Inne materiały

 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Contract Terms Directive, Article 3 , Unfair Contract Terms Directive, Article 4
 • Uwaga główna

  Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-1/2021

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Several contractual clauses have been declared as unfair.

 • Uwaga ogólna
 • Pełny tekst

  PREZES

  URZĘDU OCHRONY

  KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  TOMASZ CHRÓSTNY

  Katowice, 15 kwietnia 2021 r.

  RKT.611.5.2019.BP

  DECYZJA Nr RKT-1/2021

  I. Na podstawie art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu

  postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, Prezes

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje postanowienia wzorców umów

  stosowane przez Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu o treści:

  1. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  bez ważnego powodu zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a) lub b) umowy, a nadto

  zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu

  zaawansowania sprawy, nie mniej jednak niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego

  ARBITER S.A. zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a) lub b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych

  roszczeń w wartości brutto. W takiej sytuacji § 4 ust. 3.8 nie stosuje się”

   § 4 ust. 4 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty – wersje obowiązujące od

  dnia 21 grudnia 2015 r.;

  2. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  bez ważnego powodu zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, a nadto zapłacić na rzecz ARBITER

  S.A. kwotę wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie

  mniej jednak niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust.

  1 lit. a) lub b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto. W

  takiej sytuacji § 2 ust. 4.8 nie stosuje się”

   § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty – wersje obowiązujące od

  dnia 20 maja 2016 r.,

   § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww;

  3. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez ARBITER S.A. koszty, o

  których mowa w Załączniku nr 1, a nadto zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę

  wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie mniej jednak

  niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) lub

  b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto”

   Pkt 3 Załącznika nr 1 do umowy o świadczenie usług prawnych – chf - wersja

  obowiązująca od dnia 30 lipca 2016 r.;

  4. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  zobowiązuje się w terminie 14 dni zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę wynagrodzenia

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2

  prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie mniej jednak niż 1/2

  wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy

  licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto”

   § 4 ust. 16 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf – wersja obowiązująca od dnia 30

  stycznia 2017 r.;

  5. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, oprócz obowiązków wynikających z § 1 ust. 4, zobowiązany

  będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A. kosztów zastępstwa procesowego

  występującego za Klienta pełnomocnika procesowego. W takiej sytuacji § 4 ust. 3.8 nie

  stosuje się”

   § 4 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww,

  6. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, oprócz obowiązków wynikających z § 3 ust. 9, zobowiązany

  będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A. kosztów zastępstwa procesowego

  występującego za Klienta pełnomocnika procesowego”

   Pkt 4 Załącznika nr 1 do umowy o świadczenie usług prawnych – chf - wersja obowiązująca

  od dnia 30 lipca 2016 r.;

  7. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, zobowiązany będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A.

  kosztów zastępstwa procesowego występującego za Klienta pełnomocnika procesowego”

   § 4 ust. 17 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf – wersja obowiązująca od dnia 30

  stycznia 2017 r.;

  8. „Klient zobowiązuje się do niepodejmowania samodzielnie żadnych czynności w zakresie

  objętym niniejszą umową, bez wcześniejszego uzgodnienia z ARBITER S.A., w szczególności

  zobowiązuje się do niepodejmowania negocjacji, niezawierania ugód lub podejmowania

  innych czynności mających na celu zakończenie sprawy z podmiotem, z którym została

  zawarta Umowa”

   § 3 ust. 4 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 3 ust. 4 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww,

   § 3 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf;

  9. „Klient upoważnia ARBITER S.A. do wskazania radcy prawnego lub adwokata, który

  będzie świadczył na rzecz Klienta pomoc prawną w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

  i zobowiązuje się udzielić na rzecz wskazanego pełnomocnika pełnomocnictwa

  procesowego”

   § 3 ust. 8 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 3 ust. 8 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww;

  10. „Klient upoważnia ARBITER S.A. i wskazanych przez niego pełnomocników do

  reprezentowania go przed wszystkimi podmiotami, instytucjami, organami administracji

  publicznej, ścigania i wymiaru sprawiedliwości na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,

  które stanowi integralną część niniejszej umowy”

   § 1 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 1 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww,

   § 3 ust. 9 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 3

  za niedozwolone postanowienia umowne, o których mowa w art. 3851

  § 1 ustawy z dnia 23

  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), co stanowi naruszenie

  art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - i zakazuje

  ich wykorzystywania.

  II. Na podstawie art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

  konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), po złożeniu przez Arbiter S.A. z siedzibą we

  Wrocławiu w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do

  usunięcia skutków naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a ww. ustawy poprzez:

  1) indywidualne poinformowanie konsumentów będących stronami umów zawartych na

  podstawie wzorców umów zawierających klauzule zakwestionowane w punkcie I. sentencji

  niniejszej decyzji, o wydanej w sprawie decyzji i wynikających z niej konsekwencjach

  prawnych. Niniejsze zobowiązanie dotyczy wszystkich konsumentów, których umowy są

  obecnie jeszcze wykonywane (aktywne) oraz konsumentów, których umowy zostały już

  wykonane (m.in. roszczenia na rzecz klienta zostały wyegzekwowane, umowa została

  rozwiązana na skutek jej wypowiedzenia lub odwołania pełnomocnictwa etc.). Zobowiązanie

  dotyczy również konsumentów, w których umowach znajdują się klauzule tożsame pod

  względem normatywnym z klauzulami zakwestionowanymi w punkcie I. sentencji niniejszej

  decyzji.

  Do konsumentów, z którymi prowadzona jest korespondencja mailowa informacja zostanie

  przesłana na właściwy adres poczty elektronicznej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia

  uprawomocnienia się decyzji. Do konsumentów, z którymi prowadzona jest korespondencja

  pocztą tradycyjną informacja zostanie przesłana na wskazany w umowie adres

  korespondencyjny w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

  Treść informacji będzie brzmieć następująco:

  „Arbiter S.A. oświadcza, że stosowane przez spółkę klauzule umowne wskazane w

  prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-1/2021

  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zostały uznane za niedozwolone i zakazano ich wykorzystywania

  wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z Arbiter S.A. umowę z tymi klauzulami.

  Pełna treść decyzji (wraz ze wskazaniem klauzul uznanych za niedozwolone) znajduje się

  pod adresem (…) (adres strony internetowej UOKiK z opublikowaną treścią decyzji).

  Skutkiem uznania postanowienia umownego za niedozwolone jest jego bezskuteczność

  względem konsumenta będącego stroną umowy.

  Arbiter S.A. wskazuje, że klauzule umowne uznane za niedozwolone znajdowały się w

  następujących umowach o świadczenie usług prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń

  z tytułu:

  a. umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

  (polisolokaty),

  b. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w

  zakresie dotyczącym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww),

  c. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty

  obcej w zakresie dotyczącym klauzul waloryzacyjnych (chf).

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 4

  W zawartej z Panem/Panią umowie za niedozwolone uznane zostały następujące

  postanowienia umowne:

   § _ ust. _ : „_________________________________________________”,

   § _ ust. _ : „_________________________________________________”,

  Niezależnie, wszystkim konsumentom będącym stroną jakichkolwiek umów, których

  stroną jest Arbiter S.A. i zawierających te klauzule, bądź wywołujących ten sam skutek,

  Arbiter S.A. oferuje zawarcie aneksu, w drodze którego, za zgodą konsumenta:

  1) niedozwolone postanowienia zostaną usunięte z umów (w celach porządkowych

  bowiem jak wskazano powyżej te postanowienia i tak są bezskuteczne) bądź

  2) niedozwolone postanowienia zostaną zastąpione przez zapisy nieabuzywne.

  W załączeniu do niniejszego pisma załączamy proponowaną treść aneksu.

  Względnie oferujemy możliwość rozwiązania umowy.

  Arbiter S.A. zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Pana/Panią kosztów

  wynikających z rozwiązania przedmiotowej umowy lub wypowiedzenia pełnomocnictwa w

  terminie 30 dni od otrzymania dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

  Przesłana do konsumentów indywidualna informacja zostanie uzupełniona o konkretne

  postanowienia wzorca umowy, które dotyczą zawartej przez konsumenta umowy.

  W związku z powyższym Arbiter S.A. zobowiązuje się nadać ww. informacji następujące

  cechy:

   Czcionka: lato light

   Kolor czcionki: czarny (kod szesnastkowy RGB #000000) na białym tle (kod

  szesnastkowy RGB #ffffff)

   Rozmiar czcionki: 13

   Interlinia maksymalnie: 1,15.

  2) złożenie na swojej stronie internetowej oświadczenia o uznaniu za niedozwolone

  postanowień wzorców umowy. Oświadczenie to zostanie umieszczone w terminie 30 dni od

  dnia uprawomocnienia się decyzji nakładającej to zobowiązanie pod adresem

  www.arbitersa.pl/komunikat/, na okres sześciu miesięcy.

  Link przekierowujący do oświadczenia w brzmieniu „Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK nr

  RKT-1/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotycząca uznania postanowień wzorca za

  niedozwolone” będzie znajdował się na głównej stronie www.arbitersa.pl w jej górnej

  części, zaraz pod slajderem. Poniżej parametry techniczne linku:

   Treść linku wpisana w czarną ramkę: Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK nr RKT1/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotycząca uznania postanowień wzorca za

  niedozwolone.

   Czcionka: Lato black

   Rozmiar: 13

   Kolor czcionki: czerwony (kod szesnastkowy RGB #FF0000) na białym tle (kod

  szesnastkowy RGB #ffffff)

   Interlinia: maksymalnie 1,15

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 5

  Treść oświadczenia będzie brzmieć następująco:

  „Arbiter S.A. oświadcza, że stosowane przez spółkę klauzule umowne wskazane w

  prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-1/2021

  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zostały uznane za niedozwolone i zakazano ich wykorzystywania

  wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z Arbiter S.A. umowę z tymi klauzulami.

  Pełna treść decyzji (wraz ze wskazaniem klauzul uznanych za niedozwolone) znajduje się

  pod adresem (…) (adres strony internetowej UOKiK z opublikowaną treścią decyzji).

  Skutkiem uznania postanowienia umownego za niedozwolone jest jego bezskuteczność

  względem konsumenta będącego stroną umowy.

  Arbiter S.A. wskazuje, że klauzule umowne uznane za niedozwolone znajdowały się w

  następujących umowach o świadczenie usług prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń

  z tytułu:

  a. umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

  (polisolokaty),

  b. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w

  zakresie dotyczącym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww),

  c. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty

  obcej w zakresie dotyczącym klauzul waloryzacyjnych (chf).

  Niezależnie, wszystkim konsumentom będącym stroną jakichkolwiek umów, których

  stroną jest Arbiter S.A. i zawierających te klauzule, bądź wywołujących ten sam skutek,

  Arbiter S.A. oferuje zawarcie aneksu, w drodze którego, za zgodą konsumenta:

  1) niedozwolone postanowienia zostaną usunięte z umów (w celach porządkowych

  bowiem jak wskazano powyżej te postanowienia i tak są bezskuteczne) bądź

  2) niedozwolone postanowienia zostaną zastąpione przez zapisy nieabuzywne.

  Względnie oferujemy możliwość rozwiązania umowy.

  Proponowana treść aneksów znajduje się w załącznikach do pobrania pod niniejszym

  ogłoszeniem.

  Arbiter S.A. zobowiązuje się nadać ww. oświadczeniu następujące cechy:

   Czcionka: lato light

   Kolor czcionki: czarny (kod szesnastkowy RGB #000000) na białym tle (kod

  szesnastkowy RGB #ffffff)

   Rozmiar czcionki: 13

   Pozostałe cechy:

   w ramce o rozmiarze nie mniejszym niż 1150 px x 350 px,

   tekst oświadczenia rozpoczynający się od górnej granicy ramki,

   interlinia maksymalnie 1,15,

   ramka widoczna od razu na ekranie po wejściu na stronę

  www.arbitersa.pl/komunikat/,

   adres strony internetowej UOKiK z opublikowaną treścią decyzji w formie hiperlinka

  przekierowującego na stronę UOKIK z właściwą decyzją,

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 6

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Arbiter S.A. z siedzibą we

  Wrocławiu, obowiązek wykonania ww. zobowiązania.

  III. Na podstawie art. 23c ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

  konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  nakłada na Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu obowiązek przekazania informacji o

  stopniu realizacji ww. zobowiązania i dowodów potwierdzających jego wykonanie w

  terminie 7 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji poprzez:

  1) przedstawienie wydruków zrzutów z ekranu dokumentujących:

  a. zamieszczenie na stronie www.arbiter.pl linku przekierowującego do oświadczenia, o

  którym mowa w punkcie II.2. niniejszej decyzji

  b. publikację oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.2. niniejszej decyzji na stronie

  www.arbitersa.pl/komunikat/,

  2) przedstawienie egzemplarza oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.1. niniejszej

  decyzji oraz udokumentowanie jego przekazanie w formie wiadomości elektronicznej dla 3

  (trzech) konsumentów wraz z określeniem całkowitej liczby konsumentów, którym takie

  oświadczenie zostało w tej formie przekazane,

  3) przedstawienie egzemplarza oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.1. niniejszej

  decyzji oraz udokumentowanie jego wysyłki pocztą tradycyjną dla 3 (trzech) konsumentów

  wraz z określeniem całkowitej liczby konsumentów, którym takie oświadczenie zostało w tej

  formie przekazane,

  4) określenie liczby zawartych z konsumentami aneksów w zakresie:

  a. umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

  (polisolokaty),

  b. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w zakresie

  dotyczącym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww),

  c. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty obcej w

  zakresie dotyczącym klauzul waloryzacyjnych (chf),

  wraz z przesłaniem dwóch (2) ostatnich aneksów odnoszących się do każdego z ww. typów

  umów,

  5) wskazanie liczby umów w zakresie:

  a. umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

  (polisolokaty),

  b. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w zakresie

  dotyczącym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww),

  c. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty obcej w

  zakresie dotyczącym klauzul waloryzacyjnych (chf),

  które po publikacji i wysyłce oświadczenia (pkt II.1. i 2. decyzji) zostały rozwiązane przez

  konsumentów,

  6) wskazanie w ilu przypadkach konsumenci zwrócili się o zwrot poniesionych przez nich

  kosztów wynikających z rozwiązania umowy lub wypowiedzenia pełnomocnictwa; jak

  również wyjaśnienie w ilu przypadkach wniosek konsumentów został rozpatrzony

  pozytywnie, a w ilu przypadkach negatywnie,

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 7

  7) określenie precyzyjnych terminów związanych z realizacją zobowiązania, o którym

  mowa w punkcie II. sentencji niniejszej decyzji, w tym ze wskazaniem daty początkowej i

  końcowej podjęcia określonych działań.

