Inne materiały

 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Contract Terms Directive, Article 3 , Unfair Contract Terms Directive, Article 4
 • Uwaga główna

  Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ 6/2021

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Several contractual clauses have been declared as unfair.

 • Uwaga ogólna
 • Pełny tekst

  PREZES

  URZĘDU OCHRONY

  KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  TOMASZ CHRÓSTNY

  Poznań, 19 sierpnia 2021r.

  RPZ.611.1.2021.JM

  DECYZJA nr RPZ 6/2021

  Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy

  za niedozwolone wszczętego z urzędu przeciwko Longbridge Instalatorów Sp. z o.o.

  z siedzibą w Warszawie

  I. na podstawie art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów uznaje postanowienia wzorca umowy deweloperskiej stosowane przez

  Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o treści:

  1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie

  będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§ 2 ust. 4 lit. a)

  2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie

  określonym w § 4 ust. 1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie

  do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnieniaw wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została

  zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary

  umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§ 8 ust. 2),

  za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851

  § 1 ustawy z dnia 23

  kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.), co stanowi

  naruszenie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i zakazuje ich

  wykorzystywania

  II. na podstawie art. 23b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Longbridge Instalatorów

  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środki usunięcia trwających skutków naruszenia

  zakazu określonego w art. 23a ww. ustawy w postaci:

  1. skierowania do konsumentów, będących stronami umów deweloperskich zawartych

  na podstawie wzorca umowy deweloperskiej, o którym mowa powyżej w pkt I, na

  piśmie, listem poleconym, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia

  się decyzji, informacji o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów niniejszej decyzji nr RPZ 6/2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. o treści:

  „Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że Prezes

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RPZ 6/2021 z dnia 20

  sierpnia 2021r. uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy

  deweloperskiej wykorzystywane przez Spółkę w obrocie z konsumentami,

  2

  o następującej treści: (…) - należy przytoczyć treść postanowień uznanych za

  niedozwolone z oznaczeniem wzorca, w którym zostały zamieszczone

  W związku z powyższym, postanowienia te nie wiążą Pani/Pana, czyli są

  bezskuteczne. Bezskuteczność powstaje z mocy prawa i nie jest konieczne

  stwierdzenie jej na drodze sądowej. Klauzulę uznaną za abuzywną należy zatem

  traktować tak, jakby w ogóle nie została zamieszczona w zawartej umowie.

  Decyzja Prezesa UOKiK została udostępniona na stronie internetowej

  www.uokik.gov.pl.

  Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki”

  2. zamieszczenia, na koszt Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  na głównej stronie internetowej Spółki (w dacie wydania decyzji jest to strona:

  www.longbridge.pl), nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia

  uprawomocnienia się niniejszej decyzji oraz utrzymywania przez okres 3 (trzech)

  miesięcy komunikatu o treści:

  „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RPZ RPZ 6/2021

  z dnia 20 sierpnia 2021r. uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy

  deweloperskiej wykorzystywane przez Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą

  w Warszawie w obrocie z konsumentami, o następującej treści: (…) - należy

  przytoczyć treść postanowień uznanych za niedozwolone z oznaczeniem wzorca, w którym

  zostały zamieszczone, zakazując Spółce ich wykorzystywania.

  Postanowienia te są bezskuteczne. Klauzulę uznaną za abuzywną należy traktować

  tak, jakby w ogóle nie została zamieszczona w zawartej umowie.

  Ww. decyzja jest prawomocna. Decyzja została udostępniona na stronie

  internetowej www.uokik.gov.pl.”

  Komunikat w warstwie wizualnej powinien być zamieszczony w górnej części

  głównej strony internetowej Spółki, sporządzony czcionką w rozmiarze co najmniej

  11, w kolorze czarnym, rodzaju Times New Roman, na białym tle, widoczny przez

  cały czas, gdy użytkownik jest na stronie (nie może mieć formy np. rotacyjnego

  banera czy slajdera), z możliwością jego zamknięcia przez użytkownika strony

  poprzez klikniecie krzyżyka w prawym górnym rogu.

  III. na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Longbridge Instalatorów

  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa

  w art. 23a ww. ustawy:

  1. karę pieniężną w wysokości 16.153 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt

  trzy zł) za stosowanie postanowienia wzorca umowy określonego w pkt I.1

  niniejszej decyzji, płatną do budżetu państwa

  2. karę pieniężną w wysokości 24.230 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście

  trzydzieści zł) za stosowanie postanowienia wzorca umowy określonego w pkt I.2

  niniejszej decyzji, płatną do budżetu państwa

  IV. na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz

  art. 263 § 1 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

  administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) w zw. z art. 83 ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  postanawia obciążyć Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kosztami

  postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

  w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście zł) oraz zobowiązać do ich zwrotu Prezesowi

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia

  się niniejszej decyzji.

  3

  Uzasadnienie

  W związku z otrzymanym zawiadomieniem konsumenta dotyczącym stosowania

  niedozwolonych postanowień umownych przez Longbridge Instalatorów Sp. z o.o.

  z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów- Delegatura w Poznaniu (dalej: Prezes Urzędu), skierował wystąpienie do

  Spółki na podstawie art. 49a ust. 1 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Pismami z dnia: 24 września i 20 listopada 2020r. (sygn. akt RPZ.642.11.2020) Prezes

  Urzędu wystąpił do Spółki m.in. o wskazanie realizowanych przedsięwzięć deweloperskich

  oraz przedłożenie wzorca umowy deweloperskiej wykorzystywanego w obrocie

  z konsumentami w odniesieniu do tych przedsięwzięć. W odpowiedzi Spółka

  poinformowała, że aktualnie nie prowadzi przedsięwzięć deweloperskich i nie przedkłada

  konsumentom wzorców umowy deweloperskiej. Spółka wyjaśniła, że ostatnie

  przedsięwzięcie, w ramach którego wykorzystywała wzorzec umowy deweloperskiej, tj.

  Active City 1 w Warszawie, zakończyła we wrześniu 2020r., uzyskując prawomocne

  pozwolenie na użytkowanie budynku.

  Po przeanalizowaniu przekazanego przez Spółkę wzorca umowy deweloperskiej

  dotyczącego ww. inwestycji Prezes Urzędu uznał, że zamieszczone w nim postanowienia:

  § 2 ust. 4 lit. a oraz § 8 ust. 2 mogą spełniać przesłanki niedozwolonych postanowień

  umownych. Z uwagi na powyższe, postanowieniem z dnia 8 lutego 2021r. Prezes Urzędu

  wszczął przeciwko Spółce postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy

  za niedozwolone, w związku z podejrzeniem stosowania postanowień, które mogą zostać

  uznane za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851

  § 1 Kodeksu

  cywilnego, o treści:

  1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie

  będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§ 2 ust. 4 lit. a)

  2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie

  określonym w § 4 ust. 1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie

  do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnieniaw wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została

  zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary

  umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§ 8 ust. 2).

