Muu materjal

 • Direktiivi artiklid
  Price Indication Directive, link
 • Põhimärkus
  The aim of the guide, which is based on national law in force, is to highlight the requirements under law for the indication of prices and to facilitate the compliance therewith. The guide is targeted at traders.
 • Üldmärkus
 • Täistekst
  Tarbijakaitseameti juhend
  müügi
  ja ühikuhinna avaldamise kohta
  KINNITATUD
  Peadirektori 06.11.2014
  käskkirjaga
  nr 1
  -1/14-
  070
  Tarbijakaitseameti
  juhend müügi ja ühikuhinna avaldamise kohta
  1.
  Juhendi eesmärk
  o
  Juhendi koostamise eesmärk on juhtida tähelepanu kauba hinna avaldamise suhtes
  kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele ning hõlbustada kauplejatel nende
  täitmist.
  2.
  Juhendi kasutusala/kellele suunatud
  o
  Tarbijakaitseameti
  põhimääruse alusel
  on
  ametil
  õig
  us oma pädevuse piires välja
  anda
  soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate tarbijakaitsealaste nõuete
  järgimiseks
  .
  o
  Käesoleva j
  uhendi koostamisel on lähtutud
  õigusaktides sätestatud nõuetest ning
  järelevalve praktika käigus väljakujunenud seisukohtadest.
  o
  Juhend on
  suunatud jae
  kaubandusega tegelevatele ettevõtetele
  , kes pakuvad ja
  müüvad
  oma kaupu/teenuseid
  vahetult või internetis ilma osapoolte üheaegse
  füüsilise kohalolekuta.
  3.
  Juhendi koostamisel kasutatud õigusaktid

  tarbijakaitseseadus
  (edaspidi: TKS)

  kaubandustegevuse
  seadus
  (edaspidi: KaubTS)

  Majandus
  - ja kommunikatsiooniministri m
  äärus nr 76 „Kauba ja teenuse
  hinna avaldamise nõuded“
  (edaspidi: määrus nr 76)

  võlaõigusseadus
  (edaspidi: VÕS)