  IV.Na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), oraz na podstawie art. 263 § 1 i art. 264 § 1

  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020

  r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obciąża Arbiter S.A. z siedzibą we

  Wrocławiu kosztami postępowania opisanego w punkcie I. sentencji niniejszej decyzji w

  sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone w kwocie 71 złotych

  (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych) i zobowiązuje Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu

  do zwrotu tych kosztów Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie

  14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

  UZASADNIENIE

  W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także: Prezes Urzędu

  lub Prezes UOKiK), na podstawie monitoringu rynku, wszczęto z urzędu w dniu 22 września

  2017 r. postępowanie wyjaśniające (znak: RKT.405.7.2017.BP) w sprawie wstępnego

  ustalenia, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie

  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawie o uznanie

  postanowień wzorca umowy za niedozwolone przez wybrane podmioty działające na rynku

  pomocy prawnej świadczonej konsumentom, którzy zawarli umowy kredytu hipotecznego

  waloryzowanego lub denominowanego do waluty obcej oraz konsumentom, którzy zawarli

  umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

  Postępowaniem tym została objęta m.in. spółka Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu –

  dalej także: spółka lub przedsiębiorca.

  Na podstawie analizy przedstawionych przez przedsiębiorcę na etapie postępowania

  wyjaśniającego informacji i dokumentów, Prezes Urzędu powziął podejrzenie, iż w zakresie

  opisanym powyżej mogło dojść do naruszenia przez spółkę zakazu stosowania we wzorcach

  umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których

  mowa w art. 3851

  § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.

  poz. 1740 - dalej: kc), co może stanowić naruszenie art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, dalej także: uokik).

  Postanowieniem nr 1 z dnia 8 lipca 2019 r. wszczęto z urzędu przedmiotowe postępowanie

  administracyjne, zarzucając przedsiębiorcy, stosowanie niedozwolonych postanowień

  umownych, zakwestionowanych w punkcie I. sentencji niniejszej decyzji (dowód: karty nr 4-

  12). Prezes Urzędu zawiadomił spółkę o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz

  poinformował o możliwości ustosunkowania się do treści zarzutów sformułowanych w

  Postanowieniu nr 1 (dowód: karta nr 13).

  W piśmie z dnia 1 sierpnia 2019 r. spółka przedstawiła swoje stanowisko w sprawie oraz

  wskazała, że w miejsce kwestionowanych postanowień zostaną w formie aneksu

  wprowadzone inne klauzule, bądź też kwestionowane klauzule zostaną wykreślone z

  obowiązujących umów. Spółka przestawiła również propozycje działań mających na celu

  wyeliminowanie zauważonych nieprawidłowości (dowód: karty nr 607-612).

  W zakresie klauzul wymienionych w punktach I.1.-4. sentencji niniejszej decyzji spółka

  wskazała m.in., że postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku rozwiązania umowy

  bądź wypowiedzenia pełnomocnictwa nie aktualizują się przed złożeniem powództwa. Na

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 8

  tym etapie kary umowne są nieegzekwowalne wobec czego nie pogarszają sytuacji

  konsumentów. Spółka wskazała również, iż trudno jej czynić zarzut wykorzystywania

  instytucji kary umownej, gdyż takiej konstrukcji wręcz się wymaga od podmiotu

  posługującego się profesjonalnymi pełnomocnikami. Wprowadzenie kar umownych nie

  powinno być rozumiane jako naruszające równowagę stron umowy – jest to jedynie

  ułatwienie procesowe, pozwalające na niewykazywanie wysokości poniesionej szkody.

  Naruszeniem równowagi stron byłoby wyłączenie odpowiedzialności spółki w całości lub w

  części w przypadku rozwiązania umowy przez spółkę, a tymczasem taka sytuacja nie ma

  miejsca. Ponadto, w ocenie spółki brak zastrzeżenia kary umownej na rzecz konsumenta nie

  pozbawia go prawa do dochodzenia naprawienia ewentualnej szkody wywołanej

  wypowiedzeniem umowy przez spółkę. Umowa nie nakłada na klienta dodatkowych

  obowiązków, które co do zasady obciążają w całości spółkę – konsument jest zobowiązany

  wyłącznie do dostarczenia niezbędnych dokumentów i pokrycia wynagrodzenia spółki.

  Spółka podkreśliła, że kwestionowane postanowienia mają chronić wypłatę wynagrodzenia

  dla spółki w przypadku, kiedy sprawa jest już rozstrzygnięta, ale same środki nie zostały

  jeszcze odzyskane. Takie sytuacje zdarzały się bowiem w przeszłości, tj. po prawomocnym

  zakończeniu postępowanie, a przed wypłatą środków przez stronę przeciwną, konsumenci

  wypowiadali pełnomocnictwa lub rozwiązywali umowy. Zastrzegane przez spółkę kary

  umowne mają zatem chronić interesy spółki przed nielojalną postawą jej klientów, za

  których spółka zaliczkowo pokrywa wszystkie koszty. Spółka wskazała również, iż pomimo,

  że zastrzeżona przez nią kara umowna nigdy nie została zastosowana, to i tak z pewnością

  zostałaby zmiarkowana przez sąd, co jeszcze bardziej poprawiłoby pozycję klienta.

  Spółka zwróciła przy tym uwagę, iż nie ma podstaw, aby to spółkę obciążać ewentualną karą

  umowną na wypadek rozwiązania przez nią umowy. Nie przywróciłoby to równowagi stron

  umowy, gdyż to spółka ponosi w zdecydowanej większości przypadków ryzyko i koszty

  związane z prowadzoną sprawą, a klient co do zasady nie jest obciążany żadnymi kosztami

  związanymi z pozyskiwaniem dokumentacji i analizą prawną jego roszczenia.

  Ponadto, jeśli klient, mimo wcześniejszych zapewnień dotyczących wystąpienia na drogę

  postępowania sądowego, rezygnuje z dalszego dochodzenia roszczeń, to spółka nigdy nie

  utrudniała takiemu konsumentowi możliwości rozwiązania umowy, nie obciążała karą

  umowną, ani też nie wystawiła z tego tytułu jakiejkolwiek faktury. Spółka też nie

  wypowiedziała klientowi nigdy umowy na etapie postępowania sądowego.

  Zdaniem spółki przedstawiona w Postanowieniu nr 1 z dnia 8 lipca 2019 r. hipotetyczna

  wysokość kary umownej mogłaby się wydawać wygórowana, ale została ona oparta wyłącznie

  o jeden wariant wynagrodzenia i o jedną wysokość roszczenia. Spółka podkreśliła, że klient

  ma możliwość wyboru aż 6 wariantów wynagrodzenia, a w wielu przypadkach w drodze

  indywidualnych negocjacji ustalane jest ono w jeszcze innej wysokości i na odmiennych

  zasadach.

  Niezależnie od powyższej argumentacji, mając na uwadze dobro klientów, jak i dobre imię

  spółki, spółka zaproponowała wprowadzenie w drodze aneksu do obowiązujących umów

  klauzulę w następującym brzmieniu:

  „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa dla

  ARBITER S.A. lub pełnomocnictwa procesowego zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa w ___ umowy”.

  Wspomniane wyżej koszty to opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo w wysokości 17,00

  zł, opłata sądowa określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – jeśli

  została poniesiona zaliczkowo przez Arbiter S.A., koszty opinii biegłego sądowego jeśli

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 9

  zostały poniesione zaliczkowo przez Arbiter S.A., wynagrodzenie pełnomocnika procesowego

  reprezentującego Klienta przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22

  października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.0.1800 z późn.

  zm.) – jeśli zostało już zasądzone bądź ustalone w ugodzie.

  W odniesieniu do postanowień zakwestionowanych w punktach I.5.-7. sentencji niniejszej

  decyzji spółka wskazała, że podstawę rozliczeń stanowiły jedynie zasądzone bądź ustalone

  w ugodzie koszty zastępstwa procesowego. Klient nie był więc nimi obciążany bez podstawy

  prawnej i przed terminem ich wymagalności, ani tym bardziej na etapie postępowania

  polubownego. Kwestionowane klauzule dotyczą jedynie wypowiedzenia umowy i odwołania

  pełnomocnictwa spółce, i nie odnosiły się do kwestii odwołania pełnomocnictwa

  procesowego udzielonego radcy prawnemu lub adwokatowi.

  W ocenie spółki odmienne uregulowanie kwestii odpowiedzialności przy wypowiedzeniu

  pełnomocnictwa nie powinno być rozumiane jako naruszające równowagę stron. Takim

  naruszeniem równowagi mogłoby być wyłączenie odpowiedzialności, a tymczasem taka

  okoliczność nie ma miejsca. Brak zastrzeżenia kary umownej nie pozbawia klienta prawa do

  dochodzenia naprawienia ewentualnej szkody wywołanej wypowiedzeniem umowy przez

  spółkę. Zastrzeżenie takiej kary umownej jest jedynie ułatwieniem procesowym,

  pozwalającym na niewykazywanie wysokości poniesionej szkody. W zestawieniu z

  uprzywilejowaną pozycją klienta wynikającą z umowy, brak jest przesłanek do uznania, aby

  kwestionowane postanowienia naruszały równowagę stronę bądź też były abuzywne. Gros

  obowiązków spoczywa na spółce, a po stronie klienta leży wyłącznie dostarczenie

  dokumentów i pokrycie wynagrodzenia spółki, uzyskanych zresztą przy jej pomocy, a w

  zdecydowanej większości przypadków spółka pokrywa zaliczkowo również wszystkie koszty

  sądowe.

  Spółka podkreśliła, że kwestionowane klauzule mają chronić należne spółce koszty

  zastępstwa procesowego w przypadku, kiedy sprawa jest już rozstrzygnięta, ale same środki

  nie zostały jeszcze odzyskane. Sytuacje, kiedy sprawa zakończyła się prawomocnym

  wyrokiem i przed odzyskaniem środków klienci wypowiadali pełnomocnictwo, zdarzały się w

  przeszłości. Nawet jednak wtedy spółka nigdy nie skorzystała z możliwości obciążenia klienta

  karą umowną. Spółka zwróciła uwagę, że zgodnie z umową w opisanej wyżej sytuacji, bez

  zastrzeżenia kary umownej, spółce nie należałoby się wynagrodzenie. Kara umowna ma więc

  chronić interesy spółki przed nielojalną postawą klienta, za którego zaliczkowo wszystkie

  koszty w sprawie pokryłaby spółka, a ten po prawomocnym orzeczeniu bądź ugodzie

  wypowiedziałby pełnomocnictwo, pozbawiając spółkę należnych jej kosztów zastępstwa

  procesowego. Spółka wskazała również, iż jej celem nie było zmuszanie klientów do

  procedowania sprawy na etapie postępowania sądowego, gdyż wolę w tym zakresie klient

  wyrażał podpisując umowę i egzekwując od spółki terminowość skierowania sprawy na drogę

  postępowania sądowego. Wobec czego klient podpisując umowę ma pełną świadomość, że

  sprawa trafi do sądu.

  Niezależnie od powyższego spółka wskazała, że kwestionowane klauzule zostaną z

  obowiązujących umów wykreślone w drodze aneksu.

  W odniesieniu do klauzuli z punktu I.8. sentencji niniejszej decyzji spółka wskazała, że jej

  celem nigdy nie było pozbawienie konsumenta możliwości zawarcia ugody, co też

  niejednokrotnie klienci czynili osobiście. W klauzuli zastrzeżono jedynie, aby klient nie

  podejmował takich decyzji bez zasięgnięcia opinii spółki. Spółka wskazała również, że

  profesjonalne podmioty, od których klienci dochodzą swoich roszczeń już raz wprowadziły

  ich w błąd, czy to przez obietnice wysokich zysków z polisolokat, czy też niskich odsetek i

  kosztów w kredycie waloryzowanym do waluty obcej. W ocenie spółki sposób działania tych

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 10

  podmiotów jest nastawiony na wykorzystywanie niewiedzy klientów, wprowadzanie ich w

  błąd i działanie z pominięciem ich pełnomocników. Spółka wskazała także, iż zdecydowana

  większość klientów nie ma świadomości konsekwencji prawnych zawarcia ugody w zakresie

  braku możliwości dochodzenia dalszych roszczeń przed sądem. Działanie z pominięciem

  spółki ułatwia tym podmiotom zawieranie ugód na groszowe kwoty, na niekorzystnych dla

  klientów warunkach. Wprowadzenie do umów kwestionowanej klauzuli miało w zamierzeniu

  zapewnić, że klient zawierając jakiekolwiek porozumienie z towarzystwem

  ubezpieczeniowym, czy też z bankiem, będzie miał świadomość konsekwencji zawarcia

  takiego porozumienia, nawet jeśli będzie ono dla niego niekorzystne. Spółka podniosła przy

  tym, że nigdy nie blokowała możliwości zawierania ugód, a wręcz przeciwnie, wielokrotnie

  realizowała wolę klientów w kwestii zakończenia sprawy na etapie polubownym lub

  sądowym, jeśli tylko taka propozycja się pojawiała i klient był nią zainteresowany.

  Niezależnie od powyższego spółka wskazała, że kwestionowane klauzule zostaną z

  obowiązujących umów wykreślone w drodze aneksu. W ich miejsce wprowadzona zostanie

  klauzula nakładająca na klienta jedynie obowiązek poinformowania spółki o propozycji

  zawarcia ugody złożonej klientowi.