  Spółka nie zajęła stanowiska co do postawionego zarzutu. W odpowiedzi na

  wezwanie Prezesa Urzędu, pismem z dnia 26 maja 2021r. Spółka poinformowała m.in., że

  w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego Active City 1 wybudowano 212

  lokali mieszkalnych. Spółka zaznaczyła, że nie zakończyła jeszcze procesu przenoszenia

  własności tych lokali na nabywców, co spowodowane było wydaniem zaświadczenia

  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  dopiero w dniu 12 stycznia 2021r. Spółka wskazała, że niezwłocznie, już 15 stycznia 2021r.

  zawarto pierwszą umowę przenoszącą własność. Spółka przekazała także dane o obrocie,

  który uzyskała w 2018r., 2019r. i 2020r.

  W trakcie postępowania Prezes Urzędu zawiadomił Spółkę, zgodnie z art. 73 ust. 6

  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o zaliczeniu w poczet dowodów

  w niniejszym postępowaniu materiału zgromadzonego w sprawie o sygn. akt

  RPZ.642.11.2020.JM.

  Pismem z dnia 14 lipca 2021r. Prezes Urzędu zawiadomił Spółkę o zakończeniu

  zbierania materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się z nim i złożenia

  dodatkowych wyjaśnień. Pełnomocnik Spółki zapoznał się z aktami sprawy w dniu 22 lipca

  2021r.

  4

  Prezes Urzędu ustalił, co następuje:

  Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką prawa

  handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS

  0000289840. Przedmiotem jej działalności jest m.in. realizacja projektów budowlanych

  związanych ze wznoszeniem budynków (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS- k. 2-

  5 akt).

  Prowadząc działalność gospodarczą, Spółka zrealizowała przedsięwzięcie

  deweloperskie Active City 1 w Warszawie, które obejmowało budowę budynku

  mieszkalnego wielorodzinnego z 212 lokalami mieszkalnymi, 5 lokalami usługowymi,

  garażem podziemnym, drogą dojazdową wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą

  techniczną. Przy realizacji ww. przedsięwzięcia Spółka posługiwała się wzorcem umowy

  deweloperskiej, w oparciu o który zawierała umowy z konsumentami. Wzorzec ten Spółka

  wykorzystywała od dnia 21 września 2018r. do dnia 10 września 2020r. Zgodnie z jego

  postanowieniami Spółka zawarła [usunięto] umów deweloperskich.

  W wykorzystywanym przez Spółkę wzorcu umowy deweloperskiej zamieszczono

  postanowienia o treści:

  1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie

  będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§ 2 ust. 4 lit. a)

  2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie

  określonym w § 4 ust. 1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie

  do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnieniaw wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została

  zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary

  umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§ 8 ust. 2).

  (dowód: pismo Spółki z dnia 26 listopada 2020r.- k. 27 akt, pismo Spółki z dnia 12

  października 2020r. wraz z wzorcem umowy deweloperskiej dotyczącym przedsięwzięcia

  deweloperskiego Active City 1- k. 11-19 akt).

  Spółka uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ww. budynku w dniu 11

  września 2020r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 14 września 2020r. (dowód: pismo

  Spółki z dnia 26 listopada 2020r.- k. 27 akt).

  Obrót Spółki w 2020r. wyniósł [usunięto] zł, w tym przychody netto ze sprzedaży

  produktów: [usunięto] zł (dowód: pismo Spółki z dnia 9 lipca 2021r. wraz z rachunkiem

  zysków i strat za 2020r.- k. 34-35 akt).

  Prezes Urzędu zważył, co następuje:

  I.

  Naruszenie interesu publicznego

  Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ochrona

  interesów przedsiębiorców i konsumentów podejmowana w ramach działań Prezesa Urzędu

  jest prowadzona w interesie publicznym. Ingerencja Prezesa Urzędu ma na celu ochronę

  interesów zbiorowości, a nie wprost poszczególnych, indywidualnych uczestników rynku.

  Naruszenie interesu publicznego stanowi bezwzględny warunek uznania kompetencji

  Prezesa Urzędu do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Interes publiczny zostaje naruszony

  wówczas, gdy działania przedsiębiorcy godzą w interesy ogólnospołeczne i dotykają

  szerokiego kręgu uczestników rynku, zaburzając jego prawidłowe funkcjonowanie.

  W opinii Prezesa Urzędu, rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny.

  Wiąże się z ochroną praw potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów, którzy mogli

  być narażeni na stosowanie przez Spółkę we wzorcu umowy deweloperskiej

  niedozwolonych postanowień umownych. Zakwestionowane działania Spółki nie dotyczą

  więc interesów poszczególnych osób, których sprawy miałyby charakter jednostkowy,

  indywidualny i nie dający się porównać z innymi, ale kręgu konsumentów, których sytuacja

  5

  jest identyczna i wynika z faktu posługiwania się przez Spółkę wzorcem umowy przy

  realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Active City 1 w Warszawie.

  Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy art. 3851

  i art. 3853 Kodeksu cywilnego,

  które stanowią materialną podstawę ingerencji Prezesa Urzędu w niniejszej sprawie,

  implementują do prawa krajowego dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r.

  w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L.1993.95.29).

  Interpretacji tych przepisów należy zatem dokonywać w odniesieniu do uregulowań

  zawartych w dyrektywie. Zgodnie z preambułą dyrektywy, obowiązkiem państw

  członkowskich jest zapewnienie, aby umowy zawierane z konsumentami nie zawierały

  nieuczciwych warunków. Należy tym samym uznać, że ochrona interesu publicznego

  w rozpatrywanej sprawie wyraża się także w konieczności zagwarantowania, by we

  wzorcach umów wykorzystywanych przez przedsiębiorców w relacjach z konsumentami nie

  występowały niedozwolone postanowienia umowne.

  Naruszenie art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje stosowania we

  wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych,

  o których mowa w art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego.

  Odwołanie się do stosowania we wzorcach umów niedozwolonych postanowień

  umownych w rozumieniu art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego powoduje, że zrekonstruowanie

  treści zakazu wynikającego z art. 23a wymaga sięgnięcia także do uregulowań

  kodeksowych, odnoszących się do wzorców umów i postanowień niedozwolonych (por. K.

  Pacuła [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; art. 23a-23d i 99a-99f.

  Komentarz pod red. K. Osajdy, 2018, wyd. 1, Legalis). O ile bowiem art. 3851 § 1 Kodeksu

  cywilnego określa cywilnoprawne skutki zastosowania w umowie niedozwolonego

  postanowienia umownego, o tyle art. 23a ww. ustawy ustanawia publicznoprawny zakaz

  w tym zakresie.

  Zgodnie z art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej

  z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa

  i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy

  (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne

  świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób

  jednoznaczny.

  W świetle ww. przepisu, możliwość uznania postanowienia za niedozwolone

  uzależniona jest od łącznego spełnienia trzech przesłanek formalnych, tj. stwierdzenia, że:

  1. postanowienie jest stosowane przez przedsiębiorcę wobec konsumentów

  2. postanowienie nie określa głównych świadczeń stron chyba, że zostało

  sformułowane w sposób niejednoznaczny

  3. postanowienie nie zostało indywidualnie uzgodnione

  oraz dwóch przesłanek merytorycznych, tj. stwierdzenia, że:

  4. postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny

  z dobrymi obyczajami

  5. postanowienie narusza w sposób rażący interesy konsumenta.

