrager uvedkommende forhold. En utilbørlig fremgangsmåde
  kan f.eks. bestå i, at en erhvervsdrivende omtaler en anden erhvervsdrivende på nedsættende
  eller på anden skadelige måde. Et andet eksempel er oplysninger om en konkurrents
  privatliv, der er den erhvervsmæssige konkurrence uvedkommende.
  Det følger videre af bestemmelsen, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må være
  aggressiv over for andre erhvervsdrivende. Aggressiv handelspraksis kan i forhold til erSIDE
  119 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  hvervsdrivende være handelspraksis, som er meget pågående, som f.eks. de markedsføringsmetoder,
  der anvendes af såkaldte ”annoncehajer”. Der er her tale om erhvervsdrivende, som
  bondefanger især små og nystartede virksomheder ved enten at sælge annoncer og andre
  ydelser uden reel værdi, eller ved at presse virksomhederne til at betale regninger, som de
  efter almindelige civilretlige regler ikke er forpligtet til at betale.
  SIDE 120 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 21 om sammenlignende reklame
  Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende lovs § 5.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 2, litra c og artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets
  direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame.
  Det foreslås i stk. 1, at sammenlignende reklame defineres som enhver reklame, der direkte
  eller indirekte henviser til en konkurrent eller til produkter, som udbydes af en konkurrent.
  Reklame omfatter enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed
  som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som
  har til formål at fremme afsætningen af produkter, jf. artikel 2, litra a, i direktivet om vildledende
  og sammenlignende reklame.
  Der skal således være tale om tilkendegivelser fra erhvervsdrivende, som har til formål at
  fremme afsætningen. Der gælder ikke et krav om, at reklamen objektivt skal være egnet til at
  påvirke efterspørgslen.
  Afgørende for, om der foreligger en sammenlignende reklame er, om reklamen direkte eller
  indirekte henviser til en konkurrent eller dennes produkter.
  Bestemmelsen finder således kun anvendelse, hvis der består en konkurrencerelation mellem
  annoncøren og den eller de virksomheder eller produkter, sammenligningen angår, jf. udtrykket
  ”konkurrent” i bestemmelsen.
  Som et eksempel, hvor der ikke foreligger en konkurrencerelation omfattet af bestemmelsen,
  kan nævnes en reklame fra en annoncør, der anvender en anden erhvervsdrivendes kendte
  varemærke som kvalitetsbetegnelse for sine produkter, når produkterne vedrører et helt
  andet vareområde. Sådanne forhold er ikke omfattet af bestemmelsen.
  Omvendt vil der foreligge en konkurrencerelation, hvis en sammenlignende reklame f.eks.
  omfatter personbiler af forskellige fabrikater.
  Det er endvidere et krav, at der er tale om en ”direkte eller indirekte henvisning til en konkurrent
  eller dennes produkter”.
  En ”direkte henvisning” omfatter enhver reklame, hvor konkurrenter eller konkurrenternes
  produkter nævnes. Det er ikke et krav, at henvisningen skal være et led i en egentlig sammenligning
  mellem de pågældende produkter eller virksomheder. Det fremgår bl.a. af EUDomstolens
  dom i sag C-112/99 (Toshiba Europe GmbH mod Katun Germany GmbH), hvor en
  virksomhed med uoriginale reservedele til Toshiba-produkter angav de originale produkters
  bestillingsnumre sammen med numrene på de uoriginale dele. Selvom der ikke foretoges
  nogen egentlig sammenligning af fordelene ved de uoriginale reservedele i forhold til de originale,
  fandt EU-Domstolen, at en objektiv sammenligning af en eller flere konkrete relevante
  SIDE 121 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  egenskaber ved produkter, som er repræsentative og dokumenterbare, kan udgøre sammenlignende
  reklame.
  Det vil desuden være en direkte henvisning til en konkurrent eller dennes produkter, hvis en
  reklame indeholder en opfordring til andre om at foretage en sammenligning. Det kunne f.eks.
  være udsagn som: ”Du er som forbruger den bedste dommer. Derfor opfordrer vi dig til selv at
  teste vores produkt og (konkurrentens navns) produkt”.
  Der foreligger en ”indirekte henvisning” i de tilfælde, hvor den reklamerende ikke direkte
  nævner andre erhvervsdrivende eller disses produkter, men hvor det dog er muligt at identificere,
  hvem eller hvad der sigtes til.
  Der vil f.eks. være tale om en indirekte henvisning, hvor den erhvervsdrivende henviser til
  ”vore konkurrenter” eller ”andre konkurrenter på markedet”. Desuden vil en henvisning til en
  hel branche kunne udgøre en indirekte henvisning, såfremt der er tale om en rimelig afgrænset
  og identificerbar kreds.
  Endvidere vil en henvisning i en reklame til en bestemt varetype kunne udgøre en indirekte
  henvisning, hvis det er muligt at identificere konkurrenten eller de produkter, konkurrenten
  udbyder. Det er uden betydning, om henvisningen angår flere konkurrenter på én gang eller
  flere af de produkter, som disse udbyder, jf. EU-Domstolens domme i sag C-381/05 (de
  Landtsheer Emmanuel SA mod Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne og Veuve
  Clicquot Ponsardin SA).
  Markedsforholdene kan have indflydelse på, hvornår der er tale om en indirekte henvisning.
  Der skal mere til på et marked med mange aktører end på et marked med få aktører. Dette kan
  f.eks. være relevant i forhold til anprisninger, der alene vil være omfattet af bestemmelsen i de
  tilfælde, hvor markedsstrukturen medfører, at det kan afgøres, hvem der henvises til. Anprisninger
  er f.eks., når en erhvervsdrivende fremsætter overdrevne udtalelser eller udtalelser,
  som ikke er beregnet til at blive opfattet bogstaveligt. F.eks. når erhvervsdrivende reklamerer
  med, at de har byens mest venlige betjening.
  En reklame henviser endvidere indirekte til en konkurrent eller dennes produkter, hvis den
  indeholder systemsammenligninger. Systemsammenligninger er kendetegnet ved, at de produkter,
  den erhvervsdrivende sammenligner med, opfylder samme eller lignende behov for
  aftageren. Det kan f.eks. være en sammenligning af transporttider- og priser ved brug af bussen
  kontra toget på en bestemt strækning eller anvendelsen af stål i forhold til aluminium.
  Som eksempel fra praksis kan nævnes U 2012.977 SH, hvor en virksomhed i sin salgsbrochure
  beskrev de miljømæssige fordele ved at anvende plastemballage i forhold til metalemballage.
  Anvendelse af produkttest kan efter omstændighederne udgøre en indirekte henvisning til
  konkurrenter eller disses produkter. Det afgørende er, hvorledes testen er tilvejebragt.
  SIDE 122 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det vil være omfattet af bestemmelsen, hvis en erhvervsdrivende i en sammenlignende reklame
  anvender en test, som den erhvervsdrivende selv har udført.
  Erhvervsdrivende, der omtaler eller gengiver resultater af sammenlignende produkttest foretaget
  af en tredjepart, er derimod ikke omfattet af bestemmelsen. En tredjepartstest vil typisk
  være, hvor testen er foretaget af en uafhængig forbrugerorganisation, et forbrugermagasin
  eller lignende. I disse tilfælde gælder markedsføringslovens øvrige regler, reglerne om ophavsret
  og dansk rets almindelige regler om erstatning i og uden for kontraktforhold.
  Udarbejdelse og offentliggørelse af sammenlignende produkttest i form af forbrugerundersøgelser,
  der foretages af uafhængige organisationer, myndigheder m.v., falder ligeledes uden for
  bestemmelsens anvendelsesområde, da der ikke er tale om reklame.
  Det foreslås i stk. 2, at sammenlignende reklame er tilladt, når sammenligningen opfylder
  betingelserne oplistet i bestemmelsens nr. 1-8. Betingelserne er kumulative og skal overholdes
  fuldt ud. En reklame, der er i strid med en af de opstillede betingelser, er således ikke
  tilladt.
  Bestemmelsen regulerer ikke reklameindholdet i øvrigt.
  Såfremt en sammenlignende reklame opfylder de i nr. 1-8 opstillede betingelser, vil reklamen
  ikke i relation til sammenligningen kunne mødes med andre indsigelser.
  Dog vil anden erhvervsregulering kunne være af betydning for bedømmelsen af den sammenlignende
  reklame. Inden for immaterielretten drejer det sig bl.a. om varemærkeretten, men
  også den navneretlige beskyttelse eller principperne herfor, der kan udledes af selskabslovgivningen
  eller anden lovgivning, kan være af betydning for bedømmelsen af lovligheden af
  den pågældende sammenlignende reklame. Endvidere findes der specifikke regler, der skal
  overholdes f.eks. for reklamering for sundhedsydelser. Disse er fastsat i lov nr. 326 af 6. maj
  2003 om markedsføring af sundhedsydelser.
  Sammenlignende reklame skal således overholde lovgivningen i øvrigt, og bestemmelsen
  udelukker ikke, at en reklame, der opfylder de nedenfor opregnede betingelser, af andre årsager
  kan være retsstridig. Eksempelvis kan reklamen være i strid med markedsføringslovens
  bestemmelser om god skik i lovforslagets §§ 3 og 4.
  Den foreslåede bestemmelses nr. 1-3 angår de basale betingelser, som sammenligningen skal
  opfylde, mens den foreslåede bestemmelses nr. 4-8 primært vedrører en række betingelser
  eller begrænsninger på det immaterielretlige område, som sammenligningen skal respektere.
  Det antages i almindelighed ikke at være en krænkelse af eneretten til et varemærke, kendetegn
  m.v. at nævne en konkurrents varemærke eller kendetegn i forbindelse med sammenlignende
  reklame, når reklamen er korrekt, loyal og relevant. Den sammenlignende reklame kan
  SIDE 123 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  karakteriseres som en indskrænkning i eneretten, men angiver samtidig en standard for, hvorledes
  denne indskrænkning kan ske.
  Der kan imidlertid være konflikt mellem på den ene side ønsket om øget konkurrence og forbrugeroplysning
  gennem adgangen til at foretage sammenlignende reklame, og på den anden
  side hensynet til beskyttelsen af eneretten efter de gældende regler om forretningskendetegn,
  varemærker, firmanavne, oprindelsesbetegnelser m.v.
  Muligheden for anvendelse af sammenlignende reklame kan variere indenfor de enkelte
  ovennævnte områder, idet reklameformen skal anvendes med respekt af de gældende regler
  om beskyttelse af varemærker, forretningskendetegn m.v.
  Det foreslås i stk. 2, nr. 1, at sammenlignende reklame kun er tilladt, hvis den ikke er vildledende.
  Begrebet vildledning skal forstås i overensstemmelse med lovforslagets §§ 5-7 og § 20.
  Et særligt problem kan opstå, når en reklame, der på annonceringstidspunktet opfylder betingelserne
  for lovlig sammenlignende reklame i henhold til den foreslåede § 21, under den efterfølgende
  kampagne viser sig ikke længere at være korrekt. Dette vil kunne være tilfældet som
  følge af konkurrenternes ændrede markedsføringstiltag, bl.a. i form af prisnedsættelser eller
  andre justeringer ved det sammenlignende produkt. Sådanne tilfælde skal bedømmes efter
  lovforslagets §§ 3-4, §§ 5-7, samt § 20.
  Særligt komplekse produkter kan være vanskelige at sammenligne. Det gælder eksempelvis
  forsikringer, hvor der ofte vil være forskelle i policernes betingelser. Den erhvervsdrivende
  skal i sammenlignende reklamer med særligt komplekse produkter give modtageren et klart
  overblik over forskelle og ligheder, for at den sammenlignende reklame ikke er vildledende.
  Endvidere kan medievalget ved mere komplekse sammenligninger få betydning for sammenligningens
  lovlighed. Sammenligning af komplekse produkter i f.eks. tv-reklamer kan, på
  grund af tv-reklamernes korte form, være uhensigtsmæssig.
  Det foreslås i nr. 2, at det kun er tilladt at sammenligne konkurrerende produkter, der opfylder
  samme formål eller tjener samme behov.
  Bestemmelsen har til formål at sikre, at sammenlignende reklame ikke bruges på en illoyal
  måde, der hindrer den frie konkurrence.
  Efter bestemmelsen er det muligt at sammenligne f.eks. fødevarer af samme art eller af forskellig
  art, hvis de tjener samme formål eller behov, og der består en konkurrencerelation
  mellem produkttyperne.
  SIDE 124 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Tilsvarende gælder de såkaldte systemsammenligninger, hvor man fremhæver sit eget produkts
  fordele i forhold til en anden type produkter, f.eks. mellem forskellige personbefordringsmetoder.
  Det kan eksempelvis være en sammenligning af fordelen ved at benytte togservice
  fra DSB fremfor bus eller fly mellem to destinationer, hvor der foreligger en konkurrencerelation
  mellem produkttyperne. En sådan sammenligning er efter bestemmelsens mulig,
  forudsat de øvrige betingelser er opfyldt.
  Det foreslås i nr. 3, at reklamen på objektiv måde skal sammenligne konkrete, relevante og
  repræsentative egenskaber ved produkterne, som er dokumenterbare.
  Bestemmelsen har til formål at sikre objektive kriterier for sammenligning af produkters karakteristiske
  træk. Bestemmelsen indebærer, at sammenligningen ikke må bygge på subjektive
  vurderinger og holdningsbaserede udsagn, der ikke kan dokumenteres.
  Der skal foretages en helhedsvurdering, hvori de nævnte kriterier skal indgå.
  Sammenligningen skal foretages sagligt og efterlade et verificerbart og retvisende indtryk af
  de sammenlignende produkter, også selvom det nødvendiggør en angivelse af fortrin ved
  konkurrenters produkter.
  Kravet om, at sammenligningen skal angå en eller flere konkrete og relevante egenskaber, vil
  være opfyldt ved en sammenlignende reklame, der anfører oplysninger om f.eks. vægt, produktionsmetode,
  miljøvenlighed, funktioner, eftersalgsservice, pris m.v. Egenskaber, der ikke
  er konkrete, er subjektive og holdningsbaserede udsagn. Disse opfylder ikke kravene til at
  være en objektiv sammenligning
  Endvidere skal egenskaberne være repræsentative, dvs. karakteristiske eller typiske for de
  produkter, der indgår i sammenligningen. Egenskaberne skal endvidere være dokumenterbare.
  En sammenligning kan basere sig på mange forhold for at være tilladt efter § 21, stk. 2, nr. 3.
  Sammenligning, der alene er baseret på prisen, kan være tilstrækkeligt. Pris er således en
  konkret, relevant og repræsentativ egenskab, såfremt produkterne i øvrigt er sammenlignelige.
  Det foreslås i nr. 4, at en sammenlignende reklame ikke må skabe forveksling mellem annoncøren
  og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne,
  andre karakteristiske kendetegn eller produkter.
  For at gøre sammenlignede reklame effektiv kan det være nødvendigt at identificere en konkurrents
  produkter ved at henvise til konkurrentens firmanavn eller til et varemærke, som
  konkurrenten er indehaver af. En sådan anvendelse af en andens varemærke, firmanavn eller
  andre karakteristiske kendetegn udgør ikke en krænkelse af den pågældendes eneret, hvis der
  ikke skabes forveksling, og hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen øvrigt er opfyldt. FormåSIDE
  125 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  let med at tillade erhvervsdrivende at anvende en andens varemærke, firmanavn eller andre
  karakteristiske kendetegn, når det er muligt at skelne er, at forskellene herved sættes objektivt
  i relief.
  Som eksempel på en mulig konflikt i relation til bestemmelsen kan nævnes den gældende
  varemærkelovs § 4, stk. 1, nr. 2, der bl.a. stiller krav om, at der end ikke må være risiko for
  forveksling.
  Nr. 4 skal fortolkes i overensstemmelse med varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, således at det
  afgørende bliver, om der ved brug af konkurrentens varemærke er risiko for forveksling, jf.
  EU-Domstolens dom i sag C-533/06 (O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited mod Hutchinson
  3G UK). Domstolen fastslog i den konkrete sag, at forveksling, i forbindelse med brug af konkurrentens
  varemærke, skal forstås som risiko for forveksling.
  Det foreslås i nr. 5, at det ikke er tilladt at miskreditere og nedvurdere en konkurrents varemærke,
  firmanavn, karakteristiske kendetegn, eller produkter.
  Utilbørlige og misrekommanderende udsagn i strid med lovforslagets god skik-bestemmelser i
  §§ 3-4 eller § 20 om vildledning mellem erhvervsdrivende vil i almindelighed også være i strid
  med nr. 5, hvor udsagnene vedrører en konkurrent i en sammenlignende reklame.
  Nedsættende udsagn, der f.eks. gør konkurrenter eller deres produkter til genstand for foragt
  eller latterliggørelse m.v., er ikke tilladte.
  Som et eksempel på miskreditering og nedvurdering, der eksempelvis ikke er tilladt efter
  bestemmelsen, kan nævnes udsagnet: ”Mine kunder er nu mere tilfredse, efter jeg ikke længere
  sælger XX-biler, men er gået over til salg af YY-biler. Kom ud og få en prøvetur og forstå,
  hvorfor jeg skiftede mærke.”
  Det foreslås i nr. 6, at produkter, der er beskyttet af en oprindelsesbetegnelse, kun må sammenlignes
  med produkter med samme oprindelsesbetegnelse.
  Ved vurderingen af, om et produkt er beskyttet af en oprindelsesbetegnelse, skal der navnlig
  tages hensyn til Rådets forordning (EF) 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser
  og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, samt andre fællesskabsbestemmelser,
  der er vedtaget på landbrugsområdet.
  Forordningens artikel 13 fastslår bl.a., at de betegnelser, der er registreret efter forordningen,
  er beskyttet mod enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af en registreret betegnelse
  for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, hvis disse produkter er sammenlignelige
  med de registrerede produkter, eller anvendelsen indebærer udnyttelse af den
  registrerede betegnelses omdømme.
  SIDE 126 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Sammenligning mellem f.eks. kødprodukter er således begrænset til produkter med samme
  registrerede oprindelsesbetegnelse.
  Det er derfor som udgangspunkt kun tilladt at sammenligne en skinke registreret under betegnelsen
  ”Bayonne” med en anden skinke registreret under samme betegnelse.
  Adgangen til at foretage sammenligning efter nr. 6 er således meget begrænset.
  Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt der reklameres for et produkt, som ikke har en
  oprindelsesbetegnelse, og dette produkt henviser til et andet produkt, der har en oprindelsesbetegnelse.
  Hvorvidt en sådan sammenligning er tilladt, afhænger af de øvrige betingelser i
  stk. 1, herunder ikke mindst om den sammenlignende reklame drager utilbørlig fordel af den
  anseelse, der er knyttet til konkurrentens varemærke og oprindelsesbetegnelse.
  Det foreslås i nr. 7, at det ikke er tilladt i en sammenlignende reklame at drage utilbørlig fordel
  af den anseelse, som er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn, karakteristiske
  kendetegn eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser m.v.
  Centralt for bestemmelsen er reklamering, hvor den erhvervsdrivende udnytter en kendt
  konkurrent eller dennes produkters position på markedet til egen fordel. Der snyltes derved
  på andres renommé og goodwill. Renommesnyltning giver en uberettiget fordel og kan samtidig
  påføre det velanskrevne produkt skadevirkninger i form af udvanding af anseelse.
  Uden for bestemmelsen falder de tilfælde, hvor en virksomhed anvender en anden erhvervsdrivendes
  kendte varemærke som kvalitetsbetegnelse for sine egne produkter, som vedrører
  et helt andet vareområde, f.eks. ”vækkeurenes Rolls Royce”. Efter bemærkningerne til bestemmelsens
  stk. 1 skal sådanne tilfælde bedømmes efter lovforslagets §§ 3-4 om god skik, §§
  5-7 om vildledning over for forbrugere, § 20 om vildledning mellem erhvervsdrivende samt §
  22 om forretningskendetegn.
  Det foreslås i nr. 8, at det ikke er tilladt at præsentere produkter som en imitation eller kopi af
  produkter med et beskyttet varemærke eller firmanavn.
  Bestemmelsen kan betragtes som en særlig variant af den foreslåede nr. 7 om snyltning, og er
  udtryk for et forbud mod, at efterligninger og kopier kan optræde i en reklame sammen med
  det originale produkt, selvom det af reklamen fremgår, at der er tale om en efterligning eller
  kopi.
  Bestemmelsen forudsætter normalt, at sammenligningen er i strid med immaterialretslovgivningen
  og omfatter desuden enhver efterligning eller kopi.
  Bestemmelsens selvstændige anvendelsesområde er således reklamer, der f.eks. gengiver en
  parfumeflakon med efterligning af Chanel no. 5 og teksten ”Chanel no. 5 koster 500 kr. Vores
  Chanel no. 5 koster 100 kr.”.
  SIDE 127 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  En reklame, der viser en efterligning af originalproduktet med teksten ”Vores version af
  Chloé”, vil tilsvarende være omfattet af bestemmelsen, da en sådan markedsføring betragtes
  som en krænkelse af varemærkeretten. jf. også EU-Domstolens sag C-487/07 (L'Oréal,
  Lancôme og Laboratoire Garnier & Cie mod Bellure, Malaika Investments Ltd og Starion International
  Ltd). Her udtalte domstolen, at det er tilstrækkeligt til at være omfattet af bestemmelsen,
  at en erhvervsdrivende i en sammenlignende reklame direkte eller indirekte angiver, at
  den vare, den erhvervsdrivende markedsfører, udgør en imitation af en vare, der er dækket af
  et renommeret varemærke.
  SIDE 128 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 22 om forretningskendetegn
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende § 18.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførelse af EU-regler.
  Det foreslås i bestemmelsens 1. led, at erhvervsdrivende forbydes at benytte forretningskendetegn,
  der ikke tilkommer dem, mens det i bestemmelsens 2. led foreslås, at erhvervsdrivende
  forbydes at benytte egne forretningskendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde
  forveksling med andres.
  1. led omfatter erhvervsdrivendes uhjemlede benyttelse af et navn eller andet kendetegn, der
  er identisk med tredjemands forretningskendetegn eller næsten identiske hermed. 2. led omfatter
  tilfælde, hvor der er forvekslingsrisiko mellem to forretningskendetegn. Der er dog i
  praksis ikke nogen skarp grænse mellem de to grupper af forretningskendetegn.
  Begrebet forretningskendetegn dækker over firmanavn, figurer, designlinje og andre kendetegn,
  der viser hen til den pågældende erhvervsdrivende på en sådan måde, at den erhvervsdrivende
  eller et eller flere af dennes produkter bl.a. derigennem er kendt af målgruppen eller
  af andre erhvervsdrivende.
  Bestemmelsen supplerer den foreslåede bestemmelse i § 3 om god markedsføringsskik, som
  generelt anvendes i forhold til efterligninger, snyltning og anden udnyttelse af andres indsats i
  erhvervsforhold.
  Bestemmelsen om beskyttelse af forretningskendetegn har fået aftagende betydning som følge
  af det stigende omfang af særlovgivning, der regulerer retten til at anvende navne, varemærker
  og kendetegn, herunder varemærkeloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende
  virksomheder, lov om registrering af fonde, navneloven og internetdomæneloven.
  De tilfælde, der falder uden for særlovgivningen, vil fortsat kunne rummes af bestemmelsen,
  og bestemmelsens selvstændige områder er først og fremmest kendetegn i bred forstand, der
  ikke lader sig henføre under definitionen af et varemærke i varemærkeloven eller varemærkeforordningen,
  uregistrerede forretningskendetegn af lokal eller begrænset geografisk betydning
  samt erhvervsmæssig anvendelse af beskyttede personnavne.
  SIDE 129 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 23 om erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger
  Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende lovs § 20. Der er foretaget en sproglig
  opdatering af bestemmelsen, idet ”virksomhed” er ændret til ”erhvervsdrivende”. Formålet
  hermed er at tilpasse ordlyden af bestemmelsen med de øvrige bestemmelser i markedsføringsloven,
  og der er ikke tilsigtet en ændring af retstilstanden.
  Bestemmelsen er ikke en gennemførelse af EU-regler.
  Bestemmelsen har til formål at sikre en strafferetlig beskyttelse mod ansatte og samarbejdspartneres
  uretmæssig udnyttelse af en erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder og tekniske
  tegninger. Bestemmelsen er udtryk for, at erhvervsvirksomheder har krav på, at visse
  forhold vedrørende produktionen eller indkøbs- og salgsorganisationen, der har særlig betydning
  for virksomhedens konkurrenceevne, bevares for vedkommende virksomhed og ikke af
  dens ansatte eller medindehavere benyttes uden for virksomheden eller gives videre til andre.
  Det foreslås i stk. 1, at personer, der er i et samarbejdsforhold med en erhvervsdrivende, ikke
  på utilbørlig måde må skaffe sig – eller forsøge at skaffe sig - kendskab til eller rådighed over
  den erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder.
  Begrebet ”erhvervshemmelighed” omfatter dels hemmeligheder, der knytter sig til omsætningen
  af produkter, dels hemmeligheder, der har forbindelse med produktionen. Nogen skarp
  adskillelse behøver der ikke at være, idet en enkelt hemmelighed kan bestå af elementer fra
  begge kategorier. Erhvervshemmeligheder kan angå enhver teknisk foranstaltning, som kan
  udnyttes i produktionen.
  Erhvervshemmeligheder kan f.eks. udgøre en opfindelse, som opfylder betingelserne for at
  kunne patenteres, men som virksomheden ikke ønsker offentliggjort. Hemmelighedens tekniske
  kvalitet kan også være så beskeden, at der ikke ville være grundlag for patent, men hemmelighedens
  udnyttelse kan dog indebære en væsentlig fordel og dermed begrunde en interesse
  i, at forholdet ikke kommer til konkurrenters kundskab.
  Erhvervshemmeligheder kan også bestå i en særlig hensigtsmæssigt indrettet salgs- og indkøbsorganisation,
  kendskab til kundeemner, indkøbsmuligheder og markedsanalyser.
  Beskyttelsen forudsætter, at erhvervshemmeligheden holdes skjult for offentligheden. Det vil
  som udgangspunkt betyde, at forholdet kun er kendt af en enkelt person eller af en begrænset
  kreds af personer inden for virksomheden. Beskyttelse udelukkes dog ikke, fordi hemmeligheden
  stilles til rådighed f.eks. for en underleverandør uden for virksomheden.
  Hvad der imidlertid er almindelig kendt inden og uden for vedkommende virksomhed kan
  ikke betragtes som hemmeligheder.
  Der kan derimod ikke stilles noget nyhedskrav, selvom hemmeligheden som regel vil bestå i
  en ny erkendelse, der kan udnyttes i produktion og omsætning.
  SIDE 130 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Den, der gør krav på beskyttelse af hemmeligheder, må selv gennem sikkerhedsforanstaltninger
  eller på anden måde tilkendegive beskyttelsesinteressen, f.eks. således at kendskab til
  hemmeligheden kun gives til personer, der nødvendigvis må have sådan viden, for at hemmeligheden
  kan udnyttes efter sit formål. Der foreligger eksempler på, at en erhvervshemmelighed
  kun er kendt af en enkelt person.
  Vurderingen af, hvorvidt der er tale om en erhvervshemmelighed, som kan beskyttes efter
  bestemmelsen, forudsættes administreret som praksis har udviklet sig.
  Den foreslåede stk. 1 omfatter alle personer, der via et ansættelses- eller samarbejdsforhold
  eller et hverv har lovlig adgang til virksomheden.
  Ved begrebet utilbørlig forstås, at vedkommende uden virksomhedens samtykke eller uden i
  øvrigt at have en særlig adkomst skaffer sig kenskab til eller rådighed over erhvervshemmeligheden.
  Det kan f.eks. være ved at udforske områder, der er den pågældende uvedkommende.
  Kendskab omfatter enhver måde, hvorpå den pågældende bliver bekendt med hemmelighederne.
  Det kan være ved læsning, via hukommelse, notater, fotografering eller elektronisk
  kopiering m.v.
  Rådighed kan skaffes både fysisk og elektronisk. Der vil oftest være tale om tilegnelse af beskrivelser,
  modeller og tegninger.
  Hvis der er enten kendskab eller opnået rådighed, er det uden betydning, om informationerne
  er blevet udnyttet.
  Den foreslåede stk. 2 omfatter de tilfælde, hvor en person på retmæssig måde har fået kendskab
  eller rådighed over en virksomheds erhvervshemmeligheder, men hvor erhvervshemmelighederne
  ubeføjet viderebringes eller benyttes.
  Bestemmelsen omfatter i modsætning til stk. 1 personer, der i kraft af deres arbejde eller
  tilknytning i øvrigt til den erhvervsdrivende er bekendt med eller har en naturlig adgang til at
  gøre sig bekendt med virksomhedens erhvervshemmeligheder. Bestemmelsen omfatter for
  det første personer, der er ansat, og hvis arbejde forudsætter kendskab til den erhvervsdrivendes
  erhvervshemmeligheder. Bestemmelsen omfatter også personer, der samarbejder med
  den erhvervsdrivende, f.eks. som medejere eller andre økonomisk interesserede heri. Endelig
  omfatter bestemmelsen personer, der udfører et hverv for den erhvervsdrivende af begrænset
  varighed. Det gælder f.eks. rådgivende teknikere, revisorer og lignende, og som i kraft af deres
  hverv får kendskab til den erhvervsdrivendes hemmeligheder.
  Forbuddet omfatter ubeføjet viderebringelse eller benyttelse af hemmeligheden. Er der givet
  tilladelse til at viderebringe eller benytte hemmeligheden eller har dette været en nødvendig
  følge af arbejdet, falder forholdet uden for bestemmelsens område.
  SIDE 131 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen rammer i første række ansatte eller samarbejdende personer m.v., der viderebringer
  oplysninger om virksomhedens hemmeligheder til konkurrenter. Forseelsen er i denne
  form særlig farlig for den virksomhed, der har krav på hemmeligholdelse. Men bestemmelsen
  gælder principielt også personer, der viderebringer eller selv benytter kendskabet til
  hemmeligheden, efter at deres tilknytning til virksomheden er ophørt.
  Med henblik på denne situation vil der dog ofte ved særlig aftale være truffet foranstaltninger
  til modvirkning af den skade, som tidligere ansatte kan påføre virksomheden. Disse såkaldte
  konkurrenceklausuler er omfattet af lov om konkurrenceklausuler. Hvor sådan aftale er truffet,
  må konkurrenceklausulen finde anvendelse forud for stk. 2.
  Forbuddet i stk. 2 varer i tre år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets
  ophør. Strafferetligt gælder forbuddet således i tre år efter ansættelsesforholdets, samarbejdsforholdets
  eller hvervets ophør. Civilretligt ansvar kan gøres gældende også efter udløbet af
  denne frist.
  Det foreslås i stk. 3, at reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer,
  der har lovlig adgang til virksomheden. Bestemmelsen omfatter f.eks. besøgende og forretningsforbindelser.
  Bestemmelsen vil sammen med stk. 1 efter omstændighederne kunne finde anvendelse f.eks.,
  hvor en besøgende skaffer sig informationer fra lokaliteter i virksomheden, der ikke er omfattet
  af rundvisningen, eller hvor en besøgende fotograferer eller medtager prøver trods forbud
  herom.
  Med hensyn til anvendelsen af stk. 3, jf. stk. 2, kan der eksempelvis være tale om ubeføjet videregivelse
  af erhvervshemmeligheder, som den pågældende tilfældigt eller uagtsomt er kommet
  i besiddelse af, uden at dette er sket som led i den almindelige fremvisning.
  Det foreslås i stk. 4, at den der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed
  er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende ikke
  ubeføjet må benytte dette eller sætte andre i stand hertil.
  Bestemmelsen i stk. 4 er et supplement til stk. 2, og omfatter information, der ofte er bestemt
  til at komme til kendskab for en bredere kreds uden for virksomhedens rammer, og derfor
  ikke kan anses som en erhvervshemmelighed.
  Det er ikke muligt udtømmende at opregne de genstande, der er beskyttet. I almindelighed
  drejer det sig om rørlige ting, der tjener som forbillede ved fremstilling af nye genstande, eller
  som giver anvisning på en bestemt teknisk fremgangsmåde. Endvidere omfattes udkast til
  kalkulationer og beskrivelser, der er udarbejdet f.eks. til brug ved tilbudsafgivelse, licitationer
  m.v. Mundtlige anvisninger på et arbejdes udførelse og lignende falder uden for bestemmelsen.
  SIDE 132 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Beskyttelsen kræver, at materialet skal være betroet i anledning af udførelsen af et arbejde
  eller i øvrigt i erhvervsøjemed. Det kan være udtrykkeligt tilkendegivet, at materialet ikke må
  anvendes til den pågældendes egne formål eller komme uvedkommende i hænde. En sådan
  tilkendegivelse er dog ikke påkrævet, idet betroelsesforholdet kan fremgå af materialet selv
  eller af de omstændigheder, hvorunder det er overdraget.
  Beskyttelsen gælder over for enhver, der har fået materialet betroet med henblik på udførelsen
  af et arbejde. Bestemmelsen omfatter således både den erhvervsdrivendes ansatte og
  enhver anden, der har fået materialet betroet i erhvervsøjemed. Det kan f.eks. være underleverandører,
  personer der har fået materialet overgivet til reproduktion eller i forbindelse med
  afgivelse af tilbud.
  Det foreslås i stk. 5, at erhvervsdrivende ikke må benytte erhvervshemmeligheder, såfremt
  kendskab til eller rådighed over disse er opnået i strid med bestemmelsens stk. 1-4. Stk. 5
  supplerer således stk. 1-4.
  For en effektiv beskyttelse af erhvervshemmelighederne er det vigtigt, at den, der udnytter
  erhvervshemmeligheder, som en anden har skaffet til ham, er omfattet af bestemmelsen, idet
  muligheden for den erhvervsmæssige udnyttelse af en andens hemmeligheder skaber baggrunden
  for overtrædelse af reglerne.
  Det er udtrykkeligt anført i bestemmelsen, at den erhvervsdrivende skal være i ond tro. Det
  betyder, at den erhvervsdrivende skal vide, at kendskab til eller rådighed over hemmeligheden
  er opnået ved en overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1-4. Hvis den erhvervsdrivende i god
  tro er påbegyndt benyttelsen af noget, der senere viser sig at være en andens erhvervshemmelighed,
  kan forholdet ikke straffes. Den erhvervsdrivende kan heller ikke ved forbud pålægges
  at ophøre med benyttelsen, når der ikke længere foreligger en erhvervshemmelighed, fordi
  erhvervshemmeligheden er blevet almindelig kendt. Uanset den erhvervsdrivendes subjektive
  forhold må den berettigede dog kunne kræve udleveret sine tegninger og beskrivelser m.v., der
  indeholder erhvervshemmeligheder.
  SIDE 133 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 24 om retsmidler
  Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende lovs § 20.
  Det foreslås i stk. 1, 1. pkt., at der gives mulighed for at forbyde handlinger i strid med markedsføringsloven.
  Det foreslås i 2. pkt., nr. 1, at muligheden for at give et forbud understøttes med muligheden
  for at give et påbud.
  Bestemmelsen vil bl.a. kunne danne grundlag for en pligt for en erhvervsdrivende til at undersøge
  hvilke af den pågældendes kunder, der er berørt af en lovstridig markedsføring, f.eks. et
  urimeligt kontraktvilkår og underrette disse om, at vilkåret ikke kan håndhæves.
  Det foreslås i nr. 2, at der i tilfælde, hvor det må anses nødvendigt for at sikre genoprettelse af
  status quo gives mulighed for at give de i så henseende nødvendige påbud.
  Der kan f.eks. gives påbud om gennem berigtigende reklame at fjerne eftervirkningerne af en
  vildledende reklame. Endvidere kan produkter forlanges tilbagekaldt, efterligninger tilintetgjort,
  ulovligt opkrævede beløb tilbagebetalt osv., ligesom erhvervsdrivende kan pålægges at
  give berigtigende meddelelser, ikke blot ved annoncering men tillige ved fremsendelse af
  meddelelser til kunder m.v.
  I det hele er der ingen anden begrænsning med hensyn til, hvilke påbud, der kan komme på
  tale, end den, at påbuddet skal være nødvendigt til sikring af genoprettelse af status quo. Et
  påbud skal dog stå i rimeligt forhold til forseelsen, ligesom påbud skal respektere retsordenens
  almindelige regler. Det kan f.eks. ikke påbydes at tilintetgøre ulovlige efterligninger, hvis
  produktet er erhvervet af en, der er i god tro.
  Erhvervsdrivende kan efter gældende ret forbydes fremtidigt at påberåbe sig urimelige kontraktvilkår
  i allerede indgåede kontrakter. Dette følger af bestemmelsens 1. pkt. I 2. pkt., nr. 2,
  giver bestemmelsen derudover muligheder for f.eks. påbud om tilbagebetaling af allerede
  opkrævede beløb.
  Hvis en erhvervsdrivende hos kunder opkræver beløb, som ikke baserer sig på et civilretligt
  krav - f.eks. enten fordi de pågældende aftaler ikke indeholder hjemmel til at opkræve beløbene
  – eller fordi vilkår om betaling af de pågældende beløb er ugyldige efter aftalelovens regler
  - vil der således i klare tilfælde, jf. 2. pkt., nr. 2, kunne gives påbud om tilbagebetaling af allerede
  modtagne beløb, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.
  Det foreslås at adgangen til at kræve erstatning reguleres i stk. 2, således at der henvises til at
  dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse ved overtrædelser af
  markedsføringsloven.
  SIDE 134 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen om erstatningsansvar er navnlig af betydning for de erhvervsdrivende. Efter
  almindelige erstatningsregler skal skadelidte bevise, at vedkommende har lidt et tab. Kravene
  til dette bevis er imidlertid ikke fastsat i lovgivningen, og efter omstændighederne kan sandsynliggørelse
  af et tab være tilstrækkeligt til fastsættelse af en skønsmæssig erstatning. Om
  erhvervsdrivendes adgang til at rejse erstatningskrav foreligger der en omfattende praksis,
  som forudsættes videreført. F.eks. vil benyttelse uden samtykke af en persons billede i reklameøjemed
  indebære en krænkelse af en interesse, som kan medføre erstatning efterdansk rets
  almindelige erstatningsregler.
  Det foreslås, at der i stk. 3 og 4 gives mulighed for at, der kan tilkendes virksomheder et rimeligt
  vederlag. En sådan mulighed findes i immaterialretten, hvor man foruden erstatning også
  kan få tilkendt et vederlag for en krænkelse af rettigheder beskyttet af denne lovgivning.
  Baggrunden for bestemmelsen er at give mulighed for at få tilkendt kompensation, der svarer
  til de økonomiske konsekvenser, som en konkurrents eller en anden erhvervsdrivendes retsstridige
  handlinger kan have for en virksomhed. Bestemmelsen tager dermed højde for, at
  muligheden for økonomisk kompensation ellers ville afhænge af, at virksomheden kan føre
  bevis for, at den har lidt et tab, enten i form af et direkte afsætningstab eller et tab som følge af
  markedsforstyrrelse.
  Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at løfte bevisbyrden for, at der er lidt et tab, vil
  den virksomhed, der har krænket virksomhedens rettigheder, kunne opnå en uberettiget
  berigelse som følge af den retsstridige handling.
  Bestemmelserne er særligt relevante i forbindelse med visse produktefterligninger, men de vil
  også kunne benyttes i forbindelse med andre overtrædelser af markedsføringsloven. Det kan
  bl.a. være i forbindelse med renommesnylteri, ulovlig sammenlignende reklame, overtrædelse
  af bestemmelsen om forretningskendetegn og i forbindelse med uretmæssig udnyttelse af en
  virksomheds beskyttelsesværdige viden og information.
  Vederlagsreglerne kan kun anvendes, når der er tale om en privatretlig krænkelse.
  SIDE 135 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 25 om Forbrugerombudsmanden
  Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende lovs § 22, stk. 1-5, om Forbrugerombudsmanden.
  Det foreslås i stk. 1, at Forbrugerombudsmandens centrale opgave er at føre tilsyn med, at
  loven og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser overholdes, navnlig ud fra hensynet til
  forbrugerne.
  Denne tilsynsbeføjelse udøves enten på Forbrugerombudsmandens eget initiativ eller på
  grundlag af de klager, der rettes til forbrugerombudsmandsinstitutionen.
  Forbrugerombudsmanden skal sikre, at forbrugerinteresserne tilgodeses på en sådan måde, at
  markedsføring foregår tilbørligt og rimeligt under hensyn til forbrugerne.
  Forbrugerombudsmanden er imidlertid ikke afskåret fra at forholde sig til problemer vedrørende
  erhvervsinteresser og respekten for almene samfundsinteresser i markedsføring. Forbrugerombudsmanden
  kan således behandle spørgsmål om f.eks. race- og kønsdiskrimination
  i reklamer og anvendelse af personers billede eller navn uden samtykke i annoncer.
  Det foreslås i stk. 2, at Forbrugerombudsmanden kan kræve alle oplysninger fra erhvervsdrivende,
  der skønnes nødvendige for Forbrugerombudsmandens virksomhed, herunder til afgørelse
  af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Bestemmelsen er teknologineutral
  og skal sikre, at alle nødvendige oplysninger bliver stillet til Forbrugerombudsmandens
  rådighed, herunder fysiske og elektroniske dokumenter. Det er en forudsætning for, at Forbrugerombudsmanden
  kan tilvejebringe et bedømmelsesgrundlag i de enkelte sager.
  Det er efter bestemmelsen overladt til Forbrugerombudsmandens skøn at afgøre, hvad der
  kan kræves meddelt. Dette skøn er undergivet de almindelige forvaltningsretlige og processuelle
  begrænsninger, dvs. krav om saglighed, proportionalitet og retssikkerhed m.v.
  Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at oplysningerne kan kræves meddelt inden for en
  kort frist, når det gælder sammenlignende reklame, eller når det efter omstændighederne
  skønnes påkrævet.
  Bestemmelsen angiver ikke efter sin ordlyd nogen frist for meddelelse af de relevante oplysninger.
  Fristen for meddelelse af oplysninger varierer alt efter sagens karakter fra ca. 1 måned
  til korte frister. Som eksempel på behovet for anvendelsen af en kort frist kan nævnes et påtænkt
  eller igangsatt markedsføringstiltag, som Forbrugerombudsmanden bliver bekendt
  med, og som skader væsentlige forbrugerinteresser, hvis de ikke hurtigt bringes til ophør. Der
  kan således være behov for at anvende en kort frist på timer i forbindelse med nedlæggelse af
  et foreløbigt forbud.
  Det foreslås i stk. 3, at Forbrugerombudsmanden udnævnes af erhvervs- og vækstministeren
  for et tidsrum på op til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse
  SIDE 136 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  som forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte periode kan kun ske efter fornyet
  opslag. Ved genudnævnelse finder 1. pkt. i den foreslåede bestemmelse tilsvarende anvendelse.
  Forbrugerombudsmanden skal opfylde de kvalifikationer, som stilles for at kunne blive dommer,
  herunder have bestået juridisk kandidateksamen, jf. i øvrigt bestemmelserne om beskikkelse
  af dommere i retsplejelovens kapitel 4.
  Udover at opfylde disse betingelser er det hensigtsmæssigt, at den person, der bestrider posten
  som forbrugerombudsmand, har et solidt kendskab til erhvervs- og forbrugerforhold, og
  markedsforhold i praksis. Naturlige kandidater til posten kan være embedsmænd eller personer,
  der kommer fra advokatstanden, domstolene eller de højere læreranstalter.
  Det er hensigten med bestemmelsen, at Forbrugerombudsmanden i realiteten skal være sikret
  mod forflyttelse qua åremålsansættelsen, ligesom tjenestemandslovens disciplinære regler
  beskytter mod uansøgt afskedigelse, medmindre de anførte omstændigheder er til stede.
  Ved ansættelse på overenskomstvilkår udformes ansættelsesvilkårene i overensstemmelse
  hermed. Aflønningen af Forbrugerombudsmanden forudsættes at ske efter de sædvanlige
  principper for åremålsansættelse.
  Bestemmelsen giver mulighed for at forlænge Forbrugerombudsmandens ansættelsesperiode
  med yderligere 3 år, så den samlede ansættelsesperiode bliver i alt 9 år. Der vil derefter være
  mulighed for genansættelse efter sædvanlig ansættelsesprocedure.
  Muligheden for at forlænge ansættelsen skal sikre, at der skabes den fornødne kontinuitet, så
  Forbrugerombudsmanden har den tilstrækkelige tid til at påvirke og følge op på initiativer
  inden for de forskellige brancheområder, samt at Forbrugerombudsmanden får mulighed for
  at følge op på og udnytte de erfaringer og den viden, som forbrugerombudsmanden har fået
  gennem sit virke.
  Det fremgår endvidere, at Forbrugerombudsmanden kun kan afskediges uden ansøgning,
  såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende som
  følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.
  Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70
  år.
  Bestemmelsen finder anvendelse både ved ansættelse på tjenestemandsvilkår og ansættelse
  på overenskomstvilkår.
  Det foreslås i stk. 4, at Forbrugerombudsmandens afgørelser ikke kan indbringes for anden
  administrativ myndighed.
  SIDE 137 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen udelukker, at Forbrugerombudsmandens afgørelser er undergivet administrativ
  rekurs, eller at de kan indbringes for ministeriet.
  Det foreslås i stk. 5, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Forbrugerombudsmandens
  virksomhed. Bestemmelsen er således en bemyndigelsesbestemmelse.
  Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1249 af 25. november 2014 om Forbrugerombudsmandens
  virksomhed.
  SIDE 138 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 26 om digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed
  Den foreslåede bestemmelse viderefører ordret den gældende markedsføringslovs § 22, stk. 6-
  10, om Forbrugerombudsmanden.
  Det foreslås i stk. 1, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation
  til og fra Forbrugerombudsmanden om forhold, som er omfattet af denne lov eller
  af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
  Bestemmelsen giver hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at
  skriftlig kommunikation til og fra Forbrugerombudsmanden om forhold, som er omfattet af
  markedsføringsloven eller af regler, som er udstedt i medfør af markedsføringsloven, skal
  foregå digitalt.
  Bestemmelsen indebærer bl.a., at der vil kunne fastsættes regler om, at skriftlige henvendelser
  m.v. til Forbrugerombudsmanden om forhold, som er omfattet af loven eller af regler, som er
  udstedt i medfør af loven, som udgangspunkt ikke anses for behørigt modtaget hos Forbrugerombudsmanden,
  hvis de indsendes på anden vis end den foreskrevne digitale måde.
  Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for, at Forbrugerombudsmanden kan vælge at
  behandle sager på baggrund af enhver anden form for kommunikation. Forbrugerombudsmanden
  får i dag oplysninger på forskellig måde, og Forbrugerombudsmanden kan på eget
  initiativ eller på baggrund af klager fra andre optage sager til behandling.
  Bestemmelsen indebærer således ikke en begrænsning i Forbrugerombudsmandens muligheder
  for at optage sager til behandling, herunder sager der ikke måtte være sendt på den foreskrevne
  digitale måde.
  Hvis oplysninger m.v. sendes til Forbrugerombudsmanden på anden måde end den foreskrevne
  digitale måde, eksempelvis pr. brev, følger det af den almindelige forvaltningsretlige vejledningspligt,
  at Forbrugerombudsmanden må vejlede om reglerne på området, herunder om
  pligten til som udgangspunkt at kommunikere på den foreskrevne digitale måde.
  Bestemmelsen indebærer samtidig, at meddelelser m.v. til eller fra Forbrugerombudsmanden,
  der sendes på den foreskrevne digitale måde, anses for at være kommet frem til modtageren
  på det tidspunkt, hvor meddelelsen m.v. er tilgængelig digitalt for modtageren, jf. stk. 8. Det vil
  sige med samme retsvirkninger som fysisk post, der anses for at være kommet frem, når den
  pågældende meddelelse m.v. er lagt i modtagerens fysiske postkasse.
  Af bekendtgørelsen, der udmønter bemyndigelsen, skal det fremgå, hvem der omfattes af
  pligten til at kommunikere digitalt med Forbrugerombudsmanden, om hvilke forhold og på
  hvilken måde. Det skal også fremgå af bekendtgørelsen, at kommunikationen som udgangspunkt
  skal foregå digitalt, når det er hensigtsmæssigt og den fornødne teknologi er til stede.
  Bekendtgørelsen udstedes efter forhandling med Forbrugerombudsmanden.
  SIDE 139 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er tanken at udnytte bemyndigelsen således, at skriftlig kommunikation til og fra Forbrugerombudsmanden
  om forhold, som er omfattet af markedsføringsloven eller regler udstedt i
  medfør af denne lov, så vidt muligt skal foregå digitalt, f.eks. pr. e-mail.
  Ved henvendelser til Forbrugerombudsmanden kan Forbrugerombudsmanden stille krav om,
  at den pågældende oplyser en e-mailadresse, som den pågældende kan kontaktes på i forbindelse
  med behandlingen af en konkret sag eller henvendelse til Forbrugerombudsmanden. I
  den forbindelse kan der også pålægges den pågældende en pligt til at underrette Forbrugerombudsmanden
  om eventuel ændring i e-mailadressen, inden den konkrete sag afsluttes eller
  henvendelsen besvares, medmindre e-mails automatisk bliver videresendt til den nye emailadresse.
  På sigt kan det komme på tale at udvikle andre digitale løsninger, herunder nye selvbetjeningsløsninger,
  til brug for kommunikation om forhold, som er omfattet af loven eller af regler
  udstedt i medfør af loven.
  I bekendtgørelsen, som udmønter bemyndigelsen i stk. 1, kan der bl.a. fastsættes regler om, at
  Forbrugerombudsmanden kan sende visse meddelelser, herunder påbud m.v., til den pågældendes
  digitale postkasse med de retsvirkninger, der følger af lov om Offentlig Digital Post.
  I bekendtgørelsen kan der fastsættes overgangsordninger, som skal lette overgangen til obligatorisk
  digital kommunikation.
  I bekendtgørelsen kan der desuden fastsættes fritagelser fra pligten til digital kommunikation.
  Fritagelsesmuligheden tænkes navnlig anvendt, hvor det er påkrævet at anvende en dansk
  digital signatur, og der er tale om en person uden dansk CPR-nummer eller et selskab med
  hjemsted i udlandet, som ikke kan få en dansk digital signatur. Endvidere tænkes fritagelsesmuligheden
  anvendt i de situationer, hvor en person har kognitiv funktionsnedsættelse, har
  fysisk funktionsnedsættelse eller har sproglige barrierer. Derudover kan Forbrugerombudsmanden
  vælge at fritage fra pligten til digital kommunikation ved at behandle sager, som Forbrugerombudsmanden
  modtager på baggrund af anden form for kommunikation.
  Det forhold, at et selskab eller en person oplever, at den pågældendes egen computer ikke
  fungerer, at den pågældende har mistet koden til sin digitale signatur eller oplever lignende
  hindringer, som det er op til den pågældende at overvinde, kan ikke føre til fritagelse fra pligten
  til digital kommunikation. I så fald må den pågældende anvende en computer på et folkebibliotek
  eller anmode en rådgiver om at varetage kommunikationen på den pågældendes
  vegne.
  Det foreslås i stk. 2, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital
  kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater
  og digital signatur eller lignende.
  SIDE 140 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Efter bestemmelsen kan der i bekendtgørelsen specificeres krav om anvendelse af bestemte itsystemer,
  digitale formater og digital signatur eller lignende.
  Det foreslås i stk. 3, at det præciseres hvornår en digital meddelelse må anses for at være
  kommet frem til adressaten for meddelelsen, dvs. modtageren af meddelelsen.
  For meddelelser, der sendes til Forbrugerombudsmanden, er Forbrugerombudsmanden
  adressat for meddelelsen. For meddelelser, som Forbrugerombudsmanden sender, er det
  pågældende selskab eller fysiske person, som meddelelsen sendes til, adressat for meddelelsen.
  En meddelelse vil normalt anses for at være kommet frem til Forbrugerombudsmanden på det
  tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for Forbrugerombudsmanden, dvs. når Forbrugerombudsmanden
  kan behandle meddelelsen. Dette tidspunkt vil normalt blive registreret automatisk
  i en modtagelsesanordning eller et datasystem. En meddelelse, der først er tilgængelig
  efter kl. 24.00, anses normalt først for modtaget den dag, meddelelsen er tilgængelig.
  En meddelelse vil normalt anses for at være kommet frem til en virksomhed eller person på
  det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for den pågældende. En meddelelse vil blive
  anset for at være tilgængelig, selvom den pågældende ikke kan skaffe sig adgang til meddelelsen,
  hvis dette skyldes hindringer, som det er op til den pågældende at overvinde. Som eksempler
  herpå kan nævnes, at den pågældendes egen computer ikke fungerer, eller den pågældende
  har mistet koden til sin digitale signatur.
  Det foreslås i stk. 4, at der kan fastsættes regler om, at Forbrugerombudsmanden kan udstede
  afgørelser og andre dokumenter efter markedsføringsloven eller regler udstedt i medfør af
  markedsføringsloven uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet
  underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som
  har udstedt afgørelsen eller dokumentet.
  Det foreslås i stk. 5, at der kan fastsættes regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der
  udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes
  alene med Forbrugerombudsmanden som afsender.
  Bestemmelsen finder anvendelse både på dokumenter, som Forbrugerombudsmanden sender
  digitalt, og på dokumenter, som sendes fysisk, dvs. på papir med almindelig post.
  SIDE 141 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 27 om kontrolundersøgelser på stedet
  Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af den gældende § 22 a om kontrolundersøgelser
  på stedet, med ændringer svarende til de der fremgår af den tilsvarende bestemmelse i
  den gældende konkurrencelov.
  Ordlyden af den gældende § 22 a svarer således til ordlyden af konkurrencelovens § 18 fra
  2002. Efterfølgende er konkurrencelovens bestemmelser om adgangen til at udføre kontrolundersøgelser
  ændret flere gange, særligt i 2007 og i 2012.
  Bestemmelsen om kontrolundersøgelser på stedet blev indført i markedsføringsloven i 2006
  med det formål at efterleve Danmarks forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
  forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde
  (herefter CPC-forordningen). Bestemmelsen hjemler gennemførelse af de kontrolundersøgelser,
  der er nævnt i forordningens artikel 4, stk. 6, litra c.
  Bestemmelsen fastlægger således rammerne for Forbrugerombudsmandens adgang til at
  foretage kontrolundersøgelser. Forbrugerombudsmandens adgang til at foretage kontrolundersøgelser
  er i alle tilfælde underlagt det almindelige proportionalitetsprincip.
  Det foreslås i stk. 1, at Forbrugerombudsmanden kan foretage kontrolundersøgelser til brug
  for behandling af klager, der er oversendt fra håndhævelsesmyndigheder i andre EU-lande i
  medfør af CPC-forordningen, og som vedrører overtrædelser af de direktiver, for hvilke Forbrugerombudsmanden
  er udpeget som kompetent myndighed.
  Bestemmelsen bringes alene i anvendelse, hvor der foreligger en klage oversendt fra andre
  EU-landes håndhævelsesmyndigheder, og hvor den oversendte klagesag angår overtrædelse
  af et af de direktiver, der er anført i bilaget til CPC-forordningen, og som Forbrugerbrugerombudsmanden
  er udpeget som kompetent myndighed for.
  Det følger af artikel 4, stk. 6, at en kompetent myndighed kan gennemføre nødvendige kontrolundersøgelser
  på stedet, såfremt det med rimelighed kan formodes, at der foreligger en
  overtrædelse inden for Fællesskabet.
  En kontrolundersøgelse kan således gennemføres i de tilfælde, hvor Forbrugerombudsmanden
  på baggrund af en konkret klage har en formodning om, at en virksomhed overtræder en
  bestemmelse i en af de retsakter, der er omfattet af håndhævelsessamarbejdet som fastlagt i
  CPC-forordningen.
  Det foreslås i stk. 2, at Forbrugerombudsmandens kontrolundersøgelser kun kan finde sted
  efter indhentelse af en retskendelse.
  Anmodning om retskendelse forelægges for Sø- og Handelsretten, jf. den gældende retsplejelovs
  § 225, hvorefter Sø- og Handelsretten behandler sager, hvor Forbrugerombudsmanden er
  part, og anvendelsen af markedsføringsloven har væsentlig betydning.
  SIDE 142 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i stk. 3, at adgangen til kontrolundersøgelser indebærer, at Forbrugerombudsmanden
  får adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler med
  henblik på dér at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder markedsføringsmateriale,
  regnskaber og andre forretningspapirer, uanset informationsmedium. Forbrugerombudsmanden
  kan forlange mundtlige forklaringer om faktiske forhold i forbindelse med
  kontrolundersøgelsen. Forbrugerombudsmanden kan desuden forlange, at personer, der er
  omfattet af kontrolundersøgelsen, viser indholdet af deres lommer, tasker og lignende med
  henblik på, at Forbrugerombudsmanden kan gøre sig bekendt med og eventuelt tage kopi af
  dette. En tilsvarende adgang findes i den gældende konkurrencelovs § 18, stk. 1, 2. pkt. Bestemmelsen
  giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at gennemgå og kopiere materiale,
  herunder materiale fra en virksomheds eller sammenslutnings it-system. Det gælder også
  materiale, som gøres tilgængeligt gennem opkobling fra en virksomhed eller sammenslutning
  til disses it-systemer eller datalagre (servere m.v.), der fysisk befinder sig uden for virksomheden
  eller sammenslutningen, f.eks. fordi datadriften er outsourcet, eller fordi datalagrene
  (servere m.v.) ligger hos en anden virksomhed i samme koncern. Af tekniske eller praktiske
  årsager er det imidlertid ikke altid muligt at foretage en sådan opkobling. Der er derfor behov
  for en hjemmel, der giver Forbrugerombudsmanden direkte adgang til en virksomheds eller
  sammenslutnings eksternt placerede oplysninger.
  Forbrugerombudsmandens adgang til at kræve mundtlige forklaringer om faktiske forhold i
  forbindelse med kontrolundersøgelsen, jf. bestemmelsens 2. pkt., har til formål at sikre, at
  Forbrugerombudsmanden får adgang til det nødvendige materiale. Personkredsen, der kan
  afkræves forklaring under en kontrolundersøgelse, omfatter repræsentanter for den virksomhed
  eller sammenslutning, der er undergivet kontrolundersøgelsen. Begrebet repræsentanter
  for virksomheden eller sammenslutningen skal fortolkes bredt. Det følger heraf, at enhver
  ejer, medejer eller ansat, der kan repræsentere virksomheden eller sammenslutningen, kan
  afkræves en mundtlig forklaring.
  De mundtlige forklaringer angår alene oplysninger om faktuelle forhold vedrørende genstanden
  for kontrolundersøgelsen. Som eksempler kan nævnes oplysninger om virksomhedens
  eller sammenslutningens organisationsdiagram, medarbejdernes ansvarsområder og hvor
  virksomhedens eller sammenslutningens markedsføringsmateriale opbevares. Forbrugerombudsmanden
  kan ikke kræve mundtlige forklaringer efter den foreslåede § 26, stk. 3, 2. pkt., i
  tilfælde, hvor Forbrugerombudsmanden har en sådan konkret mistanke om et strafbart forhold,
  at der er grundlag for at rejse sigtelse.
  Kapitel 4, om selvinkriminering, i den gældende lov om retssikkerhed ved forvaltningens
  anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, finder anvendelse.
  Hvis en repræsentant for virksomheden eller sammenslutningen nægter at udtale sig eller
  kommer med forkerte eller vildledende oplysninger, vil det være omfattet af den foreslåede §
  37, stk. 2, hvorefter den, som undlader at meddele oplysninger, der afkræves efter den foreslåede
  § 25, stk. 2, eller § 27, stk. 3, 2. pkt., eller som i forhold, der omfattes af loven, meddeler
  SIDE 143 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Forbrugerombudsmanden urigtige eller vildledende oplysninger, straffes med bøde, medmindre
  højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
  Med forslaget indføres der en adgang til, at Forbrugerombudsmanden i forbindelse med en
  kontrolundersøgelse får mulighed for at forlange, at en virksomheds eller sammenslutnings
  bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og andre ansatte viser indholdet af deres
  lommer, tasker og lignende. Såfremt personen nægter, vil Forbrugerombudsmandens ansatte
  ikke selvstændigt tømme vedkommendes lommer, tasker og lignende, men anmode om politiets
  bistand hertil.
  Forbrugerombudsmandens adgang begrænses til alene at omfatte personlige genstande, herunder
  især visitation af tøj, lommer, tasker og lignende. Det er ikke hensigtsmæssigt at foretage
  en positiv opremsning af, hvilke genstande der kan undersøges. Dog skal det understreges,
  at Forbrugerombudsmanden ikke vil have adgang til at foretage en nærmere undersøgelse af
  legemet, herunder af dets hulrum og lignende.
  I takt med den teknologiske udvikling er der i dag mange muligheder for at opbevare oplysninger
  elektronisk. Oplysninger kan f.eks. lagres på usb-nøgler, mobiltelefoner og i elektroniske
  kalendere. Medierne, som man kan gemme oplysningerne på, bliver desuden fysisk mindre
  og mindre. Forud for og under en kontrolundersøgelse kan der opstå den situation, at en
  person forsøger at unddrage myndighederne bevismateriale ved f.eks. at gemme og opbevare
  en usb-nøgle i en lomme, taske eller lignende. Det foreslås derfor, at Forbrugerombudsmanden
  får adgang til at kræve, at en virksomheds eller sammenslutnings ansatte skal vise indholdet
  af deres lommer, tasker og lignende. Forbrugerombudsmanden kan gennemgå et eventuelt
  indhold heraf med henblik på at kopiere dette, herunder tage en identisk elektronisk
  kopi (spejling), samt medtage materiale, der er omfattet af kontrolundersøgelsens genstand.
  Anvendelsen af bestemmelsen er ikke begrænset til de tilfælde, hvor det konkret kan konstateres,
  at en ansat har fjernet oplysninger og lagt dem i sin lomme, taske eller lignende. Bestemmelsen
  vil også kunne finde anvendelse i andre tilfælde, hvor det skønnes at være nødvendigt
  for at opnå formålet med kontrolundersøgelsen. Forbrugerombudsmandens adgang til
  at kræve, at en virksomheds ellers sammenslutnings ansatte skal vise indholdet af deres lommer,
  tasker og lignende, skal ske under iagttagelse af det almindelige proportionalitetsprincip.
  I praksis kan det først under selve tilstedeværelsen i virksomheden eller sammenslutningen
  afklares, hvilke ansatte der har en sådan tilknytning til undersøgelsens genstand, at de bør
  inddrages i denne. Der vil dog som regel kun være tale om, at et mindre antal centralt placerede
  ansatte bliver genstand for kontrolundersøgelsen, og som dermed vil kunne blive anmodet
  om at vise indholdet af deres lommer, tasker og lignende.
  I praksis vil proceduren være den, at Forbrugerombudsmandens ansatte eller repræsentanter
  beder den ansatte om at tømme lommer, tasker og lignende. Ansatte, der frivilligt indvilliger
  heri, vil få tilbudt, at dette kan foregå adskilt fra virksomhedens eller sammenslutningens
  øvrige medarbejdere. Såfremt den person, der af Forbrugerombudsmandens ansatte eller
  repræsentanter bliver bedt om at tømme sine lommer, tasker og lignende, nægter, vil ForbruSIDE
  144 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  gerombudsmanden som ovenfor nævnt anmode politiet om bistand til at foretage besigtigelsen.
  Politiet anmoder herefter endnu en gang den ansatte om at tømme lommer, tasker og
  lignende. Såfremt den ansatte fortsat nægter, gennemfører politiet en undersøgelse af den
  ansattes lommer, tasker og lignende. Dette skal så vidt muligt foregå adskilt fra virksomhedens
  ellers sammenslutningens øvrige medarbejdere.
  Når politiet som led i en kontrolundersøgelse bistår Forbrugerombudsmanden med at tømme
  lommer, tasker og lignende, sker det i medfør af Forbrugerombudsmandens beføjelser i markedsføringsloven.
  Det vil sige, at det, ligesom når Forbrugerombudsmanden kræver oplysninger
  udleveret efter den foreslåede § 25, stk. 2, er overladt til Forbrugerombudsmanden at
  skønne, hvilke genstande der skal undersøges. Dette skøn er undergivet de almindelige forvaltningsretlige
  og processuelle begrænsninger, dvs. krav om saglighed, proportionalitet og
  retssikkerhed m.v.
  Det foreslås i stk. 4, at i de tilfælde, hvor en virksomheds eller sammenslutnings oplysninger
  opbevares hos eller behandles af en ekstern databehandler, kan Forbrugerombudsmanden få
  adgang til den eksterne databehandlers lokaler med henblik på dér at gøre sig bekendt med og
  tage kopi af oplysningerne, jf. stk. 3 i den foreslåede bestemmelse. Adgangen forudsætter, at
  det ikke er muligt for Forbrugerombudsmanden at få adgang til de pågældende oplysninger
  direkte fra den virksomhed eller sammenslutning, som er genstand for kontrolundersøgelsen.
  Bestemmelsen sikrer, at Forbrugerombudsmanden kan få adgang til oplysninger placeret hos
  en ekstern databehandler, såfremt det ikke er muligt at få adgang til oplysningerne hos den,
  som er genstand for kontrolundersøgelsen. En sådan adgang forudsætter, at Forbrugerombudsmanden
  har indhentet en retskendelse, som giver adgang til den eksterne databehandler.
  Det foreslås i stk. 5, at Forbrugerombudsmanden kan indsamle en kopi af dataindholdet fra
  elektroniske medier, der er omfattet af kontrolundersøgelsen, med henblik på efterfølgende at
  gennemgå kopien. De indsamlede data skal forsegles eller på anden måde sikres mod læsning,
  inden kontrolundersøgelsen afsluttes. Den, der er genstand for kontrolundersøgelsen, kan
  kræve, at denne selv eller en af denne udpeget repræsentant overværer, at de indsamlede data
  gøres tilgængelige for læsning, og at Forbrugerombudsmanden gennemgår det indsamlede
  materiale. Forbrugerombudsmanden har pligt til senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsens
  afslutning at give en kopi af de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden måtte have
  taget fra de indsamlede data, til den, der er genstand for kontrolundersøgelsen. Når gennemgangen
  af de indsamlede data er gennemført, skal dataene sikres mod læsning. De indsamlede
  data skal slettes, hvis Forbrugerombudsmanden vurderer, at materialet ikke indeholder beviser
  for en overtrædelse af de i stk. 1 nævnte regler. Beslutter Forbrugerombudsmanden at gå
  videre med sagen, skal de indsamlede data slettes, når sagen er endeligt afgjort. En tilsvarende
  adgang findes i den gældende konkurrencelovs § 18, stk. 4.
  Selve søgningen efter data og især den efterfølgende analyse heraf er tidskrævende. Da kontrolundersøgelser
  sjældent udstrækkes til mere end én dag af hensyn til de berørte virksomSIDE
  145 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  heder, kan det i praksis være umuligt at nå at gennemføre de fornødne søgninger i bl.a. slettet
  materiale.
  Med forslaget indføres der en adgang for Forbrugerombudsmanden til under en kontrolundersøgelse
  at lave en identisk elektronisk kopi (en såkaldt spejling) af dataindholdet på elektroniske
  medier, som f.eks. en computers harddisk, herunder også af slettede filer, skjult materiale
  m.v., med henblik på at gennemgå indholdet efter kontrolundersøgelsen. Herved sikres,
  at Forbrugerombudsmanden får tid til at lave en mere tilbundsgående undersøgelse af de
  medtagne data, uden at dette behøver at ske på virksomhedens eller sammenslutningens
  lokaliteter til gene for virksomheden eller sammenslutningen. I praksis vil brugen af spejling
  være begrænset til udvalgte computere m.v. af interesse for kontrolundersøgelsen.
  Det spejlede materiale bliver forseglet, når Forbrugerombudsmanden forlader virksomhedens
  eller sammenslutningens lokaliteter. Forseglingen brydes først, når materialet skal gennemgås
  i forlængelse af kontrolundersøgelsen.
  Den, der er genstand for kontrolundersøgelsen, har krav på, at denne selv eller en af denne
  udpeget repræsentant kan være til stede og overvære gennemgangen af det spejlede materiale.
  Det vil sige, at den, der er genstand for kontrolundersøgelsen, vil være stillet, som hvis
  gennemgangen af dataindholdet foregik under selve kontrolundersøgelsen.
  Den, der er genstand for kontrolundersøgelsen, har efter bestemmelsen krav på, at det spejlede
  materiale slettes senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsen, såfremt Forbrugerombudsmanden
  vurderer, at materialet ikke indeholder beviser for en overtrædelse af de i stk. 1
  nævnte regler. Er der grundlag for at gå videre med sagen, herunder at oversende sagen til
  politiet eller anklagemyndigheden, skal det spejlede materiale opbevares forseglet, indtil sagen
  er endeligt afsluttet. Dette sker af hensyn til bevissikringen i sagen. F.eks. kan der tænkes
  at forekomme tilfælde, hvor det af en part i en sag vil blive betvivlet, om en given oplysning
  stammer fra det spejlede materiale. I sådanne tilfælde vil forseglingen kunne brydes, og det vil
  være muligt at efterprøve indsigelsen. Det spejlede materiale opbevares af den myndighed,
  der behandler sagen, og først når sagen er endeligt afsluttet, vil det forseglede spejlede materiale
  blive slettet.
  Forbrugerombudsmanden har pligt til senest 40 hverdage efter kontrolundersøgelsen at give
  kopier af det materiale, som Forbrugerombudsmanden har taget kopi af fra spejlingen til brug
  for den efterfølgende sag, til den, der er genstand for kontrolundersøgelsen. Den pågældende
  kan anmode om, at kopierne skal være i papirform eller i elektronisk form. Med udtrykket
  ”hverdage” menes mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
  Forslaget ændrer ikke på, at retsplejelovens bestemmelser om kildebeskyttelse og vidnefritagelse
  fortsat finder anvendelse, såfremt der under en gennemgang af materialet fremkommer
  oplysninger omfattet heraf.
  SIDE 146 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i stk. 6, at Forbrugerombudsmanden kan forsegle relevante forretningslokaler og
  oplysninger i op til tre hverdage efter, at en kontrolundersøgelse har fundet sted, hvis en virksomheds
  eller sammenslutnings forhold gør, at det ikke er muligt for Forbrugerombudsmanden
  at få adgang til eller tage kopi af oplysningerne, jf. stk. 3, 4 og 5 i den foreslåede bestemmelse,
  samme dag, som kontrolundersøgelsen finder sted.
  Det kan f.eks. ske, at der på et meget sent tidspunkt under kontrolundersøgelsen fremkommer
  materiale, som Forbrugerombudsmanden ønsker at gøre sig bekendt med. Eller der kan opstå
  problemer med virksomhedens eller sammenslutningens kopimaskiner eller andet it-udstyr,
  som ikke kan løses samme dag. Det kan også være, at Forbrugerombudsmanden ikke umiddelbart
  kan få adgang til en computer, der anvendes af en af virksomhedens eller sammenslutningens
  ansatte, f.eks. fordi vedkommende person ikke er til stede. I sådanne tilfælde kan
  det være hensigtsmæssigt at forsegle et eller flere lokaler, computere m.v. i virksomheden
  eller sammenslutningen, idet det herved sikres, at eventuelt bevismateriale ikke bortskaffes.
  Det forudsættes ved administrationen af bestemmelsen, at Forbrugerombudsmanden tilbyder
  såvel den virksomhed eller sammenslutning, der har været genstand for en kontrolundersøgelse,
  som en ekstern databehandler, jf. stk. 4, at være til stede, når Forbrugerombudsmanden
  undersøger materialet.
  Det foreslås i stk. 7, at Forbrugerombudsmanden under samme betingelser som i stk. 6 kan
  medtage de oplysninger eller det medium, hvorpå oplysningerne befinder sig, med henblik på
  kopiering. Det materiale, som Forbrugerombudsmanden har taget med skal sammen med et
  sæt kopier af de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden har taget til brug for en nærmere
  gennemgang, tilbageleveres til virksomheden eller sammenslutningen senest tre hverdage
  efter kontrolundersøgelsen.
  Forbrugerombudsmanden bør tilstræbe at kopiere de ønskede oplysninger under kontrolundersøgelsen
  i virksomheden eller sammenslutningen. Da en kontrolundersøgelse af hensyn til
  virksomhederne normalt afsluttes samme dag, som den er påbegyndt, kan det forekomme, at
  det ikke er muligt at afslutte kopieringen af de ønskede oplysninger inden for denne frist. Det
  kan f.eks. ske, at Forbrugerombudsmanden ikke kan få adgang til en bærbar computer, der
  anvendes af en af virksomhedens eller sammenslutningens ansatte. Der kan også forekomme
  tilfælde, hvor en ansat sletter alle filer på sin computer lige før, Forbrugerombudsmanden skal
  undersøge den. I sådanne særlige tilfælde kan Forbrugerombudsmanden have behov for at
  medtage den pågældende computer med henblik på, ved anvendelse af særligt udstyr, at få
  adgang til computeren eller at reetablere slettede informationer.
  Ligeledes vil der kunne opstå problemer med virksomhedens eller sammenslutningens kopimaskiner
  eller scannere, som i særlige tilfælde nødvendiggør, at noget materiale medtages
  med henblik på kopiering eller scanning hos Forbrugerombudsmanden.
  Forbrugerombudsmandens adgang til at medtage materiale er begrænset til de særlige tilfælde,
  hvor virksomhedens eller sammenslutningens forhold gør, at det ikke er muligt at få adSIDE
  147 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  gang til eller kopiere materialet eller informationsmediet på stedet. Hjemlen til i disse særlige
  tilfælde at medtage materiale gælder også oplysninger og informationsmedier fra eventuelle
  eksterne databehandlere. Det er dog i forhold til materiale indhentet hos en ekstern databehandler
  en forudsætning, at oplysningerne m.v. alene vedrører den virksomhed eller sammenslutning,
  som er genstand for kontrolundersøgelsen.
  Såvel den virksomhed eller sammenslutning, som er genstand for kontrolundersøgelsen, som
  den eksterne databehandler, skal have en kvittering som dokumentation for, hvilket materiale
  Forbrugerombudsmanden har medtaget, og hvorfra i virksomheden m.v. det stammer.
  Materialet skal tilbageleveres senest tre hverdage efter, at en kontrolundersøgelse har fundet
  sted. Med udtrykket "hverdage" menes mandag til fredag bortset fra helligdage, grundlovsdag,
  juleaftensdag og nytårsaftensdag.
  Det forudsættes ved administrationen af bestemmelsen, at Forbrugerombudsmanden tilbyder
  såvel den virksomhed eller sammenslutning, der har været genstand for en kontrolundersøgelse,
  som en ekstern databehandler, jf. stk. 4, at være til stede, når Forbrugerombudsmanden
  undersøger og kopierer materialet. Ved tilbageleveringen af materialet til den virksomhed
  eller sammenslutning, der har været genstand for en kontrolundersøgelse, udleverer Forbrugerombudsmanden
  endvidere en liste over de kopier, der er taget, samt et sæt af kopierne.
  Hvis der sker beskadigelser, herunder tab af data, på medtaget materiale eller medier, mens
  det er i Forbrugerombudsmandens varetægt, er Forbrugerombudsmanden erstatningsansvarlig
  efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
  Det foreslås i stk. 8, at fristerne i den foreslåede bestemmelses stk. 5, 6 og 7 i særlige tilfælde
  kan forlænges. En tilsvarende adgang findes i den gældende konkurrencelovs § 18, stk. 7.
  Forlængelse af fristerne i stk. 5 kan f.eks. tænkes at blive relevant i tilfælde, hvor tekniske
  forhold gør det vanskeligt at færdiggøre gennemgangen af det spejlede materiale inden for
  fristen på de 40 hverdage, eller hvor mængden af data indsamlet under en kontrolundersøgelse
  er meget stor.
  Forlængelse af fristen i stk. 6 og 7 kan navnlig tænkes at ske i tilfælde, hvor det ikke har været
  teknisk muligt at få adgang til oplysningerne på det medtagne medium.
  Det foreslås i stk. 9, at politiet yder bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter den foreslåede
  bestemmelses stk. 1 og stk. 3-7. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med
  justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
  Det foreslås i stk. 10, at kapitel 2 og 3 i den gældende lov om retssikkerhed ved forvaltningens
  anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse ved kontrolundersøgelser
  efter denne bestemmelse.
  SIDE 148 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 28 om forhandlingsprincippet
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 23.
  Det foreslås i stk. 1, at Forbrugerombudsmanden ved forhandling skal søge at påvirke de erhvervsdrivende
  til at handle i overensstemmelse med denne lovs principper for god skik og til
  at overholde loven i øvrigt.
  Bestemmelsen hjemler forhandlingsprincippet, der er centralt for Forbrugerombudsmandens
  virke.
  Forhandlingsprincippet er lovens primære indgrebsmiddel. Formålet med forhandling er at
  bringe virksomheders ulovlige adfærd til ophør og at påvirke virksomhedernes fremtidige
  adfærd generelt.
  Det er en naturlig følge af forhandlingsprincippet, at Forbrugerombudsmanden lægger vægt
  på at informere om loven og på at påvirke efterlevelsen af lovens principper for god skik, og at
  Forbrugerombudsmanden som led i en åben og serviceorienteret forvaltning skal indgå i dialog
  med organisationer, virksomheder og forbrugere.
  Forbrugerombudsmanden kan dog efter en konkret vurdering kræve retsforfølgning uden
  forudgående forhandling. Hvis Forbrugerombudsmanden altid først skulle indlede forhandlinger
  eller give en henstilling, ville dette kunne virke hæmmende på effektiviteten af retsforfølgningen,
  idet den erhvervsdrivende således ville kunne få adgang til at begå ulovlige handlinger
  mindst én gang, før der kunne gribes ind heroverfor.