  W zakresie klauzul zakwestionowanych w punktach I.9.-10. sentencji niniejszej decyzji

  spółka wskazała, że zasadność ich stosowania wynikała z konieczności ochrony tajemnicy

  przedsiębiorstwa spółki. W interesie spółki leży bowiem, aby żaden inny podmiot, a tym

  bardzie profesjonalny pełnomocnik procesowy nie poznał tajemnicy przedsiębiorstwa,

  obejmującej m.in. metody prowadzenia negocjacji, sposób formułowania roszczeń, treść

  pism procesowych i powoływane w nich zarzuty, argumenty i orzeczenia. Spółka wskazała

  zarazem, że wskazani przez nią pełnomocnicy posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu

  spraw o podobnym charakterze i dają rękojmię należytej staranności. Spółka wskazała także,

  że zgodnie z umową koszty zastępstwa procesowego przypadają właśnie jej, a

  wynagrodzenie pełnomocnika ujęte jest w wynagrodzeniu spółki należnym od klienta.

  Ekonomicznie nieuzasadnionym byłoby więc powoływanie przez klienta swojego własnego

  pełnomocnika procesowego, kiedy i tak koszty zastępstwa procesowego przypadają spółce,

  gdyż wymagałoby to uiszczenia przez klienta dodatkowego wynagrodzenia takiemu

  pełnomocnikowi. Klient zresztą zdecydował się na usługi spółki mając świadomość

  profesjonalizmu, know-how i długoletniej praktyki spółki i współpracujących z nią

  pełnomocników.

  Spółka nie podzieliła argumentacji w zakresie elementu zaufania w wyborze pełnomocnika i

  pozbawieniu wpływu na ten wybór klienta. Spółka podniosła, że klient ma pełną swobodę w

  wyborze podmiotu, który będzie go reprezentował i temu wyborowi należy nadać taką samą

  doniosłość, jak wyborowi pełnomocnika procesowego. Decydując się na obdarzenie spółki

  zaufaniem i zlecając jej prowadzenie jego sprawy, klient obdarza również zaufaniem

  profesjonalnych pełnomocników współpracujących ze spółką. W ocenie spółki, powołaną

  przez Prezesa Urzędu argumentację przekreśla zresztą kodeksowa regulacja

  pełnomocnictwa substytucyjnego – w braku odmiennego zastrzeżenia pełnomocnictwo

  procesowe obejmuje również uprawnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw.

  Ustawodawca przyjął bowiem, że wystarczającym przejawem zaufania i realizacją swobody

  wyboru swojego reprezentanta jest udzielenie pierwszego pełnomocnictwa w sprawie, a

  dalsze pełnomocnictwa opierają się na zaufaniu do podmiotu, którym obdarzony został

  pierwszy pełnomocnik.

  Ponadto, w ocenie spółki powołane w uzasadnieniu Postanowienia nr 1 z dnia 8 lipca 2019 r.

  klauzule wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone nie

  przystają do stosowanych przez spółkę postanowień. Spółka wskazała, że stosowane przez

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 11

  nią klauzule wykluczają zarówno cesję uprawnień, jak i zlecenie prowadzenia sprawy

  podmiotowi spoza kraju, a zarazem zapewniają reprezentację profesjonalnego

  pełnomocnika związanego kodeksem etyki i podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu

  od odpowiedzialności cywilnej. Spółka podniosła wreszcie, że zawieranie umowy z kancelarią

  prawną i w ramach niej pozostawienie wyboru pełnomocnika procesowego kancelarii stanowi

  powszechną praktykę w polskim systemie prawnym.

  Niezależnie od powyższego spółka wskazała, że kwestionowane klauzule zostaną z

  obowiązujących umów wykreślone w drodze aneksu. W ich miejsce wprowadzona zostanie

  klauzula zapewniająca klientowi możliwość wyboru pełnomocnika z listy wskazanej przez

  spółkę bądź też wskazanie własnego pełnomocnika.

  W kolejnym piśmie z dnia 3 października 2019 r. spółka zobowiązała się zarówno zaniechać

  określonych działań, jak i podjąć działania, które doprowadzą do zakończenia naruszenia

  zakazu, o którym mowa w art. 23a uokik lub usunięcia skutków tego naruszenia (dowód:

  karta nr 615).

  W kolejnych pismach z dnia 21 listopada 2019 r. (dowód: karta nr 621), 16 marca 2020 r.

  (dowód: karty nr 626-637), 19 sierpnia 2020 r. (dowód: karty nr 809-811) oraz 8 grudnia 2020

  r. (dowód: karty nr 820-825), spółka doprecyzowała przedstawioną pierwotnie propozycję

  zobowiązania.

  Pismem z dnia 11 marca 2021 r. przedsiębiorca został zawiadomiony o zakończeniu zbierania

  materiału dowodowego (dowód: karty nr 834-835). W wyznaczonym terminie przedsiębiorca

  nie skorzystał z uprawnienia do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

  Prezes Urzędu ustalił, co następuje:

  Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru

  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

  Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  pod numerem 0000341073 (dowód: karty nr 603-606 - informacja odpowiadająca odpisowi

  aktualnemu z KRS z dnia 8 lipca 2019 r.).

  Spółka prowadzi m.in. działalność związaną ze świadczeniem na rzecz konsumentów usług

  pomocy prawnej w zakresie:

  a. umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej także:

  polisolokaty) – od grudnia 2015 r.,

  b. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w zakresie

  dotyczącym ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (dalej także: unww) – od lipca 2016 r.,

  c. umów kredytu hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty obcej w

  zakresie dotyczącym klauzul waloryzacyjnych (dalej także: chf) – od lipca 2016 r. (dowód:

  karta nr 19 - pismo spółki z dnia 11 października 2017 r.).

  Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przy zawieraniu umów

  polegających na dochodzeniu roszczeń wykorzystuje kilka wersji wzorców umowy.

  Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przy zawieraniu umów o

  świadczenie usług prawnych wykorzystywała trzy rodzaje wzorców umowy:

  1) Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty – dochodzenie roszczeń z tytułu umów

  ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 12

  2) Umowy o świadczenie usług prawnych – unww - dochodzenie roszczeń z tytułu kredytu

  hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w zakresie dotyczącym

  ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

  3) Umowy o świadczenie usług prawnych – chf - dochodzenie roszczeń z tytułu kredytu

  hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w zakresie dotyczącym

  klauzul waloryzacyjnych.

  Na podstawie ww. umów spółka przyjmuje do prowadzenia zlecenie świadczenia usług

  prawnych polegających na dochodzeniu roszczeń dotyczących określonej umowy, którą

  konsument zawarł uprzednio z bankiem lub ubezpieczycielem. Spółka zobowiązuje się do

  podejmowania wszelkich przewidzianych prawem czynności faktycznych i prawnych

  mających na celu dochodzenie roszczeń, w tym w szczególności w ramach postępowania

  przedsądowego i sądowego (§ 1 ust. 1 i 3). Z kolei konsument zobowiązuje się zapłacić spółce

  wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od przyznanej i wypłaconej kwoty (success fee) przez

  podmiot, z którym konsument zawarł umowę będącą przedmiotem dochodzenia roszczeń.

  Wysokość tej prowizji uzależniona jest zarówno od „kwoty do odzyskania”, jak i od wybranej

  opcji rozliczenia, gdzie konsument ponosi koszty i opłaty związane z prowadzeniem sprawy

  lub koszty te ponosi zaliczkowo spółka. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu kredytu

  hipotecznego waloryzowanego lub denominowanego do waluty w zakresie dotyczącym

  klauzul waloryzacyjnych przewidziane są warianty wynagrodzenia, w których konsument

  poza wynagrodzeniem success fee ponosi pewne opłaty stałe takie jak m.in. opłata za

  sporządzenie pozwu. Z kolei, w odniesieniu do umów o dochodzenie roszczeń z tytułu umów

  ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spółka do dnia 1 maja

  2016 r. przewidywała opłatę stałą w wysokości 350 zł za audyt prawny na etapie

  postępowania polubownego, który obejmował m.in. weryfikację roszczenia i ustalenie

  wartości przedmiotu sporu. Z wyjaśnień spółki wynika, że żaden z konsumentów nie został

  obciążony tą opłatą. Poza tymi przypadkami, wynagrodzenie spółki zasadniczo określono na

  zasadzie success fee, co wiąże się z ryzykiem po stronie spółki w uzyskaniu wynagrodzenia

  od osiągniecia określonego rezultatu.

  Zawierane przez spółkę umowy noszą cechy nienazwanej umowy o świadczenie usług

  prawnych, do której zgodnie z art. 750 kc w sposób odpowiedni stosuje się przepisy o

  zleceniu. Zawierane przez spółkę umowy są umowami starannego działania – spółka

  zobowiązuje się do podejmowania określnych czynności faktycznych i prawnych mających

  na celu dochodzenie roszczeń. Zgodnie z § 3 ust. 10 lub § 3 ust. 11 bądź § 3 ust. 12 wzorców

  umowy: „ARBITER S.A. zobowiązuje się podejmować wszelkie działania przy dołożeniu

  należytej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z uwzględnieniem

  interesów Klienta”. Spółka zobowiązuje się do osiągnięcia wskazanego w umowie celu z

  należytą starannością, ale nie odpowiada za brak osiągniętego rezultatu. Równocześnie,

  kwalifikacja zawieranych przez spółkę umów jako określających zobowiązanie starannego

  działania dotyczy także umów, w których wynagrodzenie spółki określono na zasadzie success

  fee. Należy mieć bowiem na względzie, że określony w umowie sposób wynagrodzenia

  przyjmującego zlecenie nie determinuje zakwalifikowania umowy jako umowy starannego

  działania lub rezultatu.

  Na podstawie przekazanych przez spółkę wzorców umownych, Prezes Urzędu ustalił, że

  przedsiębiorca stosował we wzorcach wskazanych w punkcie I. sentencji niniejszej decyzji

  klauzule o następującym brzmieniu:

  1. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  bez ważnego powodu zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 13

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a) lub b) umowy, a nadto

  zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu

  zaawansowania sprawy, nie mniej jednak niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego

  ARBITER S.A. zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a) lub b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych

  roszczeń w wartości brutto. W takiej sytuacji § 4 ust. 3.8 nie stosuje się”

  2. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  bez ważnego powodu zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, a nadto zapłacić na rzecz ARBITER

  S.A. kwotę wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie

  mniej jednak niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust.

  1 lit. a) lub b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto. W

  takiej sytuacji § 2 ust. 4.8 nie stosuje się”

  3. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez ARBITER S.A. koszty, o

  których mowa w Załączniku nr 1, a nadto zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę

  wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie mniej jednak

  niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) lub

  b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto”

  4. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  zobowiązuje się w terminie 14 dni zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę wynagrodzenia

  prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie mniej jednak niż 1/2

  wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy

  licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto”

  5. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, oprócz obowiązków wynikających z § 1 ust. 4, zobowiązany

  będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A. kosztów zastępstwa procesowego

  występującego za Klienta pełnomocnika procesowego. W takiej sytuacji § 4 ust. 3.8 nie

  stosuje się”

  6. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, oprócz obowiązków wynikających z § 3 ust. 9, zobowiązany

  będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A. kosztów zastępstwa procesowego

  występującego za Klienta pełnomocnika procesowego”

  7. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, zobowiązany będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A.

  kosztów zastępstwa procesowego występującego za Klienta pełnomocnika procesowego”

  8. „Klient zobowiązuje się do niepodejmowania samodzielnie żadnych czynności w zakresie

  objętym niniejszą umową, bez wcześniejszego uzgodnienia z ARBITER S.A., w szczególności

  zobowiązuje się do niepodejmowania negocjacji, niezawierania ugód lub podejmowania

  innych czynności mających na celu zakończenie sprawy z podmiotem, z którym została

  zawarta Umowa”

  9. „Klient upoważnia ARBITER S.A. do wskazania radcy prawnego lub adwokata, który będzie

  świadczył na rzecz Klienta pomoc prawną w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym i

  zobowiązuje się udzielić na rzecz wskazanego pełnomocnika pełnomocnictwa procesowego”

  10. „Klient upoważnia ARBITER S.A. i wskazanych przez niego pełnomocników do

  reprezentowania go przed wszystkimi podmiotami, instytucjami, organami administracji

  publicznej, ścigania i wymiaru sprawiedliwości na podstawie odrębnego pełnomocnictwa”.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 14

  Z przekazanych przez spółkę informacji wynika, że po dniu 11 października 2017 r. nie

  zawierała już z konsumentami umów w zakresie unww. Ustalono również, że w dniu 23 lipca

  2019 r. została wprowadzona do obrotu wersja wzorca umowy o świadczenie usług prawnych

  w zakresie polisolokat, która nie zawierała kwestionowanych postanowień. Począwszy od

  dnia 14 października 2019 r. spółka wprowadziła także do obrotu nowe wzorce umów w

  zakresie dochodzenia roszczeń kredytowych, które również nie zawierały klauzul

  zakwestionowanych w niniejszej decyzji (dowód: karty nr 631-632, 635, 703-804 – pismo

  spółki z dnia 16 marca 2020 r. wraz załącznikami w postaci wzorów umowy – od nr 6 do 19).

  Na podstawie oświadczenia spółki ustalono, iż całkowita liczba aktywnych i wykonanych

  umów zawartych na podstawie badanych wzorców umowy wyniosła […]. Ustalono również,

  iż […] konsumentów, którzy zawarli umowy zawierające klauzule zakwestionowane w

  punkcie I. sentencji niniejszej decyzji (jak również zawierające klauzule tożsame z nimi pod

  względem normatywnym) wypowiedziało umowę lub odwołało pełnomocnictwo, z czego […]

  w zakresie ufk, […] w zakresie unww, a […] w przypadku chf (dowód: karty nr 809 i 820 –

  pisma spółki z dnia 19 sierpnia 2020 r. oraz 8 grudnia 2020 r.).

  Integralną częścią zobowiązania spółki stanowi propozycja zawarcia aneksu do

  obowiązujących i wykonanych już umów. Treść aneksów znajdzie się w załącznikach do

  pobrania pod ogłoszeniem spółki na jej stronie internetowej oraz zostanie przesłana

  konsumentom wraz z informacją o wydanej w sprawie decyzji (w formie e-mailowej lub

  listownej).