  Dla uznania danego postanowienia umowy za niedozwolone konieczne jest przy tym

  łączne wystąpienie obydwu przesłanek merytorycznych, czyli sprzeczności z dobrymi

  obyczajami oraz rażącego naruszenia interesów konsumenta. Z reguły rażące naruszenie

  interesu konsumenta jest naruszeniem dobrych obyczajów, ale nie zawsze zachowanie

  sprzeczne z dobrymi obyczajami rażąco narusza ten interes (por. wyrok Sądu Najwyższego

  z dnia 13 października 2010r. sygn. akt I CSK 694/09).

  Przepis art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi klauzulę generalną, którą uzupełnia

  zamieszczona w art. 3853 Kodeksu cywilnego lista tzw. klauzul szarych, obejmująca

  typowe, najczęściej spotykane w praktyce klauzule, które uznawane są za sprzeczne

  z dobrymi obyczajami i zarazem rażąco naruszające interesy konsumenta. Ich wspólną

  6

  cechą jest nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków i ryzyka między stronami,

  prowadzące do zachwiania równowagi kontraktowej. Chodzi o takie klauzule, które z góry,

  w oderwaniu od konkretnych okoliczności, stawiają konsumenta w gorszym (trudniejszym)

  położeniu. Odwzorowanie w umowie (wzorcu) któregoś z postanowień objętych ww.

  wyliczeniem znacząco ułatwia wykazanie, że wypełnia ono przesłanki niedozwolonego

  postanowienia umownego. Funkcja art. 3853

  sprowadza się do ustanowienia swoistego

  domniemania działającego „w razie wątpliwości”, że klauzula umowna o określonej treści

  jest zakazanym postanowieniem umownym (tak W. Popiołek i stanowiska tam powołane.

  Komentarz do art. 3853 Kodeksu cywilnego [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44911

  ,

  t. I pod red. prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego, wyd. CH Beck, Warszawa 2005, s. 995-996).

  W wyroku z dnia 11 października 2007r. sygn. akt III SK 19/07 Sąd Najwyższy

  wyjaśnił, że postanowienie umowne, które zostało umieszczone w przykładowym katalogu

  nieuczciwych postanowień umownych w art. 3853 Kodeksu cywilnego nie jest per se

  nieuczciwym postanowieniem umownym. Katalog ten nie przesądza statusu danego

  postanowienia jako niedozwolonego postanowienia umownego (postanowienia wzorca

  umów). Sąd Najwyższy wskazał, że wykaz ten należy kwalifikować jako swoistą wskazówkę

  co do rodzaju postanowień, które mogą budzić zastrzeżenia z punktu widzenia ich

  zgodności z interesami i uprawnieniami konsumentów, niemniej kwalifikacja określonego

  postanowienia jako nieuczciwego i tym samym niedozwolonego wymaga dokonania oceny

  (analizy) wzorca z punktu widzenia ogólnych przesłanek z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

  O uznaniu danego postanowienia za niedozwolone orzeka, stosownie do art. 23b

  ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu. Przepis ten

  przewiduje, że Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu postanowienia wzorca umowy za

  niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu

  określonego w art. 23a ustawy. W decyzji Prezes Urzędu przytacza treść postanowienia

  wzorca umowy uznanego za niedozwolone. Zgodnie z art. 23d powołanej ustawy,

  prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca za niedozwolone ma skutek wobec

  przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia

  umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie

  wzorca wskazanego w decyzji.

  Stosowanie postanowienia przez przedsiębiorcę

  Zakaz wyrażony w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  adresowany jest wyłącznie do przedsiębiorcy. Art. 4 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że ilekroć

  w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu

  przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.

  162). Art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców za przedsiębiorcę uznaje osobę fizyczną, osobę

  prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa

  przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Longbridge Instalatorów

  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółka prawa handlowego wpisana do rejestru

  przedsiębiorców KRS posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców.

  Spółka jest tym samym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów, którego działania podlegają kontroli z punktu widzenia

  przepisów tej ustawy.

  Główne świadczenia stron

  Podkreślenia wymaga, że za świadczenia główne uznaje się te, które zmierzają

  bezpośrednio do osiągnięcia celu umowy, tj. bez których nie dochodzi do powstania

  zobowiązania z danej umowy. W wyroku z dnia 8 czerwca 2004r. sygn. akt I CK 635/03 Sąd

  Najwyższy stwierdził, że pojęcie „głównych świadczeń stron”, o którym mowa w art. 3851

  § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, należy interpretować raczej wąsko, w nawiązaniu do

  elementów przedmiotowo istotnych umowy. Zdaniem Sądu Najwyższego, przemawia za

  tym treść tego przepisu, w którym ustawodawca posłużył się terminem „postanowienia

  7

  określające główne świadczenia stron”, a nie zwrotem „dotyczące” takiego świadczenia,

  który ma szerszy zakres.

  Mając na uwadze istotę umowy deweloperskiej wyrażoną w jej ustawowej definicji

  (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu

  mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1805 ze zm.), należy

  stwierdzić, że głównymi świadczeniami stron w tego rodzaju umowie są: zobowiązanie

  dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia

  własności tego lokalu na nabywcę (albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości

  zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości

  gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną

  własność) oraz zobowiązanie nabywcy do zapłaty ceny za nabycie tego prawa.

  Zakwestionowane postanowienia nie określają głównych świadczeń stron umowy

  deweloperskiej. Postanowienia te odnoszą się w różnym stopniu do tych świadczeń, tj.

  pozbawiają konsumenta prawa odstąpienia od umowy w razie zmiany powierzchni lokalu

  oraz regulują należną konsumentowi od Spółki karę umowną, ale nie mają

  konstytutywnego znaczenia dla umowy deweloperskiej. Dlatego postanowienia te mogą

  podlegać ocenie z punktu widzenia przesłanek określonych w art. 3851

  § 1 Kodeksu

  cywilnego.

  Brak indywidualnego uzgodnienia

  Należy wskazać, że przepisy art. 3851

  -3853 Kodeksu cywilnego stanowią materialną

  podstawę zarówno dla abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorca umowy prowadzonej

  przez Prezesa Urzędu (do dnia 16 kwietnia 2016r. przez Sąd Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów- dalej: SOKiK), jak i dla kontroli incydentalnej, prowadzonej przez sąd

  w sprawie o uznanie postanowień umowy za niedozwolone. Postępowania te mają tę samą

  kodeksową podstawę materialną, jednak różny pozostaje przedmiot kontroli. W pierwszym

  przypadku przedmiotem kontroli Prezesa Urzędu są postanowienia wzorca umowy,

  w drugim- konkretne postanowienia umowy. Przyjmuje się jednocześnie, że ustawodawca

  użył w art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego terminu „postanowienia umowy” w znaczeniu

  potocznym (w imię postulatu zrozumiałości treści przepisu), obejmując nim zarówno

  postanowienia umowy w ścisłym znaczeniu tego terminu (czyli objęte konsensem stron

  postanowienia czynności prawnej), jak i postanowienia wzorców umownych, które nie są

  „postanowieniami umowy” w ścisłym znaczeniu, ale kształtują także treść stosunku

  zobowiązaniowego (por. np. wyroki: Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21

  października 2011r. sygn. akt VI ACa 618/11 i Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2004r.

  sygn. akt I CK 635/03).