  Bestemmelsens stk. 1 er også anvendelig over for finansielle virksomheder, jf. den foreslåede §
  1 om lovens anvendelsesområde.
  Det foreslås i stk. 2, at en tilsidesættelse af tilsagn afgivet af den erhvervsdrivende som led i en
  forhandling med Forbrugerombudsmanden kan modvirkes ved, at Forbrugerombudsmanden
  meddeler den erhvervsdrivende sådanne påbud, som må anses for nødvendige for at sikre
  tilsagnets overholdelse.
  Bestemmelsen understøtter således forhandlingsprincippet med en regel om, at tilsidesættelse
  af en aftale indgået med Forbrugerombudsmanden efter forhandling skal sidestilles med
  tilsidesættelse af et af retten nedlagt forbud eller givet påbud. Bestemmelsen indebærer, at det
  under minimal anvendelse af ressourcer, både for det offentlige og for den erhvervsdrivende,
  er muligt at få bragt et forhold til ophør. Bestemmelsen medfører endvidere, at virksomhedernes
  generelle adfærd påvirkes derved, at bestemmelsen forebygger tilsidesættelse af aftaler
  indgået med Forbrugerombudsmanden efter forhandling.
  SIDE 149 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen giver Forbrugerombudsmanden kompetence til at udstede påbud i de tilfælde,
  hvor en erhvervsdrivende har tilsidesat et tilsagn, der er afgivet over for Forbrugerombudsmanden,
  om enten at bringe en vis ulovlig adfærd til ophør eller acceptere visse nærmere
  vilkår for en påtænkt markedsføringsforanstaltning.
  SIDE 150 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 29 om retningslinjer
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende markedsføringslovs §
  24 om retningslinjer.
  Det foreslås i stk. 1, at Forbrugerombudsmanden skal søge at påvirke de erhvervsdrivendes
  adfærd gennem udarbejdelse og offentliggørelse af retningslinjer for markedsføring på et
  givent område, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne. Grundlaget for udstedelse af retningslinjer
  vil i almindelighed være forhandling med repræsentanter for forbrugerne og de relevante
  erhvervsorganisationer.
  Systemet med retningslinjer giver mulighed for en løbende, hurtig, effektiv og billig markedstilpasning
  af god skik samt lovens øvrige regler i overensstemmelse med de omskiftelige behov
  på et område i konstant bevægelse.
  Forbrugerombudsmanden søger på et givent område altid retningslinjer udfærdiget efter
  forhandling med relevante erhvervs- og forbrugerorganisationer. Lykkes dette ikke, kan Forbrugerombudsmanden
  med hjemmel i den foreslåede § 25, stk. 1, selv udstede retningslinjer
  på området.
  Retningslinjer er ikke formelt bindende, men handlinger i strid hermed må i almindelighed
  forventes at blive betragtet som stridende mod god markedsføringsskik. Retningslinjer udelukker
  ikke domstolene fra at foretage en prøvelse af, om overtrædelser i det enkelte tilfælde
  er i strid med god markedsføringsskik eller andre bestemmelser i loven, jf. herom også grundlovens
  § 63.
  Det foreslås i stk. 2, at Forbrugerombudsmanden ikke kan udstede retningslinjer, der alene
  retter sig mod virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  SIDE 151 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 30 om forhåndsbesked
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret førelse af den gældende lovs § 25 om forhåndsbesked.
  Det foreslås i stk. 1, at Forbrugerombudsmanden på begæring kan afgive udtalelse om sit syn
  på lovligheden af påtænkte markedsføringsforanstaltninger, dvs. afgive en såkaldt forhåndsbesked.
  Bestemmelsen giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at besvare en anmodning om en
  forhåndsbesked, i det omfang Forbrugerombudsmandens øvrige arbejde tillader det, og det er
  muligt at besvare de stilede spørgsmål i lyset af hidtidig retspraksis eller administrativ praksis.
  Forbrugerombudsmanden har pligt til at føre tilsyn med loven. Denne opgave løses ved markedsovervågning,
  information, forhandling, udarbejdelse af retningslinjer, generel vejledning,
  retsforfølgning m.v. Det er op til Forbrugerombudsmanden at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse
  med lovens formål med henblik på bedst mulig målopfyldelse inden for rammerne
  af givne ressourcer. Virksomhederne har derfor ikke noget krav på at få forhåndsbesked, men
  kan alene forvente, at en anmodning herom imødekommes, for så vidt arbejdet med spørgsmålet
  kan indpasses i rammerne for Forbrugerombudsmandens virksomhed.
  En forhåndsbesked indebærer en udtalelse om Forbrugerombudsmandens syn på lovligheden
  af en påtænkt foranstaltning. Der kan være tale om al form for markedsføring, når blot den
  vedrører et konkretiseret markedsføringstiltag, den erhvervsdrivende ønsker at sætte i værk.
  Markedsføringstiltaget skal være beskrevet klart, tydeligt og konkretiseret. For at Forbrugerombudsmanden
  skal kunne vurdere et tiltag, skal der afgives fyldestgørende oplysninger om
  markedsføringen. Dette giver samtidig den erhvervsdrivende en større sikkerhed for, at forhåndsbeskeden
  fra Forbrugerombudsmanden dækker den efterfølgende markedsføring.
  En klar stillingtagen til, om foranstaltningen er lovlig, med en kortfattet begrundelse, vil i almindelighed
  være tilfredsstillende som svar. Mener Forbrugerombudsmanden, at en sådan
  klar udmelding ikke er mulig på baggrund af hidtidig praksis m.v., kan den spørgende ikke
  forvente andet og mere end en kortfattet orientering om de momenter, der efter det foreliggende
  må antages at indgå i afvejningen.
  Er et markedsføringstiltag allerede sat i værk, er det ikke længere muligt at modtage en forhåndsbesked,
  jf. ordet ”påtænkte” i lovteksten.
  En forhåndsbesked er ikke juridisk bindende, men alene udtryk for Forbrugerombudsmandens
  syn på lovligheden af en påtænkt foranstaltning. En forhåndsbesked omfatter ikke en
  anvisning på, hvordan påpegede ulovligheder i en påtænkt aktivitet kan undgås.
  SIDE 152 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  En forhåndsbesked indebærer heller ikke en endelig stillingtagen til lovligheden af en foranstaltning,
  men alene Forbrugerombudsmandens syn på lovligheden. Det er derfor den erhvervsdrivende
  selv, der har ansvaret for aktivitetens lovlighed. Der eksisterer således ikke et
  rådgivningsansvar eller lignende i forbindelse med forhåndsbeskeder.
  Det foreslås i stk.. 2, at en forhåndsbesked om lovligheden af en påtænkt markedsforanstaltning
  binder Forbrugerombudsmanden på den måde, at anser Forbrugerombudsmanden aktiviteten
  for at være lovlig, kan Forbrugerombudsmanden ikke på eget initiativ over for den
  erhvervsdrivende gribe ind i anledning af en foranstaltning, som er dækket af forhåndsbeskeden
  og iværksat inden for rimelig tid efter dennes afgivelse.
  Så snart en erhvervsdrivende har sat et markedsføringstiltag i værk, må vedkommende finde
  sig i, at andre erhvervsdrivende eller forbrugere m.fl. anfægter lovligheden. Den erhvervsdrivende
  må imidlertid kunne regne med, at Forbrugerombudsmanden står ved sin udtalelse om,
  at foranstaltningen efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er lovlig. En forudsætning
  herfor er selvsagt, at det pågældende markedsføringstiltag er identisk med det forelagte, og at
  iværksættelsen sker tidsmæssigt i forlængelse af forespørgslen.
  Det forhold, at der kan spørges og fås en besked, bør ikke uden videre medføre, at den erhvervsdrivende
  kan anfægte et negativt svar under et anerkendelsessøgsmål mod Forbrugerombudsmanden,
  medmindre der rent undtagelsesvist skulle være særlige forhold, som taler
  for at tillade noget sådant, og admitteringen af søgsmålet vil være i overensstemmelse med
  almindelige procesretlige principper. Spørgsmålet afhænger i sidste instans af domstolene og
  de konkrete sagers nærmere omstændigheder.
  Det foreslås i stk. 3, at der indsættes en hjemmel for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte
  nærmere regler om gebyr for forhåndsbesked. Der er herved givet mulighed for, at en
  forhåndsbesked kan betinges af betaling.
  SIDE 153 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 31 om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed
  Bestemmelsen viderefører den gældende lovs § 25 a om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
  virksomhed.
  Bestemmelsen er ikke en implementering af EU-lovgivning. Der er tale om en hjemmelsbestemmelse
  for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at udføre og gennemføre undersøgelser
  som en del af styrelsens markedsovervågning af forbrugerområdet.
  Det foreslås i stk. 1, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gennemføre og offentliggøre
  sammenlignende undersøgelser af produkter.
  Undersøgelser af produkter kan bl.a. bestå i pris-, service- og kvalitetsundersøgelser.
  Det foreslås i stk. 2, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sådanne undersøgelser,
  som nævnt i stk. 1, kan anvende anonym informationsindsamling.
  Persondatalovens oplysningskrav skal iagttages ved, at Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
  eller dennes repræsentant 14 dage til 2½ måned forud for undersøgelsers gennemførelse skal
  varsle virksomhederne, at der vil blive foretaget anonym informationsindhentning eller et
  prøvekøb med oplysning om blandt andet den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet
  og formålet med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt.
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal ved tilrettelæggelsen af undersøgelser inddrage de
  relevante organisationer og tilsynsmyndigheder for at drøfte metodevalg og udformning af
  undersøgelser, således at der sikres et retvisende resultat af de undersøgte virksomheder.
  Omfanget af inddragelsen af relevante organisationer og tilsynsmyndigheder vil bero på en
  konkret vurdering i forhold til de undersøgelser, der gennemføres.
  Persondataloven skal iagttages i det omfang, der i forbindelse med anonym informationsindsamling
  vil blive behandlet personoplysninger.
  SIDE 154 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 32 om retsforfølgning
  Den foreslåede bestemmelse viderefører ordret den gældende lovs § 27 om retsforfølgning.
  Det foreslås i stk. 1, at enhver med retlig interesse deri kan anlægge sag om forbud, påbud,
  erstatning og vederlag efter lovforslagets § 24. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om
  forbud og påbud efter § 24, stk. 1, og på begæring anlægge sag om erstatning og vederlag.
  Bestemmelsen giver erhvervs- og forbrugerorganisationer søgsmålskompetence i sager om
  overtrædelse af markedsføringsloven. Hvem der kan sagsøges for overtrædelse af markedsføringsloven
  er ikke reguleret i denne bestemmelse, men må afgøres ud fra lovens formål. Af
  hensyn til mulighederne for effektivt at stoppe ulovlig markedsføring, vil det principielt være
  muligt at få nedlagt forbud mod enhver, der forbereder eller medvirker til en ulovlig markedsføring.
  Der vil således kunne nedlægges forbud mod sælgeren af et produkt, et reklamebureau,
  som udformer en ulovlig kampagne, et pengeinstitut, som medvirker gennem f.eks. overførsel
  af penge m.v., og mod den, der leverer produkter, som skal indgå i en ulovlig markedsføring
  osv. Der kan endvidere nedlægges forbud mod anvendelse af urimelige kontraktsvilkår, både
  over for enkeltvirksomheder og sammenslutninger af sådanne, såfremt disse anvender eller
  opfordrer til anvendelse af urimelige kontraktsvilkår.
  Det foreslås i stk. 1, 2. pkt., sidste led, at Forbrugerombudsmanden på begæring af forurettede,
  kan anlægge individuelle erstatningssager.
  Adgangen til at anlægge individuelle erstatningssager efter markedsføringsloven er med til at
  sikre en optimering og effektivisering af Forbrugerombudsmandens tilsyn.
  Bestemmelsen giver endvidere Forbrugerombudsmanden en nemmere og hurtigere adgang til
  at kunne gribe ind over for unfair konkurrence til gavn for de erhvervsdrivende, der overholder
  reglerne.
  Forbrugerombudsmandens hjemmel til at anlægge individuelle erstatningssager er betinget
  af, at det sker på begæring af skadelidte.
  Når Forbrugerombudsmanden på baggrund af en begæring skal vurdere, om der skal anlægges
  en individuel erstatningssag, vil det ske ud fra lovens hensyn om, at Forbrugerombudsmanden
  skal føre tilsyn med, at loven overholdes, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne.
  Ved vurderingen af, om individuelle sager skal anlægges, vil der således blive lagt vægt på, om
  kollektive forbrugerinteresser eller almene samfundsinteresser gør sig gældende.
  Det foreslås i stk. 2, at Forbrugerombudsmanden kan meddele påbud, hvis en handling klart er
  i strid med loven, og handlingen ikke kan ændres ved forhandling. Et påbud til den erhvervsdrivende
  kan både være formuleret positivt som en handlepligt og negativt som et krav om for
  fremtiden at undlade en bestemt handling.
  SIDE 155 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Et påbud efter stk. 2 er med udgangspunkt i den aktuelle markedsføring begrænset til kun at
  have virkning for igangværende og fremtidige handlinger. Påbuddet vil således kunne indeholde
  et krav om tilbagekaldelse af materiale, der er led i igangværende markedsføring.
  Påbuddet vil derimod ikke kunne anvendes til administrativt at forbyde en erhvervsdrivende
  at påberåbe sig urimelige vilkår i allerede indgåede kontrakter. Et sådant indgreb er så byrdefuldt,
  at det kun bør ske ved dom, jf. den foreslåede § 24.
  Hvis et af Forbrugerombudsmanden meddelt påbud indbringes for retten, er Forbrugerombudsmanden
  ikke afskåret fra at udvide sine påstande efter den foreslåede § 24, stk. 1, da
  disse vil blive underkastet prøvelse ved domstolen. Forbrugerombudsmanden vil f.eks. kunne
  nedlægge påstand om, at påbuddet også skal kunne udvides til at omfatte allerede indgåede
  kontrakter.
  Adgangen til administrativt at meddele påbud gælder alle markedsføringslovens bestemmelser.
  Påbuddet forudsætter imidlertid, at handlingen forgæves skal være forsøgt ændret eller
  bragt til ophør ved forhandling med den erhvervsdrivende.
  Forbrugerombudsmanden kan kun meddele påbud i tilfælde af klare overtrædelser af markedsføringsloven,
  dvs. når der ikke er tvivl om retsstillingen. En klar retsstilling vil typisk
  foreligge, hvor praksis allerede er fastlagt, modsat tilfælde, hvor en afgørelse vil ændre retspraksis,
  eller hvor en afgørelse vil skabe en ny retsstilling. Som eksempel på en klar overtrædelse
  kan nævnes fremsendelse til forbrugere af udfyldte indbetalingskort med indbetalers
  navn, adresse, beløb og forfaldsdato, således at forbrugeren tror, at vedkommende skylder
  beløbet, men indbetalingskortet reelt dækker over, at forbrugeren skal narres til at indgå en
  aftale, f.eks. tegne et abonnement.
  En klar retstilling vil også foreligge, hvor der ikke er tvivl om fortolkning af regelgrundlaget,
  fordi loven eller retsteorien er klar på området.
  Som et eksempel på dette kan nævnes erhvervsdrivendes overtrædelser af præcise regler i
  særlovgivningen, f.eks. den gældende kreditaftalelovs kap. 2 om kreditgivers oplysningspligt
  eller § 8, nr. 9 i den gældende lov om visse forbrugeraftaler om pligt til at oplyse om fortrydelsesretten.
  Sådanne handlinger vil tillige være i strid med den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik
  og den foreslåede § 4 om god erhvervsskik.
  Det vil være op til Forbrugerombudsmanden som specialmyndighed ved sagens begyndelse at
  vurdere, om der er tale om en sag, hvor retsstillingen er så klar, at Forbrugerombudsmanden
  har mulighed for at meddele påbud, hvis forhandling med den erhvervsdrivende viser sig
  forgæves.
  Eftersom de af Forbrugerombudsmanden meddelte påbud ikke kan påklages til højere administrativ
  instans forslås det i stk. 3, at påbuddet kan forlanges indbragt for domstolene af den,
  som påbuddet retter sig mod. I overensstemmelse med forvaltningslovens regler skal ForbruSIDE
  156 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  gerombudsmanden orientere om muligheden herfor. Skriftlig anmodning herom skal være
  fremsat over for Forbrugerombudsmanden inden 4 uger. Sagen skal herefter inden 1 uge indbringes
  af Forbrugerombudsmanden for retten i den borgerlige retsplejes former. Retten kan i
  forbindelse hermed tage stilling til, om betingelserne for meddelelse af påbuddet er opfyldt.
  Det foreslås i stk. 4, at udgangspunktet, om at anmodning om indbringelse for retten af det
  meddelte påbud ikke automatisk har opsættende virkning, fastsættes, men at retten ved kendelse
  kan bestemme, at den erhvervsdrivende kan fortsætte den handling, som påbuddet
  angår, under retssagens behandling, således at påbuddets indbringelse for retten får opsættende
  virkning.
  Det foreslås i stk. 5, at hvor en dom ankes, fordi et af Forbrugerombudsmanden meddelt påbud
  ikke er fundet lovligt, kan den ret, der har afsagt dommen eller den ret, hvortil ankesagen
  er indbragt, bestemme, at den pågældende ikke under ankesagen må udøve den handling,
  påbuddet angår.
  Bestemmelsen indebærer, at såfremt det af Forbrugerombudsmanden meddelte påbud stadfæstes,
  kan retten ikke tillægge anke af dommen opsættende virkning. Dette gælder uanset,
  om den pågældende under sagens behandling har kunnet fortsætte den handling, påbuddet
  angår.
  Konsekvenserne af, at et påbud senere ophæves af domstolene, vil være, at Forbrugerombudsmanden
  efter almindelige regler om offentlige myndigheders erstatningsansvar vil kunne
  blive erstatningsansvarlig over for den erhvervsdrivende efter dansk rets almindelige erstatningsretlige
  regler. I givet fald vil der som udgangspunkt kunne kræves erstatning for det
  fulde tab, der er forårsaget ved påbuddet.
  Tilsidesættelse af et påbud udstedt efter den foreslåede § 24, stk. 1, medfører strafansvar i
  form af bøde, jf. den foreslåede § 23. Under en straffesag vil domstolene kunne prøve, om
  påbuddet er overtrådt, og om påbuddet har den fornødne hjemmel.
  Det foreslås i stk. 6, at hvis der rejses tiltale for overtrædelse af loven, overlades udførelsen af
  tiltalen til Forbrugerombudsmanden, såfremt denne begærer dette.
  SIDE 157 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 33 om informationspligt om forældelse
  Den foreslåede bestemmelse viderefører ordret den gældende lovs § 27 a om informationspligt
  om forældelse.
  Bestemmelsen giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at meddele påbud til erhvervsdrivende,
  herunder finansielle virksomheder m.fl., og andre, der driver erhvervsmæssig virksomhed,
  om at informere om retsstillingen i relation til forældelse i de tilfælde, hvor Forbrugerombudsmanden
  skønner det nødvendigt for at beskytte forbrugere mod retstab, og hvor
  der ikke ved forhandling kan opnås enighed med den erhvervsdrivende om enten en aftale om
  forældelsen (suspensionsaftale) eller en udsendelse af information om forældelsen til de berørte
  kunder. Reglerne i lovforslagets § 31, stk. 3-5, finder anvendelse på påbuddet.
  Udgangspunktet vil være, at Forbrugerombudsmanden i forbindelse med en konkret sag i
  første omgang vil søge at opnå en løsning ved forhandling med den erhvervsdrivende. Først
  hvis der ikke kan opnås et tilfredsstillende resultat ved forhandling, vil den foreslåede bestemmelse
  blive bragt i anvendelse. Informationspligten kan bl.a. omfatte baggrunden for
  kravets eksistens, dvs. oplysning om det konkrete aftalegrundlag og f.eks. en sag hos Forbrugerombudsmanden,
  en klagenævnsafgørelse eller en dom, oplysning om forældelsesreglerne,
  oplysning om, hvilke konsekvenser forældelsen vil have i forhold til den konkrete sag samt
  vejledning om, hvad kunden konkret skal foretage sig for at afbryde forældelsen, således at
  kundens krav ikke er forældet, når der f.eks. er indgået forlig eller er faldet dom i en prøvesag.
  Bestemmelsen forudsætter, at den erhvervsdrivende faktisk har det fornødne kendskab til
  sine kunder. Bestemmelsen finder således alene anvendelse, i det omfang den erhvervsdrivende
  ligger inde med eller på anden måde let og uden uforholdsmæssige omkostninger kan
  skaffe sig adgang til kontaktoplysningerne. Det vil typisk være tilfældet i kundeforhold, hvor
  der eksisterer et løbende kontraktsforhold i modsætning til tilfælde, hvor der er tale om enkeltstående
  køb, da man herved typisk ikke vil få de nødvendige oplysninger.
  Informationspligten omfatter endvidere alene kunder, der har lignende krav som det krav, der
  er omstridt i en konkret sag. Det kan være vanskeligt på forhånd at præcisere, hvornår der er
  tale om lignende krav, men Forbrugerombudsmanden foretager et skøn i forbindelse med sin
  sagsbehandling.
  Informationspligten vil kunne pålægges i sager, hvor den erhvervsdrivende f.eks. kan blive
  mødt med et krav om erstatning eller vederlag i forbindelse med overtrædelse af love, som
  Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med.
  Når Forbrugerombudsmanden vælger at føre en prøvesag for en eller flere forbrugere mod en
  erhvervsdrivende for overtrædelse af love inden for Forbrugerombudsmandens tilsynsområde,
  er der et særligt behov for at sikre, at udenforstående kunder med lignende krav mod den
  samme erhvervsdrivende vil kunne få gavn af et forlig eller en dom i prøvesagen, således at
  disse udenforstående kunder ikke lider retstab. Der er ellers risiko for, at mange forbrugere
  misforstår retstilstanden og fejlagtigt tror, at de automatisk vil kunne få gavn af et forlig eller
  SIDE 158 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  en dom. Men det er ikke tilfældet, hvis der i mellemtiden er indtrådt forældelse for deres krav,
  og forældelsesfristen ikke er afbrudt.
  Det vil typisk være procesøkonomisk gunstigt for alle involverede, herunder den erhvervsdrivende,
  forbrugerne og domstolene, at føre en prøvesag for en eller flere forbrugere med henblik
  på at fastslå et kravs eksistens og berettigelse. Men det forudsætter, at andre forbrugere
  uden for prøvesagen sikres muligheden for at få gavn af en senere afgørelse, herunder ved i
  det mindste at blive informeret om deres krav og reglerne om forældelse. Det gør sig f.eks.
  gældende i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har tilkendegivet ikke at ville følge lignende
  klagenævnsafgørelser, og hvor forbrugere uden for prøvesagen ellers vil være henvist til selv
  at indbringe en sag for klagenævnet alene med det formål at afbryde forældelsen. Det er uhensigtsmæssigt
  og særdeles tids- og ressourcekrævende.
  Forbrugerombudsmanden har allerede erfaring med, at det i en række tilfælde er lykkedes at
  indgå en generel aftale med en erhvervsdrivende om forældelse indbefattende alle med lignende
  krav. Men Forbrugerombudsmanden har også erfaring med andre tilfælde, hvor en
  erhvervsdrivende ikke har ønsket at indgå en sådan generel aftale, og hvor udenforstående
  kunder som følge heraf risikerer, at deres krav er forældet, når et forlig eller en dom i en prøvesag
  foreligger.
  Den erhvervsdrivende har mulighed for at indgå en generel aftale med Forbrugerombudsmanden
  om forældelsen (suspensionsaftale) efter navnlig lovforslagets § 28.
  Hvis den erhvervsdrivende ikke vil indgå en suspensionsaftale eller informere de berørte
  kunder om de forældelsesmæssige problemstillinger, kan det være nødvendigt, for at undgå at
  kunderne lider et retstab grundet forældelse af deres krav, at Forbrugerombudsmanden meddeler
  et påbud om informationspligt til den erhvervsdrivende.
  Bestemmelsen tænkes anvendt f.eks. på sager, hvor en forbruger i et lignende aftaleforhold
  har fået anerkendt sit krav ved enten domstolene eller et relevant klagenævn, eller hvor Forbrugerombudsmanden
  har anlagt en sag eller er indtrådt i en sag ved domstolene om det
  pågældende krav.
  Der kan imidlertid også være sager, hvor Forbrugerombudsmanden efter en konkret vurdering
  finder, at der bør meddeles et påbud, uanset at der ikke foreligger en egentlig dom eller
  klagenævnsafgørelse, eller der ikke er anlagt en sag ved domstolene. Det kan navnlig være
  sager, hvor forældelsesfristen forventes at indtræde eller at være meget tæt herpå, såfremt
  Forbrugerombudsmanden skal afvente en dom eller klagenævnsafgørelse, eller der ikke er
  anlagt en sag ved domstolene. Det kan navnlig være sager, hvor forældelse forventes at ville
  indtræde eller at være meget tæt herpå, såfremt Forbrugerombudsmanden skal afvente en
  dom eller klagenævnsafgørelse eller anlæggelsen af en konkret sag.
  SIDE 159 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen kan anvendes, hvis det skønnes nødvendigt at beskytte forbrugere mod retstab.
  Det er Forbrugerombudsmanden, der foretager skønnet under iagttagelse af det almindelige
  saglighedskrav, som Forbrugerombudsmanden er underlagt som offentlig myndighed.
  Hensynet til den erhvervsdrivendes retssikkerhed varetages ved bestemmelserne i den foreslåede
  § 32, stk. 3-5, i tilfælde af uenighed om påbuddet. Efter disse bestemmelser har den
  erhvervsdrivende mulighed for at indbringe påbuddet for domstolene, hvis den erhvervsdrivende
  ikke er enig i påbuddet. Det skal ske inden for 4 uger, efter at påbuddet er meddelt den
  pågældende.
  Det er vigtigt, at informationen gives direkte og individuelt over for den enkelte kunde. Det vil
  f.eks. ikke være tilstrækkeligt, at det alene fremgår af en betalingsoversigt, men det vil godt
  kunne ske via en meddelelse i kundens e-boks.
  SIDE 160 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 34 om erstatningssøgsmål
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 28, stk. 1, om
  erstatningssøgsmål.
  Bestemmelsen fastslår, at såfremt en flerhed af forbrugere i forbindelse med overtrædelse af
  bestemmelserne i denne lov har ensartede krav på erstatning, kan Forbrugerombudsmanden
  på begæring indtale kravene under ét.
  Bestemmelsen giver således adgang til at indbringe krav samlet for domstolene. Forbrugerombudsmanden
  kan indtale flere forbrugerkrav under ét, hvis forbrugerne på grund af en
  erhvervsdrivendes overtrædelse af markedsføringsloven har ensartede erstatningskrav over
  for den erhvervsdrivende.
  Bestemmelsens formål er bl.a. at afhjælpe, at visse erhvervsdrivendes ansvarspådragende
  adfærd i praksis ikke resulterer i et erstatningsansvar, fordi de krav, som forbrugerne kan
  rejse hver for sig, er for små til at kunne bære de betydelige omkostninger ved en retssag.
  Samtidig giver bestemmelsen forbrugerne via Forbrugerombudsmanden et middel, som kan
  anvendes mod udenlandske virksomheder, som ved markedsføring her i landet tilsidesætter
  loven på ansvarspådragende vis.
  Bestemmelsen muliggør, at samtlige erstatningskrav indtales under ét. Det har bl.a. den fordel,
  at en sådan dom, modsat et påbud efter den foreslåede § 24, stk. 1, kan fuldbyrdes mod virksomheder
  i andre EU-lande. Bestemmelsen kan imidlertid også anvendes mod danske virksomheder.
  Forbrugerombudsmanden optræder på vegne af de forbrugere, som begærer dette. Via Forbrugerombudsmanden
  samles kravene således under en enkelt sag. Det er en forudsætning
  herfor, at kravene udspringer af samme lovstridige forhold, og at de er ensartede.
  Den processuelle behandling forudsættes i øvrigt at ske i overensstemmelse med retsplejelovens
  almindelige regler om subjektiv kumulation (den gældende retsplejelovs § 250). Forbrugerombudsmanden
  kan rette henvendelse til de krænkede om, at Forbrugerombudsmanden
  vil tage initiativ til et kumuleret erstatningssøgsmål og derved opnå de fornødne begæringer
  til sagsanlæg.
  Bestemmelsen skal ses i lyset af forhandlingsprincippet. I de tilfælde, hvor en anvendelse af
  bestemmelsen kan blive aktuel, vil søgsmål efter bestemmelsen kunne undgås, hvis den erhvervsdrivende
  efter aftale med Forbrugerombudsmanden frivilligt foretager det fornødne.
  SIDE 161 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 35 om gruppesøgsmål
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 28, stk. 2, om
  gruppesøgsmål.
  Bestemmelsen fastslår, at Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i
  et gruppesøgsmål, jf. den gældende retsplejelovs kapitel 23 a.
  Bestemmelsen har sammenhæng med reglen i den gældende retsplejelovs § 254 c, stk. 1, nr. 3,
  hvorefter offentlige myndigheder kun kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål,
  hvis de ved lov er bemyndiget til det. Formålet med bestemmelsen er at give Forbrugerombudsmanden
  denne lovmæssige bemyndigelse.
  Bestemmelsen omfatter krav, der falder inden for Forbrugerombudsmandens virksomhed
  efter markedsføringsloven, dvs. navnlig civilretlige krav, der har sammenhæng med en overtrædelse
  af bestemmelser i markedsføringsloven, eksempelvis krav om, at visse nærmere
  angivne aftalevilkår kendes ugyldige, krav om tilbagebetaling af vederlag og krav om erstatning.
  Forbrugerombudsmanden kan være grupperepræsentant i både gruppesøgsmål med tilmelding
  (opt-in) og gruppesøgsmål efter frameldingsmodellen (opt-out). Opt-out gruppesøgsmål
  kan alene føres af Forbrugerombudsmanden eller anden offentlig myndighed, jf. den gældende
  retsplejelovs § 254 c, stk. 2.
  SIDE 162 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 36 om foreløbigt forbud
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 29 om foreløbigt
  forbud.
  Det foreslås i stk. 1, at Forbrugerombudsmanden kan nedlægge foreløbige forbud, når der
  øjensynlig er fare for, at formålet med et forbud som nævnt i den foreslåede § 24, stk. 1, ellers
  vil forspildes.
  Forbrugerombudsmanden skal senest hverdagen efter forbuddets nedlæggelse indbringe
  forbuddet for Sø- og Handelsretten ved en formel stævning.
  Reglerne om foreløbige forbud suppleres af de regler i retsplejeloven om nedlæggelse af midlertidige
  forbud, som stk. 1, 3. pkt., henviser til.
  Et foreløbigt forbud har virkning fra det tidspunkt, hvor Forbrugerombudsmanden nedlægger
  forbud, hvilket sker skriftligt med angivelse af dato og klokkeslæt.
  Ved indlevering af stævning må Forbrugerombudsmanden principalt påstå forbuddet stadfæstet
  ved dom, subsidiært forbuddet foreløbigt godkendt ved kendelse, jf. om stk. 2 nedenfor.
  Det foreslås i stk. 2, at der fastsættes en absolut frist for opretholdelsen af Forbrugerombudsmandens
  forbud. Har retten ikke senest 5 hverdage efter sagens anlæg stadfæstet Forbrugerombudsmandens
  forbud, er det bortfaldet. Dette gælder også tilfælde, hvor der ikke af retten
  tages stililing til forbuddet, f.eks. fordi retten ikke mener at kunne nå at tage stilling til
  spørgsmålet.
  Kan retten nå at afgøre spørgsmålet udtømmende, træffes afgørelse ved dom, og salgsbehandlingen
  adskiller sig ikke fra den sædvanlige. Hvor dette ikke er muligt, er der åbnet adgang for
  Forbrugerombudsmanden til at søge forbuddet foreløbigt godkendt af retten. Afgørelse herom
  træffes ved kendelse. Forkastes forbuddet ved kendelsen, er det endeligt bortfaldet. Opretholdes
  det, kan det senere under sagen forkastes. Der må senest ved dommen i sagen tages stilling
  til forbuddet.
  Forbrugerombudsmanden bør i videst muligt omfang søge i forvejen at koordinere en forbudsnedlæggelse
  med Sø- og Handelsretten.
  I tilfælde, hvor der under sagens forberedelse tages foreløbig stilling til et af Forbrugerombudsmanden
  nedlagt forbud, beklædes Sø- og Handelsretten normalt af retsformanden alene.
  SIDE 163 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 37 om straf og påtale
  Det foreslås, at § 22 om forretningskendetegn undergives privat påtale. Baggrunden herfor er,
  at lignende bestemmelser i varemærkelovgivningen er underlagt privat påtale. Endvidere er
  de øvrige bestemmelser i forslagets kapitel 5 vedrørende forholdet mellem erhvervsdrivende
  er undergivet privat påtale. Overtrædelse af den foreslåede § 20, der består i skadelig omtale
  af en anden erhvervsdrivende eller af forhold, der på særlig måde angår den pågældende, og
  den foreslåede § 21 om sammenlignende reklame, er således undergivet privat påtale.
  Den foreslåede bestemmelse er derudover en videreførelse af den gældende markedsføringslovs
  § 30.
  Bestemmelsen fastslår, hvilke bestemmelser i markedsføringsloven, der er strafbelagte og
  med hvilken strafferamme.
  De subjektive krav for at straffe en overtrædelse af markedsføringsloven er efter bestemmelsen
  uagtsomhed eller forsæt, jf. den gældende straffelovs § 19. Det er dog alene forsætlige
  overtrædelser af den foreslåede § 22 om misbrug af forretningskendetegn, der kan straffes.
  Det foreslås i stk. 1, at det straffes med bøde eller fængsel op til 4 måneder, hvis en erhvervsdrivende
  overtræder et forbud eller påbud, der er nedlagt eller udstedt af en domstol, eller et
  påbud udstedt af Forbrugerombudsmanden i henhold til lovforslaget § 28, stk. 2, eller § 32,
  stk. 2, ellers § 33. Tilsidesættelse af et påbud om at tilbagebetale en modtaget pengeydelse
  straffes dog ikke.
  Det foreslås i stk. 2, at det straffes med bøde, medmindre højere straf følger af anden lovgivning,
  hvis der meddeles urigtige eller vildledende oplysninger til Forbrugerombudsmanden.
  Det samme gælder, hvis den pågældende ikke efterkommer et krav fra Forbrugerombudsmanden
  om at give sådanne oplysninger, som Forbrugerombudsmanden kan forlange, hvis de
  skønnes nødvendige for dennes tilsynsvirksomhed, jf. den foreslåede § 25, stk. 2, eller som led
  i dennes adgang til at foretage kontrolundersøgelser, jf. den foreslåede § 27, stk. 3, 2. pkt.
  Det foreslås i stk. 3, at det er strafsanktioneret, hvis en erhvervsdrivende overtræder lovforslagets
  §§ 5-10, 13, 15, stk. 3, 17, 18, 20, 21 og forsætlig overtrædelse af § 22. Strafferammen
  er bøde, medmindre højere straf følger af anden lovgivning. Overtrædelse af § 20, der
  består i skadelig omtale af en anden erhvervsdrivende eller af forhold, der på særlig måde
  angår den pågældende, og overtrædelse af §§ 20-22 er undergivet privat påtale.
  I forbindelse med strafudmålingen skal der lægges vægt på overtrædelsens grovhed, omfang
  og den tilsigtede økonomiske gevinst.
  Overtrædelser, der er enten grove, bevidste eller gentagne, bør straffes med bøder, der har en
  sådan størrelse, at de har en reel præventiv effekt.
  SIDE 164 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Ved fastsættelsen af bøder i henhold til denne lov kan der tages hensyn til en række forskellige
  faktorer, herunder den tilsigtede eller opnåede fortjeneste. I forhold til den fortjeneste, der må
  antages at være indvundet eller tilsigtet ved overtrædelsen, har det dog i praksis vist sig, at
  det som regel er umuligt at føre noget bevis herfor. Det skyldes, at bedømmelsen af den faktiske
  økonomiske effekt af et markedsføringstiltag i almindelighed er særdeles usikker.
  Et andet parameter, der tidligere har været taget hensyn til i forbindelse med fastsættelse af
  bødens størrelse, er markedsomkostningerne. Baggrunden for at anvende markedsføringsomkostningerne
  i bødefastsættelsen var en formodning om en direkte sammenhæng mellem
  den markedsføringsmæssige effekt og markedsføringsomkostningerne. Tidligere kunne bøder
  derfor udmåles til det dobbelte af markedsføringsomkostningerne i førstegangstilfælde.
  På grund af de senere års praksis og den stigende markedsføring via internettet, hvor markedsføringsomkostningerne
  sammenlignet med f.eks. trykte medier eller tv-reklamer kan
  være meget begrænsede, er kriteriet om ”markedsføringsomkostningerne” ikke altid tidssvarende
  længere. Da en videreførelse af kriteriet om markedsføringsomkostningerne vil indebære
  en risiko for skævvridning af bødeudmåling afhængig af det valgte medie, bør markedsføringsomkostningerne
  derfor ikke længere indgå som et selvstændigt kriterie for bødeudmålingen.
  Kriteriet bør derimod kun indgå som delelement, hvor dette måtte være relevant i
  forhold til den konkrete sag, hvor der er en formodning for, at de anvendte markedsføringsomkostninger
  er en indikation for den tilsigtede økonomiske gevinst. Det vil f.eks. være tilfældet
  i sager, hvor omkostningerne til markedsføringen er betydelige. I førstegangstilfælde kan
  der således i disse tilfælde tages udgangspunkt i det dobbelte af markedsomkostningerne.
  Dertil kommer, at anvendelse af markedsføringsomkostningerne som parameter ved udmålingen
  af en bødes størrelse heller ikke er relevant i sager om uanmodede henvendelser, idet
  markedsføringsomkostningerne her er meget små.
  I sager om overtrædelse af forbuddet mod uanmodede elektroniske henvendelser i den foreslåede
  § 9, stk. 1, skal bødens størrelse som hidtil fastsættes på baggrund af en særlig beregningsmodel
  baseret på Folketingets Erhvervsudvalgs betænkning af 8. december 2005 til lov
  nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring. For op til 100 overtrædelser gives en minimumsbøde
  på 10.000 kr. Foreligger der mere end 100 overtrædelser gives en bøde på 100
  kr. for hver overtrædelse. Således vil en bøde for 60 overtrædelser være 10.000 kr. og en bøde
  for 140 overtrædelser være 14.000 kr. Fastsættelsen af straffen vil som altid bero på domstolenes
  konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de
  angivne bødeniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete
  sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.
  I sager vedrørende forbuddet i den foreslåede § 9, stk. 4, hvor modtageren har frabedt sig
  henvendelser enten ved at være registreret på robinsonlisten eller ved at have frabedt sig
  sådanne henvendelser direkte over for afsenderen har der ikke hidtil været lovbemærkninger
  om bødens fastsættelse. Det foreslås, at beregningsmodellen for uanmodede elektroniske
  henvendelser udvides til også at omfatte denne type henvendelser.
  SIDE 165 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  I forhold den takstmæssige model vil fastsættelse af straffen dog som altid bero på domstolenes
  konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne
  bødeniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete
  sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.
  Det foreslås i stk. 4, at overtrædelse af den foreslåede § 23 straffes med bøde eller fængsel
  indtil 18 måneder, medmindre højere straf følger af den gældende straffelovs § 299 a. Der kan
  alene ske strafferetlig forfølgelse, hvis den forurettede anmoder herom.
  Det foreslås i stk. 5, at der fastsættes en mulighed for at bødestrafsanktionere forskrifter udstedt
  i medfør af markedsføringsloven.
  Det foreslås i stk. 6, at der gives adgang til at pålægge juridiske personer strafansvar efter
  reglerne i den gældende straffelovs kap. 5.
  SIDE 166 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 38 om bødeforlæg
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 30 a.
  Bestemmelsen giver erhvervs- og vækstministeren hjemmel til efter forhandling med justitsministeren
  at fastsætte, at Forbrugerombudsmanden kan udstede administrative bødeforelæg
  i visse typer af strafsanktionerede markedsføringssager. Det vil være en forudsætning for
  udstedelse af administrative bøder, at der er tale om tilståelsessager, hvor der enten findes
  fast retspraksis for bødeudmålingen eller faste retningslinjer for bødeudmålingen i lovbemærkninger.
  Den erhvervsdrivende skal således være enig i både forseelsen og bødens størrelse.
  Bemyndigelsesbestemmelsen kan kun anvendes efter forhandling med justitsministeren.
  Herved sikres, at betingelserne om, at der skal være tale om sager, der er enkle og ukomplicerede
  uden bevistvivl eller tvivl om sanktionsniveau for normalbøder i førstegangstilfælde i
  forskellige situationer, er opfyldt.
  Det foreslås i stk.1, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, at Forbrugerombudsmanden
  kan afslutte en sag om overtrædelse af markedsføringsloven eller
  regler udstedt i medfør heraf med et administrativt bødeforelæg.
  Kompetencen gælder alene ved åbenbare og objektivt konstaterbare overtrædelser, hvor
  overtrædelserne generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål,
  og hvor bødeudmålingen ligger fast. Bemyndigelsesbestemmelsen kan kun anvendes
  efter forhandling med justitsministeren, som således også skal sikre, at disse betingelser
  er opfyldt.
  Overtrædelserne skal således generelt være klare og umiddelbart konstaterbare, og sagens
  afgørelse, herunder fastsættelse af bødens størrelse, skal kunne ske uden skønsmæssige elementer
  af betydning. Det forudsættes, at hvis det ikke er tilfældet, skal Forbrugerombudsmanden
  overgive sagen til anklagemyndigheden til videre foranstaltning frem for at udstede
  et bødeforelæg.
  Det foreslås i stk. 2, at dele af retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift
  finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter denne bestemmelse. Det gælder f.eks.
  tiltaltes navn og adresse, oplysninger om det forhold, der rejses tiltale for samt den regel, der
  påstås overtrådt, og en kort beskrivelse af det forhold, der rejses tiltale for, med en sådan
  angivelse af tid, sted, genstand, udførelsesmåde og andre nærmere omstændigheder, som er
  nødvendig for en tilstrækkelig og tydelig beskrivelse, jf. den gældende retsplejelovs § 834, stk.
  1, nr. 2 og 3, og stk. 2, og princippet om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig.
  Det foreslås i stk. 3, at videre forfølgning bortfalder, hvis bøden vedtages. Vedtagelsen har
  endvidere samme virkning, herunder gentagelsesvirkning, som en dom.
  SIDE 167 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 39 om henlæggelsesbeføjelser
  Den foreslåede bestemmelse er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 26 om henlæggelsesbeføjelser.
  Bestemmelsen fastslår, at erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser efter
  loven til en myndighed under ministeriet. Dette gælder ikke for beføjelser i henhold til den
  foreslåede § 25, stk. 5. Henlægger ministeren sine beføjelser til en myndighed under ministeriet,
  kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes
  for anden administrativ myndighed.
  Bestemmelsen giver således erhvervs- og vækstministeren mulighed for at delegere de opgaver,
  der efter loven påhviler ministeren, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ligesom ministeren
  kan fastsætte regler om klageadgangen.
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har beføjelser til at udstede bekendtgørelser efter den
  foreslåede lovs § 9, stk. 7, (regler om erhvervsdrivendes informationspligt vedrørende uanmodede
  henvendelser), § 11 (regler om mærkning og emballering) § 13, stk. 2, (regler om
  prisoplysninger m.v.), § 19 (risikooplysninger for kreditaftaler), § 26 (digital kommunikation),
  § 27, stk. 9 (politibistand ved kontrolundersøgelser), § 30, stk. 3, (gebyr for forhåndsbesked)
  og § 38 (administrative bødeforlæg).
  Fra henlæggelsesbeføjelsen er undtaget ministerens adgang til at fastsætte nærmere regler
  om Forbrugerombudsmandens virksomhed, jf. den foreslåede § 25, stk. 5. Dette skyldes, at det
  ikke er hensigtsmæssigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er sekretariat for Forbrugerombudsmanden,
  fastsætter regler for denne.
  SIDE 168 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Til § 40 om ikrafttræden
  Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.
  Det foreslås i stk. 2, at regler fastsat i medfør af de gældende love opretholdes, indtil de ophæves
  eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.
  Med begrebet fastsat forstås regler, der er udstedt og opretholdt i medfør af de gældende lov.
  Disse regler forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af
  den foreslåede lov.
  Det er hensigten, at de enkelte bekendtgørelser vil blive gennemgået efter denne lovs vedtagelse,
  og at det i samråd med de relevante erhvervs- og forbrugerorganisationer vil blive vurderet,
  om der fortsat er behov for at opretholde andre eller særlige regler.
  Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:
  Bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold.
  Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 3, stk. 4, og § 30, stk. 5, i lov nr. 1389 af 21.
  december 2005 om markedsføring, som senest ændret ved lov nr. 1547 af 20. december 2006,
  § 4 i lov nr. 181 af 28. februar 2007 og § 1 i bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om
  henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen.
  Bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger
  til tjenestemodtagere. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 7a og § 30, stk. 5 i lov nr. 839
  af 31. august 2009 om markedsføring, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse
  nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse beføjelser til Forbrugerstyrelsen.
  Bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugerne om priser på
  låne- og kredittilbud og valutakurser (skiltningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er udstedt
  i medfør af § 13, stk. 8, nr. 1 og 2, og § 30, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse
  nr. 839 af 31. august 2009, som ændret ved lov nr. 719 af 25. juni 2010.
  Bekendtgørelse nr. 1457 af 18. december 2012 om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.
  Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,
  jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, samt § 14 b og § 30, stk. 5, i lov om
  markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012.
  Bekendtgørelse nr. 487 af 21. september 1918 angående handel med og benyttelse af mineralvandssifoner,
  patentflasker og kasser til transport af øl og mineralvande. Bekendtgørelsen er
  udstedt i medfør af § 1 i midlertidig Lov af 7. august 1914 om regulering af prisen på levnedsmidler
  og varer, jf. lovene af 16. november 1914 og 7. december 1917 om straf for overtrædelse
  af de ifølge fornævnte lov trufne foranstaltninger, som er videreført i den gældende lovs §
  17.
  Bekendtgørelse nr. 305 af 4. oktober 1938 angående Benyttelse af og Handel med Øl- og Mineralvandsflasker.
  Udstedt i medfør af lov nr. 165 af 13. april 1938 om tillæg til Lov i uretmæssig
  Konkurrence og Varebetegnelse, jf. § 1, som er videreført i den gældende lovs § 17.
  Bekendtgørelse nr. 122 af 6. marts 1973 om krystalglasvarer. Bekendtgørelsen er udstedt i
  medfør af § 16 i lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse, jfr. lovbekendtgørelse nr.
  145 af 1. maj 1959, som ændret ved lov nr. 506 af 29. november 1972 og under henvisning til
  rådsdirektiv af 15. december 1969 om tilnærmelse af EF-landenes lovgivninger om krystalglas
  SIDE 169 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  (69/493/EØF), som tilpasset i bilag I, afsnit X, 1. til akten til traktaten om Danmarks tiltrædelse
  af EF, som er videreført i den gældende lovs § 17.
  Bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1978 om salg af beklædningsgenstande. Bekendtgørelsen er
  udstedt i medfør af § 10, stk. 1, og § 19, stk. 4, i lov nr. 297 af 14. juni 1974 om markedsføring,
  som er videreført i den gældende lovs § 17, stk. 1.
  Bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger.
  Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 11, i lov nr. 428 af 1. juni 1994 om
  markedsføring, som, bortset fra en mindre sproglig justering, er videreført i den gældende
  lovs § 17, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse
  beføjelser til Forbrugerstyrelsen.
  Bekendtgørelse nr. 247 af 19. april 1990 om frivillig mærkning af husholdningsapparater med
  oplysning om luftbåren støj. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 10, stk. 2 i lov om markedsføring,
  jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 28. januar 1987 og til gennemførelse af rådsdirektiv
  af 1. december 1986 (86/594/EØF), som er videreført i den gældende lovs § 17, stk. 2.
  Bekendtgørelse nr. 759 af 15. september 1995 om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene
  af fodtøj med henblik på salg i detailleddet. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør
  af § 11, stk. 2, i lov nr. 428 af 1. juni 1994 om markedsføring, som er videreført i den gældende
  lovs § 17, stk. 2, og § 1 i bekendtgørelse nr. 889 af 26. oktober 1994 om henlæggelse af visse
  beføjelser til Forbrugerstyrelsen.
  Følgende bekendtgørelser er udstedt i medfør af prismærkningsloven, som blev ophævet pr. 1.
  juli 2007, og som nu er videreført i den gældende markedsføringslovs § 13, jf. § 13, stk. 8:
  Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for
  forbrugsvarer.
  Bekendtgørelse nr. 500 af 22. juni 1995 om prisskiltning for motorbrændstof.
  Bekendtgørelse nr. 866 af 12. oktober 1994 om skiltning med organiseret rabat eller anden
  særlig fordel (Rabatbekendtgørelsen).
  Bekendtgørelse nr. 237 af 30. marts 1994 om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter.
  Bekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 1991 om skiltning for autoreperationer(*1)
  Bekendtgørelse nr. 10021 af 30. november 1988 om mærkning og skiltning i trælasthandler,
  tømmerhandler og byggemarkeder (*1)
  Bekendtgørelse nr. 10003 af 6. april 1988 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger
  af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer,
  strikkegarn og vat (* 1) (nettomængdebekendtgørelsen)
  Bekendtgørelse nr. 10002 af 16. marts 1988 om mærkning eller skiltning samt annoncering
  med kortvarige generelle prisnedsættelser for varer.
  Bekendtgørelse nr. 10025 af 10. oktober 1985 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger
  i rulleform af køkkenruller, toiletpapir, husholdningsfolie af plast og aluminium, bagepapir
  og madpapir.
  SIDE 170 KAPITEL 2 MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det foreslås i bestemmelsens 2. pkt., at overtrædelser af ovenstående bekendtgørelser straffes
  med bøde efter de hidtil gældende regler.
  Til § 41 om Færøerne og Grønland
  Det foreslås, at loven i lighed med den gældende lov ikke gælder for Færøerne og Grønland.
  SIDE 171 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Kapitel 3
  EU-regulering af relevans for markedsføringsloven
  Enhedsprismærkningsdirektivet (Direktiv 98/6/EF)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse
  i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (herefter enhedsprismærkningsdirektivet)
  fastsætter krav om angivelse af salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som
  udbydes af forhandlere til forbrugerne. Formålet med reglerne er at forbedre forbrugeroplysningen
  og lette sammenligning af priser på tværs.
  Direktivet stiller blandt andet krav om, at reklamer i visse tilfælde skal angive prisen pr. måleenhed,
  såfremt salgsprisen nævnes. Ligeledes stiller direktivet krav om, at angivelsen af salgsprisen
  og prisen pr. måleenhed skal ske på en måde, så prisangivelserne ikke kan misforstås,
  er umiddelbart synlige og let læselige.
  Harmoniseringsgrad
  Minimumsharmonisering, jf. artikel 10.
  Implementering i dansk ret
  Enhedsprismærkningsdirektivet blev implementeret ved lov nr. 1090 af 29. december 1999 i
  den daværende prismærkningslov, hvor der bl.a. blev indsat en hjemmel til at fastsætte regler
  om enhedsprismærkning. Hjemlen er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 866 af 18.
  september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (prismærkningsbekendtgørelsen).
  Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til indholdet af prisoplysninger i reklamer
  og andet markedsføringsmateriale.
  Prismærkningsloven blev inkorporeret i markedsføringsloven i 2005, og i den forbindelse
  blev § 13 vedrørende prisoplysninger indsat i markedsføringsloven. Bestemmelsen stammer
  fra den daværende prismærkningslov og implementerer dele af enhedsprismærkningsdirektivet.
  Bestemmelsen fastsætter de grundlæggende og generelle regler om prisoplysninger ved
  mærkning, skiltning eller anden tydelig oplysning.
  SIDE 172 KAPITEL 3 EU-REGULERING AF RELEVANS FOR MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv 99/44/EF)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af
  forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (herefter forbrugerkøbsdirektivet) indeholder
  dels civilretlige regler om mangler ved salgsgenstanden m.v., dels markedsføringsretlige
  regler om anvendelsen af garantier m.v. Formålet med reglerne er at sikre et ensartet minimumsniveau
  af forbrugerbeskyttelse i forhold til køb af forbrugersvarer og garantier.
  Harmoniseringsgrad
  Minimumsharmonisering, jf. præamblens pkt. 4-5 og artikel 1, pkt. 1.
  Implementering i dansk ret
  Forbrugerkøbsdirektivet blev implementeret i markedsføringsloven ved lov nr. 342 af 2. juni
  1999. Det er alene forbrugerkøbsdirektivets markedsføringsretlige regler om anvendelsen af
  garantier, der er gennemført i markedsføringsloven. Reglerne blev gennemført i den allerede
  eksisterende garantibestemmelse i lovens § 4 (svarende til den gældende lovs § 12, stk. 1), og
  udbyggede denne med visse indholdsmæssige krav til garantierklæringer ved tilføjelsen af et
  nyt stk. 2 (svarende til den gældende lovs § 12, stk. 2). Formålet med tilføjelsen har været at
  styrke forbrugerens bevismæssige stilling og dels at undgå vildledning med hensyn til garantiens
  indhold.
  Direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (Direktiv
  2002/58/EF) og e-Privacydirektivet (Direktiv 2009/136/EF)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger
  og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor
  (herefter e-databeskyttelsesdirektivet) sikrer et ensartet niveau i beskyttelsen af grundlæggende
  rettigheder herunder navnlig privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger
  inden for den elektroniske kommunikationssektor.
  Direktivet indfører på EU-plan et forbud mod fremsendelse af uanmodede reklamehenvendelser
  med elektronisk post, medmindre modtageren på forhånd har givet samtykke hertil, jf.
  artikel 13, pkt. 1, samt en undtagelse fra forbuddet for de tilfælde, hvor en kunde i forbindelse
  med salg af en vare eller en tjenesteydelse har oplyst sin elektroniske adresse til den erhvervsdrivende,
  jf. artikel 13, pkt. 2.
  I 2009 blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om
  ændring af direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets
  fred i den elektroniske kommunikationssektor (herefter e-Privacydirektivet) vedtaget.
  Direktivet indeholder en række ændringer til e-databeskyttelsesdirektivet. Det blev imidlertid
  vurderet, at der ikke var behov for at fortage ændringer i markedsføringsloven som følge af
  SIDE 173 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  ændringerne til e-databeskyttelsesdirektivet indeholdt i e-Privacydirektivet, idet disse allerede
  var indeholdt i markedsføringsloven.
  Harmoniseringsgrad
  Totalharmonisering, jf. præamblens pkt. 8 og artikel 1, stk. 1, i e-databeskyttelsesdirektivet.
  Implementering i dansk ret
  Fjernsalgsdirektivet7 og ISDN-direktivet8 blev implementeret i markedsføringsloven ved lov
  nr. 442 af 31. maj 2000 om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og
  visse andre love.
  Med implementeringen af fjernsalgsdirektivet og ISDN-direktivet blev der indført en ny bestemmelse
  i markedsføringsloven vedrørende uanmodet markedsføring ved brug af fjernkommunikation,
  nemlig § 6 a (svarende til den gældende lovs § 6).
  E-databeskyttelsesdirektivet blev implementeret i markedsføringsloven ved lov nr. 450 af 10.
  juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere
  love. Med implementeringen af e-databeskyttelsesdirektivet blev der indført en undtagelse til
  forbuddet mod uanmodet henvendelse i markedsføringsloven, og dermed indsat et nyt stk. 2
  til bestemmelsen. I samme forbindelse blev de daværende stk. 2-6 ændret til stk. 3-7.
  Direktivet om urimelig handelspraksis (Direktiv 2005/29/E)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige
  handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (herefter direktivet om urimelig
  handelspraksis) fastsætter fælles EU-regler for at beskytte forbrugerne mod, at erhvervsdrivende
  anvender urimelige markedsføringsmetoder, i direktivet kaldet urimelig handelspraksis.
  Direktivet er baseret på en generalklausul, der omhandler et forbud mod urimelig handelspraksis.
  Herved forstås praksis, der ikke opfylder kravene til professionel omhu, og som er
  egnet til at påvirke efterspørgslen.
  __________________
  7
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende
  fjernsalg.
  8
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse
  af privatlivets fred inden for telesektoren.
  SIDE 174 KAPITEL 3 EU-REGULERING AF RELEVANS FOR MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Derudover beskrives i artikel 6-9 to hovedkategorier inden for urimelig handelspraksis –
  ”vildledende” og ”aggressiv” praksis. Vildledende handelspraksis kan både være vildledende
  handlinger og vildledende undladelser.
  Størstedelen af urimelige former for handelspraksis vil falde ind under disse bestemmelser.
  Når man anvender ovenstående bestemmelser, vurderes handelspraksis på baggrund af den
  virkning, den har eller kan forventes at have på gennemsnitsforbrugeren.
  Direktivet indeholder i bilag 1 en sortliste over de former for praksis, der under alle omstændigheder
  anses som urimelige, og derfor er forbudt. Her anvendes gennemsnitsforbrugertesten
  ikke.
  Direktivforslaget finder anvendelse på urimelig handelspraksis i forholdet mellem erhvervsdrivende
  og forbrugere og angår alene den form for urimelig handelspraksis, som kan skade
  forbrugernes økonomiske interesser. Det betyder, at erhvervsmæssige dispositioner, der rejser
  spørgsmål om smag, anstændighed/sømmelighed og almene samfundsinteresser ikke er
  omfattet af forslaget, når disse handlinger ikke er egnet til at påvirke efterspørgslen.
  Sundheds- og sikkerhedsaspekter, der relaterer sig til produkter, falder desuden uden for
  forslagets anvendelsesområde. Der er f.eks. tale om restriktioner og forbud vedrørende handelspraksis,
  der er begrundet i forbrugernes sundhed og sikkerhed, f.eks. i forbindelse med
  alkohol, tobak eller lægemidler. Forslaget berører heller ikke kontraktretten samt domstolenes
  kompetence.
  Sektorregulering, der regulerer urimelig handelspraksis specifikt, har endvidere forrang i
  forhold til forslaget, medmindre sektorreguleringen alene bygger på brede principper om
  rimelig handelspraksis m.v. Forslaget supplerer desuden sektorregulering, der alene indeholder
  aspekter af kommerciel praksis såsom informationskrav.
  Harmoniseringsgrad
  Totalharmonisering, jf. præamblens pkt. 3-7 og artikel 1, jf. artikel 4. Der er dog visse undtagelser
  til totalharmoniseringen, jf. præamblens pkt. 7 og direktivets artikel 3.
  Implementering i dansk ret
  Direktivet om urimelig handelspraksis er implementeret i markedsføringsloven ved lov nr.
  1547 af 20. december 2006 og bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig
  markedsføring i forbrugerforhold. Bekendtgørelsen implementerer direktivets bilag 1, der er
  en liste over de former for handelspraksis, der under alle omstændigheder anses som urimelige.
  Med implementeringen af direktivet blev den allerede gældende generalklausul i markedsføringslovens
  § 1 præciseret med følgende ordlyd »Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske
  interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd«.
  SIDE 175 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Derudover blev vildledningsreglen i markedsføringslovens § 3 omformuleret, så den harmonerede
  med direktivets terminologi.
  Lovens § 5, stk. 3, om særtilbud, blev ophævet for at tilpasse bestemmelsen om sammenlignende
  reklame i overensstemmelse med den ændring af reglerne i direktiverne om vildledende
  og sammenlignende reklame, som er foretaget med direktivet.
  Endvidere blev der indført en ny bestemmelse i lovens § 12 a, som fastsætter en række oplysningskrav
  i forbindelse med fremsættelse af en købsopfordring. Det vil sige en markedsføring,
  som indeholder en opfordring til køb rettet mod forbrugerne.
  Herudover blev lovens anvendelsesområde i forhold til finansielle virksomheder præciseret,
  ligesom der skete en præcisering af lovens § 14 om kreditkøb, således at det klart fremgår, at
  bestemmelsen er teknologineutral.
  Endelig blev der i markedsføringsloven indsat en ny § 22 a, der omhandler Forbrugerombudsmandens
  mulighed for at foretage kontrolundersøgelser på stedet, hvis det skulle blive
  nødvendigt i forbindelse med klage, fra et andet EU-land, over en dansk virksomhed.
  Efterfølgende ændringer i markedsføringsloven som følge af direktivet
  Ved lov nr. 621 af 14. juni 2011 blev forbuddet mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer
  i §§ 10 og 11 ophævet. Samtidig blev markedsføringslovens § 9 om salgsfremmende
  foranstaltninger præciseret med henblik på at sikre, at forbrugerne får mulighed for at gennemskue
  tilbud ved brug af salgsfremmende foranstaltninger.
  Ændringen fandt sted på baggrund af EU-Domstolens fortolkning af direktivet om urimelig
  handelspraksis.
  Direktivet om vildledende og sammenlignende reklame (Direktiv 2006/114/EF)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende
  og sammenlignende reklame (herefter direktivet om vildledende og sammenlignende reklame)
  fastsætter fælles EU-regler for at beskytte erhvervsdrivende mod vildledende reklame og
  de urimelige følger heraf, og fastlægger under hvilke omstændigheder sammenlignende reklame
  er tilladt.
  Direktivet kodificerer Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse
  af medlemsstaterne love og administrative bestemmelser om vildledende reklame
  (herefter direktivet om vildledende reklame), som er blevet ændret ved direktiv 97/55/EF
  (herefter direktiv om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame) og direktiv
  2005/29/EF (direktivet om urimelig handelspraksis).
  SIDE 176 KAPITEL 3 EU-REGULERING AF RELEVANS FOR MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Harmoniseringsgrad
  Minimumsharmonisering, jf. artikel 8, pkt. 1. Dog totalharmonisering for så vidt angår betingelserne
  for sammenlignende reklame, jf. artikel 8, pkt. 2, og præamblens pkt. 6.
  Implementering i dansk ret
  Direktivet om vildledende reklame9 er implementeret i markedsføringsloven ved lov nr. 428 af
  1. juni 1994 om markedsføring.
  Med implementeringen af direktivet om vildledende reklame blev reglen om dokumentation
  af faktiske forhold indført som stk. 4 til markedsføringslovens § 2 (svarende til den gældende
  lovs § 3, stk. 3). I forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis
  blev det anført i bemærkningerne til lov nr. 1547 af 20. december 2006, at reglen om dokumentation
  af faktiske forhold nu er en implementering af direktivet om urimelig handelspraksis,
  jf. artikel 12, litra a.
  Direktivet om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame10, er implementeret
  i markedsføringsloven ved lov nr. 164 af 15. marts 2000.
  Sammenlignende reklame var tidligere reguleret af de generelle bestemmelser i markedsføringslovens
  § 1 om god markedsføringsskik, § 2 om vildledning og § 5 om forretningskendetegn.
  Med implementeringen af direktivet om vildledende reklame for at medtage sammenlignende
  reklame blev § 2 a indført i markedsføringsloven (svarende til den gældende lovs § 5,
  bortset fra, at det oprindelige stk. 3 om særtilbud, er ophævet).
  Endvidere blev der i markedsføringsloven indført en ny bestemmelse, der sikrer Forbrugerombudsmanden
  en klar hjemmel til at forlange dokumentation vedrørende sammenlignende
  reklame fremlagt inden for en kort frist. Denne regel blev indsat som 2. pkt. til den dagældende
  § 15, stk. 2, (svarende til den gældende lovs § 22 stk. 2, 2. pkt.).
  __________________
  9
  Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaterne love og administrative
  bestemmelser om vildledende reklame.
  10
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende
  reklame for at medtage sammenlignende reklame,
  SIDE 177 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (Forordning nr. 2006/2004)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde
  mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse
  (herefter CPC-forordningen) etablerer et formelt og bindende samarbejde
  mellem de europæiske håndhævelsesmyndigheder. Forordningen finder anvendelse på overtrædelser
  af EU-retsakter, som beskytter forbrugernes kollektive interesser (bl.a. direktivet
  om urimelig handelspraksis). Retsakterne fremgår af bilaget til forordningen.
  Forordningen kræver, at der i hvert enkelt medlemsland findes en offentlig myndighed, som
  er beføjet til at håndhæve disse retsakter, således som de er gennemført i national ret. Beføjelserne
  omfatter bl.a. retten til at kræve relevante dokumenter, at anmode om supplerende
  relevant information, at kræve nedlæggelse af forbud mod en ulovlig handling og få beslaglagt
  midler m.v.
  I praksis indebærer forordningen, at hvis et firma fra et andet EU-land – fx Frankrig - overtræder
  en af retsakterne i Danmark, kan den relevante danske myndighed bede den tilsvarende
  myndighed i Frankrig om at bringe overtrædelsen til ophør. Omvendt skal den danske myndighed
  bringe overtrædelsen til ophør, hvis et dansk firma krænker lovgivningen i Frankrig.
  Forbrugerombudsmanden er udnævnt til at fungere som central håndhævelsesmyndighed,
  national forbindelses- og koordinationsmyndighed samt som medlem i den komité, der er
  nedsat til fastlæggelse af samarbejdet.
  Rammerne for CPC-samarbejdet blev etableret ved udgangen af 2005, og selve samarbejdet
  trådte i kraft i slutningen af 2006.
  Implementering i dansk ret
  Selve forordningen er umiddelbart gældende i Danmark og kræver ikke implementering. Men
  da der ikke fandtes den nødvendige hjemmel i markedsføringsloven, retsplejeloven eller anden
  lovgivning til, at Forbrugerombudsmanden kunne gennemføre kontrolundersøgelser på
  stedet, hvis det skulle blive nødvendigt i forbindelse med en klage fra et andet EU-land over en
  dansk virksomhed, blev der indført en sådan hjemmel i markedsføringslovens § 22 a.
  Servicedirektivet (Direktiv 2006/123/EF)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser
  i det indre marked (herefter servicedirektivet) har to primære formål. For det første at
  fjerne hindringer for etableringsfriheden for tjenesteydere, og for det andet at fjerne hindringer
  for den frie udveksling af tjenesteydelser mellem EU's medlemslande. Derudover skal
  direktivet sikre den fornødne retssikkerhed, både for dem der leverer tjenesteydelser, og dem
  der modtager tjenesteydelser. Direktivet gælder kun for tjenesteydere, der er etableret i et
  SIDE 178 KAPITEL 3 EU-REGULERING AF RELEVANS FOR MARKEDSFØRINGSLOVEN
  EU-land. Direktivet dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet som fx turisme og
  håndværksvirksomhed, mens enkelte sektorer som fx transport, sundhed og finansielle serviceydelser
  ikke er en del af direktivets anvendelsesområde.
  Servicedirektivets artikel 22 og 27 indeholder en række oplysningsforpligtelser, som en udbyder
  af tjenesteydelser skal give med det formål at styrke gennemsigtigheden og forbrugernes
  tillid til tjenesteydelser samtidig med, at forbrugerne sættes bedre i stand til at vælge
  leverandør af en tjenesteydelse. Servicedirektivets oplysningskrav angår alene tjenesteydelser,
  ikke varer, og oplysningskravene supplerer de krav, der er fastsat i EU-retten, herunder
  reglerne i forbrugerrettighedsdirektivet (direktiv 2011/83/EF), direktivet om urimelig handelspraksis
  (direktiv 2005/29/EF) og e-handelsdirektivet (direktiv 2000/31/EF).
  Servicedirektivets artikel 22 fastsætter krav om, at en tjenesteyder skal stille prisen for tjenesteydelsen
  til rådighed for en tjenestemodtager, hvis tjenesteyderen på forhånd har fastsat en
  pris for en given type ydelse. Direktivet angiver endvidere, at hvis tjenesteyderen ikke på
  forhånd har fastsat prisen for en given type ydelse, skal tjenesteyderen efter anmodning herom
  fra tjenestemodtageren oplyse om prisen for tjenesteydelsen. Hvis prisen for tjenesteydelsen
  ikke kan opgives nøjagtigt, oplyses prisberegningsmetoden, således at prisen kan efterprøves
  af tjenestemodtageren, eller også oplyses et tilstrækkelig udførligt tilbud.
  Disse oplysningskrav i servicedirektivet er implementeret ved bekendtgørelse nr. 1372 af 16.
  december 2009 om tjenesteyders pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere.
  Harmoniseringsgrad
  Direktivet indeholder et forbud mod barrierer for tjenesteydelsernes fri bevægelighed, men er
  ikke decideret totalharmonisering, jf. artikel 20, pkt. 2.
  Implementering i dansk ret
  Servicedirektivet blev implementeret i markedsføringsloven ved lov nr. 364 af 13. maj 2009
  om ændring af næringsloven, markedsføringsloven, erhvervsfremmeloven og forskellige andre
  love på Økonomi- og Erhvervsministeriets område.
  Markedsføringsloven indeholdt allerede inden gennemførslen af servicedirektivet en række af
  servicedirektivets oplysningskrav, eksempelvis kravet om prisoplysninger i § 13.
  Med implementeringen af servicedirektivet blev der indsat en bemyndigelsesbestemmelse i
  markedsføringsloven til at udstede en bekendtgørelse i overensstemmelse med servicedirektivets
  anvendelsesområde, nemlig § 7 a.
  Bemyndigelsen er som ovenfor nævnt udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 1372 af 16.
  december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere (servicebekendtgørelsen).
  Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører dele af servicedirektivet.
  SIDE 179 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det centrale indhold i servicebekendtgørelsen er, at tjenesteydere på en klar og entydig måde
  i god tid før aftaleindgåelsen eller tjenesteydelsens udførelse skal informere tjenestemodtageren
  om oplysningskravene indeholdt i § 3.
  Forbrugerkreditdirektivet (Direktiv 2008/48/EF)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler
  (herefter forbrugerkreditdirektivet) fastlægger reglerne i EU for forbrugerkreditaftaler
  og fastsætter en række krav i forbindelse med markedsføring og indgåelse af kreditaftaler.
  Forbrugerkreditdirektivets artikel 4 fastsætter en række krav til indholdet af reklamer for
  kreditaftaler.
  Reglerne i artikel 4 supplerer direktivet om urimelig handelspraksis, der også omfatter reklame
  for kreditaftaler, jf. forbrugerkreditdirektivets artikel 4, stk. 4, hvoraf det fremgår at forbrugerkreditdirektivet
  ikke berører direktivet om urimelig handelspraksis. Direktivet om
  urimelig handelspraksis er implementeret i markedsføringsloven.
  Harmoniseringsgrad
  Totalharmonisering med visse undtagelser hertil, jf. præamblens pkt. 9 og artikel 1.
  Implementering i dansk ret
  Det tidligere forbrugerkreditdirektiv11 blev implementeret i den tidligere prismærkningslov
  ved lov nr. 395 af 13. juni 1990 om mærkning og skiltning med pris m.v.
  Markedsføringslovens § 14 stammer fra den tidligere prismærkningslov, og implementerer
  forbrugerkreditdirektivet fra 1986.
  § 14 regulerer, hvilke prisoplysninger udbydere af kreditkøb skal give ved genstandsbestemte
  kreditkøb.
  Forbrugerkreditdirektivet fra 2008 er implementeret i markedsføringslovens § 14 a ved lov
  nr. 535 af 25. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring.
  __________________
  11
  Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative
  bestemmelser om forbrugerkredit.
  SIDE 180 KAPITEL 3 EU-REGULERING AF RELEVANS FOR MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 14 a medrører, at alle kreditaftaler, herunder kreditkøb, er underlagt de samme regler om
  markedsføring.
  I forbindelse med indsættelsen af § 14 a blev § 5 i bekendtgørelse nr. 193 af 1. marts 2007 om
  information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser (skiltningsbekendtgørelsen),
  som vedrørte krav til markedsføring af låne- eller kredittilbud, ophævet. Bekendtgørelsens
  øvrige oplysningskrav ved udbud af låne- og kredittilbud med mulighed for
  bestilling gælder fortsat og supplerer markedsføringslovens regler.
  Boligkreditdirektivet (Direktiv 2014/17/EU)
  Beskrivelse
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler
  i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og
  direktiv 2013/36/EU (herefter boligkreditdirektivet) harmoniserer visse dele af medlemslandenes
  love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit sikret ved pant
  eller på anden vis i forbindelse med fast ejendom til beboelse. Direktivet indeholder blandt
  andet en forpligtelse til at foretage en vurdering af kreditværdigheden inden ydelsen af kreditten
  ydes, med henblik på at udvikle effektive standarder for kreditgivning i forbindelse med
  finansiering af fast ejendom til beboelse i medlemslandene.
  Hertil kommer, at direktivet stiller krav om, at der skal indføres tilsyn med kreditformidlere,
  ligesom långivere, der ikke er kreditinstitutter, skal underlægges tilsyn.
  Harmoniseringsgrad
  Direktivet har til formål at harmonisere medlemslandenes love og administrative bestemmelser
  om aftaler om forbrugerkredit sikret ved pant i fast ejendom til beboelse
  Implementeret i dansk ret
  Boligkreditdirektivet er implementeret i dansk ret ved lov nr. 532 af 29. april 2015 om ændring
  af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov
  om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer
  m.v. og forskellige andre love og i bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik
  for boligkredit.
  Landeundersøgelse
  Udvalget har i sit arbejde med markedsføringsloven fået foretaget en undersøgelse af, hvorledes
  landene Storbritannien, Nederlandene, Tyskland, Norge og Sverige har implementeret
  direktivet om urimelig handelspraksis, e-databeskyttelsesdirektivet og forbrugerkreditdirektivet
  i deres lovgivning, og hvordan de fortolker en række af de begreber, som direktiverne
  anvender.
  SIDE 181 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Input til landeundersøgelsen er leveret af de fem landes myndigheder, der hver har besvaret
  34 spørgsmål. Spørgsmålene angår navnlig landenes direktivimplementering, deres håndhævelsesregler
  samt brugen af vejledninger/retningslinjer. I enkelte tilfælde, er myndighedernes
  svar blevet suppleret med lokale advokatinput. Alle de modtagene svar er blevet analyseret
  om sammenholdt med retsstillingen i Danmark.
  Efter udvalgets vurdering kan der på baggrund af svarene i forbindelse med landeundersøgelsen
  drages en række væsentlige konklusioner, hvoraf følgende skal fremhæves:
  Direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF)
  • I 2-3 af de andre lande inkluderer ”direkte relation til promovering, salg eller udbud
  af et produkt” indirekte salgsforanstaltninger (fx imagemarkedsføring og branding).
  • Kun Norge og Sverige har lovregler lignende markedsføringslovens § 1 for b2b.
  • Forhandlerpræmiering er ikke underlagt særlige regler eller vejledninger/retningslinjer
  i de andre lande.
  • Af de andre lande har kun Storbritannien særlige regler eller vejledninger/
  retningslinjer for brugerne af konkurrencer i markedsføring. Ingen af de andre
  lande har særlige regler eller vejledninger/retningslinjer for brugerne af rabatkuponer
  i markedsføring.
  • En ”kommerciel hensigt” er ifølge 3 andre lande ikke nødvendigvis betinget af en aftale
  mellem den erhvervsdrivende og eksempelvis den blogger, der omtaler eller
  fremviser den erhvervsdrivendes produkt/tjenesteydelse.
  • Landenes kriterier for bødeberegning ved overtrædelse af artikel 6 og 7 (svarende til
  den gældende markedsføringslovs §§ 3, 4 og 9) adskiller sig ganske meget fra hinanden.
  E-databeskyttelsesdirektivet (2002/58/EF og 2009/136/EF)
  • Ingen af de andre lande benytter sig af en objektiv beregningsmodel ved bødesanktionering
  af overtrædelse af artikel 13 (svarende til den gældende markedsføringslovs
  § 6).
  • Begrebet ”elektronisk post” i artikel 13 fortolkes forskelligt. Eksempelvis omfatter
  begrebet ikke beskeder sendt via sociale medier i Storbritannien, mens begrebet i
  Norge omfatter ”tweets” på ”Twitterfeeded”.
  • Der er forskellige krav til indholdet af et ”specifikt samtykke” i artikel 13’s forstand.
  Eksempelvis stiller Norge strengere krav end Danmark, mens det i Nederlandene og
  Storbritannien har et mere lempeligt indhold. Nederlandene og Storbritannien har en
  tilsvarende lempeligere og bredere forståelse af begrebet ”egne tilsvarende produkter
  og tjenesteydelser” i artikel 13.
  • Ifølge Storbritannien indeholder begrebet ”i forbindelse med salg” ikke krav om, at et
  egentlig salg skal have fundet sted. Forhandlinger om salg eller forbrugerens konkrete
  og udtrykkelige interesse i produkter/tjenesteydelser kan være tilstrækkeligt til at
  SIDE 182 KAPITEL 3 EU-REGULERING AF RELEVANS FOR MARKEDSFØRINGSLOVEN
  tillade direkte markedsføring efter artikel 13, stk. 2 (svarende til den gældende markedsføringslovs
  § 6, stk. 2).
  Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF)
  • 3 andre land benytter sig af begrebet ”reklame” (og ikke af begrebet ”markedsføring”)
  i deres nationale lovgivning. Af disse lande anvender kun Tyskland og Storbritannien
  en snæver fortolkning af begrebet ”reklame” og ekskluderer andre typer af
  markedsføring fra begrebet.
  • Landenes fortolkning af ”fremtrædende” i artikel 4’s forstand (svarende til den gældende
  markedsføringslovs § 14 a) stemmer i det væsentlige overens med Forbrugerombudsmandens
  fortolkning.
  • I 2 andre lande suppleres artikel 4 med regler, der er mere eller mindre sammenlignelige
  med de danske regler efter skiltningsbekendtgørelsen.
  Håndhævelse og vejledninger/retningslinjer
  • Der er betydelige forskelle på landenes håndhævelsesregler ved overtrædelse af direktivet
  om urimelig handelspraksis og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk
  kommunikation.