  Zgodnie z przedstawionymi przez spółkę projektami aneksów:

  „(…) Zważywszy, że:

  (A) ARBITER S.A. pragnie zagwarantować Klientowi realizację wszystkich praw należnych

  Konsumentom oraz dostosować Umowę do aktualnych standardów oraz wytycznych

  nakreślonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  (B) do Klienta została skierowana propozycja dobrowolnego zawarcia niniejszego Aneksu do

  Umowy, w celu wprowadzenia w życie wytycznych określonych w punkcie (A),

  (C) Klient otrzymał informację od ARBITER S.A., że Umowa nie obowiązuje w

  dotychczasowym brzmieniu z uwagi na wydanie przez Prezesa UOKiK w dniu ______

  decyzji nr ________, stwierdzającej, że niektóre z postanowień Umowy zostały uznane

  za niezadowolone i zakazano ich wykorzystywania wobec wszystkich konsumentów,

  którzy zawarli z Arbiter S.A. tego rodzaju umowę (decyzja została opublikowana na

  stronie internetowej UOKiK znajdującej się pod adresem __________________). Oznacza

  to również, że nawet w przypadku niepodpisania niniejszego Aneksu wskazane w ww.

  decyzji Prezesa UOKiK postanowienia umowne, będę uznawane na gruncie powszechnie

  obowiązujących przepisów prawa za bezskuteczne,

  Strony postanowiły zawrzeć aneks do Umowy o następującej treści: (…)”.

  Na podstawie proponowanych aneksów w miejsce klauzul zakwestionowanych w punktach

  I.1.-4. sentencji niniejszej decyzji zostanie wprowadzone postanowienie w brzmieniu:

  „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa dla

  ARBITER S.A. lub pełnomocnictwa procesowego zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa w § 2 ust. 8 umowy”.

  Do § 2 zostanie dodany ust. 8 o następującej treści:

  „Wspomniane wyżej koszty to opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł za

  każde, opłata sądowa określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – jeśli

  została poniesiona zaliczkowo przez Arbiter S.A., koszty opinii biegłego sądowego jeśli

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 15

  zostały poniesione zaliczkowo przez Arbiter S.A., wynagrodzenie pełnomocnika procesowego

  reprezentującego Klienta przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22

  października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.0.1800 z późn.

  zm.) – jeśli zostało już zasądzone bądź ustalone w ugodzie”.

  Klauzula z punktu I.8. sentencji niniejszej decyzji zostanie usunięta.

  W miejsce postanowień zakwestionowanych w punktach I.9.-10. sentencji niniejszej decyzji

  zostanie wprowadzona klauzula o treści:

  „ARBITER S.A. przedłoży listę profesjonalnych pełnomocników, którzy mogą świadczyć na

  rzecz Klienta pomoc w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Klient

  dokonuje wyboru z listy pełnomocników wskazanych przez ARBITER S.A. lub wskazuje

  własnego pełnomocnika”.

  W toku postępowania spółka zobowiązała się również do niezawierania umów zawierających

  klauzule wymienione w Postanowieniu nr 1 z dnia 8 lipca 2019 r.

  Prezes Urzędu zważył, co następuje

  Naruszenie interesu publicznego

  Stosownie do art. 1 ust. 1 uokik, ochrona interesów przedsiębiorców i konsumentów

  podejmowana w ramach działań Prezesa Urzędu jest prowadzona w interesie publicznym.

  Ingerencja Prezesa Urzędu ma na celu ochronę interesów zbiorowości, a nie wprost

  poszczególnych, indywidualnych uczestników rynku. Naruszenie interesu publicznego

  stanowi bezwzględny warunek uznania kompetencji Prezesa Urzędu do rozstrzygnięcia

  określonej sprawy. Interes publiczny zostaje naruszony wówczas, gdy działania

  przedsiębiorcy godzą w interesy ogólnospołeczne i dotykają szerokiego kręgu uczestników

  rynku, zaburzając jego prawidłowe funkcjonowanie.

  W opinii Prezesa Urzędu, rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny. Wiąże się z

  ochroną praw potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów, zainteresowanych

  dochodzeniem roszczeń z tytułu zawartych przez nich umów ubezpieczenia na życie z

  ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz umów kredytu hipotecznego

  waloryzowanego lub denominowanego do waluty obcej, którzy mogli być narażeni na

  stosowanie przez spółkę we wzorcach umów niedozwolonych postanowień umownych.

  Zakwestionowane działania spółki nie dotyczą więc interesów poszczególnych osób, których

  sprawy miałyby charakter jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, ale

  kręgu konsumentów, których sytuacja jest identyczna i wynika z faktu posługiwania się przez

  spółkę wzorcami umowy przy oferowaniu usług konsumentom.

  Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy art. 3851

  i art. 3853 kc, które stanowią

  materialną podstawę ingerencji Prezesa Urzędu w niniejszej sprawie, implementują do

  prawa krajowego Dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie

  nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. UE. L 95/29 z dnia 21 kwietnia

  1993 r. – dalej także: dyrektywa 93/13 lub dyrektywa). Interpretacji tych przepisów należy

  zatem dokonywać w odniesieniu do uregulowań zawartych w dyrektywie. Zgodnie z

  preambułą dyrektywy, obowiązkiem państw członkowskich jest zapewnienie, aby umowy

  zawierane z konsumentami nie zawierały nieuczciwych warunków. Należy tym samym uznać,

  że ochrona interesu publicznego w rozpatrywanej sprawie wyraża się także w konieczności

  zagwarantowania, by we wzorcach umów wykorzystywanych przez przedsiębiorców w

  relacjach z konsumentami nie występowały niedozwolone postanowienia umowne.

  Ad I. Naruszenie art. 23a uokik

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 16

  Zgodnie z art. 23a uokik, zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych z

  konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851

  § 1 kc.

  Odwołanie się do stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami

  niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 3851

  § 1 kc powoduje, że

  zrekonstruowanie treści zakazu wynikającego z art. 23a uokik wymaga sięgnięcia także do

  uregulowań kodeksowych, odnoszących się do wzorców umów i postanowień

  niedozwolonych. O ile bowiem art. 3851 § 1 kc określa cywilnoprawne skutki zastosowania w

  umowie niedozwolonego postanowienia umownego, o tyle art. 23a uokik ustanawia

  publicznoprawny zakaz w tym zakresie.

  Zgodnie z art. 3851

  § 1 kc, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione

  indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z

  dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia

  umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę

  lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. W świetle ww.

  przepisu, możliwość uznania postanowienia za niedozwolone zależna jest zatem od łącznego

  spełnienia następujących trzech przesłanek formalnych:

  1) postanowienie jest stosowane przez przedsiębiorcę wobec konsumentów,

  2) postanowienie nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń

  stron,

  3) postanowienie nie zostało indywidualnie uzgodnione oraz

  dwóch przesłanek merytorycznych:

  4) postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi

  obyczajami,

  5) postanowienie narusza w sposób rażący interesy konsumenta.

  Dla uznania danego postanowienia umowy za niedozwolone konieczne jest łączne

  wystąpienie przesłanki sprzeczności z dobrymi obyczajami wraz z jednoczesnym rażącym

  naruszeniem interesów konsumenta. Z reguły rażące naruszenie interesu konsumenta jest

  naruszeniem dobrych obyczajów, ale nie zawsze zachowanie sprzeczne z dobrymi

  obyczajami rażąco narusza ten interes1

  .

  Kompetencja do uznania danego postanowienia za abuzywne należy do Prezesa UOKiK na

  podstawie art. 23b ust. 1 uokik. Zgodnie z tym przepisem Prezes Urzędu wydaje decyzję o

  uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania,

  jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 23a uokik. W decyzji Prezes Urzędu

  przytacza treść postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone. Decyzja ta po

  uprawomocnieniu, zgodnie z art. 23d uokik, ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego

  stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich

  konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.

  1. Status przedsiębiorcy

  Zakaz wyrażony w art. 23a uokik adresowany jest wyłącznie do przedsiębiorcy. Zgodnie z

  definicją przedsiębiorcy, zawartą w art. 4 pkt 1 uokik pod pojęciem tym należy rozumieć

  m.in. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

  przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, przedsiębiorcą

  1 por. wyrok Sądu Najwyższego (dalej: SN) z dnia 13 października 2010 r., sygn. akt I CSK 694/09.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 17

  jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

  Działalność gospodarcza to zgodnie z art. 3 ww. ustawy zorganizowana działalność

  zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Za przedsiębiorcę uznaje się

  więc podmiot, który spełnia łącznie określone ww. przepisami kryteria podmiotowe i

  przedmiotowe: po pierwsze jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną

  niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, po drugie wykonuje

  działalność gospodarczą.

  Spółka jest przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI

  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341073. Spółka jest

  tym samym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów uokik, a zatem jej działania podlegają

  kontroli z punktu widzenia przepisów tej ustawy.

  2. Postanowienia określające główne świadczenia stron

  Przez pojęcie „głównych świadczeń stron” należy zasadniczo rozumieć elementy

  przedmiotowo istotne (essentialia negotii) umowy, które przyjmowane są przez strony na

  zasadzie wyraźnego, a nie domniemanego konsensusu, co wskazuje na indywidualne

  uzgodnienie treści tych postanowień. Nie ulega wątpliwości, że w praktyce są to

  postanowienia określające cenę oraz przedmiot świadczeń stron umowy. Za postanowienia

  określające świadczenia główne stron nie są natomiast uznawane postanowienia dotyczące

  świadczeń ubocznych, np. odsetki za opóźnienie, lub klauzule, które wywierają wpływ na

  wysokość świadczenia głównego, np. klauzule waloryzacyjne2

  .

  Jak podkreśla się w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej: SN), pojęcie głównych

  świadczeń stron należy interpretować raczej wąsko, w nawiązaniu do elementów

  przedmiotowo istotnych umowy. Ustawodawca posłużył się bowiem terminem

  „postanowienia określające główne świadczenia stron”, a nie zwrotem „dotyczące” takiego

  świadczenia, który ma szerszy zakres3

  . Z drugiej jednak strony należy odnotować pogląd, iż

  dla określenia pojęcia głównego świadczenia stron nie ma przesądzającego znaczenia to, czy

  dane świadczenie należy do essentialia negotii. Z tej przyczyny zasięg tego pojęcia musi być

  zawsze ustalany ad casum z uwzględnieniem wszystkich postanowień oraz charakteru i celu

  zawieranej umowy4

  .

  W niniejszej sprawie analizowane postanowienia umowne nie dotyczą głównych świadczeń

  stron umowy. Świadczeniami głównymi zawieranych przez spółkę umów o świadczenie usług

  prawnych jest dokonanie przez spółkę określonych czynności polegających na dochodzeniu

  roszczeń oraz zapłata przez konsumenta ustalonego przez strony wynagrodzenia.

  3. Przesłanka braku indywidualnego uzgodnienia

  W przypadku postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za

  niedozwolone przesłanka braku indywidualnego uzgodnienia nie ma znaczenia wobec

  abstrakcyjnego charakteru kontroli postanowienia wzorca umowy. Prezes UOKiK, nie bada w

  niniejszym postępowaniu konkretnych stosunków istniejących pomiędzy kontrahentami, ale

  wzorzec i treść hipotetycznych stosunków, jakie powstałyby pomiędzy spółką, a

  potencjalnym konsumentem. Nie ma zatem znaczenia, czy jakaś konkretna umowa była

  2 Wyrok SOKiK z dnia 1 marca 2007 r., sygn. akt XVII AmC 12/06.

  3 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2004 r., sygn. akt I CK 635/03.

  4 Wyrok SN z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 49/12.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 18

  między stronami negocjowana ani nawet czy wzorzec był, czy też nie był zastosowany przy

  zawieraniu jakiejkolwiek konkretnej umowy. Kontrola ta ma bowiem charakter oceny ex

  ante i obejmuje wzorzec, nie zaś konkretną umowę. Istotny jest zatem fakt, że

  przedsiębiorca wprowadził oceniane wzorce do obrotu poprzez wystąpienie z ofertą

  zawarcia poszczególnych umów z ich wykorzystaniem. Tym niemniej, z materiału

  zgromadzonego w toku postępowania wyjaśniającego wynika, że spółka na podstawie

  omawianych wzorców umowy faktycznie zawierała z konsumentami umowy o świadczenie

  usług prawnych w zakresie polisolokat, unww oraz chf.

  4. Sprzeczność z dobrymi obyczajami

  Klauzula generalna dobrych obyczajów stanowi odesłanie do ocen uzasadniających reguły

  moralne opierające się na wartościach powszechnie akceptowanych w Polsce. Dobre

  obyczaje pojmowane są również jako reguły postępowania zgodne z etyką, moralnością i

  aprobowanymi społecznie normami i zasadami postępowania. Kryteriami decydującymi o

  sprzeczności z dobrymi obyczajami są wymóg nieusprawiedliwionego pokrzywdzenia i

  działanie wbrew dobrej wierze i uczciwości. Przyjmuje się, iż nieusprawiedliwione

  pokrzywdzenie zachodzi wówczas, gdy stosując ogólne warunki umów lub wzorce, próbuje

  się chronić własne interesy kosztem partnera, bez dostatecznego brania pod uwagę jego

  interesów i bez przyznania mu wyrównania z tego tytułu.

  Poprzez dobre obyczaje rozumiemy pewien powtarzalny wzorzec zachowań, który jest

  aprobowany przez daną społeczność lub grupę. Są to pozaprawne normy postępowania,

  którymi przedsiębiorcy winni się kierować. Ich treści nie da się określić w sposób

  wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno

  przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym

  praktykami życia gospodarczego. Wszystkie one podlegają zmianom w ślad za zmieniającymi

  się ideologiami politycznymi i społeczno-gospodarczymi oraz przewartościowaniami

  moralnymi. W szczególności zaś, dobre obyczaje to normy postępowania polecające

  nienadużywanie w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej przewagi

  kontraktowej.