  W postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za

  niedozwolone Prezes Urzędu nie bada konkretnych stosunków umownych pomiędzy

  kontrahentami, ale postanowienia wzorca i treść hipotetycznych stosunków, jakie mogą

  powstać pomiędzy przedsiębiorcą a potencjalnym konsumentem na jego podstawie.

  W konsekwencji, nie ma znaczenia, czy konkretna umowa była między stronami

  negocjowana bądź, czy wzorzec był, czy też nie był zastosowany przy zawieraniu

  konkretnej umowy. Kontrola Prezesa Urzędu ma charakter oceny ex ante i obejmuje

  wzorzec, nie zaś konkretną umowę. Decydujące znaczenie ma fakt, że przedsiębiorca

  wprowadził wzorzec do obrotu, występując do konsumentów z ofertą zawarcia umowy

  w oparciu o jego postanowienia. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

  W związku powyższym, przedmiot kontroli abstrakcyjnej, którym są postanowienia wzorca

  umowy, a nie postanowienia umów zawieranych przy wykorzystaniu wzorca powoduje, że

  w ramach tej kontroli przesłanka braku indywidualnego uzgodnienia, o której mowa w art.

  3851

  § 1 Kodeksu cywilnego, nie ma znaczenia.

  Sprzeczność z dobrymi obyczajami

  Jak wskazano powyżej, abstrakcyjna ocena abuzywności postanowienia wzorca

  powinna uwzględniać dwie przesłanki merytoryczne wymienione w art. 3851

  § 1 Kodeksu

  8

  cywilnego: sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz rażące naruszenie interesów

  konsumenta, które muszą być spełnione kumulatywnie.

  Dobre obyczaje są uznawane za reguły postępowania zgodne z etyką, moralnością

  i aprobowanymi społecznie obyczajami. Istotą tego pojęcia jest szeroko rozumiany

  szacunek dla drugiego człowieka. W stosunkach z konsumentami powinien on wyrażać się

  właściwym informowaniem o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniem

  uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty i rzetelnym traktowaniem partnerów umów. Za

  sprzeczne z dobrymi obyczajami można uznać działania zmierzające do

  niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a także

  wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. Chodzi więc o postępowanie, które potocznie

  jest rozumiane jako nieuczciwe, nierzetelne, sprzeczne z akceptowanymi standardami

  działania (por. wyroki SOKiK z dnia: 23 lutego 2006r. sygn. akt XVII AmA 118/04, 14 grudnia

  2006r. sygn. akt XVII AmC 152/05 i 4 września 2012r. sygn. akt XVII AmC 5500/11; wyrok

  Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2004r. sygn. akt I CK 635/03).

  Dobre obyczaje są pozaprawnymi normami postępowania, którymi winni kierować

  się przedsiębiorcy względem konsumentów. Ich treści nie da się określić w sposób

  wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez postawy uwarunkowane zarówno

  przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z nimi

  praktykami życia gospodarczego. Dobre obyczaje to w szczególności normy postępowania

  polecające nienadużywanie w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej

  przewagi kontraktowej. Oceniając postanowienie pod kątem tej przesłanki Prezes Urzędu

  musi dokonać jej konkretyzacji, czyli wskazać, na czym polega naruszenie dobrych

  obyczajów w tym postanowieniu.

  Przy ocenie nieuczciwego charakteru danego postanowienia pomocna może być

  weryfikacja jego „przyzwoitości”, polegająca na zbadaniu, czy oceniane postanowienie

  wzorca umowy jest sprzeczne z ogólnym wzorcem zachowań przedsiębiorców wobec

  konsumentów. Ocena taka wymaga także ustalenia, jak wyglądałyby prawa lub obowiązki

  konsumenta w braku takiej klauzuli. Jeżeli konsument byłby w lepszej sytuacji na

  podstawie ogólnych przepisów, gdyby konkretnego postanowienia wzorca nie było, należy

  przyjąć, że ma ono charakter nieuczciwy (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 19 marca

  2007r. sygn. akt III SK 21/06, 11 października 2007r. sygn. akt III SK 19/07 i 29 sierpnia

  2013r. sygn. I CSK 660/12).

  Rażące naruszenie interesów konsumenta

  Druga z przesłanek wymienionych w art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego odnosi się do

  rażącego, tj. doniosłego, znaczącego naruszenia interesów konsumenta. Kwestii rażącego

  naruszenia interesów konsumenta nie można sprowadzać do kategorii czysto ekonomicznej,

  rachunkowej, a więc porównania pieniężnej wartości świadczeń. Określenie „rażąco"

  należy odnieść do znacznego odbiegania przyjętego uregulowania od zasad uczciwego

  (słusznego) wyważenia praw i obowiązków. Za tego typu zasady konstruujące modelowe

  (optymalne) ukształtowanie praw i obowiązków umownych stron traktowane są przepisy

  ustawowe o charakterze dyspozytywnym. Stąd też nie jest możliwe ustalenie pewnych

  ogólnych kryteriów, których spełnienie w każdej sytuacji automatycznie prowadzić będzie

  do uznania, że interesy danego konsumenta zostały rażąco naruszone. Oznacza to, że

  ocena, czy postanowienia zawartej umowy rażąco naruszają interesy konsumenta, powinna

  być dokonywana in concreto, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danego

  przypadku.

  Pojęcie „interesy” konsumenta należy przy tym rozumieć szeroko, nie tylko jako

  niekorzystne ukształtowanie jego sytuacji ekonomicznej. Należy tu uwzględnić także takie

  aspekty, jak: niewygoda organizacyjna, strata czasu, nierzetelne traktowanie, naruszenie

  prywatności konsumenta, czy inne uciążliwości, jakie mogłyby powstać na skutek

  wprowadzenia do zawartej umowy ocenianego postanowienia. Przy określaniu stopnia

  naruszenia interesów konsumenta należy z kolei stosować nie tylko kryteria obiektywne

  (np. wielkość poniesionych czy grożących strat), lecz również względy subiektywne

  związane bądź to z przedsiębiorcą bądź z konsumentami. Konieczne jest zbadanie, jaki

  9

  jest zakres grożących potencjalnemu konsumentowi strat lub niedogodności (por. wyrok

  Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2004r. sygn. akt I CK 635/03; wyrok SOKiK z dnia 26

  maja 2015r. sygn. akt XVII AmC 2615/14).

  Dokonując wykładni art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego, Sąd Najwyższy w wyroku

  z dnia 13 lipca 2005r. sygn. akt I CK 832/04 stwierdził, że „rażące naruszenie interesów

  konsumenta” oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego

  niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast „działanie wbrew dobrym

  obyczajom” w zakresie kształtowania treści takiego stosunku obligacyjnego wyraża się

  w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą

  w równowagę kontraktową tego stosunku. Sąd Najwyższy podkreślił jednocześnie, że obie

  wskazane w tym przepisie formuły prawne służą ocenie tego, czy standardowe klauzule

  umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę

  granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw

  i obowiązków stron konsumenckiego stosunku obligacyjnego.

  Ocena postanowień wzorca umowy Spółki

  1.