  • Sveriges fremgangsmåde ved bødesanktionering er reelt den eneste, der minder om
  den danske.
  • 4 af de andre lande udsteder vejledninger/retningslinjer, der er sammenlignelige
  med Forbrugerombudsmandens.
  SIDE 183 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Kapitel 4
  Markedsføringslovsudvalgets overvejelser
  § 1 Anvendelsesområde (Tidligere § 2)
  Gældende ret
  Markedsføringslovens anvendelsesområde er i dag fastlagt i § 2. Bestemmelsen har følgende
  ordlyd:
  Anvendelsesområde
  § 2. Loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det
  omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet.
  Stk. 2. § 1 og § 13, stk. 3 og stk. 8, nr. 1, finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder, i det
  omfang erhvervs- og vækstministeren har udstedt regler på det pågældende område.
  Stk. 3. § 13, stk. 2 og 4-6, og §§ 15 og 16 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder.
  Markedsføringslovens § 2, stk. 1
  Markedsføringsloven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed,
  i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet.
  Det indebærer ifølge forarbejderne, at enhver handling foretaget i erhvervsøjemed er omfattet
  af loven, dvs. alle handlinger fra den indledende reklame over produktion, distribution og salg
  til efterfølgende service og inkasso. Det er uden betydning, om den erhvervsdrivende opnår,
  eller søger at opnå personlig økonomisk vinding, så længe det sker i erhvervsøjemed. Ved
  ”erhvervsøjemed” forstås, at handlingen skal ske som led i udøvelse af virksomhed inden for
  SIDE 184 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  handel, industri, håndværk, landbrug, transport, liberale erhverv og anden form for virksomhed
  på arbejds- og tjenesteydelsesområdet, herunder service- og velfærdsydelser. 12
  Det afhænger således af den enkelte handlings karakter, og ikke virksomhedens organisationsform,
  om et konkret forhold omfattes af loven.
  Handlingerne, der foretages i humanitær, politisk eller religiøs sammenhæng, er kun omfattet
  af loven, såfremt de kan siges at være udslag af erhvervsvirksomhed. Dette indebærer bl.a., at
  almennyttige foreningers hvervning af medlemmer og politiske aktiviteter ikke er omfattet af
  lovens anvendelsesområde, mens mere erhvervsmæssige aktiviteter, som en forening udfører,
  falder ind under lovens anvendelsesområde. Det kan fx være tilfældet, hvis en forening driver
  forlagsvirksomhed, arrangerer medlemsrejser, driver butikker etc.13
  I forhold til det offentliges udbud af service- og velfærdsydelser til borgerne, er det afgørende,
  om udbuddet sker på markedslignende vilkår og i konkurrence mellem flere offentlige
  og/eller private udbydere. Fx kan ydelser inden for undervisningsområdet, som undervisning
  på skoler og i gymnasier, ydelser inden for socialområdet, som dagtilbud og hjemmepleje og
  ydelser inden for sundhedsområdet i form af hospitalsbehandling falde ind under markedsføringslovens
  anvendelsesområde.14
  Bestemmelsen om lovens anvendelsesområde har været i markedsføringsloven, siden loven
  blev introduceret i 197415, oprindeligt som en del af bestemmelsen om god skik. I forbindelse
  med 2005-loven16 blev bestemmelsen om lovens anvendelsesområde udskilt fra generalklausulen
  og indsat som § 2 til markedsføringsloven. Der blev endvidere foretaget en præcisering
  af lovens anvendelsesområde i bestemmelsen, således at det af lovens anvendelsesområde
  udtrykkeligt fremgår, at den finder anvendelse på alle, som udbyder varer eller tjenesteydelser
  på markedet.
  __________________
  12
  Lf 13 af 6. oktober 2005, specielle bemærkninger til § 2.
  13
  Lf 13 af 6. oktober 2005, specielle bemærkninger til § 2.
  14
  Lf 13 af 6. oktober 2005, specielle bemærkninger til § 2.
  15
  Lov nr. 297 af 14. juni 1974.
  16
  Lov nr. 1389 af 21. december 2005.
  SIDE 185 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Markedsføringslovens § 2, stk. 2
  Markedsføringsloven gælder som udgangspunkt også for finansiel virksomhed17. Efter § 2, stk.
  2, gælder generalklausulen i § 1 og forpligtelsen til at angive prisoplysninger efter § 13, stk. 3
  og stk. 8, nr. 1, dog ikke for finansielle virksomheder, i det omfang erhvervs- og vækstministeren
  har udstedt regler på det pågældende område.
  Både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden kan på eget initiativ tage sager op over for
  finansielle virksomheder. Finanstilsynet kan politianmelde finansielle virksomheder for overtrædelser
  af strafbelagte regler udstedt i medfør af lov om finansielle virksomheder, mens
  Forbrugerombudsmanden kan politianmelde virksomhederne med hjemmel i markedsføringsloven.
  I det omfang erhvervs- og vækstministeren anvender sin bemyndigelse efter § 2,
  stk. 2, har Forbrugerombudsmandens dog ikke kompetence over for de finansielle virksomheder,
  jf. markedsføringslovens § 22, stk. 1.
  Erhvervs- og vækstministeren har med hjemmel i § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,
  udstedt god skik bekendtgørelsen18 og prisoplysningsbekendtgørelsen19.
  Muligheden for at undtage de finansielle virksomheder blev indsat i 200220. Undtagelserne
  blev indsat som hhv. stk. 2 til § 1 om god skik og stk. 5 til den dagældende § 2 om vildledning. I
  forbindelse med 2005-loven21 blev undtagelsen af finansielle virksomheder fra generalklausulen
  og vildledningsbestemmelsen videreført i § 2, stk. 2. Samtidig blev prismærkningslovens
  regler om markedsføring af tjenesteydelser, herunder kredit og prisoplysning, føjet til bestemmelsen
  i forbindelse med inkorporeringen af prismærkningsloven i markedsføringsloven.
  I forbindelse med lovændringen i 201322 blev indholdet i markedsføringslovens § 2, stk. 2,
  reduceret, idet §§ 3 (vildledning og utilbørlig markedsføring) og 12 a (købsopfordringer)
  udgik af bestemmelsen. Ændringen har betydet, at markedsføringslovens strafbelagte bestemmelser
  om vildledning og utilbørlig markedsføring samt købsopfordringer også finder
  anvendelse på finansielle virksomheder. Formålet med lovændringen var at ligestille regule-
  __________________
  17
  Ved finansielle virksomheder forstås i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, a) pengeinstitutter, b) realkreditinstitutter, c) fondsmæglerselskaber,
  d) investeringsforvaltningsselskaber, e) forsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014 om
  finansiel virksomhed.
  18
  Bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder.
  19
  Bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.
  20
  Lov nr. 428 af 6. juni 200. Undtagelserne blev indsat som hhv. stk.2 til § 1 om god skik og stk. 5 til den dagældende § 2 om
  vildledning.
  21
  Jf. lov nr. 1389 af 21. december 2005.
  22
  Jf. lov nr. 378 af 17. april 2013.
  SIDE 186 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  ringen af finansielle og ikke-finansielle virksomheder på områder, hvor der er tale om ensartede
  overtrædelser.
  Markedsføringslovens § 2, stk. 3
  Efter markedsføringslovens § 2, stk. 3, finder markedsføringslovens § 13, stk. 2, og stk. 4-6
  (prisoplysninger), § 15 (gebyrer) og § 16 (organiseret rabat) ikke anvendelse på finansielle
  virksomheder.
  Bestemmelsen blev indsat i markedsføringsloven i 200523. Hermed videreførtes retstilstanden
  efter dagældende ret, hvorefter prismærkningsloven ikke fandt anvendelse for finansielle
  virksomheder. Ved lovændringen i 201324 blev indholdet i bestemmelsen reduceret, idet § 14
  a (markedsføring af kreditter) udgik af bestemmelsen. Ændringen betyder, at finansielle og
  ikke-finansielle virksomheder er underlagt de samme regler i deres markedsføring på kreditmarkedet.
  Desuden medfører ændringen, at Forbrugerombudsmanden i forbindelse med
  behandlingen af konkrete sager over for finansielle virksomheder kan anvende sine beføjelser
  efter markedsføringsloven. Det betyder, at Forbrugerombudsmanden både kan håndhæve
  oplysningskravene i markedsføringslovens § 14 a i forhold til de virksomheder, der formidler
  lån for pengeinstitutter og over for pengeinstitutterne selv.
  Udvalgets overvejelser
  Organisationsformer og aktiviteter omfattet af markedsføringsloven
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at Forbrugerombudsmanden jævnligt
  modtager henvendelser fra foreninger, organisationer og lignende, der ønsker oplyst, om
  deres aktiviteter – ofte i forbindelse med at de ønsker at udsende uanmodet elektronisk post –
  vil være omfattet af reglerne i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden har endvidere
  over for udvalget oplyst, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan give anledning
  til tvivl præcis hvilke foreninger og aktiviteter, der er omfattet af hhv. falder uden for markedsføringsloven.
  Det gælder særligt i forhold til fagforeninger, antenneforeninger m.v.
  Udvalget har på den baggrund overvejet, om anvendelsesområdet for markedsføringsloven
  bør præciseres i bemærkningerne til § 2.
  Af forarbejderne til den i 1974 fremsatte markedsføringslov fremgår baggrunden for, at man
  har valgt at betegne de handlinger, som er omfattet af loven, som handlinger foretaget ”i er-
  __________________
  23
  Jf. lov nr. 1389 af 21. december 2005.
  24
  Jf. lov nr. 378 af 17. april 2013.
  SIDE 187 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  hvervsvirksomhed”: ”Det har herved været hensigten at fremhæve, at de retsstridige handlinger
  ikke behøver at have noget snævert erhvervsmæssigt formål som fx opnåelse af en fortjeneste for
  den enkelte erhvervsdrivende, og dette findes bedst at kunne udtrykkes ved ordene »i erhvervsvirksomhed
  «. Forpligtede er således ikke kun erhvervsdrivende i traditionel forstand, dvs. personer
  eller juridiske personer, hvis virksomhed tager sigte på at opnå en driftsherregevinst ved
  produktion og salg eller ved udførelse af arbejds- og tjenesteydelser. Som erhvervsdrivende anses
  også andels- og forbrugsforeninger og koncessionerede virksomheder og lignende.” 25
  I forbindelse med 2005-loven blev markedsføringslovens anvendelsesområde præciseret i
  bemærkningerne til § 2:
  ”Markedsføringsloven finder i dag anvendelse på ”privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed,
  der kan sidestilles hermed”. I overensstemmelse med de hidtidige forarbejder og retspraksis
  indebærer det, at enhver handling foretaget i erhvervsøjemed i dag er omfattet af loven,
  dvs. alle handlinger fra den indledende reklame over produktion, distribution og salg og til den
  efterfølgende service og inkasso. Det er uden betydning, om den erhvervsdrivende opnår eller
  søger at opnå personlig økonomisk vinding, så længe det sker i erhvervsøjemed. Hermed forstås,
  at handlingen skal ske som led i udøvelse af virksomhed inden for handel, industri, håndværk,
  landbrug, transport, liberale erhverv og anden form for virksomhed på arbejds- og tjenesteydelsesområdet.
  Handlingerne, der foretages i humanitær, politisk eller religiøs sammenhæng, er kun omfattet,
  såfremt de kan siges at være udslag af erhvervsvirksomhed. Dette indebærer bl.a., at almennyttige
  foreningers hvervning af medlemmer og politiske aktiviteter ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde,
  mens mere erhvervsmæssige aktiviteter, som en forening udfører, falder ind under
  lovens anvendelsesområde. Det kan fx være tilfældet, hvis en forening driver forlagsvirksomhed,
  arrangerer medlemsrejser, driver butikker etc.
  Højesteret har i U2014.867H, der bl.a. vedrørte en fagforenings hvervning af medlemmer,
  fastslået, at en fagforenings traditionelle kernevirksomhed - indgåelse af kollektive overenskomster
  om løn og arbejdsvilkår for medlemmer inden for et fagområde - ikke kan anses for
  handlinger i erhvervsøjemed og derfor ikke er omfattet af markedsføringsloven, mens en
  fagforenings levering af tjenesteydelser i form af juridisk og faglig bistand eller salg af forsikringer
  m.v. som udgangspunkt er erhvervsvirksomhed omfattet af markedsføringsloven.
  __________________
  25
  Forslag til lov om markedsføring af 8. marts 1974, specielle bemærkninger til § 1 jf. Forbrugerkommissionens betænkning II,
  s. 17.
  SIDE 188 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Højesteret udtalte i den forbindelse, at hverken markedsføringsloven eller lovens forarbejder
  udtaler sig særskilt om, hvorvidt en fagforenings virksomhed er omfattet af loven. Det afgørende
  er derfor de konkrete aktiviteter, fagforeningen udøver.
  Samtidig konstaterede Højesteret, at fagforeninger i stigende grad opererer på et kommercielt
  marked præget af indbyrdes konkurrence og kamp om medlemmerne og derfor i stigende
  grad gør brug af markedsføring.
  I det omfang en fagforening ikke eller kun i begrænset omfang forhandler og indgår kollektive
  overenskomster, men i højere grad varetager medlemmernes interesser ved levering af tjenesteydelser
  i form af juridisk og faglig bistand eller ved salg af forsikringer og ved rabatordninger
  m.v., må sådanne aktiviteter ifølge Højesteret, som udgangspunkt anses for erhvervsvirksomhed
  omfattet af markedsføringsloven.
  Som sagen var forelagt, fandt Højesteret ikke grundlag for at fastslå, at de indstævnte faglige
  organisationer i almindelighed drev virksomhed i erhvervsøjemed, og den omhandlede medlemshvervning
  var derfor ikke omfattet af markedsføringsloven. 26
  Efter udvalgets opfattelse er det afgørende således, om den almennyttige forening træder ind
  på et kommercielt marked. Det er således karakteren af den konkrete aktivitet, der skal lægges
  vægt på, og ikke hvem der formelt set står bag aktiviteten. Organisationsformen bør efter
  udvalgets vurdering alene indgå som et element i vurderingen af, om de konkrete aktiviteter
  er omfattet af markedsføringsloven.
  Det er udvalgets opfattelse, at medlemshvervning adskiller sig fra andre aktiviteter, idet medlemshvervning
  ikke skal vurderes som en selvstændig aktivitet, men i relation til den pågældende
  organisation eller forenings hovedformål. Almennyttige foreningers hvervning af medlemmer
  er ikke omfattet af lovens anvendelsesområde i dag. Kun i det tilfælde, at foreningen i
  almindelighed driver virksomhed i erhvervsøjemed, er medlemshvervning omfattet af markedsføringslovens
  anvendelsesområde.
  Der er efter udvalgets opfattelse tale om en samlet konkret vurdering, hvori de vedtægtsbestemte
  formål indgår.
  Udvalget bemærker, at såfremt en forening er godkendt som almennyttig forening efter ligningslovens
  § 8 a, er der en formodning for, at foreningen også er almennyttig i markedsføringslovens
  forstand.
  __________________
  26
  Højesterets dom i U.2014.867H.
  SIDE 189 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Betydningen af sektorspecifik lovgivning
  Det har tidligere været diskuteret, om der i situationer, hvor der er overlap mellem markedsføringsloven
  og en sektorspecifik lovgivning, gælder et lex specialis-princip med den konsekvens,
  at markedsføringsloven ikke finder anvendelse.
  Højesteret fastslog i sagen UfR2013.2941H, at ”Inden for markedsføringslovens anvendelsesområde
  er Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence generel og omfatter alle typer af erhvervsdrivende.
  I overensstemmelse med forudsætningerne herom i forarbejderne til markedsføringsloven
  finder Højesteret, at sektorspecifik lovgivning med et særskilt tilsyn er uden betydning
  for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er
  fastsat ved lov”.
  Det er udvalgets vurdering, at Højesterets dom fastslår, at sektorspecifik lovgivning med et
  særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven,
  med mindre andet er specifikt fastsat ved lov.
  For så vidt angår Forbrugerombudsmandens tilsyn med det finansielle område, blev Forbrugerombudsmandens
  kompetence udvidet med ændringen af markedsføringsloven i 2013.
  Udvidelsen indebærer, at Forbrugerombudsmanden kan anvende markedsføringslovens regler
  om vildledning, købsopfordringer og oplysningspligt ved kreditaftaler over for finansielle
  virksomheder. Finanstilsynet har samme kompetence, idet bestemmelserne om vildledning og
  købsopfordringer fremgår af god skik-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder. Oplysningsforpligtelser
  i forhold til boligkreditaftaler fremgår af god skik-bekendtgørelsen for boligkredit.
  Finansrådet finder, at det generelt er betænkeligt ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning,
  at der er to tilsyn på det finansielle område, herunder med den virkning at to offentlige tilsynsmyndigheder
  med kompetence inden for samme regelsæt har mulighed for at forfølge
  den samme sag flere gange. Det findes særligt uheldigt, at Forbrugerombudsmanden, der deltager
  i Finanstilsynets bestyrelsesmøder, har mulighed for at politianmelde en virksomhed i
  tilfælde, hvor Finanstilsynets bestyrelse ikke har fundet det nødvendigt. Finansrådet peger i
  den forbindelse på, at Finanstilsynet efter lovændringen i 2013 har fået en selvstændig bestyrelse
  uden deltagelse af de finansielle organisationer og med deltagelse af Forbrugerombudsmanden.
  Den ovenfor refererede Højesteretsdom omhandlede ikke den situation, hvor der er
  en bestyrelse med deltagelse af Forbrugerombudsmanden, som har truffet en beslutning i en
  konkret sag.
  Finansrådet henviser endvidere til den daværende forbrugerombudsmands tilkendegivelser
  på en eksperthøring i Folketinget den 21. februar 2013 og til ministerens besvarelse af
  spørgsmål 1 til lovforslaget, stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. januar
  2013, der henviste til Forbrugerombudsmandens høringssvar til lovforslaget:
  ”Jeg har noteret mig, at Forbrugerombudsmanden i sit høringssvar til lovforslaget har tilkendegivet,
  at hvis en virksomhed har indrettet sig i henhold til en tilkendegivelse fra en specialSIDE
  190 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  myndighed, f.eks. Finanstilsynet, om en bestemt retstilstand, vil Forbrugerombudsmanden
  anse virksomheden for at være i god tro. I sådanne tilfælde vil Forbrugerombudsmanden af
  retssikkerhedsmæssige årsager ikke strafforfølge virksomheden for handlinger, som virksomheden
  har foretaget i tillid til denne tilkendegivelse.
  Hvis der således er tale om en sag, der drejer sig om en mulig strafbar markedsføringsretlig
  overtrædelse mod en finansiel virksomhed, og Det Finansielle Råd beslutter og meddeler, at
  der ikke skal ske politianmeldelse, vil Forbrugerombudsmanden heller ikke strafforfølge virksomheden.”
  Forsikring & Pension samt Realkreditrådet, som en del af den finansielle indstillingsgruppe
  finder27, at den daværende Forbrugerombudsmands udtalelse, som blev gentaget i ministerens
  besvarelse af spørgsmål 1, skal læses således, at Forbrugerombudsmanden ikke, uanset bemærkningerne
  i lovforslagets almindelige bemærkninger, strafferetligt vil genoptage en sag,
  der allerede er afgjort af Finanstilsynets bestyrelse og meddelt virksomheden.
  Forbrugerombudsmanden er ikke enig i, at ministerens besvarelse skal læses således, som
  Forsikring & Pension og Realkreditrådet anfører, og har supplerende henvist til, at det udtrykkeligt
  fremgår af lovbemærkningerne til ændringen af markedsføringsloven i 2013, at Forbrugerombudsmanden
  med lovændringen fik mulighed for at tage sager op med henblik på at
  undersøge, hvorvidt der er det fornødne grundlag for at rejse en straffesag, uanset om Finanstilsynet
  efter en eventuel høring af det Finansielle Virksomhedsråd (nu Finanstilsynets bestyrelse)
  ikke havde fundet anledning til at politianmelde en finansiel virksomhed.
  Denne kompetence afspejler den generelle tilsynskompetence, som Forbrugerombudsmanden
  har ifølge markedsføringsloven over for alle erhvervsdrivende, jf. ovenfor.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at følgende afsnit fra erhvervs- og vækstministerens
  besvarelse indskrives i lovbemærkningerne til bestemmelsen:
  ”Hvis en virksomhed har indrettet sig i henhold til en tilkendegivelse fra en specialmyndighed,
  f.eks. Finanstilsynet, om en bestemt retstilstand, vil Forbrugerombudsmanden anse virksomheden
  for at være i god tro. I sådanne tilfælde vil Forbrugerombudsmanden af retssikkerhedsmæssige
  årsager ikke strafforfølge virksomheden for handlinger, som virksomheden har
  foretaget i tillid til denne tilkendegivelse.”
  __________________
  27
  Den finansielle indstillingsgruppe, bestående af Finansrådet, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Forsikring og Pension,
  har delt indstillingskompetence. Derfor kan Forsikring & Pension og Realkreditrådet udtale sig selvstændigt om spørgsmålet.
  SIDE 191 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Geografisk anvendelsesområde
  Markedsføringslovens geografiske anvendelsesområde fremgår hverken af den gældende lov
  eller af forarbejderne hertil.
  Det traditionelle udgangspunkt er, at markedsføringsloven gælder for erhvervsdrivende, som
  markedsfører sig på det danske marked28.
  Danske erhvervsdrivendes markedsføring i udlandet skal således bedømmes efter de dér
  gældende regelsæt, også selvom forberedelseshandlingerne er foregået i Danmark, fx ved
  udarbejdelse og trykning af brochurer. Omvendt vil udenlandsk domicilerede virksomheders
  markedsføring på det danske marked være omfattet af markedsføringsloven, også selvom
  virksomheden hverken har forretningssted eller anden erhvervsaktivitet her.29
  Når erhvervsdrivende anvender onlinemarkedsføring, som defineret i e-handelsloven og retter
  deres markedsføring mod nogen bosat i andre lande, gælder der særlige regler for, hvilket
  lands lovgivning den erhvervsdrivendes markedsføring skal overholde, jf. e-handelslovens §§
  3 og 4.
  Erhvervsdrivendes markedsføring via internettet m.v. skal som udgangspunkt ske i overensstemmelse
  med den lovgivning, som gælder i det land, hvor markedsføringen har virkning. Det
  betyder, at hvis fx en amerikansk erhvervsdrivende markedsfører sig over for danske forbrugere,
  skal markedsføringen overholde den danske markedsføringslov.
  Når erhvervsdrivende etableret i ét EU/EØS-land via internettet retter deres markedsføring
  mod privatpersoner bosat i et andet EU/EØS-land, gælder der i stedet et afsenderlandsprincip
  30.
  Afsenderlandsprincippet betyder, at erhvervsdrivendes markedsføring som udgangspunkt
  kun skal overholde den lovgivning, som gælder i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret.
  __________________
  28
  Betænkning nr. 1457 om markedsføring og prisoplysning fra udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven
  fra 2005, side 89, afsnit 4.4.3. Udgangspunktet er i overensstemmelse med de folkeretlige principper om, at
  national lovgivnings territoriale anvendelsesområde som udgangspunkt alene omfatter det pågældende lands territorium.
  29
  Markedsføringsloven, 3. udgave, Borcher og Bøggild, side 203.
  30
  Jf. artikel 3 i direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk
  handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel).
  SIDE 192 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Når fx en tysk erhvervsdrivende via internettet markedsfører sig over for danske forbrugere,
  skal markedsføringen som udgangspunkt kun overholde den tyske markedsføringslov. Tilsvarende
  skal en dansk erhvervsdrivende, som markedsfører sig på internettet over for privatpersoner
  bosat i andre EU/EØS-lande, som udgangspunkt kun overholde den danske markedsføringslov.
  På internettjenester, der udbydes af andre end den erhvervsdrivende selv (fx når en dansk
  erhvervsdrivende foretager markedsføring via et udenlandsk etableret socialt medie), er det
  afgørende for vurderingen af lovvalget ikke, hvor det sociale medie er etableret, men hvor den
  erhvervsdrivende er etableret.31
  Når en dansk etableret erhvervsdrivende via et socialt medie retter sin markedsføring mod
  forbrugere i andre EU/EØS-lande, finder den danske markedsføringslov således anvendelse.
  Rettes markedsføringen mod lande uden for EU/EØS, afhænger lovvalget derimod af lovgivningen
  i det pågældende land. Den danske markedsføringslov vil ikke finde anvendelse.
  Udvalget anbefaler, at markedsføringslovens geografiske anvendelsesområde kort beskrives i
  bemærkningerne.
  __________________
  31
  Markedsføringsloven, 3. udgave, Borcher og Bøggild, side 204.
  SIDE 193 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 2 Definitionsbestemmelse (Ny bestemmelse)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder ikke en særskilt definitionsbestemmelse.
  Markedsføringslovens § 5, stk. 1, definerer sammenlignende reklame som:
  ”Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en
  konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.”
  I markedsføringslovens § 12a, stk. 3, er en købsopfordring defineret som:
  Ved en opfordring til køb forstås en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika
  og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel,
  og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.
  Markedsføringslovens § 13, stk. 7, definerer et gebyr som:
  Ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til
  købet af en vare eller tjenesteydelse, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig
  ydelse.
  Herudover indeholder bemærkningerne til markedsføringsloven en række definitioner32. Det
  gælder definitionerne af ”forbruger”, ”handelspraksis”, ”væsentlig forvridning af forbrugernes
  økonomiske adfærd”, ”erhvervsmæssig diligenspligt” og ”transaktionsbeslutning”.
  Begrebet ”erhvervsdrivende” er i dag implementeret i markedsføringslovens § 2, stk. 1, hvoraf
  det fremgår, at loven finder anvendelse på privat virksomhed samt offentlig virksomhed i det
  omfang, der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet.
  Definitionen af et ”produkt” er ligeledes anvendt i markedsføringslovens § 2, hvoraf det fremgår,
  at markedsføringsloven finder anvendelse på alle, som udbyder varer eller tjenesteydelser
  på markedet.
  Indtil 2006 fremgik det direkte af lovens ordlyd, at loven fandt anvendelse på ”varer, fast
  ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser”. Såvel fast ejendom33 som
  __________________
  32
  Lov nr. 1547 af 20. december 2006.
  SIDE 194 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  andre formuegoder34 har været omfattet af markedsføringsloven, siden loven trådte i kraft i
  1975. Indtil 2006 fremgik det direkte af lovens § 3 om vildledning og § 6 om uanmodet henvendelse,
  at bestemmelserne også fandt anvendelse på fast ejendom og andre formuegoder. I
  forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis blev lovens ordlyd
  ændret, så det ikke længere fremgår direkte. Det fremgår imidlertid af forarbejderne, at
  der med lovændringen ikke var tilsigtet en ændring af retstilstanden35.
  Det lægges derfor i dag til grund, at ”varer og tjenesteydelser” skal fortolkes i overensstemmelse
  med definitionen af ”produkt” i direktivet om urimelig handelspraksis artikel 2, litra c,
  hvorefter et produkt er en vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og
  pligter36.
  Udvalgets overvejelser
  Definitionsbestemmelse
  Mange af definitionerne i artikel 2 i direktivet om urimelig handelspraksis fremgår i dag af
  forarbejderne til markedsføringsloven.
  Det er udvalgets vurdering, at markedsføringsloven vil blive mere overskuelig, hvis definitionerne
  efter artikel 2 fremgår direkte af lovens ordlyd. Dette vil gøre det lettere for virksomheder
  og forbrugere at kende deres rettigheder og pligter og for Forbrugerombudsmanden at
  håndhæve reglerne.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der indsættes en definitionsbestemmelse i markedsføringsloven.
  Forbrugerbegrebet
  Forbrugerbegrebet i direktivet om urimelig handelspraksis omfatter alene fysiske personer.
  Det civilretlige forbrugerbegreb, som hidtil har været anvendt i markedsføringsloven, omfatter
  både fysiske personer og juridiske personer, der hovedsagelig handler uden for deres er-
  33
  Forslag til Lov om markedsføring af 8. marts 1974, bemærkninger til § 2, der henviser til Forbrugerkommissionens betænkning
  II 681/1973 s. 20, hvorefter ”Såvel i forhold til gældende konkurrencelov som i forhold til konkurrencelovforslaget er det
  noget nyt, at fast ejendom er medtaget under loven”. Se også Forbrugerkommissionens betænkning III 738/1975, s. 88. Det
  bemærkes, at fast ejendom ikke var omfattet af prismærkningslovens varebegreb. Det fremgår således af forarbejderne til
  prismærkningsloven, at begrebet ”varer” ikke omfatter fast ejendom, men præfabrikerede huse, typehuse og sommerhuse kan
  efter omstændighederne anses som varer jf. lf 252 af 3. marts 1977 (prismærkningsloven).
  34
  Se betænkning over I: forslag til lov om markedsføring og […] afgivet af erhvervsudvalget den 29. maj 1974, hvorefter markedsføringsloven
  foreslås ændret, så den også omfatter formuegoder af enhver art. Som baggrund for ændringsforslaget anføres,
  at salg af parter i skibe og andre store investeringsobjekter omfattet skal være omfattet, se ændringsforslag nr. 1 og bemærkningerne
  hertil. Ændringsforslaget blev vedtaget jf. lov nr. 297 af 14. juni 1974 om markedsføring § 2.
  35
  Lf 2 af 4. oktober 2006, bemærkninger til § 3, stk. 1.
  36
  Lf 2 af 4. oktober 2006, bemærkninger til § 3, stk. 1.
  SIDE 195 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  hverv. Det danske civilretlige forbrugerbegreb går således videre end direktivet om urimelig
  handelspraksis’ forbrugerbegreb.
  Udvalget har drøftet, om forbrugerbegrebet fra direktivet om urimelig handelspraksis skal
  anvendes i markedsføringsloven i stedet for det danske civilretlige forbrugerbegreb, som
  hidtil har været anvendt.
  En fordel ved at anvende forbrugerdefinitionen fra direktivet om urimelig handelspraksis er,
  at det danske forbrugerbegreb i markedsføringssammenhæng herved vil være enslydende
  med de øvrige medlemsstaters. En landeundersøgelse mellem 5 øvrige lande viser således, at
  Danmark står alene med sit nuværende forbrugerbegreb.
  En ulempe ved at anvende forbrugerdefinitionen fra direktivet om urimelig handelspraksis er,
  at der ikke vil være overensstemmelse mellem markedsføringslovens forbrugerbegreb og
  anden dansk civilretlig forbrugerbeskyttelseslovgivning.
  I den finansielle lovgivning opereres der med et andet forbrugerbegreb. Ifølge bekendtgørelsen
  om god skik gælder denne for private kundeforhold og for erhvervsmæssige kundeforhold,
  hvis disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.
  Det er udvalgets vurdering, at der bør være overensstemmelse mellem forbrugerbegrebet i
  markedsføringsloven og i anden dansk forbrugerbeskyttelseslovgivning.
  Det bemærkes i den anledning, at man i forbindelse med gennemførelsen af forbrugerrettighedsdirektivet
  37 i forbrugeraftaleloven også valgte at bevare den danske civilretlige forbrugerdefinition.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at det fortsat er den civilretlige forbrugerdefinition, der
  skal anvendes.
  Udvalget med undtagelse af Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerombudsmanden anbefaler
  endvidere, at der foretages en nærmere undersøgelse af forbrugerbegrebet på tværs af de
  relevante lovgivninger med henblik på at danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt det
  nuværende danske forbrugerbegreb skal bevares, eller om begrebet bør ensrettes med det
  EU-retlige forbrugerbegreb, som det bl.a. er defineret i artikel 2, nr. 1 i forbrugerrettighedsdirektivet
  og artikel 2, litra a, i direktivet om urimelig handelspraksis.
  __________________
  38
  Lf 2 af 4. oktober 2006, bemærkninger til § 3, stk. 1.
  SIDE 196 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Som uafhængig tilsynsmyndighed forholder Forbrugerombudsmanden sig neutral til spørgsmålet.
  Produkt
  Ifølge den gældende lovs § 2, stk. 1, finder loven anvendelse på privat erhvervsvirksomhed,
  samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer eller tjenesteydelser på markedet.
  Det lægges i dag til grund, at ”varer og tjenesteydelser” skal fortolkes i overensstemmelse
  med definitionen af ”produkt” i direktivet om urimelig handelspraksis artikel 2, litra c, hvorefter
  et produkt er en vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og pligter38.
  Se nærmere herom ovenfor under afsnittet om ”gældende ret”.
  Det er udvalgets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at det tydeliggøres, at markedsføringsloven
  også finder anvendelse i forhold til fast ejendom samt rettigheder og pligter.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at begrebet ”produkt” anvendes i markedsføringsloven,
  og at begrebet ”produkt” defineres i definitionsbestemmelsen i overensstemmelse med direktivet
  om urimelig handelspraksis.
  Handelspraksis
  Ifølge direktivet om urimelig handelspraksis defineres ”handelspraksis”, som ”en handling,
  udeladelse, adfærd eller fremstilling, kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring,
  foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller
  udbud af et produkt til forbrugerne”.
  Da der skal være ”direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt”, for at der er
  tale om en handelspraksis, har det i litteraturen været anført39, at begrebet ”handelspraksis”
  formentlig ikke omfatter markedsføring og reklame, som ikke angår en bestemt vare eller
  tjenesteydelse. Dette ville betyde, at den gældende markedsføringslovs § 4 fx ikke omfatter
  skjult imagemarkedsføring og virksomhedsbranding.
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at det efter Forbrugerombudsmandens
  opfattelse ikke er åbenbart, at en snævrere fortolkning af reklamebegrebet har været
  tilsigtet.
  __________________
  38
  Lf 2 af 4. oktober 2006, bemærkninger til § 3, stk. 1.
  39
  Markedsføringsloven, 3. udgave, Borcher og Bøggild, s. 308.
  SIDE 197 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalget er enigt om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der er forskel på bedømmelsen af
  imagemarkedsføring og produktmarkedsføring, da forbrugerpåvirkningen ofte vil være den
  samme. Hvorvidt en virksomhed primært anvender brand/imagemarkedsføring eller produktmarkedsføring,
  afhænger af den enkelte virksomhed, og en sondring mellem image- og
  produktmarkedsføring vil derfor skabe en skævvridning mellem virksomhederne.
  Landeundersøgelsen, som udvalget har fået foretaget, viser, at imagemarkedsføring efter både
  tysk, nederlandsk og engelsk ret kan være omfattet af begrebet handelspraksis. Norge har
  oplyst, at imagemarkedsføring ikke anses for at være omfattet af begrebet handelspraksis,
  mens Sverige har oplyst, at det formentlig vil blive anset for at være omfattet af begrebet handelspraksis.
  Udvalget anbefaler, at det præciseres i bemærkningerne, at imagemarkedsføring og virksomhedsbranding
  efter omstændighederne kan have en sådan karakter, at der i det konkrete tilfælde
  kan være tale om en handelspraksis.
  Definitionen på adfærdskodeks, kodeksindehaver og lovregulerede erhverv
  Definitionerne af ”adfærdskodeks”, ”kodeksindehaver” og ”lovregulerede erhverv” findes ikke
  i den gældende lov eller bemærkningerne hertil.
  Det er udvalgets vurdering, at definitionerne er centrale for forståelsen af de bestemmelser,
  der gennemfører direktivet om urimelig handelspraksis.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der i den foreslåede definitionsbestemmelse medtages
  definitioner af ”adfærdskodeks”, ”kodeksindehaver” og ”lovregulerede erhverv”.
  Definitionen på en købsopfordring
  Definitionen på en købsopfordring findes i dag i § 12 a, stk. 3.
  Det er udvalgets vurdering, at definitionen på en købsopfordring bør placeres indledningsvist
  i en samlet definitionsbestemmelse i loven.
  Definitionen på gebyr
  Definitionen på gebyr findes i dag i § 13, stk. 7. Da der indsættes en definitionsbestemmelse,
  har udvalget fundet det naturligt, at definitionen af gebyr også fremover findes her.
  SIDE 198 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  §§ 3 og 4 om god markedsføringsskik og god erhvervsskik (Tidligere § 1)
  Gældende ret
  I den gældende markedsføringslov findes reglerne om god skik i § 1, der har følgende ordlyd:
  God markedsføringsskik
  § 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen
  til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.
  Stk.2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til
  mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd.
  Markedsføringslovens § 1, stk. 1
  Bestemmelsen i markedsføringslovens § 1, stk. 1, benævnes normalt ”generalklausulen” og
  fastslår, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik. Generalklausulen anvendes
  bredt både på forhold mellem erhvervsdrivende og på forhold mellem en erhvervsdrivende og
  en forbruger. Da bestemmelsen kun pålægger erhvervsdrivende at udvise god markedsføringsskik,
  kan generalklausulen ikke anvendes på forholdet mellem to forbrugere.
  Bestemmelsen er en ren national bestemmelse.
  Hvorvidt et forhold er i overensstemmelse med god markedsføringsskik skal fortolkes i lyset
  af hensynet til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, som de udvikles
  over tid. Generalklausulen giver således de retshåndhævende myndigheder – domstolene
  og Forbrugerombudsmanden – en mulighed for at foretage en løbende normdannelse og
  videreudvikling af retstilstanden, så den svarer til den gældende samfundsopfattelse omkring
  sund og fair erhvervsudøvelse.
  Der er ikke i loven foretaget en vægtning af de tre hensyn, som principielt er sideordnede.
  Markedsføringslovsudvalget bemærkede i betænkningen fra 2005, at det i sidste instans bør
  være op til Forbrugerombudsmanden og domstolene at foretage en konkret afvejning af hensynene
  på baggrund af de konkrete omstændigheder i de enkelte sager, som forelægges til
  afgørelse.40
  __________________
  40
  Betænkning nr. 1457/2005, side 98.
  SIDE 199 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Generalklausulen benyttes bl.a. til at beskytte forbrugerne mod markedsføringstiltag, som
  krænker den personlige integritet, privatlivets fred og/eller er påtrængende, aggressiv, udnyttende,
  generende eller på anden måde krænkende. Der kan fx være tale om uretmæssig brug
  af ens billede eller navn og aggressive salgsmetoder som fremsendelse af produkter, som
  forbrugeren ikke har bestilt. Aggressive salgsmetoder er ofte reguleret i den civilretlige regulering,
  men hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder lovgivningens krav, vil forholdet kunne
  anses for at være i strid med god markedsføringsskik.41
  Generalklausulen benyttes endvidere til at beskytte andre erhvervsdrivende mod illoyal konkurrence,
  herunder mod krænkelser af andre virksomheders rettigheder til navne, design,
  erhvervshemmeligheder etc., i det omfang disse ikke er beskyttet af anden lovgivning. Bestemmelsen
  benyttes ligeledes til at beskytte virksomheder mod nedsættende omtale og renommesnylteri
  fra deres konkurrenters side. Endelig kan generalklausulen også i et vist omfang
  beskytte virksomheder mod andre virksomheders brug af aggressive salgsformer.42
  Generalklausulen anvendes endvidere til regulering af markedsadfærd, som krænker samfundsmæssige/
  almene hensyn. Ved fortolkningen af dette hensyn indgår bl.a. erhvervslivets
  eget kodeks om reklamepraksis – ICC Kodeks43 - som en væsentlig kilde. Ved erhvervsvirksomhed
  i strid med almene samfundsinteresser forstås bl.a. adfærd, der strider mod social
  ansvarlighed og tilskynder til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet, spiller på
  frygt, sygdom, ulykke og overtro eller tilskynder til vold. Tilskyndelse til adfærd, som skønnes
  at være skadelig for sundheden, vil også være omfattet, ligesom markedsføring, der misbruger
  børns unge alder, vil være omfattet.44
  Herudover bruges generalklausulen til at supplere specialbestemmelserne i markedsføringslovens
  §§ 3-19. Specialbestemmelsernes indhold er udtryk for, hvilke erhvervsmæssige handlinger,
  der efter gældende opfattelse er så skadelige, at lovgivningsmagten har fundet det rigtigt
  direkte at forbyde dem i lovteksten og ofte belægge dem med straf. Generalklausulen kan
  anvendes på et bestemt forhold, selvom forholdet efter sin art er omfattet af en af specialbestemmelserne,
  men gerningsindholdet i vedkommende specialbestemmelse ikke er fuldt ud
  realiseret i det konkrete tilfælde.
  Bestemmelsen om god markedsføringsskik har været i markedsføringsloven, siden loven blev
  introduceret i 1974. Generalklausulen var inspireret af og baseret på en god skik bestemmelse
  __________________
  41
  Betænkning nr. 1457/2005, side 96.
  42
  Betænkning nr. 1457/2005, side 96.
  43
  International Chamber of Commerces internationale kodeks for reklamepraksis fra 1997.
  44
  Betænkning nr. 1457/2005, side 97.
  SIDE 200 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  i den dagældende konkurrencelov, som havde eksisteret i dansk lovgivning siden 1937. Bestemmelsen
  i konkurrenceloven var inspireret af Haag-konventionen, der ikke forpligtede de
  enkelte stater til at optage en tilsvarende bestemmelse.
  I 2005 blev bestemmelsen opdateret rent sprogligt, og de tre beskyttelseshensyn blev skrevet
  direkte ind i loven. Det var ikke intentionen at ændre på hverken indholdet eller forståelsen af
  bestemmelsen.
  Markedsføringslovens § 1, stk. 2
  Markedsføringslovens § 1, stk. 2, angiver, at såfremt en erhvervsdrivendes markedsføring
  påvirker forbrugernes økonomiske interesser, må markedsføringen ikke være egnet til mærkbart
  at kunne forvride forbrugernes økonomiske adfærd.
  Bestemmelsen gennemfører artikel 5, stk. 1-2, i direktivet om urimelig handelspraksis.
  Artikel 5, stk. 1-2, forbyder urimelig handelspraksis, som er i modstrid med kravet om erhvervsmæssig
  diligenspligt og væsentligt forvrider den økonomiske adfærd i forhold til produktet
  hos gennemsnitsforbrugeren.
  Markedsføringslovens § 1, stk. 2, nævner ikke specifikt, at markedsføring for at være urimelig
  skal være i modstrid med kravet om ”erhvervsmæssig diligenspligt”. Diligenskravet i artikel 5
  er imidlertid blevet indfortolket i markedsføringslovens § 1, stk. 2. Ved implementeringen af
  direktivet blev det vurderet, at kravet om ”erhvervsmæssig diligenspligt” svarede til det danske
  begreb ”god markedsføringsskik”.45
  Efter markedsføringslovens § 1, stk. 2, må markedsføring ikke ”mærkbart forvride” forbrugernes
  økonomiske adfærd. I den danske oversættelse af direktivet er ordet ”væsentlig” anvendt i
  stedet for ordet mærkbart. Baggrunden for ordvalget i markedsføringslovens § 1, stk. 2, er, at
  direktivet anvender ordet mærkbart i sin definition af, hvornår der er tale om en ”væsentlig”
  forvridning. Det har derfor været antaget, at direktivet må forstås således, at der skal være
  tale om en påvirkning, der i givet fald vil kunne manifestere sig i praksis og er mærkbar, snarere
  end at der er tale om en egentlig kvalificering af, hvor stor påvirkningen skal være. Dette
  underbygges yderligere af, at der i den engelske oversættelse er anvendt udtrykket ”materially
  distorts” og i den franske tekst udtrykket ”altère de manière de substantielle”. Da ordet
  ”væsentlig” på dansk indikerer en høj grad af påvirkning, og i dansk lovgivning sædvanligvis
  __________________
  45
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  SIDE 201 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  anvendes som en betydelig kvalificering, er ordet ”væsentlig” i lovteksten erstattet med ordet
  ”mærkbart”.
  I kravet om, at en markedsføring ikke må være ”egnet” til mærkbart at kunne forvride forbrugernes
  økonomiske adfærd, ligger at forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning
  indskrænkes, og forbrugeren derfor træffer en transaktionsbeslutning, som vedkommende
  ellers ikke ville have truffet.
  Det er væsentligt at holde sig for øje, at en afgørelse efter direktivets artikel 5, og dermed
  markedsføringslovens § 1, stk. 2, altid skal foretages efter en konkret bedømmelse af samtlige
  de forhold, der indgår i bestemmelsens ordlyd.46
  Hvorvidt et forhold skal vurderes efter markedsføringslovens § 1, stk. 2, eller § 1, stk. 1, afhænger
  af, om man er inden for direktivets anvendelsesområde.
  Hvis et forhold falder indenfor direktivets anvendelsesområde, skal det behandles efter markedsføringslovens
  § 1, stk. 2. Det er væsentligt at bemærke, såfremt en markedsføringsaktivitet
  falder inden for direktivets anvendelsesområde, men ingen af bestemmelserne heri er
  overtrådt, kan aktiviteten ikke underkastes en supplerende prøvelse efter markedsføringslovens
  § 1, stk. 1.
  I forbindelse med implementeringen af direktivet blev det antaget, at forhold angående samfundsinteresser
  ville falde uden for direktivets anvendelsesområde og derfor skulle behandles
  efter markedsføringslovens § 1, stk. 1. Det kan fx være hensyn til gennemsigtighed på markedet
  og effektiv konkurrence.
  Forhold vedrørende smag og anstændighed skal ligeledes behandles efter markedsføringslovens
  § 1, stk. 1. Dette gælder fx forhold vedrørende diskrimination og etik, samt reklamer, der
  spiller på vold, frygt eller angst m.v., eller som opfordrer til farlig adfærd.
  Endelig blev det fremhævet, at da direktivet ikke berører aftaleretten og navnlig ikke bestemmelser
  om kontrakters gyldighed, indgåelse og virkning, jf. direktivets artikel 3, stk. 2, kan der
  føres offentligt tilsyn med overholdelse af den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning
  efter markedsføringslovens § 1, stk. 1. Det er fx offentligretlig kontrol med urimelige aftalevilkår.
  Handlinger forud for en eventuel indgåelse af en økonomisk aftale, for eksempel reklame-
  __________________
  46
  Se C-540/08 (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & CO. KG mod Österreich Zeitungsverlag GmbH) og Borcher
  og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, side 183.
  SIDE 202 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  ring eller rådgivning om aftalens indhold, vil derimod være omfattet af markedsføringslovens
  § 1, stk. 2, i det omfang, der er tale om forhold, der angår forbrugernes økonomiske interesser.
  Markedsføringslovens § 1, stk. 2, blev indsat i 2006 i forbindelse med implementeringen af
  direktivet om urimelig handelspraksis og er ikke ændret siden.47
  Sanktioner
  Markedsføringslovens § 1 er ikke strafbelagt, men først og fremmest sanktioneret ved forbud/
  påbud og erstatning/vederlag, jf. markedsføringsloven § 20. Forbrugerombudsmanden
  fører primært tilsyn med forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere, mens forholdet
  erhvervsdrivende imellem typisk er underlagt civilt søgsmål ved domstolene.
  Udvalgets overvejelser
  To god skik-bestemmelser
  Markedsføringsloven indeholder i dag to god skik-bestemmelser: Én i § 1, stk. 1 og én i § 1, stk.
  2.
  Inden direktivet om urimelig handelspraksis blev implementeret i dansk ret, var der kun én
  generalklausul i markedsføringsloven, den gældende § 1, stk. 1. Ved implementeringen af
  direktivet om urimelig handelspraksis blev det besluttet at bevare den eksisterende generalklausul
  i § 1, stk. 1, og indføre en ny generalklausul i § 1, stk. 2, der omfatter alle de forhold,
  der falder ind under direktivets anvendelsesområde.
  Det afgørende for om man er inden for eller uden for direktivets anvendelsesområde er, hvorvidt
  beskyttelseshensynet er forbrugernes økonomiske interesser jf. direktivets artikel 1. Hvis
  formålet er at beskytte forbrugernes økonomiske interesser, falder forholdet ind under direktivet.
  Baggrunden for at have to generalklausuler, og ikke lade direktivets generalklausul gælde for
  al markedsføring, var et ønske om at sikre, at den dagældende anvendelse af § 1 kunne opretholdes
  fuldt ud på alle forhold, som ikke er omfattet af direktivet. Det blev fx antaget, at hvis
  man i forholdet mellem to erhvervsdrivende skal anvende direktivets fremgangsmåde til at
  fastslå, at der foreligger en overtrædelse af god markedsføringsskik, kunne det medføre ændringer
  i retstilstanden.
  __________________
  47
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  SIDE 203 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalget er enigt i denne vurdering og mener særligt, at det vil være uhensigtsmæssigt at
  indføre direktivets krav om ”væsentligt at forvride modtagerens økonomiske adfærd”, jf. artikel
  5, stk. 2, litra b, på de områder, der falder uden for direktivet. Det gælder fx god skik vurderingen
  i sager vedrørende smag og anstændighed, samt sager vedrørende krænkelse af
  andre virksomheders rettigheder til navn, design og erhvervshemmeligheder.
  Resultaterne fra landeundersøgelsen viser, at både Norge, Sverige og Nederlandene også har
  god skik bestemmelser, der regulerer forhold, der falder uden for direktivet om urimelig handelspraksis’
  anvendelsesområde, samt at Tyskland er ved at vedtage en lignende bestemmelse.
  Storbritannien har derimod ikke en sådan bestemmelse.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der fortsat skal være to generalklausuler i markedsføringsloven:
  • én bestemmelse, der omfatter forhold, der falder uden for direktivet om urimelig handelspraksis,
  som placeres i lovens kapitel 1, og
  • én bestemmelse for forhold, der er omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis, som
  placeres i lovens kapitel 2.
  Formålet hermed er at skabe større klarhed over retstilstanden i forhold til, hvad der falder
  inden for direktivets anvendelsesområde, og hvad der falder uden for
  Udvalget anbefaler endvidere, at det fremgår direkte af loven, hvornår hhv. § 3 og kapitel 2
  finder anvendelse, samt at der i lovbemærkningerne til de to bestemmelser indsættes konkrete
  eksempler på, hvad der falder hhv. inden for og uden for kapitel 2.
  God markedsføringsskik og god erhvervsskik
  I direktivets artikel 5, stk. 2, litra a, anvendes begrebet ”erhvervsmæssig diligenspligt”. Begrebet
  skal ifølge direktivets artikel 2, stk. 1, litra h, forstås som standarden for de særlige færdigheder
  og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise over
  for forbrugerne, og som skal stå i et rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis og/eller det
  generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes virkefelt.
  Ved implementeringen af direktivet vurderede man, at kravet om ”erhvervsmæssig diligenspligt”
  svarede til det danske begreb ”god markedsføringsskik”.48
  __________________
  48
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  SIDE 204 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Begrebet ”erhvervsmæssig diligenspligt” skal fortolkes i overensstemmelse med EUDomstolens
  praksis vedrørende direktivet om urimelig handelspraksis.
  Det er udvalgets vurdering, at fortolkningen af begreberne ”erhvervsmæssig diligenspligt” og
  det danske begreb ”god markedsføringsskik” kan udvikle sig forskelligt, da begrebet ”erhvervsmæssig
  diligenspligt” vil være underlagt EU-Domstolens praksis.
  Det er udvalgets vurdering, at § 1, stk. 1, i den gældende lov, og begrebet ”god markedsføringsskik”
  er velfungerende. Udvalget mener på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt at
  bevare det danske begreb ”god markedsføringsskik” og den omfattende praksis, der relaterer
  sig hertil i det omfang, det er muligt.
  På den baggrund anbefaler udvalget, at der anvendes en anden formulering end ”god markedsføringsskik”
  for de forhold, der falder inden for direktivet om urimelig handelspraksis’
  anvendelsesområde. Det vil dermed blive fremhævet, at der er tale om to forskellige vurderinger.
  Det er udvalgets vurdering, at det ikke bør være direktivets begreb ”erhvervsmæssig diligenspligt”,
  der anvendes, da det er et ukendt begreb i dansk ret og vil gøre lovteksten unødig kompliceret
  for erhvervsdrivende og forbrugerne.
  Udvalget anbefaler i stedet, at begrebet ”god erhvervsskik” anvendes. ”Erhvervsskik” giver
  associationer til direktivets begreb ”erhvervsmæssig diligenspligt”. Derudover indikerer anvendelsen
  af begrebet, at der stadig er tale om en retlig standard som andre ”god skik”-
  bestemmelser.
  Forhold angående samfundsinteresser
  I forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis blev det antaget,
  at alle forhold angående almene samfundsinteresser ville falde uden for direktivets anvendelsesområde
  og derfor skulle behandles efter markedsføringslovens § 1, stk. 1. I forarbejderne
  nævnes som eksempler hensyn til gennemsigtighed på markedet og effektiv konkurrence.
  49
  Direktivet undtager efter sin ordlyd ikke direkte samfundsforhold, men alene forhold vedrørende
  smag og anstændighed50, aftaleretten, herunder navnlig bestemmelser om kontrakters
  __________________
  49
  Lf 2 af 4. oktober 2006, almindelige bemærkninger.
  50
  Direktivet om urimelig handelspraksis 7. betragtning.
  SIDE 205 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  gyldighed, indgåelse og virkning51, samt sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter52. Direktivet
  omfatter imidlertid alene forhold, som omhandler beskyttelse af forbrugernes økonomiske
  interesser. Det medfører, at forhold, hvis primære beskyttelseshensyn ikke er forbrugernes
  økonomiske interesser, falder forholdet uden for direktivet. Herudover omfatter direktivet
  ikke bestemmelser om urimelig handelspraksis, som udelukkende skader konkurrenternes
  økonomiske interesser, eller som vedrører transaktioner mellem erhvervsdrivende53.
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at det afgørende for om forhold, som vedrører
  almene samfundsinteresser vil være omfattet af direktivets anvendelsesområde, er hvad det
  primære beskyttelseshensyn er. Hvis beskyttelseshensynet primært er forbrugernes økonomiske
  interesser, vil det være omfattet af direktivet, og således skulle behandles efter kapitel 2
  i lovforslaget. Hvis beskyttelseshensynet bag de almene samfundsinteresser i stedet fx handler
  om beskyttelse af menneskets værdighed, diskrimination m.v., vil forholdet falde uden for
  direktivet, og således som udgangspunkt skulle behandles efter § 3 i lovforslaget.
  Forholdet til EU-retten
  Den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik er ikke en implementering af EU-ret, der er
  således tale om en ren national regel. Der har eksisteret en bestemmelsen om god markedsføringsskik,
  siden loven blev introduceret i 1974. Bestemmelsen var inspireret af og baseret på
  en god skik-bestemmelse i den dagældende konkurrencelov, som havde eksisteret i dansk
  lovgivning siden 1937.
  Den forslåede § 3 medfører, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik også
  uden for direktivet om urimelig handelspraksis’ anvendelsesområde, det vil fx sige på forhold
  vedrørende smag og anstændighed, på forhold omfattet af aftaleretten, på forhold vedrørende
  sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter og på det indbyrdes forhold mellem to erhvervsdrivende.
  Bestemmelsen medfører blandt andet, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik
  i forhold til andre erhvervsdrivende. Bestemmelsen vil således kunne anvendes i forhold
  til erhvervsdrivendes illoyale konkurrence, produktefterligninger, snyltning m.v.
  Det er udvalgets vurdering, at den foreslåede § 3 om god skik understøtter velfungerende
  markeder og en effektiv konkurrence, idet den blandt andet regulerer forholdet mellem to
  erhvervsdrivende. Denne regulering af erhvervsinteresser sigter i første række mod at etable-
  __________________
  51
  Direktivet om urimelig handelspraksis artikel 3, stk. 2.
  52
  Direktivet om urimelig handelspraksis artikel 3, stk. 3.
  53
  Direktivet om urimelig handelspraksis 6. betragtning.
  SIDE 206 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  re fair og acceptable vilkår for erhvervsudøvelsen i markedet. Selvom grundlaget for et velfungerende
  marked bl.a. er virksomhedernes ret til at påføre hinanden konkurrence, bør denne
  konkurrence ske inden for gældende branche- og samfundsnormer. Den foreslåede § 3 er
  med til at sikre dette.
  Bestemmelsen om god skik er desuden med til at sikre, at Forbrugerombudsmanden kan
  håndhæve anden lovgivning, fx den civilretlige beskyttelseslovgivning.
  Forbrugerombudsmanden har endvidere brugt bestemmelsen som hjemmel til at udstede
  retningslinjer vedrørende smag og anstændighed, fx retningslinjer om kønsrelateret reklame.
  Endvidere viser resultaterne fra landeundersøgelsen, at både Norge, Sverige og Nederlandene
  også har god skik-bestemmelser, der regulerer forhold, der falder uden for direktivet om urimelig
  handelspraksis’ anvendelsesområde, samt at Tyskland er ved at vedtage en lignende
  bestemmelse. Storbritannien har derimod ikke en sådan bestemmelse.
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at der i markedsføringsloven fortsat bør være en
  bestemmelse om god markedsføringsskik, uanset at en sådan bestemmelse går videre end den
  forpligtelse, der følger af direktivet om urimelig handelspraksis.
  Direktivets ordlyd i en dansk kontekst
  Ordlyden af direktivets bestemmelser er lange og tunge. Hvor det er muligt uden at ændre
  betydningen, anbefaler udvalget derfor, at direktivets ordlyd forenkles, så det bliver lettere at
  læse og passer bedre i en dansk kontekst. Udvalget har i den danske lovtekst foretaget følgende
  forenklinger:
  Direktivets artikel 5, stk. 2, litra b, lyder: ”væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at
  forvride den økonomiske adfærd i forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren, som
  bliver genstand for den, eller som den er rettet mod, eller, hvis den pågældende handelspraksis
  rettes mod en særlig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe”.
  Et flertal af udvalget foreslår artikel 5, stk. 2, litra b, implementeret ved følgende ordlyd:
  ”[…] skal den pågældende handelspraksis væsentligt forvride eller kunne forventes væsentligt
  at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren”.
  Direktivets artikel 5, stk. 3, lyder: ”en handelspraksis, der på en måde, som den erhvervsdrivende
  med rimelighed kan forventes at forudse, må formodes kun at[…]”.
  Udvalget foreslår artikel 5, stk. 3, implementeret ved følgende ordlyd: ”en handelspraksis
  som en erhvervsdrivende med rimelighed må formode kun […]”.
  Hensynet til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser
  SIDE 207 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det følger af den gældende markedsføringslovs § 1, stk. 1, at erhvervsdrivende skal udvise god
  markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.
  De tre hensyn blev tilføjet til ordlyden af den gældende markedsføringslovs § 1 ved ændringen
  af loven i 2005, på baggrund af et forslag fra det tidligere Markedsføringslovsudvalg. Før 2005
  fremgik de tre hensyn alene af bemærkningerne til § 1.
  Det tidligere Markedsføringslovsudvalg havde bl.a. til opgave at komme med et forslag til en
  formålsbestemmelse. Udvalget vurderede, at det af hensyn til brugerne af loven var mere
  hensigtsmæssigt, at de hensyn, som skal varetages efter loven, fremgik af selve lovteksten, og
  udvalget anbefalede, at der blev indsat en formålsbestemmelse, hvorefter: lovens formål er at
  fremme god markedsadfærd under hensyntagen til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene
  samfundsinteresser. Udvalget understregede, at det er af hensyn til lovens dynamik og meget
  brede anvendelsesområde er vigtigt, at vægtning af de tre hensyn, som principielt er sideordnede,
  ikke fastlægges i selve loven, men at det overlades til Forbrugerombudsmanden, og i
  sidste instans domstolene, at foretage en afvejning af hensynene på baggrund af de konkrete
  omstændigheder i de enkelte sager.54
  Da lovforslaget blev fremsat den 6. oktober 2005, var formålsbestemmelsen og generalklausulen
  i den gældende § 1 imidlertid skrevet sammen til et stykke, hvorefter: Erhvervsdrivende
  omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,
  erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Der fremgår ikke noget om begrundelsen for
  denne ændring.
  Det er udvalgets vurdering, at det er hensigtsmæssigt fortsat at bevare de tre hensyn i ordlyden
  for markedsføringslovens bestemmelse om god markedsføringsskik.
  Udvalget er opmærksomt på, at såfremt man senere ændrer forbrugerbegrebet i markedsføringsloven,
  så det ikke går videre end forbrugerbegrebet i direktivet om urimelig handelspraksis
  og anden EU-ret, vil oplistningen af de tre hensyn kunne medføre, at bestemmelsen
  ikke kan anvendes på de foreninger m.v., der falder uden for forbrugerbegrebet, da de heller
  ikke vil kunne være at anse for erhvervsdrivende.
  __________________
  54
  Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven, nr. 1457 2005, s. 97-99.
  SIDE 208 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Videreførelse af dansk retspraksis
  Det er udvalgets vurdering, at § 1, stk. 1, og begrebet ”god markedsføringsskik” fungerer fint
  og efter hensigten. Udvalget mener på den baggrund, at det er ønskeligt at bevare det danske
  begreb ”god markedsføringsskik” og den omfattende praksis, der relaterer sig hertil.
  De senere års teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i øvrigt kan reducere relevansen
  af ældre retspraksis som grundlag for den fremtidige retsdannelse omkring god skikbestemmelser
  i markedsføringsloven. Ses der imidlertid bort herfra, er det udvalgets vurdering,
  at hidtidige retsafgørelser efter den gældende markedsføringslovs § 1 fortsat kan være
  retningsgivende for de foreslåede god skik-bestemmelser i §§ 3 og 4. Inden for UCP direktivets
  område skal dansk retspraksis dog i sagens natur læses og fortolkes i lyset af retspraksis
  fra EU-Domstolen.
  Udvalget har nedenfor gengivet en række eksempler på danske retsafgørelser, og som efter
  udvalgets opfattelse også fremover vil have præjudikatsværdi for god skik-bestemmelserne i
  markedsføringsloven. Afgørelserne er opdelt efter, om afgørelserne må antages at ville falde
  inden for den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik eller den foreslåede § 4 om god erhvervsskik.
  Handelspraksis, der skal bedømmes efter den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik:
  U.1983.338H: En restaurations salg af to genstande for én genstands pris fandtes ikke at modvirke
  samfundets generelle alkoholpolitiske målsætning på en måde, der gav tilstrækkeligt
  grundlag for at anse denne salgsform for stridende mod god markedsføringsskik. Da forholdet
  drejede sig om almene samfundshensyn, herunder hensynet til befolkningens sundhed, og
  ikke omhandlede beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, vil en sådan type handelspraksis
  fremover skulle behandles efter den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik.
  U1992.665S: En skotøjsfabrikant indrykkede Palmesøndag en helsidesannonce i et dagblad,
  hvor den romersk- katolske pave var iført kondisko af fabrikantens mærke, mens han knælede
  ned som under udførelsen af et ritual. I teksten stod bl.a.: »Tro flytter bjerge, Sådan er det også
  i tennis. Næsten«. Retten fandt, at annoncen var egnet til at krænke dele af befolkningen, men
  annoncen fandtes ikke at være utilbørlig over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere
  som sådanne, hvorfor der skete frifindelse. Da forholdet drejede sig om forebyggelse af religionsdiskrimination
  og ikke omhandlede beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, vil
  en sådan type handelspraksis fremover skulle behandles efter den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik.
  U.1995.799Ø: Under en »informationsaften« underskrev H og M en aftale om køb af en timeshare
  lejlighed. Deres økonomi tillod ikke købet, hvilket sælgeren vidste. H og M søgte den
  følgende dag at tilbagekalde deres underskrift, hvilket sælgeren afviste. Efter en samlet vurdering,
  herunder også af den anvendte salgsmetode, fandtes det i strid med redelig handlemåde
  at gøre købsaftalen gældende. Da forholdet drejede sig om aftaleretten, herunder kontrakters
  SIDE 209 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  gyldighed, indgåelse og virkning, og ikke omhandlede beskyttelse af forbrugernes økonomiske
  interesser, vil en sådan type handelspraksis fremover skulle behandles efter den foreslåede §
  3 om god markedsføringsskik.
  U.1998.204H: Ifølge Forbrugerombudsmanden var et antal pengeinstitutters valideringsregler
  ensidige og til ugunst for kunden som den underlegne part i aftaleforholdet. Under en retssag
  mod en bank påstod Forbrugerombudsmanden derfor banken forpligtet til at anerkende, at
  valideringsreglerne var i strid med god markedsføringsskik og derfor skulle ændres. Højesteret
  fandt, at der var tale om ensidigt fastsatte standardvilkår, der i flere situationer førte til
  mindre rimelige vilkår. Et indgreb, der forbød banken at anvende sine valideringsregler i det
  påstævnte omfang, ville imidlertid få betydning for hele pengeinstitutsektoren og dens indkomststruktur
  og kunne gennemføres på forskellig måde. Sagen angik således en generel problemstilling,
  som Højesteret ikke fandt egnet til at blive reguleret gennem forbudsnedlæggelse
  efter markedsføringsloven, men som i givet fald måtte løses gennem ny lovgivning. Da forholdet
  drejede sig om aftaleretten, herunder kontrakters gyldighed, indgåelse og virkning, og ikke
  omhandlede beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, vil en sådan type handelspraksis
  fremover skulle behandles efter den foreslåede § 3 om god markedsføringsskik.
  Urimelig handelspraksis, der skal bedømmes efter kapitel 2 herunder den foreslåede § 4 om
  god erhvervsskik:
  U. 1998.83H: HNG tilbød husejere gaver som en kaffemaskine eller en boremaskine, hvis en
  HNG-konsulent måtte aflægge husejeren et uforpligtende besøg om naturgastilslutning. Fremgangsmåden
  fandtes egnet til at modvirke beskyttelseshensynene bag forbuddet mod dørsalg,
  men der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse fremgangsmåden for stridende mod god
  markedsføringsskik, da gaven var af underordnet betydning i forhold til forbrugerens overvejelser
  om naturgastilslutning, da der i aftalerne var 14 dages fortrydelsesret, da konsulentbesøg
  over for husejere var et naturligt led i HNG's markedsføring, og da forbrugeren i givet fald
  efterfølgende skulle indgå aftale med en VVS-installatør.
  U.2002.2277S: Telia tilbød sportsforeninger et beløb i sponsorstøtte for abonnementer, der
  blev tegnet igennem foreningen. Foreningerne skulle arbejde aktivt for tegning af abonnementer
  blandt medlemmerne m.fl., og abonnenterne kunne give tilladelse til at modtage målrettet
  annoncering. Markedsføringen var ikke i strid med god skik, selvom den også rettede sig mod
  børn og unge, da disse ikke på egen hånd kan tegne mobilabonnement. Derimod var det i strid
  med god skik, at Telia lod private udsende Telias markedsføringsmateriale, medmindre Telia
  påså, at spamreglerne blev overholdt.
  U.2005.2250S: En virksomhed udsendte fakturaer for benyttelse af sextjenester på internettet
  på grundlag af telefoners vis nummer-funktion. Vis nummer-funktionen gav ikke mulighed for
  at sikre identiteten af og alderen på brugerne af de udbudte tjenesteydelser, og der var hverken
  udtrykkeligt eller stiltiende indgået aftale med de pågældende telefonabonnenter om brug
  af de fakturerede tjenesteydelser. Virksomheden havde således ikke et retligt grundlag for at
  SIDE 210 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  opkræve beløb hos abonnenter, som ikke selv havde brugt eller ikke vedgået at have brugt
  tjenesterne, hvilket stred mod god markedsføringsskik.
  U.2013.1181S: Parkeringsselskabs opkrævning af rykkergebyr allerede ved første rykker efter
  pålæggelse af parkeringsafgift var uberettiget og i strid med markedsføringsloven, medmindre
  det blev godtgjort, at betalingspåkravet var kommet frem til den, parkeringsafgiften vedrørte.
  Parkeringsselskabet havde pligt til tilbagebetaling af uberettiget opkrævede rykkergebyrer.
  U.1982.973S: Det var vildledende og utilbørligt, at indehaveren af og direktøren for et inkassokontor
  og to forlag ved inkassering af fordringer for forlagene i inkassoskrivelser og stævninger
  havde afkrævet debitorerne »takstmæssigt inkassosalær« svarende til de for advokater
  gældende vejledende takster, uagtet in kasseringen ikke skete ved advokat. Fremgangsmåden
  var dog ikke egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, hvorfor T blev frifundet,
  selvom handlemåden var vildledende og utilbørlig.
  U.1987.519H: Det var vildledende i en brochure at markedsføre en shoppingtur til Helsingborg
  i bus, hvor der på turen indgik en salgsdemonstration af en sådan varighed, at forretningerne
  i Helsingborg havde lukket, inden deltagernes nåede frem til Helsingborg. Dette var
  vildledende og i strid med god markedsføringsskik, uanset der på brochurens bagside var
  givet oplysning om forretningslukningen.
  U.2013.2396S: Selvom der fortrinsvis var tale om investorinformation, havde (moderselskabet
  for) Rockwool overtrådt markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik og
  vildledning m.v. ved i to artikler i et nyhedsbrev at have omtalt brandfaren ved skumplastisolering
  med brug af bl.a. dramatiske ord- og billedvalg og et unødigt skræmmende tekstindhold
  med følelsesladede ord og udsagn.
  U.1994.645S: En hvidevarekæde annoncerede med "Køb og Rejs", der gav indtryk af, at forbrugeren
  ved køb af hårde hvidevarer fik et rejseværdibevis på 50 pct. af varens pris, dog
  højst 3.000 kr. En forbruger uden særlige forudsætninger ville ved læsning af annoncen ikke
  blive klar over den betingelse, at rejsen skulle ske med Sterling Airways og var undergivet en
  række væsentlige vilkår og begrænsninger. Dette stod først klart ved læsning af 23 regler i en
  pjece, der først blev udleveret i butikkerne.
  U.1976.810S: En inkassovirksomhed anvendte på brevpapir m.v. slagord »Vi får pengene på
  den ene eller den anden måde«, og på firmavognen - som debitorerne kunne risikere at få
  besøg af - var bl.a. anført »Her kommer inkassovognen - er den på vej til Dem?«. Dette var i
  strid med god markedsføringsskik.
  SIDE 211 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  §§ 5, 6, 7 og 19 Vildledningsbestemmelserne (Tidligere § 3, § 4, § 9, stk. 1 og § 12a)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder regler om vildledende markedsføring i § 3, stk. 1
  og 2, om vildledende og utilbørlig markedsføring, i § 4 om skjult reklame, i § 9 om salgsfremmende
  foranstaltninger og i § 12a om købsopfordringer.
  Markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 2, om vildledende og utilbørlig markedsføring
  Markedsføringslovens 3, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
  Vildledende og utilbørlig markedsføring
  § 3 Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige
  informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes
  økonomiske adfærd på markedet.
  Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende,
  aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og
  som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.
  Markedsføringslovens § 3, stk. 1
  Bestemmelsen dækker tilfælde, hvor en erhvervsdrivende anvender vildledende eller urigtige
  angivelser eller udelader væsentlige informationer, som er egnet til mærkbart at forvride
  forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.
  Der har været en bestemmelse om vildledning i markedsføringsloven siden den første markedsføringslov
  i 1974. Indtil 2006 var § 3, stk. 1-2, i vidt omfang baseret på national retspraksis
  og minimumsdirektivet om vildledende og sammenlignende reklame55. Ordlyden af markedsføringslovens
  § 3, stk. 1 og 2, blev ændret i forbindelse med implementeringen af direktivet
  om urimelig handelspraksis. Formålet med ændringen var at videreføre den beskyttelse
  mod vildledende og utilbørlig markedsføring, som hidtil var fremgået af § 3 og samtidig tilpasse
  reglerne til direktivet om urimelig handelspraksis artikel 6 og 7, der alene gælder i forbrugerforhold.
  Vurderingen i 2006 var, at den ændrede ordlyd af bestemmelsen ikke i realiteten
  ville betyde en ændring af retstilstanden. Derfor fastholdt man princippet om, at bestemmelsen
  skulle gælde både i forbrugerforhold og i forholdet mellem erhvervsdrivende.
  __________________
  55
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame.
  SIDE 212 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  De fleste af de betingelser, der følger af direktivets artikel 6 og 7, og som indgår i vurderingen
  af, om der er tale om vildledning, fremgår af bemærkningerne til den gældende § 3 og ikke
  direkte af selve lovteksten.
  Markedsføringslovens § 3, stk. 2
  Bestemmelsen implementerer direktivet om urimelig handelspraksis artikel 6, for så vidt
  angår vildledende handlinger, samt artikel 8 og 9 om aggressiv handelspraksis, herunder brug
  af chikane, tvang og utilbørlig påvirkning.
  Bestemmelsen forbyder markedsføring, der i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde
  er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugeren for en utilbørlig påvirkning.
  Det er et krav, at markedsføringen har kommerciel effekt og dermed er egnet til at forvride
  den økonomiske adfærd hos forbrugeren.
  Som det er tilfældet ved § 3, stk. 1, fremgår de fleste af betingelserne fra artikel 6, 8 og 9, der
  indgår i vurderingen af, om der er tale om vildledning, ikke direkte af lovteksten, men derimod
  af lovens bemærkninger.
  Markedsføringslovens § 4 om skjult reklame
  Markedsføringslovens § 4 har følgende ordlyd:
  § 4. En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens
  form og uanset, i hvilken form den bringes.
  Bestemmelsen indeholder et forbud mod skjult reklame. Skjult reklame kan fx være reklame,
  der fremtræder som redaktionelt stof i aviser, blade, radio og på tv. Det kan også være produktplacering,
  dvs. eksponering af bestemte produkter/logoer i film og tv-udsendelser, som
  bygger på en aftale mellem en erhvervsdrivende og de personer, som står for produktionen af
  filmen eller udsendelsen.
  Det bemærkes, at der for så vidt angår reklamer og sponsorering af programmer i radio, fjernsyn
  og on-demand audiovisuelle medietjenester samt produktplacering m.v., i programmer i
  fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester, gælder særlige regler i radio- og fjernsynsloven
  og reklamebekendtgørelsen. I det omfang en film vises i fjernsyn eller på ondemand
  audiovisuelle medietjenester, vil den dermed blive omfattet af disse regler.
  Formålet med bestemmelsen er at sikre, at modtageren af et reklamebudskab bliver gjort
  opmærksom på, at der er tale om reklame, og dermed kan vurdere budskabet i det lys.
  Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd kun ”reklame”. Ved afgrænsningen af bestemmelsens
  anvendelsesområde, er det derfor afgørende, hvornår der er tale om reklame.
  SIDE 213 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Begrebet ”reklame” skal ifølge forarbejderne forstås i overensstemmelse med artikel 2 i det nu
  ophævede direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame. Det følger heraf, at reklame er: ”enhver
  form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker
  eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme
  afsætningen af varer eller tjenesteydelser, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser”.
  Definitionen findes nu i direktivet om vildledende og sammenlignende reklame.56
  I forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis blev det antaget,
  at direktivets regler om skjult reklame allerede var implementeret i dansk ret via markedsføringslovens
  § 4. Direktivet bruger ikke begrebet ”reklame”, men i stedet begrebet ”handelspraksis”,
  der er defineret som: ”en handling, udeladelse, adfærd eller fremstilling, kommerciel
  kommunikation, herunder reklame og markedsføring, foretaget af en erhvervsdrivende
  med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne”.57 Efter
  implementeringen af direktivet skal § 4 fortolkes i overensstemmelse med direktivets regler
  om skjult reklame. Selvom det ikke fremgår direkte af forarbejderne, at reklamebegrebet er
  ændret, skal reklamebegrebet i § 4 efter implementeringen også fortolkes i overensstemmelse
  med direktivet om urimelig handelspraksis.58
  Af forarbejderne til markedsføringslovens § 4 fremgår det, at reklame, der består i, at personer
  eksponerer et bestemt produkt, forudsætter, at der foreligger en aftale mellem den erhvervsdrivende,
  hvis produkt der reklameres for, og den person, som står for eksponeringen.
  Det kunne fx være på en blog. Endvidere fremgår det, at det forhold, at en erhvervsdrivende
  giver en gave eller stiller en vare til rådighed for andre, uden at modtageren forpligtes til at
  bruge produktet på en bestemt måde, ikke kan betegnes som reklame i § 4’s forstand.59
  Det fremgår ikke af forarbejderne, hvilken type aftale, der skal være til stede, for at kravet er
  opfyldt. Der vil derfor skulle foretages en konkret vurdering fra sag til sag af, om der foreligger
  en aftale. Ved vurderingen af, om der er indgået en aftale, har Forbrugerombudsmanden over
  for udvalget oplyst, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke har betydning,
  hvem af parterne der har taget initiativet, om den erhvervsdrivende har stillet krav til udformning
  og/eller indhold, og om der foreligger betaling i form af kontantbeløb eller andet
  vederlag for eksponeringen. Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at betaling
  til gengæld for eksponering imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil
  være en kraftig indikation på, at der er indgået en aftale.
  __________________
  56
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame.
  57
  Jf. art. 2, litra d, i direktiv 2005/29/EF.
  58
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  59
  Lf 13 af 6. oktober 2005.
  SIDE 214 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Efter ordlyden af bestemmelsen skal en reklame fremstå, så den klart vil blive opfattet som en
  reklame. Der gælder intet formkrav, men alene et klarhedskrav.
  Det følger af forarbejderne, at det er overladt til afsenderen af reklamebudskabet at beslutte,
  hvordan identifikationen af reklamen skal ske, så længe det sker på en klar måde. Det afgørende
  er, at modtageren bliver gjort opmærksom på, at der er tale om et reklamebudskab. Se
  også direktivet om urimelig handelspraksis artikel 7, stk. 2, hvorefter den kommercielle hensigt
  også kan fremgå tydeligt af sammenhængen. Identifikationen kan fx ske ved, at artikler i
  blade og aviser, som reelt er reklame for specifikke produkter eller tjenesteydelser, tydeligt
  markeres som annoncer.60
  Der stilles ikke et ubetinget krav om, at identifikationen skal ske i eller sammen med reklamen.