  Dobre obyczaje pozostają klauzulą generalną, która podlega konkretyzacji na okoliczność

  danego stanu faktycznego. Zgodnie z poglądem doktryny5

  , sprzeczne z dobrymi obyczajami

  są działania, które zmierzają do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego

  przekonania u klienta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności czyli takie działanie,

  które potocznie określone jest jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od

  przyjętych standardów postępowania. W stosunkach z konsumentami „dobry obyczaj”

  powinien wyrażać się we właściwym informowaniu o przysługujących uprawnieniach,

  niewykorzystywaniu pozycji profesjonalisty i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. W

  takich stosunkach szczególne znaczenie mają te oceny zachowań podmiotów w świetle

  dobrych obyczajów, które odwołują się do takich wartości jak: szacunek wobec partnera,

  uczciwość, szczerość, zaufanie, lojalność, rzetelność i fachowość. Działanie wbrew dobrym

  obyczajom w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu

  przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę

  kontraktową tego stosunku6

  .

  Pomocne przy ocenie abuzywnego charakteru postanowienia wzorca umowy w kontekście

  dobrych obyczajów może być dokonanie testu weryfikacji „przyzwoitości” danej klauzuli.

  Należy w związku z tym zbadać, czy oceniane postanowienie wzorca umowy jest sprzeczne

  5 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2002 r., str. 804.

  6 Wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt I CK 832/04.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 19

  z ogólnym wzorcem zachowań przedsiębiorców wobec konsumentów. Wymaga to ustalenia,

  jak wyglądałyby prawa lub obowiązki konsumenta w braku takiej klauzuli lub przy

  zastosowaniu istniejących przepisów o charakterze dyspozytywnym. Jeżeli konsument byłby

  – na podstawie ogólnych przepisów – w lepszej sytuacji, gdyby konkretnego postanowienia

  wzorca nie było, należy przyjąć, że może ono mieć charakter abuzywny7

  .

  5. Rażące naruszenie interesów konsumenta

  Daną klauzulę można uznać za abuzywną, kiedy umowne ukształtowanie praw i obowiązków

  konsumenta rażąco narusza jego interesy. Generalnie można przyjąć, iż chodzi tu o sytuacje,

  w których w sposób rażący naruszona została równowaga interesów stron umowy i to przez

  to, iż jedna z nich wykorzystała swoją przewagę, układając ogólne warunki lub wzorce

  umowne. Pojęcie „interesów” konsumenta należy interpretować szeroko, nie tylko jako

  niekorzystne ukształtowanie jego sytuacji ekonomicznej. Należy tu uwzględnić także takie

  aspekty, jak niedogodności organizacyjne, stratę czasu, dezorganizację, wprowadzenie w

  błąd, nierzetelne traktowanie, czy naruszenie prywatności konsumenta8

  .

  Interpretacji, kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem interesów konsumenta, a

  kiedy z nierażącym, nie należy sprowadzać do kategorii czysto ekonomicznej, gdyż nie

  chodzi tu o kryteria rachunkowe, a więc porównanie pieniężnej wartości świadczeń.

  Określenie „rażąco" należy odnieść do znacznego odbiegania przyjętego uregulowania od

  zasad uczciwego (słusznego) wyważenia praw i obowiązków. Za tego typu zasady

  konstruujące modelowe (optymalne) ukształtowanie praw i obowiązków umownych stron

  traktowane są przepisy ustawowe o charakterze dyspozytywnym. Stąd też nie jest możliwe

  ustalenie pewnych ogólnych kryteriów, których spełnienie w każdej sytuacji automatycznie

  prowadzić będzie do uznania, że interesy danego konsumenta zostały rażąco naruszone.

  Oznacza to, że ocena, czy postanowienia zawartej umowy rażąco naruszają interesy

  konsumenta, powinna być dokonywana in concreto, przy uwzględnieniu całokształtu

  okoliczności danego przypadku. W tym zakresie zasadne jest sięgnięcie do dyrektywy 93/13,

  która stanowi, że daną klauzulę należy uznawać za niedozwoloną, gdy naruszając zasadę

  wzajemnego zaufania, powoduje znaczącą (istotną) i nieusprawiedliwioną dysproporcję

  praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta (art. 3 ust. 1 dyrektywy). W związku z tym

  pojęcie „rażącego naruszenia interesów konsumenta” można utożsamiać z istotną i

  nieusprawiedliwioną dysproporcją praw i obowiązków na jego niekorzyść. Ponadto, przy

  określaniu stopnia naruszenia interesów konsumenta należy stosować nie tylko kryteria

  obiektywne (np. wielkość poniesionych czy grożących strat), lecz również względy

  subiektywne związane bądź to z przedsiębiorcą (np. renoma firmy), bądź to z konsumentami

  (np. seniorzy, dzieci). Konieczne jest zbadanie, jaki jest zakres grożących potencjalnemu

  konsumentowi strat lub niedogodności9

  . Jak wskazał w jednym z kluczowych orzeczeń Sąd

  Najwyższy - dokonując wykładni art. 3851

  kc - rażące naruszenie interesów konsumenta

  oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w

  określonym stosunku obligacyjnym.

  Podsumowując, obie wskazane w art. 3851

  kc formuły prawne (tj. dobre obyczaje oraz rażące

  naruszenie interesów konsumentów) służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne

  zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice

  7 Wyrok SN z dnia 19 marca 2007 r., sygn. akt III SK 21/06.

  8 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2004 r., sygn. akt I CK 635/03.

  9 Por. wyrok SA z Warszawy z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt VI ACa 1733/13; wyrok SOKiK z dnia 26 maja

  2015 r., sygn. akt XVII AmC 2615/14.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 20

  rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw i obowiązków

  konsumenta.

  Klauzule szare

  Pomocnym narzędziem w celu identyfikacji postanowień niedozwolonych pod kątem

  naruszenia dobrych obyczajów oraz rażącego naruszenia interesów konsumentów są tzw.

  klauzule szare. Ich przykładowy katalog określony został w art. 3853

  kc i zawiera najbardziej

  typowe i znane z praktyki obrotu postanowienia naruszające równowagę kontraktową stron.

  Samo jednak zamieszczenie klauzuli wśród postanowień wymienionych w omawianym

  katalogu nie powinno przesądzać automatycznie o jej niedozwolonym charakterze. Nie jest

  bowiem wykluczone, iż konkretna klauzula, mimo iż objęta listą, nie ma niedozwolonego

  charakteru. W konkretnym przypadku może się okazać, iż nie prowadzi ona do rażącego

  naruszenia interesów konsumentów. Dlatego też katalog klauzul zawartych w art. 3853

  kc

  należy traktować jako listę tzw. klauzul szarych. Jak wynika z orzecznictwa SN,

  postanowienie umowne, które zostało umieszczone w przykładowym katalogu nieuczciwych

  postanowień umownych nie jest per se nieuczciwym postanowieniem umownym. Treść tego

  katalogu nie przesądza statusu danego postanowienia jako niedozwolonego postanowienia

  umownego (postanowienia wzorca umowy). Wykaz ten należy kwalifikować jako swoistą

  wskazówkę co do rodzaju postanowień, które mogą budzić zastrzeżenia z punktu widzenia

  ich zgodności z interesami i uprawnieniami konsumentów10

  .

  Ocena postanowień wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorcę

  Ad I.1.-7. Postanowienia, o których mowa w punktach I.1.-7. niniejszej decyzji zostaną

  omówione łącznie, ze względu na ich podobne brzmienie oraz ten sam skutek jaki wywierają

  we wzajemnych prawach i obowiązkach stron umowy.

  1. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  bez ważnego powodu zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a) lub b) umowy, a nadto

  zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu

  zaawansowania sprawy, nie mniej jednak niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego

  ARBITER S.A. zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a) lub b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych

  roszczeń w wartości brutto. W takiej sytuacji § 4 ust. 3.8 nie stosuje się”

   § 4 ust. 4 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty – wersje obowiązujące od

  dnia 21 grudnia 2015 r.;

  2. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  bez ważnego powodu zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez

  ARBITER S.A. koszty, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, a nadto zapłacić na rzecz ARBITER

  S.A. kwotę wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie

  mniej jednak niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust.

  1 lit. a) lub b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto. W

  takiej sytuacji § 2 ust. 4.8 nie stosuje się”

   § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty – wersje obowiązujące od

  dnia 20 maja 2016 r.,

   § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww;

  10 Wyrok SN z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt III SK 19/07.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 21

  3. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  zobowiązuje się zwrócić w terminie 14 dni […] poniesione przez ARBITER S.A. koszty, o

  których mowa w Załączniku nr 1, a nadto zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę

  wynagrodzenia prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie mniej jednak

  niż 1/2 wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a) lub

  b) licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto”

   Pkt 3 Załącznika nr 1 do umowy o świadczenie usług prawnych – chf - wersja

  obowiązująca od dnia 30 lipca 2016 r.;

  4. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa

  zobowiązuje się w terminie 14 dni zapłacić na rzecz ARBITER S.A. kwotę wynagrodzenia

  prowizyjnego stosownie do stanu zaawansowania sprawy, nie mniej jednak niż 1/2

  wynagrodzenia prowizyjnego należnego ARBITER S.A. zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej Umowy

  licząc od kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto”

   § 4 ust. 16 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf – wersja obowiązująca od dnia 30

  stycznia 2017 r.;

  5. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, oprócz obowiązków wynikających z § 1 ust. 4, zobowiązany

  będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A. kosztów zastępstwa procesowego

  występującego za Klienta pełnomocnika procesowego. W takiej sytuacji § 4 ust. 3.8 nie

  stosuje się”

   § 4 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 2 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww,

  6. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, oprócz obowiązków wynikających z § 3 ust. 9, zobowiązany

  będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A. kosztów zastępstwa procesowego

  występującego za Klienta pełnomocnika procesowego”

   Pkt 4 Załącznika nr 1 do umowy o świadczenie usług prawnych – chf - wersja obowiązująca

  od dnia 30 lipca 2016 r.;

  7. „Klient, w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy lub odwołania pełnomocnictwa na

  etapie postępowania sądowego, zobowiązany będzie także do zapłaty na rzecz ARBITER S.A.

  kosztów zastępstwa procesowego występującego za Klienta pełnomocnika procesowego”

   § 4 ust. 17 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf – wersja obowiązująca od dnia 30

  stycznia 2017 r.

  Przedmiotowe klauzule uprawniają spółkę do zrekompensowania poniesionych przez nią

  wydatków i kosztów związanych z wypowiedzeniem przez konsumenta umowy o świadczenie

  usług prawnych lub odwołaniem pełnomocnictwa. Przyznają również spółce uprawnienie do

  żądania wynagrodzenia prowizyjnego zależnego od stopnia zaawansowania sprawy.

  Koszty, o których mowa w klauzulach I.1.-I.3. niniejszej decyzji [§ 4 ust. 1 lit. a) lub b)

  umowy, § 2 ust. 1 lit. a) lub b) oraz załącznik nr 1 do umowy] obejmują m.in. opłatę sądową,

  koszty opinii biegłego sądowego oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego

  reprezentującego konsumenta w sprawie. Regulacja dotycząca obowiązku poniesienia przez

  konsumenta kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w przypadku wypowiedzenia umowy lub

  odwołania pełnomocnictwa powtórzona została przez spółkę w postanowieniach z punktu

  I.5.-I.7. Z kolei wymieniony w ww. klauzulach nr I.1., I.2. i I.6. in fine § 4 ust. 3.8 lub § 2

  ust. 4.8 statuuje zasadę, zgodnie z którą spółka nie będzie dochodziła od konsumenta

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 22

  kosztów etapu polubownego oraz wszelkich innych kosztów procesu sądowego w przypadku

  przegrania sprawy sądowej i oddalenia powództwa w całości.

  Stosowane przez spółkę wzorce umowy regulują wzajemne obowiązki stron, lecz w zakresie

  skutków wypowiedzenia umowy lub odwołania pełnomocnictwa dodatkowe obowiązki

  nakładają jedynie na konsumenta. Kwestionowane postanowienia przewidują, że w wypadku

  wypowiedzenia przez konsumenta umowy lub odwołania pełnomocnictwa konsument będzie

  zobowiązany m.in. do zapłaty kwoty wynagrodzenia prowizyjnego. Wynagrodzenie to jest

  należne spółce w zależności od stopnia zaawansowania sprawy. Wysokość tego

  wynagrodzenia jest jednak nie mniejsza niż ½ wynagrodzenia prowizyjnego liczonego od

  kwoty zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto. Ponadto, w takich sytuacjach

  przedsiębiorca przewiduje dodatkowo konieczność uiszczenia przez konsumenta kosztów

  zastępstwa procesowego, które przysługiwałyby w przypadku pozytywnego zakończenia

  postępowania sądowego. Powyższe postanowienia umożliwiają jedynie spółce uzyskanie od

  konsumenta określonego świadczenia w tych sytuacjach, przy czym konsumentowi nie

  przyznano równoważnego uprawnienia w przypadku wypowiedzenia umowy przez spółkę.

  Tym samym uprawnienia stron umowy nie są w analizowanych stosunkach obligacyjnych

  równoważone.

  W przypadku klauzul z punktów I.1. oraz I.2. niniejszej decyzji ww. sankcje przewidziano na

  wypadek wypowiedzenia umowy lub odwołania pełnomocnictwa bez ważnego powodu. W

  przypadku pozostałych klauzul takiego warunku nie przewidziano. Konsumenci będą więc

  zobligowani do uiszczenia kwoty wynagrodzenia prowizyjnego oraz kosztów zastępstwa

  procesowego niezależnie od tego, czy wypowiedzieli umowę lub odwołali pełnomocnictwo z

  ważnych przyczyn.

  Kwestionowane postanowienia godzą w zasadę ekwiwalentności świadczeń oraz równowagi

  kontraktowej stron. Przedsiębiorca wprowadza do umowy, kosztem interesu konsumenta,

  znaczące uprzywilejowanie swojej pozycji kontraktowej, pozwalające mu na uniknięcie

  dochodzenia ewentualnego odszkodowania wynikłego z wypowiedzenia umowy lub

  odwołania pełnomocnictwa przez konsumenta, bez konieczności wykazywania przesłanek

  odpowiedzialności odszkodowawczej, w szczególności faktu poniesienia szkody, jak również

  jej wysokości.