  W stosowanym przez Spółkę wzorcu umowy deweloperskiej zamieszczono

  postanowienie wyłączające prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w razie różnicy

  w powierzchni lokalu w granicach do 2% lub równej 2% (§ 2 ust. 4 lit. a). Postanowienie to

  stanowi zastrzeżenie do regulacji § 2 ust. 4 przewidującej, że w przypadku wystąpienia

  różnicy pomiędzy projektowaną powierzchnią lokalu wynikającą z dokumentacji

  projektowej a powierzchnią wynikającą z ostatecznego obmiaru dokonanego po

  wybudowaniu budynku, nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

  W opinii Prezesa Urzędu, sprzeczność z dobrymi obyczajami tego postanowienia

  przejawia się w naruszeniu przez Spółkę zasady rzetelnego traktowania kontrahentów

  i wykorzystaniu pozycji profesjonalisty przy formułowaniu postanowień umownych.

  Pozbawienie konsumenta prawa do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia

  wskazanej różnicy w powierzchni lokalu po obmiarze w stosunku do powierzchni ustalonej

  w umowie oznacza, że konsument musi zaakceptować inną niż umówiona powierzchnię

  nabywanego lokalu. Konsument musi więc zaakceptować lokal o innych cechach niż te,

  które brał pod uwagę decydując o przyjęciu oferty Spółki, z czym związane mogą być dla

  niego określone niedogodności (np. lokal o mniejszej powierzchni może nie spełniać

  oczekiwań konsumenta wskutek zmniejszenia jego funkcjonalności, lokal o większej

  powierzchni może wymagać większych nakładów finansowych, zakupu większej ilości

  materiałów itp.). Konsument nie ma przy tym wpływu na sposób wykonania świadczenia

  przez Spółkę i to, jaki lokal ostatecznie otrzyma. Brak prawa do odstąpienia od umowy

  w przypadku ww. zmian powierzchni może tym samym wpływać na stan niepewności

  konsumenta co do cech (właściwości) świadczenia Spółki. Może też uzasadniać wniosek, że

  konsekwencje wybudowania lokalu o powierzchni innej niż umówiona poniesie

  w rzeczywistości konsument, który nie ma żadnych możliwości kwestionowania tego faktu.

  Należy zauważyć, że samo przyznanie konsumentowi prawa do odstąpienia od

  umowy w razie zmiany powierzchni lokalu może stanowić określony środek oddziaływania

  na dewelopera, prowadzący do wykonania przez niego przedmiotu umowy zgodnie

  z uzgodnieniami stron umowy. Przyznanie konsumentowi ww. prawa powoduje bowiem, że

  deweloper musi liczyć się z możliwością niezaakceptowania tych zmian przez konsumenta,

  wyrażoną w oświadczeniu o zerwaniu łączącego go z deweloperem stosunku umownego.

  W tej sytuacji deweloper musi więc brać pod uwagę potencjalne skutki dostarczenia

  konsumentowi lokalu o innej powierzchni niż umówiona. Z punktu widzenia konsumenta

  prawo to stanowi natomiast gwarancję, że będzie mieć wybór, jeżeli okaże się, że

  powierzchnia lokalu po wybudowaniu różni się od tej wskazanej w umowie, tj. będzie mógł

  zdecydować, czy akceptuje bądź nie ww. zmiany.

  W ocenie Prezesa Urzędu, dobre obyczaje w relacjach dewelopera z konsumentami

  wymagają, aby konsument mógł odstąpić od umowy w przypadku ustalenia, że

  10

  powierzchnia wybudowanego lokalu jest inna niż projektowana, przewidziana w umowie.

  Za dobry obyczaj należy uznać też wykonanie przez przedsiębiorcę zobowiązania zgodnie

  z umową, a w przypadku niespełnienia tego warunku- zapewnienie odpowiedniej ochrony

  konsumentowi. Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest stwierdzenie, że nieprzyznanie

  konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zmiany w określonych

  granicach powierzchni lokalu, może także rażąco naruszać interesy konsumenta.

  Jedynie na marginesie należy w tym miejscu wskazać, że poprzez stwierdzenie

  abuzywności ww. postanowienia Prezes Urzędu nie kwestionuje faktu występowania różnic

  pomiędzy projektowaną i ostateczną powierzchnią lokalu będącego przedmiotem umowy

  deweloperskiej, ale uregulowanie relacji stron w sposób, który wyłącza prawo konsumenta

  do odstąpienia od umowy przy zmianach powierzchni nie przekraczających ustalonego

  przez dewelopera poziomu.

  Warto jednocześnie zauważyć, że ww. postanowienie wyłącza prawo konsumenta

  do odstąpienia od umowy przy różnicach aż do 2% powierzchni. Można przykładowo

  wskazać, że zmiana o 2% przy lokalu o powierzchni 50 m2

  oznacza, że dostarczony

  konsumentowi lokal będzie o 1 m2 większy bądź mniejszy niż lokal, na który konsument

  zdecydował się zawierając umowę ze Spółką. Jest to o tyle istotne, że jeżeli powierzchnia

  lokalu okaże się po obmiarze większa niż projektowana w granicach do 2% lub będzie

  równa 2%, konsument będzie zobowiązany do odpowiedniej dopłaty do ceny lokalu zgodnie

  z § 2 ust. 5 wzorca. Zważywszy choćby na przeciętną wartość rynkową 1 m2 powierzchni

  lokalu może okazać się, że konsument będzie musiał dopłacić do ceny nawet kilka lub

  kilkanaście tysięcy złotych, co może stanowić dla niego nieprzewidziany wydatek, na

  zapłatę którego nie będzie przygotowany finansowo. Z tego względu postanowienie może

  również spełniać przesłanki klauzuli niedozwolonej z art. 3853 pkt 20 Kodeksu cywilnego.

  Przepis ten stanowi, że w razie wątpliwości za niedozwolone uznaje się postanowienia

  umowne, które przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub

  podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi

  prawa odstąpienia od umowy.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, abuzywność omawianego postanowienia potwierdza

  ponadto test jego „przyzwoitości”. Bez wątpienia konsument byłby w lepszej sytuacji,

  gdyby we wzorcu nie zamieszczono ww. postanowienia, ponieważ na podstawie § 2 ust. 4

  mógłby odstąpić od zawartej ze Spółką umowy w każdym przypadku, gdyby powierzchnia

  jego lokalu wynikająca z ostatecznego obmiaru różniła się od powierzchni projektowanej,

  a zatem niezależnie od wielkości ujawnionej różnicy powierzchni.

  Mając na względzie powyższe, Prezes Urzędu uznał, że ww. postanowienie stanowi

  niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego.

  2.

  § 8 ust. 2 wzorca umowy deweloperskiej zastrzega na rzecz konsumenta karę

  umowną w przypadku nieprzeniesienia przez Spółkę prawa własności lokalu w terminie

  określonym w umowie. Zgodnie z tym postanowieniem, konsument jest uprawniony do

  żądania od Spółki zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia, w wysokości odsetek

  ustawowych wyliczonych od zapłaconej ceny, przy czym łącznie kwota należnej

  konsumentowi kary umownej nie może być wyższa niż 3% ceny.