  I forarbejderne nævnes, at identifikationskravet i tilfælde, hvor der er indgået aftale om
  særlig eksponering af et produkt i en film, vil kunne være opfyldt, såfremt det af rulleteksterne
  før eller efter filmen fremgår, at der har været anvendt produkter efter aftale med en eller
  flere erhvervsdrivende.61
  Det bemærkes, at der for så vidt angår programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle
  medietjenester gælder særlige regler i radio- og fjernsynsloven og reklamebekendtgørelsen.
  I det omfang en film vises i fjernsyn eller på on-demand audiovisuelle medietjenester, vil
  den dermed blive omfattet af disse regler.
  Bestemmelsen stiller ikke krav om, at det fremgår, på hvis vegne reklamen udsendes/hvem
  der er annoncør.
  Bestemmelsen er endvidere ikke til hinder for at anvende ”teasere”, det vil sige en reklameform,
  hvor det ikke umiddelbart afsløres, at et billede eller et objekt i det offentlige rum er led
  i en reklamekampagne. Et eksempel kunne efter omstændighederne være en outdoor plakat
  ved et busstoppested, som har et opsigtsvækkende budskab eller virkemiddel, men hvor afsenderen
  er udeladt, og denne først efterfølgende afsløres i en ny version af plakaten.
  Pligtsubjekt
  Forpligtelsen til at sørge for, at en reklame er identificeret, påhviler den erhvervsdrivende,
  som markedsfører sine produkter eller tjenesteydelser. Har den erhvervsdrivende gjort, hvad
  __________________
  60
  Lf 13 af 6. oktober 2005.
  61
  Lf 13 af 6. oktober 2005
  SIDE 215 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  der var muligt for at sikre sig, at reklamen identificeres, men er det på trods heraf ikke sket, vil
  den erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke være ansvarlig.
  Herudover vil andre erhvervsdrivende kunne ifalde ansvar for medvirken til skjult reklame
  efter straffelovens almindelige bestemmelser om medvirken.
  Det kan fx være et medie, som vælger at bringe en uidentificeret reklame. Det kan også være
  bloggere eller andre brugere af sociale medier, der kan betegnes som erhvervsdrivende. Der
  vil heller ikke påhvile en filmimportør eller en biografejer en pligt til af egen drift at undersøge,
  om film indeholder reklamebudskaber.
  Markedsføringslovens § 9 om salgsfremmende foranstaltninger
  Markedsføringslovens § 9 har følgende ordlyd:
  § 9. En salgsfremmende foranstaltning, herunder i form af tilgift, rabatmærker, rabat- og bonussystemer,
  præmiekonkurrencer og lignende, skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er
  klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren. Der må ikke i øvrigt udelades væsentlige oplysninger,
  herunder oplysninger om værdien af eventuelle tillægsydelser, som er egnet til mærkbart
  at forvride forbrugerens økonomiske adfærd.
  Stk. 2. Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den
  erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme
  efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring,
  skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen.
  Markedsføringslovens § 9, stk. 1
  Markedsføringslovens § 9, stk. 1, blev indsat i markedsføringsloven i forbindelse med revisionen
  i 2005 på baggrund af et fremsat forslag om en EU-forordning om salgsfremmende foranstaltninger.
  Forordningsforslaget blev imidlertid aldrig vedtaget.
  Ved fremsættelsen af § 9 var det tanken, at de tre hidtidige specialforbud – tilgift, rabatmærker
  og købsbetingede konkurrencer – alle skulle ophæves og afløses af den nye § 9. Ved behandlingen
  af lovforslaget blev der imidlertid indgået en politisk aftale, hvorefter kun tilgiftsforbuddet
  skulle ophæves, mens forbuddet mod rabatmærker og købsbetingede konkurrencer
  blev opretholdt.
  SIDE 216 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  De danske forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer blev dog ophævet i
  201162, idet EU-Domstolen i en række sager fastslog, at salgsfremmende foranstaltninger er
  omfattet af direktivet om urimelig handelspraksis. Forbuddene kunne ikke opretholdes, da
  direktivet alene tillader generelle forbud mod handelspraksis, der fremgår af direktivets bilag
  1. Samtidig med ophævelsen af specialforbuddene blev stk. 1 opdateret for at tilpasse ordlyden
  til direktivet om urimelig handelspraksis. Bl.a. blev kravet om, at tilbudsbetingelserne skal
  være ”tydelige” indført, ligesom det blev tilføjet, at der ikke må udelades væsentlige oplysninger.
  63 Bestemmelsen relaterer sig derfor også til gældende rets bestemmelse om vildledning.
  Formålet med § 9, stk. 1, er at give forbrugerne mulighed for, på et reelt veloplyst grundlag og
  forud for en eventuel transaktionsbeslutning, at bedømme de fordele, der tilbydes ved den
  salgsfremmende foranstaltning og de betingelser eller begrænsninger, der er knyttet til tilbuddet.
  64
  Bestemmelsen er teknologineutral og tager dermed højde for udviklingen i samfundet, herunder
  indførelsen af nye markedsføringsmetoder.65
  Begrebet ”salgsfremmende foranstaltning” er ikke defineret i markedsføringsloven eller forarbejderne
  hertil. Begrebet omfatter et hvert tiltag, der gør den erhvervsdrivendes varer eller
  tjenesteydelser mere tillokkende eller attraktive for forbrugerne. Begrebet omfatter tiltag ud
  over det sædvanlige, der typisk anvendes i et begrænset tidsrum og/eller under bestemte
  betingelser. Som eksempler på salgsfremmende foranstaltninger er i selve bestemmelsen
  nævnt tilgift, rabatmærker, rabat- og bonussystemer og præmiekonkurrencer. Herudover
  nævnes i forarbejderne66 lodtrækninger, gratis reklamegaver som fx vareprøver, kvantumsrabatter
  og andre rabatter. Begrebet omfatter også loyalitetsprogrammer og lignende.
  Typisk vil en salgsfremmende foranstaltning være knyttet til salget af en bestemt vare eller
  tjenesteydelse, men også tiltag, der blot generelt søger at fremme den erhvervsdrivendes
  omsætning, kan være en salgsfremmende foranstaltning. Det kan fx være udsagn som ”kom til
  åbent hus og deltag i lodtrækningen om et fjernsyn” eller ”efterårstilbud i storcenter – 25 pct.
  på alle varer på hylderne”.67
  __________________
  62
  Jf. lov nr. 621 af 15. juni 2011.
  63
  L 261 af 14. juni 2011 § 3.
  64
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  65
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  66
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  67
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  SIDE 217 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det følger af § 9, at tilbudsbetingelserne skal være klare, tydelige og let tilgængelige, og at der
  ikke må udlades væsentlige oplysninger.
  Tilbudsbetingelserne er de krav/betingelser, forbehold eller begrænsninger, som den erhvervsdrivende
  har fastsat, for at man kan få andel i tilbuddet. Hvilke specifikke oplysninger der skal
  gives, afhænger af den enkelte salgsfremmende foranstaltning og den konkrete markedsføring.
  68
  Tilbudsbetingelserne kan fx være krav om, at forbrugeren skal købe noget, selv skal betale
  visse omkostninger eller modydelser, fx leveringsomkostninger og porto samt andre omkostninger
  ved udnyttelse af tilbuddet, uanset hvem forbrugeren skal udrede omkostningerne til.69
  Tilbudsbetingelserne kan også være forbehold, som fx at mængden af tillægsydelser m.v. er
  begrænset, eller andre kvantitative begrænsninger, fx ”De første 100 kunder får en gratis
  cd”. 70
  Det kan også være tidsmæssige begrænsninger i tilbuddet, fx ”ugens tilbud” eller geografiske
  begrænsninger, fx at tilbuddet kun gælder visse dele af landet eller visse postnumre. Der kan
  også være tale om aldersmæssige begrænsninger.71
  Herudover fremgår det specifikt af bemærkningerne, hvilke tilbudsbetingelser der skal oplyses,
  når den salgsfremmende foranstaltning består i konkurrencer, rabatkuponer, tilgift/
  tillægsydelser og bonusordninger.
  Kravet om, at tilbudsbetingelserne skal være klare, indebærer, at de skal være korrekte, klart
  formulerede og relevante. Betingelserne må ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder
  eller fejlfortolkninger. Dette indebærer blandt andet, at de ikke bør indeholde
  unødig information, der kan være egnet til at skjule tilbudsbetingelserne. Kravet om, at tilbudsbetingelserne
  skal være klare, skærpes ved væsentlige begrænsninger i et tilbud, eller
  hvis det vedrører produkter med en svært forståelig prisstruktur og/eller abonnementsvilkår,
  fx teleprodukter eller bonusordninger. 72
  __________________
  68
  Lf 13 af 6. oktober 2005, specielle bemærkninger til § 9, samt Lf 160 af 2. marts 2011, almindelige bemærkninger, afsnit 3.2
  Lovforslagets indhold samt specielle bemærkninger til nr. 2.
  69
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  70
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  71
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  72
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  SIDE 218 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Kravet om, at tilbudsbetingelserne skal være tydelige indebærer, at forbehold m.v. skal markedsføres,
  så de fremstår med samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet. 73
  Kravet om, at tilbudsbetingelserne skal være let tilgængelige, indebærer, at forbrugeren umiddelbart
  og uden vanskeligheder skal kunne sætte sig ind i betingelserne inden købet. Tilgængelighedskravet
  betyder som udgangspunkt samtidigt og i samme medie, hvor markedsføringen
  finder sted.
  De nærmere krav, der stilles til tydelighed og tilgængelighed, varierer afhængigt af varens/
  tjenesteydelsen og den salgsfremmende foranstaltnings karakter, samt det medie der
  markedsføres i.
  Det fremgår af de gældende bemærkninger, at når der er tale om traditionel markedsføring,
  betyder kravet om tilgængelighed, at det som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkeligt, hvis
  man ved at læse en annonce i et dagblad, i en tilbudsavis eller et lignende trykt medie henvises
  til at søge nærmere oplysninger om tilbudsbetingelserne på en webside eller ved at rette telefonisk
  henvendelse til udbyderen. Tilbudsbetingelserne må derfor normalt fremgå af selve
  annoncen.74
  I flygtige medier, dvs. medier med en særlig gennemslagskraft og en yderst begrænset mulighed
  for modtageren til at studere reklamebudskabet endnu en gang (fx fjernsyn), kan tilgængelighedskravet
  opfyldes ved at henvise til et andet medie for yderligere oplysninger, hvis det
  ikke er muligt at gengive alle betingelser og forbehold. Tydelighedskravet medfører, at beskrivelsen
  skal være klar, loyal og afbalanceret, samt at fordele og ulemper/betingelser skal markedsføres
  med samme meddelelseseffekt.
  Ved elektronisk markedsføring og salg (fx på internettet eller et andet elektronisk medie) er
  kravet om let tilgængelighed opfyldt, selvom der henvises til at hente oplysningerne et andet
  sted, men dog via det samme medie. Fx kan tilbudsbetingelserne ved markedsføring på internettet
  findes via et link, såfremt det fremgår klart og tydeligt, at linket henviser til tilbudsbetingelserne,
  og man, ved et enkelt ”klik”, kan komme frem til dem. Omvendt vil tilgængelighedskravet
  typisk ikke kunne anses for opfyldt, hvis man skal igennem 3 – 4 skærmbilleder for
  at finde tilbudsbetingelserne.
  Ved markedsføring via et kommunikationsmedium med begrænset plads (fx sms) kan tilgængelighedskravet
  opfyldes ved, at forbrugeren henvises til en voicemail eller til at sende en sms til
  __________________
  73
  Lf 160 af 2. marts 2011, specielle bemærkninger til nr. 2.
  74
  Lf nr. 160 af 2. marts 2011.
  SIDE 219 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  et bestemt nummer for at få tilsendt betingelserne i en yderligere sms, via et link, pr. brev eller
  e-mail. Der skal dog være gjort opmærksom på, at de tilknyttede betingelser i deres helhed
  kan hentes via voicemail, sms m.v. Der skal være tale om frikald, eller at forbrugeren højst
  påføres almindelige standardtakster, og forbrugeren må ikke udsættes for urimelig ventetid.
  Markedsføringslovens § 9, stk. 2
  Markedsføringslovens § 9, stk. 2, er en implementering af punkt 5 i bilag 1 til direktivet om
  urimelig handelspraksis75. Bestemmelsen fastslår, at en erhvervsdrivende, der markedsfører
  slagtilbud, som skaber en større efterspørgsel, end den erhvervsdrivende kan efterkomme,
  skal tage et klart forbehold herom.
  Formålet med bestemmelsen er at sikre, at forbrugerne får bedre mulighed for at vurdere
  deres chancer for at få fat i et slagtilbud og dermed også et bedre grundlag for at beslutte, om
  det er værd at gå efter tilbuddet76.
  Den erhvervsdrivende kan fx tage forbehold ved at skrive ”så længe lager haves” eller ”begrænset
  mængde”.
  Da § 9, stk. 2, skal fortolkes i overensstemmelse med punkt 5 i bilag 1 til direktivet om urimelig
  handelspraksis77, behøver den erhvervsdrivende ikke at tage forbehold, hvis den erhvervsdrivende
  i stedet kan få en anden erhvervsdrivende til at levere den pågældende annoncerede
  vare, eller hvis den erhvervsdrivende kan levere en anden ”tilsvarende” vare.
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at Forbrugerombudsmanden fortolker
  disse to undtagelser snævert. Det er fx Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den erhvervsdrivende
  ikke kan henvise forbrugeren til selv at tage hen til en anden erhvervsdrivende
  for at købe varen. Det er ligeledes Forbrugerombudsmandens opfattelse, at for at en vare er
  tilsvarende, skal den være af samme eller bedre kvalitet.78
  __________________
  75
  Erhvervsudvalgets betænkning af 8. december 2005, specielle bemærkninger til nr. 2. samt Lf 2 af 4. oktober 2006, almindelige
  bemærkninger, afsnit 5 ”Direktivets indvirkning på dansk ret”.
  76
  Erhvervsudvalgets betænkning af 8. december 2005, specielle bemærkninger til nr. 2.
  77
  Lf 2 af 4. oktober 2006, almindelige bemærkninger, afsnit 5 ”Direktivets indvirkning på dansk ret”.
  78
  Forbrugerombudsmandens retningslinjer om prismarkedsføring pkt. 16.
  SIDE 220 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 9, stk. 2, blev indsat i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i 200579. Bestemmelsen
  er ikke ændret efterfølgende.
  Markedsføringslovens § 12a om købsopfordringer
  Markedsføringslovens § 12 a har følgende ordlyd:
  § 12 a. Ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne skal en erhvervsdrivende give følgende
  oplysninger, medmindre de allerede fremgår tydeligt af sammenhængen:
  1) Varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika,
  2) den erhvervsdrivendes adresse og navn,
  3) forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold
  afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen,
  4) den erhvervsdrivendes fremgangsmåde i forbindelse med klagesagsbehandling, i det omfang
  den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen,
  5) fortrydelsesret, afbestillingsret eller returret, hvis forbrugeren har en sådan ret, samt
  6) prisen inklusive afgifter.
  Stk. 2. Medfører varens eller tjenesteydelsens art, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på
  forhånd, angives den måde, hvorpå prisen beregnes. Hvor det er relevant, angives alle yderligere
  omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto eller, hvis disse oplysninger ikke med rimelighed
  kan beregnes på forhånd, oplysning om, at disse omkostninger kan forekomme.
  Stk. 3. Ved en opfordring til køb forstås en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika
  og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle
  kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.
  Markedsføringslovens § 12 a gennemfører bestemmelserne om oplysningspligt i forbindelse
  med købsopfordringer i direktivet om urimelig handelspraksis, jf. artikel 2, litra i, og artikel 7,
  stk. 4.
  __________________
  79
  Erhvervsudvalgets betænkning af 8. december 2005, forslag nr. 2.
  SIDE 221 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Markedsføringslovens § 12 a er en oplysningsregel, der sikrer, at nærmere angivne væsentlige
  informationer ikke udelades i forbindelse med købsopfordringer.
  En købsopfordring er i overensstemmelse med direktivets artikel 2, litra i, defineret som en
  kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og pris er angivet på en måde
  som er passende i forhold til det anvendte kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren
  sættes i stand til at foretage et køb.
  Markedsføringslovens § 12 a, stk. 1, finder anvendelse ved købsopfordringer rettet mod forbrugerne.
  Bestemmelsen oplister de oplysninger, den erhvervsdrivende skal give i forbindelse
  med en købsopfordring, såfremt de ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen.
  Efter stk. 1, nr. 1, skal den erhvervsdrivende oplyse om varens eller tjenesteydelsens væsentligste
  karakteristika.
  Varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika skal ifølge direktivets artikel 7, stk.
  4, litra a, oplyses i et omfang, der svarer til mediet eller produktet. Såfremt der foreligger en
  købsopfordring, vil oplysninger om varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika
  ofte allerede findes på grund af definitionen på en købsopfordring.
  Oplysningskravet har derimod selvstændig betydning i forbindelse med udstilling af en vare i
  fx et forretningslokale, hvor en umiddelbar besigtigelse af varen ikke giver forbrugeren oplysninger
  om varens væsentligste karakteristika, men hvor der dog er tilstrækkelige oplysninger
  til, at der foreligger en købsopfordring.
  Den erhvervsdrivende skal efter stk. 1, nr. 2, oplyse, om den erhvervsdrivendes adresse og
  navn.
  Det kan ifølge direktivets artikel 7, stk. 4, litra b, ske ved oplysning af eksempelvis firmanavn.
  Hvis den erhvervsdrivende handler på vegne af en anden erhvervsdrivende, skal navnet og
  adressen på den pågældende erhvervsdrivende oplyses.
  For landsdækkende forretninger, som er almindeligt kendt af forbrugerne, er det tilstrækkeligt
  at oplyse den erhvervsdrivendes navn, hvis adressen kan anses for at fremgå af sammenhængen.
  Ved købsopfordringer, der består i udstilling af en vare i et forretningslokale, vil oplysning om
  den erhvervsdrivendes adresse og navn fremgå af sammenhængen og skal derfor ikke oplyses
  separat i købsopfordringen.
  Efter stk. 1, nr. 3, skal den erhvervsdrivende oplyse om forhold vedrørende betaling, levering
  og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i
  branchen. Det er herved forudsat, at disse betingelser ikke strider mod markedsføringslovens
  regler om god skik.
  SIDE 222 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Efter stk. 1, nr. 4, skal den erhvervsdrivende oplyse om fremgangsmåde i forbindelse med
  klagesagsbehandling, i det omfang den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. Det er
  herved forudsat, at disse betingelser ikke strider mod markedsføringslovens regler om god
  skik.
  Der skal ifølge stk. 1, nr. 5, oplyses om fortrydelsesret, afbestillingsret eller returret, hvis forbrugeren
  har en sådan ret. Oplysningspligten omfatter både rettigheder, der følger af lovgivning,
  samt rettigheder givet forbrugeren ved aftale. Der skal kun gives oplysning om eksistensen
  af en sådan ret, men derimod ikke om indholdet af retten.
  Den erhvervsdrivende skal efter stk. 1, nr. 6 og stk. 2, oplyse om varens eller tjenesteydelsens
  pris inklusive afgifter. Hermed forstås, at den erhvervsdrivende skal oplyse om prisen inklusive
  moms og afgifter. Hvis prisen på grund af produktets art ikke med rimelighed kan udregnes
  på forhånd, skal den erhvervsdrivende angive den måde, hvorpå prisen beregnes. Det vil ikke
  være muligt at beregne prisen, hvis fx en tjenesteydelse kræver yderligere opmålinger, før
  prisen kan beregnes.
  Endvidere skal der oplyses om yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto,
  eller hvis disse oplysninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysning om, at
  disse omkostninger kan forekomme. Hvis omkostningerne til fragt afhænger af det samlede
  køb, vil det være en oplysning, som ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd. I dette
  tilfælde skal det oplyses, at der vil blive tillagt omkostninger til fragt.
  Bestemmelsen opstiller ikke formkrav. Det følger dog af lovbemærkningerne, at oplysningerne
  bør gives i umiddelbar tidsmæssig forbindelse med købsopfordringen for at sikre, at forbrugeren
  får alle oplysninger efter § 12 a.
  EU-Domstolen har i sagen C-122/10 (Konsumentombudsmannen mod Ving Sverige AB) udtalt,
  at det er tilstrækkeligt, at alene visse af et produkts vigtigste karakteristika angives, hvis
  den erhvervsdrivende i øvrigt henviser til sin internetside under forudsætning af, at der her
  findes væsentlige oplysninger om produktets vigtigste karakteristika, pris og øvrige forhold.
  Det afhænger af en konkret vurdering, under hensyntagen til købsopfordringens sammenhæng,
  det anvendte kommunikationsmiddel samt produktets art og karakteristika, om den
  blotte angivelse af visse af produktets vigtigste karakteristika gør det muligt for forbrugeren
  at træffe en informeret transaktionsbeslutning.
  Det følger videre af lovbemærkningerne, at købsopfordringer i form af reklamer skal indeholde
  alle de oplysninger, der fremgår af § 12 a, såfremt de ikke allerede fremgår tydeligt af
  sammenhængen. Købsopfordringer, der består i udstilling af en vare i forretninger, vil være i
  overensstemmelse med § 12 a, hvis oplysningerne om pris og varens vigtigste karakteristika
  fremgår af selve varen og skiltning på varen. Oplysninger, der ikke vedrører selve varen, fx
  vedrørende betaling og fortrydelsesret, kan derimod gives ved tydelig skiltning i forretningen.
  SIDE 223 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Markedsføringslovens § 12 a blev indsat i markedsføringsloven i 2006 med henblik på at gennemføre
  direktivet om urimelig handelspraksis’ bestemmelser om oplysningskrav i forbindelse
  med købsopfordringer i forbrugerforhold. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. december
  2007 og er ikke senere blevet ændret.
  Udvalgets overvejelser
  Opdeling af § 3 i flere bestemmelser
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at det giver en række håndhævelsesmæssige
  udfordringer, at den gældende markedsføringslovs § 3 både implementerer direktivet
  om urimelig handelspraksis artikel 6 (om vildledende handlinger), artikel 7 (om vildledende
  udeladelser) og artikel 8-9 (om aggressiv handelspraksis).
  Udvalget vurderer endvidere, at den nuværende implementering af direktivet medfører manglende
  klarhed, bl.a. ved at en række centrale begreber ikke genfindes i selve ordlyden af markedsføringslovens
  § 3, stk. 1-2.
  Indtil 2006 var § 3, stk. 1-2, i vidt omfang baseret på national retspraksis og et minimumsdirektiv
  om vildledende og sammenlignende reklame80. Med direktivet om urimelig handelspraksis
  er der imidlertid kommet et totalharmoniseret og detailreguleret regelsæt, der indeholder
  materielle kriterier og normerende definitioner af, hvornår der foreligger vildledende
  eller aggressiv markedsføring.
  Markedsføringslovens § 3, stk. 1-2, implementerer i dag både minimumsdirektivet om vildledende
  og sammenlignende reklame, der alene regulerer det indbyrdes forhold mellem erhvervsdrivende,
  og direktivet om urimelig handelspraksis, der alene retter sig til forholdet
  mellem erhvervsdrivende og forbrugere i det omfang, der er tale om beskyttelse af forbrugernes
  økonomiske interesser. Dette kan skabe usikkerhed om, hvad der gælder i de enkelte
  forhold.
  I den norske markedsføringslov har man valgt at udforme en særskilt bestemmelse om vildledende
  handlinger (artikel 6), en særskilt bestemmelse om vildledende udeladelser (artikel 7),
  en særskilt bestemmelse om aggressiv handelspraksis (artikel 8 og 9) og endelig en særskilt
  bestemmelse om vildledende forretningsmetoder, der alene gælder i forholdet mellem to
  erhvervsdrivende. De norske myndigheder har oplyst, at erfaringerne med denne opdeling er
  __________________
  80
  Tidligere direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55 (medtog sammenlignende reklame) og direktiv 2006/114).
  SIDE 224 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  positive81, og at den direktivnære implementering gør det væsentligt enklere at fortolke reglerne.
  Det skyldes, at man bl.a. undgår usikkerhed om, hvorvidt implementeringen af direktivet
  er korrekt, og at det gør håndhævelses- og fortolkningssamarbejdet mellem de europæiske
  forbrugermyndigheder lettere.
  Udvalget anbefaler på baggrund af ovenstående, at § 3, stk. 1-2, deles op i fire bestemmelser.
  En om vildledende handlinger, en om vildledende udeladelser, en om aggressiv handelspraksis,
  og en om vildledning mellem erhvervsdrivende. Der er med denne opsplitning ikke tiltænkt
  en ændring af den gældende retstilstand på området.
  Videreførelse af dansk retspraksis
  Udvalget har nedenfor gengivet en række eksempler på domme efter de gældende §§ 1 og 3,
  som i fremtiden vil være omfattet af den foreslåede § 5 om vildledende handling, § 6 om vildledende
  udeladelser og § 7 om aggressiv handelspraksis.
  Der vil dog ofte være et vist overlap mellem bestemmelserne. Fx vil den samme handelspraksis både
  kunne udgøre en vildledende handling og en vildledende udeladelse.
  Vildledende handlinger:
  U.1987.519H: Det var vildledende i en brochure at markedsføre en shoppingtur til Helsingborg
  i bus som turens hovedformål, da der på turen indgik en salgsdemonstration af en sådan
  varighed, at forretningerne i Helsingborg havde lukket, inden deltagerne nåede frem til Helsingborg.
  Dette var en vildledende handling og i strid med god markedsføringsskik, uanset der
  på brochurens bagside var givet oplysning om forretningslukningen.
  U.2015.2565H: Et selskab, der fremstillede isoleringsmateriale, havde overtrådt markedsføringslovens
  bestemmelser om god skik og vildledning, ved at bringe utilstrækkeligt dokumenterede
  påstande i markedsføringsmateriale om bl.a. materialets isoleringsevne, brandmodstand
  og genanvendelighed sammenlignet med et andet selskabs isoleringsmateriale.
  U.2014.3346H: En dansk udbyder af rådgivnings- og konsulentydelser handlede vildledende
  og illoyalt ved på virksomhedens hjemmeside at give indtryk af, at virksomheden fortsat hav-
  __________________
  81
  Udvalget har været i dialog med det norske Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, som har ressortansvar for den
  norske markedsføringslov, juridisk direktør i det norske Forbrugerombud, Frode Elton Haug samt professor dr.juris Tore Lunde
  fra Universitetet i Bergen.
  SIDE 225 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  de et samarbejde med en tilsvarende amerikansk udbyder, selvom samarbejdet var bragt til
  ophør
  U.2005.2162H: B havde lavet en anmeldelse af en cd-rom med forberedende teoriprøver, som
  A havde produceret til brug for køreskoler. B og A var konkurrenter, hvorfor B selv solgte en
  tilsvarende cd-rom med teoriprøver. Anmeldelsen indeholdt vildledende og urimeligt mangelfulde
  angivelser og angivelser der, på grund af deres form, var utilbørlige.
  Vildledende udeladelser:
  U.1994.645S: En hvidevarekæde annoncerede med "Køb og Rejs", der gav indtryk af, at forbrugeren
  ved køb af hårde hvidevarer fik et rejseværdibevis på 50 pct. af varens pris, dog
  højst 3.000 kr. En forbruger uden særlige forudsætninger ville ved læsning af annoncen ikke
  blive klar over den betingelse, at rejsen skulle ske med Sterling Airways og var undergivet en
  række væsentlige vilkår og begrænsninger. Dette stod først klart ved læsning af 23 regler i en
  pjece, der først blev udleveret i butikkerne.
  Aggressiv handelspraksis:
  U.1976.810S: En inkassovirksomhed anvendte på brevpapir m.v. slagord »Vi får pengene på
  den ene eller den anden måde«, og på firmavognen - som debitorerne kunne risikere at få
  besøg af - var bl.a. anført »Her kommer inkassovognen - er den på vej til Dem?«. Dette var i
  strid med god markedsføringsskik.
  Vildledende og utilbørlig handelspraksis mellem erhvervsdrivende:
  U.2008.1211H: I efteråret 2003 blev D opmærksom på, at håndværkere ved udlægning af
  flydegulve fra S angiveligt havde været generet af svien i øjnene, udtørring af slimhinder, lugt
  m.m. På denne baggrund sendte D i december 2003 et brev til to af S' erhvervskunder. I brevet
  anførte D, at »man havde ladet sig fortælle«, at generne skyldtes indholdet af formaldehyd, og
  påpegede, at formaldehyd var et overordentligt kræftfremkaldende stof. Højesteret fandt, at
  brevet var vildledende, samt utilbørligt på grund af den form, som brevet var udsendt i.
  Tilpasning af vildledningsforbuddene til direktivets ordlyd
  I dag er artikel 6-9 fra direktivet om urimelig handelspraksis implementeret i markedsføringslovens
  § 3, stk. 1-2, bortset fra dele af artikel 7, stk. 2, der er implementeret i markedsføringslovens
  § 4 og artikel 7, stk. 4, der er implementeret i markedsføringslovens § 12 a.
  SIDE 226 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udformningen af markedsføringslovens vildledningsbestemmelse har grundlæggende været
  uændret siden 1974-loven82. I forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig
  handelspraksis blev ordlyden af § 3, stk. 1-2, tilpasset i mindre omfang, bl.a. ved at indsætte
  mærkbarhedskriteriet i stk. 1.
  Bestemmelsen anvender imidlertid ikke direktivets tekst eller struktur i sin ordlyd. Direktivets
  fremgangsmåde og udtryk fremgår i stedet af bemærkningerne til § 3.
  For det første er det efter direktivets artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og 2, artikel 7, stk. 1, 2 og
  4, samt artikel 8 en betingelse, at den pågældende handelspraksis ”væsentligt forvrider eller
  kan forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd i forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren”.
  I den gældende danske markedsføringslov skal betingelsen være opfyldt i forhold til § 1, stk. 2,
  om god markedsføringsskik, § 3 om vildledning, § 4 om skjult reklame, § 9 om salgsfremmende
  foranstaltninger og § 12 a om opfordringer til køb. Betingelsen fremgår alene af lovteksten i
  § 1, stk. 2. I forhold til de øvrige bestemmelser fremgår betingelsen i dag alene af de almindelige
  bemærkninger samt de specielle bemærkninger til § 3, der stammer fra implementeringen
  af direktivet om urimelig handelspraksis i 2006.83
  For det andet er det efter direktivets artikel 7, stk. 3, en betingelse, at der, ved vurderingen af
  om oplysninger er blevet udeladt, skal tages hensyn til begrænsninger ved kommunikationsmediet.
  Det vil sige, om det medie, der anvendes, indebærer begrænsninger i rum eller tid, og
  om den erhvervsdrivende har gjort oplysningerne tilgængelige for forbrugerne på en anden
  måde.
  I den danske markedsføringslov skal der tages hensyn til begrænsninger ved kommunikationsmediet
  i forhold til § 3 om vildledning, § 4 om skjult reklame, § 9 om salgsfremmende foranstaltninger
  og § 12 a om opfordringer til køb. Betingelsen fremgår ikke af lovteksten. Betingelsen
  fremgår i dag alene af de almindelige bemærkninger samt de specielle bemærkninger
  til §§ 3 og 12 a, der stammer fra implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis i
  2006.84
  For det tredje er det efter direktivets artikel 5, stk. 3, en betingelse, at ” vurderingen af en
  handelspraksis, hvis den pågældende handelspraksis på en måde, som den erhvervsdrivende
  __________________
  82
  Lov nr. 297 af 14. juni 1974.
  83
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  84
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  SIDE 227 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  med rimelighed kan forventes at forudse, må formodes kun at forvride den økonomiske adfærd
  væsentligt hos en klart identificerbar gruppe af forbrugere, som er særligt sårbare over
  for den pågældende handelspraksis eller produktet, tager udgangspunkt i et gennemsnitligt
  medlem af denne gruppe.”
  I den danske markedsføringslov skal betingelsen være opfyldt i forhold til alle bestemmelser,
  som implementerer direktivet om urimelig handelspraksis. Det vil sige god skik efter § 1, stk.
  2, vildledning efter § 3, skjult reklame efter § 4, salgsfremmende foranstaltninger efter § 9 og
  opfordringer til køb efter § 12 a. Betingelsen fremgår ikke af lovteksten men alene af de almindelige
  bemærkninger, der stammer fra implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis
  i 2006.85
  I forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis blev det vurderet,
  at retstilstanden efter de nye regler i meget vidt omfang ville være den samme som efter
  de dagældende bestemmelser.86
  Der verserer i foråret 2016 fortsat en præjudiciel sag for EU-Domstolen (C-611/2014 (Anklagemyndigheden
  mod Canal Digital Danmark A/S)), som bl.a. handler om, hvorvidt markedsføringslovens
  § 3 er en korrekt implementering af direktivet om urimelig handelspraksis.
  Forbrugerombudsmanden har på vegne af anklagemyndigheden tiltalt en udbyder af tvprogrampakker
  for i forbindelse med selskabets markedsføring at have overtrådt markedsføringslovens
  § 3, stk. 1, under henvisning til, at selskabet ikke tilstrækkelig tydeligt oplyste, at
  abonnenter ud over den oplyste månedlige abonnementspris på 99 kr. eller 149 kr. tillige
  skulle betale en halvårlig ”kortservice” på 389 kr. Markedsføringen fandt sted i tv-reklamer, i
  bannerreklamer på internettet og på udbyderens hjemmeside.
  Under sagen har den erhvervsdrivende nedlagt påstand om frifindelse med den begrundelse,
  at markedsføringslovens § 3 og anklagemyndighedens fortolkning og anvendelse heraf er i
  strid med EU-retten, herunder artikel 7 i direktivet om urimelig handelspraksis om vildledende
  udeladelser. Den erhvervsdrivende har endvidere anført, at den danske implementering af
  direktivet er uklar, og at det bør afklares, hvilke krav der efter direktivet kan stilles til prisoplysninger
  ved købsopfordringer, og hvilke krav der kan stilles, når markedsføringen er sket i
  et medium, der indeholder begrænsninger i tid og rum.
  __________________
  85
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  86
  Lf 2 af 4. oktober 2006, side 19ff.
  SIDE 228 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Anklagemyndigheden har gjort gældende, at markedsføringslovens § 3 og fortolkningen og
  anvendelsen heraf ikke er i strid med direktivet om urimelig handelspraksis, og at implementeringen
  af direktivet ikke er uklar. Retten har på den baggrund forelagt EU-Domstolen syv
  præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af direktivet om urimelig handelspraksis. Sagen er
  fortsat verserende.
  Udvalget har på den baggrund drøftet, om ordlyden af § 3 i højere grad skal tilpasses direktivets
  ordlyd.
  I dansk retstradition udgør forarbejderne et væsentligt fortolkningsbidrag til forståelsen af en
  given lovtekst, hvilket taler for, at det er tilstrækkeligt, at direktivets kriterier fremgår af forarbejderne.
  Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at hvis et direktiv indeholder klare rettigheder og
  pligter for borgerne og virksomhederne, bør rettighederne og pligterne fremgå udtrykkeligt af
  selve lovteksten og ikke blot være omtalt i lovforslagets bemærkninger.87
  Det er udvalgets vurdering, at de rettigheder og pligter som fremgår af artikel 6 – 9, herunder
  de tre kriterier, som er nævnt ovenfor, vil blive mere synlige, hvis de fremgår direkte af lovens
  ordlyd. Det vil samtidig give et bedre overblik over, hvilke kriterier der skal anvendes, og
  derved gøre det lettere for virksomheder og forbrugere at kende deres rettigheder og pligter
  og for Forbrugerombudsmanden at håndhæve reglerne. På baggrund heraf er det udvalgets
  vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis kriterierne fremgår af selve lovteksten.
  Udvalget har ved vurderingen heraf også lagt vægt på de norske erfaringer,88 der med en forholdsvis
  tekstnær implementering af direktivet viser, at den direktivnære implementering på
  sigt gør det væsentligt enklere at fortolke reglerne, bl.a. fordi man undgår diskussioner om,
  hvorvidt implementeringen af direktivet er korrekt, og fordi det gør håndhævelses- og fortolkningssamarbejdet
  mellem de europæiske forbrugermyndigheder lettere. Man har ikke
  kunnet pege på negative konsekvenser ved den direktivnære implementering, bl.a. fordi eventuelle
  fortolkningsvanskeligheder i starten kan afhjælpes via vejledninger.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at ordlyden af de nye vildledningsbestemmelser bliver
  mere direktivnær.
  __________________
  87
  Sag C-143/83 (Kommissionen mod Danmark), præmis 10.
  88
  Udvalget har været i dialog med det norske Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, som har ressortansvar for den
  norske markedsføringslov, juridisk direktør i det norske Forbrugerombud, Frode Elton Haug samt professor dr.juris Tore Lunde
  fra Universitetet i Bergen.
  SIDE 229 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Væsentlig forvridning af den økonomiske adfærd
  Efter direktivet om urimelig handelspraksis artikel 6, 7 og 8 er det en betingelse, at den pågældende
  handelspraksis ”foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige
  denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han eller hun ellers ikke ville have truffet”.
  Efter direktivet om urimelig handelspraksis artikel 5, stk. 2, litra b, er det en betingelse, at den
  pågældende handelspraksis ”væsentligt forvrider eller kan forventes væsentligt at forvride den
  økonomiske adfærd i forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren”. I artikel 2, litra e, defineres
  ”væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd”, som ”anvendelse af en handelspraksis,
  som mærkbart indskrænker forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning,
  hvorved forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning, som han eller hun ellers ikke ville have
  truffet”.
  Det, der skal vurderes efter såvel artikel 5 som artikel 6-8, er således det samme, nemlig om
  forbrugeren træffer eller kan forventes at træffe en transaktionsbeslutning, som vedkommende
  ellers ikke ville have truffet.
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at der ikke er materiel forskel på de forskellige
  ordlyde af hhv. artikel 5 og artikel 6-8, og at vurderingen af, om en markedsføringspraksis kan
  påvirke forbrugernes økonomiske adfærd, vil være den samme efter hhv. atikel 5 og artikel 6-
  8.
  Det skal bemærkes, at man i forbindelse med implementeringen af direktivet om urimelig
  handelspraksis i markedsføringsloven i 200689 antog, at direktivets krav om ”væsentligt forvride”
  må forstås således, at der skal være tale om en påvirkning, der i givet fald vil kunne
  manifestere sig i praksis og er mærkbar, snarere end der er tale om en egentlig kvalificering
  af, hvor stor denne påvirkning kan være. Ifølge forarbejderne til lovforslaget underbygges
  dette yderligere af, at der i den engelske oversættelse er anvendt udtrykket ”materially
  distorts” og i den franske tekst udtrykket ”almére de maniére de substantielle”. Det fremgår
  videre af forarbejderne, at da ordet ”væsentlig” på dansk indikerer en høj grad af påvirkning,
  og i dansk lovgivning sædvanligvis anvendes som en betydelig kvalificering, er ordet, ”væsentlig”
  i lovteksten erstattet med ordet ”mærkbart”.
  __________________
  89
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  SIDE 230 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Et flertal i udvalget finder, at det faktum, at den gældende ordlyd i § 3, stk. 1, anvender ordet
  mærkbart i stedet for væsentligt, kan give anledning til fortolkningstvivl, særligt hvorvidt
  ordet ”mærkbart” svarer til direktivets intention.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren
  Sandfeld Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet,
  Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet,
  Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, DI, Finansrådet og Danske Medier anbefaler på
  den baggrund, at kriteriet formuleres som: ”væsentligt forvride den økonomiske adfærd i
  forhold til produktet hos gennemsnitsforbrugeren”, samt at der i definitionsbestemmelsen indsættes
  direktivets definition på ”væsentlig forvridning af forbrugerens økonomiske adfærd”.
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerombudsmanden anbefaler, at
  den nuværende formulering i § 3, stk. 1, ”egnet til mærkbart at forvride” fastholdes.
  Disse medlemmer bemærker, at ordet ”væsentligt” alene stammer fra en dansk oversættelse
  af direktivet, som efter disse medlemmers opfattelse er uheldig og misvisende, da det hverken
  stemmer overens med direktivets intention eller ordlyd på originalsproget.
  Det er disse medlemmers opfattelse, at det således ikke ifølge direktivet er en forudsætning
  for at overtræde forbud mod urimelig handelspraksis, at forbrugerens transaktionsbeslutning
  påvirkes ”væsentligt”, forstået som en kvalificering af påvirkningens omfang. Det er alene
  tilstrækkeligt, at den pågældende handelspraksis kan forventes at påvirke en forbrugers
  transaktionsbeslutning. Således anvendes også i den franske version af artikel 5, stk. 2 (b)
  udtrykket ”altére de maniére de substantielle”, og eksempelvis i den engelske oversættelse
  ”materially distorts”.
  I relation til vildledende handlinger og undladelser bemærker mindretallet i øvrigt, at hverken
  direktivets artikel 6, eller artikel 7 i sig selv indeholder øvrige kriterier, end at forbrugeren
  skal kunne forventes at blive vildledt (artikel 6, stk. 1), eller kunne forventes at blive foranlediget
  til at træffe en transaktionsbeslutning (artikel 7, litra 1).
  Samlet set er det således mindretallets opfattelse, at det vil være uhensigtsmæssigt og unødigt
  besværligt for de, som skal anvende loven, hvis ordet ”væsentligt” benyttes i de enkelte lovbestemmelser.
  For at vide, hvad der er tilladt, vil det i givet fald ikke være tilstrækkeligt at forholde
  sig til ordlyden af eksempelvis vildledningsbestemmelserne, men nødvendigt herefter at
  slå op i det generelle kriterium i den foreslåede § 4, stk. 2, for dernæst at være opmærksom på
  den foreslåede definitionsbestemmelse i § 2, stk. 1, nr. 6, hvor det vil fremgå, at ”væsentligt”
  ikke betyder ”væsentligt” i ordets almindelige betydning. Ej heller samstemmende med betydningen,
  når kriteriet anvendes i dansk lovgivning i øvrigt. I øvrige formueretlige love, som
  markedsføringsloven netop i høj grad relaterer sig til, betyder ”væsentligt” således en kvalificering
  af forholdets omfang/betydning, eksempelvis som forudsætning for en ophævelse af en
  obligationsretlig kontrakt. En sådan ”begrebsforvirring” og uklarhed, herunder med behov for
  SIDE 231 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  en række krydshenvisninger i selve loven på dette punkt, er efter mindretallets opfattelse
  uhensigtsmæssig og i alle tilfælde helt unødvendig at skabe.
  Inkorporering af bestemmelse om skjult reklame i forbuddet mod vildledende udeladelser
  Den gældende markedsføringslovs § 4 indeholder et særskilt forbud mod skjult reklame.
  Ifølge direktivet om urimelig handelspraksis er det en vildledende udeladelse, hvis en erhvervsdrivende
  ”undlader at angive den kommercielle hensigt med en handelspraksis, hvis
  den ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen”, jf. artikel 7, stk. 2. Forbuddet mod
  skjult reklame i direktivet er således en del af vildledningsbestemmelsen.
  Udvalget har derfor overvejet, om der fortsat bør være en særskilt bestemmelse om skjult
  reklame i markedsføringsloven, eller om skjult reklame også i den danske lov bør omfattes af
  vildledningsbestemmelsen.
  I forbindelse med den nuværende implementering af direktivet om urimelig handelspraksis
  besluttede lovgiver at bevare den eksisterende § 4 om skjult reklame som en selvstændig
  bestemmelse i markedsføringsloven og angive i lovbemærkningerne, at bestemmelsen skal
  fortolkes i overensstemmelse med direktivet om urimelig handelspraksis.90
  Det er udvalgets vurdering, at det vil skabe mere klarhed om, at forbuddet mod skjult reklame
  skal fortolkes i overensstemmelse med bestemmelsen om vildledende udeladelser, hvis bestemmelsen
  bliver en del af denne bestemmelse. Udvalget har i forbindelse med denne overvejelse
  lagt vægt på, at forbuddet mod skjult reklame er en del af bestemmelsen om vildledende
  udeladelser i direktivet om urimelig handelspraksis, jf. direktivets artikel 7, stk. 2.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at forbuddet mod skjult reklame bliver en del af bestemmelsen
  om vildledende udeladelser.
  Alle former for skjult handelspraksis omfattes af samme bestemmelse
  Den gældende markedsføringslovens § 4 omfatter efter sin ordlyd kun ”reklame”.
  Ifølge direktivet er det en vildledende udeladelse, hvis en erhvervsdrivende ”undlader at angive
  den kommercielle hensigt med en handelspraksis, hvis den ikke allerede fremgår tydeligt af
  sammenhængen”, jf. artikel 7, stk. 2.
  __________________
  90
  Lf 2 af 4. oktober 2006.
  SIDE 232 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Begrebet handelspraksis omfatter ”en handling, udeladelse, adfærd eller fremstilling, kommerciel
  kommunikation, herunder reklame og markedsføring foretaget af en erhvervsdrivende med
  direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne”. Artikel 7, stk.
  2, medfører således både en pligt for erhvervsdrivende til at angive den kommercielle hensigt
  med en given ”reklame”, men også til at angive den kommercielle hensigt med andre ”handlinger,
  udeladelser, anden adfærd, fremstillinger, kommerciel kommunikation og markedsføring”.
  Den gældende § 4 implementerer kun den del af artikel 7, stk. 2, der vedrører reklame, mens
  den øvrige del er implementeret i markedsføringslovens vildledningsbestemmelse i § 3.
  Som det er i dag, er skjult reklame forbudt og strafbelagt efter § 4, mens skjult markedsføring
  og anden skjult handelspraksis er forbudt og strafbelagt efter vildledningsbestemmelsen i § 3.
  Både vurderingen af skjult reklame efter § 4 og skjult handelspraksis efter § 3 skal imidlertid
  foretages i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 2. Det er således den samme
  vurdering, der skal foretages, uanset om et forhold udgør reklame eller en anden handelspraksis,
  herunder markedsføring, men efter gældende dansk ret er det nødvendigt at sondre
  mellem reklame og markedsføring af hensyn til, hvilken bestemmelse et forhold skal henføres
  under.
  Det er efter udvalgets vurdering ikke altid let at sondre mellem, om noget er reklame eller
  markedsføring.
  På den baggrund anbefaler udvalget, at alle former for skjult handelspraksis omfattes af samme
  bestemmelse
  Markedsføring på online platforme m.v.
  I de traditionelle medier, herunder blade og aviser, opfyldes reklameidentifikationskravet
  typisk ved at indhold, som reelt er reklame for produkter, fx tydeligt markeres med ”reklame”,
  ”annonce” eller ”sponsoreret”.
  Ved markedsføring på visse online platforme, fx en blog, kan det være sværere for forbrugerne
  at gennemskue, hvornår der er tale om personlige holdninger, og hvornår der er tale om
  kommercielle budskaber.
  I de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier er
  identifikationskravet formuleret således: ”Hvis markedsføring vises på et sted, der ikke er forbeholdt
  markedsføringsbudskaber, stilles der større krav til tydeliggørelsen af, at der er tale om
  markedsføring”.
  Udvalget har på den baggrund overvejet, hvad der skal til, for at markedsføring på online platforme
  er tilstrækkeligt identificeret. Udvalget er enigt i, at direktivets formulering om, at den
  kommercielle hensigt skal ”fremgå tydeligt af sammenhængen”, er et godt udgangspunkt.
  SIDE 233 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den kommercielle effekt fremgår tilstrækkelig
  tydeligt af sammenhængen, når der er tale om reklame, der er målrettet voksne, hvis fx et
  opslag er udformet som en reklame. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan det også
  være, hvor der i opslaget tydeligt er angivet ”reklame” eller ”sponsor” sammen med ”firmanavn”.
  Kravene til ordvalg og tydelighed skærpes efter Forbrugerombudsmandens opfattelse,
  hvis der er tale om reklame i indlæg rettet mod børn og unge. Det er endvidere Forbrugerombudsmandens
  opfattelse, at det i disse tilfælde kan være tilstrækkeligt, hvis det tydeligt er
  markeret med ”reklame” eller ”dette indlæg er betalt af X”.
  Det er udvalgets vurdering, at der er i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret helhedsvurdering.
  Aftalekrav i forhold til skjult handelspraksis
  Det følger af forarbejderne til den gældende § 4, at reklame, der består i, at personer eksponerer
  et bestemt produkt, forudsætter, at der foreligger en aftale mellem den erhvervsdrivende,
  hvis produkt der reklameres for, og den person, som står for eksponeringen. Det kunne fx
  være på en blog. Endvidere fremgår det, at det forhold, at en erhvervsdrivende giver en gave
  eller stiller en vare til rådighed for andre, uden at modtageren forpligtes til at bruge produktet
  på en bestemt måde, ikke kan betegnes som reklame i § 4’s forstand.91
  Udvalget er enigt om, at direktivets formulering vedrørende ”kommerciel hensigt” ikke kræver,
  at der foreligger en aftale mellem fx en erhvervsdrivende og en blogger, før der kan være
  tale om kommerciel hensigt. Det danske krav, om at der skal foreligge en bagvedliggende aftale
  mellem en blogger og en erhvervsdrivende, er derfor efter udvalgets vurdering for vidtgående.
  Udvalget er enigt om, at i de tilfælde, hvor der foreligger en aftale, vil der være en kommerciel
  hensigt. Udvalget anbefaler, at det præciseres i bemærkningerne, at der i alle andre tilfælde
  skal foretages en konkret vurdering.
  Inkorporering af den gældende markedsføringslovs § 9 om salgsfremmende foranstaltninger i
  vildledningsbestemmelserne
  Den gældende markedsføringslovs § 9, stk. 1, indeholder en specifik regel om salgsfremmende
  foranstaltninger, hvorefter der ikke må udelades væsentlige oplysninger om salgsfremmende
  foranstaltninger.
  __________________
  91
  Lf 13 af 6. oktober 2005.
  SIDE 234 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Ifølge direktivet om urimelig handelspraksis artikel 7, stk. 1, er det en vildledende udeladelse,
  hvis en erhvervsdrivende ”udelader væsentlige oplysninger”. Udeladelse af væsentlige oplysninger
  om salgsfremmende foranstaltninger er således omfattet af direktivets vildledningsbestemmelse.
  Udvalget har på den baggrund overvejet, om der fortsat bør være en særskilt bestemmelse om
  salgsfremmende foranstaltninger i markedsføringsloven, eller om salgsfremmende foranstaltninger
  også i den danske lov bør være en del af bestemmelsen om vildledende udeladelser.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren
  Sandfeld Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet,
  Forbrugerombudsmanden, Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske
  Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Kreativitet &
  Kommunikation, DI, Finansrådet og Danske Medier mener, at bestemmelsen bør ophæves.
  Flertallet lægger vægt på, at man på EU-plan har valgt, at salgsfremmende foranstaltninger
  skal være en del af vildledningsbestemmelsen. De henviser også til, at det er Forbrugerombudsmandens
  opfattelse, at det er en forudsætning, for at der foreligger en overtrædelse af
  den gældende lovs § 9, stk. 1, at forholdet samtidig udgør en overtrædelse af den gældende
  lovs § 3. Såfremt bestemmelsen ophæves, vil de tilfælde, der i dag er omfattet af bestemmelsen,
  fremover blive fanget af bestemmelsen om vildledende udeladelser, som ligeledes er
  strafsanktioneret. Bestemmelsens indhold er således fuldt ud dækket, og der er med ophævelsen
  af bestemmelsen ikke tilsigtet en ændring af den gældende retstilstand.
  I de gældende bemærkninger til § 9 om salgsfremmende foranstaltninger er det beskrevet,
  hvorledes salgsfremmende foranstaltninger som fx rabatkuponer bør markedsføres.
  Flertallet anbefaler, at der i bemærkningerne til den foreslåede § 6 om vildledende udeladelser
  fortsat indgår en beskrivelse af, hvorledes salgsfremmende foranstaltninger i form af fx
  rabatkuponer bør markedsføres.
  Flertallet anbefaler samtidigt, at der i bemærkningerne tilføjes et kort afsnit om markedsføring
  i form af loyalitetsprogrammer.
  Udvalget bemærker i den forbindelse, at bl.a. reglerne i persondataloven også finder anvendelse
  på sådanne loyalitetsprogrammer.
  Det er Kreativitet & Kommunikation og Danske Mediers opfattelse, at omfanget af informationer
  (kaldet ”pligttekster”), der fx skal gives ved salgsfremmende foranstaltninger kan være
  omfattende og ganske pladskrævende, og derfor ikke altid er velegnet til at blive præsenteret
  samtidig og i samme medie som selve markedsføringen.
  Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier er i den forbindelse enige i, at de krav, der
  stilles til tydelighed og tilgængelighed varierer afhængigt af produktet og den salgsfremmende
  foranstaltnings karakter samt det medie, det markedsføres i. Er det et medie med såkaldt
  SIDE 235 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  begrænset plads kan tilgængelighedskravet efter omstændighederne opfyldes ved at henvise
  til et andet medie for yderligere informationer. Organisationerne finder det dog uhensigtsmæssigt
  og ude af trit med de markedsføringsretlige oplysningskrav, at trykte medier ikke
  umiddelbart anses som medier, der kan have begrænset plads til at formidle pligtoplysningerne
  og derved ikke har det samme råderum til at gøre nogle af oplysningerne tilgængelige for
  forbrugerne på anden vis.
  Denne skævvridning af de krav, som de enkelte medietyper skal efterleve, kan være konkurrenceforvridende,
  idet fx de trykte medier derved bliver mindre attraktive som annonceringsplatforme,
  når samtlige pligtoplysninger såvel i relation til salgsfremmende foranstaltninger
  som i medfør af anden særlovgivning, skal vises i én og samme printannonce. Det indebærer
  en risiko for, at vigtige oplysninger drukner i mængden af information samtidig med, at reklamens
  kommercielle budskab fortrænges.
  Ved fortolkning af tilgængelighedskravet er der behov for, at man i højere grad inddrager den
  praktiske og reelle problemstilling, som omfanget af pligttekst udgør, ikke blot for annoncørerne
  og de forskellige medietyper, men også for forbrugerne, der kan have svært ved at forholde
  sig til mange pligtoplysninger på én gang. Ved vurderingen af, hvilke visningsmuligheder,
  der kan lette udfordringerne med de mange pligtoplysninger, bør den teknologiske udvikling
  og de nye elektroniske devices og deraf følgende nye visningsmuligheder inddrages i
  større omfang. Det bør fx tillægges en betydning, at der er sket en markant stigning i antallet
  af personer med smartphones, som dermed har fået en hurtig og væsentlig lettere adgang til
  informationer.
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk mener dog, at bestemmelsen bør bevares. En
  særskilt bestemmelse om ”salgsfremmende foranstaltninger” er efter dette medlems opfattelse
  væsentlig for at præcisere, hvilke krav der stilles til denne type handelspraksis.
  Således vil det, særligt i en tid hvor eksempelvis konkurrencer er ganske udbredte på nettet,
  herunder på sociale medier m.v., være ganske uhensigtsmæssigt at fjerne bestemmelsen, for i
  stedet at lade sådanne forhold alene være omfattet af generelle vildledningsbestemmelser.
  Forbrugerrådet Tænk bemærker i den forbindelse, at bestemmelsen ikke stiller yderligere
  krav end, hvad der allerede følger af direktiver, men bl.a. har det væsentlige formål, at den er
  med til at skabe klarhed i loven om, hvad erhvervsdrivende skal være opmærksomme på i
  forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger. Hertil kommer det relevante historiske
  aspekt, at bestemmelsen netop blev fremhævet som en afgørende bestemmelse for at dække
  den fremtidige regulering af bl.a. rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i forbindelse
  med ophævelsen af de danske forbud herom i 2011.
  En ophævelse af en selvstændig bestemmelse om salgsfremmende foranstaltninger er med
  andre ord såvel unødvendig som uhensigtsmæssig og vil efter dette medlems opfattelse i øvrigt
  fjerne den fornuftige og pædagogiske klarhed, som i dag følger direkte af lovteksten, og
  SIDE 236 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  som ud over at udgøre et væsentligt forbrugerhensyn, bl.a. er med til at gøre det let for erhvervsdrivende
  at kende til kriterierne for påtænkte markedsføringstiltag.
  Udvalget anbefaler i den forbindelse, at kravet i bemærkningerne om at forbehold m.v. skal
  markedsføres, så de fremstår med samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet, udgår. Baggrunden
  herfor er, at der efter direktivet om urimelig handelspraksis skal foretages en konkret
  helhedsvurdering.
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at Forbrugerombudsmanden i sin
  håndhævelse af den gældende § 9 altid foretager en konkret helhedsvurdering. Hvorvidt der
  er tale om samme meddelelseseffekt kan fortsat indgå i denne vurdering.
  Ophævelse af § 9, stk. 2, om tilbud i begrænset antal grundet dobbeltregulering
  Efter den gældende lovs § 9, stk. 2, skal en erhvervsdrivende, der markedsfører tilbud, som
  skaber en større efterspørgsel, end den erhvervsdrivende kan efterkomme, tage et klart forbehold
  herom i markedsføringen.
  Stk. 2 blev indsat i markedsføringsloven, før man implementerede direktivet om urimelig
  handelspraksis. Det følger af forarbejderne, at stk. 2, ”tager højde for direktivet om urimelig
  handelspraksis, som indeholder en tilsvarende regulering af slagtilbud (bait advertising) i direktivets
  bilag 1, nr. 5”92. I forbindelse med implementeringen af direktivet fremgår følgende af
  forarbejderne: ”Bestemmelsens stk. 2 om slagtilbud svarer til nr. 5 i direktivets bilag I, og vil
  ligeledes blive videreført uændret”93. Markedsføringslovens § 9, stk. 2, skal derfor fortolkes i
  overensstemmelse med direktivets bilag 1, nr. 5.
  Bilag I er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1084 om urimelig markedsføring i
  forbrugerforhold af 14. september 2007. Det følger heraf, at det under alle omstændigheder er
  en urimelig handelspraksis, hvis ”den erhvervsdrivende opfordrer til at købe produkter til en
  bestemt pris uden at gøre opmærksom på, at der kan være rimelige grunde til at antage, at han
  ikke vil være i stand til at levere eller få en anden erhvervsdrivende til at levere de pågældende
  eller tilsvarende produkter til den pågældende pris inden for en periode og i en mængde, som er
  rimelig i forhold til produktet, omfanget af den reklame, der er gjort for produktet, og den opgivne
  pris (bait advertising)” jf. bilaget til bekendtgørelsen nr. 594.
  __________________
  92
  Erhvervsudvalgets betænkning af 8. december 2005, specielle bemærkninger til nr. 2.
  93
  Lf. 2 af 4. oktober 2006, almindelige bemærkninger, afsnit 5 ”Direktivets indvirkning på dansk ret”.
  94
  Bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold, der er udstedt med hjemmel i
  markedsføringslovens § 3, stk. 4 og § 30, stk. 5.
  SIDE 237 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalget har derfor overvejet, om § 9, stk. 2, bør ophæves.
  Det er udvalgets vurdering, at slagtilbud i dag er dobbeltreguleret. Det er derfor også udvalgets
  vurdering, at en ophævelse af § 9, stk. 2, ikke vil have nogen retlige konsekvenser, idet § 9,
  stk. 2, skal fortolkes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om urimelig markedsføring i
  forbrugerforhold nr. 5.
  Det er endvidere udvalgets vurdering, at det er § 9, stk. 2 – og ikke nr. 5 i bekendtgørelsen –
  der bør ophæves. Udvalget har lagt vægt på, at de øvrige bestemmelser fra sortlisten ikke er
  indsat direkte i loven. Begrundelsen herfor er, at sortlistens omfang og detaljeringsgrad ikke
  gør den egnet til lovtekst, ligesom hensynet til at bevare listen samlet også vejer tungt. Udvalget
  har anbefalet, at bilaget tilføjes som bilag til loven jf. udvalgets overvejelser vedr. § 8.
  Udvalget anbefaler derfor, at § 9, stk. 2, ophæves.
  Placering af § 12 a
  Markedsføringslovens § 12 a implementerer artikel 7, stk. 4, i direktivet om urimelig handelspraksis,
  mens de øvrige bestemmelser i direktivets artikel 7 er implementeret i bestemmelsen
  om vildledning.
  Forbrugerombudsmanden har overfor udvalget oplyst, at det er Forbrugerombudsmandens
  opfattelse, at elementerne fra direktivets artikel 7, stk. 1-3, i praksis inddrages i håndhævelsen
  af markedsføringslovens § 12 a. Ved vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af
  markedsføringslovens § 12 a, er det således de samme kriterier, der skal inddrages, som ved
  vildledningsbestemmelsen, dvs., hvorvidt det anvendte medie indeholder begrænsninger i
  rum eller tid, jf. artikel 7, stk. 3, samt om en manglende angivelse af oplysningerne i § 12 a
  konkret har været egnet til at påvirke gennemsnitsforbrugerens transaktionsbeslutning, jf.
  artikel 7, stk. 1.
  Der er således sammenhæng mellem markedsføringslovens § 3, som implementerer artikel 7,
  stk. 1-3, og markedsføringslovens § 12 a, som implementerer artikel 7, stk. 4.
  Det er udvalgets vurdering, at denne sammenhæng ikke kommer klart til udtryk med den
  nuværende placering i to separate bestemmelser i markedsføringsloven. Udvalget finder, at
  det er uhensigtsmæssigt, at direktivets artikel 7, stk. 4, er implementeret i en selvstændig
  bestemmelse uden direkte sammenhæng med forbuddet mod vildledende udeladelser.
  Udvalget anbefaler, at § 12 a indarbejdes i den foreslåede bestemmelse om vildledende udeladelser.
  Direktivets ordlyd i en dansk kontekst
  Ordlyden af direktivets bestemmelser er meget lange og tunge. Hvor det er muligt uden at
  ændre betydningen, anbefaler udvalget derfor, at direktivets ordlyd forenkles, så det bliver
  SIDE 238 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  lettere at læse og passer bedre i en dansk kontekst. Udvalget har i den danske lovtekst foretaget
  følgende modificeringer af direktivets ordlyd:
  Direktivteksten i artikel 5, stk. 3, lyder ”en handelspraksis, der på en måde, som den erhvervsdrivende
  med rimelighed kan forventes at forudse, må formodes kun at…”. Det er udvalgets
  vurdering, at formuleringen ”en handelspraksis som den erhvervsdrivende med rimelighed
  må formode kun forvrider…” er fuldt dækkende og bedre i en dansk kontekst. Udvalget anbefaler
  på den baggrund, at formuleringen ”en handelspraksis som den erhvervsdrivende med
  rimelighed må formode kun forvrider…” anvendes i § 5, stk. 6, om vildledende handlinger, § 6
  stk. 6, om vildledende udeladelser og købsopfordringer samt § 8, stk. 4 om aggressiv handelspraksis.
  Direktivets artikel 7, stk. 3, lyder ”Når det medie, der anvendes til at formidle denne handelspraksis,
  indebærer begrænsninger i rum eller tid…”. Udvalget er blevet opmærksomt på, at
  forbrugeraftalelovens § 11, stk. 2, anvender formuleringen: ”anvendelsen af en fjernkommunikationsteknik,
  som kun giver begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne”. Det er
  udvalgets vurdering, at ordet ”plads” er bedre i en dansk kontekst. Forbrugeraftalelovens § 11,
  stk. 2, er en ordret implementering af forbrugerrettighedsdirektivets artikel 8, stk. 4. Den
  engelske version af forbrugerrettighedsdirektivets artikel 8, stk. 4, er formuleret som:” If the
  contract is concluded through a means of distance communication which allows limited space
  or time…” Den engelske version af direktivet om urimelig handelspraksis artikel 7, stk. 3,
  lyder: ”Where the medium used to communicate the commercial practice imposes limitations
  of space or time…” Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at ordet ”rum” ikke skal fortolkes
  til at indeholde andet og mere end ordet ”plads”. Udvalget anbefaler på den baggrund,
  at formuleringen ” om den erhvervsdrivende anvender et medie, som kun giver begrænset
  plads eller tid til at formidle oplysningerne,” anvendes i § 6, stk. 3-6, om vildledende udeladelser
  og købsopfordringer.
  Enkelte steder adskiller ordlyden af den danske direktivtekst sig fra de øvrige sprogversioner,
  herunder den engelske direktivtekst, som var den sprogversion landene oprindeligt forhandlede
  sig frem til. Hvor det er tilfældet, anbefaler udvalget, at ordvalget i den nye markedsføringslov
  lægger sig op ad de øvrige sprogversioner. Udvalget har i den danske lovtekst foretaget
  følgende ændringer:
  Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b lyder ”de væsentligste egenskaber ved produktet, såsom det
  omfang i hvilket det står til rådighed”. I den engelske direktivtekst, bruges ordet ”availability”. I
  Dommen C-435/11 (CHS Tour Services GmbH mod Team4 Travel GmbH) er availability i den
  danske udgave oversat med ordet ”tilgængeligheden af et produkt”. Det er udvalgets vurdering,
  at formuleringen ”tilgængelig” er bedre i en dansk kontekst. Udvalget anbefaler på den
  baggrund, at der i forarbejderne til § 5, stk. 2, nr. 2, skrives ”ved produktets væsentligste egenskaber
  forstås bl.a. det omfang et produkt er tilgængeligt i”.
  Direktivets artikel 6, stk. 1, litra c, lyder ”omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser,
  begrundelsen for den pågældende handelspraksis og arten af salgsprocessen”. Det er udvalgets
  SIDE 239 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  vurdering, at det ikke er klart, hvad der menes med formuleringen ”arten af salgsprocessen”. I
  den engelske version bruges formuleringen ”the nature of the sales proces”, den tyske bruger ”
  die Art des Vertriebsverfahrens”, den franske ” la nature du processus de vente” og den svenske
  ”typen av säljförfarande”. Udvalget anbefaler på den baggrund, at man i stedet for formuleringen
  ”arten af salgsprocessen” bruger formuleringen ”karakteren af den anvendte salgsproces”.
  Direktivets artikel 6, stk. 2, litra a, omfatter efter sin ordlyd både ”forveksling med et produkt,
  og forveksling med et varemærke en handelsbetegnelse eller andre kendetegn som tilhører en
  konkurrent”. Det er udvalgets vurdering, at begrebet ”forretningskendetegn” kan dække over
  ”handelsbetegnelse eller andre kendetegn”. Udvalget anbefaler på den baggrund, at § 5, stk. 3,
  om vildledende handlinger formuleres som ” En erhvervsdrivende må ikke anvende markedsføring,
  herunder sammenlignende reklame vedrørende et produkt, der medfører forveksling
  med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.”
  Direktivets artikel 7, stk. 2, lyder: ”Det betragtes også som en vildledende udeladelse, hvis en
  erhvervsdrivende skjuler eller på en […] uhensigtsmæssig måde præsenterer væsentlige oplysninger”.
  I den engelske version bruges formuleringen ”untimely manner”, den tyske bruger
  ”nicht rechtzeitig bereitstellt”, og den franske ”à contretemps”. Udvalget har drøftet, om de
  øvrige sprogversioner indeholder et tidsmæssigt aspekt, som ikke genfindes i det danske ord
  ”uhensigtsmæssig”. Udvalget har imidlertid ikke kunne finde et mere dækkende dansk ord end
  ”uhensigtsmæssigt”, som også er det ord, der er anvendt i den danske oversættelse af direktivet.
  SIDE 240 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 8 Specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende eller aggressive
  (Tidligere § 3, stk. 4)
  Gældende ret
  I den gældende markedsføringslov findes hjemmelsbestemmelsen i § 3, stk. 4, der har følgende
  ordlyd:
  Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for specifikke former for markedsføring,
  som i medfør af EU-regulering under alle omstændigheder anses for at være urimelige
  i forbrugerforhold.
  Der er tale om en hjemmelsbestemmelse, hvorefter erhvervs- og vækstministeren har hjemmel
  til at fastsætte nærmere regler for specifikke former for markedsføring i forbrugerforhold,
  som ifølge EU-regulering under alle omstændigheder anses for at være urimelig, og dermed
  ikke er tilladt.
  Hjemlen er brugt til at udstede en bekendtgørelse95, som implementerer bilag 1 til direktivet
  om urimelig handelspraksis, der indeholder en liste på 31 markedsføringsformer, som, jf.
  direktivets artikel 5, stk. 5, under alle omstændigheder anses for at være urimelige og dermed
  forbudte. Listen med de forbudte markedsføringsformer findes som et bilag til bekendtgørelsen.
  Udvalgets overvejelser
  Særskilt bestemmelse vedr. de specifikke former for handelspraksis, som altid anses for vildledende
  eller aggressive
  Hjemlen i den gældende markedsføringslov § 3, stk. 4, til at udstede bekendtgørelser er brugt
  til at udstede en bekendtgørelse, som gennemfører bilag 1 til direktivet om urimelig handelspraksis.
  Bilag 1 indeholder en liste på 31 markedsføringsformer, som jf. direktivets artikel 5,
  stk. 5, under alle omstændigheder anses for at være urimelige og dermed ulovlige.
  Det er udvalgets vurdering, at der er behov for at øge synligheden og kendskabet til, at der
  findes en række former for handelspraksis, som under alle omstændigheder er ulovlige og
  hvor en vurdering af om de er vildledende eller i strid med god erhvervsskik, derfor ikke er
  nødvendig.
  __________________
  95
  Bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold.
  SIDE 241 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  I Tyskland har man valgt at gennemføre direktivets bilag 1 som et bilag til den lov, der implementerer
  direktivet. Det er udvalgets vurdering, at man herved vil øge synligheden og kendskabet
  til bilaget.
  Det er på den baggrund udvalgets anbefaling, at bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september
  2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold ophæves, og at bilaget i stedet gennemføres
  som et bilag til selve markedsføringsloven. Udvalget anbefaler, at hjemmelsbestemmelsen
  i den gældende § 3, stk. 4, erstattes af en særskilt bestemmelse, som henviser til bilaget som
  en del af loven.
  SIDE 242 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 9 Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere (Tidligere § 6)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringsloven indeholder i § 6 en bestemmelse om spam (uanmodet
  henvendelse til bestemte aftager). Bestemmelsen har følgende ordlyd:
  Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
  § 6. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et
  automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre
  formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har
  anmodet om det.
  Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske
  adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende
  produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. Dette forudsætter dog, at kunden
  har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen
  til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.
  Stk. 3. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af
  andre midler til fjernkommunikation med henblik på afsætning som nævnt i stk. 1, hvis den pågældende
  over for den erhvervsdrivende har frabedt sig dette, hvis det fremgår af en fortegnelse,
  som udarbejdes af Det Centrale Personregister (CPR) hvert kvartal, at den pågældende har frabedt
  sig henvendelser, der sker i sådant markedsføringsøjemed, eller hvis den erhvervsdrivende
  ved undersøgelse i CPR er blevet bekendt med, at den pågældende har frabedt sig sådanne henvendelser.
  Ved telefonisk henvendelse til forbrugere gælder endvidere reglerne om uanmodet
  henvendelse i lov om visse forbrugeraftaler.
  Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke, hvis den pågældende person forudgående har anmodet om henvendelsen
  fra den erhvervsdrivende.
  Stk. 5. Første gang en erhvervsdrivende retter henvendelse som nævnt i stk. 3 til en bestemt fysisk
  person, der ikke er anført i fortegnelsen fra CPR, skal den erhvervsdrivende tydeligt og på en
  forståelig måde oplyse om retten til at frabede sig henvendelser som nævnt i stk. 3 fra den erhvervsdrivende.
  Den pågældende skal samtidig gives adgang til på en nem måde at frabede sig
  sådanne henvendelser.
  Stk. 6. Der må ikke kræves betaling for at modtage eller notere meddelelser om, at en anmodning
  efter stk. 1 tilbagekaldes, eller at henvendelser som nævnt i stk. 3 frabedes.
  Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om den erhvervsdrivendes
  informationspligt efter stk. 5 og om pligten til at give adgang til at frabede sig henvendelser som
  nævnt i stk. 3.
  SIDE 243 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen fastsætter regler om, hvornår og hvordan erhvervsdrivende må sende direkte
  markedsføring i elektronisk form til forbrugere, erhvervsdrivende eller offentlige institutioner,
  når disse ikke forudgående har bedt om det. Det fastsætter endvidere regler for, hvordan
  forbrugere kan frabede sig direkte markedsføring i form af fx breve og telefon.
  Markedsføringslovens § 6 blev indsat i markedsføringsloven i 2000 som led i gennemførelsen
  af en række direktiver96.
  Bestemmelsen blev ændret i 2003, som følge af databeskyttelsesdirektivets artikel 13.97 Selvom
  direktivet indførte en række ændringer til de tidligere bestemmelser, medførte det alene
  indsættelsen af undtagelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 2. Det fremgår af bemærkningerne
  til ændringen, at det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium var opmærksom på, at
  der kunne være behov for en samlet vurdering af, om reglerne i den daværende § 6 a var tidssvarende
  som følge af den hastige udvikling af markedsføring på internettet. En sådan undersøgelse
  blev udskudt til den generelle revision af markedsføringsloven, der blev påbegyndt i
  2003. Ifølge markedsføringslovsudvalgets betænkning 1457/2005 gav udvalgets vurdering af
  bestemmelsen imidlertid ikke anledning til ændringer i selve bestemmelsen.98
  Databeskyttelsesdirektivet blev afløst af e-databeskyttelsesdirektivet i 2009.99 Det nye direktiv
  gav heller ikke anledning til ændringer i markedsføringsloven.
  Markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2 – digitale henvendelser
  Efter markedsføringslovens § 6, stk. 1, er det forbudt for erhvervsdrivende at sende direkte
  markedsføringsmateriale til forbrugere, virksomheder eller offentlige myndigheder ved brug
  af elektronisk post, automatiske opkaldssystemer eller telefax, medmindre modtageren forudgående
  har anmodet om det. Den forudgående anmodning skal forstås på samme måde som
  det tilsvarende begreb i forbrugeraftalelovens § 4. Der vil således både være tale om forudgå-
  __________________
  96
  Jf. lov nr. 213 af 31. marts 2000. Lovændringen implementerede regler i hhv. fjernsalgsdirektivets artikel 10 (direktiv
  97/7/EF) og ISDN-direktivets artikel 12 (direktiv 97/66/EF), der begge regulerer erhvervsdrivendes adgang til at foretage
  uanmodet markedsføring.
  97
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af
  privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation).
  98
  Udvalget drøftede primært bødeniveauet for bestemmelsen, hvilket førte til ændringer i bemærkningerne til bestemmelsen.
  99
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt
  og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
  SIDE 244 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  ende anmodning i tilfælde, hvor modtageren på eget initiativ anmoder om markedsføringen,
  og i de tilfælde hvor den erhvervsdrivende har indhentet modtagerens samtykke hertil.100
  Markedsføringsloven indeholder ikke nogen definition af et samtykke. Det er heller ikke defineret
  i de oprindelige direktiver, der er implementeret i markedsføringslovens § 6, stk. 1.101
  Ifølge bemærkningerne til markedsføringsloven skal et samtykke være konkretiseret i den
  forstand, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad der meddeles samtykke til.102 Et samtykke til
  markedsføring ved brug af elektronisk post m.v. kan imidlertid være affattet forholdsvis bredt.
  Det vil fx være muligt for banker m.v. at indhente samtykke til markedsføring af ”nye eller
  forbedrede pensionsmuligheder” eller ”nye eller forbedrede indlånsmuligheder”.103
  Et samtykke skal endvidere være informeret. Den, der giver samtykket, skal således være klar
  over, hvad der meddeles samtykke til. Hvis et samtykke alene fremgår af den erhvervsdrivendes
  standardvilkår, kan det kun anses for givet, hvis det har været fremhævet over for den
  pågældende.104
  Markedsføringslovens § 6, stk. 2, indeholder en undtagelse til forbuddet i stk. 1. Ifølge undtagelsen
  må en erhvervsdrivende gerne sende elektroniske reklamer til tidligere kunder om
  egne tilsvarende produkter/ydelser, hvis den erhvervsdrivende har modtaget kundens elektroniske
  adresse i forbindelse med køb af en vare/ydelse.
  Det er en forudsætning for at være omfattet af undtagelsen, at kunden selv har oplyst sin elektroniske
  adresse til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende kan ikke benytte elektroniske
  adresser, der er oplyst af andre. Det er ligeledes en betingelse, at oplysningen er givet i
  forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse. Den erhvervsdrivende kan kun benytte
  adresser, der er givet i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, og kun hvis
  kunden samtidig bliver oplyst, at adressen vil kunne blive benyttet til fremsendelse af reklame,
  samt om muligheden for at vælge dette fra.105
  __________________
  100
  Lf 213 af 1. marts 2000, specielle bemærkninger til § 2.
  101
  Databeskyttelsesdirektivet (direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i
  den elektroniske kommunikationssektor) som er implementeret ved markedsføringslovens § 6, stk. 2, indeholder i artikel 2,
  litra h, en henvisning til definitionen af samtykke i registerdirektivet (direktiv 95/46/EF). Denne definition er imidlertid ikke
  afspejlet i bemærkninger til ændringen af markedsføringsloven i 2003.
  102
  Lf 213 af 1. marts 2000, almindelige bemærkninger afsnit 3.2.1.
  103
  Ibid note 1.
  104
  Ibid note 3.
  105
  Lf 143 af 29. januar 2003, specielle bemærkninger til § 4.
  SIDE 245 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er ligeledes et krav, at kunden har mulighed for at frabede sig disse henvendelser let og
  gebyrfrit både i forbindelse med afgivelse af adressen og ved enhver efterfølgende henvendelse.
  Markedsføringslovens § 6 følger virkningsprincippet106, hvorefter det afgørende for, om markedsføringsloven
  finder anvendelse på en forseelse, er, om den erhvervsdrivendes markedsføring
  har virkning på det danske marked.107 Det vil sige, at hvis en erhvervsdrivende fra fx Tyskland
  sender uanmodede reklamemails til en dansk forbruger, er det markedsføringsloven, der
  finder anvendelse, også selvom den erhvervsdrivende hverken har forretningssted eller anden
  erhvervsaktivitet i Danmark.