  Kwestionowane postanowienia należy również negatywnie ocenić z perspektywy brzmienia

  art. 3853 pkt 16 kc. Zgodnie z tym przepisem, w razie wątpliwości uważa się, że

  niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności nakładają

  wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z

  zawarcia lub wykonania umowy. W odniesieniu do analizowanych klauzul umownych

  „ustaloną sumę” stanowi co najmniej ½ wynagrodzenia prowizyjnego licząc od kwoty

  zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto oraz zastrzegane przez spółkę koszty

  zastępstwa procesowego. Równocześnie, we wzorcach umowy, w których znajdują się

  kwestionowane postanowienia spółka nie przewidziała żadnej sankcji, gdyby to ona

  zrezygnowała z wykonania umowy na skutek jej wypowiedzenia.

  Ponadto, kwestionowane postanowienia naruszają dobre obyczaje, gdyż w rzeczywistości

  wymuszają na konsumentach konieczność dalszego wykonywania umowy, pomimo że mogą

  oni nie mieć takiej woli. Przyczyn takiego stanu rzeczy można zaś upatrywać w przesłankach

  natury obiektywnej lub subiektywnej, które dodatkowo mogą wyczerpywać przesłanki

  wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Nawet subiektywne odczucia konsumenta o

  niewłaściwej współpracy ze spółką lub wskazanym przez nią adwokatem lub radcą prawnym

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 23

  można traktować w kategoriach ważnego powodu do wypowiedzenia umowy11. Łączący

  strony stosunek zlecenia oparty jest na szczególnej relacji zaufania między dającym a

  przyjmującym, dlatego też stosownie do treści art. 746 kc zarówno przyjmujący (spółka),

  jak i dający zlecenie (konsument) mogą je wypowiedzieć w każdym czasie. Zastosowana

  przez przedsiębiorcę konstrukcja zapłaty kwoty wynagrodzenia prowizyjnego oraz pełnych

  kosztów zastępstwa procesowego może w rezultacie zniechęcić konsumenta do

  wypowiedzenia zawartej umowy.

  O ile w umowie zastrzeżono, że ewentualnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego będą

  stanowiły wynagrodzenie spółki to o ich wymagalności względem spółki w kwestionowanych

  postanowieniach przesądzono już na wypadek wypowiedzenia umowy lub odwołania

  pełnomocnictwa i to niezależnie od etapu prowadzonego postępowania sądowego. Taka

  sytuacja jest nie do zaakceptowania, gdyż aktualizacja tego obowiązku nie może nastąpić

  wcześniej niż po prawomocnym zakończeniu postępowania i zasądzeniu kosztów zastępstwa

  procesowego. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że wysokości tych kosztów

  konsument jako nieprofesjonalista nie jest w stanie samodzielnie obliczyć, co również może

  być polem do nadużyć ze strony spółki. Ponadto, kwestionowane postanowienia nie

  pozostawiają również konsumentom żadnej alternatywy dla wskazanego przez spółkę

  pełnomocnika, gdyż skutki odwołania pełnomocnictwa są równoważne z wypowiedzeniem

  umowy – koniecznością uiszczenia minimalnej stawki wynagrodzenia prowizyjnego.

  Równocześnie, przy zastosowaniu w niniejszej sprawie istniejących przepisów o charakterze

  dyspozytywnym konsument byłby w znacznie lepszej sytuacji, gdyby kwestionowanych

  postanowień nie było we wzorcu umowy. Zgodnie bowiem z art. 746 § 1 zd. 2 kc, o ile dający

  zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie to powinien jednak zwrócić przyjmującemu

  zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie

  odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia

  odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez

  ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

  W tym zakresie należy podkreślić, iż jeśli spółka nie przewidziała na swoją rzecz określonego

  wynagrodzenia stałego to nie może żądać w jego miejsce żadnego innego surogatu, a w

  szczególności wynagrodzenia success fee – uzależnionego od osiągniętego w sprawie

  rezultatu, o ile wypowiedzenie umowy lub odwołanie pełnomocnictwa nastąpiło przed

  osiągnięciem tego rezultatu. Dopiero bowiem wtedy aktualizuje się ewentualne roszczenie

  o wypłatę wynagrodzenia success fee. Jeśli zaś cel umowy nie został osiągnięty to spółka

  jest uprawniona wyłącznie do żądania zwrotu poniesionych przez nią wydatków w celu

  należytego wykonania umowy, co wynika z dyspozytywnej regulacji zawartej w art. 746 § 1

  kc. W zakresie tym znajdować się będą poniesione przez spółkę zaliczkowo koszty związane

  z prowadzonym postępowaniem sądowym, w tym koszty opłaty sądowej oraz koszty opinii

  biegłego sądowego. Z kolei, żądanie przez spółkę wynagrodzenia za sukces, pomimo

  wypowiedzenia przez konsumenta umowy lub odwołania pełnomocnictwa należy oceniać z

  perspektywy ewentualnego naprawienia szkody, o ile tylko wypowiedzenie nastąpiło bez

  ważnego powodu12. Zastrzegane przez spółkę „wynagrodzenie” nosi bowiem cechy kary

  umownej, o której mowa w art. 483 kc, tj. zryczałtowanego odszkodowania. Skuteczność

  żądania zastrzeżonej w umowie kary umownej nie wymaga zaś wykazania przez wierzyciela

  szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika, którym była

  11 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt I ACa 450/12, Legalis.

  12 Por. M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627–1088. Wyd. 2, Warszawa 2019,

  komentarz do art. 746 kc, Legalis.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 24

  kontynuacja umowy do czasu wyegzekwowania przez spółkę roszczeń od ubezpieczyciela lub

  banku.

  Jak wynika z przepisów dyspozytywnych zastrzeganego „wynagrodzenia” prowizyjnego

  spółka może żądać jedynie po wykazaniu ewentualnej szkody związanej z wypowiedzeniem

  umowy lub odwołaniem pełnomocnictwa bez ważnego powodu. Nawet jednak w takiej

  sytuacji spółka nie może zastrzegać minimalnej stawki takiego wynagrodzenia –

  odszkodowania, które sięga aż połowy wynagrodzenia prowizyjnego liczonego od wartości

  zgłoszonych i dochodzonych roszczeń w wartości brutto. Takie zastrzeżenie umowne może

  stanowić podstawy do uznania, iż kwestionowane klauzule mogą mieć tożsamy zakres

  normowania do wskazanej przez ustawodawcę klauzuli szarej określonej w art. 3853 pkt 17

  kc, zgodnie z którą w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami

  umownymi są te, które w szczególności nakładają na konsumenta, który nie wykonał

  zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej

  lub odstępnego. Z przedstawionych przez spółkę wzorców umowy wynika, że w niektórych

  przypadkach zaliczkowego ponoszenia przez spółkę kosztów i opłat związanych z

  prowadzeniem sprawy jej wynagrodzenie brutto wynosi aż […] % kwoty dochodzonego

  roszczenia - w przypadku odzyskiwania kwot w wysokości od 3 do 20 tys. zł. Powyższe

  implikuje, że w wypadku wypowiedzenia przez konsumenta umowy lub odwołania

  pełnomocnictwa konsument będzie zobowiązany do zapłaty „kary umownej” w wysokości

  ok. […] % pierwotnie zastrzeżonego wynagrodzenia success fee za zasądzenie i wypłatę kwoty

  dochodzonego roszczenia. Wysokość tej kwoty można zaś uznać za rażąco wygórowaną, gdyż

  powoduje ona zachwianie relacji wysokości zastrzeżonej „kary umownej” do ewentualnie

  doznanej przez spółkę szkody, co tym samym może powodować jej nieuzasadnione

  wzbogacenie kosztem konsumenta. Kwestionowane postanowienia obejmują bowiem swoim

  zakresem także stany faktyczne, gdzie do wypowiedzenia umowy lub odwołania

  pełnomocnictwa dojdzie na początkowym etapie dochodzenia przez spółkę roszczeń na rzecz

  konsumenta. Kwestia ta zaś jest o tyle istotna, gdyż jak wynika z uchwały składu 7 sędziów

  Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03, „Zastrzeżenie kary

  umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia

  dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody”.

  Dotyczyć to będzie także sytuacji, o których mowa w punkcie I.1. i I.2. niniejszej decyzji –

  wypowiedzenia lub odwołania pełnomocnictwa bez ważnego powodu. W ocenie Prezesa

  Urzędu, każda sytuacja związana z wypowiedzeniem umowy przez konsumenta powinna być

  analizowana indywidualnie, a wprowadzone przez spółkę domniemania w zakresie

  minimalnej wysokości poniesionej szkody w sposób niedopuszczalny uprzywilejowują spółkę

  w ewentualnym sporze z konsumentem. Kwestionowane postanowienia kształtują zatem

  sytuację konsumenta w sposób mniej korzystny niż wynika to z ogólnych przepisów prawa, a

  zatem naruszają dobry obyczaj polegający na niewykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji

  kontraktowej przez przedsiębiorcę, jako twórcę wzorca. W przypadku klauzul z punktów

  I.3.-I.7. niniejszej decyzji, należy je uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco

  naruszające interesy konsumenta, gdyż spółka żąda świadczenia stanowiącego surogat

  odszkodowania o charakterze kary umownej, w każdym przypadku wypowiedzenia umowy

  lub odwołania pełnomocnictwa, a więc nie tylko wtedy, gdy nastąpiło ono bez ważnych

  powodów. Powyższe stawia konsumenta w zdecydowanie gorszej pozycji niż wynika z

  przepisów dyspozytywnych – zwłaszcza, że wynagrodzenie zostało zastrzeżone na zasadzie

  success fee, tj. uzależnione jest od rezultatu (pozytywnego dla konsumenta zakończenia

  sprawy).

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 25

  W tym zakresie nie sposób zaaprobować twierdzeń spółki, iż stosowane przez nią

  postanowienia nie stanowią w zasadzie żadnego uprzywilejowania jej sytuacji kontraktowej.

  Prezes Urzędu nie akceptuje również tezy, iż klauzul dotyczących kar umownych wręcz się

  wymaga od podmiotu posługującego się profesjonalnymi pełnomocnikami. Takie twierdzenie

  należy uznać za nieuprawnione w relacji konsument-przedsiębiorca, jeśli zarazem ich

  skutkiem jest naruszenie równowagi kontraktowej stron umowy. Spółka sama zresztą

  przyznała, że zastosowanie tej instytucji stanowi dla niej ułatwienie procesowe, a którego

  są pozbawieni konsumenci. Ponadto, zawierane przez spółkę umowy nie wykluczają sytuacji,

  w której to na skutek wypowiedzenia umowy przez zleceniobiorcę szkody dozna konsument.

  Irrelewantne w tym kontekście jest również oparcie ustalonego przez strony wynagrodzenia

  jako premii od sukcesu – co zresztą dotyczy wyłącznie umów o świadczenie usług prawnych

  w zakresie polisolokat. Nawet jednak i w przypadku tego typu wzorców umowy to konsument

  może pokrywać koszty związane z prowadzoną sprawą (a nie zaliczkowo spółka).

  Kwestionowane postanowienia nie odnoszą się bowiem wyłącznie do sytuacji, w których to

  spółka zaliczkowo pokrywa koszty prowadzonej sprawy.

  Ponadto na podstawie analizy kwestionowanych postanowień z punktów I.1.-I.4. nie sposób

  przyjąć, iż postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku rozwiązania umowy bądź

  wypowiedzenia pełnomocnictwa nie aktualizują się przed złożeniem powództwa. Zgłoszenie

  i dochodzenie roszczeń może bowiem już nastąpić na etapie przedsądowym. Tym bardziej z

  analizy ww. postanowień nie można wywnioskować, iż klauzule te mają chronić wypłatę

  wynagrodzenia dla spółki w przypadku, kiedy sprawa jest już rozstrzygnięta, ale same środki

  nie zostały jeszcze odzyskane. Aktualizacja przewidzianych przez spółkę sankcji może

  nastąpić bezpośrednio po wszczęciu postępowania sądowego w sprawie (dotyczy wszystkich

  analizowanych klauzul). Również ewentualna możliwość zmiarkowania kar umownych przez

  sąd nie przekreśla abuzywności ocenianych postanowień umownych.

  Również w odniesieniu do klauzul z punktów I.5.-I.7. nie sposób przyjąć, iż ulegają one

  aktualizacji tylko w przypadku zasądzenia lub ustalenia kosztów postępowania w ugodzie. Z

  analizy tych postanowień nie wynika także w sposób jednoznaczny, iż odwołanie

  pełnomocnictwa dotyczy tylko relacji spółka-konsument, a nie również odwołania

  pełnomocnictwa dla występującego w sprawie adwokata lub radcy prawnego. Także w

  przypadku tych klauzul nie można wywnioskować, iż mają chronić zastrzegane przez spółkę

  koszty zastępstwa procesowego tylko w przypadku, kiedy sprawa jest już rozstrzygnięta, ale

  same środki nie zostały jeszcze odzyskane.

  Ponadto dla oceny abuzywności ww. klauzul nie ma znaczenia okoliczność, iż spółka

  dotychczas nie korzystała z przewidzianych w postanowieniach sankcji. Ryzyko obciążenia

  nimi konsumentów nadal istnieje. Abuzywność kwestionowanych postanowień istnieje

  niezależnie od przyjętego wariantu wynagrodzenia. Decydujące znaczenie w tym kontekście

  ma fakt, iż przy zastosowaniu w niniejszej sprawie istniejących przepisów o charakterze

  dyspozytywnym konsument byłby w znacznie lepszej sytuacji, gdyby kwestionowanych

  postanowień nie było we wzorcach umowy. Powyższe nie wyklucza jednak tezy, iż

  przynajmniej część sankcji przewidziana o warianty zastrzeganego przez spółkę

  wynagrodzenia prowizyjnego – z racji ich wysokości – może wyczerpywać przesłanki klauzuli

  szarej określonej w art. 3853 pkt 17 kc.