  Ograniczenie wysokości należnej konsumentowi kary umownej przesądza o uznaniu,

  że postanowienie to spełnia przesłanki klauzuli niedozwolonej określonej w art. 3853 pkt 2

  Kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu, w razie wątpliwości uważa się, że

  niedozwolonymi postanowieniami umowy są te, które wyłączają lub istotnie ograniczają

  odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

  zobowiązania. Niewątpliwie wskazanie maksymalnej wysokości kary umownej należnej

  konsumentowi w razie zaniechania Spółki w przeniesieniu własności lokalu może ograniczać

  odpowiedzialność Spółki za nienależyte wykonanie umowy.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, postanowienie spełnia także przesłanki, o których mowa

  w art. 3851

  § 1 Kodeksu cywilnego. Ukształtowanie stosunku umownego w sposób, który

  11

  pozbawia konsumenta możliwości uzyskania od przedsiębiorcy kary umownej powyżej

  określonej wysokości, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Takie ograniczenie powoduje,

  że po upływie określonego okresu opóźnienia Spółka nie poniesie żadnej odpowiedzialności

  względem konsumenta. Mając zagwarantowaną górną granicę kary umownej, Spółka może

  nie narażając się na żadne negatywne konsekwencje finansowe przez dłuższy czas nie

  dotrzymywać terminu wykonania swojego głównego zobowiązania, czyli przeniesienia

  własności lokalu na nabywcę. De facto Spółka może przerzucić w całości negatywne skutki

  swojego zaniechania na konsumenta, zabezpieczając własny interes ekonomiczny

  i pomijając interes swojego kontrahenta. Wskutek zastosowania ww. postanowienia

  w istocie to konsument poniesie wszelkie konsekwencje opóźnienia Spółki, wynikające

  z konieczności dostosowania własnej sytuacji życiowej czy finansowej do faktu

  niedotrzymania przez Spółkę terminu przeniesienia własności lokalu. Należy

  w szczególności wskazać, że konsument finansujący zakup lokalu np. z kredytu bankowego

  do czasu przeniesienia na niego własności lokalu ponosi wyższe koszty kredytu (np. wyższe

  odsetki). Z drugiej strony, ograniczenie wysokości kary umownej powoduje, że konsument

  nie ma żadnych środków nacisku, aby wpłynąć na wykonanie przez Spółkę jej zobowiązania

  w zakresie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu. Taką

  formą nacisku mogłaby być z pewnością kara umowna zastrzeżona na wypadek

  niewykonania ww. zobowiązania, pod warunkiem jednak, że jej wysokość nie byłaby, tak

  jak w analizowanym postanowieniu, ograniczona. W przypadku kary umownej nie

  ograniczonej co do wysokości, Spółka realnie odczułaby konsekwencje finansowe swojego

  zaniechania w każdym dniu opóźnienia, ponosząc faktycznie odpowiedzialność względem

  konsumenta. Uzasadnia to wniosek, że postanowienie narusza jednocześnie w rażący

  sposób ekonomiczny interes konsumenta, pozbawiając go możliwości zaspokojenia

  roszczeń w razie dłuższego okresu zaniechania Spółki w przeniesieniu własności, tj. ponad

  równowartość 3% ceny lokalu.

  Należy również zwrócić uwagę na skutki wynikające z zastrzeżenia kary umownej,

  związane m.in. z określonymi ułatwieniami dowodowymi. Zgodnie z art. 484 § 1 Kodeksu

  cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna

  należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na

  wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość

  zastrzeżonej kary umownej nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

  Zdanie pierwsze art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego modyfikuje ogólne przesłanki

  odpowiedzialności kontraktowej dłużnika, w razie powstania obowiązku zapłaty przez

  niego kary umownej. Zastrzeżenie kary umownej modyfikuje reguły odpowiedzialności

  w tym sensie, że wierzyciel wskazuje tylko sam fakt zastrzeżenia kary i niewykonanie lub

  nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Co więcej, zastrzeżenie kary nie

  zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł

  szkody (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003r. sygn. akt III CZP 61/03).

  Istotne jest zatem, aby kara umowna przewidziana w relacjach przedsiębiorcy

  z konsumentem stanowiła realną wartość dla konsumenta.

  Trzeba też zauważyć, że w braku odmiennych postanowień wzorca, konsument nie

  ma możliwości dochodzenia od Spółki odszkodowania przewyższającego wysokość kary

  umownej. W opinii Prezesa Urzędu, brak regulacji pozwalającej konsumentowi na

  dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną przy ograniczeniu wysokości

  kary dodatkowo wzmacnia negatywny skutek wynikający z zastosowania ww.

  postanowienia. Tym samym zakwestionowane postanowienie rażąco narusza zarówno

  ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne interesy konsumenta.

  Nie może ponadto budzić wątpliwości, że sytuacja konsumenta w przypadku braku

  ww. ograniczenia kary umownej byłaby korzystniejsza, skoro konsument mógłby domagać

  się od Spółki kary umownej za każdy dzień opóźnienia w przeniesieniu własności lokalu,

  niezależnie od tego, w jakiej relacji naliczona z tego tytułu kwota pozostawałaby do ceny

  lokalu. Zastrzeżenie kary umownej bez ograniczenia jej wysokości spowodowałoby więc, że

  konsument mógłby uzyskać tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą faktycznemu

  opóźnieniu Spółki.

  12

  W świetle powyższego, Prezes Urzędu stwierdził, że ww. postanowienie spełnia

  przesłanki określone w art. 3851

  § 1 oraz art. 3853 pkt 2 Kodeksu cywilnego.

  Uznając wskazane postanowienia za niedozwolone, na podstawie art. 23b ust. 1

  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu zakazał Spółce ich

  wykorzystywania.

  II.

  Zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w decyzji

  o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazującej jego

  wykorzystywania, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia trwających skutków

  naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę

  do: 1) poinformowania konsumentów, będących stronami umów zawartych na podstawie

  wzorca, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu za niedozwolone postanowień tego wzorcaw sposób określony w decyzji; 2) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia

  o treści i w formie określonej w decyzji.

  W rozpatrywanej sprawie Prezes Urzędu zdecydował o zastosowaniu wskazanych

  środków w postaci zobowiązania Spółki do: skierowania do konsumentów, będących

  stronami umów deweloperskich zawartych na podstawie wzorca umowy deweloperskiej,

  w którym zamieszczono postanowienia uznane za niedozwolone, pisemnej informacji

  o wydaniu niniejszej decyzji oraz zamieszczenia stosownego komunikatu o decyzji na

  stronie internetowej Spółki.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, przesłanie do kontrahentów Spółki, listem poleconym,

  informacji o wydanej decyzji i bezskuteczności klauzul abuzywnych, pozwoli im na ocenę

  sytuacji prawnej względem Spółki, przede wszystkim w zakresie wynikających z tej decyzji

  skutków. Wykonanie obowiązku polegającego na publikacji komunikatu na powszechnie

  dostępnej stronie internetowej Spółki pozwoli z kolei na zrealizowanie celów edukacyjnych

  decyzji oraz prewencyjnych, odstraszających zarówno Spółkę, jak i innych deweloperów

  przed stosowaniem w obrocie konsumenckim niedozwolonych postanowień umownych.

