Kita medžiaga

 • Direktyvos straipsniai
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Įžanginė pastaba

  The National Consumer Rights Protection Authority publishes on its website the most common unfair terms of consumer contracts in its practice.

 • Bendroji pastaba
 • Visas tekstas

  VVTAT

  Dažniausiai pasitaikančios nesąžiningos sutarčių sąlygos

  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje dažniausiai pasitaikančios

  nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos:

  Tai sąlygos, kuriomis:

  - panaikinama arba apribojama verslininko civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl vartotojo

  gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą vartotojo turtui.

  Pavyzdžiui:

  „Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo sveikatą, gyvybę trasoje <...>“.

  ,,Bendrovė negali būti atsakinga už bet kokį kūno sužalojimą arba už bet kokį pažeidimą,

  atsiradusį variklyje ar automobilyje dėl netvarkingo turbokompresoriaus ir/ar komponentų“.

  - nustatoma neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar

  netinkamą įvykdymą.

  Pavyzdžiui:

  „Klientas, neatsiskaitęs su agentūra notaro dieną, turės sumokėti agentūrai baudą, penkis kartus

  didesnę, pridedant teismo išlaidas ir netesybų procentus“.

  „Klientas, pažeidęs šios sutarties 5.3.9 punkto reikalavimus, Paslaugų teikėjui pareikalavus

  privalo sumokėti 500 eur dydžio baudą.“.

  „Užsakymo atšaukimo bauda – 50 % nuo užsakymo sumos.“.

  - vartotojas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės

  susipažinti iki sutarties sudarymo.

  Pavyzdžiui:

  „Užsakovas užtikrina, kad (i) asmenys, kurie naudojasi signalizacijos sistema, laikysis

  signalizacijos sistemos eksploatavimo instrukcijų <...>“.

  „ <...> Teikėjas turi teisę apmokestinti tokios rezervacijos atšaukimo paslaugą, įspėjęs apie tai

  keleivį.“.

  „Vežėjai oro uoste gali rinkti papildomus mokesčius už vežėjo paslaugas, pvz. pageidaujamos

  vietos, registracijos ar bagažo. Šių mokesčių pobūdį ir dydį nustato patys vežėjai. Jie gali būti

  keičiami bet kuriuo metu“.

  „Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei Abonentas nevykdo esminių šios

  sutarties sąlygų arba nesilaiko Bendrovės vartotojo taisyklių.“

  - verslininkui suteikiama teisė vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti

  sutarties sąlygas.

  Pavyzdžiui:

  „Bendrovė pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti pasiūlymų sąlygas be išankstinio perspėjimo“.

  Tiekėjas turi teisę pakeisti šią sutartį (atskirus jos punktus) ir/arba paslaugų teikimo sąlygas.

  Apie sutarties (atskirų jos punktų) pakeitimą Klientui turi pranešti elektroniniu laišku prieš 30

  kalendorinių dienų arba informuoti apie tai svetainėje. <...> Šiame punkte nurodyti veiksmai

  (neveikimas) prilyginami abišaliam raštiškam sutarties pakeitimui.“

  - panaikinama arba suvaržoma vartotojo teisė pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių

  gynimo būdais (nustatomas išimtinis teritorinis teismingumas spręsti ginčą verslininko buveinės

  vietos teismui, reikalaujama perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apribojamas įrodymų

  panaudojimas, įrodinėjimo pareiga perkeliama vartotojui ir pan.).

  Pavyzdžiui:

  „Iš šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – vienos iš Šalių

  iniciatyva gali būti perduoti nagrinėti kompetentingam teismui Vilniaus mieste. <...>“.

  „Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

  įstatymais ir nagrinėjami Paslaugos Teikėjo buveinės registracijos vietos apylinkės arba