Muu materjal

 • Direktiivi artiklid
  Misleading and Comparative Advertising Directive, Article 1 , Misleading and Comparative Advertising Directive, Article 1
 • Põhimärkus

  Reklaam

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  The webpage gives a definition and requirements for an advertisement. Additionally, the criteria for a misleading advertisement are explained, and thorough information is given as to what an advertisement should not do, such as portray misinformation or incite violence. Instructions are given for a consumer who feels that they are a victim of misleading advertisement or unfair commercial practices.

 • Üldmärkus
 • Täistekst

  Reklaam

  Reklaam on igasugune avalikustatud teave toodete, teenuste või ürituste kohta. Selle eesmärk on suurendada kauba või teenuse müüki, edendada üritust või suunata isiku käitumist avalikes huvides, mõjutades tarbijaid konkreetset kaupa või teenust ostma, üritusel osalema või avalikes huvides käituma. Reklaami kohta peaksid tarbijana teadma järgmist.

  Reklaami põhinõuete järgi peab reklaam tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest. Selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, et mõistad, et tegemist on reklaamiga.

  Reklaamist peab Sulle selguma reklaami tellija nimi, kaubamärk või domeeninimi. Juhul kui reklaam avalikustatakse etapiviisiliselt, siis peab eeltoodu reklaamis sisalduma 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates.

  Reklaam ei tohi muu hulgas:

  olla vastuolus heade kommete ja tavadega;

  kutsuda Sind üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme;

  kutsuda Sind üles vägivaldsele käitumisele või õhutada vägivalla kasutamist;

  kutsuda üles Sinu tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele;

  soodustada reaalsusele mittevastava ohutustunde tekkimist või ohtlikku käitumist;

  tugineda Sinu ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;

  esitada valeteavet;

  väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele.

  Täpsem loetelu, milline reklaam olla ei tohi, on leitav reklaamiseaduse § 3 lõikes 4.

  Eksitav reklaam on keelatud.

  Eksitavaks loetakse reklaami eelkõige siis, kui see annab Sulle eksitavat teavet kauba või teenuse:

  kättesaadavuse, koguse, koostise, kasutamiskõlblikkuse, lisatarvikute olemasolu, tehniliste andmete, kasutamise ja hoidmisega seotud riskide, valmistamise, varumise või osutamise viisi ja aja, tootmispaiga või päritolumaa kohta;

  kasutusotstarbe ja kasutamisest saadava tulu kohta;

  hinna ja tasumistingimuste kohta;

  vahetamise, tagastamise, remondi, hoolduse ja garantii tingimuste kohta;

  kauba tootja või teenuse osutaja, tema tegevusala ja kvalifikatsiooni jms kohta.

  Erinevate kaupade ja teenuste reklaamile kehtivad erinevad piirangud.

  Pea meeles!

  Kui kaupleja või teenusepakkuja kasutas Sinuga tehingu tegemisel ebaausat kauplemisvõtet, sealhulgas eksitavat reklaami, ei too see iseenesest kaasa tehingu tühisust. Kui oled ebaausa kauplemisvõtte tõttu kahju kannatanud, võid oma lepinguliste õiguste kaitseks esitada hagi kohtusse või pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.

  Teavita kindlasti kaupleja või teenusepakkuja nõuetele mitte vastavast reklaamist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kellel on õigus kohustada kauplejat reklaamid eemaldama või seadusega kooskõlla viima.