  Markedsføringslovens § 6, stk. 3-7 - anden fjernkommunikation
  Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 3, må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til en
  bestemt fysisk person (gælder både forbrugere og erhvervsdrivende) ved brug af andre fjernkommunikationsmidler,
  fx breve og tryksager, hvis modtageren enten har meddelt den erhvervsdrivende,
  at han/hun ikke ønsker at modtage markedsføring, eller hvis modtageren er
  opført på den såkaldte Robinsonliste. Robinsonlisten er etableret med hjemmel i CPR-lovens §
  29, stk. 3, og § 40, stk. 4 og 5, der giver mulighed for, at fysiske personer generelt kan sige nej
  til henvendelser med direkte markedsføring på deres privatadresser. Det sker ved en registrering
  i CPR-registreret, som den erhvervsdrivende er forpligtet til at undersøge inden fremsendelse
  af markedsføringsmateriale. Selvom en fysisk person er opført på Robinsonlisten, kan
  vedkommende give samtykke til at modtage markedsføring fra en eller flere navngivne erhvervsdrivende.
  108
  Første gang en erhvervsdrivende retter direkte henvendelse ved brug af fysisk brev, tryksag
  m.v., skal modtageren på en tydelig og forståelig måde oplyses om retten til at frabede sig
  sådanne henvendelser. Det skal endvidere være let og gebyrfrit at melde fra.109
  __________________
  106
  I modsætning til andre informationssamfundstjenester er uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post
  undtaget fra e-handelsdirektivets krav om hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse efter direktivets artikel 3, stk. 1 og 2.
  Denne undtagelse er implementeret i e-handelslovens § 5, stk. 1, nr. 5.
  107
  Jf. FONN Danmark U 03.1855S.
  108
  Lf 213 af 1. marts 2000, almindelige bemærkninger, afsnit 3.2.2.
  109
  Ibid note 6.
  SIDE 246 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Uanmodet telefonisk henvendelse
  Forbrugeraftalelovens § 4 indeholder regler om, at en erhvervsdrivende ikke uden forudgående
  anmodning herom må rette telefonisk henvendelse til en forbruger eller personlig henvendelse
  til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig
  adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om
  indgåelse af aftale. Forbuddet gælder dog ikke, hvis forbrugeren på forhånd har anmodet om
  en opringning eller et besøg.
  Der er endvidere nogle få undtagelser fra forbuddet mod telefonsalg. Man kan som erhvervsdrivende
  lovligt sælge bøger og abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter, formidle
  forsikringer, og visse erhvervsdrivende kan sælge abonnementer på redningstjeneste og sygetransport.
  I disse tilfælde gælder markedsføringslovens § 6, stk. 3-7. Det betyder, at en erhvervsdrivende
  ikke må ringe til forbrugere vedr. forsikringer m.v., hvis forbrugeren har frabedt
  sig direkte markedsføring ved at lade sig registrere på Robinsonlisten.110
  Udvalgets overvejelser
  Forholdet mellem cookiebekendtgørelsen, persondataforordningen og markedsføringsloven
  I lyset af de nye digitale markedsføringsmuligheder gennemgås nedenfor kort udvalgte snitflader
  og samspillet mellem markedsføringslovens § 6 (stk. 1 og 2), persondataforordningen111
  og cookiebekendtgørelsen (bekendtgørelse 1148/2011) med fokus på de tre regelsæts fælles
  anvendelsesområde, reglernes begrebsanvendelse af relevans for markedsføring, udfordringerne
  med den dynamiske teknologiske udvikling, rettigheder over for en erhvervsdrivende,
  og forskelle i de tre regelsæts sanktionering.
  - Anvendelsesområder
  De tre regelsæt - markedsføringslovens § 6, persondataforordningen og cookiebekendtgørelsen
  - har person- og forbrugerbeskyttelse som et fælles overlappende formål.
  Persondataforordningen beskytter fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata,
  forstået som information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs. en
  __________________
  110
  Lf 213 af 1. marts 2000, specielle bemærkninger til § 2.
  111
  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
  med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
  (generel forordning om databeskyttelse).
  SIDE 247 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  person, der kan identificeres ved en (hvilken som helst) identifikator, fx navn, ID-nummer,
  lokaliseringsdata, online-ID eller andet særligt for personens identitet.
  Til forskel herfra omfatter cookiebekendtgørelsen både personhenførbare og ikkepersonhenførbare
  oplysninger men er til gengæld begrænset til at angå en uretmæssig lagring
  af og adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugernes terminaludstyr. Videregivelse
  af (person-)oplysninger reguleres eksempelvis ikke af cookiebekendtgørelsen.
  Markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2, regulerer ikke behandling af (person-)oplysninger, men
  alene betingelserne for, hvornår og hvordan en erhvervsdrivende kan rette en elektronisk
  henvendelse med henblik på afsætning.
  I praksis spiller de tre regelsæt sammen ved elektronisk direkte markedsføring (direct marketing),
  hvor en erhvervsdrivende opbygger en database, der indeholder persondata, og som
  eventuelt beriges med oplysninger indsamlet via slutbrugerens terminaludstyr (cookies). Ud
  fra databasen genereres en personprofil, som danner grundlag for, at den erhvervsdrivende
  via elektronisk post henvender sig til en bestemt person med henblik på afsætning.
  Opbygningen af databasen og udarbejdelsen af personprofilen vil kræve, at persondataforordningen
  efterleves, og sker der som led heri indsamling af oplysninger via slutbrugerens terminaludstyr,
  skal såvel persondataforordningen som cookiebekendtgørelsen iagttages. Når personprofilen
  anvendes til at rette henvendelse til personen via elektronisk post, finder markedsføringslovens
  § 6 anvendelse.
  Det væsentligste samspil er mellem persondataforordningen og markedsføringslovens § 6, og
  sker der ikke indsamling af oplysninger via slutbrugerens terminaludstyr, er der intet overlap
  mellem cookiebekendtgørelsen og markedsføringslovens § 6. Det er der til gengæld mellem
  cookiebekendtgørelsen og markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Samspillet
  viser sig, hvor erhvervsdrivende indsamler oplysninger - ikke nødvendigvis personhenførbare
  - via internetaktiviteter og herudfra genererer brugerprofiler, der ikke benyttes til at sende
  elektronisk post men derimod til at lave målrettet annoncering, det vil sige digital annoncering,
  der vises til en afgrænset gruppe af modtagere, som identificeres via cookies eller andet
  elektronisk ID. Denne form for markedsføring skal leve op til god markedsføringsskik.
  - Begrebsanvendelse
  Markedsføring: Ingen af de tre regelsæt indeholder i selve lovteksten en definition af begrebet
  markedsføring, og hovedbestemmelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 1, om elektronisk
  markedsføring anvender ikke begrebet markedsføring men der imod "afsætning" i ordlyden af
  bestemmelsen, hvorimod undtagelsen i stk. 2 om løbende kundeforhold vedrører adgangen til
  at "markedsføre" egne tilsvarende produkter. Mens cookiebekendtgørelsen hverken gør brug
  af begreberne afsætning og markedsføring, anvender persondataforordningen flere steder
  begrebet "direkte markedsføring", dvs. kerneområdet for markedsføringslovens § 6. Forordningen
  definerer dog ikke "direkte markedsføring", og dens regulering heraf angår ikke hvorSIDE
  248 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  når og hvordan en erhvervsdrivende kan rette henvendelser om direkte markedsføring men
  alene behandlingen af personoplysninger til brug for sådan markedsføring og brugernes rettigheder
  i denne forbindelse, jf. nedenfor.
  Profilering: Profilering er et forholdsvis nyt begreb i persondataretten og er i persondataforordningen
  karakteriseret som en automatisk behandling af persondata til evaluering af bestemte
  personlige forhold vedrørende en fysisk person, fx omkring personens økonomi, helbred,
  præferencer, interesser, adfærd, opholdssted og bevægelser. Efter forordningen kan den
  registrerede gøre indsigelse mod behandling af persondata med henblik på profilering og
  direkte markedsføring, og den registrerede skal have meddelelse om denne indsigelsesadgang
  senest på tidspunktet for den første kommunikation, samtidig med at meddelelsen skal gives
  klart og adskilt fra alle andre oplysninger.
  Forbruger: Til trods for at de tre regelsæt alle angår forbrugerbeskyttelse, anvender hverken
  markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2, persondataforordningen eller cookiebekendtgørelsen
  begrebet "forbruger". Mens markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2, vedrører henvendelser til
  "nogen" og en "kunde", omtaler persondataforordningen og cookiebekendtgørelsen en "fysisk
  person" henholdsvis en "slutbruger", der begge er definerede begreber i de to retsakter.
  Samtykke: Persondataforordningen viderefører de hidtidige basale krav til et samtykke, nemlig
  at der skal foreligge en frivillig, specifik, informeret og utvetydig erklæring eller klar bekræftelse
  fra den registrerede. Herudover uddyber forordningen samtykkekravene, bl.a. ved
  at konkretisere, at tavshed, forhåndsafkrydsede felter og inaktivitet ikke udgør et samtykke,
  samtykker indeholdt i erklæring, der også vedrører andre forhold, skal forelægges i en letforståelig
  og lettilgængelig form, i et klart og enkelt sprog, og på en måde som klart kan skelnes
  fra andre forhold, samtykker, der afgives efter elektroniske anmodninger, skal være klare og
  koncise, og de må ikke unødigt forstyrre brugen af en tjeneste, og der gælder skærpede betingelser
  for samtykker, der afgives af børn i forbindelse med informationssamfundstjenester.
  Cookiebekendtgørelsen indeholder ikke tilsvarende præciseringer men gentager de basale
  krav i persondataforordningen, nemlig at et samtykke udgøres af en frivillig, specifik og informeret
  viljestilkendegivelse fra slutbrugeren.
  Modsat persondataforordningen og cookiebekendtgørelsen indeholder hverken § 6 eller andre
  bestemmelser i markedsføringsloven en definition af et samtykke, og ordet samtykke
  genfindes ikke i § 6's ordlyd, som derimod taler om, at en erhvervsdrivende ikke må rette en
  henvendelse, medmindre modtageren har "anmodet om det". Dette er samme begreb, som
  benyttes i forbrugeraftalelovens § 4 (tidligere § 6) om uanmodet henvendelser. I overensstemmelse
  med lovforarbejderne anvender markedsføringsretten dog reelt de samme samtykkekriterier
  som persondataretten, nemlig at der skal foreligge en frivillig, specifik og informeret
  viljestilkendegivelse.
  Tilbagekaldelse: Selvom det er centralt for alle tre regelsæt, at et samtykke skal kunne tilbagekaldes
  nemt og enkelt, anvendes dette begreb ikke (i hvert fald ikke konsekvent) i regelsætteSIDE
  249 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  ne. Markedsføringslovens § 6 omtaler således alene tilbagekaldelse i stk. 6, der forbyder opkrævning
  af betaling for tilbagekaldelsesmeddelelser efter stk. 1, idet § 6 taler om, hvorvidt en
  henvendelse er "frabedt". Persondataforordningen anvender fortrinsvis "tilbagetrækning" og
  retten til "sletning" og til at gøre "indsigelse" - og præciserer, at det skal være lige så let at
  tilbagetrække et samtykke som at afgive det - mens cookiebekendtgørelsen ved angivelsen af
  kravene for at have givet fyldestgørende information anfører, at slutbrugeren skal have adgang
  til at "afslå" eller "tilbagekalde" et samtykke.
  - Dynamisk teknologiudvikling
  Den teknologiske udvikling foregår i et hastigt tempo, og det er efter udvalgets opfattelse
  vanskeligt at udarbejde en lov, der i enhver sammenhæng tager højde for udviklingen. Problemet
  illustreres af, at markedsføringslovens § 6 nævner markedsføring via telefax, mens
  hverken ordlyden eller lovforarbejderne omtaler markedsføring via sociale medier, såsom fx
  facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og Snapchat. App's, mobilbank, e-boks m.v. nævnes
  heller ikke. Også kommunikationsformer via sådanne kanaler – herunder forskellige varianter
  af en inbox, en væg, newsfeed, likes, notifikationer, pop- up's etc. - er uomtalt i markedsføringslovens
  § 6 eller forarbejderne hertil.
  Netop fordi den teknologiske udvikling er hastig og uforudsigelig, er det uegnet at angive bestemte
  medier eller kommunikationsformer i lovgivningen, i særdeleshed i en strafsanktioneret
  bestemmelse, der sædvanligvis ikke fortolkes udover sin ordlyd.
  I forlængelse heraf mener flertallet, at der i dette lovforslag som udgangspunkt ikke bør opstilles
  krav, der er mere restriktive end kravene i andre EU-lande.
  Forbrugerrådet Tænk kan ikke tilslutte sig dette synspunkt. Det afgørende må efter dette
  medlems opfattelse, netop som konsekvens af de udfordringer og nye problemstillinger som
  den teknologiske udvikling medfører, være at sikre et tidssvarende og afbalanceret regelsæt,
  herunder med et tilstrækkeligt forbrugerbeskyttelsesniveau. Hvorvidt kravene, herunder
  potentielt ganske utidssvarende og forældede, i andre EU-lande måtte være mindre ”restriktive”,
  bør ikke være udgangspunktet for at tage hånd om problemstillingerne. Inspiration fra
  lande med en eventuel mindre ”restriktiv” regulering giver i sig selv hverken svar eller løsninger
  på de nye udfordringer – i værste fald det modsatte.
  Som uafhængig tilsynsmyndighed forholder Forbrugerombudsmanden sig neutralt til
  spørgsmålet.
  Kommissionen arbejder pt. på en revision af e-databeskyttelsesdirektivet. De forventer at
  fremlægge et revideret e-databeskyttelsesdirektiv inden udgangen af 2016. Den danske regering
  har påpeget udfordringerne med den nuværende bestemmelse over for kommissionen.
  - Rettigheder over for den erhvervsdrivende
  SIDE 250 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Mens cookiebekendtgørelsen ikke har bestemmelser om specifikke slutbrugerrettigheder -
  bortset fra et krav på at modtage fyldestgørende information i forbindelse med afgivelse af et
  samtykke - indeholder persondataforordningen et helt katalog af rettigheder, som den registrerede
  har over for (bl.a.) den dataansvarlige. I markedsføringssammenhænge er forordningens
  centrale rettigheder adgangen til at kræve indsigt, berigtigelse og sletning, og herudover
  til at gøre indsigelse mod databehandling, herunder til direkte markedsføring og profilering.
  Markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2, giver modtageren af elektroniske afsætningsfremmende
  henvendelser ret til let og gebyrfrit at frabede sig sådanne henvendelser og til uden betaling at
  tilbagekalde anmodninger (samtykker) om at modtage elektroniske henvendelser om afsætning,
  jf. stk. 6.
  Selvom cookiebekendtgørelsen og markedsføringslovens § 6 alene giver slutbrugeren/
  modtageren af elektroniske henvendelser forholdsvis få specifikke rettigheder, kan reglerne
  suppleres af god skik-bestemmelser. Dette kan indebære, at den erhvervsdrivende skal
  imødekomme anmodninger om information og indsigt og respektere brugerønsker i bestemte
  sammenhænge. Rækkevidden af den erhvervsdrivendes pligter efter god skikbestemmelserne
  ligger dog ikke fast og vil i vidt omfang afhænge af de konkrete omstændigheder.
  Den stigende brug af data og udviklingen i nye teknologier giver en øget kompleksitet i markedsføringen
  og grænsefladerne i lovgivningen, idet der er et samspil mellem væsentlig regulering,
  som fx markedsføringsloven, persondataloven og cookiebekendtgørelsen. Udvalget
  understreger på den baggrund vigtigheden af koordinering mellem myndighederne (Forbrugerombudsmanden,
  Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen). Det er vigtigt at inddrage viden fra
  eksterne aktører, hvor dette er relevant i forhold til mulige problemstillinger samt forståelse
  af teknologiske eller praktiske forhold.
  Samtykkekravet
  Markedsføringslovens § 6, stk. 1, bygger på en såkaldt ”opt-in løsning”. Dette indebærer, at en
  henvendelse omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 1, er lovlig, såfremt modtageren forudgående
  har anmodet herom, dvs. givet samtykke hertil.
  Markedsføringsloven indeholder ikke en definition af et ”samtykke”. Edatabeskyttelsesdirektivet
  112 indeholder via en henvisning til registerdirektivet113 en definition
  __________________
  112
  Direktiv 2002/58/EF. Direktivet er ændret ved e-databeskyttelsesdirektivet 2009/136/EU.
  113
  Direktiv 95/46/EF.
  SIDE 251 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  af et samtykke, der lyder: ”enhver frivillig, specifik viljestilkendegivelse”114. Dette svarer til definitionen
  af et samtykke efter persondatalovens § 3, stk. 1, nr. 8, der er en implementering af
  registerdirektivet.
  Det fremgår alene af lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 6, at et samtykke efter
  markedsføringslovens § 6 skal være hhv. ”informeret” og ”konkretiseret”115, se nærmere under
  afsnittet ”gældende ret”.
  I lyset af, at udvalget er blevet bedt om at vurdere, om markedsføringsloven er i overensstemmelse
  med de EU-regler, der er implementeret i loven, har udvalget vurderet, om definitionen
  af et ”samtykke” er korrekt implementeret.
  Ifølge den EU-retlige definition af et samtykke, er det en betingelse, at samtykket er ”specifikt”.
  I lovbemærkningerne til persondataloven, der som nævnt anvender registerdirektivets definition
  af et samtykke, fremgår det, at ”specifik” indebærer, at det bl.a. skal fremgå, ”hvem der kan
  foretage behandling af oplysninger om den samtykkende”.
  En vurdering af kravet om, at et samtykke til markedsføring skal være specifikt, kunne således
  føre til, at det skal fremgå, hvem specifikt der gives samtykke til at modtage markedsføring fra.
  Det er imidlertid uklart, om det er et krav efter markedsføringsloven. Det fremgår ikke af lovbemærkningerne.
  Det er endvidere et krav ifølge den EU-retlige definition, at samtykket skal være frivilligt. Dette
  krav følger heller ikke af lovbemærkningerne til § 6.
  Det er udvalgets vurdering, at definitionen af samtykke bør være ens i markedsføringslovens §
  6 og i persondataloven, da begge regelsæt bygger på definitionen fra registerdirektivet.
  Udvalget anbefaler, at definitionen af samtykke fra registerdirektivet fremgår klarere af bemærkningerne
  til markedsføringsloven.
  Udvalget anbefaler endvidere, at der indsættes en definition af samtykke, svarende til definitionen
  i registerdirektivet, i den foreslåede definitionsbestemmelse, samt at ordlyden af § 6, stk.
  __________________
  114
  Det fremgår af artikel 2, litra h, at ”enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, herved den registrerede
  indvilliger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling”.
  115
  Selvom databeskyttelsesdirektivet blev implementeret i markedsføringsloven i 2003, er definitionen af samtykke ikke afspejlet
  i bemærkninger til lovændringen. Det skyldes formentlig, at implementeringen alene indsatte undtagelsen i stk. 2, og ikke i
  øvrigt medførte ændringer i bestemmelsen.
  SIDE 252 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  1, samtidig ændres fra ”medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det” til
  ”medmindre den pågældende forudgående har givet sit samtykke hertil”.
  Indhentelse af samtykke i forbindelse med konkurrencer, rabatter og lignende
  Forbrugerombudsmanden har de senere år modtaget omkring 35.-50.000 e-mails vedrørende
  spam årligt116. Det er både forbrugere, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, der klager
  til Forbrugerombudsmanden.
  I de klager, som Forbrugerombudsmanden har undersøgt, har klagerne i mange tilfælde givet
  samtykke til at blive kontaktet af en lang række erhvervsdrivende i forbindelse med, at de har
  deltaget i konkurrencer på internettet. Konkurrencerne udformes og udbydes på internettet
  af virksomheder, som på den måde indhenter samtykke, såkaldte ”leads” eller ”permissions”.
  Disse ”leads” eller ”permissions” videresælges til andre virksomheder. Prisen for sådanne
  ”leads” kan ifølge Forbrugerombudsmandens oplysninger i dag variere fra mellem 1 kr. pr. stk.
  til flere hundrede kroner pr. stk.
  Det foregår som regel ved, at forbrugeren inviteres til at deltage i en konkurrence, hvor det
  som en del af konkurrencebetingelserne fremgår, at deltagelse er betinget af, at der afgives
  samtykke til at modtage markedsføring fra en lang række erhvervsdrivende. Ved brug af tekst,
  billeder og layout rettes forbrugerens fokus mod konkurrencen og/eller den mulige præmie,
  mens det faktum, at der afgives samtykke til markedsføring, er betydeligt nedtonet.
  Det er udvalgets vurdering, at de generelle krav til indhentelse af samtykke bør præciseres i
  bemærkningerne, herunder at et samtykke forudsætter, at den der afgiver samtykket er klar
  over, hvilke virksomheder der afgives samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra.
  Et mindretal, bestående af Forbrugerrådet Tænk tilføjer, at det netop er gennem deltagelse i
  konkurrencer, at forbrugere typisk oplever at modtage efterfølgende henvendelser, som de
  finder generende og ikke erindrer at have bedt om. Henset til at fokus fra forbrugeren naturligt
  vil være rettet mod konkurrenceelementet og udsigten til en mulig gevinst af den ene eller
  anden art, er det særligt problematisk, hvis konkurrencer samtidig betinges af samtykke til
  markedsføring, uden forbrugerens aktive ønske om at blive kontaktet efterfølgende. Ofte er
  der ingen direkte sammenfald/proportionalitet mellem konkurrencens indhold og det/de
  produkter, som forbrugeren efterfølgende kontaktes omkring. Hertil kommer, at listen af
  __________________
  116
  Forbrugerombudsmandens spampostkasser modtog i 2013 ca. 35.000 e-mails, i 2014 ca. 42.000 e-mails og i 2015 ca. 51.000
  e-mails. Antallet af personer, der efterfølgende udfylder en klageformular til brug for den eventuelle videre klagebehandling har
  været tilsvarende stigende, og udgjorde i 2013 14.950, i 2014 19.886 og i 2015 29.180.
  SIDE 253 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  erhvervsdrivende, som der gives samtykke til, kan være lang og i praksis medføre adskillige
  henvendelser, som kan være vanskelige at komme effektivt af med igen.
  Forbrugerrådet Tænk så derfor gerne et forbud mod at konkurrencer betinges af samtykke til
  efterfølgende markedsføring, hvortil bemærkes, at der i forhold til direktivet om urimelig
  handelspraksis om nødvendigt bør ske en revision af de juridiske muligheder herfor på EUplan.
  Endvidere vil det efter udvalgets vurdering med fordel kunne præciseres i bemærkningerne,
  at hvis et samtykke indhentes i forbindelse med fx en konkurrence eller en spørgeskemaundersøgelse,
  skal det være klart og utvetydigt for forbrugerne, at der samtidig med deltagelsen i
  konkurrencen m.v. gives samtykke til at modtage markedsføring.
  Udvalget anbefaler, at kravene til indhentelse af samtykke præciseres som foreslået i bemærkningerne.
  § 6, stk. 2 ”egne tilsvarende produkter”
  Undtagelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 2, er begrænset til direkte markedsføring af den
  erhvervsdrivendes ”egne eller tilsvarende produkter”.
  Ifølge forarbejderne skal dette forstås som tilsvarende vare- eller tjenesteydelsesgrupper, som
  den erhvervsdrivende selv forhandler og ikke nødvendigvis som fuldstændig identiske produkter
  eller ydelser. Har man fx købt et par bukser og i forbindelse med dette køb afgivet sin
  mailadresse, fordi der er tale om e-handel, vil den erhvervsdrivende fremover kunne sende
  reklame for andet tøj via e-mail. Den erhvervsdrivende har derimod ikke mulighed for at markedsføre
  andre typer varer eller tjenesteydelser, som måtte indgå i dennes varesortiment. Har
  en kunde fx købt en kuffert, må adressen ikke bruges til at markedsføre møbler.
  Flere af udvalgsmedlemmerne har påpeget, at den nuværende danske fortolkning betyder, at §
  6, stk. 2, ikke har nogen praktisk relevans. Det skyldes for det første, at muligheden for at
  sende e-mails ud til egne kunder via stk. 2 er meget snæver. Bestemmelsen giver mulighed for,
  at man kan sende en e-mail om en tilsvarende bil men ikke om vinterdæk til den bil, som kunden
  har købt. De e-mails, som den erhvervsdrivende kan udsende efter stk. 2, har derfor sjældent
  nogen relevans for kunden. For det andet er bestemmelsens praktiske relevans yderst
  begrænset, fordi bestemmelsen er svær at administrere i praksis, da det kræver en ”hvem har
  købt hvad”-segmentering.
  Udvalget har på den baggrund, i forbindelse med landeundersøgelsen, spurgt ind til, hvordan
  formuleringen fortolkes i de øvrige lande.
  Norge, Sverige og Tyskland fortolker formuleringen ”egne tilsvarende produkter” på samme
  måde, som fremgår af de danske forarbejder. Fx fremgår det af de norske forarbejder, at hvis
  en forbruger har købt en bil, kan sælgeren markedsføre andre biler, men ikke reservedele,
  SIDE 254 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  tilbehør eller service til biler, ligesom en tysk domstol har fastslået, at det afgørende er, hvorvidt
  det produkt, der markedsføres, kan erstatte det købte produkt.
  I Nederlandene er det afgørende for fortolkningen af ”tilsvarende produkter”, hvad forbrugeren
  forventer. Ifølge forarbejderne til den Nederlandske lov, er det imidlertid afgørende for,
  hvad forbrugeren forventer, hvad sælgeren har givet af information i forbindelse med det
  oprindelige køb. Hvis sælgeren ikke har givet nogen informationer, skal ”egne tilsvarende
  produkter” fortolkes snævert.
  I Storbritannien er det ligeledes afgørende, hvad forbrugerne forventer. Hvilke produkter, der
  skal betragtes som ”egne tilsvarende produkter”, afhænger af, hvad det er for et produkt, forbrugeren
  har købt. Køber en forbruger fx brød og bananer hos et stort online supermarked, vil
  forbrugeren med rimelighed kunne forvente at modtage mails vedr. en lang række produkter,
  herunder brød, frugt og andre dagligvarer, men også bøger, dvd’er, køkkenudstyr og andet,
  der normalvis sælges i et supermarked. Derimod vil forbrugeren ikke forvente e-mails vedrørende
  fx forsikringstilbud, uanset om supermarkedet også udbyder forsikringer.
  Et flertal i udvalget anbefaler, at ”egne tilsvarende produkter” fremover skal fortolkes således,
  at det afgørende er de forventninger, den erhvervsdrivende har skabt hos forbrugeren. Hvis
  den erhvervsdrivende ikke har oplyst noget, skal dette fortolkes snævert.
  Et mindretal, bestående af Forbrugerrådet Tænk, kan ikke tilslutte sig anbefalingen. Dette
  medlem deler opfattelsen af, at bestemmelsen ikke er meningsfuld for hverken forbrugerne
  eller de erhvervsdrivende, men finder ikke af denne årsag grundlag for at udvide området for,
  hvad der kan henføres til betegnelsen ”egne tilsvarende produkter”. Tværtimod er det efter
  dette medlems opfattelse i sig selv problematisk, at loven indeholder en bestemmelse, som
  bryder med grundlæggende principper til kravene for et gyldigt samtykke, som defineret i EUretten
  og anbefaler derfor, at der tages initiativ til en ophævelse af undtagelsen på EU-plan.
  Uønskede elektroniske henvendelser udgør i forvejen et stort problem, med mange klager til
  følge, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at udvide adgangen til at sende henvendelser, uden
  at dette sker som følge af et aktivt ønske (”viljestilkendegivelse”) fra modtagerens side. Det
  bemærkes i den forbindelse, at der netop er tale om en EU-retlig undtagelse til hovedreglen
  om et forbud, som i alle tilfælde skal fortolkes snævert på nationalt plan. Således vil det efter
  dette medlems opfattelse være på kant med direktivets artikel 13, stk. 2 fremover at lade det
  være op til den erhvervsdrivende selv at definere over for modtageren, hvad denne forstår
  ved ”egne tilsvarende produkter”. Forbrugerrådet Tænk anbefaler, herunder for at være direktivkonform,
  at det som minimum præciseres, at det under alle omstændigheder vil være
  EU-domstolens fortolkning af ”egne tilsvarende produkter”, som er afgørende. Dette uagtet
  såvel den erhvervsdrivendes egen - og potentielt udvidede - forståelse heraf, som de forventninger
  den erhvervsdrivende gennem formuleringer i mails m.v. konkret måtte have skabt hos
  modtageren.
  SIDE 255 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Den digitale udvikling
  Bestemmelsen om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere fastsætter regler for, i hvilket
  omfang erhvervsdrivende må rette henvendelse til nogen/en bestemt fysisk person med henblik
  på direkte markedsføring, jf. de foreslåede stk. 1 og stk. 4.
  Markedsføringsloven er teknologineutral i den forstand, at den finder anvendelse uanset, i
  hvilket medie markedsføringen optræder. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført
  nye tekniske muligheder for, hvordan de erhvervsdrivende kan markedsføre sig. Dette har
  både skabt udfordringer for virksomhederne, som kan være usikre på, om de med deres markedsføring
  holder sig inden for lovens rammer, og for forbrugerne i forhold til hvilke rettigheder
  de har.
  Udvalget har i forbindelse med behandlingen af bestemmelsen identificeret følgende tre problemstillinger,
  som den teknologiske udvikling har skabt:
  1. Hvad er omfattet af definitionen elektronisk post?
  2. Hvad er direkte markedsføring?
  3. Hvilke muligheder har man for at frabede sig direkte markedsføring?
  Ad 1. Hvad er omfattet af definitionen elektronisk post?
  Den foreslåede § 9, stk. 1, forbyder erhvervsdrivende at rette henvendelse til nogen ved brug
  af ”elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax” med henblik på direkte markedsføring.
  Begrebet ”elektronisk post” dækker e-mail, sms, mms og andre lignende applikationer.117
  De digitale medier har imidlertid givet de erhvervsdrivende en lang række nye muligheder for
  at rette henvendelse til konkrete brugere. Det gælder fx via sociale medier som facebook,
  Instagram og LinkedIn og messaging services.
  Disse nye teknologier skal vurderes efter e-databeskyttelsesdirektivet, der stiller krav om, at
  der skal ske en lagring enten i nettet eller i modtagerens terminaludstyr.
  __________________
  117
  Præambel 67 til direktiv 2009/136.
  SIDE 256 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Den teknologiske udvikling har medført nye muligheder for markedsføring, hvilket i praksis
  har skabt tvivl om fortolkning af bestemmelsen, herunder særligt, hvad der i dag er omfattet af
  begrebet ”elektroniske post”.
  Kommissionen arbejder pt. på en revision af e-databeskyttelsesdirektivet, herunder artikel 13
  om uanmodet kommunikation. Den danske regering har i den forbindelse skrevet til kommissionen,
  om de udfordringer de gældende regler medfører. Det forventes, at kommissionen
  fremlægger et forslag til revision af direktivet inden udgangen af 2016.
  Ad 2. Hvornår retter en erhvervsdrivende henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug
  af andre midler til fjernkommunikation med henblik på direkte markedsføring?
  Erhvervsdrivende har i dag mulighed for at målrette annoncer mod konkrete kunder. Har en
  kunde købt den erhvervsdrivendes produkt og i den forbindelse oplyst sin e-mailadresse, kan
  den pågældende kunde herefter blive eksponeret for den erhvervsdrivendes annoncer på
  kundens facebookprofil, såfremt den erhvervsdrivende oplyser kundens krypterede emailadresse
  til facebook. Kunden har teknisk mulighed for efterfølgende at frabede sig annoncer
  fra den pågældende erhvervsdrivende.
  Udvalget har på den baggrund overvejet, om sådanne målrettede annoncer kan anses for at
  være ”en henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af andre midler til fjernkommunikation"
  omfattet af den foreslåede § 9, stk. 4. Det er imidlertid udvalgets vurdering, at edatabeskyttelsesdirektivet
  ikke giver et klart svar på denne problemstilling.
  Under hensyntagen til, at der er igangsat et revisionsarbejde i EU af edatabeskyttelsesdirektivet,
  er det udvalgets holdning, at man bør afvente denne revision. Da
  markedsføringslovens bestemmelse om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere er en
  gennemførelse af e-databeskyttelsesdirektivet, er det derfor ikke hensigtsmæssigt på nuværende
  tidspunkt at tage stilling til spørgsmålet på nationalt plan.
  Ad 3. Hvilke muligheder har man for at frabede sig direkte markedsføring?
  Ifølge den foreslåede § 9, stk. 4, må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til en bestemt
  fysisk person (gælder både forbrugere og erhvervsdrivende) ved brug af andre fjernkommunikationsmidler,
  hvis modtageren enten har meddelt den erhvervsdrivende, at han/hun ikke
  ønsker at modtage markedsføring, eller hvis modtageren er opført på den såkaldte Robinsonliste.
  Robinsonlisten er etableret med hjemmel i CPR-lovens § 29, stk. 3, og § 40, stk. 4 og 5. Den
  giver mulighed for, at fysiske personer generelt kan sige nej til henvendelser med direkte
  markedsføring på deres privatadresser. Det sker ved en registrering i CPR-registreret, som
  den erhvervsdrivende er forpligtet til at undersøge inden fremsendelse af markedsføringsmateriale.
  Det er i dag muligt at undersøge, om en person er registreret på Robinsonlisten på
  SIDE 257 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  baggrund af en persons CPR-nummer eller navn og adresse. Ens telefonnummer er endvidere
  omfattet af beskyttelsen efter Robinsonlisten i forhold til uanmodet telefonisk opkald.
  De digitale medier har imidlertid givet de erhvervsdrivende en lang række nye muligheder for
  at rette henvendelse til konkrete brugere online. Som det fremgår af afsnittet ovenfor, gælder
  det efter udvalgets vurdering fx opslag på facebook brugeres væg, notifikationer, samt målrettet
  annoncering som fx digital annoncering, der vises til en afgrænset gruppe af modtagere,
  som identificeres via cookies eller andet elektronisk ID. Disse muligheder kræver ikke, at den
  erhvervsdrivende er bekendt med den pågældende persons navn og/eller adresse, men alene
  at den erhvervsdrivende har den pågældende persons e-mailadresse, telefonnummer, brugernavn
  på et socialt medie, eller at der er blevet sat en cookie.
  De erhvervsdrivende vil derfor ikke kunne undersøge, hvorvidt den pågældende person er
  registreret på Robinsonlisten.
  Det betyder, at fysiske personer alene har mulighed for at frabede sig denne slags henvendelser
  ved direkte besked til hver enkelt erhvervsdrivende.. Er markedsføringen sket på baggrund
  af en cookie, ligger kontrollen hos den enkelte modtager, som selv kan fjerne cookien.
  Udvalget har på den baggrund drøftet, om der kan findes løsninger, der svarer til Robinsonlisten
  for de digitale medier. Det er imidlertid udvalgets vurdering, at udfordringen ikke kan
  løses ved at lave en rent national ordning.
  Udvalget bemærker i den forbindelse, at e-databeskyttelsesdirektivet, som hjemler bestemmelserne,
  er under revision.
  Vurdering af om artikel 13, stk. 4, er implementeret tilstrækkeligt
  Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 6, at en erhvervsdrivende ikke må kræve betaling
  for at modtage eller notere meddelelser om, at et samtykke efter stk. 1 tilbagekaldes.
  Artikel 13, stk. 4, i e-databeskyttelsesdirektivet indeholder en regel om, at alle meddelelser
  skal indeholde en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at få standset sådanne
  henvendelser. Der findes ikke en tilsvarende betingelse i markedsføringsloven § 6. Ehandelslovens
  § 7 indeholder imidlertid en regel om, at en tjenesteyder bl.a. skal give oplysning
  om dennes fysiske adresse.
  Det kan efter udvalgets vurdering give anledning til tvivl, om e-handelslovens § 7 i fuldt omfang
  implementerer e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk. 4. Det er bl.a. uklart, om alle
  henvendelser omfattet af markedsføringslovens § 6 også er omfattet af e-handelslovens § 7,
  ligesom det kan give anledning til tvivl, om det efter e-handelslovens § 7 er tilstrækkeligt, at
  der blot henvises til en hjemmeside, hvor oplysningen fremgår, dvs. om det er et krav, at
  adressen findes i selve henvendelsen.
  SIDE 258 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Artikel 13, stk. 4, indeholder endvidere krav om, at direkte markedsføring skal kunne identificeres
  som sådan, at det skal fremgå, på hvis vegne den direkte markedsføring udsendes, på en
  måde, der ikke er tilsløret eller holdes skjult. Der findes ikke tilsvarende betingelse i markedsføringsloven
  § 6.
  Artikel 13, stk. 4, indeholder også et krav om, at betingelserne i e-handelsdirektivets artikel 6
  skal overholdes. E-handelsdirektivets artikel 6 er implementeret i e-handelslovens § 9. Bestemmelsen
  indeholder et krav om, at reklametilbud som fx rabatter, præmier og tilgift skal
  klart kunne identificeres som sådanne, og betingelserne for at opnå dem skal være let tilgængelige
  og fremlægges klart og utvetydigt. Det samme gælder for salgsfremmende konkurrencer
  og spil. Denne betingelse findes heller ikke i § 6 i dag.
  Endelig indeholder artikel 13, stk. 4, et krav om, at modtageren af elektronisk post ikke må
  opfordres til at besøge hjemmesider, der er i strid med e-handelsdirektivets artikel 6.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der indsættes et nyt stk. 3 i bestemmelsen om uanmodet
  henvendelse, som specifikt implementerer direktivets artikel 13, stk. 4.
  Opt-out løsning for henvendelser ved brug af elektronisk post til andre erhvervsdrivende
  Udvalget har diskuteret i hvilket omfang e-databeskyttelsesdirektivet giver mulighed for, at
  der kan fastsættes lempeligere regler for uanmodet elektronisk markedsføring, når der er tale
  om forhold mellem to erhvervsdrivende (b2b). Der er enighed om, at de nærmere muligheder
  for at fastsætte lempeligere regler i b2b-forhold afhænger af en fortolkning af edatabeskyttelsesdirektivets
  artikel 13, stk. 5, som lyder:
  ”Stk. 1 og 3 finder anvendelse på abonnenter, der er fysiske personer. Medlemsstaterne sikrer
  endvidere inden for rammerne af gældende fællesskabsret og national lovgivning, at de legitime
  interesser for abonnenter, der ikke er fysiske personer, nyder tilstrækkelig beskyttelse
  for så vidt angår uanmodet kommunikation.”
  Udvalget er enigt om, at det afgørende er, hvordan ”fysisk person” og ”ikke fysisk person” skal
  fortolkes i direktivets forstand.
  DI, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, Danske Medier, Danske Advokater/
  Advokatsamfundet, Finansrådet, professor Torben Hansen og Håndværksrådet anbefaler,
  at der indføres lempeligere regler for uanmodet elektronisk post i visse b2b-forhold, hvor der
  er et særligt praktisk behov for at kunne kommunikere elektronisk mellem de erhvervsdrivende,
  uden der nødvendigvis er et forudgående formelt samtykke, og hvor risikoen for misbrug
  er lav, dels på grund af den foreslåede forudsatte relation mellem afsender og modtager,
  dels på grund af de øvrige kriterier for bestemmelsens anvendelse.
  Efter disse medlemmers forslag kan en erhvervsdrivende rette henvendelse til en bestemt
  person hos en anden erhvervsdrivende ved brug af elektronisk post med henblik på direkte
  SIDE 259 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  markedsføring af egne produkter, når der er et kundeforhold mellem de to erhvervsdrivende.
  Endvidere foreslås, at en erhvervsdrivende også må rette henvendelse til en bestemt person
  hos en anden erhvervsdrivende ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring
  af egne produkter, når afsenderen har fået modtagerens elektroniske adresse direkte
  fra modtageren i forbindelse med erhvervsmæssig kontakt mellem de to personer. Der må dog
  kun sendes markedsføring, som har relevans for den pågældende modtagers arbejdsfunktion,
  og modtageren skal klart og utvetydigt have mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig yderligere
  elektronisk markedsføring ved hver henvendelse.
  Den foreslåede øgede fleksibilitet for afsendelse af uanmodet elektronisk post i eksisterende
  kundeforhold hænger sammen med, at der i eksisterende kundeforhold er en loyalitetspligt og
  en gensidig afhængighed, der gør, at parterne vil være meget tilbageholdende med decideret
  spam, idet afsenderen i så fald risikerer at skade den eksisterende relation. Erhvervsmæssigt
  medlemskab af foreninger bør i denne sammenhæng også betragtes som et kundeforhold.
  Samtidig er der i eksisterende kundeforhold et særligt praktisk behov for at få fjernet den
  retlige uklarhed, der er i dag, om hvor grænsen går for lovlig og ulovlig elektronisk post til en
  kunde. Det kan således være uklart, om en mail til en eksisterende kunde er at betragte som
  ”uanmodet elektronisk post med henblik på direkte markedsføring” og i givet fald skal opfylde
  alle formelle krav til et forudgående samtykke fra modtageren, selvom der allerede er en relation
  mellem parterne. Modtageren kan i disse situationer gå glip af relevante tilbud eller informationer,
  fordi afsenderen er i tvivl om beskedens lovlighed.
  Samme hensyn gør sig gældende, når der er en personlig, erhvervsmæssig relation mellem
  afsender og modtager, uanset om afsender og modtager repræsenterer virksomheder, der har
  en eksisterende kunderelation. Når man som repræsentant for en erhvervsdrivende giver sin
  arbejdsrelaterede elektroniske adresse til en person, der repræsenterer en anden erhvervsdrivende,
  og udleveringen af adressen sker i en erhvervsmæssig sammenhæng, er det efter
  flertallets opfattelse unødvendigt restriktivt at kræve alle formelle betingelser for et informeret,
  specifikt og utvetydigt samtykke opfyldt, før modtageren af mailadressen må sende arbejdsrelateret
  markedsføring til den person, der har udleveret sin elektroniske arbejdsadresse.
  Det vigtige for modtagere af elektronisk markedsføring i b2b-forhold er, at dét der modtages
  er arbejdsrelevant, at man ikke overbebyrdes med tilbud, og at man nemt kan framelde sig. I
  så fald vil henvendelserne typisk blive betragtet som arbejdsrelevante tilbud eller servicemeddelelser,
  som modtageren kan vælge at følge op på eller lade være.
  Den foreslåede bestemmelse er ifølge disse medlemmers opfattelse udformet i overensstemmelse
  med disse kriterier.
  Den foreslåede forudsatte eksisterende kunderelation eller direkte personlige kontakt beskytter
  således modtageren imod at blive overbebyrdet med tilbud. Det foreslåede krav om, at
  afsenderen kun må sende markedsføring af egne produkter, tilgodeser samme hensyn.
  SIDE 260 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Det foreslåede krav om, at henvendelsen skal være relevant for den pågældende modtagers
  arbejdsfunktion, sikrer arbejdsrelevansen. Kravet medfører f.eks., at en ansat, der arbejder
  med it-sikkerhed, må tilsendes markedsføring, der er relevant for virksomhedens itsikkerhed,
  mens en ansat, der arbejder med indkøb, må tilsendes markedsføring, der er relevant
  for virksomhedens indkøbsfunktion. Markedsføringen skal således være tilpasset den
  enkelte modtager.
  Endelig stilles det som krav, at modtageren til enhver tid – let og gebyrfrit - skal kunne frabede
  sig fremtidige henvendelser. Når det allerede er begrænset, både hvem man må modtage mails
  fra og om hvad, er retten til at frabede sig fremtidige henvendelser et meget stærkt beskyttelsesværn.
  Sendes mails med hjemmel i en eksisterende kunderelation, er afsendervirksomheden
  nødt til at føre en opdateret samlet oversigt over kunderelationer, der har frabedt sig
  markedsføring. Denne oversigt skal konsulteres, før der sendes markedsføring, for at undgå
  overtrædelse af bestemmelsen.
  DI, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, Danske Medier, Danske Advokater/
  Advokatsamfundet, Finansrådet, professor Torben Hansen og Håndværksrådet foreslår, at
  såfremt modtageren bestrider, at bestemmelsens betingelser for afsendelse af uanmodet elektronisk
  markedsføring er opfyldt, er det afsenderen, der har bevisbyrden. Afsenderen skal
  f.eks. kunne dokumentere, at der er eller har været et kundeforhold inden for det sidste år,
  hvis afsenderen påberåber sig bestemmelsens første punktum, og afsenderen skal kunne dokumentere,
  hvor og hvornår den elektroniske adresse er modtaget, hvis afsenderen påberåber
  sig bestemmelsens andet punktum. Afsenderen skal endvidere kunne oplyse, hvor informationen
  om modtagerens arbejdsfunktion kommer fra.
  Den håndhævende myndigheds opklaring af tvister vil, efter at klageren har præsenteret den
  indledende dokumentation for at have modtaget en markedsføringsmail fra afsenderen, derfor
  starte med at bede afsenderen fremlægge ovennævnte dokumentation. I praksis må det dog
  efter disse medlemmers opfattelse antages, at størstedelen af eventuelle tvister kommer til at
  handle om, at afsenderen ikke respekterer en meddelelse, hvor modtageren frabeder sig yderligere
  henvendelser. Dokumentationen vil i disse tilfælde bestå i, at modtageren fremviser den
  mail, hvor afsenderen er blevet anmodet om ikke at sende yderligere markedsføring og den
  efterfølgende markedsføringsmail, hvor afsenderen ikke har respekteret ønsket.
  Disse medlemmer mener, at bestemmelsen af præventive hensyn bør være underlagt såvel
  offentlig som privat påtale. Det vil have en større præventiv effekt, såfremt det potentielt er
  muligt for Forbrugerombudsmanden at rejse en sag mod en virksomhed på baggrund af flere
  anmeldelser om spam mod den samme virksomhed, end hvis der udelukkende er privat påtale
  for overtrædelse af bestemmelsen. Hermed ville hver enkelt modtager af spam være nødsaget
  til at anlægge en retssag mod afsendervirksomheden for at håndhæve bestemmelsen, hvilket
  ikke er hensigtsmæssigt.
  Forbrugerombudsmanden er allerede i dag håndhævelsesmyndighed i forhold til spam i b2bforhold
  og modtager en række klager fra erhvervsdrivende. Med den foreslåede ændring vil
  SIDE 261 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  der efter disse medlemmers vurdering i et begrænset omfang blive åbnet mere op for adgangen
  til at fremsende direkte markedsføring via elektronisk post mellem erhvervsdrivende.
  Nogle af de markedsføringstiltag, som i dag er ulovlige, vil med den foreslåede ændring således
  blive lovliggjort. Disse medlemmer tror ikke, at den foreslåede bestemmelse vil føre til en
  væsentlig forøgelse af spamklager fra erhvervsdrivende. Som nærmere begrundet ovenfor, ser
  disse medlemmer endvidere ikke belæg for at forvente, at bestemmelsen i praksis bliver væsentlig
  sværere at håndhæve end andre bestemmelser i loven.
  Såfremt bestemmelsen mod forventning skulle føre til en væsentlig stigning i antallet af klager
  fra erhvervsdrivende, har Forbrugerombudsmanden også efter flertallets forslag adgang til at
  prioritere sine ressourcer. Disse medlemmer mener derfor ikke, der er belæg for at antage, at
  den foreslåede regelændring vil medføre et markant øget ressourceforbrug hos Forbrugerombudsmanden.
  Disse medlemmer bemærker afslutningsvist, at den foreslåede bestemmelse
  efter disse medlemmers opfattelse ikke vil gøre det nødvendigt for Forbrugerombudsmanden
  at gennemgå samtlige henvendelser for at sortere henvendelserne efter, hvilken bestemmelse
  de relaterer sig til. Forbrugerombudsmanden kan således nemt oprette en spam mailboks
  tilegnet den nye bestemmelse.
  Et mindretal bestående af Forbrugerombudsmanden, professor Caroline Heide-Jørgensen og
  Forbrugerrådet Tænk mener, at den foreslåede bestemmelse giver anledning til en række
  håndhævelsesmæssige udfordringer, som vil gøre det overordentligt vanskeligt at håndhæve
  bestemmelsen. Fx vil det være meget svært at modbevise en påstand fra afsenderen om, at
  modtageren fx mundtligt skulle have oplyst sin e-mailadresse i forbindelse med en kort ordveksling
  mellem parterne på en erhvervsmesse el.lign.
  Forslaget vil også have store ressourcemæssige konsekvenser for Forbrugerombudsmanden i
  forbindelse med håndhævelsen af forbuddet mod uanmodede elektroniske henvendelser i
  afsætningsøjemed.
  Såfremt forslaget vedtages, vil Forbrugerombudsmanden fremover være nødsaget til i alle
  spamsager at gennemgå samtlige henvendelser for at sortere de henvendelser fra, der eventuelt
  måtte være omfattet af den foreslåede undtagelse til spamforbuddet.
  Ofte er der tale om et meget stort antal udsendelser (tit flere hunderede), der sendes til både
  arbejds- og til private mailadresser.
  Det vil derfor være nødvendigt for Forbrugerombudsmanden først at foretage en fuldstændig
  gennemgang af alle de mailadresser, som en henvendelse er sendt til, for at undersøge, om der
  er tale om en arbejds- eller en privat mailadresse.
  Det er ikke altid muligt blot ud fra navnet på en mailadresse at vurdere, om denne er en arbejds-
  eller privat mailadresse, og det vil derfor ofte kræve en nærmere undersøgelse af den
  enkelte e-mailadresse. I den forbindelse vil det f.eks. kunne være nødvendigt at kontakte klageren
  for at få afklaret dette.
  SIDE 262 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Såfremt det så viser sig, at der er tale om en arbejdsmailadresse, vil Forbrugerombudsmanden
  i forhold til hver af disse adresser skulle foretage en individuel vurdering af, om en af undtagelserne
  i den foreslåede bestemmelse eventuelt måtte foreligge, herunder en undersøgelse af
  om der f.eks. inden for hele klagerens virksomhed måtte være en person, der inden for det
  sidste år som led i sit erhverv har købt et produkt hos den erhvervsdrivende.
  Dette vil således medføre en markant forøgelse af ressourceforbruget hos Forbrugerombudsmanden
  i forbindelse med håndhævelse af spamreglerne, og dette vil ikke kunne løses blot
  ved at underlægge forbuddet mod uanmodede henvendelser i b2b-situationer privat påtale.
  Forbrugerombudsmanden vil nemlig fremadrettet være nødsaget til at skulle foretage ovennævnte
  undersøgelser ved alle typer af uanmodede elektroniske henvendelser, da det ikke på
  forhånd vil kunne afgøres, om der er tale om en b2b- eller en b2c-situation.
  Dette vil kunne medføre en uhensigtsmæssig svækkelse af håndhævelsen af § 9.
  Forbrugerombudsmanden har endvidere påpeget, at Forbrugerombudsmanden de sidste par
  år har oplevet en stigning i antallet af e-mails i sine spampostkasser. I 2013 udgjorde tallet ca.
  35.000, i 2014 ca. 42.000 og i 2016 ca. 51.000. En stikprøve foretaget i en periode på en uge i
  maj 2016 viste, at ca. 35 procent af henvendelserne i Forbrugerombudsmandens danske
  spampostkasse var spam sendt direkte til Forbrugerombudsmanden.
  Antallet af personer, der efterfølgende udfylder en klageformular til brug for den eventuelle
  videre klagebehandling, er tilsvarende stigende, og udgjorde i 2013 14.950, i 2014 19.886 og i
  2015 29.180.
  En stor del af de e-mails, Forbrugerombudsmanden modtager, vedrører henvendelser, der er
  sendt til erhvervsdrivende. Ovennævnte stikprøve fra maj 2016 fra Forbrugerombudsmandens
  danske spampostkasse viste således, at lidt under en tredjedel af de henvendelser, som
  var indsendt af klagere, var indsendt fra domæner tilhørende erhvervsdrivende..
  Udvalgets overvejelser om indførelse af lempeligere regler for uanmodet elektronisk markedsføring
  b2b set i forhold til e-databeskyttelsesdirektivet
  Udvalget har diskuteret, i hvilket omfang e-databeskyttelsesdirektivet giver mulighed for, at
  der kan fastsættes lempeligere regler for uanmodet elektronisk markedsføring, når der er tale
  om b2b-forhold. Der er enighed om, at de nærmere muligheder for at fastsætte lempeligere
  regler i b2b-forhold afhænger af en fortolkning af e-databeskyttelsesdirektivets artikel 13, stk.
  5, som lyder:
  ”Stk. 1 og 3 finder anvendelse på abonnenter, der er fysiske personer. Medlemsstaterne sikrer
  endvidere inden for rammerne af gældende fællesskabsret og national lovgivning, at de legitime
  interesser for abonnenter, der ikke er fysiske personer, nyder tilstrækkelig beskyttelse for så vidt
  angår uanmodet kommunikation.”
  SIDE 263 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalget er enigt om, at det afgørende er, hvordan ”fysisk person” og ”ikke fysisk person” skal
  fortolkes i direktivets forstand.
  Det fremgår af en landeundersøgelse præsenteret for udvalget af Kreativitet & Kommunikation,
  som omfatter 13 andre EU-/EØS lande, at 7 ud af 13 tillader markedsføring sendt til ansatte
  hos andre erhvervsdrivende. Medregner man kun de 11 EU-lande omfattet af undersøgelsen,
  er det 7 ud af 11 lande.
  Blandt de 7, der tillader markedsføring sendt til ansatte mv. hos andre erhvervsdrivende,
  lader det til, at UK og Sverige sondrer mellem erhvervsdrivende, der er juridiske personer
  (f.eks. et aktieselskab), og erhvervsdrivende der er fysiske personer (f.eks. en enkeltmandsvirksomhed),
  mens Nederlandene og Finland ikke ser ud til at lave en sådan sondring. Der er
  ingen oplysninger fra de tre resterende lande (Frankrig, Irland, Østrig).
  DI, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, Danske Medier, Danske Advokater/
  Advokatsamfundet, Finansrådet, professor Torben Hansen og Håndværksrådet mener, at
  direktivet giver mulighed for at sende uanmodet elektronisk markedsføring til ansatte mv. hos
  andre erhvervsdrivende (b2b).
  Disse medlemmer bemærker indledningsvist, at 7 ud af 13 undersøgte EU/EØS-lande (Sverige,
  Finland, UK, Nederlandene, Frankrig, Irland, Østrig) tillader mails til ansatte mv. hos andre
  erhvervsdrivende, der er juridiske personer. Disse 7 lande må åbenlyst have vurderet, at dette
  er muligt inden for direktivets rammer, hvorimod det ikke vides om de øvrige 6 undersøgte
  lande (Spanien, Italien, Schweiz, Norge, Belgien, Tyskland) mener, at dette ikke er muligt inden
  for rammerne af direktivet, eller blot har valgt ikke at udnytte muligheden.
  Når modtageren er knyttet til en erhvervsdrivende, der er en personligt ejet virksomhed, er
  landeundersøgelsens oplysninger mere begrænsede. Sverige og UK ser ud til at have valgt en
  model, der sidestiller personligt ejede virksomheder med ”fysiske personer” i edatabeskyttelsesdirektivets
  forstand, mens Holland og Finland ser ud til at have valgt en model,
  der ikke gør forskel på, om modtageren er tilknyttet en virksomhed, der er personligt ejet
  eller organiseret som en juridisk person.
  Disse medlemmer bemærker endvidere, at en sædvanlig formålsfortolkning af den nævnte
  bestemmelse i e-databeskyttelsesdirektivet klart støtter flertallets opfattelse. I fortolkningen
  af ”fysisk person” er man således nødt til at se på, hvad der er formålet med direktivets bestemmelse
  om uanmodet elektronisk markedsføring.
  Det følger af direktivets præambel (afsnit 40), at formålet med reglerne er beskyttelse mod
  ”krænkelse af privatlivets fred”.
  Disse medlemmer mener, at det er helt åbenlyst, at e-databeskyttelsesdirektivets beskyttelseshensyn
  ”krænkelse af privatlivets fred”, ikke er tiltænkt at finde anvendelse på arbejdsrelateret
  elektronisk markedsføring sendt til en ansat, et ledelsesmedlem, en partner m.v. i en
  SIDE 264 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  virksomhed, der er organiseret som en juridisk person. Følgelig vil sådan markedsføring ikke
  skulle betragtes som mails sendt til en ”fysisk person” i direktivets forstand.
  Disse medlemmer mener, at det samme gør sig gældende, når arbejdsrelevant markedsføring
  sendes til en ansat, en ejerleder mv. i virksomhed, der er personligt ejet, f.eks. en enkeltmandsvirksomhed,
  forudsat at modtagerens mailadresse ikke er en privat mailadresse. Det
  gælder uanset om den personlige ejer af enkeltmandsvirksomheden driver virksomheden
  alene eller sammen med ansatte.
  Den fysiske person bag en enkeltmandsvirksomhed har mulighed for at have en privat mailadresse
  ved siden af virksomhedsmailen for netop at holde privatliv adskilt fra erhvervsvirksomheden,
  f.eks. s.hansen@tandlægen.com som virksomhedsmail og s.hansen@g.mail.com
  som privatmail. Det er flertallets opfattelse, at beskyttelseshensynet ”krænkelse af privatlivets
  fred” åbenlyst ikke finder anvendelse på mails sendt til virksomhedsmailen i denne situation.
  Det er derfor flertallets opfattelse, at personligt ejede virksomheder ikke generelt kan sidestilles
  med ”fysiske personer” i direktivets forstand, og at personligt ejede virksomheder bør
  være omfattet af begrebet ”erhvervsdrivende” i den af flertallet foreslåede bestemmelse ligesom
  alle andre erhvervsdrivende. Ligesom for markedsføringsmails sendt til andre erhvervsdrivende
  er det afsenderen, der har bevisbyrden for, at den afsendte mail er sendt til en virksomhedsmail,
  og at den pågældende mailadresse er personhenførbar.
  Disse medlemmer bemærker i den forbindelse, at hensynene bag de foreslåede lempeligere
  regler for uanmodet elektronisk b2b-markedsføring – og den lille risiko for misbrug - er præcis
  den samme, når den modtagende person er ejer-leder eller ansat i en personligt ejet mindre
  virksomhed, som hvis den modtagende person er ejer-leder eller ansat i et kapitalselskab
  eller anden virksomhedsform.
  Såfremt lovgiver vælger at sidestille arbejdsrelevant elektronisk markedsføring sendt til ansatte,
  ledelsesmedlemmer, ejerledere, partnere mv. hos erhvervsdrivende med elektronisk
  markedsføring sendt til ”fysiske personer” i direktivets forstand, vil der efter flertallets opfattelse
  være tale om overimplementering, der klart går ud over direktivets tiltænkte beskyttelseshensyn.
  Disse medlemmer bemærker i den forbindelse, at den foreslåede lempeligere regel for visse
  b2b-forhold yder mere beskyttelse for modtageren, end hvad en række andre lande har tilladt
  i b2b-forhold. Det har netop været afgørende for flertallet, at anvendelsesområdet for den
  foreslåede regel blev indsnævret til tilfælde, hvor risikoen for spam er særligt lille, og at den
  foreslåede regel giver modtageren supplerende værn, der samlet giver en stærk beskyttelse
  imod spam. Disse medlemmer finder, at direktivets krav om at modtageren i b2b-forhold
  mindst skal ydes en ”tilstrækkelig beskyttelse”, er mere end opfyldt med den foreslåede bestemmelse.
  DI, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, Danske Medier, Danske Advokater/
  Advokatsamfundet, Finansrådet, professor Torben Hansen og Håndværksrådet bemærker
  SIDE 265 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  afslutningsvis, at såfremt lovgiver finder det utilstrækkelig sikkert, om arbejdsrelateret elektronisk
  post sendt til en ansat eller en ejerleder i en personligt ejet virksomhed er i overensstemmelse
  med e-databeskyttelsesdirektivet, bør den foreslåede bestemmelse indskrænkes til
  ansatte mv. hos erhvervsdrivende, der er juridiske personer frem for helt at opgive en lempelse
  for b2b-forhold, hvor der en kunde- eller personlig relation.
  Et mindretal bestående af Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet Tænk, professor Caroline
  Heide-Jørgensen og professor Søren Sandfeldt kan ikke anbefale en sådan ændring af retstilstanden.
  Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse oplyst følgende: ”Der kan efter Forbrugerombudsmandens
  opfattelse rejses tvivl om forslagets forenelighed med direktiv 2002/58/EF om
  behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor
  (som ændret ved direktiv 2009/136/EF), da forslaget tillader uanmodede
  henvendelser ”til en bestemt person”. Den foreslåede bestemmelse tillader således uanmodede
  henvendelser til fysiske personer, hvor der efter direktivets artikel 13, stk. 1, stilles krav
  om, at modtageren forudgående har givet sit samtykke hertil. Det forhold, at henvendelsen
  modtages via den bestemte fysiske persons arbejdsmailadresse, ændrer efter Forbrugerombudsmandens
  opfattelse ikke ved, at modtageren fortsat må anses for at være en ”fysisk person”
  i direktivets forstand.
  Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er der endvidere ikke holdepunkter for at fastslå,
  at ”privatlivets fred” ikke også omfatter erhvervsforhold eller situationer, hvor en person
  f.eks. befinder sig på sin arbejdsplads. Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse henvist
  til, at f.eks. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvorefter enhver har
  ret til respekt for sit privatliv, også kan påberåbes af juridiske personer, og at juridiske personer
  f.eks. vil kunne have et af artikel 8 beskyttet hjem i betydningen kontor, forretningssted
  eller domicil118.
  Forslaget vil endvidere indebære, at uanmodet elektronisk markedsføring vil blive tilladt i
  langt højere grad end i dag, da en erhvervsdrivende efter forslaget som udgangspunkt vil kunne
  sende uanmodede e-mails til alle medarbejdere i en virksomhed, hvis blot én person inden
  for virksomheden som led i sit erhverv har købet et produkt hos den erhvervsdrivende inden
  for det sidste år. For modtageren af en uanmodet e-mail vil det endvidere være meget svært at
  vurdere, om der er tale om en ulovlig henvendelse, idet denne vurdering forudsætter, at mod-
  __________________
  118
  Jf. side 642-642 i P. Lorenzen m.fl.: ”Den Kommenterede Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer”, 3.
  udgave, DJØF’s forlag.
  SIDE 266 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  tageren har kendskab til, om der evt. måtte være en af dennes kollegaer, der inden for det
  sidste år i arbejdssammenhæng måtte have købt et produkt – fx et kursus – hos afsenderen.”
  Et flertal i udvalget bestående af professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet,
  Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet,
  Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, DI, Finansrådet og Danske Medier anbefaler, at
  der indføres lempeligere regler for uanmodet elektronisk post i visse b2b forhold.
  Sproglige ændringer
  Udvalget har foretaget en række sproglige justeringer af bestemmelsen med det formål at
  modernisere og forenkle bestemmelsen. Der er ikke tilsigtet realitetsændringer af retstilstanden
  med den sproglige opdatering. Det drejer sig bl.a. om:
  1. § 6, stk. 1 ”med henblik på afsætning”.
  Udvalget skal vurdere, om markedsføringsloven er i overensstemmelse med de EU-regler,
  der er implementeret i loven.
  Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 1, at en henvendelse bliver omfattet af bestemmelsen,
  hvis den udsendes ”med henblik på afsætning af varer m.v.”. Bestemmelsens afsætningsbegreb
  afviger både fra den oprindelige ordlyd i ISDN-direktiv og fra ordlyden i artikel
  13 i databeskyttelsesdirektivet og e-databeskyttelsesdirektivet, hvor der anvendes udtrykket
  ”med henblik på direkte markedsføring”.
  Udvalget har på den baggrund vurderet, om udtrykket ”med henblik på afsætning” bør ændres
  til ”med henblik på direkte markedsføring”.
  I bemærkningerne til markedsføringslovens § 6, stk. 1, anvendes konsekvent udtrykket
  ”markedsføring” fremfor ”med henblik på afsætning”.
  Det fremgår af de almindelige bemærkninger til bestemmelsen vedrørende løbende kundeforhold,
  at der ”ved vurderingen af, om en henvendelse er omfattet af det foreslåede forbud
  m.v., må der lægges betydelig vægt på, om den erhvervsdrivende har en egeninteresse i de dispositioner
  fra kundens side, som den erhvervsdrivendes henvendelse vedrører. Hvis det er
  SIDE 267 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  spørgsmålet om erhvervelse af den erhvervsdrivendes produkter, der er i centrum, foreligger
  der markedsføring i den foreslåede bestemmelses forstand”.119
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at en ændring af ordlyden ikke vil indebære
  realitetsændringer. Samtidig er det dog udvalgets vurdering, at bestemmelsens nuværende
  ordlyd kan give anledning til tvivl om bestemmelsens rækkevidde, da en ren ordlydsfortolkning
  medfører, at afsætningsbegrebet er snævrere end begrebet markedsføring.
  Udvalget har endvidere lagt vægt på, at man i den norske markedsføringslovs § 15, som er
  en pendant til markedsføringslovens § 6, bruger udtrykket ”markedsføringshenvendelser”.
  Udvalget anbefaler, at ordlyden af bestemmelsen ændres til ”med henblik på markedsføring”
  og dermed benytter samme terminologi som direktiverne.
  __________________
  119
  Lf 213 af 1. marts 2000, almindelige bemærkninger, afsnit 3.2.
  SIDE 268 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 10 om handelspraksis rettet mod børn og unge (Tidligere § 8)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslovs § 8 indeholder en særlig beskyttelse af børn og unge. Bestemmelsen
  finder alene anvendelse, når markedsføring er rettet mod børn og unge.
  Markedsføringslovens § 8 har følgende ordlyd:
  § 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn
  og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritisk sans, som bevirker, at de er
  lette at påvirke og nemme at præge.
  Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke direkte eller indirekte opfordre
  til vold og anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold,
  frygt eller overtro som virkemidler.
  Stk. 3. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder
  af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.
  Bestemmelsen indebærer, at der skal tages særligt hensyn til børns og unges naturlige godtroenhed
  og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme
  at præge.
  Markedsføringslovens § 8, stk. 1, er en ”agtsomhedsnorm”, en generel skærpelse set i forhold
  til de øvrige bestemmelser i markedsføringsloven. Bestemmelsen indebærer, at der ved markedsføring
  rettet mod børn og unge skal tages særligt hensyn til deres naturlige godtroenhed
  og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at
  præge. Der er ikke tale om en fast norm. Tværtimod må den vurderes i forhold til den konkrete
  aldersgruppe og markedsføringsaktivitetens karakter. En reklame rettet mod små børn skal
  derfor vurderes anderledes end en reklame rettet mod teenagere.
  Det er afgørende for brug af bestemmelsen, at markedsføringen anses for rettet mod børn og
  unge. Det er således ikke hensigten, at markedsføring, der ikke primært retter sig mod børn og
  unge, skal være omfattet af bestemmelsen. Der er tale om en konkret vurdering, som bl.a.
  afhænger af markedsføringens placering og indhold. Markedsføring på en hjemmeside vil
  blive anset for rettet mod børn og unge, hvis hjemmesiden i sig selv eller markedsføringen af
  hjemmesiden eller centrale produkter fra hjemmesiden særligt henvender sig til aldersgruppen.
  Bestemmelsen er inspireret af de principper om særlig hensyntagen til børn og unge, der
  tidligere har dannet sig omkring markedsføringslovens § 1 om god skik samt ICC’s kodeks for
  reklame og markedskommunikation artikel 18.
  Herudover indeholder bestemmelsen i stk. 2 og stk. 3 to strafbelagte forbud. For det første et
  forbud mod at markedsføring opfordrer til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller
  på utilbørlig måde benytter sig af vold, frygt eller overtro. For det andet et forbud mod at reklamer
  indeholder omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.
  SIDE 269 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsens stk. 1 anses til dels for at gennemføre direktivet om urimelig handelspraksis
  artikel 5, stk. 3, dels som en national bestemmelse. Stk. 2 og 3 er rene nationale bestemmelser.
  I en konkret sag har Retten i Århus afgjort, at en reklamefilm også var rettet mod børn og
  unge, selvom produktets målgruppe var unge over 18 år (sag nr. 1-5550/2012). Begrundelsen
  var bl.a., at hovedpersonen i filmen var et mindreårigt barn, og at det produkt der blev reklameret
  for særligt appellerede til børn og unge.
  Udvalgets overvejelser
  Opdeling af § 8, stk.1, i to bestemmelser
  Markedsføringslovens § 8, stk. 1, blev indsat i forbindelse med revisionen af markedsføringsloven
  tilbage i 2005. Bestemmelsen præciserer, at markedsføringen skal udformes med særlig
  hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans,
  som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. Bestemmelsen blev i forbindelse
  med implementeringen af direktivet om urimelig handelspraksis i 2006 anset for at gennemføre
  direktivets artikel 5, stk. 3, som indeholder et krav om, at der skal tages hensyn til forbrugere,
  der er særligt sårbare som følge af fx deres alder. Stk. 1 favner både forhold, der er omfattet
  af direktivets anvendelsesområde, og forhold der falder uden for direktivets anvendelsesområde
  fx vedrørende smag og anstændighed.
  Direktivets artikel 5, stk. 3, er implementeret i den foreslåede § 4, stk. 3, om god erhvervsskik.
  Den foreslåede § 4, stk. 3, vedrører alene forhold, der falder inden for direktivet om urimelig
  handelspraksis’ anvendelsesområde.
  Det er udvalgets vurdering, at den særlige beskyttelse af børn og unge, der er indeholdt i den
  gældende § 8, stk. 1, fortsat bør gælde uden for direktivets anvendelsesområde. Det vil fx sige
  på forhold vedrørende smag og anstændighed og aftaleretten.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der i lovens bestemmelse om god markedsføringsskik
  indsættes en beskyttelse, der svarer til den gældende § 8, stk. 1, og som finder anvendelse
  uden for direktivets anvendelsesområde. Denne bestemmelse bliver den foreslåede § 3, stk. 2.
  Forholdet til EU-retten vedrørende § 8, stk. 1
  Den foreslåede § 4, stk. 3, er som nævnt en gennemførelse af artikel 5, stk. 3, i direktivet om
  urimelig handelspraksis.
  Den foreslåede § 3, stk. 2, hvorefter der gælder en særlig beskyttelse af børn og unge uden for
  direktivets anvendelsesområde, går videre, end Danmark er EU-retligt forpligtet til.
  Det er udvalgets vurdering, at beskyttelseshensynet over for børn og unge også gør sig gældende,
  uanset om forholdet falder inden for eller uden for direktivets anvendelsesområde.
  SIDE 270 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalget har lagt vægt på, at der også før 2005, hvor den gældende § 8, stk. 1, blev indsat i
  loven, var en særlig beskyttelse af børn og unge, som blev varetaget under lovens generelle
  bestemmelser om god markedsføringsskik og forbud mod vildledning.
  Det er udvalgets vurdering, at markedsføring rettet mod børn og unge også uden for direktivets
  anvendelsesområde skal være udformet på en måde, der tager højde for de særlige beskyttelsesbehov,
  som denne målgruppe har. Det er endvidere udvalgets vurdering, at det er
  naturligt, at virksomhederne indretter deres markedsføring afhængig af hvilken modtagergruppe,
  den er rettet imod.
  Resultaterne fra landeundersøgelsen viser, at Norge har en tilsvarende bestemmelse om markedsføring
  rettet mod børn og unge, der finder anvendelse uden for direktivet om urimelig
  handelspraksis’ anvendelsesområde.
  Sverige, Nederlandene, Tyskland og Storbritannien har ikke specifikt oplyst, om de har en
  tilsvarende generel regel, der gælder uden for direktivets anvendelsesområde.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at denne beskyttelse bevares, også uden for direktivets
  anvendelsesområde. I modsat fald vil der fx i forhold vedrørende smag og anstændighed og
  inden for aftaleretten ikke gælde en sådan beskyttelse over for børn og unge.
  Forholdet til EU-retten vedrørende § 8, stk. 2 og 3
  § 8, stk. 2 og 3, indeholder strafbelagte konkrete forbud mod bl.a. at opfordre til vold og opfordre
  til indtagelse af alkohol i handelspraksis rettet mod børn og unge. I forbindelse med
  gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis var vurderingen, at disse forbud
  ikke blev berørt af direktivets gennemførelse, da de omhandler smag og anstændighed, og
  derfor falder uden for direktivets anvendelsesområde.
  Udvalget er enigt i denne vurdering, selvom der er tale om ren national regulering, da praksis
  fra Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet viser, at der er behov for bestemmelsen,
  og da det har præventiv effekt, at der er tale om strafbelagte forbud. Stk. 3 blev indsat af
  et bredt flertal i Folketinget i 2013 på baggrund af en konkret sag120, hvor det havde vist sig, at
  de eksisterende regler for markedsføring af alkohol i forhold til børn og unge ikke var udformet
  tilstrækkelig klart. Udvalget er enigt i, at der ikke må herske tvivl om, at handelspraksis
  rettet mod børn og unge ikke må indeholde henvisninger m.v. til alkohol.
  __________________
  120
  U. 2012.2435V
  SIDE 271 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det fremgår af landeundersøgelsen, at Norge, Sverige, Tyskland og Nederlandene også har
  specifikke regler om markedsføring af alkohol over for børn og unge. Norge har endvidere
  oplyst, at de har specifikke regler om god markedsføringsskik over for børn og unge vedrørende
  vold og sex m.v.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at § 8, stk. 2 og 3, opretholdes, selvom der er tale om ren
  national regulering.
  Markedsføring på internettet og sociale medier ”rettet mod” børn og unge
  For at markedsføringslovens § 8 finder anvendelse, skal markedsføringen være rettet mod
  børn og unge.
  Udvalget har drøftet, hvornår en markedsføring er rettet mod børn og unge, da det er afgørende
  for, om et givent forhold er omfattet af bestemmelsen eller ej.
  Af forarbejderne til markedsføringslovens § 8, stk. 3, fremgår det, at ”markedsføring på en
  hjemmeside vil f.eks. blive anset for at rette sig mod børn og unge, […] hvis hjemmesiden i sig selv
  eller markedsføringen af hjemmesiden eller centrale produkter fra hjemmesiden særligt henvender
  sig til børn og unge.” Endvidere fremgår det: ”Derimod er det ikke hensigten, at reklamer på
  f.eks. musik- og fildelingstjenester samt andre sociale medier på internettet, der ikke primært
  retter sig mod børn og unge, skal være omfattet af bestemmelsen.”
  Det følger af Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring, at der
  bl.a. kan lægges ”vægt på markedsføringens udformning, indholdet af markedsføringen, hvor
  markedsføringen optræder, hvilket produkt der bliver markedsført, og om der anvendes børn i
  markedsføringen. Eksempelvis vil det kunne blive tillagt betydning, hvis markedsføringen optræder
  […] på en hjemmeside, hvor normalt kun børn færdes. På samme måde vil det kunne blive
  tillagt vægt, hvis der reklameres for legetøj, slik eller lignende, som særligt fanger børns interesse.
  Det er i det hele taget afgørende, om markedsføringen appellerer til børn og unge.”
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget påpeget, at forarbejderne i praksis kan give
  anledning til tvivl om, hvornår et markedsføringstiltag på internettet retter sig mod børn og
  unge.
  Forbrugerombudsmanden har over for udvalget oplyst, at det efter Forbrugerombudsmandens
  opfattelse med fordel kan præciseres i bemærkningerne, hvornår noget er rettet mod
  børn og unge. Selvom man retter sin reklame mod en særlig modtagergruppe, som ikke er
  specifikt børn og unge, kan det stadig være, at en stor del af dem, der ser reklamen, er børn og
  unge. Det kan enten skyldes den kanal, der benyttes, eller det produkt, den pågældende handelspraksis
  omhandler. Så selvom den pågældende handelspraksis ikke er målrettet børn og
  unge, kan den i praksis ramme mange børn og unge. Det er derfor Forbrugerombudsmandens
  vurdering, at det er nødvendigt at se på den praktiske effekt frem for, hvad der er tiltænkt.
  Forbrugerrådet Tænk tilslutter sig denne vurdering.
  SIDE 272 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Alkoholreklamenævnet har i deres retningslinjer fastsat, at markedsføring af alkohol aldrig
  må finde sted i medier, hvor over 30 procent af publikum er eller med rimelighed vurderes at
  være børn og unge121.
  Det er udvalgets vurdering, at en skarp procentgrænse ikke er hensigtsmæssig, da der bør
  være tale om en konkret helhedsvurdering. Udvalget anbefaler, at der indsættes konkrete
  eksempler i lovbemærkningerne på, med henblik på præcisering af, hvornår en handelspraksis
  kan være rettet mod børn og unge.
  Aldersfiltre
  Udvalget har drøftet, om der er behov for, at de erhvervsdrivende sikrer, at markedsføring af
  fx alkohol på internettet og sociale medier alene retter sig mod brugere over 18 år, fx ved brug
  af aldersfiltre. Af forarbejderne til den gældende markedsføringslovs § 8, stk. 3, fremgår følgende
  omkring aldersfiltre: ”Det følger af retspraksis, at sådanne filtre kan indgå i den samlede
  vurdering af, om en hjemmeside retter sig mod børn og unge. Filtre, hvor der ikke foretages en
  eller anden form for kontrol af de afgivne oplysninger, kan kun tillægges en begrænset betydning.
  I UfR 2005.2250S fastslog Sø- og Handelsretten således, at en informationsboks, som forbrugeren
  alene skulle klikke ”ok” til for at få adgang til den udbudte tjenesteydelse, og hvoraf det
  fremgik, at brugeren ikke måtte være under 18 år, ikke havde nogen værdi, når man blot kunne
  klikke videre, selvom man var under 18 år. Et aldersfilter, hvor man f.eks. blot skal indtaste sin
  fødselsdato eller svare ”ja” eller ”nej” til, om man er over 18 år, men hvor der ikke sker nogen
  yderligere kontrol af oplysningerne, vil således normalt ikke være tilstrækkeligt til at antage, at
  den pågældende hjemmeside ikke retter sig mod børn og unge.”