  W ten sposób informacja o decyzji Prezesa Urzędu będzie mogła dotrzeć do szerokiego

  grona konsumentów oraz przedsiębiorców.

  III.

  Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

  Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną

  w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym

  rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się naruszenia

  zakazu określonego w art. 23a ustawy. Art. 106 ust. 3 ww. ustawy, wskazujący sposób

  obliczania obrotu, przewiduje m.in. w pkt 1, że obrót oblicza się jako sumę przychodów

  wykazanych w rachunku zysków i strat- w przypadku przedsiębiorcy sporządzającego taki

  rachunek na podstawie przepisów o rachunkowości. Art. 106 ust. 5 ustawy stanowi przy

  tym, że w przypadku gdy przedsiębiorca w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia

  kary nie osiągnął obrotu lub osiągnął obrót w wysokości nieprzekraczającej równowartości

  100.000 euro, Prezes Urzędu nakładając karę pieniężną na podstawie ust. 1 uwzględnia

  średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w trzech kolejnych latach obrotowych

  poprzedzających rok nałożenia kary.

  Z przekazanych przez Spółkę informacji wynika, że w 2020r. uzyskała obrót

  w wysokości [usunięto] zł, co uwzględniając średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy

  Bank Polski w dniu 31 grudnia 2020r., tj. 4,6148 zł, stanowi [usunięto] euro po

  zaokrągleniu (stosownie do art. 5 powołanej ustawy, przeliczenie wartości euro oraz

  innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro jest dokonywane według kursu

  średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku

  kalendarzowego poprzedzającego rok nałożenia kary). Obrót Spółki w 2020r. jest więc

  wyższy niż 100.000 euro. Uzasadnia to zastosowanie przy nałożeniu na Spółkę kary

  pieniężnej art. 106 ust. 1 ustawy.

  13

  Kara pieniężna za naruszenie zakazu określonego w art. 23a ustawy ma charakter

  fakultatywny. O tym, czy w konkretnej sprawie w odniesieniu do wskazanego

  przedsiębiorcy zasadne jest nałożenie kary pieniężnej decyduje, w ramach uznania

  administracyjnego, Prezes Urzędu. Należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów nie określają jakichkolwiek przesłanek, od których uzależnione

  byłoby podjęcie decyzji o nałożeniu kary. Ustawodawca wskazał jedynie w art. 111 ustawy

  te okoliczności, które Prezes Urzędu ma obowiązek uwzględnić decydując o wymiarze kary

  pieniężnej. Są to w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie

  naruszenie przepisów ustawy, a także: okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia

  przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod uwagę

  okoliczności dotyczące natury naruszenia i działalności przedsiębiorcy, która stanowiła

  przedmiot naruszenia (art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy).

  Ustalając wysokość kar pieniężnych Prezes Urzędu bierze również pod uwagę

  okoliczności łagodzące oraz obciążające, które wystąpiły w sprawie. Zgodnie z art. 111 ust.

  3 pkt 2 ustawy, okolicznościami łagodzącymi są w szczególności: dobrowolne usunięcie

  skutków naruszenia, zaniechanie naruszenia przed wszczęciem postępowania lub

  niezwłocznie po jego wszczęciu, podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania

  naruszenia lub usunięcia jego skutków oraz współpraca z Prezesem Urzędu w toku

  postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego

  przeprowadzenia postępowania. Wśród zamkniętego katalogu okoliczności obciążających

  art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy wymienia: znaczny zasięg terytorialny naruszenia lub jego

  skutków, znaczne korzyści uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym

  naruszeniem, dokonanie uprzednio podobnego naruszenia oraz umyślność naruszenia.

  Zdaniem Prezes Urzędu, okoliczności niniejszej sprawy, przejawiające się przede

  wszystkim w możliwych negatywnych skutkach wynikających z zastosowania postanowień

  uznanych za niedozwolone dla ekonomicznych i pozaekonomicznych interesów

  konsumentów, przesądzają o nałożeniu na Spółkę kar pieniężnych.

  Ocena zgromadzonego materiału dowodowego wskazuje na nieumyślne naruszenie

  przez Spółkę zakazu wyrażonego w art. 23a ustawy. W opinii Prezesa Urzędu, Spółka

  naruszyła zasady ostrożności w relacjach z konsumentami. Należy podkreślić, że jako

  profesjonalista Spółka ma obowiązek w swoich działaniach skierowanych wobec

  konsumentów uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, w tym określające, jakie

  postanowienia mogą spełniać przesłanki niedozwolonych postanowień umownych. Z racji

  posługiwania się wzorcem umownym w obrocie z konsumentami, Spółka powinna zwrócić

  szczególną uwagę na przepisy art. 3851

  § 1 i art. 3853 Kodeksu cywilnego oraz zakaz

  wynikający z art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Uwzględnienie przez

  Spółkę tych przepisów, z uwagi na zawodowy charakter prowadzonej działalności, nie

  wymaga zachowania szczególnej bądź nadzwyczajnej staranności. Należy także wskazać na

  bogate i utrwalone orzecznictwo sądowe dotyczące niedozwolonych postanowień wzorców

  umów w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 17 kwietnia 2016r., tj. przed

  przyznaniem Prezesowi Urzędu kompetencji do orzekania w sprawach o uznanie

  postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Postanowienia o podobnej treści, jak

  zakwestionowane w niniejszym postępowaniu, zostały wpisane na mocy wyroków sądowych

  do rejestru niedozwolonych postanowień umownych m.in. w pozycjach: 227, 1540; 156,

  1392, 1396 i 1398.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, zaznajomienie się z klauzulami wpisanymi do rejestru

  pozwoliłoby Spółce już na etapie przygotowania wzorca na rozważenie i rezygnację

  z klauzul, które mogłyby wywoływać tożsame skutki, jak klauzule ocenione wcześniej

  negatywnie w postępowaniu sądowym, względnie ich modyfikację, eliminującą ich

  abuzywną treść. W świetle ustalonych okoliczności Prezes Urzędu uznał, że stwierdzone

  w niniejszym postępowaniu naruszenia są skutkiem niedochowania przez Spółkę należytej

  staranności.

  Rozstrzygając o wysokości kar za stosowanie poszczególnych postanowień Prezes

  Urzędu uwzględnił okres trwania stwierdzonego naruszenia. Zakwestionowany wzorzec

  umowy deweloperskiej, w którym zamieszczone zostały ww. postanowienia, Spółka

  14

  wykorzystywała w obrocie konsumenckim ponad 1 rok (od września 2018r. do września

  2020r.)