  alkoholiseadus (edaspidi: AS)
  4.
  Kauba
  hinna avaldamise nõuded
  1)
  Vastavalt TKS § 3 lg 2 on tarbijal õigus saada pakutavate kaupade kohta vajalikku
  ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks. Kauba maksumust võib pidada tarbija
  jaoks üheks oluliseks teguriks, mida arvestada tehinguotsuse tegemise
  l. Seetõttu on
  oluline, et kliendile esitatav ostueelne informatsioon kauba hinna kohta on esitletud
  selgesti ja üheselt arusaadavana.
  2)
  Kauba maksumuse avaldamisel eristatakse kahte liiki hinnateavet. Müügihind on
  kauba eest tasutav lõpphind. Ühikuhind nä
  itab toote maksumust ühe mõõtühiku
  Tarbijakaitseameti juhend
  müügi
  ja ühikuhinna avaldamise kohta
  kaupa sõltuvalt sellest, kuidas konkreetse toote puhul kogust mõõdetakse.
  (kg, l, m,
  m 2, m 3, tk)
  3)
  Ühikuhinna avaldamise eesmärgiks on anda tarbijale võimalus võrrelda erineva
  suurusega pakendis kauba hinda.
  4)
  Üldjuhul
  tuleb kauplejal tarbijale teatavaks teha kauba hinna avaldamisel nii müügi
  -
  kui ka ühikuhind. Need peavad olema kirjalikult selgel ja loetaval viisil avaldatud
  ning üheselt mõistetavad ja kergesti märgatavad.
  5)
  Hinnateave märgitakse kaubale, selle müügipakendile või pannakse välja kauba
  vahetusse lähedusse.
  6)
  Müügihind ja ühikuhind peavad olema avaldatud kõigi müügikohas müügiks
  olevate, samuti müügikoha vaateaknal eksponeeritud kaupade puhul, kui need ei ole
  vaateakna kujunduse osaks ja neid on võimalik vaateaknalt lihtsalt eemaldada ja
  tarbijale müüa. Teave hinna kohta peab olema sellise paigutuse ja mõõtmetega, et
  see oleks tarbijale kergesti märgatav.
  7)
  Tarbijakaitseamet soovitab hinnateabe avaldamisel järgida kõikide müügikohas
  pakutavate kaupade o
  sas ühtset kujundust eri liiki hindade
  paigutamisel, et vältida
  kliendi eksitamist. (Nt. müügihinna võib avaldada hinnasildil kas vasakul pool ja
  ühikuhind paremal pool või vastupidi)
  8)
  Ühikuhind peab olema arvutatud kauba pakendil märgitud netokoguse alu
  sel. Kui
  tegemist on vedelikuga väljastatava tootega, milles vedelik kuulub põhikomponendi
  juurde, tuleb ühikuhind arvutada põhikomponendi netokoguse järgi.
  9)
  Kui kauba pakendile rakendub pakendiseaduse alusel tagatisraha, avaldatakse
  sellises pakendis kau
  ba müügihind kahes osas, näidates eraldi müügi
  ühiku hinna ja
  sellele lisatava pakendi tagatisraha suuruse.
  10)
  Majandus
  - ja kommunikatsiooniministri määrus nr 76 kehtestab täpsemad nõuded
  kauba ja teenuse hinna avaldamise kohta. Määruse § 7 kohaselt ei kehti ühikuhinna
  avaldamise kohustus järgnevate kaupade puhul:
  o
  kaubad, mille ühiku-
  ja müügihind langevad kokku;
  o
  kaubad, mida pakutakse teenust osutades;
  o
  antiik
  - ja kunstiteoste puhul;
  o
  enampakkumisel müüdavate kaupade puhul;
  o
  komplektina pakutaval ja müüdaval kaubal, mille müügipakend sisaldab
  erinevaid esemeid;
  o
  kaubal, mida pakutakse ja müüakse alandatud hinnaga põhjusel, et kaup on
  puudusega või selle kasutamistähtaeg «parim enne» on möödunud;
  Tarbijakaitseameti juhend
  müügi
  ja ühikuhinna avaldamise kohta
  o
  ühesuguse mahu või kaaluga eelpakendatud kaubal, m
  ida pakutakse ja
  müüakse rändkaupluse, kioski, müügiautomaadi või tänavakaubanduse müügikoha
  kaudu;
  o
  potis müüdavate värskete köögiviljade ja maitserohelise puhul;
  o
  šokolaadikujukesed, üllatusmunad, pulgakommid, suuvärskendajad ja nätsud
  11)
  Samuti puudub ühikuhinna avaldamise kohustus tööstuskaupade puhul, mida
  müüakse ühe ühikuna ja mida ei ole võimalik jagada osadeks kauba kvaliteeti või
  omadusi muutmata või mille puhul pole vajalik kaalu, mahu või pikkuse
  avaldamine.
  12)
  Ühikuhinna avaldamise kohustus e
  i laiene ka eelpakendatud tööstuskaubale, mida
  pakutakse ja müüakse ainult mahuga alla 50 ml või kaaluga alla 50 g.
  13)
  Pakendamata toodete puhul, mida müüakse tarbijale sobiva koguse, mahu või
  mõõdu järgi, tuleb ühikuhind teatavaks teha enne mõõtmist. Müügihind avaldatakse
  peale mõõtmist.
  14)
  Oluline erisus kauba müügihinna avaldamisel kehtib alkohoolsete jookide puhul.
  Müügihinnaga koos tuleb näidata alkohoolse joogi liik ja nimi.
  15)
  Müügikohas kohapeal tarbimiseks mõeldud alkoholi puhul on kohustuslik
  avaldada
  täiendavalt müügihinnale vastav alkohoolse joogi kogus.
  16)
  Tulenevalt AS § 43 lg 2 on keelatud alkoholi müügihinda avaldada selliselt, et
  samaaegselt on nähtavad alkohoolse joogi algne ja uus müügihind.
  17)
  Soodustingimustel kauba müümisest teavitamise reeglid on sätestatud KaubTS § 11.
  Sõnu ’’lõpu-
  , tühjendus
  -, sulgemismüük’’ või muid vastava tähendusega sõnu või
  väljendeid võib teavitusel kasutada üksnes juhtudel, kui üheaegselt on täidetud
  allpoolnimetatud tingimused :
  a)
  müük on seotud kogu kauba
  või sellest piiritletud osa lõpumüügiga
  b)
  müük kestab piiritletud aja
  c)
  selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast
  18)
  Soodustingimustel kauba müügist teavitamisel kasutatavaid sõnu nagu
  ’’soodusmüük’’, ’’allahindlus’’ või muid vastava tähendusega väljendeid võib
  teavitusel kasutada üksnes juhtudel, kui samaaegselt esinevad allpoolnimetatud
  tingimused:
  a)
  Müük on seotud kaupleja poolt tavaliselt müüdava kauba müügiga
  b)
  Müük kestab piiritletud aja
  c)
  Selliselt müüdava kauba hind on tunduvalt madalam tavalisest hinnast