  Det fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring, at de
  virksomheder, som ønsker at være på den sikre side, løbende bør anvende de bedst mulige
  tekniske foranstaltninger, som kan kontrollere alderen på brugerne af det sociale medie, som
  markedsføringen bliver vist for. Det fremgår endvidere af vejledningen, at hvis brugerne skal
  oplyse deres alder ved oprettelsen af en profil på det sociale medie, og det sociale medie på
  denne baggrund giver de erhvervsdrivende adgang til at vælge en aldersbegrænsning, når de
  opretter en side, må den erhvervsdrivende som udgangspunkt kunne gå ud fra, at brugerne
  giver korrekt information om deres alder.
  I forbindelse med vedtagelsen af § 8, stk. 3, i 2013 blev det overvejet, med inspiration fra Norge,
  at indføre et system, hvorefter virksomhederne skal bruge den bedst tilgængelige teknologi
  til at frasortere børn og unge fra hjemmesider, som indeholder alkoholreklamer. Det blev
  __________________
  121
  Alkoholreklamenævnets retningslinjer § 6, stk. 4.
  SIDE 273 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  imidlertid vurderet, at det ville pålægge de erhvervsdrivende en uoverskuelig byrde. For at et
  filter er effektivt i dag, vil det medføre krav om Nem-ID for adgang til hjemmesiden. Det blev
  vurderet, at det ville være ude af proportioner at kræve Nem-ID på alle hjemmesider med
  reklamer, hvor voksne forbrugere (også) færdes.
  Det er udvalgets vurdering, at disse hensyn fortsat er gældende.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der ikke stilles et generelt krav om brug af aldersfilter,
  men at de gældende lovbemærkninger vedrørende brugen af aldersfiltre bevares.
  Reklamefri zoner
  Udvalget har drøftet, om der er behov for lovgivning om reklamefri zoner. Baggrunden for
  drøftelsen var, at der er nogle danske kommuner, hvor man har tilladt reklamer på fx legepladser.
  Enkelte politikere har på den baggrund bedt om, at udvalget drøfter, om reklamer i
  daginstitutioner, skoler, fritidshjem og legepladser m.v. bør tillades.
  Markedsføringslovsudvalget, der afgav betænkning i 2005, undersøgte dengang behovet for
  reklamefri zoner i daginstitutioner og skoler122. Flertallet af det daværende udvalg vurderede,
  at det ikke var hensigtsmæssigt med reklamefri zoner. Udvalget henviste bl.a. til, at der ikke
  bør lægges hindringer i vejen for samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler, fx i form
  af partnerskaber, der understøtter iværksætteri. Ligesom det bør være tilladt at have reklamer
  i skoleblade for lokale erhvervsdrivende, der finansierer udgivelsen af bladet. Undervisningsministeriet
  oplyste dengang, at de kun modtog få henvendelser om reklamering og
  sponsorering i skolerne, og at sagerne blev løst efter Forbrugerombudsmandens vejledning,
  hvorefter markedsføring på skoler og i daginstitutioner kun kan finde sted, når skolens/
  institutionens leder har givet tilladelse hertil123.
  Det blev fremhævet, at det var mere hensigtsmæssigt, at der lokalt blev udarbejdet regler for, i
  hvilket omfang man ville tillade reklamering og sponsorering. Efter lov om kommuners og
  regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, som trådte i
  kraft 1. juli 2006, er det op til kommunalbestyrelserne og regionsrådene at beslutte, om det
  skal være muligt at reklamere på skoler og i daginstitutioner. Dernæst er det op til de lokale
  skole-/forældrebestyrelser at beslutte, om der med udgangspunkt i de overordnede mål og
  rammer skal fastsættes lokale regler om markedsføring og sponsorering, og hvordan disse
  skal udformes. Den enkelte skoleleder har derudover ansvaret for, at disse principper efterle-
  __________________
  122
  Se nærmere betænkningen s. 166f.
  123
  Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring, punkt 3.1.14.
  SIDE 274 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  ves i det daglige arbejde. Det er således kun muligt for erhvervsdrivende at markedsføre sig på
  disse steder, hvis skolen eller institutionen har givet tilladelse hertil. Muligheden for at markedsføre
  alkohol, usunde fødevarer og læskedrikke over for børn og unge er begrænset i en
  række branchekodeks, bl.a. Alkoholreklamenævnet og Læskedrikreklamenævnet.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld
  Jakobsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske
  Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation,
  DI, Finansrådet, og Danske Medier er af den holdning, at det fungerer godt i dag, og det bør
  være op til skolerne selv, om de vil reklamere. Endvidere er det disse medlemmers holdning,
  at fx sponsoreret skolemateriale kan komme flere skolebørn til nytte.
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk og professor Torben Hansen mener ikke, at
  det er hensigtsmæssigt alene at lade det være op til eksempelvis den enkelte skolebestyrelse
  om og i givet fald i hvilket omfang samt på hvilke vilkår markedsføring på skoler kan finde
  sted.
  Disse medlemmer er af den opfattelse, at ikke er hensigtsmæssigt at lade så vigtige forhold og
  samfundsmæssige hensyn afgøres lokalt, herunder i praksis lade konkrete muligheder og
  regler på området være afhængig af lokale bestyrelsers holdninger og principper. Hertil kommer
  risiko for erhvervsdrivendes forsøg på at skabe økonomiske incitamenter over for skolebestyrelsen
  i forhold til skolens økonomiske situation, som hverken er rimelige eller hensigtsmæssige,
  og som i værste fald kan have indflydelse på, hvor barrieren for det tilladte
  sættes.
  Hertil kommer i øvrigt en ganske betydelig risiko for problemstillinger om skjult reklame, idet
  modtagergruppen i forhold til eventuelle reklametiltag, herunder sponsorering m.v. i forbindelse
  med undervisningen, pr. definition vil være børn og unge.
  Forbrugerrådet Tænk og professor Torben Hansen anbefaler derfor, at regler ensrettes på
  området gennem lovgivningen, hvorefter udgangspunktet bør være et forbud mod reklamering
  på skoler og daginstitutioner, dog eventuelt med undtagelsesmuligheder for eksempelvis
  på nærmere fastsatte vilkår at tillade sponsorering.
  Det er flertallets vurdering, at de hensyn, som blev fremhævet af udvalget i 2005, fortsat gør
  sig gældende, og at det fortsat er mest hensigtsmæssigt, at de nærmere regler for omfanget af
  reklamer udarbejdes lokalt. Et flertal af udvalget anbefaler, at der fortsat ikke er behov for
  lovgivning om reklamefri zoner.
  Som uafhængig tilsynsmyndighed forholder Forbrugerombudsmanden sig neutralt til
  spørgsmålet.
  SIDE 275 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 11 om mærkning og emballering (Tidligere § 17)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om mærkning og emballering i
  § 17, der har følgende ordlyd:
  § 17. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne
  og relevante erhvervsorganisationer fastsætte bestemmelser om, at bestemte varer, som udbydes
  erhvervsmæssigt til forbrugerne, kun må sælges eller udbydes til salg med angivelse af, om varen
  er dansk eller udenlandsk, eller dens frembringelses- eller oprindelsessted. Ministeren kan nærmere
  fastsætte, på hvilken måde de pågældende angivelser skal anbringes, samt hvad der i hvert
  tilfælde skal forstås ved varens frembringelses- eller oprindelsessted.
  Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne
  og relevante erhvervsorganisationer fastsætte bestemmelser om:
  1. at bestemte varebetegnelser eller symboler er forbeholdt eller skal benyttes for varer, der
  opfylder visse nærmere angivne betingelser, og
  2. at bestemte varer kun må sælges eller udbydes til salg, såfremt varerne eller deres indpakning
  på nærmere af ministeren foreskreven måde er forsynet med oplysning om varernes
  indhold og sammensætning, holdbarhed, behandlingsmåde og egenskaber i øvrigt.
  Markedsføringslovens § 17, stk. 1
  Markedsføringslovens § 17, stk. 1, om oprindelseslandsmærkning stammer fra 1912, og bemyndigelsen
  har hovedsageligt været anvendt i perioden 1922-1932. Alle disse forskrifter
  blev dog ophævet, inden markedsføringsloven blev indført i 1974.
  Efter markedsføringslovens indførelse i 1974 har bemyndigelsen kun været anvendt én gang
  til at udstede bekendtgørelse nr. 321 af 16. marts 1978 om salg af beklædningsgenstande.
  Markedsføringslovens § 17, stk. 2
  Markedsføringslovens § 17, stk. 2, giver mulighed for, at der kan udstedes bekendtgørelser,
  der forbeholder bestemte varebetegnelser eller symboler til bestemte varer, og at bestemte
  varer kun må sælges, hvis der på varen eller dens indpakning oplyses nærmere om varens
  indhold, holdbarhed, egenskaber m.v. Bestemmelsen blev oprindelig indsat i den tidligere
  konkurrencelov ved EF-følgelovgivning i 1972.
  Der er i dag udstedt følgende bekendtgørelser til gennemførelse af EU-direktiver med hjemmel
  i stk. 2:
  • Bekendtgørelse nr. 122 af 6. marts 1973 om krystalglasvarer.
  SIDE 276 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  • Bekendtgørelse nr. 247 af 19. april 1990 om frivillig mærkning af husholdningsapparater
  med oplysning om luftbåren støj.
  • Bekendtgørelse nr. 759 af 15. september 1995 om mærkning af materialer anvendt i
  hovedbestanddele af fodtøj med henblik på salg i detailledet.
  • Bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af
  tekstilfiberblandinger.
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af bestemmelsen om mærkning og emballering
  Udvalget er bl.a. blevet bedt om at sikre, at markedsføringsloven ikke pålægger erhvervslivet
  unødvendige byrder. Udvalget er endvidere blevet bedt om at sikre, at markedsføringsloven
  sikrer hensynet til velfungerende markeder og en effektiv konkurrence. Udvalget har på den
  baggrund vurderet, om bestemmelsen i § 17 bør opretholdes.
  Bemyndigelsen i § 17, stk. 1, er i dag kun udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 321 af 16.
  marts 1978 om mærkning om beklædningsvarers oprindelse.
  Bemyndigelsen har hidtil kun været anvendt én gang til at udstede en ren national bekendtgørelse.
  Det er udvalgets vurdering, at såfremt der er behov for at indføre nationale mærkningsordninger,
  bør dette ikke kunne gennemføres via en bekendtgørelse, som ikke behandles af
  Folketinget. Dertil kommer, at regler om mærkningsordninger bør udstedes under de relevante
  særlovgivninger.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at bemyndigelsen i § 17, stk. 1, om mærkning med oprindelse
  ophæves.
  Bestemmelsen i § 17, stk. 2, er udnyttet til at udstede en række bekendtgørelser, som gennemfører
  EU-regulering. Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at hjemlen i § 17, stk. 2, ikke
  kan ophæves.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at § 17, stk. 2, opretholdes.
  Hører bestemmelsen til i markedsføringsloven
  Det har endvidere været drøftet i udvalget, hvorvidt bestemmelsen systematisk hører hjemme
  i markedsføringsloven, eller om bestemmelsen bør indføres i anden lovgivning i stedet.
  SIDE 277 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er i forbindelse med tidligere udvalgsarbejder blevet vurderet, at bestemmelsen ikke systematisk
  hører hjemme i markedsføringsloven, såfremt man ønsker at skabe en markedsføringslov,
  der alene fastsætter overordnede adfærdsregler på markedet. Man har dog ikke
  tidligere kunnet identificere anden relevant lovgivning, som bestemmelsen kan flyttes til124.
  Bestemmelsen har på den baggrund hidtil været opretholdet uændret i markedsføringsloven.
  Udvalget kan tilslutte sig de tidligere overvejelser om, at markedsføringslovens § 17 ikke systematisk
  hører hjemme i markedsføringsloven. Samtidig anerkender udvalget dog, at der
  ikke findes anden relevant lovgivning inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressort, som
  bestemmelsen med fordel kan flyttes til.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at § 17, stk. 2, bevares i markedsføringsloven.
  Opretholdelse af bekendtgørelser udstedt med hjemmel i § 17
  Udvalget er bl.a. blevet bedt om at sikre, at markedsføringsloven ikke pålægger erhvervslivet
  unødvendige byrder. Udvalget har på den baggrund vurderet, om de bekendtgørelser, der er
  udstedt med hjemmel i markedsføringslovens § 17, fortsat bør opretholdes.
  Bekendtgørelse nr. 321 af 16. marts 1978 om salg af beklædningsgenstande udstedt med
  hjemmel i § 17, stk. 1. Bekendtgørelsen fastslår, at der ikke, ved salg eller udbud til salg til
  forbrugere af beklædningsgenstande af strikket og vævet stof, må anvendes angivelser, tegn,
  præsentations-, etiketterings- eller salgsmetoder, der er egnet til at vildlede forbrugerne om
  varernes oprindelsesland. Det følger endvidere af bekendtgørelsen, at en vares oprindelse
  skal afgøres efter de kriterier for bestemmelse af oprindelsen, der følger af EU-regulering. Det
  er udvalgets vurdering, at indholdet af bekendtgørelsen skal fortolkes i overensstemmelse
  med direktivet om urimelig handelspraksis, samt at bekendtgørelsen ikke tilføjer yderligere,
  end hvad der allerede følger af direktivet. Udvalget anbefaler på den baggrund, at bekendtgørelsen
  ophæves.
  Bekendtgørelse nr. 122 af 6. marts 1973 om krystalglasvarer er udstedt med hjemmel i § 17,
  stk. 2 og gennemfører direktiv 69/493/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger
  om krystalglas. Direktivet er fortsat gældende, og udvalget anbefaler derfor, at bekendtgørelsen
  opretholdes.
  __________________
  124
  Industriministeriets betænkning fra 1992, Turnuspanelet i slutningen af 1990’erne og betænkning nr. 1457 af 2005, afsnit
  8.3.4.
  SIDE 278 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Bekendtgørelse nr. 247 af 19. april 1990 om frivillig mærkning af husholdningsapparater med
  oplysning om luftbåren støj er udstedt med hjemmel i § 17, stk. 2. Bekendtgørelsen gennemfører
  direktiv 86/594/EØF om luftbåren støj fra husholdningsapparater. Direktivet blev ophævet
  i 2005 og erstattet af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt
  design af energiforbrugende produkter. Ifølge præambel 37 var baggrunden for ophævelsen
  af direktiv 86/594/EØF, at proceduren for bestemmelse af støjniveauet af harmoniseringshensyn
  burde indgå i en integreret vurdering af miljømæssige egenskaber. Direktiv
  2005/32/EF indeholder bestemmelser om en sådan integreret tilgang. Direktiv 2005/32/EF
  er implementeret i dansk ret ved lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter
  125. Direktivet blev i 2009 erstattet af direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse
  af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Direktiv 2009/125/EF blev implementeret
  i dansk ret ved en ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende
  produkter. Da det bagvedliggende direktiv er ophævet, er det udvalgets vurdering, at bekendtgørelse
  nr. 247 af 19. april 1990 om frivillig mærkning af husholdningsapparater med
  oplysning om luftbåren støj bør ophæves.
  Bekendtgørelse nr. 759 af 15. september 1995 om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddele
  af fodtøj med henblik på salg i detailledet er udstedt med hjemmel i § 17, stk. 2.
  Bekendtgørelsen gennemfører direktiv 94/11/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
  love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i
  hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet. Direktivet er fortsat gældende,
  og udvalget anbefaler derfor, at bekendtgørelsen opretholdes.
  Bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger
  er udstedt med hjemmel i § 17, stk. 2. Bekendtgørelsen gennemfører direktiv
  96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger. Direktivet
  blev ophævet i 2012 i forbindelse med vedtagelse af forordning 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser
  og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning.
  Udvalget anbefaler derfor, at bekendtgørelse nr. 46 af 26. januar 1999 om visse metoder for
  kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger ophæves.
  Kravet om, at udstedelse af bestemmelser kun må ske ”efter forhandling”
  Erhvervs- og vækstministerens hjemmel til at udstede bestemmelser efter den gældende § 17,
  stk. 1 og 2, kræver, at udstedelsen sker ”efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne
  og relevante erhvervsorganisationer”.
  __________________
  125
  Lov nr. 308 af 20. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.
  SIDE 279 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  En lignende forhandlingsforpligtigelse findes i markedsføringslovens § 13, stk. 8. En række
  andre danske love indeholder hjemmelsbestemmelser, som er afhængige af, at den pågældende
  ressortminister forhandler med andre ministre eller kommunale organisationer126, men så
  vidt udvalget er bekendt, findes der ikke lignende forpligtelse til at forhandle med repræsentanter
  for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer i anden lovgivning. Udvalget har
  på den baggrund undersøgt nærmere, hvad begrundelsen er for forhandlingsforpligtigelsen.
  Bestemmelsen om mærkning og emballering har været i markedsføringsloven siden loven
  blev introduceret i 1974. Bestemmelsen var en videreførelse af den dagældende konkurrencelovs
  § 16, hvori formuleringen var ”efter samråd”. Bestemmelsen stammer oprindeligt fra
  1912127. I det oprindelige lovforslag128 var bemyndigelsen til ministeren ikke afhængig af, at det
  skete ”efter samråd”. Formuleringen ”efter samråd” blev indsat i forbindelse med behandlingen
  af lovforslaget129. Der er ingen bemærkninger til denne ændring, men af en betænkning
  over lovforslaget afgivet af Industrirådet fremgår følgende: ”Denne paragraf tiltrænger nærmere
  præcisering, da man selvfølgelig ikke uden videre kan udstede en blankofuldmagt for Handelsministeren
  til at bestemme, hvilke varer, der kun må sælges i visse foreskrevne Enheder i Tal,
  Maal eller Vægt (Brændevin? Øl? osv.)”. 130
  Der fandtes tidligere en lignende hjemmelsbestemmelse i et tillæg til konkurrenceloven vedrørende
  emballage. Der fremgår følgende af forarbejderne til bestemmelsen: ”Der har fra flere
  sider i udvalget været betænkelighed ved at give ministeren en så udstrakt bemyndigelse som
  forudsat i lovforslaget. Men efter at ministeren ved ovenfor nævnte samråd har givet udtryk for,
  at de indskrænkninger, der foreløbig vil blive tale om kun omfatter øl-, mineralvands- og mælkeflasker
  samt sifons, og at indskrænkninger for anden emballage ikke vil blive foretaget forinden
  henstilling foreligger fra en af de i lovforslagets § 1, stk. 1, omtalte organisationer, kan hele udvalget
  gå med til lovforslagets ophøjelse til lov.”131.
  __________________
  126
  En række love indeholder hjemmelsbestemmelser, som er afhængige af at den pågældende ressortminister forhandler med
  andre ministre eller kommunale organisationer. Se f.eks. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014 om fødevarer, lovbekendtgørelse
  nr. 92 af 8. februar 2001 om Danmarks Fiskeribank, lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter.
  127
  Lov nr. 137 af 8. juni 1912 om straf for brug af urigtige varebetegnelser m.m. § 14.
  128
  Forslag til lov angående falsk reklame og uhæderlig konkurrence mv. af 24. november 1911 § 8.
  129
  Betænkning over Forslag til Lov angående falsk Reklame og uhæderlig Konkurrence m.v. afgivet af Landstingets Udvalg den
  9. marts 1912. Se § 14.
  130
  Se bilag X med underbilag til betænkningen, ”Betænkning afgiven af Industrirådet angående Udkast til Lov om falsk Reklame
  og uhæderlig Konkurrence m.v.”, bemærkninger til § 8. Bemærkningen støttes af Dansk Forening for Beskyttelse af industriel
  Ejendomsret jf. Bilag XI til betænkningen.
  131
  Betænkning over forslag til lov om tillæg til lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse afgivet af Folketingets udvalg
  den 23. marts 1938.
  SIDE 280 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Et enigt udvalg anbefaler, at kravet om ”efter forhandling” opretholdes, da det er relevant at
  høre de relevante organisationer, inden der fastsættes specifikke krav til mærkning og emballering.
  SIDE 281 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 12 Dokumentation af faktiske forhold (Tidligere § 3, stk. 3)
  Gældende ret
  Det følger af den gældende markedsføringslovs § 3, stk. 3, at ”Rigtigheden af angivelser om
  faktiske forhold skal kunne dokumenteres”.
  Ordlyden svarer til den tidligere § 3, stk. 4, og gennemfører samtidig direktivet om urimelig
  handelspraksis artikel 12, litra a, hvorefter medlemsstaterne skal tillægge domstolene eller de
  administrative myndigheder beføjelse til at ”kræve at den erhvervsdrivende fremlægger beviser
  for rigtigheden af de faktiske forhold, der gøres gældende i forbindelse med en handelspraksis,
  hvis et sådant krav under hensyn til de legitime interesser hos den erhvervsdrivende og enhver
  anden part i sagen forekommer relevant under hensyn til omstændighederne i det pågældende
  tilfælde.”.
  Udvalgets overvejelser
  Særskilt bestemmelse vedr. dokumentation af faktiske forhold
  Den gældende markedsføringslovs § 3, stk. 3, fastslår, at erhvervsdrivende skal kunne dokumentere
  rigtigheden af faktuelle oplysninger.
  Bestemmelsen fandtes i den danske markedsføringslov før gennemførelsen af direktivet om
  urimelig handelspraksis. Bestemmelsen gennemfører dog samtidig direktivet om urimelig
  handelspraksis artikel 12, litra a.
  Bestemmelsen gælder således både på områder, der falder uden for direktivet, og områder der
  falder inden for direktivet om urimelig handelspraksis.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at bestemmelsen fremover placeres i kapitlet med generelle
  adfærdsregler, således at den også fremover både omfatter områder, der falder uden for
  direktivet, og områder der falder inden for direktivet om urimelig handelspraksis.
  SIDE 282 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 13 Oplysningsforpligtelser vedr. priser m.v. (Tidligere § 7 a samt § 13, stk. 1-3 og stk.
  8)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder regler om oplysningsforpligtigelser vedr. priser
  m.v. i § 7 a samt § 12 a, § 13, stk. 1-3 og 8.
  Markedsføringslovens § 7 a
  Den gældende markedsføringslov indeholder i § 7 a en bemyndigelsesbestemmelse, som giver
  erhvervs- og vækstministeren adgang til at fastsætte nærmere regler om oplysningsforpligtigelser
  for tjenesteydere. Markedsføringslovens § 7 a har følgende ordlyd:
  § 7a. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler med henblik på at opfylde de bestemmelser
  i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked, som
  vedrører tjenesteyderes forpligtelser til at give oplysninger til tjenestemodtagere.
  Hjemlen efter markedsføringslovens § 7 a er anvendt til at gennemføre de oplysningskrav, der
  er indeholdt i artikel 22 og 27 i servicedirektivet132. Den gældende bemyndigelse er udnyttet til
  at udstede bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyders pligt til at give
  oplysninger til tjenestemodtagere.
  Markedsføringslovens § 12 a
  Den gældende markedsføringslov indeholder i § 12 a en række oplysningsforpligtelser i forbindelse
  med salgsfremmende foranstaltninger.
  For en gennemgang af den gældende § 12 a henvises til afsnit 4.4 om vildledende udeladelser,
  hvor bestemmelsen foreslås indarbejdet.
  Markedsføringslovens § 13
  Markedsføringslovens § 13, stk. 1-3, indeholder regler om prisoplysning og har følgende ordlyd:
  __________________
  132
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked.
  SIDE 283 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Prisoplysninger
  § 13. Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ikke salg af varer ved auktionssalg,
  skal der ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris
  for varen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Afgifter eller omkostninger,
  som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne, er ikke
  omfattet af 1. pkt., men skal oplyses særskilt. Hvor varer udbydes elektronisk til forbrugerne med
  mulighed for bestilling, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.
  Stk. 2. Stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser
  til forbrugerne fra fast forretningssted, samt når tjenesteydelsen udbydes elektronisk til
  forbrugerne med mulighed for bestilling. Hvor det ikke er muligt at oplyse den samlede pris for
  tjenesteydelsen, skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses, såfremt dette vil gøre det
  muligt for forbrugerne selv at beregne den endelige pris. Er det på grund af mængden af udbudte
  tjenesteydelser ikke muligt at angive prisen eller beregningsgrundlaget for dem alle, skal prisen
  eller beregningsgrundlaget anføres for et relevant og repræsentativt udvalg.
  Stk. 3. Når der ved annoncering eller på anden måde i markedsføringsmateriale oplyses om prisen
  for varer eller tjenesteydelser, skal oplysningerne opfylde kravene i stk. 1 eller 2 samt de i
  medfør af stk. 8 fastsatte regler. Såfremt en fabrikant, importør eller grossist i annoncer, i reklamer
  eller på anden måde foreslår en pris for videresalg til forbrugerne, skal det udtrykkeligt
  angives, at prisen er vejledende. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for mundtlige prisoplysninger.
  Den gældende markedsføringslov indeholder i § 13, stk. 8, en bemyndigelsesbestemmelse,
  som giver erhvervs- og vækstministeren adgang til at fastsætte nærmere regler om oplysningsforpligtigelser
  for varer. Markedsføringslovens § 13, stk. 8, har følgende ordlyd:
  Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med vedkommende minister samt
  repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer fastsætte regler om
  1. særregler om og undtagelser fra stk. 1-6, herunder regler om oplysninger i forbindelse med
  ydelse af kredit,
  2. fremgangsmåden ved meddelelse af prisoplysninger og om begrænsning i mængden af oplysninger,
  der gives,
  3. at der på samme måde som efter stk. 1 skal oplyses om varens pris pr. måleenhed og om anvendelse
  af måleenhed for de enkelte varegrupper, og
  4. at færdigpakkede detailsalgsvarer skal forsynes med oplysning om pakningens nettomængde.
  Prisoplysningsreglen i § 13, stk. 1 og 3, er overført til markedsføringsloven fra den dagældende
  prismærkningslov pr. 1. juli 2006 ud fra et ønske om at forenkle og regelsanere således, at
  virksomhederne lettere og hurtigere vil kunne danne sig et overblik over retstilstanden for
  prisoplysning og prismarkedsføring.
  SIDE 284 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Om formålet bag den nu ophævede prismærkningslov fremgår følgende af Markedsføringsudvalgets
  betænkning:
  ”Formålet med prismærkningsloven er at sikre forbrugerne korrekte prisoplysninger i en form,
  der er forståelig, klar, relevant og gennemsigtig. Loven skal endvidere fremme forbrugernes
  orienterings- og vurderingsmuligheder med hensyn til priser på varer og tjenesteydelser i markedet.
  Prisinformationer skal gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige produkter
  inden for samme produktgruppe og hos forskellige erhvervsdrivende og dermed medvirke
  til en effektiv priskonkurrence”.
  Bestemmelserne er ikke senere blevet ændret.
  Prisoplysninger for varer og tjenesteydelser
  Efter § 13, stk. 1, skal prisen for en vare oplyses som en samlet pris inklusive gebyrer, omkostninger,
  moms og alle andre afgifter, dvs. at varens totalpris skal oplyses.
  § 13, stk. 2, indeholder en generel forpligtelse til at give prisoplysninger ved udbud af tjenesteydelser
  til forbrugere på tilsvarende måde som for varer.
  Forpligtelsen gælder, når der sælges eller kan bestilles tjenesteydelser fra den erhvervsdrivendes
  faste forretningssted, dvs. egentlige forretningslokaler eller værksteder, som forbrugerne
  normalt har adgang til. Som eksempler kan nævnes frisørsaloner og fitnesscentre. Der
  skal også gives prisoplysninger, når der kan bestilles eller købes tjenesteydelser elektronisk,
  fx på den erhvervsdrivendes hjemmeside.
  Hovedreglen er, at den erhvervsdrivende skal angive prisen på tjenesteydelsen til en samlet
  fast pris (totalpris), fx en klipning hos en frisør eller en advokats faste pris på udarbejdelse af
  et testamente.
  Hvis den erhvervsdrivende ikke kan oplyse den samlede pris for tjenesteydelsen, skal grundlaget
  for beregningen af prisen i stedet oplyses, hvis dette giver forbrugeren mulighed for selv
  at beregne den endelige, samlede pris for den tjenesteydelse, der efterspørges.
  Det følger af markedsføringslovens § 13, stk. 1 og 2, at der skal gives prisoplysninger, når
  varer og tjenesteydelser udbydes erhvervsmæssigt.
  Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til bestemmelsen, at: ”I modsætning til den gældende
  prismærkningslov foreslås det, at bestemmelsen i § 11, stk. 1, gøres teknologineutral, således at
  denne både finder anvendelse på internettet og i fysiske forretninger. Forbrugerne har samme
  SIDE 285 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  behov for prisoplysninger, uanset om forbrugerne handler på internettet eller i fysiske forretninger.
  Prisinformationen skal gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne forskellige produkter
  inden for samme produktgruppe og hos forskellige erhvervsdrivende. Dette medvirker til en
  effektiv priskonkurrence. Dette formål gør sig gældende med samme styrke, uanset om der handles
  på internettet eller i fysiske forretninger.”133
  Ifølge bestemmelsen skal prisoplysningerne gives tydeligt. Det følger af de specielle bemærkninger134,
  at for varer i fysiske forretninger skal prisoplysningerne gives i forbindelse med, at
  forbrugeren står over for varen. For varer i internetbutikker gives den erhvervsdrivende imidlertid
  forskellige muligheder for at opfylde kravet om prisoplysninger. Det afgørende i denne
  sammenhæng er, at forbrugeren let og hurtigt skal kunne gøre sig bekendt med prisen for et
  produkt, og at muligheden for prissammenligning ikke må vanskeliggøres.135
  Prisoplysninger i annoncer m.v.
  Markedsføringslovens § 13, stk. 3, bestemmer, at kravene i stk. 1 og 2, samt de i medfør af §
  13, stk. 8, fastsatte regler også skal opfyldes, når der gives prisoplysninger i annoncer, postordrekataloger
  samt andet markedsføringsmateriale eller ved anden markedsføringsforanstaltning.
  Bemyndigelse til at fastsætte administrative regler om prisoplysninger i § 13, stk. 8
  Markedsføringslovens § 13, stk. 8, indeholder en bemyndigelse til at fastsætte administrative
  regler om prisoplysninger.
  Bestemmelsen har til formål at sikre en hensigtsmæssig prismærkning og samtidig undgå en
  unyttig detailregulering af prisområdet. Viser der sig uhensigtsmæssigheder i forbindelse med
  administrationen af de generelle prisoplysningsbestemmelser eller behov for særregler, der
  ligger ud over ordlyden af stk. 1-6, er der i stk. 8 hjemmel til at udstede supplerende administrative
  regler, fx i form af en præciserende bekendtgørelse, men også til at undtage et område
  fra reglerne om prisoplysning.
  Hjemlen skal anvendes restriktivt og kun ved tvingende behov. Hjemlen kan fx være relevant,
  hvis der i en bestemt branche viser sig et påtrængende behov for særligt detaljerede regler om
  fakturering for at opnå prisgennemsigtighed.
  __________________
  133
  Lf nr. 13 af 6. oktober 2005.
  134
  Lf nr. 13 af 6. oktober 2005.
  135
  Lf nr. 13 af 6. oktober 2005.
  SIDE 286 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalgets overvejelser
  Markedsføringslovens prisoplysningskrav i forhold til direktivet om urimelig handelspraksis
  Markedsføringslovens § 13, stk. 1-3, fastsætter regler om prisoplysninger. Formålet med bestemmelsen
  er at sikre forbrugerne korrekte prisoplysninger i en forståelig, klar, relevant og
  gennemsigtig form. Samtidig skal prisinformationen gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne
  forskellige produkter inden for samme produktgruppe og hos forskellige erhvervsdrivende
  og dermed medvirke til en effektiv priskonkurrence.
  Direktivet om urimelig handelspraksis totalharmoniserer reglerne om virksomheders handelspraksis.
  Handelspraksis er defineret som ”handling, undladelse, adfærd eller fremstilling,
  kommerciel kommunikation, herunder reklame og markedsføring, foretaget af den erhvervsdrivende
  med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.”
  Begrebet dækker således også over handlinger som fx prisskiltning af varer og tjenesteydelser.
  Direktivets artikel 7, stk. 4, pålægger en prisoplysningspligt ved købsopfordringer.
  Markedsføringslovens § 13 pålægger en generel prisoplysningspligt og går videre end prisoplysningspligten
  efter direktivets artikel 7, stk. 4. Udstilling af varerne i en butik - fx mælken i
  køledisken - er ikke en købsopfordring, hvis der ikke samtidig er givet en pris.
  Siden implementeringen af direktivet er der i forbindelse med en straffesag vedrørende en tvudbyders
  markedsføring af tv-abonnementer136 blevet rejst tvivl om, hvorvidt markedsføringslovens
  § 13 er fuldt forenelig med direktivet om urimelig handelspraksis. Da udvalget er
  blevet bedt om at sikre, at markedsføringsloven er i overensstemmelse med EU-reglerne på
  markedsføringsområdet, har udvalget overvejet, om prisoplysningsreglerne i § 13, stk. 1-3, er i
  overensstemmelse med direktivet om urimelig handelspraksis.
  § 13 blev hverken ophævet eller ændret i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om
  urimelig handelspraksis. Ifølge forarbejderne var begrundelsen herfor, at bestemmelsen har
  til formål at varetage generelle samfundsmæssige hensyn, som ikke harmoniseres ved direktivet
  om urimelig handelspraksis. Man vurderede på den baggrund, at § 13 kunne opretholdes.
  137
  __________________
  136
  Sag nr. 12/00353.
  137
  Lf nr. 2 af 4. oktober 2006, almindelige bemærkninger.
  SIDE 287 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det fremgår imidlertid ikke af direktivet, at generelle samfundsmæssige hensyn ikke er harmoniseret
  ved direktivet. Derimod fremgår det af direktivet, at det ikke vedrører ikke lovmæssige
  krav med hensyn til smag og anstændighed138.
  Der kan derfor rejses tvivl om, hvorvidt begrundelsen i lovbemærkningerne for at § 13 kan
  opretholdes, idet generelle samfundsmæssige hensyn ikke generelt ses undtaget fra direktivets
  anvendelsesområde.
  Direktivet om urimelig handelspraksis er totalharmonisering. Medlemsstaterne kan ikke vedtage
  foranstaltninger, der er mere restriktive end dem, der fremgår af direktivet139. Oplysningskrav,
  som følger af anden fællesskabslovgivning, kan dog opretholdes, jf. direktivets
  artikel 3, stk. 4, artikel 7, stk. 5 og præambel nr. 15.
  Udvalget har på den baggrund undersøgt, om oplysningskravene i § 13 følger af anden fællesskabslovgivning,
  og på den baggrund kan opretholdes.
  Ophævelse af § 13, stk. 1, om prisoplysninger vedr. varer
  Efter § 13, stk. 1, skal prisen for en vare oplyses som en samlet pris inklusive gebyrer, omkostninger,
  moms og alle andre afgifter. Oplysning skal ske ved mærkning, skiltning eller på
  anden tydelig måde.
  Enhedsprismærkningsdirektivet140 fastsætter krav om angivelse af salgsprisen for varer. De
  oplysningskrav, der følger af enhedsprismærkningsdirektivet, kan opretholdes ved siden af
  direktivet om urimelig handelspraksis, jf. udvalgets overvejelse ovenfor om ” Markedsføringslovens
  prisoplysningskrav i forhold til direktivet om urimelig handelspraksis.”
  Det er udvalgets vurdering, at § 13, stk. 1, kun kan opretholdes, i et omfang § 13, stk. 1, er i
  overensstemmelse med enhedsprismærkningsdirektivet.
  Enhedsprismærkningsdirektivet er implementeret i dansk ret i prismærkningsbekendtgørelsen
  141. Udvalget har derfor overvejet, om § 3 i prismærkningsbekendtgørelsen har samme
  __________________
  138
  Jf. direktivets præambelbetragtning 7.
  139
  Se domstolens dom i forenede sager C-261/97 (Eleonore Orthmann mod Kommissionen) og C-299/07 (VTB-VAB NV m.fl.
  mod Total Belgium NV).
  140
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af
  priser på forbrugsvarer.
  141
  Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer.
  SIDE 288 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  indhold som markedsføringslovens § 13, stk. 1, og om der således er tale om dobbeltregulering.
  Efter prismærkningsbekendtgørelsens § 3 skal erhvervsdrivende, der udbyder varer til forbrugere,
  i salgslokalet, eller hvor varerne i øvrigt udstilles til salg, oplyse om såvel salgspris
  som enhedspris for den udbudte vare eller varemængde i overensstemmelse med en række
  bestemmelser fastsat i bekendtgørelsen. Det er udvalgets opfattelse, at prismærkningsbekendtgørelsen
  også omfatter internethandel. Dette fremgår dog ikke udtrykkeligt af prismærkningsbekendtgørelsen
  i dag, og udvalget anbefaler derfor, at dette præciseres i bekendtgørelsen.
  Det fremgår af prismærkningsbekendtgørelsens § 2, nr. 2, at der ved enhedspris forstås den
  endelige pris, inklusive moms og alle øvrige afgifter. Desuden fremgår det af bekendtgørelsens
  § 3, stk. 1, 2. pkt., at prisoplysningerne skal gives tydeligt, let læseligt og således, at der ikke
  kan opstå tvivl om, hvilken vare prisoplysningerne vedrører.
  Et flertal bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld Jakobsen,
  professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Justitsministeriet,
  Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation,
  DI, Finansrådet, Forbrugerombudsmanden og Danske Medier vurderer på den
  baggrund, at § 13, stk. 1, bør erstattes af en ny bestemmelse, hvorefter en erhvervsdrivende i
  sin handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om prisen efter nærmere fastsatte regler.
  Flertallet lægger vægt på, at prismærkningsbekendtgørelsens § 3 i det væsentlige stiller de
  samme oplysningskrav som markedsføringslovens § 13, stk. 1. Der er derfor, efter udvalgets
  vurdering, tale om dobbeltregulering. En ny affattelse af § 13, stk. 1, vil gøre markedsføringsreglerne
  mere enkle og overskuelige.
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk, kan tilslutte sig en forenkling af de nuværende
  regler med udgangspunkt i en bestemmelse, hvorefter priser skal oplyses klart og tydeligt.
  Efter dette medlems opfattelse er oplysning om priser imidlertid blandt de mest centrale elementer
  i forbindelse med markedsføring af produkter, hvorfor yderligere grundlæggende og
  materielle krav fortsat bør fremgå eksplicit af loven og ikke udelukkende af en bekendtgørelse.
  Dette medlem bemærker hertil, at der med fordel kan foretages en modernisering og sammenskrivning
  af den nuværende § 13, stk. 1 og 2, hvorefter samme krav er gældende uanset
  produkter udbydes ”offline” eller via elektronisk kommunikation. Udvalget anbefaler, at det
  præciseres i prismærkningsbekendtgørelsen, at bekendtgørelsen også omfatter onlinehandel.
  Ophævelse af § 13, stk. 2, om prisoplysninger vedr. tjenesteydelser
  Markedsføringslovens § 13, stk. 2, indeholder en generel forpligtelse til at give prisoplysninger
  ved udbud af tjenesteydelser til forbrugere på tilsvarende måde som for varer.
  Servicedirektivet fastsætter krav om angivelse af salgspris for tjenesteydelser. De oplysningskrav
  der følger af servicedirektivet, kan opretholdes ved siden af direktivet om urimelig hanSIDE
  289 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  delspraksis, jf. udvalgets overvejelse ovenfor om ” Markedsføringslovens prisoplysningskrav i
  forhold til direktivet om urimelig handelspraksis.”
  Et flertal bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld Jakobsen,
  professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Justitsministeriet,
  Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation,
  DI, Finansrådet, Forbrugerombudsmanden og Danske Medier vurderer på den
  baggrund, at § 13, stk. 2, kun kan opretholdes, i det omfang § 13, stk. 2, er i overensstemmelse
  med servicedirektivet.
  Grundlæggende finder servicedirektivet anvendelse på alle tjenesteydelser, som ikke udtrykkeligt
  er udelukket herfra.
  Direktivet dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet, såsom turisme og håndværksvirksomhed,
  mens enkelte sektorer, som fx transport, sundhed og finansielle serviceydelser
  ikke er en del af direktivets anvendelsesområde. Helt konkret er følgende områder ikke omfattet
  af direktivets anvendelsesområde:
  • Ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse
  • Udtrykket ikke-økonomiske tjenesteydelser henviser til tjenesteydelser, som ikke udføres
  for en økonomisk modpartikel. Disse ydelser udgør ikke en tjenesteydelse efter
  betydningen i EUF-traktatens artikel 50, og er dermed alligevel ikke omfattet af servicedirektivet.
  Følgelig er ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse, fx tjenesteydelser,
  der ikke leveres mod betaling inden for det primære og sekundære uddannelsesområde,
  ikke omfattet af servicedirektivet
  • Finansielle tjenesteydelser
  • Udelukkelsen i artikel 2, stk. 2, litra b), gælder alle finansielle tjenesteydelser, herunder
  bank- og kreditvirksomhed, tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirer, investeringsfonde,
  forsikringsvirksomhed og pensionsordninger. Heri indgår de tjenesteydelser,
  der er opført på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
  2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut
  • Elektroniske kommunikationstjenester, og -netværk samt tilhørende faciliteter
  • Udelukkelsen i artikel 2, stk. 2, litra c), gælder elektroniske kommunikationstjenester
  og -netværk og tilhørende faciliteter og tjenesteydelser som defineret i artikel 2 i Europa-
  Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser
  for elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (rammedirektivet).
  Sådanne tjenesteydelser og netværk kan fx være taletelefoni og elektroniske
  SIDE 290 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  postformidlingstjenester. Disse er dog kun udelukket, for så vidt angår områder, der
  er omfattet af de fem direktiver i den såkaldte telekom-pakke142.
  • Tjenesteydelser på transportområdet
  • Udelukkelsen gælder lufttransport, søtransport og transport ad indre vandveje, herunder
  havnetjenester samt vejtransport og transport ad jernbane, herunder navnlig
  bytransport, hyrevogns- og ambulancekørsel. De udelukkede transporttjenester inkluderer
  ikke tjenesteydelser, som ikke er transporttjenester som sådan, nemlig køreskoler,
  bortskaffelsesvirksomhed, biludlejning, begravelsesvirksomhed og luftfotovirksomhed.
  De inkluderer heller ikke kommercielle aktiviteter i havne og lufthavne
  som butikker og restauranter. Disse tjenesteydelser er således omfattet af bestemmelserne
  i servicedirektivet og skal dækkes ind af gennemførelsesforanstaltninger
  • Tjenesteydelser, der udbydes af vikarbureauer
  • Udelukkelsen gælder vikarbureauers udlejning af arbejdskraft. Andre tjenesteydelser
  end udlejning af arbejdskraft, som sommetider leveres af den samme tjenesteyder, fx
  headhunting eller rekruttering, er ikke omfattet af udelukkelsen, og skal derfor være
  dækket af gennemførelsesforanstaltninger
  • Tjenesteydelser på sundhedsområdet
  • Udelukkelsen af sundhedsydelser gælder ”sundhedsydelser og farmaceutiske tjenesteydelser,
  der udføres af fagfolk i sundhedssektoren over for patienter med henblik
  på at vurdere, vedligeholde eller genetablere deres sundhedstilstand, når sådanne aktiviteter
  er forbeholdt et lovreguleret erhverv i den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne
  udføres”. Dette betyder, at tjenesteydelser, som ikke udføres for en patient,
  men for sundhedspersonalet selv eller et hospital, fx regnskabsassistance, rengøring,
  sekretær, administrationsbistand, levering og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
  samt ydelser leveret af medicinske forskningscentre, ikke er omfattet af denne udelukkelse.
  Desuden gælder udelukkelsen ikke serviceydelser, som ikke er beregnet til
  at vedligeholde, vurdere eller genetablere patienternes sundhedstilstand. Fx serviceydelser,
  der udføres med henblik på at tilvejebringe velvære eller afstresning som
  idræts- eller fitnesscentre, er omfattet af servicedirektivet.
  • Audiovisuelle tjenesteydelser og radiospredning
  • Udelukkelsen dækker audiovisuelle tjenesteydelser, dvs. tjenesteydelser, hvis primære
  formål er at tilvejebringe levende billeder med eller uden lyd, herunder tv, og visning
  af film i biografer, hvordan de produceres, distribueres eller transmitteres. Ude-
  __________________
  142
  Direktiv nr. 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende
  faciliteter, direktiv 2002/207EF af 7. marts 2002 om tilladelser til kommunikationsnet og tjenester, direktiv nr. 2002/21/EF af
  7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og – tjenester, direktiv nr. 2002/22/EF af 7.
  marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og direktiv
  nr. 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske
  kommunikationssektor.
  SIDE 291 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  lukkelsen gælder også radiospredning. Andre tjenesteydelser i forbindelse med audiovisuelle
  tjenester eller radiospredning, fx annoncering eller salg af drikkevarer og
  mad i biografer, er ikke udelukket
  • Spil, hvor deltagerne gør en indsats med penge, og hvor udfaldet beror helt eller del
  vist på tilfældet, herunder lotterier og kasinoer
  • Udelukkelsen dækker enhver tjenesteydelse, som indebærer, at der gøres en indsats i
  spil, som indeholder et element af tilfældighed, herunder især lotteri, skrabelodder,
  spilletjenester i kasinoer eller lokaler med bevilling, væddemål, bingo og spilletjenester,
  der drives af og til fordel for velgørenhed eller almennyttige organisationer. Derimod
  gælder udelukkelsen ikke spil, som kræver færdigheder, spillemaskiner, der ikke
  udbetaler præmier, eller som kun giver præmier i form af flere gratis spil, og reklamespil,
  hvis formål alene er at tilskynde til salg af varer eller tjenesteydelser, og
  dermed er de omfattet af servicedirektivet. Desuden er andre tjenesteydelser leveret
  i kasinoer, fx salg af mad og drikkevarer, heller ikke udelukket
  • Virksomhed, som er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed
  • Udelukkelsen afspejler artikel 45 i EUF-traktaten, hvorefter serviceydelser, som er
  forbundet med udøvelse af offentlig myndighed, ikke er omfattet af bestemmelserne
  om etableringsfrihed og frihed til at levere tjenesteydelser
  • Denne udelukkelse, der falder i tråd med EU-Domstolens retspraksis, dækker kun
  specifikke serviceydelser og omfatter ikke et helt erhverv. Hvorvidt specifik virksomhed
  er direkte eller specifikt forbundet med udøvelsen af offentlig myndighed eller ej,
  kan ikke ensidigt bestemmes af medlemsstaten, men skal vurderes på grundlag af generelle
  kriterier fastlagt af EU Domstolen. Det forhold alene, at en medlemsstat anser
  en bestemt aktivitet for at være udøvelse af offentlig myndighed, eller at en bestemt
  aktivitet tilvejebringes af en stat, et statsligt organ eller et organ, som har fået overdraget
  at varetage offentlige opgaver, betyder således ikke, at denne aktivitet er omfattet
  af EUF-traktatens artikel 45. Når medlemsstaterne står over for sager, hvor de
  skal vurdere, hvorvidt en given serviceydelse udøves i henhold til EUF-traktatens artikel
  45 og derfor er udelukket fra servicedirektivet, skal de huske det snævre anvendelsesområde,
  EU-Domstolen har tildelt denne artikel
  • Sociale tjenesteydelser, der udføres af det offentlige eller med opdrag fra det offentlige
  eller af velgørende organisationer i forbindelse med socialt boligbyggeri, børnepasning
  og støtte til familier og enkeltpersoner, som har permanent eller midlertidigt
  behov herfor
  • Sociale tjenesteydelser er udelukket, hvis de leveres af staten selv, af tjenesteydere,
  som har statsligt mandat hertil og dermed også pligt til at tilvejebringe sådanne tjenesteydelser
  eller af velgørende organisationer, der er anerkendt af staten som sådanne.
  Begrebet ”velgørende organisationer, der er anerkendt af staten som sådanne”
  indbefatter kirker og kirkelige organisationer, som tjener velgørende og godgørende
  formål. I kraft af hvordan denne udelukkelse er formuleret, og forklaringerne i
  direktivets betragtning 27, er sådanne tjenesteydelser ikke udelukket, hvis de tilvejebringes
  af andre typer tjenesteydere, fx private firmaer, der driver virksomhed uden
  statsligt mandat. Eksempelvis er børnepasning, som leveres af private barnepiger eller
  andre former for børnepasning, der leveres af private erhvervsdrivende, ikke udeSIDE
  292 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  lukket fra servicedirektivets anvendelsesområde. I lighed hermed er sociale tjenesteydelser
  i forbindelse med støtte til familier og personer, som har et permanent eller
  midlertidigt behov herfor, fordi de har en utilstrækkelig husstandsindkomst eller helt
  eller delvis er afhængige af hjælp, og til mennesker truet af marginalisering, fx pleje af
  ældre eller ydelser til arbejdsløse, kun udelukket fra servicedirektivets anvendelsesområde,
  hvis de leveres af en af førnævnte tjenesteydere (dvs. staten selv, tjenesteydere,
  som har statsligt mandat, eller velgørende organisationer, der er anerkendt af
  staten som sådanne). Således er fx privat husholdningshjælp en tjenesteydelse, der
  ikke er udelukket fra servicedirektivet, og derfor skal være dækket ind af gennemførelsesforanstaltninger
  • Private vagttjenester
  • Udelukkelsen dækker tjenesteydelser som tilsyn med ejendomme og lokaler, personbeskyttelse
  (bodyguards), sikkerhedspatruljering eller tilsyn med bygninger samt
  deponering, opbevaring, transport og distribution af kontanter og værdigenstande.
  Tjenesteydelser, som ikke er ”vagttjenester” som sådan, fx salg, levering, installation
  og vedligeholdelse af tekniske sikkerhedsanordninger, falder ikke ind under udelukkelsen
  • Tjenesteydelser, der udføres af officielt udnævnte notarer og fogeder
  • Tjenesteydelser, der udføres af officielt udnævnte notarer og fogeder er udelukket fra
  direktivets anvendelsesområde, uanset om de kan betragtes som værende forbundet
  med udøvelsen af offentlig myndighed. Udelukkelsen gælder tjenesteydelser, der udføres
  af officielt udnævnte notarer og fogeder, fx ægthedskontroller udført af notaren
  og beslaglæggelse af ejendom ved fogeden.
  Servicedirektivets oplysningsforpligtelser for tjenesteydere er implementeret i bekendtgørelse
  om oplysningsforpligtelser for tjenesteydere. Udvalget har derfor overvejet, om §§ 3-5 i
  bekendtgørelsen har samme indhold som markedsføringslovens § 13, stk. 2, og om der således
  er tale om dobbeltregulering.
  Ifølge bekendtgørelsen om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtageren
  gælder oplysningspligten alene, hvis tjenesteyderen på forhånd har fastsat en pris for en given
  type ydelse, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 8, eller efter anmodning fra tjenestemodtageren,
  jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.
  Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, at tjenesteyderen selv kan bestemme, hvordan
  oplysningerne gives. Oplysningerne kan fx meddeles af tjenesteyderen på eget initiativ, være
  nemt tilgængelige for tjenestemodtageren ad elektronisk vej eller fremgå af ethvert informationsmateriale,
  tjenesteyderen har givet tjenestemodtageren. Det fremgår videre af bekendtgørelsens
  § 5, at tjenesteyderen på klar og entydig måde skal give oplysningerne til tjenestemodtageren
  i god tid inden kontraktens indgåelse eller, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale,
  inden tjenesteydelsens udførelse.
  Det er flertallets vurdering, at prisoplysningsforpligtelserne i § 13, stk. 2, går videre end prisoplysningsforpligtelsen
  efter bekendtgørelsen. Forskellen er, at den erhvervsdrivende altid
  SIDE 293 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  skal give oplysningerne om pris efter markedsføringslovens § 13, stk. 2, mens oplysningerne
  efter bekendtgørelsen alene skal gives, hvis tjenesteyderen på forhånd har fastsat en pris for
  en given type ydelse eller efter anmodning fra tjenestemodtageren.
  Rent tidsmæssigt adskiller oplysningskravet i § 13, stk. 2, sig også fra bekendtgørelsen, da
  oplysningerne efter § 13, stk. 2, skal gives ved mærkning, skiltning eller på anden tydelig vis,
  mens oplysningerne efter bekendtgørelsen skal gives i god tid inden kontraktens indgåelse
  eller, hvis der ikke foreligger en aftale, inden tjenesteydelsens udførelse.
  Da markedsføringslovens § 13, stk. 2, går videre end prisoplysningsbestemmelserne i servicedirektivet,
  er det flertallets vurdering, at det ikke er muligt at opretholde markedsføringslovens
  § 13, stk. 2, i dens nuværende form.
  Konsekvensen af en ophævelse er, at pligten til at give oplysninger til forbrugeren alene vil
  gælde i de tilfælde, hvor tjenesteyderen på forhånd har fastsat en pris for ydelsen eller på
  forbrugerens anmodning. Dette stiller forbrugeren ringere end i dag, hvor tjenesteyderen i
  medfør af § 13, stk. 2, skal give prisoplysninger ved erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser
  til forbrugerne fra fast forretningssted, samt når tjenesteydelsen udbydes elektronisk til forbrugerne
  med mulighed for bestilling.
  Derudover er der som ovenfor beskrevet en række tjenesteydelser. som ikke er omfattet af
  servicedirektivets anvendelsesområde, og hvor der derfor ikke vil gælde et krav om oplysningspligt
  for tjenesteydere.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld
  Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet,
  Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet, Dansk Erhverv,
  Kreativitet & Kommunikation, DI, Finansrådet, Forbrugerombudsmanden og Danske Medier
  anbefaler på den baggrund, at § 13, stk. 2, erstattes af en ny bestemmelse, hvorefter en erhvervsdrivende
  i sin handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om prisen efter nærmere
  fastsatte regler, da bestemmelsen vurderes ikke at være direktivkonform, og at området fremover
  primært reguleres af bestemmelserne i bekendtgørelse om oplysningspligt for tjenesteydelser,
  der implementerer servicedirektivets oplysningsbestemmelser for tjenesteydere.
  Det bemærkes, at den foreslåede § 13, stk. 1, skal anvendes i sammenhæng med den foreslåede
  § 6, stk. 1 og 2, der bestemmer, at ved købsopfordringer, skal den erhvervsdrivende give en
  række oplysninger, herunder oplysninger om prisen inklusiv moms og afgifter. Da den erhvervsdrivende
  i sin handelspraksis over for forbrugere i langt de fleste tilfælde vil gøre brug
  af prisopfordringer, er det selvstændige anvendelsesområde for den foreslåede § 13, stk. 1,
  meget snævert. Herudover vil der fortsat gælde de oplysningskrav, der følger af særregulering
  som fx Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om
  fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning
  og ved aflysning eller lange forsinkelser.
  SIDE 294 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk mener ikke, at § 13, stk. 2, bør ophæves. Bestemmelsen
  kan dog med fordel sammenskrives med den nuværende § 13, stk. 1, for derved
  bl.a. at bidrage til mere enkle og ”teknologineutrale” regler om prisoplysninger end de nuværende.
  En ophævelse af oplysningspligten for udbud af tjenesteydelser vil efter dette medlems
  opfattelse hæmme konkurrencen, ligesom erhvervsdrivende, som er i stand til at levere tjenesteydelser
  af god kvalitet til attraktive priser, vil få vanskeligt ved at skille sig ud fra konkurrenterne
  og fremhæve dette. I en tid hvor bl.a. deleøkonomi og prissammenligningstjenester
  bliver stadigt mere udbredt, vil det være uhensigtsmæssigt at foretage ændringer af retstilstanden
  i retning af mindre prisgennemsigtighed. Således er det Forbrugerrådet Tænks opfattelse,
  at oplysning om priser, herunder for tjenesteydelser, er helt centralt for et velfungerende
  marked med fuld gennemsigtighed, effektiv konkurrence og mulighed for at sammenligne
  priser på tværs.
  I den forbindelse henvises til rapporten ”Aktive forbrugere og økonomisk performance”, Centre
  for Economic and Business Research - juni 2011 s. 14, hvori bl.a. fremhæves, at økonomisk
  teori generelt viser, at når søgeomkostninger og/eller skifteomkostninger stiger, så vil færre
  forbrugere søge og/eller skifte til alternativer, hvilket betyder højere priser og mindre udvalg.
  Som det tidligere udvalg vurderer Forbrugerrådet Tænk, at regler om prisoplysninger, ud over
  at vedrøre konkrete forbrugerhensyn, i høj grad tager sigte på at varetage generelle samfundshensyn,
  og derfor kan opretholdes uagtet direktivet om urimelig handelspraksis. I forhold
  til foreneligheden med servicedirektivet er Forbrugerrådet Tænk enig i, at der kan rejses
  tvivl om den nuværende bestemmelse, § 13, stk. 2, medfører en videre forpligtelse end det
  pågældende direktiv tilsiger. Henset til de eksplicitte krav til at oplyse om priser efter enhedsprismærkningsdirektivet
  for så vidt angår varer, samt de nyere regler i forbrugerrettighedsdirektivet
  om generelt oplysningspligt om priser i bl.a. artikel 6, for så vidt angår både varer og
  tjenesteydelser, må det dog anses for tvivlsomt, om der med servicedirektivet reelt er tilsigtet
  en skelnen mellem varer og tjenesteydelser på dette punkt. Forbrugerrådet Tænk opfordrer
  om nødvendigt til, at reglerne søges ændret på EU-niveau med henblik på at sikre muligheden
  for, at der gælder samme oplysningskrav for tjenesteydelser, som i dag er gældende for varer,
  idet der ikke ses grund til differentiering.
  Ophævelse af § 13,stk. 3, 1. pkt., ift. varer
  Det følger af § 13, stk. 3, 1. pkt., at når der i annoncer eller andet markedsføringsmateriale
  oplyses om prisen for enten varer eller tjenesteydelser, skal oplysningerne i stk. 1 eller 2 samt
  de i medfør af stk. 8 fastsatte regler iagttages.
  En lignende regel findes for varer i prismærkningsbekendtgørelsens § 9, hvoraf det fremgår,
  at når der ved annoncering eller på anden måde i markedsføringsmaterialet gives oplysning
  om pris for varer, skal prisoplysningerne gives i overensstemmelse med forskrifterne i §§ 3-7
  og § 8, 2. pkt.
  SIDE 295 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Efter udvalgets vurdering har § 13, stk. 3, 1. pkt., i det væsentlige samme indhold som prismærkningsbekendtgørelsens
  § 9, og der er derfor tale om dobbeltregulering for så vidt angår
  varer. Spørgsmålet er herefter, om § 13, stk. 3, 1. pkt., bør ophæves.
  For en ophævelse af § 13, stk. 3, 1. pkt., taler, at det vil være udtryk for regelforenkling at ophæve
  bestemmelsen, da en tilsvarende bestemmelse også findes i prismærkningsbekendtgørelsen.
  Ved at ophæve § 13, stk. 3, nr. 1, undgås dobbeltregulering af området.
  Det bemærkes, at § 13, stk. 1, efter flertallets vurdering bør erstattes af en ny bestemmelse,
  hvorefter en erhvervsdrivende i sin handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om prisen
  efter nærmere fastsatte regler, og at området fremover alene bør reguleres af prismærkningsbekendtgørelsen.
  Derfor vil henvisningen til stk. 1 ikke længere være relevant.
  Ophævelse af § 13, stk. 3,1.pkt., ift. tjenesteydelser
  Det er som nævnt flertallets vurdering, at § 13, stk. 2, ikke længere kan opretholdes, da oplysningskravene
  i stk. 2 går videre end oplysningskravene i servicedirektivet. Henvisningen til §
  13, stk. 2, i § 13 stk. 3, 1. pkt., er derfor ikke længere relevant.
  Prismærkningsbekendtgørelsen gælder alene for varer. Konsekvensen af en ophævelse af §
  13, stk. 3, nr. 1, ift. tjenesteydelser vil derfor være, at der fremover ikke vil gælde en særlig
  regel om oplysninger om priser i annoncer m.v. for så vidt angår tjenesteydelser.
  Dog vil området i et vist omfang være reguleret af e-handelslovens § 8, der bestemmer, at når
  der gives oplysning om pris for en informationssamfundstjeneste, skal prisen angives klart og
  tydeligt. Det skal endvidere fremgå, hvorvidt prisen er inklusive afgifter og leveringsomkostninger.
  En informationssamfundstjeneste er i lovens § 2, nr. 1, defineret som enhver tjeneste, der har
  kommercielt sigte, og som leveres online på individuel anmodning fra tjenestemodtageren.
  Der er som udgangspunkt efter e-handelsloven ikke pligt til at angive pris i annoncer eller
  andet markedsføringsmateriale, men hvis tjenesteyderen gør det, skal kravene i § 8 være
  opfyldt.
  Flertallet bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld Jakobsen,
  professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Justitsministeriet,
  Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Kreativitet &
  Kommunikation, DI, Finansrådet, Forbrugerombudsmanden og Danske Medier anbefaler, at
  den gældende markedsføringslovs § 13, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og at området fremover alene
  reguleres af enhedsprismærkningsbekendtgørelsens § 9.
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk er ikke enig, da Forbrugerrådet Tænk ikke
  mener, at den gældende § 13, stk. 1, bør ophæves, jf. ovenstående.
  SIDE 296 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Ophævelse af § 13, stk. 3, 2. pkt.
  Det fremgår af markedsføringslovens § 13, stk. 3, 2. pkt., at såfremt en fabrikant, importør
  eller grossist i annoncer, i reklamer eller på anden måde foreslår en pris for videresalg til
  forbrugerne, skal det udtrykkeligt angives, at prisen er vejledende. 1. pkt. finder tilsvarende
  anvendelse for mundtlige prisoplysninger.
  Bindende videresalgspriser er allerede forbudt efter konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens
  § 6, stk. 2, nr. 7, hvoraf følger, at det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der
  direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen herunder at fastsætte
  bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere
  til ikke at fravige vejledende salgspriser.
  Spørgsmålet er herefter, om § 13, stk. 3, 2. pkt., bør ophæves.
  Det taler for at ophæve § 13, stk. 3, 2. pkt., at forbuddet mod bindende videresalgspriser som
  nævnt allerede er reguleret af konkurrencelovens § 6, stk. 1, nr. 7. Med en ophævelse af bestemmelsen
  undgås dermed dobbeltregulering af området.
  Der er efter udvalgets vurdering umiddelbart intet, der taler imod at ophæve § 13, stk. 3, 2.
  pkt. Da det således allerede følger af konkurrenceloven, at det er forbudt at indgå konkurrencebegrænsende
  aftaler, herunder at fastsætte bindende videresalgspriser, er det udvalgets
  vurdering, at § 13, stk. 3, 2. pkt., ikke er nødvendig.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføringslovens § 13, stk. 3, 2. pkt., ophæves.
  Samling af hjemmelsbestemmelser vedrørende oplysningsforpligtigelser
  Det er udvalgets vurdering at det i forbindelse med ophævelsen af § 13, stk. 1-3, vil være en
  fordel, at det fortsat fremgår af markedsføringsloven, at erhvervsdrivende i forbindelse med
  deres handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om prisen for en vare eller tjenesteydelse og
  samtidigt fremhæve og tydeliggøre de oplysningsforpligtigelser, der følger af hhv. enhedsprismærkningsbekendtgørelsen
  og bekendtgørelsen om tjenesteyders pligt til at give oplysning
  til tjenestemodtagere.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at der indsættes en prisoplysningsbestemmelse, der
  fastsætter, at den erhvervsdrivende i deres handelspraksis klart og tydeligt skal oplyse om
  prisen, og en sådan prisoplysningsbestemmelse samtidig indeholder de hjemmelsbestemmelser
  til nærmere fastsættelse af regler om prisoplysninger, der i dag fremgår af markedsføringslovens
  § 7a og § 13, stk. 8.
  Bemyndigelsesbestemmelsen i § 7a om oplysningsforpligtigelser for tjenesteydere
  SIDE 297 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Medlemsstaterne er forpligtet til at implementere de oplysningskrav, der er indeholdt i artikel
  22 og 27 i servicedirektivet. Det er derfor nødvendigt at bevare hjemlen til at gennemføre
  servicedirektivets oplysningsforpligtelser.
  Udvalget anbefaler derfor, at hjemlen til at udstede regler med henblik på at opfylde oplysningskravene
  i direktivet bevares, og at hjemlen indsættes i den foreslåede bestemmelse i
  forslaget til en ny prisoplysningsbestemmelse, jf. ovenfor.
  Bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyders pligt til at give oplysning til
  tjenestemodtagere, der i dag har hjemmel i den gældende § 7a i markedsføringsloven, bevares
  uændret.
  Bemyndigelsesbestemmelsen i § 13, stk. 8, om prisoplysninger
  Markedsføringsloven § 13, stk. 8, giver erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at fastsætte
  administrative regler om prisoplysninger.
  Det er udvalgets vurdering, at der fortsat vil være et behov for at kunne udstede supplerende
  administrative regler på prisoplysningsområdet, fx i form af en præciserende bekendtgørelse,
  men også til at undtage et område fra reglerne om prisoplysning.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføringslovens § 13, stk. 8, nr. 2-4, opretholdes
  og placeres i den forslåede § 13, stk. 2, nr. 1- 3.
  Herudover anbefaler udvalget, at markedsføringslovens § 13, stk. 8, nr. 1, også opretholdes
  som en særskilt hjemmel i den forslåede § 14 om faktureringspligt. Se nærmere i afrapporteringen
  vedr. denne bestemmelse.
  Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i § 13, stk. 8
  Udvalget har udarbejdet en oversigt over bekendtgørelser udstedt med hjemmel i § 13, stk. 8.
  Der er tale om følgende bekendtgørelser:
  • Bkg. nr. 1203/2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud
  og valutakurser (Skiltningsbekendtgørelsen)
  • Bkg nr. 866/2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (enhedsprismærkningsbekendtgørelsen)
  • Bkg. 500/1995 om prisskiltning for motorbrændstof
  • Bkg. nr. 237/1994 om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter m.v.
  • Bkg. 7/1991 om skiltning med pris for autoreparationer
  • Bkg. 10021/1988 om mærkning og skiltning i trælasthandler, tømmerhandler og
  byggemarkeder
  SIDE 298 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  • Bkg. 10003/1988 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og
  rengøringsmidler, pudse og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn
  og vat
  • Bkg. 10002/1988 om mærkning eller skiltning samt annoncering med kortvarige generelle
  prisnedsættelser for varer
  • Bkg. 10025/1985 om mærkning med nettomængde af færdigpakninger i rulleform af
  køkkenruller, toiletpapir, husholdningsfolie af plast og aluminium, bagepapir og
  madpapir
  • Bkg. 10009/1984 om skiltning med priser for telefonering
  • Bkg. 10005/1983 om prisskiltning på hoteller
  • Bkg. 10003/1983 om mærkning og skiltning samt annoncering med priser m.v. for øl
  og mineralvand i returflasker
  • Bkg. 10013/1978 om skiltning og annoncering med priser for gulvtæpper
  • Bkg. 10011/1978 om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer
  • Bkg. 10004/1978 om prisskiltning for visse tobaksvarer samt dag- og ugeblade
  Udvalget anbefaler, at det overvejes, hvilke af bekendtgørelserne der bør ophæves, hvilke der
  bør bevares, herunder eventuelt med en ændret ordlyd.
  SIDE 299 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 14 om faktureringspligt for regningsarbejder (Tidligere § 13, stk. 4-8)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder regler om faktureringspligt for regningsarbejder
  i § 13, stk. 4-6 og 8, der har følgende ordlyd:
  § 13, stk. 4. Når en tjenesteydelse er udført efter regning, skal der tilstilles forbrugeren en specificeret
  regning, der sætter denne i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser,
  der indgår i ydelsen. Forbrugeren skal have følgende oplysninger:
  1) Timepris.
  2) Timeforbrug.
  3) Materialeforbrug, hvor det har betydning for prisen på tjenesteydelsen.
  Stk. 5. Den erhvervsdrivende kan helt eller delvist erstatte oplysningerne nævnt i stk. 4, nr. 1-3,
  med andre oplysninger, hvis dette sker efter aftale med forbrugeren, eller hvis det følger af branchesædvane
  inden for det pågældende område.
  Stk. 6. Den erhvervsdrivende skal på forbrugerens begæring i særlige situationer give yderligere
  oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser,
  der indgår i ydelsen.
  […]
  Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med vedkommende minister samt
  repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer fastsætte regler om
  1) særregler om og undtagelser fra stk. 1-6, herunder regler om oplysninger i forbindelse med
  ydelse af kredit,
  2) fremgangsmåden ved meddelelse af prisoplysninger og om begrænsning i mængden af oplysninger,
  der gives,
  3) at der på samme måde som efter stk. 1 skal oplyses om varens pris pr. måleenhed og om anvendelse
  af måleenhed for de enkelte varegrupper, og
  4) at færdigpakkede detailsalgsvarer skal forsynes med oplysning om pakningens nettomængde.
  § 13, stk. 4, blev indsat ved lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring, som trådte i
  kraft den 1. juli 2006.
  Stk. 4 blev omformuleret ved lovforslag nr. 131 af 25. juni 2010 samtidig med, at stk. 5 og 6
  blev indsat. Ændringen skete som følge af, at regeringen ønskede at ophæve de daværende
  faktureringsbekendtgørelser, hvorefter efterhvervsdrivende havde pligt til at udstede en faktura
  for regningsarbejde. Formålet med ophævelsen af faktureringsbekendtgørelserne og
  indførelsen af en generel faktureringspligt var at opretholde en høj grad af forbrugerbeskyttelse
  samtidig med, at de erhvervsdrivendes administrative byrder lettes og regelgrundlaget
  forenkles.
  SIDE 300 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Markedsføringslovens § 13, stk. 8, blev indsat ved lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring,
  som trådte i kraft den 1. juli 2006. Bestemmelsen viderefører de bemyndigelser,
  der tidligere har været i prismærkningsloven.
  § 13, stk. 4-6, om faktureringspligt
  Markedsføringslovens § 13, stk. 4, pålægger erhvervsdrivende, der udfører tjenesteydelser
  efter regning, en generel forpligtelse til at giver forbrugere en specificeret regning, så det er
  muligt for forbrugerne at kontrollere prisen for de købte ydelser.
  Regningen skal sætte forbrugeren i stand til at orientere sig om, hvilke arbejder og materialer
  den samlede tjenesteydelse indeholder143. De oplysninger, der skal gives, skal generelt sætte
  forbrugeren i stand til at kontrollere, hvilke ydelser der er leveret, og hvilke priser der er beregnet
  herfor.
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev sammen med en følgegruppe med repræsentanter
  fra relevante organisationer pålagt at evaluere de ændrede faktureringsregler et år efter lovændringens
  ikrafttræden, dvs. den 1. juli 2011.
  Erfaringerne med brugen af reglerne har de første par år været meget begrænsede. Efter aftale
  med følgegruppen besluttede ministeren i 2011, i 2012 og igen i 2013, at evalueringen skulle
  udskydes med et år - senest til ultimo 2014 - da forventningen var, at de begrænsede erfaringer
  ville betyde, at en tidligere evaluering ikke ville give et retvisende billede.
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i december 2014 foretaget en skriftlig høring af følgegruppen
  med henblik på en evaluering af reglerne. Følgegruppen vurderer reglerne forskelligt
  ift., om de har medført administrative byrder eller lettelser for erhvervslivet. Konklusionen
  på evalueringen var, at der ikke var grund til at ændre faktureringsreglerne på daværende
  tidspunkt, men at evalueringen skulle indgå i dette udvalgs arbejde.
  § 13, stk. 8, om bemyndigelse til at fastsætte administrative regler om prisoplysninger
  Markedsføringslovens § 13, stk. 8, indeholder en bemyndigelse til at fastsætte administrative
  regler om prisoplysninger.
  Bestemmelsen har til formål at sikre en hensigtsmæssig prismærkning og samtidig undgå en
  unyttig detailregulering af prisområdet. Viser der sig uhensigtsmæssigheder i forbindelse med
  administrationen af de generelle prisoplysningsbestemmelser eller behov for særregler, der
  ligger ud over ordlyden af stk. 1-6, er der i stk. 8 hjemmel til at udstede supplerende admini-
  __________________
  143
  Lf 131 af 25. juni 2010, almindelige bemærkninger.
  SIDE 301 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  strative regler, fx i form af en præciserende bekendtgørelse, men også til at undtage et område
  fra reglerne om prisoplysning.
  Hjemlen skal anvendes restriktivt og kun ved tvingende behov. Hjemlen kan fx være relevant,
  hvis der i en bestemt branche viser sig et påtrængende behov for særligt detaljerede regler om
  fakturering for at opnå prisgennemsigtighed.
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af faktureringspligten i § 13, stk. 4-6
  Markedsføringslovens § 13, stk. 4-6, pålægger erhvervsdrivende, der udfører tjenesteydelser
  efter regning en generel forpligtelse til at give forbrugerne en specificeret regning.
  Bestemmelserne blev indsat i 2010, fordi den daværende regering ønskede at ophæve de
  eksisterende faktureringsbekendtgørelser. Ifølge disse bekendtgørelser, der gjaldt både erhvervsdrivende
  imellem og mellem erhvervsdrivende og forbrugere, havde den erhvervsdrivende
  pligt til at udstede en faktura for regningsarbejde. Bekendtgørelserne gjaldt primært
  håndværksmæssige ydelser.
  For at opretholde et højt forbrugerbeskyttelsesniveau indsatte man samtidig med ophævelse
  af bekendtgørelserne en generel regel i markedsføringsloven om faktureringsforpligtelse for
  regningsarbejde, som skal sætte forbrugeren i stand til at orientere sig om, hvilke arbejder og
  materialer en samlet tjenesteydelse indeholder.
  Faktureringsforpligtelsen efter markedsføringsloven er bredere end efter de tidligere gældende
  bekendtgørelser, da en række erhverv, som ikke var omfattet af de eksisterende bekendtgørelser,
  nu er omfattet af faktureringspligten. Det gælder fx juridisk bistand.
  Faktureringsforpligtelsen efter markedsføringsloven er dog indsnævret, idet bestemmelsen
  alene gælder i forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere, og ikke mellem to erhvervsdrivende.
  Kravet til detaljeringsgraden i fakturaerne er også væsentlig mindre end efter de tidligere
  gældende faktureringsbekendtgørelser, da forbrugeren efter markedsføringsloven kun skal
  have oplysninger om timepris og om timeforbrug samt materialeforbrug.
  Forbrugeren vil dog efter begæring i særlige situationer kunne få flere oplysninger, som kan
  være relevante for at kontrollere regningens indhold, f. eks. brug af eksternt arbejde. Der vil
  være tale om oplysninger, som man med rimelighed kan forvente, at en virksomhed kan skaffe,
  uden at det bliver uforholdsmæssigt byrdefuldt. Det vil bero på en konkret vurdering i
  hvert enkelt tilfælde.
  Det er udvalgets vurdering, at faktureringsbestemmelserne i markedsføringsloven bør opretholdes,
  da bestemmelserne sikrer forbrugerne mulighed for at kontrollere prisen for de købte
  ydelser.
  SIDE 302 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalget har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at der ikke findes tilsvarende regler i anden
  lovgivning. Virksomheder, som sælger momspligtige varer og ydelser, er efter momsloven
  forpligtede til at udstede en faktura til modtageren. I momsbekendtgørelsen er de nærmere
  krav til faktureringen fastlagt. Faktureringspligten efter momsloven og momsbekendtgørelsen
  har imidlertid et andet formål end faktureringspligten efter markedsføringsloven. Fakturaen
  har efter momsreglerne to formål; i relation til sælgeren skal fakturaen danne grundlag for
  salgsmomsen, mens den i relation til køberen udgør dokumentation for købsmomsen. Faktureringspligten
  efter markedsføringsloven skal derimod sætte forbrugeren i stand til at orientere
  sig om, hvilke arbejder og materialer en samlet tjenesteydelse indeholder. Det er på den
  baggrund udvalgets vurdering, at momsloven og momsbekendtgørelsen ikke overflødiggør
  faktureringspligten efter markedsføringsloven.
  Udvalget har drøftet, om det fortsat bør være et krav efter bestemmelsen, at forbrugeren på
  begæring i særlige situationer kan kræve yderligere oplysninger fra den erhvervsdrivende,
  som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de produkter, der indgår i ydelsen.
  Udvalget mener, at der fortsat bør være adgang for forbrugeren hertil. Udvalget mener endvidere,
  at adgangen ikke skal være begrænset til at gælde i særlige situationer, fordi det i praksis
  kan give anledning til tvivl, hvornår der er tale om en sådan særlig situation. Udvalget er dog
  af den opfattelse, at forbrugerens begæring om yderligere oplysninger bør gives inden rimelig
  tid og ca. en måned efter, at forbrugeren har modtaget regningen, medmindre særlige forhold
  bevirker, at forbrugeren ikke kan opfylde fristen.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføringslovens § 13, stk. 4-6, opretholdes, men
  at bestemmelsen ændres således, at det fremgår, at adgangen for forbrugeren til at kræve
  yderligere oplysninger, der sætter denne i stand til at kontrollere prisen, ikke er begrænset til
  at gælde i ”særlige tilfælde”. Udvalget anbefaler i den forbindelse, at det præciseres i bemærkningerne,
  hvilke oplysninger forbrugeren typisk vil kunne kræve. Det vil fx være oplysninger
  om grundgebyr, andre gebyrer, kørsel, eksternt udført arbejde, ekstra betaling for arbejde
  og/eller kørsel uden for normal arbejdstid, leje af materiel og forsikringer.