  Podsumowując, w ocenie Prezesa UOKiK ww. klauzule w sposób rażący naruszają interesy

  konsumentów, w tym ich interesy ekonomiczne, albowiem uprawniają one przedsiębiorcę –

  który nie zrealizował w pełni swojego świadczenia - do żądania od konsumentów, którzy

  wypowiadają umowę lub odwołują pełnomocnictwo do zapłaty z góry określonego

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 26

  świadczenia, tak jakby zobowiązanie przedsiębiorcy zostało zrealizowane, a żądana w

  postępowaniu sądowym kwota została zasądzona i skutecznie wyegzekwowana przez spółkę.

  Z uwagi na powyższe, w ocenie Prezesa UOKiK analizowane postanowienia umowne

  stosowane przez spółkę w ww. wzorcach umownych stanowią niedozwolone postanowienia

  umowne, o których mowa w art. 3851

  § 1 kc.

  Ad I.8.

  „Klient zobowiązuje się do niepodejmowania samodzielnie żadnych czynności w zakresie

  objętym niniejszą umową, bez wcześniejszego uzgodnienia z ARBITER S.A., w szczególności

  zobowiązuje się do niepodejmowania negocjacji, niezawierania ugód lub podejmowania

  innych czynności mających na celu zakończenie sprawy z podmiotem, z którym została

  zawarta Umowa”

   § 3 ust. 4 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 3 ust. 4 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww,

   § 3 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf.

  W ocenie Prezesa Urzędu przedmiotowe postanowienie umowne utrudnia konsumentowi

  podejmowanie w jego sprawie samodzielnych czynności, w szczególności zmierzających do

  zawarcia ugody z podmiotem, z którym toczony jest spór – bankiem lub ubezpieczycielem.

  Kwestionowana klauzula z góry może pozbawiać konsumenta możliwości uzyskania

  rekompensaty finansowej związanej z dochodzonym roszczeniem lub wypracowania innej

  formy kompromisu od tej procedowanej przez spółkę. Bez znaczenia jest w takiej sytuacji

  ewentualne ryzyko, że zawarta przez konsumenta ugoda, w wyniku samodzielnie

  przeprowadzonych negocjacji, może być dla niego obiektywnie niekorzystna. Konsument nie

  może być bowiem pozbawiony realnego wpływu na przebieg prowadzonej sprawy. Jeśli z

  jakichś względów uzna, że zawarcie przez niego ugody z bankiem lub ubezpieczycielem

  będzie dla niego zadowalające to nie powinien być, na podstawie stosowanej przez spółkę

  klauzuli, odwodzony od takiego zamiaru.

  Ponadto, kwestionowane postanowienie może ograniczać konsumentom tzw. zdolność

  postulacyjną, przez którą należy rozumieć uprawnienie strony do samodzielnego działania w

  postępowaniu i osobistego podejmowania czynności procesowych13. Zdolność taką mogą

  ograniczać tylko niektóre czynniki natury faktycznej lub prawnej. Wskazuje się, że zdolności

  takiej nie ma m.in. osoba nieznająca języka lub osoba głuchoniema14. Z kolei w przypadku

  braku zdolności postulacyjnej z przyczyn natury prawnej można wskazać na przepisy, które

  w określonych sytuacjach przewidują przymus adwokacko-radcowski. Dla przykładu można

  wskazać na art. 871

  ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), zgodnie z którym w postępowaniu przed Sądem

  Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w

  sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to

  dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem

  Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.

  Prezes UOKiK nie może zgodzić się ze stanowiskiem, iż w przedmiotowej klauzuli zastrzeżono

  jedynie, aby klient nie podejmował decyzji w zakresie zawarcia ugody bez zasięgnięcia opinii

  spółki. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż inkryminowane postanowienie

  13 Por. m.in. uzasadnienie uchwały SN z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 102/14.

  14 Ł. Błaszczak, E. Marszałkowska-Krześ, Przymioty procesowe stron i uczestników postępowania nieprocesowego

  niezbędne do dochodzenia ochrony prawnej na drodze sądowej. Wybrane zagadnienia, Studia Prawnoekonomiczne, t. XCV, 2015 r., s. 21.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 27

  jednoznacznie stanowi o „uzgodnieniu” ze spółką podjęcia określonych czynności. W tym

  aspekcie w ww. postanowieniu można mówić raczej o wyrażeniu zgody przez spółkę na

  podjęcie przez konsumenta działań w zakresie objętym umową, aniżeli wyłącznie o ich

  niewiążącej konsultacji. Ponadto, kwestionowana klauzula nie odnosi się wyłącznie do

  kwestii dotyczącej zawarcia ugody, ale dotyczy podejmowania przez konsumenta

  jakichkolwiek samodzielnych czynności w sprawie (w szczególności tych, które w ocenie

  konsumenta mogą pozytywnie przyczynić się do finalnego efektu prowadzonej sprawy).

  Prezes Urzędu pragnie również podkreślić, iż rozumie powody, które mogły przyświecać

  spółce przy redakcji kwestionowanego postanowienia – tj. ochrona interesów konsumentów

  przed podejmowaniem niekorzystnych dla nich decyzji. Tym niemniej redakcja ww. klauzuli

  jest zbyt restrykcyjna. W ocenie Prezesa Urzędu, we wzorcach umów związanych ze

  świadczeniem usług pomocy prawnej nie można stosować klauzul, które a piori po stronie

  konsumenta będą skutkować rezygnacją z zajmowania się przez niego własną sprawą i

  podejmowania w niej określonych decyzji. Kwestia ta może mieć m.in. znaczenie w

  przypadku długotrwałych i skomplikowanych sporów sądowych, gdzie wynik postępowania

  jest z reguły niepewny. Samodzielna i świadoma kalkulacja ze strony konsumenta może

  przemawiać za wcześniejszym, ugodowym zakończenie sporu (wbrew stanowisku spółki).

  Powyższe może przyczynić się do powstania znaczących oszczędności – koszty opinii

  biegłych, pomocy prawnej etc. – które mogą zrekompensować ewentualne „straty” powstałe

  na skutek zawarcia ugody. Nie bez znaczenia jest również aspekt pozamajątkowy związany

  m.in. ze zniwelowaniem poziomu stresu jaki mógł towarzyszyć prowadzonemu

  postępowaniu. Ponadto z wyjaśnień spółki nie wynika, aby konsumenci samodzielnie

  podejmowali czynności zmierzające do zakończenia prowadzonego postępowania. Zawarcie

  ugody na etapie polubownym lub sądowym zawsze odbywało się przy udziale spółki.

  Z powyższych względów, w ocenie Prezesa Urzędu ww. postanowienie umowne przekracza

  akceptowalne granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania

  praw i obowiązków konsumenta. Kwestionowane postanowienie może powodować

  dezorientację i wywołać u konsumenta błędne przekonanie związane z uprawnieniem do

  samodzielnego działania w sprawie. Kwestionowane postanowienie narusza dobre obyczaje,

  gdyż na jego podstawie może dojść do nadużycia w stosunku do konsumenta posiadanej

  przez spółkę uprzywilejowanej pozycji kontraktowej. Z kolei rażące naruszenie interesów

  konsumenta na bazie kwestionowanej klauzuli umownej oznacza nieusprawiedliwioną

  dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta.

  Z uwagi na powyższe, w ocenie Prezesa UOKiK analizowane postanowienie umowne

  stosowane przez spółkę w ww. wzorcach umownych stanowi niedozwolone postanowienie

  umowne, o którym mowa w art. 3851

  § 1 kc.

  Ad I.9.-10. Klauzule, o których mowa w punktach I.9.-I.10. niniejszej decyzji zostaną

  omówione łącznie, ze względu na ich podobne brzmienie oraz ten sam skutek jaki wywierają

  we wzajemnych prawach i obowiązkach stron umowy.

  9. „Klient upoważnia ARBITER S.A. do wskazania radcy prawnego lub adwokata, który będzie

  świadczył na rzecz Klienta pomoc prawną w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym i

  zobowiązuje się udzielić na rzecz wskazanego pełnomocnika pełnomocnictwa procesowego”

   § 3 ust. 8 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 3 ust. 8 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww;

  10. „Klient upoważnia ARBITER S.A. i wskazanych przez niego pełnomocników do

  reprezentowania go przed wszystkimi podmiotami, instytucjami, organami administracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 28

  publicznej, ścigania i wymiaru sprawiedliwości na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,

  które stanowi integralną część niniejszej umowy”

   § 1 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – polisolokaty,

   § 1 ust. 5 Umowy o świadczenie usług prawnych – unww,

   § 3 ust. 9 Umowy o świadczenie usług prawnych – chf.

  Na podstawie ww. postanowień spółka przyznaje sobie uprawnienie do wskazania

  pełnomocników, którzy będą reprezentować konsumenta na etapie postępowania sądowego.

  Z wyjaśnień przekazanych przez spółkę wynika, że informacja o tym, który radca prawny lub

  adwokat będzie reprezentował konsumenta jest przekazywana w trakcie rozmowy

  telefonicznej dotyczącej skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Powyższe

  wskazuje, że konsument podpisuje w momencie zawierania umowy pełnomocnictwo in

  blanco, które w terminie późniejszym jest uzupełniane przez spółkę o dane pełnomocnika.

  Spółka również wyjaśniła, że jeżeli życzeniem konsumenta jest uzyskanie numeru telefonu

  do pełnomocnika to numer taki jest mu przekazywany.

  W ocenie Prezesa Urzędu takie uprawnienie należy uznać za niedopuszczalne, gdyż to

  konsument powinien mieć decydujący wpływ na wybór konkretnego pełnomocnika.

  Kwalifikacje pełnomocnika i jego doświadczenie w branży związanej z dochodzeniem

  roszczeń może mieć bowiem bezpośrednie przełożenie na efekt finalny danej sprawy. Jego

  wybór nie jest więc obojętny dla interesów konsumentów. Kwestia wyboru pełnomocnika

  jest o tyle istotna, że spółka nie może samodzielnie w pełni podjąć w imieniu konsumenta

  czynności zmierzających do odzyskania nienależnie pobranych świadczeń przez

  ubezpieczyciela lub bank. Sprawy te z reguły są bowiem przedmiotem postępowania

  sądowego, w związku z czym konieczne jest w tym zakresie reprezentowanie konsumenta

  przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata. Spółka ma tę

  świadomość już na etapie zawierania z konsumentem umowy, wobec czego powinna

  skonstruować mechanizm wyboru przez niego pełnomocnika procesowego, zmierzający do

  wyeliminowania arbitralności w jego wyborze. Równocześnie, wywodząc uprawnienie

  konsumenta do wskazania reprezentującego go pełnomocnika, Prezes Urzędu pragnie

  zwrócić uwagę m.in. na uregulowania zawarte w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja

  1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.). Zgodnie z powołanymi

  przepisami, umowę z klientem zawiera kierownik zespołu adwokackiego w imieniu zespołu,

  a pełnomocnictwa klient udziela adwokatowi. Jednocześnie, kierownik zespołu uwzględnia

  życzenia klienta co do wyboru adwokata, chyba że uzasadnione względy uniemożliwiają

  temu adwokatowi udzielenie pomocy prawnej.

  Należy mieć także na względzie, że kwestionowane postanowienia są podobne do klauzul

  wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone pod nr 5694

  oraz 6485:

   „Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub

  Radcowskiej wskazanej przez zleceniobiorcę, do dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia

  takiej konieczności w drodze postępowania sądowego. W celu realizacji powyższego

  Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia oddzielnego pełnomocnictwa dla adwokata

  lub radcy prawnego oraz do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa

  procesowego zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w (Rozporządzenie Ministra

  Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. Dz. U. Nr 163 poz. 1348 - opłaty za czynności adwokackie

  oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z

  urzędu. (Adwokatów zagranicznych obowiązują stawki zgodne z prawem danego Kraju).

  Dotyczy to również opłat i czynności adwokackich przed procesowych. Opłaty powyższe

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 29

  obejmować będą także koszty sądowe związane z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy w

  tym także wpisu sądowego i kosztów opinii biegłych sądowych. (Koszty sądowe w spr.

  cywilnych. Ustawa z dn. 28.07.2005 r. Dz. 167 poz. 1398 z późniejszymi zmianami). Koszty

  prowadzenia sprawy poza granicami kraju w zakresie jak wyżej, ustalane są w oparciu o

  przepisy i stawki obowiązujące w danym Państwie” – wpis nr 5694 z dnia 26 maja 2014 r., na

  podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i

  Konsumentów (dalej: SOKiK) z dnia 25 lipca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 607/13,

   „Klient upoważnia ECPP do powierzenia w jego imieniu dochodzenia roszczeń, o których

  mowa w §1 w postępowaniu przedsądowym, przedegzekucyjnym, sądowym i egzekucyjnym

  uprawnionym do tego podmiotom” - wpis nr 6485 z dnia 1 lipca 2016 r., na podstawie wyroku

  SOKiK z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt: XVII AmC 8/14.

  W uzasadnieniu wyroku dotyczącego pierwszej z ww. klauzul SOKiK stwierdził, że „Klauzula

  oznaczona nr 3 spełnia przesłanki pozwalające uznać ją w świetle art. 385[1] § 1 kc za

  niedozwoloną, albowiem nakłada na konsumenta zobowiązanie do wyrażenia a priori zgody

  na zlecenie profesjonalnemu pełnomocnikowi podejmowania czynności celem dochodzenia

  roszczeń, będących przedmiotem umowy w postępowaniu sądowym. Zobowiązuje go także

  do udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu przez niego prawnikowi. Słusznie przyjmuje się,

  iż stosunek pełnomocnictwa ze względu na swój szczególny charakter powinien opierać się

  na wzajemnym zaufaniu stron. Skutkiem tego istotnym jest, by to konsumentowi

  przysługiwało prawo wyboru osoby, która ma reprezentować jego interesy. W kontekście

  niniejszej sprawy, winien więc mieć możliwość podjęcia decyzji, czy zechce korzystać z

  usług poleconej mu kancelarii prawnej, czy też innej dowolnie przez siebie wybranej.

  Tymczasem zapis wzorca umowy, który pozbawia go tego uprawnienia niewątpliwie

  kształtuje w sposób niekorzystny jego sytuację prawną”.