  Endvidere er det udvalgets anbefaling, at bestemmelsen ændres således, at det fremgår, at
  forbrugerens begæring om yderligere oplysninger bør gives inden rimelig tid og senest 30
  dage efter, at forbrugeren har modtaget regningen, medmindre særlige forhold bevirker, at
  forbrugeren ikke kan opfylde fristen.
  For at tydeliggøre og fremhæve kravene anbefaler udvalget endvidere, at bestemmelserne
  videreføres som en ny selvstændig bestemmelse under overskriften ”Faktureringspligt for
  regningsarbejde”.
  Bemyndigelsesbestemmelsen i § 13, stk. 8
  Markedsføringsloven § 13, stk. 8, nr. 1, giver erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at
  fastsætte administrative særregler om og undtagelser fra reglerne om faktureringspligt.
  SIDE 303 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er udvalgets vurdering, at der fortsat vil være et behov for at kunne udstede supplerende
  administrative regler på faktureringsområdet, fx hvis der i en bestemt branche viser sig et
  påtrængende behov for særligt detaljerede regler om fakturering for at opnå prisgennemsigtighed.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføringslovens § 13, stk. 8, nr. 1, opretholdes
  som en særskilt hjemmel i den forslåede § 14, stk. 4.
  Herudover anbefaler udvalget, at hjemmelsbestemmelsen i § 13, stk. 8, flyttes til den foreslåede
  § 13 om oplysningsforpligtigelser vedr. priser m.v. Se nærmere i afrapporteringen vedr.
  denne bestemmelse.
  SIDE 304 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 15 om gebyrer (Tidligere § 15)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslovs § 15 indeholder en bestemmelse om gebyrer, der har følgende
  ordlyd:
  Gebyrer
  § 15. Såfremt størrelsen eller opkrævningen af et gebyr, jf. § 13, stk. 7, der ikke er reguleret ved
  lov, i et løbende kontraktforhold kan ændres til ugunst for forbrugeren, skal betingelserne herfor
  være klart fremhævet i kontrakten.
  Stk. 2. Ændring af gebyrer eller opkrævning af nye gebyrer i et løbende kontraktforhold skal altid
  varsles med en rimelig frist, inden de får virkning for forbrugeren.
  Stk. 3. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren
  ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt forbrugeren har ret til
  at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen, samt under hvilke betingelser forbrugeren kan
  opsige aftalen.
  Bestemmelsen er en ren national bestemmelse og ikke en implementering af EU-ret.
  Virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed er undtaget bestemmelsen, jf. § 1, stk.
  3. Disse skal i stedet efterleve god skik-bekendtgørelsen. Det følger heraf, at vilkår om ændringer
  i løbende kundeforhold af bl.a. gebyrer skal indeholde en angivelse af de forhold, der
  kan udløse en ændring og ikke må give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at
  foretage ændringer. Er der tale om ændringer til ugunst for kunden, skal ændringen varsles,
  medmindre den er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed er
  uden indflydelse på.
  Bestemmelsen indeholder en offentligretlig regulering af erhvervsdrivendes adgang til at
  ændre eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer i løbende kontraktforhold. Bestemmelsen
  har ikke civilretlig virkning, og den griber således ikke ind i aftaleforholdet mellem forbrugeren
  og den erhvervsdrivende.
  Formålet er at skabe større gennemsigtighed omkring brugen af gebyrer og om den reelle pris
  på varer og tjenesteydelser. Baggrunden for bestemmelsen var, at gebyrer udgjorde en stadig
  stigende omkostning for forbrugerne i løbende kontraktforhold.
  SIDE 305 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  I forlængelse af indførelsen af markedsføringslovens § 15 udsendte Forbrugerombudsmanden
  en vejledning om bestemmelsen (herefter gebyrvejledningen144).
  Markedsføringslovens § 15, stk. 1
  Ifølge bestemmelsen kan en erhvervsdrivende alene forhøje eksisterende gebyrer og indføre
  nye gebyrer i løbende kontraktforhold, hvis betingelserne herfor klart er blevet fremhævet
  senest ved aftalens indgåelse/ikrafttræden.
  Ved gebyrer forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til
  en vare eller tjenesteydelse, eller et løbende aftaleforhold, og som ikke har karakter af en selvstændig
  tjenesteydelse. Som eksempel kan nævnes faktureringsgebyr, betalingsgebyr og opsigelsesgebyr.
  Derimod omfatter bestemmelsen ikke gebyrer, der nærmere er reguleret ved lov,
  fx renteloves regler om rykkergebyrer.145
  Det følger af de almindelige aftaleretlige principper, at ændringer i en aftale som udgangspunkt
  kun kan ske ensidigt, hvis dette er hjemlet i aftalen, og selv da gælder visse begrænsninger.
  Opkrævning af nye gebyrer kræver derfor en hjemmel, uanset gebyrets størrelse146.
  Ifølge Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning indebærer dette, at det tydeligt skal fremgå
  af aftalevilkårene, efter hvilke kriterier gebyrerne kan ændres eller indføres, og at det ikke er
  tilstrækkeligt, at der blot er taget forbehold for ”løbende pris- og gebyrændringer”.
  Markedsføringslovens § 15, stk. 2
  Bestemmelsen medfører, at alle ændringer af gebyrer skal varsles med rimelig frist, inden de
  får virkning for forbrugerne.
  Det afhænger af en konkret vurdering, hvad kravet om varsling ”i rimelig tid” indebærer.147 I
  vurderingen vil bl.a. indgå ændringens størrelse, og om gebyret er begrundet i den erhvervsdrivendes
  egne forhold eller skyldes udefra kommende forhold, som den erhvervsdrivende
  ikke er herre over.
  __________________
  144
  Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning, juli 2008.
  145
  Lf 13 af 6. oktober 2005, specielle bemærkninger til § 13.
  146
  Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning, side 7 samt Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 467.
  147
  Lf 13 af 6. oktober 2005, de specielle bemærkninger til § 13.
  SIDE 306 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 15, stk. 2, stiller ikke formkrav til varslingen. Det må afgøres efter de almindelig formueretlige
  regler samt de konkrete omstændigheder. Annoncering i dagblade, på en hjemmeside eller
  via anden ikke-individuel kommunikation er således i princippet ikke udelukket.148
  Markedsføringslovens § 15, stk. 3
  Det selvstændige indhold af bestemmelsen er, dels at væsentlige ændringer af eksisterende
  gebyrer, eller indførelsen af nye gebyrer, kræver et individuelt kommunikeret varsel over for
  forbrugerne, dels at der i sådanne tilfælde skal gives oplysning om, hvilke muligheder forbrugerne
  har for at opsige aftalen, inden det nye/ændrede gebyr får virkning.
  Varslingen skal indeholde en beskrivelse af betingelserne for opsigelsen af aftalen, herunder
  opsigelsesvarslets længde og eventuelle gebyrer i forbindelse med opsigelsen. Varslingen må
  godt foretages sammen med anden information fra den erhvervsdrivende, men den må ikke
  søges skjult, således at den drukner i anden information.149
  Ifølge Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning bør varslingen, i de tilfælde hvor forbrugeren
  er berettiget til at opsige aftalen, ske i så god tid, at forbrugeren har en reel mulighed for at
  opsige inden gebyrforhøjelsen eller det nye gebyr får virkning.150
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af bestemmelsen
  Bestemmelsens anvendelsesområde er løbende kontraktforhold, hvor der efter aftaleindgåelsen
  sker ændringer i eksisterende gebyrer eller indføres nye gebyrer. Formålet med bestemmelsen
  er at sikre, at forbrugerne bliver opmærksomme på sådanne ændringer, og den stiller
  derfor krav om, at den erhvervsdrivende skal varsle disse ændringer over for forbrugeren. Er
  der tale om væsentlige ændringer, eller sker der indførelse af nye gebyrer, skal ændringen
  varsles over for forbrugerne ved individuel kommunikation.
  Flere udvalgsmedlemmer er generelt meget skeptiske over for at opretholde nationale særregler,
  der indebærer administrative byrder for erhvervslivet. I det konkrete tilfælde skal
  byrdemålingen på 9 mio. kr.151 ses under hensynstagen til, at en tilsvarende pligt i vidt omfang
  __________________
  148
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 467.
  149
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 467-468.
  150
  Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning, side 8.
  151
  Erhvervsstyrelsens og EY’s notat af 28. april 2016 om ex-post måling af markedsføringslovens § 15.
  SIDE 307 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  må anses for at følge af aftaleretten. Den konkrete regel forekommer endvidere rimelig ud fra
  såvel et aftaleretligt som et forbrugerbeskyttelsessynspunkt.
  Det er endvidere udvalgets vurdering, at bestemmelsen om gebyrer er med til at skabe øget
  gennemsigtighed omkring brugen af gebyrer. Det bemærkes i den forbindelse, at markedsføringslovens
  § 15 om gebyrer oprindeligt blev indført, fordi gebyrer havde udviklet sig til en
  ikke ubetydelig og til tider overraskende omkostning for forbrugerne, og lovgiver fandt det
  derfor vigtigt at få skabt gennemsigtighed ved opkrævningen af gebyrer.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at bestemmelsen opretholdes i markedsføringsloven.
  Præcisering af bemærkningerne
  Det er udvalgets vurdering, at lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 15 er meget
  sparsomme, og forholdet til de almindelige aftaleretlige bestemmelser er ikke beskrevet særligt
  udførligt.
  Det er på den baggrund udvalgets anbefaling, at bemærkningerne til bestemmelsen skal præciseres
  med henblik på bl.a. at tydeliggøre følgende:
  1. Hvilke indholdskrav, der kan stilles en varsling efter § 15
  2. Beskrivelse af forholdet til den civilretlige regulering (den almindelige aftaleret),
  herunder at den almindelige aftaleret gælder ved siden af § 15
  3. Hvornår betingelserne anses for gebyrforhøjelser og indførelsen af nye gebyrer for
  klart at være fremhævet i kontrakten
  SIDE 308 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 16 om garanti (Tidligere § 12)
  Gældende ret
  Markedsføringslovens § 12 sikrer, at erhvervsdrivende alene må anvende betegnelsen garanti,
  hvis garantien har et reelt indhold. Bestemmelsen gælder kun i forbrugerforhold.
  Markedsføringslovens § 12 har følgende ordlyd:
  § 12. Over for forbrugere må erklæring om ydelse af garanti eller lignende kun anvendes, såfremt
  erklæringen giver modtageren en væsentlig bedre retsstilling end den, modtageren har
  efter lovgivningen.
  Stk. 2. Ydes der garanti, skal den erhvervsdrivende på klar og tydelig måde informere forbrugeren
  om dens indhold og give de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende.
  Endvidere skal den erhvervsdrivende på en klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens ufravigelige
  rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Garantien skal meddeles forbrugeren
  i overensstemmelse med reglerne i lov om forbrugeraftaler. Garantien skal være affattet på
  dansk.
  Stk. 1 er en ren national bestemmelse.
  I bestemmelsens stk. 2 opstilles en række formkrav til garantier. Stk. 2 gennemfører artikel 6,
  stk. 2 og 4, i forbrugerkøbsdirektivet152.
  Forbuddet mod anvendelse af garantierklæringer, som ikke giver modtageren en væsentlig
  bedre retsstilling, i stk. 1 blev indført i den første markedsføringslov fra 1974. Bestemmelsen
  gjaldt på daværende tidspunkt i alle forhold.
  I forbindelse med indførelsen af den nye markedsføringslov i 1994 blev bestemmelsen ændret,
  således at den i dag kun gælder i forbrugerforhold. Endvidere blev det i bestemmelsen
  præciseret, at garantierklæringer kun må anvendes over for forbrugere, såfremt erklæringen
  giver modtageren en væsentlig bedre retsstilling end den, modtageren ellers ville have haft.
  I 1999 blev bestemmelsens stk. 2 indsat. Stk. 2 implementerer artikel 6, stk. 2 og 4, i forbrugerkøbsdirektivet.
  Det fremgår af lovforslaget, at der ikke, med indsættelsen af det nye stk. 2,
  er tilsigtet ændringer af bestemmelsens anvendelsesområde.
  __________________
  152
  Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i
  forbindelse hermed.
  SIDE 309 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  I 2013 blev bestemmelsens stk. 2, 3. og 4. pkt., ændret. Ændringen var en konsekvensændring
  som følge af gennemførslen af forbrugerrettighedsdirektivet i dansk ret. Ændringen tilsigter at
  bringe markedsføringslovens regler om garantier i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.
  Markedsføringslovens § 12, stk. 1
  Markedsføringslovens § 12, stk. 1, fastslår, at garantierklæringer kun må anvendes over for en
  forbruger, hvis erklæringen giver forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling end forbrugeren
  har efter lovgivningen.
  Bestemmelsen vedrører alene anvendelsen af garantierklæringer over for forbrugere. Lovligheden
  af garantierklæringer over for andre end forbrugere, herunder erhvervsdrivende, skal
  bedømmes efter den gældende markedsføringslovs §§ 1 og 3.
  For at en garantierklæring kan siges at give en forbruger en væsentlig bedre retsstilling, skal
  garantierklæringen indebære reelle forbedringer for forbrugeren. Ved vurderingen heraf skal
  der tages hensyn til erklæringen som helhed. En garantierklæring kan godt indeholde vilkår,
  der på visse punkter forringer forbrugerens retsstilling, herunder pålægger forbrugeren byrder.
  Det kan fx være en forlænget garantiperiode betinget af, at forbrugeren vedligeholder det
  købte produkt på en bestemt måde. En sådan erklæring kan principielt opfylde kravene efter §
  12, stk. 1, idet det afgørende altid er, at garantierklæringen samlet set indeholder en reel og
  væsentlig forbedring af forbrugerens retsposition. Hvis der gælder deklaratoriske eller præceptive
  lovregler til beskyttelse af forbrugeren, må kravet om en væsentlig forbedring vurderes
  i forhold hertil. Hvis der derimod ikke gælder sådanne lovregler, må det søges fastlagt,
  hvad de udfyldende regler på området vil føre til.
  Markedsføringslovens § 12, stk. 2
  Bestemmelsens stk. 2 stiller krav om, at den erhvervsdrivende, når denne yder garanti til en
  forbruger, på en klar og tydelig måde skal informere forbrugeren følgende:
  1)Garantiens indhold. Forbrugerombudsmanden har fastsat en række minimumskrav til garantiens
  indhold. Der skal navnlig gives oplysninger om de forpligtelser og bindinger, der er
  indeholdt i garantien, såsom betingelser for at garantien træder i kraft, begrænsninger i garantiens
  omfang og udstrækning, og i hvilke tilfælde garantien bortfalder.
  2)De oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende. Sådanne oplysninger
  omfatter navnlig garantiudstederens navn og adresse, garantiens varighed og geografiske
  omfang og den procedure, der skal anvendes, for at garantien træder i kraft og kan påberåbes
  af forbrugeren. Ikke enhver garantiprocedure er rimelig, og Forbrugerombudsmandens vejledning
  fra juni 2003 indeholder en ”sortliste” over vilkår, der ikke anses for rimelige.
  SIDE 310 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  3)At forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Oplysningspligten
  medvirker til, at en garanti, skønt den ikke i sig selv er vildledende, ikke praktiseres
  på en vildledende måde.
  Det fremgår indledningsvist af bestemmelsens stk. 2, at oplysningerne skal gives på en klar og
  tydelig måde. Herved forstås, at den erhvervsdrivende skal fremkomme med oplysningerne i
  en form og på en måde, der er let forståelig for forbrugeren.
  Formkravet i stk. 2 har hjemmel i forbrugerkøbsdirektivets artikel 6, stk. 2. Formålet med
  kravet er at styrke forbrugerens bevismæssige stilling og at undgå vildledning i forhold til
  garantiens indhold.
  Efter § 12, stk. 2, 3. og 4. pkt., skal garantien meddeles forbrugeren i overensstemmelse med
  reglerne i forbrugeraftaleloven. Garantien skal være affattet på dansk.
  Sprogkravet i § 12, stk. 2, 4. pkt., har hjemmel i forbrugerkøbsdirektivets artikel 6, stk. 4, og er
  endvidere i overensstemmelse med sprogkravet i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 3, som har
  hjemmel forbrugerrettighedsdirektivets artikel 6, stk. 7.
  Markedsføringslovens § 12, stk. 1 og 2, er ikke strafsanktioneret, ligesom der ikke er knyttet
  civilretlige virkninger til overtrædelse af bestemmelsen. Lever en erhvervsdrivende ikke op til
  bestemmelsen, består sanktioneringen først og fremmest i forbud og påbud. Er markedsføringen
  af en garanti vildledende, kan forholdet efter omstændighederne henføres under den
  gældende markedsføringslovs § 3, stk. 1.
  Udvalgets overvejelser
  Skal forbuddet mod anvendelse af indholdsløse garantier i den gældende § 12, stk. 1, opretholdes?
  Det følger af markedsføringslovens § 12, stk. 1, at det er forbudt at anvende udsagn om garanti,
  medmindre forbrugerne dermed er sikret en væsentlig bedre retsstilling end efter lovgivningens
  almindelige regler. Bestemmelsen er ikke strafsanktioneret, men Forbrugerombudsmanden
  har mulighed for at udstede forbud eller påbud ved overtrædelse af bestemmelsen.
  Direktivet om urimelig handelspraksis indeholder i bilag I en liste over 31 former for handelspraksis,
  som under alle omstændigheder anses for urimelige, uden at det først i hvert enkelt
  tilfælde skal vurderes, om en handelspraksis er vildledende eller aggressiv eller i øvrigt i strid
  med god erhvervsskik. Bilag I er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1084 af 14.
  september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold. Det følger heraf, at det under
  alle omstændigheder er urimelig handelspraksis, hvis ”rettigheder, som forbrugerne har efter
  loven, fremstilles som et særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes tilbud,” jf. bilaget til
  bekendtgørelsen nr. 10.
  SIDE 311 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er udvalgets vurdering, at markedsføringslovens § 12, stk. 1, går videre end i nr. 10 i bilaget
  til bekendtgørelsen, da det efter § 12, stk. 1, er en betingelse for brugen af en garantierklæring,
  at forbrugeren får en væsentlig bedre retsstilling, hvilket vil sige, at garantien skal indebære
  reelle forbedringer for modtageren. Dette væsentlighedskriterie er ikke til stede i bilagets
  nr. 10.
  Det er endvidere udvalgets vurdering, at anvendelsen af indholdsløse garantier ud fra en konkret
  vurdering vil kunne være omfattet af vildledningsbestemmelserne i de foreslåede §§ 5-6.
  Udvalget har b.la. fået til opgave at sikre, at markedsføringsloven er enkel og overskuelig.
  Udvalget har derfor overvejet, om der fortsat skal være en særskilt bestemmelse i markedsføringsloven,
  der indeholder et forbud mod indholdsløse garantier, eller om et sådant forbud
  allerede er omfattet af nr. 10 i bilaget til bekendtgørelsen og af de foreslåede vildledningsbestemmelser.
  Det blev i 2007 i to domme fra EU-domstolen153 fastslået, at direktivet om urimelig handelspraksis
  er til hinder for generelle forbud, bortset fra dem der er opremset i direktivets bilag 1.
  På den baggrund blev der nedsat et tværministerielt udvalg af regeringen154, som skulle vurdere
  om en række bestemmelser i markedsføringsloven, herunder § 12, stk. 1, var i overensstemmelse
  med direktivet om urimelig handelspraksis. Udvalget nåede frem til, at § 12, stk. 1,
  er i overensstemmelse med direktivet.
  Der er imidlertid siden dommene fra 2007155 kommet mere EU-domspraksis156 til, som helt i
  tråd med dommene fra 2007 fastslår, at de eneste former for handelspraksis, der efter national
  ret kan blive anset for at være urimelige, uden at der skal foretages en konkret vurdering i
  det enkelte tilfælde efter bestemmelserne i artikel 5-9, er de forbud, der er oplistet i direktivets
  bilag I.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld
  Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forbrugerombudsmanden,
  Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Hånd-
  __________________
  153
  EU-domstolens dom i de forenede sager C-261/07 og C-299/07 VTB-VAB NV m.fl. mod Total Belgium NV.
  154
  Udvalget bestod af repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen, Forbrugerombudsmanden, Justitsministeriet, Økonomi- og
  Erhvervsministeriet og Kulturministeriet.
  155
  C-261/07 og C-299/07 VTB-VAB m.fl. mod Total Belgium NV.
  156
  Bl.a. C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG mod Ôsterreich Zeitungsverlag GmbH) og C-
  206/11 (Georg Köck mod Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb).
  SIDE 312 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  værksrådet, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, DI, Finansrådet og Danske Medier
  anbefaler, at forbuddet mod anvendelse af indholdsløse garantier i § 12, stk. 1, skal ophæves.
  Disse medlemmer lægger vægt på, at det taler imod at opretholde markedsføringslovens § 12,
  stk. 1, at det allerede fremgår af bilag I, nr. 10, at det er urimeligt og i strid med direktivet om
  urimelig handelspraksis, hvis ”rettigheder, som forbrugeren har efter loven, fremstilles som et
  særligt kendetegn ved den erhvervsdrivendes tilbud.” Anvendelsen af indholdsløse garantier
  vil endvidere efter en konkret vurdering kunne anses for omfattet af vildledningsforbuddet.
  Hertil kommer, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt et generelt forbud mod brugen af garantierklæringer,
  der ikke giver en væsentlig bedre retsstilling, er fuldt foreneligt med direktivet
  om urimelig handelspraksis.
  Det er endvidere flertallets vurdering, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt markedsføringslovens
  § 12, stk. 1, er i fuld overensstemmelse med direktivet, da bestemmelsen indeholder et
  generelt forbud mod brugen af garantier, der ikke giver forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling
  end efter lovgivningens regler, uden at det konkret skal vurderes, om anvendelsen af
  en erklæring om garanti er vildledende i det enkelte tilfælde.
  På baggrund af ovenstående er det flertallets vurdering, at § 12, stk. 1, skal ophæves, således
  at de tilfælde, som i dag er omfattet af bestemmelsen, og hvor erhvervsdrivende fremstiller
  rettigheder, som forbrugeren har efter loven, som et særligt kendetegn ved tilbuddet, fremover
  vil være reguleret af bilag I, nr. 10. De tilfælde, der går ud over bilag I, nr. 10, vil i visse
  tilfælde kunne falde under vildledningsbestemmelserne, jf. §§ 5-6.
  Et mindretal bestående af Forbrugerrådet Tænk mener, at forbuddet mod anvendelse af indholdsløse
  garantier i § 12, stk. 1, skal bevares.
  Forbrugerrådet Tænk er af den opfattelse, at bestemmelsen er i overensstemmelse med direktivet
  om urimelig handelspraksis, herunder idet der ikke er tale om et generelt forbud, men en
  bestemmelse som netop forudsætter en konkret vurdering af, om en garanti (eller lignende)
  har et reelt indhold som berettiger til at blive fremhævet i markedsføringen. Forbrugerrådet
  Tænk lægger i øvrigt vægt på, at det taler for at bevare en særskilt bestemmelse som § 12, stk.
  1, at anvendelsen af ordet ”garanti” kan være et virkningsfuldt salgsmiddel. Når erhvervsdrivende
  anvender erklæringer om ”garanti” eller lignende over for forbrugerne, skaber det således
  en forventning hos forbrugeren om, at forbrugeren opnår særlige fordele, som forbrugeren
  ellers ikke ville have opnået gennem lovgivningen.
  Endvidere lægger Forbrugerrådet Tænk vægt på, at bestemmelsen dels har en pædagogisk
  effekt, dels at der er et væsentligt forbrugerbeskyttende element i, at det fremgår klart og
  tydeligt af selve loveteksten, at det er forbudt at anvende indholdsløse garantier. Ud over det
  vigtige forbrugerbeskyttende hensyn bemærkes det i øvrigt, at bestemmelsen i lige så høj grad
  er til gavn for erhvervslivet som sikres, at konkrete erhvervsdrivendes konkurrenter ikke
  opnår urimelige konkurrencemæssige fordele på et uberettiget grundlag.
  SIDE 313 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Et flertal i udvalget anbefaler således, at forbuddet mod anvendelse af indholdsløse garantier i
  den gældende § 12, stk. 1, ophæves.
  Ændret affattelse af bestemmelsen
  Det fremgår af den gældende § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., at den erhvervsdrivende, når denne yder
  garanti til en forbruger, på klar og tydelig måde skal give forbrugerne en række informationer
  om garantien, herunder om garantiens indhold, om oplysninger, der er nødvendige for at gøre
  garantien gældende, og om at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke
  berøres af garantien.
  Det er udvalgets vurdering, at bestemmelsens opbygning bør ændres, således at de informationer,
  som den erhvervsdrivende skal give efter § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., fremover skal opstilles
  i punktform.
  Det er endvidere udvalgets vurdering, at bestemmelsen rent sprogligt bør opdateres, således
  at det bliver klart, at informationspligten gælder, når en erhvervsdrivende markedsfører en
  garanti.
  Udvalget har ved sin vurdering lagt vægt på, at bestemmelsen dels bliver lettere at forstå og
  læse, og det dels bliver mere klart og overskueligt for erhvervsdrivende, hvilke informationer,
  der skal gives efter bestemmelsen.
  Endvidere stiller den gældende § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., krav om, at den erhvervsdrivende på
  klar og tydelig måde skal opfylde informationspligten.
  Det er udvalgets vurdering, at ordene ”klar og tydelig” skal ændres til ”klar og let forståelig”,
  da det fremgår af de gældende bemærkninger til bestemmelsen, at der med ordene klar og
  tydelig skal forstås, at oplysningerne skal gives på en let forståelig måde. Denne formulering
  fremgår desuden af forbrugerkøbsdirektivets artikel 6, stk. 2, 2. led.
  Udvalget anbefaler derfor følgende:
  - At bestemmelsens opbygning ændres således, at informationskravene indeholdt i bestemmelsen
  opstilles i punktform.
  - At bestemmelsen opdateres rent sprogligt, således at det bliver klart, at informationspligten
  gælder, når en erhvervsdrivende markedsfører en garanti.
  - At ordene” klar og tydelig”, som i dag fremgår af den gældende § 12 stk. 2, 1. og 2. pkt.,
  ændres til ”klar og let forståelig”.
  Sprogkravet
  SIDE 314 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Det følger af den gældende markedsføringslovs § 12, stk. 2, 4. pkt., at en garanti skal være
  affattet på dansk.
  Dette sprogkrav har hjemmel i forbrugerkøbsdirektivets artikel 6, stk. 4, som overlader det til
  medlemsstaterne at beslutte, om de vil kræve, at en garanti skal udfærdiges på et eller flere af
  de officielle fællesskabssprog.
  Forbrugerkøbsdirektivet stiller ikke krav om, at en garanti skal være udfærdiget på et bestemt
  sprog, jf. artikel 6, stk. 4.
  Det følger af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 3, at de aftalemæssige oplysninger i forbrugeraftalen
  i forbindelse med fjernsalg skal gives på dansk, såfremt den erhvervsdrivende har markedsført
  den pågældende vare eller tjenesteydelse på dansk. Kravet om afgivelse af oplysningerne
  på dansk gælder dog ikke, hvis forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til at
  modtage oplysningerne på et andet sprog.
  Kravet i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 3, blev indført i 2013157 i forbindelse med implementeringen
  af forbrugerrettighedsdirektivet. Som konsekvens af ændringen blev der ligeledes
  foretaget ændring i markedsføringslovens § 12, stk. 2, 3. og 4. pkt. Formålet med ændringen
  var at bringe markedsføringslovens regler om garantier i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven
  og forbrugerrettighedsdirektivet.
  Udvalget har overvejet, om der alene skal stilles krav om, at en garanti skal være affattet på
  dansk, såfremt markedsføringen er på dansk. Dette vil medføre en lempelse for erhvervslivet,
  fordi der ikke længere vil være et eksakt krav om, at garantien altid skal være affattet på
  dansk.
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at hvis markedsføringen af produktet alene er udarbejdet
  på engelsk eller et andet sprog end dansk, bør forbrugerne være indstillet på, at oplysningerne
  om garantien også udfærdiges på dette sprog.
  Det er på den baggrund udvalgets anbefaling, at en garanti alene skal være affattet på dansk,
  såfremt markedsføringen af produktet er på dansk.
  Henvisningen til forbrugeraftaleloven
  __________________
  157
  Lf 39 af 9. oktober 2013.
  SIDE 315 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det følger af markedsføringslovens § 12, stk. 2, 3. pkt., at garantien skal meddeles forbrugeren
  i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven.
  Det er udvalgets vurdering, at § 12, stk. 2, 3. pkt., er overflødig, da erhvervsdrivende altid skal
  overholde anden relevant lovgivning.
  Udvalget anbefaler, at det fremover alene fremgår af bemærkningerne, at den erhvervsdrivende
  i forbindelse med aftaleindgåelsen skal overholde reglerne i forbrugeraftaleloven vedrørende
  garantier.
  SIDE 316 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 17 om markedsføring af kreditaftaler (Tidligere § 14 a)
  Gældende ret
  Markedsføring af kreditaftaler er i dag reguleret i markedsføringslovens § 14 a. Bestemmelsen
  har følgende ordlyd:
  § 14 a. Enhver markedsføring af kreditaftaler, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende
  omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde de standardoplysninger,
  der følger af stk. 2.
  Stk. 2. Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart, tydeligt og på en fremtrædende
  måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive:
  1) Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der
  indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.
  2) Det samlede kreditbeløb.
  3) De årlige omkostninger i procent, som beregnet efter lov om kreditaftaler.
  4) Kreditaftalens løbetid.
  5) Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen
  og størrelsen af en eventuel forudbetaling.
  6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse.
  Stk. 3. Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen,
  navnlig en forsikring, er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de
  annoncerede vilkår og betingelser og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd,
  skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart, tydeligt og på en fremtrædende
  måde sammen med de årlige omkostninger i procent.
  Stk. 4. En kreditformidler skal i reklamer og i dokumentation henvendt til forbrugere gøre opmærksom
  på omfanget af sine beføjelser, navnlig om vedkommende udelukkende samarbejder
  med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig mægler.
  SIDE 317 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Markedsføringslovens § 14 a gennemfører artikel 4 og artikel 21, litra a, i forbrugerkreditdirektivet
  158.
  Bestemmelsen blev indsat i markedsføringsloven i 2010159 og er ikke senere blevet ændret.
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 1
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 1, svarer til forbrugerkreditdirektivets artikel 4, stk. 1. I
  forbrugerkreditdirektivets artikel 4 anvendes begrebet reklame. I forbindelse med gennemførslen
  af artikel 4 blev der i overensstemmelse med terminologien i markedsføringsloven
  anvendt det indholdsmæssigt identiske begreb markedsføring160.
  Det fremgår af markedsføringslovens § 14 a, stk. 1, at hvis markedsføring af kreditaftaler angiver
  en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit,
  skal markedsføringen indeholde de standardoplysninger, der følger af stk. 2.
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 2
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 2, svarer til forbrugerkreditdirektivets artikel 4, stk. 2.
  Efter markedsføringslovens § 14 a, stk. 2, skal den erhvervsdrivende give en række standardoplysninger.
  Stk. 2, nr. 1, fastslår, at den erhvervsdrivende skal give oplysning om debitorrenten, om denne
  er fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens
  samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.
  De samlede omkostninger består af bl.a. renter, provision, afgifter og enhver anden form for
  honorar, som forbrugeren skal betale i forbindelse med kreditaftalen, og som kreditgiveren
  har kendskab til, bortset fra notarialgebyr. Omkostninger ved accessoriske tjenesteydelser i
  forbindelse med kreditaftalen, navnlig forsikringspræmier, medregnes også, såfremt indgåel-
  __________________
  158
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets
  direktiv 87/102/EØF.
  159
  L 535 af 26. maj 2010.
  160
  L 536 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring.
  SIDE 318 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  sen af aftalen om tjenesteydelser er obligatorisk for at opnå kreditten, eller for at opnå kreditten
  på de markedsførte vilkår.161
  Nr. 2 fastslår, at den erhvervsdrivende skal give oplysning om det samlede kreditbeløb.
  Samlet kreditbeløb er i kreditaftaleloven defineret som loftet for eller summen af alle de beløb,
  der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale162.
  Nr. 3 fastslår, at den erhvervsdrivende skal give oplysning om de årlige omkostninger i procent,
  som beregnet efter lov om kreditaftaler.
  De årlige omkostninger i procent er i kreditaftaleloven defineret som de samlede omkostninger
  i forbindelse med kreditaftalen udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb, eventuelt
  omfattende de omkostninger, der er nævnt i § 16, stk. 3 og 4, i kreditaftaleloven.163
  Nr. 4 fastslår, at den erhvervsdrivende skal give oplysning om kreditaftalens løbetid.
  Nr. 5 fastslår, at den erhvervsdrivende, ved kredit i form af henstand med betalingen for en
  specifik vare eller tjenesteydelse, skal give oplysning om kontantprisen og størrelsen af en
  eventuel forudbetaling.
  Nr. 6 fastslår, at den erhvervsdrivende skal give oplysning om det samlede beløb, som skal
  betales af forbrugeren, og raternes størrelse.
  Det samlede beløb, der skal betales af forbrugeren er i kreditaftaleloven defineret som summen
  af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen.
  164
  Det følger endvidere af § 14 a, stk. 2, at standardoplysningerne skal angives klart, tydeligt og
  på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel. Forbrugerombudsmanden
  har over for udvalget oplyst, at ordet ”fremtrædende” efter Forbrugerombudsmandens
  opfattelse betyder, at alle oplysninger efter § 14 a, stk. 2, skal gives der, hvor der sker markedsføring
  af rentesatsen eller talstørrelser vedrørende kreditomkostninger. De oplysninger,
  som udløser oplysningspligten, behøver dog ikke at blive gentaget.
  __________________
  161
  Jf. kreditaftalelovens § 4, nr. 7, og forbrugerkreditdirektivets artikel 3, litra g.
  162
  Jf. kreditaftalelovens § 4, nr. 12, og forbrugerkreditdirektivets artikel 3, litra l.
  163
  Jf. kreditaftalelovens § 4, nr. 9 og § 16 og forbrugerkreditdirektivets artikel 3, litra i og art. 19.
  164
  Jf. Kreditaftalelovens § 4, nr. 8, og forbrugerkreditdirektivets artikel 3, litra h.
  SIDE 319 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Heri ligger, at oplysningerne skal angives i et præcist sprog. Endvidere skal standardoplysningerne
  gives der, hvor der sker markedsføring af rentesatsen eller af talstørrelser vedrørende
  kreditomkostningerne.
  Det afhænger af en konkret helhedsvurdering, om standardoplysningerne står på en fremtrædende
  måde. Dog må standardoplysningerne fx ikke være skjult i markedsføringen eller være
  præsenteret på en uklar, uforståelig eller dobbelttydig måde.
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 3
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 3, svarer til forbrugerkreditdirektivets artikel 4, stk. 3.
  Bestemmelsen fastslår, at oplysninger om accessoriske tjenesteydelser skal angives særskilt i
  markedsføringen, når indgåelse af aftale herom er nødvendig for at opnå kreditten på de annoncerede
  vilkår. Selve forpligtelsen til at indgå aftalen skal derfor oplyses klart, tydeligt og på
  en fremtrædende måde.
  Hvis den accessoriske aftales omkostninger kan beregnes på forhånd, skal de indgå i den samlede
  beregning af de årlige omkostninger i procent.
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 4
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 4, svarer til forbrugerkreditdirektivets artikel 21, litra a.
  Bestemmelsen gengiver artiklens indhold ordret.
  Bestemmelsen fastslår, at en kreditformidler i reklamer og i anden dokumentation henvendt
  til forbrugere skal gøre opmærksom på omfanget af sine beføjelser.
  Oplysningskravet i stk. 4, omfatter bl.a. oplysninger om, hvorvidt kreditformidleren udelukkende
  samarbejder med én eller flere kreditgivere, og om denne optræder som selvstændig
  mægler.165
  I modsætning til § 14 a, stk. 2 og 3, fremgår det ikke af stk. 4, at oplysningerne skal angives
  klart, tydeligt og på fremtrædende måde. Det er således ikke et krav.
  __________________
  165
  Lf 91af 16. december 2009, de specielle bemærkninger.
  SIDE 320 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Vildledningsbestemmelsen supplerer § 14 a. Det kan derfor efter omstændighederne være
  vildledende, hvis oplysningerne i stk. 4 ikke er angivet klart og tydeligt, fx hvis det ikke angives
  klart og tydeligt, hvem kreditor er.
  I lighed med direktivet anvendes i stk. 4 begrebet reklamer. I modsætning hertil anvendes i §
  14 a, stk. 1, begrebet markedsføring. Der er således ikke i relation til stk. 4 foretaget en tilpasning
  af begrebet i overensstemmelse med den terminologi, der i øvrigt anvendes i markedsføringsloven,
  som der er gjort i relation til § 14 a, stk. 1.
  Skiltningsbekendtgørelsen
  Ud over markedsføringslovens § 14 a gælder reglerne i skiltningsbekendtgørelsen166, der er
  udstedt med hjemmel i markedsføringsloven.
  Skiltningsbekendtgørelsen pålægger de erhvervsdrivende, der udbyder egne eller andre erhvervsdrivendes
  låne- eller kredittilbud til forbrugere, en skiltningspligt, når låne- eller kredittilbuddet
  udbydes, hvor der er mulighed for bestilling. Bestilling er en opfordring til at gøre
  tilbud. Der er tale om en generel pligt til at skilte med de oplysninger og standardoplysninger,
  som fremgår af skiltningsbekendtgørelsen og af bilaget til bekendtgørelsen.
  Da oplysningerne er generelle, skal de i modsætning til efter § 14 a ikke gives ved markedsføring
  af kredit, men derimod blot findes der, hvor lånet udbydes med mulighed for bestilling.
  Det kan fx være ved kassen i et forretningslokale eller på en underliggende hjemmeside til den
  erhvervsdrivendes hjemmeside. Oplysningerne skal således gives på det sted, hvor lånet udbydes
  med mulighed for bestilling, ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde. Oplysningerne
  skal være frit tilgængelige for forbrugerne.
  Endvidere pålægger skiltningsbekendtgørelsen erhvervsdrivende, der sædvanligvis køber og
  sælger fremmed valuta, en pligt til at skilte med henholdsvis købskurs og salgskurs samt ekspeditionsgebyr.
  Udvalgets overvejelser
  Videreførelse af begrebet markedsføring contra begrebet reklame.
  Markedsføringslovens § 14 a blev indsat ved lov nr. 535 af 26. maj 2010, som gennemfører
  forbrugerkreditdirektivet fra 2008.
  __________________
  166
  Bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.
  SIDE 321 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 1-3, gennemfører næsten ordret direktivets artikel 4.
  Forbrugerkreditdirektivets artikel 4 anvender begrebet reklame. Derimod anvendes i markedsføringslovens
  § 14 a, stk. 1-3, begrebet markedsføring i overensstemmelse med terminologien
  i markedsføringsloven. Det anføres i bemærkningerne til loven167, at begrebet markedsføring
  er indholdsmæssigt identisk med begrebet reklame.
  Udvalget har overvejet, hvorvidt begrebet markedsføring eller begrebet reklame skal anvendes
  i bestemmelsen.
  Forbrugerkreditdirektivet indeholder ikke en definition af, hvad der skal forstås ved en reklame.
  Udvalget har undersøgt, hvilket begreb Storbritannien, Sverige, Nederlandene og Tyskland
  anvender i oversættelsen af direktivteksten. I den britiske direktivtekst anvendes begrebet
  ”advertising”, i den svenske anvendes ”reklam”, i den Nederlandske anvendes ”reclame” og
  i den tyske direktivtekst anvendes begrebet ”werbung”.
  Landeundersøgelsen viser imidlertid, at det er forskelligt, om de pågældende lande i deres
  gennemførsel af artikel 4 har anvendt begrebet i direktivteksten, eller om de har erstattet det
  med begrebet markedsføring. Sverige anvender i lighed med Danmark begrebet markedsføring,
  mens Tyskland, Nederlandene og Storbritannien anvender begrebet reklame. Det bemærkes,
  at Norge, som Sverige og Danmark, anvender begrebet markedsføring.
  Udvalget har rettet en uformel henvendelse til Kommissionen med henblik på at få afklaret,
  hvorvidt anvendelsen af begrebet reklame er tilsigtet i direktivteksten. Det har ikke været
  muligt at få svar fra Kommissionen på, hvorfor begrebet reklame er anvendt i stedet for markedsføring,
  og om Kommissionen mener, at der er forskel i betydningen af begreberne.
  Udvalget har undersøgt EU-Domstolens praksis på området, men der foreligger endnu ikke
  domme, der tager stilling til, hvorvidt anvendelsen af begrebet markedsføring er direktivkonformt.
  På baggrund af ovenstående er det udvalgets vurdering, at begrebet markedsføring fortsat
  skal anvendes i bestemmelsen.
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at begrebet markedsføring sikrer konsistens i loven,
  og at begrebet er indarbejdet og anvendt i meget anden dansk lovgivning. Herudover lægger
  udvalget vægt på, at også Sverige og Norge anvender begrebet markedsføring.
  __________________
  167
  L 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring.
  SIDE 322 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalget har endvidere lagt vægt på, at udvalget i henhold til kommissoriet er blevet pålagt at
  sikre en enkel og overskuelig markedsføringslov, hvilket udvalget mener taler for fortsat at
  anvende begrebet markedsføring.
  Udvalget anbefaler derfor, at begrebet markedsføring også fremover skal anvendes i den foreslåede
  § 17, stk. 1-3.
  Anvendelse af begrebet markedsføring i bestemmelsens stk. 4
  Udvalget har desuden overvejet, om begrebet markedsføring ligeledes skal anvendes i bestemmelsens
  stk. 4.
  Markedsføringslovens § 14 a, stk. 4, gennemfører ordret artikel 21, litra a, i forbrugerkreditdirektivet.
  Begrebet reklamer anvendes således i den gældende markedsføringslovs § 14 a, stk. 4. I modsætning
  hertil anvendes i den gældende lovs § 14 a, stk. 1-3, begrebet markedsføring. Der er
  således ikke i relation til stk. 4 foretaget en tilpasning af begrebet i overensstemmelse med
  den terminologi, der i øvrigt anvendes i markedsføringsloven, som der er gjort i relation til §
  14, stk. 1.168
  Det er udvalgets vurdering, at begrebet markedsføring fremover skal anvendes i den foreslåede
  § 17, stk. 4, da begrebet ligeledes anvendes i den foreslåede bestemmelses stk. 1-3, og da
  begrebet sikrer konsistens i loven, er indarbejdet og i øvrigt anvendt i meget anden dansk
  lovgivning.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at begrebet markedsføring også skal anvendes i den
  foreslåede § 17, stk. 4.
  Der er ikke tilsigtet en materiel ændring af bestemmelsen.
  Ændret opbygning af bestemmelsen
  I dag oplistes de standardoplysninger, som den erhvervsdrivende skal give efter bestemmelsen,
  i bestemmelsens stk. 2, sammen med kravet om, at standardoplysningerne skal angives
  klart, tydeligt og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel.
  __________________
  168
  L 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring.
  SIDE 323 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er udvalgets vurdering, at oplistningen af standardoplysninger skal fremgå af stk. 1, mens
  kravet om hvorledes standardoplysningerne skal angives, skal placeres efter oplistningen af
  standardoplysningerne, dvs. i bestemmelsens stk. 2.
  Udvalget har ved denne vurdering lagt vægt på, at formkravet i stk. 2 herved fremgår klarere
  af loven. Herudover ligger udvalget vægt på, at Norge og Sverige har samme opbygning af
  bestemmelsen.
  På baggrund af ovenstående er det udvalgets anbefaling, at oplistningen af standardoplysninger
  skal fremgå af stk. 1, mens formkravet skal fremgå af bestemmelsens stk. 2.
  Den ændrede opbygning medfører ikke materielle ændringer i retstilstanden.
  Begrebet ”tydeligt” contra ”koncist”
  Det fremgår som oven for nævnt af den gældende bestemmelses stk. 2, at standardoplysningerne
  skal angives klart, tydeligt og på en fremtrædende måde. Ordet ”tydeligt” i bestemmelsens
  stk. 2 genfindes ikke i direktivteksten. I stedet anvendes ordet ”koncist”. Udvalget har på
  den baggrund overvejet, om ordet ”tydeligt” fortsat bør anvendes i stk. 2.
  Det er udvalgets vurdering, at ordet ”tydeligt” ikke modsvarer ordet ”koncist”. Udvalget har
  derfor overvejet, hvorvidt ordet ”koncist” bør anvendes i stedet for.
  Det er udvalgets vurdering, at ordet ”koncist”, som anvendes i direktivteksten, ikke er almindelig
  sprogbrug. Derimod mener udvalget, at ordet ”kort” er et almindeligt begreb. Det er
  endvidere udvalgets vurdering, at ”kort” er et bedre synonym for ordet ”koncist” end ”tydeligt”.
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at det også fremgår af den danske synonymordbog,
  at ordet kort er synonym med ordet koncist.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at ordet ”tydeligt” ændres til ”kort”.
  Der er ikke tilsigtet en ændring af retstilstanden med denne sproglige tilretning.
  Begrebet ”produkter” contra ”varer eller tjenesteydelser”
  Udvalget har endvidere overvejet om begrebet ”varer og tjenesteydelser”, som anvendes i den
  gældende § 14 a, stk. 2, nr. 5, skal ændres til begrebet ”produkter”, der er defineret i den foreslåede
  lovs § 2, nr. 3, som ”en vare eller tjenesteydelse, herunder fast ejendom, rettigheder og
  pligter”.
  Det er dog udvalgets vurdering, at den foreslåede bestemmelses stk. 1, nr. 5, bør anvende
  begrebet ”varer og tjenesteydelser” i overensstemmelse med ordlyden i forbrugerkreditdirektivets
  artikel 4, stk. 2, litra e.
  SIDE 324 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at det fremgår af forbrugerkreditdirektivets artikel
  2, stk. 2, litra a, at direktivet ikke finder anvendelse på kreditaftaler, som er sikret enten ved
  pant eller ved en anden sammenlignelig sikkerhedsstillelse, der almindeligvis anvendes i en
  medlemsstat i forbindelse med fast ejendom, eller som er sikret i form af en rettighed relateret
  til fast ejendom.
  Det er på den baggrund udvalgets anbefaling, at begrebet ”varer og tjenesteydelser” fortsat
  anvendes i bestemmelsen om kreditaftaler, jf. den foreslåede bestemmelses stk. 1, nr. 5.
  ”Raternes størrelse” contra ”ydelsernes størrelse”
  Udvalget har endvidere overvejet, om begrebet ”raternes størrelse”, som anvendes i den gældende
  § 14 a, stk. 2, nr. 6, skal ændres til ”ydelsernes størrelse”.
  Det er udvalgets opfattelse, at begrebet ”ydelser” er oftere anvendt i praksis. Forbrugerombudsmanden
  har også overfor udvalget oplyst, at kreditbranchen anvender begrebet ”ydelser”
  snarere end ”rater”, og at det endvidere er Forbrugerombudsmandens oplevelse, at forbrugerne
  er mere bekendt med betydningen af begrebet ”ydelser”.
  Det er derfor udvalgets anbefaling, at ”ydelsernes størrelse”, fremover skal anvendes i den
  foreslåede § 17, stk. 1, nr. 6.
  Der er ikke tilsigtet en materiel ændring af retstilstanden.
  Sproglige præciseringer i bemærkningerne
  Det er udvalgets vurdering, at anvendelsen af bestemmelsen i praksis kan give anledning til
  tvivl hos de erhvervsdrivende. Udvalget vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at få
  en række yderligere forhold præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen.
  Udvalget anbefaler, at følgende præciseres i bemærkningerne:
  - Hvem der er bestemmelsens pligtsubjekt
  - Hvad der forstås ved ”enhver markedsføring”
  - Hvad der forstås ved, at standardoplysningerne skal gives klart, kort og på en fremtrædende
  måde
  - Hvad der forstås ved ”et repræsentativt eksempel”
  Der er ikke med disse præciseringer tilsigtet en materiel ændring af retstilstanden.
  Udskillelse af oplysningspligten ved markedsføring af boligkreditaftaler
  Det er udvalgets vurdering, at markedsføring af boligkreditaftaler bør udskilles til særskilt
  regulering i en ny bestemmelse, jf. lovforslagets § 18.
  SIDE 325 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at lovgiver ved implementeringen af forbrugerkreditdirektivet
  i markedsføringsloven og kreditaftaleloven lod direktivets bestemmelser finde
  anvendelse på alle kreditaftaler, herunder boligkreditaftaler. Med vedtagelsen af boligkreditdirektivet
  i 2014169 blev boligkreditaftaler imidlertid særskilt reguleret i EU.
  Boligkreditdirektivets krav til hvilke oplysninger markedsføring af boligkreditter skal indeholde
  afviger i et vist omfang fra de oplysninger, der skal gives efter den gældende § 14 a i
  markedsføringsloven.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføring af boligkreditter reguleres i en selvstændig
  bestemmelse, jf. lovforslagets § 18, samt at der både i § 17, stk. 1, og i bemærkningerne
  hertil henvises til lovforslagets § 18.
  Skiltningsbekendtgørelsen
  Det er udvalgets vurdering, at det er vanskeligt at afgrænse, hvornår henholdsvis bestemmelsen
  om kreditaftaler og skiltningsbekendtgørelsen finder anvendelse, ligesom det kan være
  vanskeligt i praksis at fastslå skiltningsbekendtgørelsens selvstændige anvendelsesområde.
  I forbindelse med udvalgets drøftelse af skiltningsbekendtgørelsen og dennes anvendelsesområde
  blev det derfor besluttet at nedsætte et underudvalg, som skulle vurdere, om der fortsat
  er behov for skiltningsbekendtgørelsen.
  Underudvalget bestod af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Finans og Leasing, Finansrådet,
  Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet Tænk.
  Der var ikke enighed i underudvalget om, hvorvidt skiltningsbekendtgørelsen skulle opretholdes,
  og det var der derfor ikke muligt for underudvalget at komme med en samlet indstilling til
  markedsføringslovsudvalget.
  Underudvalgets medlemmer bestående af Finans og Leasing, Dansk Erhverv og Forbrugerombudsmanden
  mener, at skiltningsbekendtgørelsen bør ophæves. Disse underudvalgsmedlemmer
  har bl.a. anført, at markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring, oplysningspligt
  ved købsopfordringer samt oplysningspligt ved markedsføring af forbrugerkredit,
  sikrer forbrugerne den nødvendige og i vid udstrækning samme beskyttelse som skiltningsbekendtgørelsens
  § 3.
  __________________
  169
  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast
  ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010
  SIDE 326 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Disse underudvalgsmedlemmer har endvidere anført, at markedsføringslovens §§ 3, 12 a og
  14 a, gennemfører EU-totalharmoniseringsdirektiver. Det betyder, at alle forbrugerkreditudbydere,
  uanset hvor de har hjemsted, enten skal overholde §§ 3, 12 a og 14 a, eller regler, der
  svarer til disse bestemmelser.
  De pågældende underudvalgsmedlemmer har endvidere fremhævet, at skiltningspligten i
  skiltningsbekendtgørelsen er en national regel. Det betyder, at ikke-finansielle kreditudbydere
  med hjemsted i et andet EU-land, som tilbyder danske forbrugere kredit online, ikke er forpligtede
  til at overholde skiltningsbekendtgørelsen. Dette følger af reglerne i e-handelsloven.
  Danske online-kreditudbydere pålægges således i skiltningsbekendtgørelsens § 3 en administrativ
  byrde, som udenlandske konkurrenter ikke har, uden at der tilsvarende opnås en øget
  forbrugerbeskyttelse af betydning.
  Underudvalgets medlemmer bestående af Finanstilsynet, Finansrådet og Forbrugerrådet
  Tænk mener derimod, at skiltningsbekendtgørelsen bør opretholdes. Disse underudvalgsmedlemmer
  har anført til støtte herfor, at der for erhvervsdrivende omfattet af lov om finansiel
  virksomhed, gælder en tilsvarende bekendtgørelse170. Disse medlemmer har fremhævet, at en
  opretholdelse af skiltningsbekendtgørelsen sikrer, at finansielle og ikke-finansielle kreditudbydere,
  der er etableret og opererer på det danske marked, vil være underlagt ensartede oplysningsforpligtelser.
  Disse underudvalgsmedlemmer har endvidere anført, at det alene vil være bestemmelsen om
  markedsføring af kreditaftaler, der gælder, såfremt skiltningsbekendtgørelsens regler om
  information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud ophæves. Da den gældende bestemmelse
  om kreditaftaler alene finder anvendelse ved markedsføring af kreditaftaler, hvor
  der angives en rentesats eller talstørrelser i forbindelse med kreditomkostningerne, vil det
  betyde, at markedsføring, der ikke indeholder oplysninger om pris eller talstørrelser, alene vil
  være reguleret af bestemmelserne om god skik og vildledning.
  Endelig har disse underudvalgsmedlemmer anført, at de støtter det bagvedliggende formål
  med skiltningsbekendtgørelsen, nemlig at forbrugerne skal have mulighed for at sammenligne
  forskellige kreditaftaler før de indgås, så der skabes gennemsigtighed på kreditmarkedet.
  Markedsføringslovsudvalget har på den baggrund drøftet, om de ønsker at støtte en ophævelse
  eller ej.
  __________________
  170
  Bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.
  SIDE 327 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld
  Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forbrugerombudsmanden,
  Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet,
  Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation, DI og Danske Medier vurderer, at
  skiltningsbekendtgørelsen bør ophæves.
  Flertallet har i deres vurdering lagt vægt på, at det vil være nemmere for de erhvervsdrivende,
  såfremt de alene skal overholde ét regelsæt.
  Et mindretal i udvalget bestående af Finansrådet og Forbrugerrådet Tænk mener derimod, at
  skiltningsbekendtgørelsen bør opretholdes.
  Disse underudvalgsmedlemmer har til støtte herfor anført, at der for erhvervsdrivende omfattet
  af lov om finansiel virksomhed gælder en tilsvarende bekendtgørelse.
  Disse medlemmer har endvidere fremhævet, at en opretholdelse af skiltningsbekendtgørelsen
  sikrer, at finansielle og ikke-finansielle kreditudbydere, der er etableret og opererer på det
  danske marked, vil være underlagt ensartede oplysningsforpligtelser.
  Disse underudvalgsmedlemmer har endvidere anført, at det alene vil være bestemmelsen om
  kreditaftaler, der gælder, såfremt skiltningsbekendtgørelsens regler om information til forbrugere
  om priser på låne- og kredittilbud ophæves.
  Da den gældende bestemmelse om kreditaftaler alene finder anvendelse ved markedsføring af
  kreditaftaler, hvor der angives en rentesats eller talstørrelser i forbindelse med kreditomkostningerne,
  vil det betyde, at markedsføring, der ikke indeholder oplysninger om pris eller
  talstørrelser, alene vil være reguleret af bestemmelserne om god skik og vildledning.
  Flertallet anbefaler på baggrund af ovenstående, at skiltningsbekendtgørelsen ophæves.
  Der er enighed i udvalget om, at der fortsat skal være en selvstændig bekendtgørelse for valutakurser.
  SIDE 328 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 18 om markedsføring af boligkreditaftaler (ny bestemmelse)
  Gældende ret
  Markedsføring af forbrugerkreditaftaler – herunder boligkreditaftaler – der oplyser en rentesats
  eller talstørrelser for omkostningerne ved kreditten er i dag reguleret af markedsføringslovens
  § 14 a.
  § 14 a blev indsat i markedsføringslovens ved lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov
  om kreditaftaler og lov om markedsføring171 i forbindelse med gennemførelse af artikel 4 og
  21, litra a, i forbrugerkreditdirektivet fra 2008172. § 14 a videreføres i lovforslagets § 17.
  For pengeinstitutters markedsføring af udlånskonti til forbrugere findes regler svarende til
  markedsføringslovens § 14 a i bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til
  forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.
  Derudover er boligkreditgiveres og boligkreditformidleres markedsføring af boligkreditaftaler
  reguleret i § 10 i bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit, som gennemfører
  artikel 11 i boligkreditdirektivet173. Artikel 11 regulerer oplysningspligten ved markedsføring
  af boligkreditaftaler. Direktivet er et minimumsdirektiv.
  Udvalgets overvejelser
  Med boligkreditdirektivets vedtagelse i 2014 blev boligkreditter særskilt reguleret i EU. Artikel
  11 i direktivet, der regulerer hvilke oplysninger, der skal angives ved markedsføring af
  boligkreditter, svarer i vidt omfang til den gældende bestemmelse i § 14 a i markedsføringsloven,
  som i dag regulerer markedsføring af kreditaftaler – herunder boligkreditaftaler. Boligkreditdirektivets
  krav til hvilke oplysninger markedsføring af boligkreditter skal indeholde,
  afviger dog i et vist omfang fra de oplysninger, der skal gives efter den gældende § 14 a. Blandt
  andet skal en række oplysninger kun oplyses, hvor det er relevant. Derfor bør markedsføring
  af boligkreditter reguleres i en selvstændig bestemmelse, der svarer til artikel 11 i boligkreditdirektivet.
  __________________
  171
  I forbindelse med gennemførelsen af det nye forbrugerkreditdirektiv blev der taget stilling til, om de nye regler også skulle
  finde anvendelse på kreditaftaler der falder uden for direktivets anvendelsesområde. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende
  boligkreditter til forbrugere fremgår af betænkningens afsnit 5.2. Et flertal i arbejdsgruppen indstillede at direktivets bestemmelser
  også skulle finde anvendelse på kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom (boligkreditaftaler).
  172
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets
  direktiv 87/102/EØF.
  173
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast
  ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010.
  SIDE 329 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Da en sådan bestemmelse allerede findes i § 10 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit174,
  har udvalget overvejet, hvorvidt markedsføring af boligkreditter fortsat bør være reguleret i
  markedsføringsloven. Hensigten med bekendtgørelsen var at samle al regulering af boligkredit
  ét sted. Det er imidlertid udvalgets vurdering, at oplysningspligten fortsat bør fremgå af
  markedsføringsloven.
  Udvalget anbefaler således, at der indføres en ny bestemmelse, § 18, i markedsføringsloven,
  som skal sikre implementering af boligkreditdirektivets artikel 11 på lovniveau. Samtidig
  indskrænkes anvendelsesområdet for § 14 a, der videreføres som lovforslagets § 17, til kun at
  gælde for kreditaftaler.
  Udvalget har lagt vægt på, at bestemmelser, der implementerer EU-regler vedrørende markedsføring
  af kreditter, som udgangspunkt bør fremgå af markedsføringsloven, for at opretholde
  den hidtidige systematik i dansk lovgivning, hvor markedsføringsregler findes i markedsføringsloven.
  I dag har Forbrugerombudsmanden tilsynskompetence ifølge den gældende markedsføringslovs
  § 14 a over for alle erhvervsdrivende, der markedsfører forbrugerkreditter – herunder
  boligkreditter med oplysning om omkostningerne.
  Udvalgets forslag om at indføre en ny § 18, vil sikre, at Forbrugerombudsmanden fortsat har
  hjemmel i markedsføringsloven til at håndhæve kreditoplysningspligten i forhold til boligkreditgivere,
  boligkreditformidlere og andre erhvervsdrivende, der markedsfører boligkreditaftaler
  med oplysning om omkostningerne ved kreditten. Det er samtidig med til at sikre et ensartet
  tilsyn med markedsføringen på boligkreditmarkedet, og understøtter dermed lige konkurrencevilkår
  på boligkreditmarkedet.
  Den foreslåede bestemmelse ændrer ikke ved, at det fortsat er Finanstilsynet, der har hovedansvaret
  for at føre tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af den finansielle lovgivning
  – herunder god skik.
  Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vil således fortsat have parallel kompetence, når
  det gælder finansielle virksomheders markedsføring af boligkreditaftaler.
  Den foreslåede bestemmelse ændrer således ikke på kompetencefordelingen mellem
  __________________
  174
  Bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit.
  SIDE 330 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet som beskrevet i bemærkningerne til den foreslåede
  § 1 om markedsføringslovens anvendelsesområde og herunder Forbrugerombudsmandens
  kompetence i relation til den finansielle sektor.
  Udvalget skal bemærke, at det for at sikre, at Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet ikke
  samtidig behandler en sag mod en finansiel virksomhed for overtrædelse af pligten til at give
  kreditoplysninger i markedsføring af boligkreditter efter bestemmelser i markedsføringsloven
  og den finansielle lovgivning, forudsættes, at der er et tæt samarbejde og koordinering mellem
  de to tilsyn. Det er således hensigten, at Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet orienterer
  hinanden om de sager, der tages op mod finansielle virksomheder under hensyntagen til
  den øvrige lovgivning om udveksling af oplysninger.
  Finansrådet finder, at det principielt er uhensigtsmæssigt at artikel 11 i boligkreditdirektivet
  implementeres to gange i dansk lovgivning. Det er dog vigtigt, at der er ens regler for alle, der
  markedsfører boligkreditter. Finansrådet har samtidig noteret sig, at der ikke med indførelsen
  af § 18 i markedsføringsloven er tiltænkt en materiel ændring af retstilstanden i forhold til
  den gældende tilsynspraksis.
  Eftersom den foreslåede bestemmelse i § 18 i markedsføringsloven ikke er identisk med § 10 i
  bekendtgørelse om god skik for boligkredit, idet udvalget har valgt en mere tekstnær implementering,
  bør det sikres, at bestemmelsen i bekendtgørelsen tilrettes i overensstemmelse
  hermed.
  Det øvrige udvalg kan tilslutte sig Finansrådets ønske om, at § 10 i bekendtgørelse om god
  skik for boligkredit tilrettes ordlyden i den nye § 18.
  På baggrund af ovenstående anbefaler udvalget, at boligkreditdirektivets artikel 11 tillige
  gennemføres i markedsføringsloven i den foreslåede § 18.
  SIDE 331 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 19 om risikooplysninger for kreditaftaler (Tidligere § 14b)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslovs § 14 b indeholder en bemyndigelsesbestemmelse til erhvervs-
  og vækstministeren til at udstede en bekendtgørelse om risikooplysninger for kreditaftaler.
  Bestemmelsen har følgende ordlyd:
  § 14 b. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om risikooplysninger for kreditaftaler.
  Bemyndigelsen er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 1457 af 18. december 2012 om
  oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Bekendtgørelsen er ikke en implementering
  af EU-lovgivning.
  Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende, der udbyder egne eller andre erhvervsdrivendes
  låne- eller kredittilbud med en hovedstol på over 100.000 kr. til forbrugere og andelsboligforeninger
  mod pant i fast ejendom eller en andelsboligandel.
  De erhvervsdrivende er efter bekendtgørelsen forpligtet til ved skiltning eller på anden tydelig
  måde at oplyse om risikokvalificering ved lånetilbud. Oplysningerne skal være tilgængelige for
  låntagerne på det sted, hvor lånet udbydes og på den erhvervsdrivendes hjemmeside.
  Finanstilsynet fører tilsyn med om penge- og realkreditinstitutter overholder bekendtgørelsen.
  Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at andre erhvervsdrivende end penge- og
  realkreditinstitutter overholder bekendtgørelsen.
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af bemyndigelsesbestemmelsen og bekendtgørelsen
  Det er udvalgets vurdering, at der fortsat vil være et behov for bekendtgørelsen om oplysning
  om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføringslovens § 14 b opretholdes som en
  særskilt hjemmel i den forslåede § 19.
  Bemyndigelse til fastsættelse af standardoplysninger for boligkreditaftaler
  Udvalget anbefaler, at der som følge af den foreslåede § 18 indsættes et stk. 2, hvorefter erhvervs-
  og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for, hvad der anses for
  et repræsentativt eksempel. Bestemmelsen skal sikre korrekt implementering af boligkreditdirektivets
  artikel 11, stk. 3, der er gennemført i den foreslåede § 18, stk. 2.
  SIDE 332 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 21 om sammenlignende reklame (Tidligere § 5)
  Gældende ret
  Sammenlignende reklame er i dag reguleret i markedsføringslovens § 5. Bestemmelsen har
  følgende ordlyd:
  § 5. Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til
  en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.
  Stk. 2. Sammenlignende reklame, jf. stk. 1, er tilladt efter denne lov, når sammenligningen
  1) ikke er vildledende,
  2) angår varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål,
  3) er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres,
  og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen,
  4) ikke skaber forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens
  og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer
  eller tjenesteydelser,
  5) ikke miskrediterer eller nedvurderer en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske
  kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller øvrige forhold,
  6) for produkter med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelt tilfælde vedrører produkter med
  samme betegnelse,
  7) ikke drager utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke,
  firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser
  og
  8) ikke fremstiller en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller
  tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.
  Markedsføringslovens § 5 gennemfører artikel 2, litra c, og artikel 4 i direktivet om vildledende
  og sammenlignende reklame.
  SIDE 333 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen blev indsat i markedsføringsloven i år 2000175, som § 2 a. § 2 a svarer til den
  nugældende § 5, bortset fra det oprindelige stk. 3 om særtilbud, som blev ophævet i 2006176.
  Indholdet af det tidligere stk. 3 var navnlig, at sammenlignende reklamer med særtilbud bl.a.
  skulle oplyse om tilbudsperioden, og om der var tale om et slagtilbud. Det fremgår af bemærkningerne
  til 2006-loven, at det daværende stk. 3 fremover vil være reguleret af den generelle
  bestemmelse i § 9, stk. 2, om udbud af varer og tjenesteydelser i begrænset antal.
  Før bestemmelsen om sammenlignende reklame blev indsat i markedsføringsloven, var området
  reguleret af de generelle bestemmelser om god markedsføringsskik, vildledning og forretningskendetegn.
  Markedsføringslovens § 5 regulerer først og fremmest forholdet mellem to erhvervsdrivende.
  Sammenlignende reklame, der er egnet til at vildlede forbrugerne, vil ofte være en overtrædelse
  af den gældende vildledningsbestemmelse i markedsføringslovens § 3. Det betyder, at
  selvom gerningsindholdet i § 5 i sig selv ikke er opfyldt i forholdet mellem to erhvervsdrivende,
  kan reklamen stadig være vildledende eller i strid med god skik, og dermed i strid med den
  gældende §§ 1 og 3 om god skik og vildledning.
  Markedsføringslovens § 5, stk. 1
  Sammenlignende reklame er i overensstemmelse med direktivets artikel 2, litra c, defineret
  som enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller
  tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.
  Markedsføringslovens § 5, stk. 1, finder anvendelse på sammenlignede reklame, der direkte
  eller indirekte henviser til en konkurrent eller dennes varer eller tjenesteydelser. Der skal
  således som minimum foreligge en konkurrencerelation mellem annoncøren og den eller de
  erhvervsdrivende, som sammenligningen angår. Fx vil en erhvervsdrivendes brug af en ikkekonkurrerende
  virksomheds kendte varemærke som kvalitetsbetegnelse for sine egne produkter
  ikke være omfattet af § 5, men derimod varemærkelovens og markedsføringslovens
  bestemmelser om god markedsføringsskik og vildledning.
  Hvornår der foreligger en konkurrencerelation er ikke altid klart, men spørgsmålet må i sidste
  instans fastlægges i retspraksis.
  __________________
  175
  Lov nr. 164 af. 15. marts 2000 om ændring af lov om markedsføring og lov om rejsegarantifond.
  176
  Lov nr. 1547 af 20. december 2006 om ændring af markedsføringsloven.
  SIDE 334 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Markedsføringslovens § 5, stk. 2
  Markedsføringslovens § 5, stk. 2, fastsætter otte betingelser, som skal være opfyldt, for at
  sammenlignende reklame er lovlig. Betingelserne er kumulative og skal overholdes fuldt ud.177
  Afgørende for vurderingen af om sammenlignende reklame er lovlig, er blandt andet, om
  sammenligningen er korrekt, relevant, loyal, dokumenterbar, repræsentativ og ikke vildledende.
  178
  Markedsføringslovens § 5 regulerer ikke reklameindholdet i øvrigt.
  Da markedsføringslovens § 5 har til formål at beskytte erhvervslivet, er overtrædelse af bestemmelsen
  undergivet privat påtale, jf. markedsføringslovens § 30, stk. 3.
  Udvalgets overvejelser
  Anvendelse af begrebet reklame contra begrebet markedsføring
  Den gældende markedsføringslovs § 5, stk. 1, definerer sammenlignende reklame som enhver
  reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser,
  som udbydes af en konkurrent.
  Udvalget har overvejet, om begrebet reklame skal ændres til markedsføring i overensstemmelse
  med terminologien i markedsføringsloven.
  Direktivet om vildledende og sammenlignende reklame indeholder i artikel 2, litra c, en definition
  på sammenlignende reklame. Denne er implementeret ordret i den gældende lovs § 5, stk.
  1.
  Endvidere indeholder direktivet om vildledende og sammenlignende reklame en definition af
  begrebet reklame, jf. direktivets artikel 2, litra a.
  Det er udvalgets vurdering, at begrebet reklame fortsat skal anvendes i den foreslåede § 21
  om sammenlignende reklame. Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at bestemmelsen
  gennemfører direktivet om vildledende og sammenlignende reklame, der både indeholder en
  definition af begrebet sammenlignende reklame og begrebet reklame.
  __________________
  177
  Præambel 11 i direktiv 2006/114/EF.
  178
  Lf 35 af 12. juli 1999, de specielle bemærkninger.
  SIDE 335 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalget anbefaler således, at begrebet reklame også fremover skal anvendes i den foreslåede
  § 21 for at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med direktivets ordlyd,
  Definitionen af sammenlignede reklame
  Den gældende markedsføringslovens § 5, stk. 1, definerer som nævnt sammenlignende reklame
  som enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer
  eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. og gennemfører således
  Bestemmelsen blev indsat i markedsføringsloven i år 2000, som § 2 a, stk. 1, der svarer til den
  nugældende § 5, stk. 1.
  I henhold til definitionen i markedsføringslovens § 5, stk. 1, finder bestemmelsen anvendelse
  på sammenlignede reklame, der direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller dennes
  varer eller tjenesteydelser. Der skal således som minimum foreligge en konkurrencerelation
  mellem annoncøren og den eller de erhvervsdrivende, som sammenligningen angår.
  Da definitionen af sammenlignende reklame afgrænser de direktivbundne reglers anvendelsesområde,
  dvs. betingelserne for hvornår sammenlignende reklame er tilladt, anser udvalget
  det for væsentligt, at bemærkningerne til definitionen præciseres under henvisning til blandt
  andet nyere domspraksis.
  Det er derfor udvalgets anbefaling, at det skal fremgå klarere af bemærkningerne, hvornår
  noget er sammenlignende reklame, således at der i bemærkningerne til den foreslåede § 21.
  stk. 1, indsættes eksempler fra domspraksis.
  Anprisninger omfattet af definitionen af sammenlignende reklame
  Højesteret har i U 2012.1089 H taget stilling til en markedsføringskampagne gennemført af
  den engelske spiludbyder Ladbrokes, hvor Ladbrokes markedsførte sig med at have bedre
  service, samme tryghed, samme spil og større gevinster.
  Udvalget har på baggrund af dommen overvejet, hvorvidt denne medfører, at anprisninger er
  omfattet af § 5. Anprisninger er fx, når en erhvervsdrivende siger, at de har byens bedste betjening.
  Højesteret fastslog i dommen, at udtrykkene bedre service og samme tryghed er subjektive
  udsagn, der ikke nærmere kan verificeres. Samme spil og større gevinster var derimod verificerbare
  udtryk. Ingen af disse udsagn var imidlertid verificeret af Ladbrokes, og udsagnene
  fandtes derfor i strid med den gældende markedsføringslovs § 5.
  Det er udvalgets vurdering, at dommen er konkret, idet den vedrører sammenligning af spiludbydere
  på et meget afgrænset marked, hvor der på daværende tidspunkt kun fandtes én
  SIDE 336 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  dansk spiludbyder. Udvalget mener derfor ikke, at dommen kan tages til indtægt for, at anprisninger
  generelt er omfattet af bestemmelsen.
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at anprisninger ofte ikke har noget meningsindhold,
  da den egenskab, der fremhæves, typisk ikke kan verificeres. Eksempelvis vil frisøren, der
  markedsfører sig med byens flotteste klipning eller at have landets bedste service, anprise sin
  vare ved at fremhæve en egenskab, der er subjektiv, og som dermed ikke kan verificeres.
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at anprisninger, som fx ”samme spil og større
  gevinster”, som udgangspunkt kun er omfattet af bestemmelsen i de tilfælde, hvor eksempelvis
  markedsstrukturen medfører, at det kan afgøres, hvem der henvises til.
  Prissammenligninger
  Det er udvalgets vurdering, at bestemmelsen om sammenlignende reklame fungerer godt i
  praksis. Udvalget har dog drøftet behovet for en præcisering af bemærkningerne til den foreslåede
  bestemmelses stk. 2, nr. 3, som afsluttes med ordene ”herunder prisen”.
  I de gældende bemærkninger til bestemmelsens stk. 2, nr. 3, fremgår det, at angivelse af prisen
  alene efter omstændighederne kan opfylde bestemmelsens kriterier og være tilladt.
  Betydningen heraf er, at en sammenligning alene på pris normalt er tilstrækkeligt til at opfylde
  nr. 3. Pris er dermed en konkret, relevant og repræsentativ egenskab, såfremt produkterne
  i øvrigt er sammenlignelige. Der skal således fortsat ske en vurdering af, om bestemmelsens
  nr. 1-2 og 4-8 er opfyldt, før lovligheden af en prissammenligning kan afgøres.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at bestemmelsen videreføres, men at det præciseres i
  bemærkningerne til bestemmelsens nr. 3, at en sammenligning kan basere sig på mange forhold
  for at være omfattet af bestemmelsen, men hvis sammenligningen alene er baseret på
  prisen, vil dette være tilstrækkelig til at opfylde bestemmelsens nr. 3.
  SIDE 337 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 22 om forretningskendetegn (Tidligere § 18)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om forretningskendetegn i § 18,
  der har følgende ordlyd:
  Forretningskendetegn
  § 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer
  dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med
  andre.
  Bestemmelsen om forretningskendetegn har været i markedsføringsloven, siden loven blev
  introduceret i 1974. Bestemmelsen stammer oprindeligt fra den tidligere konkurrencelov, og
  har eksisteret i dansk lovgivning siden 1912179. Bestemmelsen er en ren national bestemmelse.
  Begrebet ”forretningskendetegn” dækker over ethvert kendetegn, der har en identificerende
  og/eller differentierende funktion i forhold til den pågældende erhvervsdrivende og de produkter,
  der udbydes.
  Markedsføringsloven forbyder i 1. led ”Erhvervsdrivende at benytte forretningskendetegn, der
  ikke tilkommer dem” og i 2. led, ”benyttelse af egne kendetegn, der er egnet til at fremkalde forveksling
  med andre (kendetegn)”.
  Der er i praksis ikke nogen skarp grænse mellem de to grupper af forretningskendetegn, men
  1. led antages at omfatte erhvervsdrivendes uhjemlede benyttelse af et navn identisk med
  tredjemands forretningskendetegn eller næsten identiske hermed. 2. led omfatter tilfælde,
  hvor der er forvekslingsrisiko mellem to forretningskendetegn180.
  Forbuddet mod at benytte forretningskendetegn, der ikke tilkommer en efter § 18, 1. led,
  forudsætter ikke, at forretningskendetegnet benyttes i konkurrerende virksomhed eller for
  konkurrerende produkter.
  __________________
  179
  Der henvises til Konkurrenceudvalgets betænkning angående En Ny Konkurrencelov, betænkning 416/1966, s.27ff, Forbrugerkommissionens
  betænkning II, betænkning 681/1973, s. 22 og lovforslag af 8. marts 1974, FT 1973-1974, tillæg A, sp. 2241,
  specielle bemærkninger til § 5.
  180
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 494.
  SIDE 338 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Forbuddet mod at benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling
  efter § 18, 2. led, er ikke betinget af, at der kan føres bevis for, at der konkret er sket en
  forveksling. Det er tilstrækkeligt, at der er en risiko for forveksling.
  Forvekslingsbedømmelsen er to-ledet, idet bedømmelsen ikke alene baseres på sammenfaldet
  mellem to kendetegn, men også på den grad af konkurrence- eller branchesammenfald, der er
  mellem de varer eller ydelser, som kendetegnene dækker. Dette er begrundet i ønsket om, at
  det enkelte kendetegn ikke gives en bredere beskyttelse, end det reelt har behov for. Kravene
  til sammenfald mellem to kendetegn vurderes konkret fra sag til sag. Kendetegn med ringe
  særpræg gives en snæver beskyttelse, hvorimod kendetegn med en klar adskillelsesevne gives
  en bredere beskyttelse. Det kan udledes af domspraksis på området, at der efter omstændighederne
  stilles ganske store krav til konkurrencesammenfaldet, idet en række domme fastslår,
  at virke inden for samme branche ikke er tilstrækkeligt, hvis målgruppen er forskellig.
  Foreligger der en forvekslingsrisiko mellem to forretningskendetegn, uden af kravet til konkurrencerelationen
  er opfyldt, kan brugen af kendetegnet eventuelt være i strid med markedsføringslovens
  § 1, såfremt der er tale om snyltning på goodwill og lignende.
  Forvekslingskriteriet efter markedsføringslovens § 18 er objektivt baseret. Men retspraksis
  viser, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger en krænkelse, lægges vægt på ond tro,
  snyltningshensigt og illoyal adfærd. Det er vanskeligt at sige, hvor stor en indflydelse disse
  forhold har på forvekslingsbedømmelsen, men det må ifølge retspraksis antages, at en krænkelse
  lettere konstateres, hvis tredjemand handler i ond tro.
  Retten til at anvende navne, varemærker og forretningskendetegn er – udover i markedsføringslovens
  § 18 - specifikt reguleret i:
  • Varemærkeloven
  • Selskabsloven
  • Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
  • Lov om registrering af fonde
  • Navneloven
  • Internetdomæneloven
  • EU-varemærkeforordningen
  Bestemmelsen om beskyttelse af forretningskendetegn har fået aftagende betydning som følge
  af det stigende omfang af særlovgivning, der regulerer retten til at anvende navne, varemærker
  og kendetegn.
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af bestemmelsen
  En kendetegnsbeskyttelsesregel som markedsføringslovens § 18, der gælder uden for varemærkelovens
  regi, har eksisteret i dansk ret i mere end 100 år.
  SIDE 339 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Efter sin ordlyd har § 18 et ganske bredt anvendelsesområde, der dækker ethvert "forretningskendetegn
  og lignende", og i princippet kan ramme enhver kendetegnsbrug. I praksis er
  det selvstændige anvendelsesområde imidlertid væsentligt mere begrænset, dels fordi § 18 i
  vidt omfang fortrænges af speciallovgivning, dels fordi § 18 ofte bringes i anvendelse sammen
  med § 1, uden at det er klart, hvilken selvstændig betydning § 18 konkret har haft.
  Den primære hovedlovgivning inden for kendetegnsbeskyttelse er varemærkeforordningen og
  varemærkeloven, der implementerer varemærkedirektivet181.
  Inden for den rene varemærkeret fører et sædvanligt lex specialis princip til, at varemærkelovgivningen
  går forud for markedsføringslovens § 18, som derfor fortrænges af varemærkeretten
  og ikke har et selvstændigt indhold i rene tvister om kendetegn, som er beskyttet og
  krænket efter varemærkelovgivningen.
  Enkelte retsafgørelser udtrykker dette meget klart, se fx Sø- og Handelsrettens præmisser i
  disse domme:
  U.2012.2706H: ”… indebærer en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1-2, som er den
  specielle regel, er der ikke anledning til at tage stilling til, om Fakta ved denne brug tillige har
  overtrådt den almindelige regel om forbud mod markedsføring i strid med god markedsføringsskik
  i markedsføringslovens § 1” (§ 18 var ikke påberåbt af rettighedshaveren i sagen,
  Puma).
  U.2013.1044H: "Idet Sparta herved har krænket Egmonts eneret til varemærket ALT FOR
  DAMERNE, jf. varemærkelovens § 4, tages Egmonts påstand 1 og 2 for så vidt til følge. Idet
  varemærkeloven er den specielle lov, og markedsføringslovens regler om beskyttelse af forretningskendetegn,
  om vildledning m.v. er de generelle regler herom, og idet Egmont ikke har
  peget på forhold, som uden at indebære en overtrædelse af varemærkeloven har indebåret en
  overtrædelse af bestemmelser i markedsføringsloven, er der herefter ikke anledning til at tage
  stilling til, om også markedsføringsloven måtte være overtrådt ved de samme forhold, og
  Sparta frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven."
  U.2013.1856S: "Det kan ikke antages, at markedsføringslovens § 18 giver Prælaturets varemærke
  og navn en selvstændig beskyttelse, som rækker ud over, hvad der allerede følger af
  varemærkeloven. Der er derfor ikke grundlag for at tage stilling til, om Demas brug af sit varemærke
  er i strid med markedsføringslovens § 18."
  __________________
  181
  Med vedtagelsen den 15. december 2015 af varemærkedirektiv 2015/2436 blev der indført en øget grad af totalharmonisering
  inden for varemærkeretten.
  SIDE 340 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Også anden kendetegnslovgivning reducerer det selvstændige anvendelsesområde for markedsføringslovens
  § 18. Dette gælder navnlig selskabslovens § 2, lov om visse erhvervsdrivende
  virksomheder § 6, lov om erhvervsdrivende fonde § 5, navnelovens § 3 og internetdomænelovens
  § 25. Kendetegn, der nyder beskyttelse efter sådanne særregler, opnår sædvanligvis
  ikke en supplerende kendetegnsretlig beskyttelse efter markedsføringslovens § 18, se til illustration
  U.1999.1406H, hvor brugen en virksomheds "anvendelse af MultiChoice i sit selskabsnavn
  er i strid med aktieselskabslovens § 153, stk. 2, uanset at der ikke forelå branchesammenfald.
  Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til, om appellantens anvendelse
  af navnet er i strid med markedsføringslovens § [18]."
  En lex specialis betragtning afholder dog ikke domstolene fra at gøre kumulativ brug af varemærkeloven
  og markedsføringslovens § 18 (og § 1), og i en ganske betydelig del af retspraksis
  om kendetegnskrænkelser sker der domfældelse efter begge regelsæt, se til illustration:
  U.2012.107H: "Ordet TRANSFORMERS er af Hasbro registreret som varemærke og indarbejdet
  af Hasbro som kendetegn for legetøj, der kan omformes fra en figur til en anden. Højesteret
  tiltræder, at VN Legetøj - selvom »transform« for nogle peger i retning af overgang fra en
  form til en anden - ved at bruge ordet TRANSFORMAX som kendetegn for legetøj af samme
  slags, har overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og varemærkeforordningens artikel 9,
  stk. 1, litra b, samt markedsføringslovens § 1 og § 18."
  Med vedtagelsen den 15. december 2015 af varemærkedirektiv 2015/2436 blev der indført en
  øget grad af totalharmonisering inden for varemærkeretten. Vi har ikke i dette notat foretaget
  en vurdering af, hvorvidt totalharmoniseringen af varemærkeretten har betydning for udformningen
  af en supplerende kendetegnsbeskyttelsesregel i markedsføringsloven.
  U.2014.876H: "Højesteret tiltræder, at Noma på tidspunktet for annonceringen var særdeles
  velkendt i Danmark. Ved annonceringens fremhævelse af Noma som »verdens bedste« restaurant
  blev Nomas varemærke brugt på en dominerende og meget iøjnefaldende måde. Homeenters
  chokoladeklub forsøgte ved denne brug at lægge sig i kølvandet på Nomas renommerede
  varemærke for derved at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige.
  Højesteret finder, at Homeenter herved på utilbørlig måde har snyltet på varemærkets
  særpræg og renomme. Det tiltrædes derfor, at der er sket en overtrædelse af varemærkelovens
  § 4, stk. 2. Efter det anførte finder Højesteret, at der tillige er sket en overtrædelse af
  markedsføringslovens §§ 1 og 18."
  Nogen selvstændig relevans har markedsføringslovens § 18 imidlertid ikke haft i retspraksis,
  hvor der sker kumulativ domfældelse efter varemærkelovgivningen og markedsføringslovens
  § 18, da § 18 ikke hjemler en sanktionering, der er mere vidtrækkende end varemærkelovgivningens
  sanktioneringsmuligheder. Først og fremmest hjemler varemærkeloven et veludviklet
  økonomisk sanktionskatalog, der stiller en rettighedshaver i hvert fald mindst lige så godt som
  efter markedsføringslovens § 20, stk. 2-4. I tillæg hertil giver varemærkelovgivningen en rettighedshaver
  reelle muligheder for strafforfølgning, dels fordi overtrædelser, der kan føre til
  bødestraf, kan påtales af den forurettede rettighedshaver selv under en civilretlig krænkelsesSIDE
  341 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  sag, dels fordi tilregnelseskravet i varemærkesager alene er (grov) uagtsomhed, jf. varemærkelovens
  §§ 42 og 43. I modsætning hertil straffes alene forsætlige overtrædelser af markedsføringslovens
  § 18, og sager herom er - lidt uforståeligt - ikke underlagt privat påtale, hvilket
  må antages at være en hovedårsag til, at der aldrig i trykt retspraksis er idømt straf for overtrædelse
  af markedsføringslovens § 18.
  Er der tale om kendetegn, som ikke nyder beskyttelse efter varemærkelovgivningen, kan markedsføringslovens
  § 18 få en selvstændig betydning. Området herfor reduceres dog i praksis, i
  takt med at varemærkelovgivningen i stigende grad har accepteret beskyttelse af nye typer af
  tegn som fx tredimensionelle kendetegn, bevægelige kendetegn, farver, lyde, dufte m.v.
  Ved kendetegn, som nok er beskyttet efter varemærkelovgivningen, men hvor der ikke foreligger
  en krænkelse efter denne lovgivning, rejser det spørgsmål sig, om der kan tænkes en
  beskyttelse og krænkelse efter markedsføringslovens § 18. Svaret må principielt være ja, fordi
  varemærkelovgivningen hviler på et anderledes grundlag end § 18, til dels varetager andre
  hensyn og anvender andre kriterier, der fortolkes af EU-domstolen. Eksempelvis er kriteriet
  for, at der foreligger en krænkelse af § 18, at der sker brug af et "forretningskendetegn eller
  lign.", der ikke "tilkommer" en erhvervsdrivende, eller at der sker brug af et eget kendetegn
  "på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres". Heroverfor står varemærkelovens
  § 4, der anvender a) et identitetskriterium i relation til ydelser af samme art, b) et
  forvekslelighedskriterium i relation til ydelser af samme eller lignende art, og c) utilbørligt
  udnyttelseskriterium i relation til velkendte varemærker.
  I langt hovedparten af de tilfælde hvor domstolene når frem til, at der nok foreligger en varemærkeret
  men ikke en varemærkeretlig krænkelse, fører en supplerende selvstændig bedømmelse
  efter markedsføringslovens § 18 ikke til domfældelse, i hvert fald ikke hvis ikke der
  foreligger supplerende illoyale omstændigheder og dermed typisk også en overtrædelse af
  markedsføringslovens § 1, jf. til illustration Sø- og Handelsrettens kendelse af 24. februar
  2016, A-50-15: "GoGift.com’s anvendelse af GOGIFT og GO-GIFT.COM som varemærke, selskabsnavn
  og domænenavn findes herefter ikke at krænke Go Dreams varemærkerettigheder.
  På samme grundlag og da Go Dream ikke har sandsynliggjort, at GoGift.com har handlet illoyalt
  over for Go Dream, eller at Go Dreams renommé har lidt skade ved GoGift.com’s markedsføring,
  finder retten ligeledes, at der ikke er sandsynliggjort en overtrædelse af markedsføringslovens
  §§ 1 og 18."
  At markedsføringsloven kan få en selvstændig betydning i sager, hvor der ikke foreligger en
  varemærkekrænkelse, men hvor der foreligger forskellige illoyale forhold, illustreres af følgende
  retspraksis:
  U.2012.107H: "Højesteret tiltræder endvidere, at kendetegnet X-BOT TRANSFORMABLE ikke
  er forveksleligt med AUTOBOT, men at VN Legetøjs brug af betegnelsen X-BOT TRANSFORMABLE
  på emballage som sket har indebåret en snyltning på Hasbros kendetegn i strid med
  markedsføringslovens § 1 og § 18."
  SIDE 342 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Sø- og Handelsrettens dom af 19. januar 2015, V-79-13: "… findes Helm I/S' brug af betegnelsen
  samshop.dk for kufferter og tasker herefter ikke at medføre risiko for forveksling … eller
  at der er en sådan lighed mellem betegnelsen samshop.dk og det velkendte mærke SAMSONITE,
  at der i den berørte kundekreds skabes en sammenhæng mellem disse to varemærker …
  udgør derfor ikke en krænkelse af … varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, samt EFvaremærkeforordningens
  artikel 9, stk. 1 … Det skal herefter vurderes, om Helm I/S derimod
  har overtrådt markedsføringsretlige regler. Retten finder, at Helm I/S' brug af forretningskendetegnet
  og domænenavnet samshop.dk i forbindelse med markedsføring og salg af kufferter
  og tasker netop af mærket SAMSONITE efter en samlet vurdering udgør en overtrædelse af
  markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik og § 18, hvorefter erhvervsdrivende
  ikke må benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med
  andres. Retten har herved navnlig lagt vægt på, at Helm I/S ved sit valg af forretningskendetegnet
  og domænenavnet samshop.dk har anvendt den første del af Samsonites velkendte
  varemærke SAMSONITE og … har tilstræbt en henvisning til, at Helm I/S forhandler kufferter
  og tasker af mærket Samsonite. Der er endvidere lagt vægt på en række detaljer på hjemmesiden,
  herunder at skrifttypen i Helm I/S' SamShop.dk logo i høj grad minder om skrifttypen i
  Samsonites figurmærke, og at Helm I/S umiddelbart under sit SamShop.dk-logo anvender et
  pay off (“Dedicated to Samsonite”), svarende til på hjemmesiden www.samsonite.dk under
  Samsonites figurmærke (“By Your Side”). Ligeledes bruger Helm I/S Samsonites figurmærke i
  Helm I/S' pay off, og til venstre i browserlinjen og i browser tab'en anvendes det tegn, som
  Samsonite i sit figurmærke anvender i stedet for et “o, svarende til på hjemmesiden
  www.samsonite.dk. Retten finder, at der herved er opstået en betydelig risiko for, at den almindeligt
  oplyste og rimeligt opmærksomme internetbruger ved opslag på www.samshop.dk
  vil antage, at hjemmesiden drives af Samsonite eller en virksomhed, der er økonomisk forbundet
  med Samsonite, og Helm I/S udnytter derved på utilbørlig vis den goodwill, der er
  knyttet til Samsonites varemærker."
  Sø- og Handelsrettens dom af 1. april 2015, A-19-14: "… finder retten det godtgjort, at der ved
  anvendelse af en flakon, der fremstår som en slavisk efterligning af CND’s flakon … under
  samtidig anvendelse af de under påstand 1 anførte kendetegn sker en krænkelse af markedsføringslovens
  § 1 og § 18. Retten lægger herved til grund, at CND var de første til i forbindelse
  med deres registrerede varemærke at anvende den deskriptive betegnelse shellac på det pågældende
  marked, og at tillige de farveangivelser, RCB anvender, i kombination med anvendelse
  af flakonen fremstår som en snyltning på CND’s markedsføring."
  Det ses imidlertid, at domstolene i disse eksempler henviser til både §§ 1 og 18 i markedsføringsloven,
  og det er derfor vanskeligt præcis at udlede, hvorvidt afgørelserne ville have fået
  samme udfald uden § 18. Dette må antages, idet den pågældende brug under alle omstændigheder
  forekommer at have været i strid med god skik. Det er således karakteristisk for sager,
  der gør brug af markedsføringslovens § 18, at domfældelse alene sker sammen med andre
  bestemmelser, først og fremmest varemærkelovens § 4, varemærkeforordningens artikel 9 og
  markedsføringslovens § 1. I de tilfælde, hvor § 18 anvendes uden samtidig brug af varemærkelovgivningen,
  lægger retspraksis betydelig vægt på at fremhæve supplerende illoyale og uacceptable
  elementer, der er i strid med god skik.
  SIDE 343 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Sammenfatning
  Markedsføringslovens § 18 har karakter af en fleksibel, kendetegnsretlig generalklausul, hvis
  selvstændige område i praksis dog er yderst snævert og centrerer sig om tilfælde, hvor der
  sker brug af kendetegn, som af forskellige årsager ikke kan varemærkebeskyttes - fx lokale
  kendetegn, koncepter, udsmykninger, indretninger, uniformer, menukort, slogans - og hvor
  der samtidig foreligger snyltning på andres goodwill/renommé eller andre illoyale, skadegørende
  eller uacceptable forhold. Selvom det derfor må antages, at så godt som alle praktisk
  forekommende tilfælde vil kunne håndteres efter god skik-bestemmelsen i markedsføringslovens
  § 1, kan der være en vis signalværdi og legitimitet i at kunne henføre en uretmæssig
  kendetegnsbrug under såvel en god skik-regel som en særlig kendetegnsbeskyttelsesregel.
  Samtidig kan den supplerende brug af § 18 - i hvert fald på papiret (da bestemmelsen ikke er
  undergivet privat påtale) - føre til en skærpet sanktionering af en uretmæssig kendetegnsbrug,
  idet § 18 modsat § 1 er bødestrafsanktioneret.
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at bestemmelsen er med til at sikre velfungerende
  markeder og derfor bør bevares.
  Udvalget anbefaler, at bestemmelsen bevares.
  Endvidere anbefaler udvalget, at der foretages en samlet behandling af hele kendetegnsretten,
  hvor snitfladerne mellem og beskyttelsesområdet efter de enkelte love klarlægges.
  SIDE 344 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 23 om erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger (Tidligere § 19)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om erhvervshemmeligheder og
  tekniske tegninger i § 19, der har følgende ordlyd:
  Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger
  § 19. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for
  denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed
  over virksomhedens erhvervshemmeligheder.
  Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder
  på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte
  sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets
  eller hvervets ophør.
  Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang
  til virksomheden.
  Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet
  tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må ikke ubeføjet benytte
  sådant materiale eller sætte andre i stand hertil.
  Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller
  rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser.
  Bestemmelsen har til formål at sikre en strafferetlig beskyttelse mod ansatte og samarbejdspartneres
  uretmæssig udnyttelse af en erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder og tekniske
  tegninger.
  Den gældende bestemmelse er en ren national bestemmelse og implementerer ikke EU-ret.
  Bestemmelsens stk. 1, 2, 4 og 5 stammer fra den tidligere konkurrencelov og blev medtaget
  ved markedsføringslovens indførelse i 1974182. Bestemmelsens stk. 3 blev indsat ved lov nr.
  __________________
  182
  Bestemmelse bygger i alt væsentligt på forslaget i betænkning 416/1966.
  SIDE 345 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  352 af 19. maj 2004183. Samtidig ændredes strafferammen, så overtrædelse af straffelovens
  regler om industrispionage og markedsføringslovens regler blev ensrettet184.
  Overtrædelse af § 19 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre
  der kan idømmes højere straf efter straffelovens § 299 a, jf. markedsføringslovens § 30, stk. 4.
  Markedsføringslovens § 19, stk. 1
  Markedsføringslovens § 19, stk. 1, fastslår, at personer, der er i et samarbejdsforhold med en
  virksomhed, ikke på utilbørlig måde må skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens
  erhvervshemmeligheder.
  Det fremgår ikke af loven, hvad der skal forstås ved en ”erhvervshemmelighed”. Det følger af
  forarbejderne185, at begrebet ”erhvervshemmelighed” dels omfatter hemmeligheder, der knytter
  sig til omsætningen af produkter, dels hemmeligheder, der har forbindelse med produktionen.
  Der behøver ikke at være en skarp adskillelse, idet en enkelt erhvervshemmelighed kan
  bestå af elementer fra begge kategorier.
  Erhvervshemmeligheder vedrørende tekniske og produktionsmæssige hemmeligheder kan fx
  være tekniske foranstaltninger, der kan udnyttes i virksomhedens produktions- og serviceapparat,
  procesmetoder til fremstilling af produkter, forskning og research186. Erhvervshemmeligheder
  kan udgøre en opfindelse, som opfylder betingelserne for at kunne patenteres, men
  som virksomheden ikke ønsker offentliggjort. Hemmelighedens tekniske kvalitet kan også
  være så beskeden, at der ikke ville være grundlag for patent, men hemmelighedens udnyttelse
  kan dog indebære en væsentlig fordel og dermed begrunde en interesse i, at forholdet ikke
  kommer til konkurrenters kundskab.
  Erhvervshemmeligheder kan også vedrøre kommercielle hemmeligheder. Det kan fx bestå i en
  særlig hensigtsmæssigt indrettet salgs- og indkøbsorganisation eller være oplysninger til brug
  for virksomhedens kommercielle aktiviteter, såsom regnskabsforhold, kundeemner, leverandørforbindelser,
  prisstruktur, markedsanalyser m.v. Markedsføringsplaner, konkurrentanalyser
  og mere overordnede strategiske forhold er også omfattet.187
  __________________
  183 Lf nr. 55 af 5. november 2003.
  184
  Ændringerne var foreslået af Brydensholt-udvalget i betænkning 1417/2002.
  185
  Lf 13 af 6. oktober 2005, specielle bemærkninger til § 17 jf. betænkning 416/1966 s. 30ff.
  186
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 524.
  187
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 524.
  SIDE 346 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Endelig kan ”erhvervshemmeligheder” også bestå i en mere generel sum af viden, hvori der
  ikke alene indgår positivt kendskab til et bestemt forholds løsning/opbygning, men det samlede
  erfaringssæt indenfor området188.
  Det er en betingelse for beskyttelsen, at erhvervshemmeligheden holdes skjult for offentligheden.
  Det vil som udgangspunkt betyde, at informationen kun vil være kendt af en begrænset
  kreds af personer, fx ved at kun de personer, som har behov for at kende informationen, delagtiggøres
  i den.189
  Almindelige faglige erfaringer eller branchekendskab kan ikke være en erhvervshemmelighed.
  Det er dog ikke en betingelse, for at en viden kan betegnes som en erhvervshemmelighed, at
  informationerne er nye eller eksklusive for virksomheden i den forstand, at de ikke i en eller
  anden form er tilgængelige i andre virksomheder, eller at andre virksomheder ikke råder over
  en tilsvarende eller mere avanceret teknik. 190
  Almindelig kendt viden i virksomheden eller informationer, som virksomheden selv har offentliggjort
  falder også uden for bestemmelsen. 191 Det kan fx være oplysninger, som en virksomhed
  giver fra sig om sine produkter. En virksomheds solgte produkter kan heller ikke
  udgøre en erhvervshemmelighed, og det samme gælder de oplysninger, som konkurrenter kan
  fravriste et produkt gennem målinger og undersøgelser (såkaldt reverse engineering). Sådanne
  oplysninger kan konkurrenter derfor anvende i deres egen produktion uden at overtræde
  markedsføringslovens § 19.
  Reglen omfatter alle personer, der via et ansættelses- eller samarbejdsforhold eller et hverv har
  lovlig adgang til virksomheden. Personerne vil være omfattet, selvom de benytter denne adgang
  til at udforske områder, der er dem uvedkommende.
  Ved begrebet ”utilbørlig” forstås, at vedkommende uden virksomhedens samtykke eller uden i
  øvrigt at have en særlig adkomst skaffer sig kenskab til eller rådighed over de pågældende
  hemmeligheder. Det kan fx være ved at udforske områder, der er den pågældende uvedkommende.
  __________________
  188
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. udgave, s. 522.
  189
  Betænkning 1457/2005, s. 189.
  190
  Betænkning 1457/2005, s. 189.
  191
  Betænkning 1457/2005, s. 189.
  SIDE 347 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Kendskab omfatter enhver måde, hvorpå den pågældende bliver bekendt med hemmelighederne.
  Det kan være ved læsning, via hukommelse, notater, fotografering, elektronisk kopiering
  m.v.
  Det er tilstrækkeligt for at handle i strid med stk. 1, at den pågældende urtemæssigt skaffer sig
  rådighed. Rådighed kan skaffes både fysisk og elektronisk.
  Hvis der er enten kendskab eller opnået rådighed, er det uden betydning, om informationerne
  er blevet udnyttet. Det må dog antages, at også brugen af uretmæssigt opnåede informationer
  kan rammes efter stk. 1.
  Markedsføringslovens § 19, stk. 2
  Markedsføringslovens § 19, stk. 2, omfatter de tilfælde, hvor en person på retmæssig måde har
  fået kendskab eller rådighed over en virksomheds erhvervshemmeligheder, men hvor erhvervshemmelighederne
  ubeføjet viderebringes eller benyttes. Er der givet tilladelse til at viderebringe
  eller benytte hemmeligheden eller har dette været en nødvendig følge af arbejdet,
  falder forholdet uden for bestemmelsens område.
  Begrebet viderebringes dækker, når information overlades til tredjemand. Det kan være til
  virksomhedens konkurrenter, men bestemmelsen dækker også, når information viderebringes
  til fx samarbejdspartnere eller underleverandører.
  Ordet benyttes dækker både over rent internt brug, fx i et forskningsprojekt, etablering af
  produktionsapparat, fremstilling af produkter og gennemførelse af markedsføring baseret på
  erhvervshemmeligheden. Det er efter ordlyden ikke et krav, at erhvervshemmeligheden udnyttes
  til fremstilling af produkter, der konkurrerer med arbejdsgiverens eller samarbejdspartnerens.
  Bestemmelsen omfatter også viderebringelse og brug, der finder sted efter samarbejdets ophør,
  når kendskab eller rådighed er erhvervet under samarbejdet.
  Strafferetligt gælder forbuddet i tre år efter ansættelsesforholdets, samarbejdsforholdets eller
  hvervets ophør. Det antages i forarbejderne, at der ingen grænse gælder for at gøre et civilretligt
  ansvar gældende192.
  __________________
  192
  L 37 af 17. november 1971, bemærkninger til § 4, nr. 1, stk. 2.
  SIDE 348 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Markedsføringslovens § 19, stk. 3
  Efter stk. 3 finder stk. 1 og 2 ligeledes anvendelse på andre personer, der har adgang til virksomheden.
  Bestemmelsen omfatter fx besøgende, sælgere, jobsøgende eller offentlige kontrollører.
  Betingelsen er, at den pågældende har lovlig adgang til virksomheden. Det har ikke betydning,
  på hvilken måde den ulovlige information indhentes og hvor på virksomheden. Lovlig adgang
  omfatter ikke kun virksomhedens fysiske lokaler, men også fx dennes computere og andet ITudstyr
  via passwords.193
  Markedsføringslovens § 19, stk. 4
  Beskyttelsen af tekniske tegninger m.v. efter stk. 4 er et supplement til stk. 2, og omfatter information,
  der ofte er bestemt til at komme til kendskab for en bredere kreds uden for virksomhedens
  rammer, og derfor ikke kan anses som en erhvervshemmelighed.
  Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller
  eller lign. Oplistningen er således ikke udtømmende, men ordlyden peger på, at det pågældende
  materiale typisk vil rette sig mod produktions- eller produktorienteret information, herunder
  også materiale udarbejdet til brug for licitationer og arkitektkonkurrencer. Ifølge forarbejderne
  falder mundtlige anvisninger på et arbejdes udførelse og lignende uden for bestemmelsen
  194. Det er derfor en betingelse, at den pågældende information er fikseret enten fysisk
  eller elektronisk195.
  Det er en betingelse, at materialet er blevet betroet i anledning af udførelsen af arbejde eller i
  øvrigt i erhvervsøjemed. Heri ligger, at materialet stilles til rådighed med et angivet formål for
  øje og med en vis diskretionspligt. Materialet må således alene anvendes inden for de forudsætninger,
  der har dannet grundlag for overgivelsen og må ikke komme uvedkommende i
  hænde. Betroelse kan være baseret på en direkte tilkendegivelse eller ligge forudsætningsvis i
  materialets karakter196.
  Den pågældende må ikke benytte materialet eller sætte andre i stand hertil.
  __________________
  193
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. Udgave s. 520.
  194
  L 37 af 17. november 1971, bemærkninger til § 4, nr. 1, stk. 3.
  195
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. Udgave s. 527.
  196
  L 37 af 17. november 1971, bemærkninger til § 4, nr. 1, stk. 3.
  SIDE 349 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Markedsføringslovens § 19, stk. 5
  Markedsføringslovens § 19, stk. 5, supplerer stk. 1-4 og fastslår, at erhvervsdrivende ikke må
  benytte erhvervshemmeligheder, såfremt kendskab til eller rådighed over disse er opnået i
  strid med markedsføringslovens § 19, stk. 1-4.
  Det er en betingelse, at den erhvervsdrivende er i ond tro197.
  __________________
  197
  Borcher og Bøggild, Markedsføringsloven, 3. Udgave s. 527.
  SIDE 350 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalgets overvejelser
  Direktivet om beskyttelse af forretningshemmeligheder
  Den gældende markedsføringslovs § 19 er en ren national bestemmelse, og implementerer
  ikke EU-ret.
  Den 27. maj 2016 blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig
  know-how og fortrolige forretningsoplysninger (herefter direktivet om beskyttelse af forretningshemmeligheder)
  endeligt vedtaget198.
  Direktivets definition af forretningshemmeligheder stammer fra TRIPS-aftalen, som Danmark
  allerede har tilsluttet sig, og svarer derfor til begrebet ”erhvervshemmeligheder” i § 19.
  Direktivet forbyder erhvervelse, brug og videregivelse af en forretningshemmelighed uden
  forretningshemmelighedshaverens samtykke, hvis forretningshemmeligheden er erhvervet
  ulovligt. Det kan fx være, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved uautoriseret adgang
  til, kopiering eller tilegnelse af dokumenter, genstande, materialer eller elektroniske filer, der
  lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, eller ved misligholdelse af en fortrolighedsaftale
  eller anden kontraktlig forpligtelse. Det kan også være, hvis en person på tidspunktet
  for erhvervelse, brug eller videregivelse vidste, at forretningshemmeligheden var
  erhvervet direkte eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden
  ulovligt.
  Fremstilling, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller
  oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshemmelighed.
  Direktivet fastslår også, at erhvervelse af forretningshemmeligheder er lovligt, hvis forretningshemmeligheden
  erhverves ved fx uafhængig opdagelse eller reverse engineering.
  Direktivet skal være gennemført i dansk ret senest 9. juni 2018.
  Erhvervs- og vækstministeriet har over for udvalget oplyst, at ministeriet er i gang med at
  overveje, hvordan direktivet om forretningshemmeligheder mest hensigtsmæssigt gennemføres
  i dansk ret. Ministeriet har oplyst, at det er ministeriets umiddelbare vurdering, at det vil
  være hensigtsmæssigt at gennemføre direktivet i en ny hovedlov.
  __________________
  198
  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger
  (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.
  SIDE 351 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at foretage ændringer
  i den nuværende § 19 umiddelbart før, at direktivet om forretningshemmeligheder skal gennemføres
  i dansk ret, særligt i lyset af, at det formentlig skal ske i en ny hovedlov.
  Udvalget anbefaler på baggrund heraf, at § 19 videreføres uændret, indtil den lovgivning, der
  skal gennemføre direktivet om forretningshemmeligheder, træder i kraft.
  SIDE 352 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 24 Retsmidler (Tidligere § 20)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder i § 20 en bestemmelse om retsmidler. Bestemmelsen
  har følgende ordlyd:
  Retsmidler
  § 20. Handlinger i strid med loven kan forbydes ved dom. I forbindelse hermed eller senere kan
  der ved dom gives sådanne påbud, som må anses for nødvendige for at sikre
  1) forbuddets overholdelse, herunder ved bestemmelse om, at aftaler, som indgås i strid med et
  forbud, er ugyldige, og
  2) genoprettelse af den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand, herunder om tilintetgørelse
  eller tilbagekaldelse af produkter og om udsendelse af oplysninger eller berigtigelse
  af angivelser.
  Stk. 2. Handlinger i strid med loven pådrager erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk
  rets almindelige regler.
  Stk. 3. Den, der krænker eller uberettiget udnytter en andens ret i strid med denne lov, skal betale
  et rimeligt vederlag herfor.
  Stk. 4. Foreligger der hverken forsæt eller uagtsomhed, skal den, der har krænket eller udnyttet
  en ret i strid med denne lov, betale et vederlag efter stk. 3, i det omfang det skønnes rimeligt.
  Markedsføringslovens § 20, stk. 1
  Efter markedsføringslovens § 20, stk. 1, kan retten ved dom forbyde handlinger i strid med
  markedsføringslovens regler.
  Retten kan herudover for det første i forbindelse med et forbud eller senere ved dom give
  påbud, som er nødvendige for at sikre forbuddets overholdelse. Retten kan fx bestemme, at
  aftaler, som indgås i strid med et forbud, er ugyldige.
  For det andet kan retten i forbindelse med et forbud eller senere ved dom give påbud, som er
  nødvendige for at sikre, at den forud for den ulovlige handling eksisterende tilstand genoprettes.
  Retten kan fx bestemme, at produkter skal tilbagekaldes og/eller tilintetgøres, at oplysninger
  skal udsendes eller angivelser berigtiges. Erhvervsdrivende kan også blive pålagt at
  tilbagebetale ulovligt opkrævede beløb. Sø- og Handelsretten har bl.a. pålagt erhvervsdrivende
  at tilbagebetale beløb, som var opkrævet i strid med god markedsføringsskik.
  SIDE 353 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Et påbud skal dog stå i rimeligt forhold til forseelsen, ligesom påbud skal respektere retsordenens
  almindelige regler. Det kan fx ikke påbydes at tilintetgøre ulovlige efterligninger, hvis
  produktet er erhvervet af en, der er i god tro.
  Markedsføringslovens § 20, stk. 2
  Markedsføringslovens § 20, stk. 2, fastslår, at dansk rets almindelige erstatningsregler gælder
  ved overtrædelser af markedsføringsloven.
  For at en erhvervsdrivende kan tilkendes erstatning efter § 20, stk. 2, skal den erhvervsdrivende
  derfor dokumentere at have lidt et tab. Endvidere kræves, at den krænkende erhvervsdrivende
  har udvist culpa, ligesom kravene til kausalitet og adækvans skal være opfyldt. Ved
  udmålingen af erstatningens størrelse skal den skadelidte erhvervsdrivendes tabsbegrænsningspligt
  og eventuelt egen skyld indgå.
  Det lidte tab opgøres enten som et afsætningstab eller som markedsforstyrrelser. Hverken
  fortjenesten ved den retsstridige handling eller grovheden i den udviste culpa har direkte
  betydning for et tab.
  Markedsføringslovens § 20, stk. 3 og 4
  Efter markedsføringslovens § 20, stk. 3, kan der tilkendes en erhvervsdrivende et rimeligt
  vederlag for krænkelse eller uberettiget udnyttelse af den erhvervsdrivende ret efter markedsføringsloven.
  Stk. 4 fastslår, at tilkendelse af et vederlag ikke er betinget af culpa hos den
  krænkende part, men at der tværtimod også kan tildeles et vederlag ved krænkelser i god tro, i
  det omfang det skønnes rimeligt.
  Formålet med reglen er at give en bevislempelse. Det følger således af forarbejderne: ”såfremt
  det ikke er muligt for en virksomhed at løfte bevisbyrden for, at der er lidt et tab, vil den virksomhed,
  der har krænket virksomhedens rettigheder med de nuværende regler kunne opnå
  en uberettiget berigelse som følge af den retsstridige handling”.
  Ifølge forarbejderne skal bestemmelsen anvendes, hvor en ret efter markedsføringsloven er
  blevet krænket eller uretmæssigt udnyttet. Forventningen var, at bestemmelsen primært ville
  blive anvendt i forbindelse med produktefterligninger, men også i forbindelse med renommésnyltning,
  ulovlig sammenlignende reklame, overtrædelse af bestemmelsen om forretningskendetegn
  og i forbindelse med uretmæssig udnyttelse af en erhvervsdrivendes beskyttelsesværdige
  viden og information.
  SIDE 354 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Udvalgets overvejelser
  Udmåling af erstatning
  Det følger af markedsføringslovens § 20, stk. 2, at der kan idømmes erstatningsansvar i overensstemmelse
  med dansk rets almindelige regler. Det skal derfor blandt andet bevises, at der
  er lidt et tab.
  I sagen mellem erhvervsdrivende (b2b) skal den skadelidte erhvervsdrivende føre bevis for, at
  vedkommende har lidt et tab enten i form af et direkte afsætningstab eller et tab som følge af
  markedsforstyrrelse.199 Den fortjeneste, den krænkende erhvervsdrivende har oppebåret ved
  sin ulovlige handling, er uden betydning for erstatningsberegningen.
  På det immaterialretlige område er der med implementeringen af direktiv 2004/48 om håndhævelse
  af intellektuelle ejendomsrettigheder, artikel 13, indført mulighed for, at der ved
  beregningen af erstatningen kan tages hensyn til den krænkende parts uberettigede fortjeneste.
  Direktivet blev implementeret ved en lovændring i december 2005. Der fremgår følgende
  af forarbejderne: ”Muligheden for at tage hensyn til den krænkende parts fortjeneste udgør et
  helt nyt element i forhold til de almindelige principper i dansk erstatningsret. Det nye kriterium
  kan eventuelt få betydning for erstatningens størrelse, idet det kan bevirke, at rettighedshaver i
  visse tilfælde vil kunne få en erstatning, der er større end det lidte tab. Dog kan det ikke forventes,
  at rettighedshaver får dækket både sit fulde tab samt krænkerens fortjeneste. Retten får med
  bestemmelsen mulighed for at fastsætte den samlede erstatning ud fra skønsmæssige betragtninger,
  hvori krænkerens fortjeneste indgår som et element i beregningen. Muligheden for også
  at lægge vægt på krænkerens fortjeneste giver således retten adgang til en friere vurdering ved
  fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstatningens størrelse. Kriteriet krænkerens uberettigede
  fortjeneste kan blandt andet tænkes anvendt i situationer, hvor en stor virksomhed har krænket
  en indehaver af en intellektuel ejendomsrettighed, der indehaves af en person eller virksomhed
  med få økonomiske ressourcer. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at fastsætte indehavers
  tabte fortjeneste og langt lettere at beregne krænkerens fortjeneste”.200
  Direktivet dækker ikke markedsføringsretlige krænkelser.
  I forhold til de bestemmelser i markedsføringsloven, hvor der er overlap til immaterialretten,
  er en skævhed i forhold til de erstatningsregler, der er gennemført på det immaterialretlige
  område. Det gælder særligt produktefterligninger efter markedsføringslovens § 1, kendetegnskrænkelser
  efter markedsføringslovens § 18 og krænkelser af erhvervshemmeligheder
  __________________
  199
  Betænkning 1457/2005, s. 234.
  200
  Lf 48 af 9. november 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven m.v., almindelige bemærkninger.
  SIDE 355 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  efter markedsføringslovens § 19. Den krænkende parts uberettigede fortjeneste vil også kunne
  overstige det tab, som den krænkede part lider (eller kan bevise, at have lidt) på andre
  områder inden for markedsføringsloven. Det kan fx være ved snyltning og illoyal optræden
  efter markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5. Det vil formentlig også på disse områder have en
  præventiv effekt, såfremt den krænkende part her kunne mødes med et krav om en erstatning.
  Behovet for at tage hensyn til den krænkende parts fortjeneste kan således også gøre sig gældende
  ud over de områder, hvor der er overlap til immaterialretten.
  Udvalget har på den baggrund overvejet, om der med inspiration fra direktivet skal indføres
  en lignende adgang til ved beregningen af erstatningen for markedsføringsretlige krænkelser
  at tage hensyn til den krænkende parts uberettigede fortjeneste.
  Der vil dog være tale om en væsentlig ændring af de almindelige principper i dansk erstatningsret.
  idet hensynet bag reglerne er at give genoprejsning for et faktisk lidt tab og ikke at
  opnå en præventiv effekt Der er endvidere ikke, som på det immaterialretlige område, en EUretlig
  forpligtigelse til at indføre ændringen.
  Udvalget bemærker i den forbindelse, at dansk erstatningsret bygger på det princip, at der
  som hovedregel alene kan kræves erstatning for det økonomiske tab, der er lidt, mens erstatning
  for ikke-økonomisk tab eller indirekte tab gives alene, hvor der er et særligt behov herfor.
  Tilkendelse af erstatning for ikke-økonomisk tab forudsætter, at der er en særlig lovhjemmel
  hertil.
  Baggrunden for denne begrænsning i adgangen til at tilkende erstatning for ikke-økonomisk
  eller indirekte tab er vanskelighederne ved at opstille objektive kriterier for fastsættelsen af
  erstatningen. En almindelig regel om, at også ikke-økonomisk eller indirekte tab kan kræves
  erstattet, vil medføre betydelig retsusikkerhed og risiko for vilkårlighed med hensyn til, hvornår
  og i hvilket omfang der vil kunne tilkendes en sådan erstatning.
  Udgangspunktet er, at skadelidte økonomisk skal stilles som, at skaden ikke var sket. En regel,
  hvorefter der også kan tilkendes erstatning som følge af den krænkende parts uberettigede
  fortjeneste, vil således kunne føre til, at erstatningen overstiger det faktiske tab, der er lidt, og
  vil således bryde med et af de mest grundlæggende almindelige erstatningsretlige principper.
  Udvalget bemærker endvidere, at derefter den gældende lovs § 20, stk. 3, er mulighed for at
  tilkende en erhvervsdrivende et rimeligt vederlag for krænkelse eller uberettiget udnyttelse af
  den erhvervsdrivendes ret.
  Efter markedsføringslovens § 20, stk. 4, kan der endvidere i situationer, hvor den krænkende
  part hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt, fastsættes, at den krænkende part alligevel
  skal betale et rimeligt vederlag efter stk. 3, i det omfang det skønnes rimeligt.
  På den baggrund anbefaler udvalget, at der ikke indføres en mulighed for at tage hensyn til
  den krænkende parts uberettigede fortjeneste.
  SIDE 356 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 25 Forbrugerombudsmanden (Tidligere § 22)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om Forbrugerombudsmanden i
  § 22. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
  Forbrugerombudsmanden
  § 22. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at loven og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser
  overholdes, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige
  for dennes virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser.
  Oplysningerne kan kræves meddelt inden for en kort frist, når det gælder sammenlignende
  reklame, eller når det efter omstændighederne skønnes påkrævet.
  Stk. 3. Forbrugerombudsmanden udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for et tidsrum på op
  til 6 år med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som forbrugerombudsmand
  efter udløb af den fastsatte periode kan kun ske efter fornyet opslag. Ved genudnævnelse
  finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse. Forbrugerombudsmanden kan kun afskediges uden
  ansøgning, såfremt afskeden er begrundet i helbredsmæssige årsager, eller såfremt den pågældende
  som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i
  stillingen. Ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af den måned, hvori den pågældende
  fylder 70 år. Forbrugerombudsmanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive dommer.
  Stk. 4. Forbrugerombudsmandens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ
  myndighed.
  Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om Forbrugerombudsmandens
  virksomhed.
  Markedsføringslovens § 22, stk. 1-2 og stk. 4-5, blev indsat i markedsføringsloven ved lov nr.
  297 af 14. juni 1974.
  Stk. 3 blev indført ved lov nr. 342 af 2. juni 1999 på baggrund af et ønske om at effektivisere
  Forbrugerombudsmandens virke. Bestemmelsen blev ændret ved lov nr. 719 af 25. juni 2010,
  idet der i stk. 3 blev skabt en mulighed for at gøre ansættelsesperioden for Forbrugerombudsmanden
  kortere end 6 år og forlænge udnævnelsesperioden yderligere 3 år.
  Markedsføringslovens § 22, stk. 1
  Efter markedsføringslovens § 22, stk. 1, er Forbrugerombudsmandens centrale opgave at føre
  tilsyn med, at loven og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser overholdes, navnlig ud
  SIDE 357 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  fra hensynet til forbrugerne. Denne tilsynsbeføjelse udøves enten på Forbrugerombudsmandens
  eget initiativ eller på grundlag af de klager, der rettes til Forbrugerombudsmandsinstitutionen.
  Loven indeholder ikke retningslinjer for tilsynsbeføjelsens udøvelse, bortset fra, at det følger
  af bestemmelsen, at tilsynet navnlig skal ske ud fra hensynet til forbrugerne. Forbrugerombudsmanden
  er dog også forpligtet til at følge de overordnede målsætninger bag markedsføringsloven.
  Det betyder, at Forbrugerombudsmanden i sit tilsyn skal balancere erhvervs-,
  forbruger- og samfundsinteresser.
  Markedsføringslovens § 22, stk. 2
  Markedsføringslovens § 22, stk. 2, giver Forbrugerombudsmanden adgang til at kræve meddelt
  alle oplysninger, der skønnes nødvendige for dennes virksomhed. Dette er en nødvendig
  forudsætning for, at Forbrugerombudsmanden kan tilvejebringe et bedømmelsesgrundlag i de
  enkelte sager.
  Bestemmelsen skal sikre, at nødvendige oplysninger bliver stillet til Forbrugerombudsmandens
  rådighed.
  Sprogligt dækker bestemmelsen alle oplysninger, som Forbrugerombudsmanden skønner
  nødvendige til vurderingen af en sag. Det er efter bestemmelsen overladt til Forbrugerombudsmandens
  skøn at afgøre, hvad der kræves meddelt. Dette skøn er undergivet de almindelige
  forvaltningsretlige og processuelle begrænsninger, dvs. krav om saglighed og proportionalitet
  m.v.
  Markedsføringsloven § 22, stk. 2, er strafsanktioneret i medfør af den gældende lovs § 30, stk.
  2.
  Markedsføringslovens § 22, stk. 3
  Forbrugerombudsmanden udnævnes for et tidsrum af 6 år. Ansættelsesperioden kan gøres
  kortere end 6 år, ligesom perioden kan forlænges yderligere 3 år, til i alt op til 9 år. Muligheden
  for forlængelse blev indført for at sikre, at der kunne skabes den fornødne kontinuitet, så
  Forbrugerombudsmanden får tilstrækkelig tid til at påvirke og følge op på initiativer inden for
  de forskellige brancher, samt udnytte den erfaring og viden, som Forbrugerombudsmanden
  har fået gennem sit virke.
  Markedsføringslovens § 22, stk. 4
  Markedsføringslovens § 22, stk. 4, fastslår, at Forbrugerombudsmandens afgørelser ikke er
  undergivet administrativ rekurs, og at den pågældende fagminister ikke kan blande sig i Forbrugerombudsmandens
  behandling af sager. Ministeriet kan dog føre et vist overordnet tilsyn
  med, at Forbrugerombudsmanden forvalter sine beføjelser inden for lovgivningens rammer.
  SIDE 358 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Det er muligt at klage til Folketingets Ombudsmand over forvaltningsretlige forhold relateret
  til Forbrugerombudsmandens sagsbehandling.
  Markedsføringslovens § 22, stk. 5
  Markedsføringslovens § 22, stk. 5, bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte
  nærmere regler om Forbrugerombudsmandens virksomhed. Bemyndigelsen er udnyttet ved
  bekendtgørelse nr. 1249 af 25. november 2014 om Forbrugerombudsmandens virksomhed.
  Markedsføringslovens § 22, stk.6-10
  Markedsføringslovens § 22, stk. 6-10, skaber en generel hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren
  efter forhandling med Forbrugerombudsmanden kan fastsætte regler om, at skriftlig
  kommunikation til og fra Forbrugerombudsmanden skal foregå digitalt, forudsat at kommunikationen
  angår forhold, der er omfattet af markedsføringsloven eller regler udstedt i medfør af
  loven.
  Indførelsen af stk. 6-9 (og senere stk. 10) skete som led i en generel lovændring på en række
  områder med et mål om, at skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt.
  Indførslen af digital kommunikation sker gradvist, og hjemmelen i stk. 6- 10 er endnu ikke
  udnyttet i forhold til Forbrugerombudsmanden og markedsføringsloven. Dog har Forbrugerombudsmanden
  indført et online klagesystem, der gør det muligt at henvende sig til Forbrugerombudsmanden
  via en klageformular.
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af bestemmelse om Forbrugerombudsmanden
  Det er udvalgets vurdering, at bestemmelsen om Forbrugerombudsmanden skal opretholdes.
  Udvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at bestemmelsen hjemler Forbrugerombudsmandens
  centrale opgave med at føre tilsyn med markedsføringsloven. Det fastlægges blandt andet
  i bestemmelsen, at Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med loven og de tilhørende
  bekendtgørelser, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne. Bestemmelsen giver endvidere Forbrugerombudsmanden
  adgang til at kræve alle de oplysninger, der skønnes nødvendige for, at
  Forbrugerombudsmanden kan tilvejebringe et bedømmelsesgrundlag i de enkelte sager.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at bestemmelsen opretholdes.
  Præcisering i bemærkningerne af hvilke oplysninger Forbrugerombudsmanden kan kræve meddelt
  Med henblik på tilvejebringelse af et bedømmelsesgrundlag i de enkelte sager, som Forbrugerombudsmanden
  behandler, kan Forbrugerombudsmanden efter § 22, stk. 2, kræve meddelt
  SIDE 359 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  alle oplysninger, som skønnes nødvendige for dennes virksomhed, herunder til afgørelse af,
  om et forhold falder ind under lovens bestemmelser.
  Udvalget har overvejet, om bemærkningerne til den gældende § 22, stk. 2, skal præciseres
  således, at det fremgår, at de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden kan kræve meddelt
  efter bestemmelsen, indbefatter alle typer oplysninger, herunder oplysninger i form af fysiske
  og elektroniske dokumenter m.v.
  Myndighedernes mulighed for at føre tilsyn er ofte kædet sammen med en tvangsmæssig oplysningspligt.
  I modsat fald har myndigheden ikke mulighed for at føre tilsyn. Fx har Konkurrence-
  og Forbrugerstyrelsen efter konkurrencelovens § 17, stk. 1, en lignende hjemmel, hvorefter
  styrelsen kan kræve alle oplysninger, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, udskrift
  af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for
  udførelsen af de opgaver, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er tillagt efter konkurrenceloven,
  eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af konkurrencelovens bestemmelser.
  Formålet med bestemmelsen er at sætte Forbrugerombudsmanden i stand til at foretage en
  saglig og grundig sagsbehandling. Det vil efter udvalgets vurdering kræve udlevering af dokumenter
  og andet materiale. Det er på den baggrund udvalgets vurdering, at det i bemærkningerne
  med fordel kan præciseres, at § 22, stk. 2, omfatter alle typer oplysninger. Udvalget
  har lagt vægt på, ordlyden af markedsføringslovens § 22 a, stk. 3, hvor der udtrykkelig er
  hjemmel til, at Forbrugerombudsmanden ikke blot kan ”gøre sig bekendt med”, men også kan
  ”tage kopi af enhver oplysning, herunder markedsføringsmateriale, regnskaber og forretningspapirer,
  uanset informationsmedium” samt ”kræve mundtlige forklaringer om faktiske
  forhold”.
  Udvalget anbefaler på den baggrund, at bemærkningerne til § 22, stk. 2, præciseres således, at
  det fremgår, at de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden kan kræve meddelt efter bestemmelsen,
  indbefatter alle typer oplysninger, herunder oplysninger i form af fysiske og
  elektroniske dokumenter m.v.
  Udsendelse af pressemeddelelser
  Ifølge § 2 i bekendtgørelse nr. 1249 af 25. november 2014 skal Forbrugerombudsmanden
  orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden
  eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen
  af bestemmelserne i den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med.
  Inden Forbrugerombudsmanden udsender en pressemeddelelse, foretager Forbrugerombudsmanden
  med udgangspunkt i kriterierne i bekendtgørelsens § 2 en afvejning af behovet
  for at informere offentligheden om sagen over for de betænkeligheder, herunder af retssikkerhedsmæssig
  karakter, som udleveringen af oplysningerne giver anledning til.
  SIDE 360 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  I både civile retssager og straffesager udsender Forbrugerombudsmanden en pressemeddelelse,
  når sagen er endeligt afsluttet ved dom eller bødevedtagelse.
  Det skyldes, at disse sager sædvanligvis er af almen interesse både for forbrugere, herunder
  særligt de forbrugere, der måtte være blevet påvirket af markedsføring, men også for andre
  erhvervsdrivende. I forhold til andre erhvervsdrivende medfører offentliggørelsen, at de erhvervsdrivende
  bliver opmærksomme på reglerne i markedsføringsloven og forståelsen heraf.
  Samtidig skabes der en opmærksomhed om overholdelsen af disse regler, og udsendelsen af
  en pressemeddelelse tjener derigennem også et generalpræventivt formål.
  Ved vurderingen af, om der skal offentliggøres en pressemeddelelse i forbindelse med, at der
  indgives politianmeldelse eller der indledes en civil retssag, lægger Forbrugerombudsmanden
  bl.a. vægt på:
  • Sagens aktualitet
  • Den generelle pressemæssige bevågenhed, der måtte være eller have været om sagen.
  • Omfanget og karakteren af den markedsføring, der har fundet sted, herunder om
  markedsføringen har påvirket en flerhed af forbrugere eller erhvervsdrivende, og om
  der er tale om fremadrettede aktiviteter.
  • Om det er en markedsføringspraksis, der anvendes eller vil kunne forventes at blive
  anvendt af andre erhvervsdrivende.
  • Omfanget af den foreliggende rets- eller administrative praksis på området.
  Forbrugerombudsmanden kan vælge ikke at indgive politianmeldelse eller anlægge en civil
  retssag, men fx i stedet afslutte en sag med en indskærpelse af reglerne over for den erhvervsdrivende.
  Ved vurderingen af om der ved afslutningen af disse sager skal udsendes en pressemeddelelse,
  foretager Forbrugerombudsmanden ligeledes en konkret vurdering og afvejning
  af de forhold og kriterier, der er anført ovenfor.
  Herudover udsender Forbrugerombudsmanden en pressemeddelelse, hvis dette ud fra en
  konkret vurdering findes relevant ud fra de ovennævnte kriterier m.v. Efter forslag fra Dansk
  Erhverv har udvalget drøftet, om Forbrugerombudsmandens forpligtelser til at orientere
  offentligheden skal fremgå af markedsføringsloven, således at § 2 i bekendtgørelsen om forbrugerombudsmandens
  virksomhed indsættes som en tilføjelse til markedsføringslovens § 22.
  Dansk Erhverv og DI ønsker Forbrugerombudsmandens orientering af offentligheden reguleret
  i markedsføringsloven, da der herved vil være muligt i bemærkningerne til bestemmelsen
  at fastsætte kriterier for, hvordan og hvornår Forbrugerombudsmanden skal orientere offentligheden
  om sager vedrørende erhvervsdrivende.
  SIDE 361 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Dansk Erhverv har over for udvalget oplyst, at særligt Forbrugerombudsmanden udsendelse
  af pressemeddelelser i forbindelse med sager rejst over for erhvervsdrivende bør reguleres
  anderledes, end tilfældet er i dag, idet omtalen af sager har stor betydning for de erhvervsdrivendes
  omdømme. Dansk Erhverv har påpeget, at de i visse tilfælde finder det problematisk,
  at Forbrugerombudsmanden både udsender en pressemeddelelse, når en sag rejses, og
  igen når sagen er afsluttet, idet den involverede virksomhed herved ad to omgange risikerer
  omfattende medieomtale af sagen. Dansk Erhverv finder, at overtrædelsens grovhed skal indgå
  i vurdering af, hvordan Forbrugerombudsmanden orienterer offentligheden.
  Herudover ønsker Dansk Erhverv og DI, at erhvervsdrivende skal behandles ens uanset virksomhedsform,
  hvilket ikke er tilfældet i dag, hvor der sondres mellem enkeltmandsvirksomheder
  og selskaber i forhold til, om den involverede erhvervsdrivende anonymiseres i omtalen
  af sagen.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld
  Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forbrugerombudsmanden,
  Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet,
  Kreativitet & Kommunikation, Danske Medier, Finansrådet og Forbrugerrådet
  Tænk finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at indsætte regler om Forbrugerombudsmandens
  orientering af offentligheden i markedsføringsloven.
  SIDE 362 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 26 Digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed (Tidligere § 22, stk. 6-10)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om digitalisering af forbrugerombudsmandens
  virksomhed i § 22, stk. 6-10. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
  Forbrugerombudsmanden
  § 22.
  Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og
  fra Forbrugerombudsmanden om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i
  medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
  Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation,
  herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur
  eller lignende.
  Stk. 8. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten
  for meddelelsen.
  Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Forbrugerombudsmanden kan
  udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af
  denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller
  under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen
  eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter
  med personlig underskrift.
  Stk. 10. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter,
  der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan
  udstedes alene med angivelse af Forbrugerombudsmanden som afsender.
  Markedsføringslovens stk. 6-10 blev indført i markedsføringsloven ved lov nr. 341 af 27. april
  2011.
  Markedsføringslovens § 22, stk.6-10
  Markedsføringslovens § 22, stk. 6-10, skaber en generel hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren
  efter forhandling med Forbrugerombudsmanden kan fastsætte regler om, at skriftlig
  kommunikation til og fra Forbrugerombudsmanden skal foregå digitalt, forudsat at kommunikationen
  angår forhold, der er omfattet af markedsføringsloven eller regler udstedt i medfør af
  loven.
  SIDE 363 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Indførelsen af stk. 6-9 (og senere stk. 10) skete som led i en generel lovændring på en række
  områder med et mål om, at skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt.
  Indførslen af digital kommunikation sker gradvist, og hjemmelen i stk. 6- 10 er endnu ikke
  udnyttet i forhold til Forbrugerombudsmanden og markedsføringsloven. Dog har Forbrugerombudsmanden
  indført et online klagesystem, der gør det muligt at henvende sig til Forbrugerombudsmanden
  via en klageformular.
  Udvalgets overvejelser
  Stk. 6-10 vedrørende digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed flyttes til ny selvstændig
  bestemmelse
  Bestemmelsens stk. 6-10 indeholder hjemmel til at fastsætte regler om, at kommunikation
  mellem Forbrugerombudsmandens og de erhvervsdrivende skal foregå digitalt. Hjemlen kan
  fx konkret anvendes i forbindelse med Forbrugerombudsmandens kommunikation med erhvervsdrivende
  i forbindelse med afgivelse af forhåndsbesked, der er en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden
  om, hvorvidt en påtænkt markedsføringsforanstaltning efter hans opfattelse
  er lovlig.
  Bestemmelserne blev indsat i markedsføringsloven som et led i udmøntningen af regeringens
  målsætning om, at digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal udbredes
  således, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige
  skal foregå digitalt.
  Det er udvalgets vurdering, at disse bestemmelser skal placeres i en selvstændig bestemmelse,
  der alene indeholder reglerne om digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed.
  Udvalget anbefaler derfor, at den gældende markedsføringslovs § 22, stk. 6-10, flyttes til en ny
  selvstændig bestemmelse om digitalisering af Forbrugerombudsmandens virksomhed.
  SIDE 364 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 27 Kontrolundersøgelser på stedet (Tidligere § 22 a)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om kontrolundersøgelser på
  stedet i § 22 a. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
  Kontrolundersøgelser på stedet
  § 22 a. Forbrugerombudsmanden kan foretage kontrolundersøgelser til brug for behandling af
  klager, der er oversendt fra håndhævelsesmyndigheder i andre EU-lande i medfør af forordning
  (EF) 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, og som vedrører overtrædelser af direktiver,
  for hvilke Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmandens kontrolundersøgelser kan kun finde sted efter indhentet retskendelse.
  Stk. 3. Adgangen til kontrolundersøgelser indebærer, at Forbrugerombudsmanden får adgang til
  en virksomheds lokaler og transportmidler med henblik på dér at gøre sig bekendt med og tage
  kopi af enhver oplysning, herunder markedsføringsmateriale, regnskaber og andre forretningspapirer,
  uanset informationsmedium. Forbrugerombudsmanden kan kræve mundtlige forklaringer
  om faktiske forhold i forbindelse med kontrolundersøgelsen.
  Stk. 4. Hvor en virksomheds oplysninger opbevares hos eller behandles af en ekstern databehandler,
  kan Forbrugerombudsmanden få adgang til den eksterne databehandlers lokaler med henblik
  på dér at gøre sig bekendt med og tage kopi af oplysningerne, jf. stk. 3. Adgangen forudsætter,
  at det ikke er muligt for Forbrugerombudsmanden at få adgang til de pågældende oplysninger
  direkte fra den virksomhed, som er genstand for kontrolundersøgelsen.
  Stk. 5. Hvis virksomhedens forhold gør, at det ikke er muligt for Forbrugerombudsmanden samme
  dag, som kontrolundersøgelsen foretages, at få adgang til eller tage kopi af oplysningerne, jf.
  stk. 3 og 4, kan Forbrugerombudsmanden forsegle de relevante forretningslokaler og oplysninger
  i op til 72 timer.
  Stk. 6. Under samme betingelser som i stk. 5 kan Forbrugerombudsmanden medtage oplysninger
  med henblik på kopiering. Det af Forbrugerombudsmanden medtagne materiale skal sammen
  med et sæt kopier af de oplysninger, som Forbrugerombudsmanden har taget til brug for en
  nærmere gennemgang, tilbageleveres til virksomheden senest 3 hverdage efter kontrolundersøgelsen.
  Stk. 7. Politiet yder bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 3-6. Erhvervs- og vækstministeren
  kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
  Stk. 8. Kapitel 2 og 3 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og
  oplysningspligter finder anvendelse ved kontrolundersøgelser efter denne bestemmelse.
  SIDE 365 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Bestemmelsen om kontrolundersøgelser på stedet har været i markedsføringsloven siden
  2006, hvor den blev indført med det formål at efterleve Danmarks forpligtelser i henhold til
  CPC-forordningen.201
  Formålet med bestemmelsen er at fastlægge rammerne for Forbrugerombudsmandens adgang
  til at foretage kontrolundersøgelser.
  Bestemmelsen giver Forbrugerombudsmanden adgang til at foretage kontrolundersøgelser
  hos private eller offentlige myndigheder med det formål at indsamle oplysninger og dokumentation
  til behandling af klager, som Forbrugerombudsmanden har modtaget fra håndhævelsesmyndigheder
  i andre EU-lande efter CPC-forordningen.
  Bestemmelsen bringes således alene i anvendelse, i de tilfælde, hvor der foreligger en klage
  oversendt fra et andet EU-lands håndhævelsesmyndighed.
  Samtidig er det en forudsætning, at den oversendte klage angår overtrædelse af et af de direktiver,
  der er anført i bilaget til forordningen, og som Forbrugerombudsmanden er udpeget
  som kompetent myndighed for. Det gælder fx direktivet om urimelig handelspraksis og direktivet
  om vildledende og sammenlignende reklame.
  I den rent nationale sagsbehandling, kan Forbrugerombudsmanden anvende § 22, stk. 2, til at
  kræve meddelt de oplysninger, som skønnes nødvendige for Forbrugerombudsmandens virksomhed.
  Anvendelsen af bestemmelsen kræver endvidere, at Forbrugerombudsmanden på baggrund af
  den modtagne klage har en rimelig formodning om, at en virksomhed inden for EU overtræder
  en bestemmelse i et af de omtalte direktiver i bilaget til forordningen.
  Udvalgets overvejelser
  Ordlyden af den gældende § 22a
  Ordlyden af markedsføringsloven svarer til ordlyden af konkurrencelovens § 18 fra 2002. Det
  fremgår også af høringsnotatet vedrørende § 22 a, at: ”Den foreslåede bestemmelse lægger sig
  tæt op ad Konkurrencestyrelsens bestemmelser om kontrolbesøg.”
  __________________
  201
  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder
  med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse.
  SIDE 366 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Efterfølgende er konkurrencelovens bestemmelser om adgangen til at udføre kontrolundersøgelser
  ændret flere gange, særligt i 2007 og i 2012.
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adgang til at foretage spejlinger og gennemgå indholdet
  efter kontrolundersøgelsen, samt adgang til at besigtige indholdet af ansattes lommer, tasker og
  lignende (ændringen af konkurrenceloven i 2007)
  Oprindeligt gav bestemmelsen i konkurrenceloven alene adgang til at undersøge materiale på
  stedet. Medmindre virksomheden samtykkede, havde Konkurrencestyrelsen ikke mulighed
  for at medtage oplysninger eller medier, selvom virksomhedens forhold gjorde, at det ikke var
  muligt for styrelsen at få adgang til oplysningerne under selve kontrolundersøgelsen.
  Ved ændringen i 2007 blev det derfor indført, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan tage
  identiske elektroniske kopier (spejlinger) af dataindholdet af elektroniske medier for at gennemgå
  indholdet efterfølgende med en 25-dages frist, jf. § 18, stk. 4.
  Selve søgningen og især den efterfølgende analyse af de data, der er fremkommet ved søgningen,
  er tidskrævende. Da kontrolundersøgelser sjældent udstrækkes til mere end én dag af
  hensyn til de berørte virksomheder, kan det i praksis være umuligt at nå at gennemføre de
  fornødne søgninger i bl.a. slettet materiale. Spejlingen muliggør, at man kan spejle alle de
  relevante data for at gennemgå indholdet efter kontrolundersøgelsen.
  Ved ændringen i 2007 blev der endvidere indført en adgang for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  til at besigtige indholdet af ansattes lommer, tasker og lignende. Adgangen hertil
  blev tilføjet ud fra den betragtning, at mobiltelefoner, usb-nøgler og lignende er små elektroniske
  medier, der kan indeholde store mængder af information. Under en kontrolundersøgelse
  kan der således opstå situationer, hvor det vil være relevant at undersøge, om en person, der
  er omfattet af kontrolundersøgelsen, fx opbevarer en usb-nøgle i en lomme, taske eller lignende.
  Konkurrencelovens bestemmelse blev teknologineutral (ændring af konkurrenceloven i 2012)
  Ved lovændring i 2012 blev bestemmelsen gjort teknologineutral for dermed at fremtidssikre
  bestemmelsen. Samtidig blev 25-dages fristen udvidet til 40 dage, da det havde vist sig, at 25-
  dages fristen ikke levnede styrelsen tilstrækkelig mulighed for at få undersøgt og analyseret
  de elektroniske data.
  Et flertal i udvalget bestående af professor Caroline Heide-Jørgensen, professor Søren Sandfeld
  Jakobsen, professor Torben Hansen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Forbrugerombudsmanden,
  Kulturministeriet, Justitsministeriet, Danske Advokater/Advokatsamfundet, Håndværksrådet,
  Finansrådet og Forbrugerrådet Tænk er af den opfattelse, at de samme hensyn,
  som gjorde sig gældende for ændringerne i konkurrenceloven, også gør sig gældende for anvendelse
  af kontrolundersøgelser efter markedsføringsloven. En tilsvarende opdatering af
  markedsføringslovens § 22 a fandt dog ikke sted.
  SIDE 367 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Det er derfor flertallets opfattelse, at markedsføringslovens § 22 a, bør opdateres i overensstemmelse
  med konkurrencelovens § 18.
  Et mindretal bestående af Danske Medier, Dansk Erhverv, DI samt Kreativitet & Kommunikation
  kan ikke tilslutte sig forslaget om at give Forbrugerombudsmanden adgang til at foretage
  spejlinger af dataindhold af elektroniske medier i forbindelse med kontrolundersøgelser efter
  markedsføringsloven.
  Forbrugerombudsmandens adgang til at udføre kontrolundersøgelser på stedet er et krav til,
  at Danmark overholder sine forpligtelser i henhold til CPC-forordningen. Denne forordning er
  på nuværende tidspunkt under revision, og det er organisationernes holdning, at evt. ændringer
  i bestemmelsen skal udsættes til den kommende CPC-forordning er forhandlet på plads.
  Det er vigtigt, at Forbrugerombudsmandens håndhævelsesmuligheder i forhold til CPCsamarbejdet
  er tilstrækkelige til at opfylde formålene i CPC-forordningen, men virksomhederne
  i EU skal behandles ens, og det skal sikres, at Danmark ikke går videre end kravene i CPCforordningen.
  Erhvervsorganisationerne finder dertil, at forslaget om at indføre en adgang til at foretage
  spejlinger af dataindholdet hos en virksomhed med henblik på efterforskning af overtrædelser
  af markedsføringsloven savner den fornødne proportionalitet.
  Som udgangspunkt har organisationerne forståelse for, at Forbrugerombudsmanden ønsker at
  lette og forbedre efterforskningen af overtrædelser af markedsføringsloven, men finder at den
  foreslåede udvidelse af Forbrugerombudsmandens kontrolbeføjelser er for vidtgående og
  principielt betænkelig over for de erhvervsdrivende.
  Efterforskningsbeføjelser som spejlinger er alvorlige tvangsindgreb, der skal stå i rimeligt
  forhold til formålet. Dette kan i visse omstændigheder være tilfældet ved alvorlige konkurrenceretlige
  overtrædelser som fx ulovlige karteller, der har alvorlige og vidtrækkende konsekvenser
  for det pågældende marked. Tilsvarende kan imidlertid ikke med rimelighed anføres
  om markedsføringsretlige overtrædelser.
  Udgangspunktet er vidt forskelligt for de to retsområder. I konkurrenceretlige sager har det
  betydning, om den erhvervsdrivende har til formål at begrænse konkurrencen, dvs. man skal
  ind og undersøge den bagvedliggende hensigt, mens det i markedsføringsretlige sager ikke er
  hensigten, men den faktiske praksis på markedet, der skal vurderes.
  Disse oplysninger er derfor som udgangspunkt væsentligt lettere at få adgang til, Danske Medier,
  Dansk Erhverv og Kreativitet & Kommunikation finder af samme grund ikke, at de hensyn,
  der gjorde sig gældende ved ændringerne i konkurrenceloven, kan tillægges en tilsvarende
  vægt i forhold til kontrolundersøgelser efter markedsføringsloven.
  Endvidere finder Danske Medier, at Forbrugerombudsmandens kontrolbeføjelser er for vidtgående
  og principielt betænkelig i relation til mediernes behov og ret til at beskytte deres
  SIDE 368 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  kilder i overensstemmelse med retsplejelovens regler om kildebeskyttelse og vidnefritagelse
  jf. § 172.
  Danske Medier skal i den forbindelse bemærke, at adgangen til at foretage spejlinger af dataindholdet
  af elektroniske medier i praksis indebærer, at myndigheden får en meget bred adgang
  til at søge indsigt i og medtage fortroligt materiale, herunder også fortrolige oplysninger
  som ikke er omfattet af den retskendelse, som er blevet indhentet til brug for en konkret kontrolundersøgelse.
  Kildebeskyttelsen styrker ytringsfriheden og har afgørende betydning for, at vigtige oplysninger
  om samfundsrelevante forhold kan komme frem i medierne. Kildebeskyttelsen sættes
  imidlertid under pres i takt med omfanget af vidtgående tvangsindgreb uden for retsplejelovens
  udtrykkelige regler. Risikoen for, at medierne kan tvinges til at udlevere oplysninger
  m.v., der kan afsløre kilderne, får den konsekvens, at kilderne ”tørrer ud” med alvorlige konsekvenser
  for informations- og ytringsfriheden. Det er endvidere en krænkelse af den, der i
  tillid til mediets kildebeskyttelse står frem for at afdække forhold af væsentlig samfundsmæssig
  betydning, men som samtidig risikerer store personlige omkostninger, hvis anonymiteten
  ikke kan opretholdes. Hensynet til kildebeskyttelsen skal af samme grund tillægges betydelig
  vægt ved indgreb hos medievirksomheder, og en eventuel adgang til spejling må som minimum
  kvalificeres til særligt alvorlige overtrædelser og omfatte en udtrykkelig henvisning til
  retsplejelovens § 172, som det fx sker i retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse og edition
  m.v.
  Et flertal i udvalget anbefaler på den baggrund, at markedsføringslovens § 22 a opdateres
  svarende til ordlyden i konkurrencelovens § 18.
  SIDE 369 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  § 28 Forhandlingsprincippet (Tidligere § 23)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om forhandlingsprincippet i §
  23. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
  Forhandlingsprincippet
  § 23. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at
  handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik og til at overholde
  loven i øvrigt.
  Stk. 2. Tilsidesætter en erhvervsdrivende et tilsagn, der er afgivet over for Forbrugerombudsmanden
  efter forhandling i henhold til stk. 1, kan Forbrugerombudsmanden meddele den erhvervsdrivende
  sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre tilsagnets overholdelse.
  Bestemmelsen er ikke en direkte implementering af EU-lovgivning. Det følger dog af artikel 11
  i direktivet om urimelig handelspraksis, at medlemsstaterne skal påse, at der findes tilstrækkelige
  og effektive midler til bekæmpelse af urimelig handelspraksis og til at sikre, at dette
  direktivs bestemmelser overholdes i overensstemmelse med forbrugernes interesser.
  Bestemmelsen blev indsat i markedsføringsloven ved lov nr. 428 af 1. juni 1994 og er ikke
  ændret siden.
  Markedsføringslovens § 23, stk. 1
  Markedsføringslovens § 23, stk. 1, fastslår forhandlingsprincippet, som er centralt i Forbrugerombudsmandens
  virke. Princippet sikrer en fleksibel og omkostningsbesparende måde at
  overholde lovens bestemmelser på.
  Forhandlingsprincippet indebærer, at Forbrugerombudsmanden som altovervejende hovedregel
  har en forpligtelse til at søge en påtalt overtrædelse af markedsføringsloven løst ved
  forhandling, før at sagen indbringes for retten med henblik på civilt søgsmål. Dette krav gælder
  dog ikke, hvor der er tale om en klar lovovertrædelse eller, såfremt sagen ikke bør udsættes,
  jf. dog bestemmelsens stk. 2, om påbud, der udtrykkeligt kræver en forudgående forhandling.
  De krav, som Forbrugerombudsmanden fremsætter over for en erhvervsdrivende i forbindelse
  med en forhandling, er ikke juridisk bindende. Manglende iagttagelse fra virksomhedens
  side kan således ikke sanktioneres, jf. dog nedenfor om den gældende § 23, stk. 2, sammenholdt
  med § 30, stk. 1. Såfremt en erhvervsdrivende ikke efterkommer Forbrugerombudsmandens
  krav, kan Forbrugerombudsmanden i civile sager anlægge sag ved Sø- og Handelsretten,
  og hvis der er tale om en strafsanktioneret bestemmelse, kan Forbrugerombudsmanden
  begære, at der rejses tiltale.
  SIDE 370 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  Markedsføringslovens § 23, stk. 1, er også anvendelig over for finansielle virksomheder.
  Markedsføringslovens § 23, stk. 2
  Det følger af markedsføringslovens § 23, stk. 2, at såfremt en erhvervsdrivende tilsidesætter et
  tilsagn, der er afgivet over for Forbrugerombudsmanden efter forhandling i henhold til bestemmelsens
  stk. 1, kan Forbrugerombudsmanden meddele den erhvervsdrivende sådanne
  påbud, som må anses nødvendige for at sikre tilsagnets overholdelse.
  Bestemmelsen medvirker til at styrke overholdelsen af de aftaler, der indgås mellem Forbrugerombudsmanden
  og erhvervslivet om at indstille en påtalt aktivitet m.v.
  Om bestemmelsens baggrund og indhold fremgår det af Industriministeriets betænkning ”Ny
  markedsføringslov”202, at i lyset af indvundne erfaringer efter forbrugerombudsmandsinstitutionens
  oprettelse, ud fra en almindelig skeptisk holdning til effektiviteten af strafsanktionen
  og i øvrigt med henblik på bedre at reflektere markedsføringslovens flerspektrede forbrugerbeskyttelsesformål
  foreslås der en udbygning af det civilretlige sanktionsapparat og reglerne
  om Forbrugerombudsmandens virkemidler.
  For Forbrugerombudsmandsinstitutionens vedkommende foreslås det i ovennævnte betænkning,
  at tilsynsopgavens prioritering fastlægges i loven, og at der i loven sker en nærmere
  fastlæggelse af Forbrugerombudsmandens funktionsmåde ved regler om forhandlingsprincippet,
  retningslinjer og forhåndsbesked samt adgangen til initiering af retsforfølgning.
  Forhandlingsprincippet foreslås i betænkningen understøttet af en regel om, at tilsidesættelse
  af en aftale indgået med Forbrugerombudsmanden efter forhandling skal sidestilles med tilsidesættelse
  af et af retten nedlagt forbud eller givet påbud. Herved opnås, at det under minimal
  anvendelse af ressourcer (både for det offentlige og erhvervslivet) er muligt ikke blot at få
  bragt et forhold til ophør, men også, hvor det skønnes påkrævet, efter samme omkostningsbesparende,
  ekstrajudicielle proces effektivt at forebygge fremturen.
  Overtrædelse af et påbud efter den gældende § 23, stk. 2, er stafsanktioneret efter den gældende
  markedsføringslovs § 30, stk. 1.
  Erhvervsdrivende, der ikke vil acceptere et påbud udstedt af Forbrugerombudsmanden, kan
  indbringe spørgsmålet for domstolene.
  __________________
  202
  Betænkning nr. 1236/1992.
  SIDE 371 RAPPORT FRA UDVALG OM MARKEDSFØRINGSLOVEN
  Udvalgets overvejelser
  Opretholdelse af bestemmelsen om forhandlingsprincippet
  Forhandlingsprincippet er centralt for Forbrugerombudsmandens virke, og det er derfor udvalgets
  vurdering, at bestemmelsen er vigtig, da den sikrer en fleksibel og omkostningsbesparende
  måde at overholde lovens bestemmelser på.
  Forbrugerombudsmandens tilsynsvirksomhed bygger på markedsføringslovens forhandlingsprincip.
  Kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved forhandling med den erhvervsdrivende,
  kan Forbrugerombudsmanden gå rettens vej. Forbrugerombudsmanden kan således,
  afhængig af hvilken type overtrædelse, der er tale om, udtage stævning, meddele påbud eller
  indgive politianmeldelse.
  På baggrund af ovenstående er det således udvalgets anbefaling, at forhandlingsprincippet
  skal opretholdes i loven, da det er grundlaget for Forbrugerombudsmandens tilsynsvirksomhed.
  Præcisering af bemærkningerne
  Det er endvidere udvalgets anbefaling, at spørgsmålet om forhandlingsprincippet, og hvornår
  der kan ske politianmeldelse, eller at sagen indbringes for retten, skal præciseres i bemærkningerne
  til bestemmelsen, og at man i forbindelse hermed kan søge inspiration i bemærkningerne
  fra lovforslaget fra 1994203.
  Der er med de anbefalede ændringer ikke tilsigtet en ændring af retstilstanden.
  __________________
  203
  LF 211 af 2. marts 1994.
  SIDE 372 KAPITEL 4 MARKEDSFØRINGSLOVSUDVALGETS OVERVEJELSER
  § 29 Retningslinjer (Tidligere § 24)
  Gældende ret
  Den gældende markedsføringslov indeholder en bestemmelse om retningslinjer i § 24. Bestemmelsen
  har følgende ordlyd:
  Retningslinjer
  § 24. Forbrugerombudsmanden søger efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne og
  de relevante erhvervsorganisationer at påvirke de erhvervsdrivendes adfærd gennem udarbejdelse
  og offentliggørelse af retningslinjer for markedsføring på nærmere angivne områder, der
  må anses for væsentlige, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne.
  Stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan uanset stk. 1 ikke udstede retningslinjer, der alene retter
  sig mod virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  Udarbejdelse af retningslinjer har siden markedsføringslovens vedtagelse i 1974 været et
  centralt led i Forbrugerombudsmandens påvirkning af de erhvervsdrivende til at virke i overens