  Prezes Urzędu w pełni aprobuje ww. stanowisko, które w sposób analogiczny można odnosić

  do kwestionowanych powyżej postanowień. Pozbawiają one konsumenta z góry możliwości

  przeprowadzenia ze spółką indywidualnych rokowań dotyczących osoby pełnomocnika. Nie

  bez znaczenia przy ich analizie jest także stosowanie przez spółkę w ocenianych wzorcach

  umowy postanowienia, na mocy którego konsument zrzeka się prawa do odwołania

  pełnomocnictwa: „Na zasadzie określonej w art. 101 kodeksu cywilnego, Klient zrzeka się

  prawa do odwołania pełnomocnictwa”. Ponadto, zmiana raz ustanowionego przez spółkę

  pełnomocnika może wiązać się dla konsumenta z dotkliwymi sankcjami, o czym szczegółowo

  mowa przy analizie klauzul znajdujących się w punktach I.1.-7. niniejszej decyzji.

  Prezes Urzędu nie podziela argumentacji spółki jakoby za wskazaniem przez spółkę radcy

  prawnego lub adwokata, który będzie świadczył na rzecz konsumenta pomoc prawną w

  postępowaniu sądowym i egzekucyjnym przemawiała ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. W

  pierwszej kolejności należy wskazać, iż żadne przepisy nie uniemożliwiają powołania przez

  konsumenta w sprawie innego pełnomocnika. Konsument może zlecić temu pełnomocnikowi,

  aby zapoznał się w sądzie ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją i dokonał następnie jej

  utrwalenia. W tym też zakresie uzasadnienie dotyczące narzucenia osoby pełnomocnika z

  uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa spółki nie wydaje się trafne. W tym miejscu

  należy również podkreślić, iż intencją Prezesa Urzędu przy kwestionowaniu ww.

  postanowienia wzorców umowy było nie tyle przerzucenie na konsumenta konieczności

  samodzielnego poszukiwania pełnomocnika, ale objęcie konsensem osoby radcy prawnego

  lub adwokata na etapie zawarcia umowy (uwzględniając m.in. nr wpisu oraz kancelarię, z

  którą związany jest ten podmiot). Prezes Urzędu kwestionuje samą arbitralność w wyborze

  pełnomocnika procesowego przez spółkę. Prezes Urzędu nie kwestionuje faktu, iż

  współpracujący ze spółką pełnomocnicy mogą posiadać duże doświadczenie w prowadzeniu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 30

  spraw o podobnym charakterze i dawać rękojmię należytej staranności. Jedyna, aczkolwiek

  zasadnicza wątpliwość dotyczy faktu, iż konsument nie ma realnego wpływu na wybór

  pełnomocnika. Obdarzenie spółki zaufaniem i zlecenie jej prowadzenia sprawy nie może

  uzasadniać pozbawienia konsumenta możliwości wyboru pełnomocnika. Nic nie stoi na

  przeszkodzie, aby informacje o osobie pełnomocnika przedstawić konsumentowi na etapie

  przedkontraktowym, umożliwić mu swobodny wybór pełnomocnika oraz zawrzeć następnie

  te informacje wprost w zawieranych umowach o świadczenie usług prawnych.

  Za niezrozumiałe Prezes Urzędu przyjmuje również wyjaśnienia spółki związane z instytucją

  substytucji. Zaprezentowane przez spółkę stanowisko faktycznie może rodzić obawy, iż

  wybór pełnomocnika przez konsumenta będzie fikcją, gdyż nawet wybrany świadomie przez

  konsumenta radca prawny lub adwokat będzie uprawniony do dowolnego wskazywania

  dalszego pełnomocnika procesowego – substytuta. Instytucja dalszego pełnomocnictwa

  procesowego jest instytucją o charakterze wyjątkowym – biorąc pod uwagę istotę stosunku

  pełnomocnictwa opartego na zaufaniu strony do swojego pełnomocnika – stanowi bowiem

  istotne odstępstwo od obowiązku osobistego reprezentowania strony przez pełnomocnika.

  Ponadto na skutek udzielenia substytucji dochodzi do ograniczenia zasady wyboru osoby

  pełnomocnika przez stronę wyrażonej zarówno w przepisach prawa cywilnego materialnego,

  jak i prawa procesowego. Każdy podmiot prawa, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna,

  ma bowiem prawo zdecydować, kto w jego imieniu dokona czynności prawnej z

  bezpośrednim skutkiem w jego sferze prawnej.

  W ocenie Prezesa Urzędu konsument powinien mieć prawo samodzielnie określić zakres

  uprawnień pełnomocnika w sposób szerszy lub węższy niż wskazany w przepisach kodeksu

  postępowania cywilnego, w tym całkowicie wyłączyć prawo udzielenia substytucji innemu

  podmiotowi. Nie ma przy tym również przeszkód, aby zakres podmiotowy oraz przedmiotowy

  ewentualnie udzielanej przez pełnomocnika głównego substytucji został uregulowany

  bezpośrednio przez samego konsumenta. Strona może bowiem skutecznie ograniczyć krąg

  pełnomocników substytucyjnych tylko do grupy adwokatów (radców prawnych) albo innych

  podmiotów uprawnionych do zastępowania jej w postępowaniu sądowym. Konsument mógłby

  być również uprawniony do czasowego określania granic udzielenia dalszego

  pełnomocnictwa. Substytut mógłby wówczas zastępować go wyłącznie np. na wyznaczonym

  etapie postępowania, na czas dłuższej nieobecności, choroby głównego pełnomocnika albo

  innych trwałych przeszkód.

  Z powyższych względów, w ocenie Prezesa Urzędu ww. postanowienia umowne przekraczają

  akceptowalne granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania

  praw i obowiązków konsumenta. Kwestionowane postanowienia naruszają dobre obyczaje,

  gdyż na ich podstawie może dojść do nadużycia w stosunku do konsumenta posiadanej przez

  spółkę uprzywilejowanej pozycji kontraktowej. Z kolei rażące naruszenie interesów

  konsumenta na bazie kwestionowanych klauzul umownych oznacza nieusprawiedliwioną

  dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Sytuacja konsumenta

  prezentowałaby się zdecydowanie odmiennie, gdyby kwestionowanych postanowień nie było

  we wzorcu umowy.

  Z uwagi na powyższe, w ocenie Prezesa UOKiK analizowane postanowienia umowne

  stosowane przez spółkę w ww. wzorcach umownych stanowią niedozwolone postanowienia

  umowne, o których mowa w art. 3851

  § 1 kc.

  Wobec powyższego, Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie I. sentencji niniejszej decyzji.

  Ad II. Uzasadnienie rozstrzygnięcia w kwestii wniosku spółki w sprawie wydania decyzji

  w trybie art. 23c uokik

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 31

  Zgodnie z art. 23b ust. 1 uokik Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu postanowienia

  wzorca umowy za niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi

  naruszenie zakazu określonego w art. 23a. W decyzji Prezes Urzędu przytacza treść

  postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone. Ustęp 2 wspomnianego artykułu

  stanowi, że w decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia

  trwających skutków naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, w szczególności

  zobowiązać przedsiębiorcę do: 1) poinformowania konsumentów, będących stronami umów

  zawartych na podstawie wzorca, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu za niedozwolone

  postanowienia tego wzorca - w sposób określony w decyzji; 2) złożenia jednokrotnego lub

  wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji.

  Jak jednak stanowi art. 23c ust. 1 uokik, jeżeli przedsiębiorca przed wydaniem decyzji, o

  której mowa w art. 23b ust. 1, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych

  działań zmierzających do zakończenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, lub

  usunięcia skutków tego naruszenia, Prezes Urzędu może, wydając decyzję, o której mowa

  w art. 23b ust. 1, zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań.

  W toku postępowania, na podstawie art. 23c ust. 1 uokik, spółka zobowiązała się do podjęcia

  działań mających na celu poinformowanie konsumentów o bezskuteczności

  zakwestionowanych postanowień, publikację oświadczenia informującego o wydanej w

  sprawie decyzji oraz możliwości zawarcia aneksu do umowy.

  W ocenie Prezesa Urzędu, zaproponowane przez spółkę zobowiązanie nie budzi zastrzeżeń,

  a jego treść jest jednoznaczna i precyzyjna. Zobowiązanie spółki zmierza do usunięcia

  skutków naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a uokik. Realizacja wnioskowanego

  przez spółkę zobowiązania pozwoli osiągnąć cele postępowania poprzez złożenie

  konsumentom oświadczenia o bezskuteczności kwestionowanych postanowień oraz

  przedstawienie możliwości zawarcia aneksu. Ponadto oświadczenie spółki zawiera

  jednoznaczne przyrzeczenie zwrotu poniesionych przez konsumentów kosztów wynikających

  z rozwiązania umowy lub wypowiedzenia pełnomocnictwa, w terminie 30 dni od otrzymania

  dokumentów potwierdzających fakt ich poniesienia.

  Z kolei obowiązek dotyczący opublikowania na stronie internetowej przedsiębiorcy

  oświadczenia informującego o wydanej w sprawie decyzji i zawierającego odnośnik

  umożliwiający zapoznanie się z decyzją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również obowiązek przesłania konsumentom

  osobnego oświadczenia w formie wiadomości e-mail lub wysyłką pocztą tradycyjną,

  zawierającym informacje w tym samym zakresie, dopełnia ww. obowiązek usunięcia skutków

  naruszenia, poprzez przedstawienie konsumentom informacji na temat działań podjętych

  przez przedsiębiorcę w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

  W toku postępowania spółka zobowiązała się również do niezawierania umów zawierających

  klauzule wymienione w Postanowieniu nr 1 z dnia 8 lipca 2019 r. Z racji zaś uznania

  wszystkich z klauzul wskazanych ww. Postanowieniu za niedozwolone postanowienia

  umowne i zakazania ich wykorzystywania, ww. zobowiązanie spółki należy uznać za zbędne.

  Orzeczony przez Prezesa UOKiK zakaz wykorzystywania niedozwolonego postanowienia

  wzorca umowy odnosi bowiem również swój skutek na przyszłość.

  Mając powyższe na uwadze Prezes Urzędu uznał za celowe nałożenie na spółkę obowiązku

  wykonania przedłożonego przez nią zobowiązania. Tym samym spełnione zostały warunki

  niezbędne do wydania decyzji na podstawie art. 23c ust. 1 uokik.

  Mając na uwadze powyższe Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie II. sentencji decyzji.

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 32

  Ad III. Obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji

  zobowiązań (pkt III. rozstrzygnięcia decyzji)

  Stosownie do art. 23c ust. 3 uokik, elementem obligatoryjnym decyzji zobowiązującej jest

  nałożenie przez Prezesa Urzędu obowiązku składania w wyznaczonym terminie informacji o

  stopniu realizacji zobowiązania. W związku z powyższym Prezes Urzędu zobowiązał

  przedsiębiorcę do poinformowania o stopniu realizacji zobowiązań, o których mowa w

  punkcie II. sentencji niniejszej decyzji, zgodnie z treścią punktu III. rozstrzygnięcia decyzji.

  Przekazane przez spółkę informacje oraz dokumenty pozwolą zweryfikować i ocenić sposób

  oraz stopień wykonania zobowiązania.

  Mając na uwadze powyższe Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie III. sentencji decyzji.

  Ad IV. Nałożenie przez Prezesa Urzędu na przedsiębiorcę obowiązku zwrotu kosztów

  postępowania

  Zgodnie z art. 77 ust. 1 uokik, jeżeli w wyniku postępowania Prezes Urzędu stwierdził

  naruszenie przepisów ww. ustawy, przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia, jest

  obowiązany ponieść koszty postępowania. Zgodnie z art. 80 uokik, Prezes Urzędu rozstrzyga

  o kosztach, w drodze postanowienia, które może być zamieszczone w decyzji kończącej

  postępowanie.

  Zgodnie z art. 263 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

  administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) do kosztów postępowania zalicza się

  koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach

  przewidzianych w art. 56 tej ustawy, a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu,

  jak również koszty doręczenia stronom pism urzędowych. Zgodnie zaś z art. 264 § 1 ww.

  ustawy jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze

  postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz

  termin i sposób ich uiszczenia.

  W punkcie I. sentencji niniejszej decyzji Prezes Urzędu w wyniku przeprowadzonego

  postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone stwierdził

  naruszenie przez ww. przedsiębiorcę art. 23a uokik. Spełniona została zatem przesłanka

  wynikająca z art. 77 ust. 1 uokik pozwalająca na obciążenie przedsiębiorcy kosztami

  przeprowadzonego postępowania, którymi są dla Prezesa Urzędu wydatki w łącznej kwocie 71

  zł związane z prowadzoną w toku tego postępowania korespondencją ze stroną niniejszego

  postępowania.

  Koszty niniejszego postępowania przedsiębiorca obowiązany jest wpłacić na konto

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w NBP o/o Warszawa

  Nr 51101010100078782231000000 w terminie 14 dni od uprawomocnienie się decyzji.

  Pouczenia:

  Stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie

  art. 47928 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie

  do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie

  miesiąca od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i

  Konsumentów – Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach

  (40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43).

  W przypadku jednak kwestionowania wyłącznie postanowienia o kosztach zawartego

  w punkcie IV. niniejszej decyzji, stosownie do art. 81 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Katowicach

  ul. Kościuszki 43 < 40-048 Katowice

  tel. +48 32 256 46 96 < faks +48 32 256 37 64

  katowice@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 33

  i konsumentów w związku z art. 47932 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego i na podstawie

  art. 264 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 83 ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów, można wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów – Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach

  (40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43) w terminie tygodnia od dnia doręczenia niniejszej

  decyzji.

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach

  sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.), odwołanie od decyzji

  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł.

  Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 2 tej ustawy zażalenie na

  postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie stałej w

  kwocie 500 zł.

  Zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 ww. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd może

  przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej

  niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie

  ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej

  wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki

  lub udzielenie spółce pożyczki.

  Zgodnie z art. 105 ust. 1 tej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o

  przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu

  w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

  Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego strona zwolniona

  przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia

  adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa

  przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać

  ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków

  na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie

  adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów

  sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być

  wytoczona lub już się toczy.

  Z up. Prezesa

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Dyrektor Delegatury UOKiK w Katowicach

  Maciej Fragsztajn