  Prezes Urzędu wziął pod uwagę, że pierwsze z postanowień uznanych za

  niedozwolone (pkt I.1 sentencji decyzji) pozbawia konsumenta prawa odstąpienia od

  umowy w przypadku ujawnionych po obmiarze różnic w powierzchni lokalu w stosunku do

  powierzchni wskazanej w umowie, w granicach do 2% lub równych 2%. Tego rodzaju

  regulacja oznacza, że w razie wystąpienia różnicy nie przekraczającej ustalonego poziomu

  konsument będzie musiał zaakceptować lokal o powierzchni innej niż ustalona na etapie

  wyboru przez niego oferty Spółki i podjęcia decyzji o zawarciu z nią umowy. Nieprzyznanie

  konsumentowi prawa odstąpienia od umowy w tej sytuacji oznacza ponadto, że jeżeli

  powierzchnia lokalu okaże się po obmiarze większa niż projektowana w granicach do 2%

  lub o 2%, to konsument będzie zobowiązany do odpowiedniej dopłaty do ceny lokalu. Przy

  uwzględnieniu przeciętnej wartości rynkowej 1 m2 powierzchni lokalu może okazać się, że

  konsument będzie musiał dopłacić do ceny nawet kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, co

  może stanowić dla niego nieprzewidziany wydatek. Z tej przyczyny postanowienie może

  negatywnie wpływać także na ekonomiczne interesy konsumenta. Prezes Urzędu wziął

  jednocześnie pod uwagę, że przeważająca część obrotu uzyskanego przez Spółkę w 2020r.

  pochodzi z transakcji, która nie była związana z obrotem konsumenckim i nie pochodziła

  z działalności Spółki jako dewelopera w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września

  2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U.

  z 2019r. poz. 1805 ze zm.). Obrót Spółki z tytułu sprzedaży lokali stanowił jedynie ok.

  [usunięto] % jej łącznego obrotu za 2020r. W konsekwencji Prezes Urzędu ustalił kwotę

  bazową kary za stosowanie ww. klauzuli na poziomie [usunięto] % obrotu Spółki w 2020r.,

  tj. w wysokości 16.153,34 zł.

  W dalszym etapie kalkulacji kary Prezes Urzędu rozważył, czy wskazana kwota

  powinna podlegać modyfikacjom z uwagi na występujące w sprawie okoliczności łagodzące

  bądź obciążające. Prezes Urzędu uznał, że nie ma okoliczności łagodzących, które

  wpływałyby na obniżenie ustalonej kwoty bazowej kary. Należy w szczególności zauważyć,

  że zaniechanie stosowania ww. wzorca umowy deweloperskiej nie wynika z inicjatywy

  Spółki i podjętych przez nią działań polegających na wyeliminowaniu wzorca z obrotu

  prawnego, ale faktu zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego Active City 1 i uzyskania

  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wybudowanego w ramach tego

  przedsięwzięcia. Prezes Urzędu uznał, że nie ma również okoliczności obciążających, które

  przemawiałyby za podwyższeniem wskazanej kwoty bazowej kary. Przede wszystkim

  Spółce nie można przypisać umyślności działania, a więc zamiaru naruszenia przepisów

  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Biorąc pod uwagę powyższe, za stosowanie

  postanowienia z pkt I.1 sentencji decyzji Prezes Urzędu nałożył na Spółkę karę pieniężną

  w wysokości 16.153 zł po zaokrągleniu, co stanowi [usunięto] % obrotu Spółki w 2020r.

  Oceniając szkodliwość drugiego z postanowień (pkt I.2 sentencji decyzji), które

  ogranicza wysokość należnej konsumentowi kary umownej w razie opóźnienia Spółki

  w przeniesieniu prawa własności lokalu, Prezes Urzędu wziął pod uwagę jego bezpośredni

  negatywny wpływ na sytuację finansową konsumenta. Zastrzeżenie we wzorcu, że kwota

  kary umownej nie może być wyższa niż 3% ceny lokalu skutkuje w istocie zwolnieniem się

  Spółki z odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie zobowiązania przez

  dłuższy czas. Jeżeli bowiem naliczona z tytułu opóźnienia Spółki kwota przekroczy poziom

  3% ceny, to pomimo dalszego opóźnienia Spółki w zawarciu umowy przenoszącej własność

  lokalu, kara nie będzie już naliczana. Prezes Urzędu uwzględnił przy tym, tak jak

  w przypadku postanowienia z pkt I.1 sentencji decyzji, znikomy udział obrotów Spółki jako

  dewelopera w stosunku do łącznego obrotu uzyskanego w 2020r. Z tych względów Prezes

  Urzędu ustalił kwotę bazową kary za stosowanie ww. postanowienia na poziomie [usunięto]

  % obrotu Spółki w 2020r., tj. w wysokości 24.230,01 zł.

  Dokonując kalkulacji kary, w dalszej kolejności Prezes Urzędu rozważył, czy

  w odniesieniu do omawianego naruszenia występują okoliczności łagodzące bądź

  obciążające. Podobnie jak w przypadku omówionym powyżej Prezes Urzędu stwierdził, że

  nie ma okoliczności łagodzących, ani obciążających, które powinny wpływać na wysokość

  15

  kary. Ostatecznie za stosowanie postanowienia objętego pkt I.2. sentencji decyzji Prezes

  Urzędu nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 24.230 zł po zaokrągleniu, co stanowi

  [usunięto] % obrotu Spółki w 2020r.

  Zdaniem Prezesa Urzędu, nałożone na Spółkę kary są adekwatne do okoliczności,

  a także okresu, stopnia i skutków rynkowych stwierdzonego naruszenia przepisów ustawy.

  Kary pełnią funkcję represyjną, stanowiąc sankcję i dolegliwość za naruszenie przepisów

  ustawy oraz prewencyjną, zapobiegającą ponownemu ich naruszeniu przez Spółkę. Nie bez

  znaczenia jest również ich walor wychowawczy, odstraszający innych przedsiębiorców

  świadczących usługi deweloperskie przed stosowaniem we wzorcach umów niedozwolonych

  postanowień umownych.

  Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w pkt III sentencji.

  Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, karę

  pieniężną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji

  na konto Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie: NBP O/O Warszawa 51

  1010 1010 0078 7822 3100 0000.

  IV.

  Art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje, że jeżeli

  w wyniku postępowania Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przepisów ustawy,

  przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia oraz osoba zarządzająca, o której mowa

  w art. 6a, są obowiązani ponieść koszty postępowania. Zgodnie z art. 80 powołanej

  ustawy, Prezes Urzędu rozstrzyga o kosztach w drodze postanowienia, które może być

  zamieszczone w decyzji kończącej postępowanie.

  Należy zauważyć, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera

  wyczerpujących regulacji dotyczących rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Art. 83

  ww. ustawy stanowi jednak, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania

  przed Prezesem Urzędu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks

  postępowania administracyjnego. Stosownie do art. 264 § 1 Kodeksu postępowania

  administracyjnego, jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali

  w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich

  poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

  Do kosztów przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania zaliczono,

  zgodnie z art. 263 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, poniesione koszty

  doręczenia pism Spółce w wysokości 17 zł.

  Ww. koszty należy uiścić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji na

  podany powyżej rachunek bankowy.

  Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  w zw. z art. 47928 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1575 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu

  Okręgowego w Warszawie- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca

  od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów- Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

  W przypadku kwestionowania wyłącznie postanowienia o kosztach zawartego w pkt

  IV sentencji decyzji, na podstawie art. 264 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

  w zw. z art. 83 i art. 81 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art.

  47932 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, Spółce przysługuje prawo wniesienia

  zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  w terminie tygodnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów w Poznaniu.

  16

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r.

  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 755 ze zm.),

  odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie

  stałej w kwocie 1000 zł. Zgodnie z art. 32 ust 2 tej ustawy, zażalenie na postanowienie

  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie w kwocie 500 zł.

  Zgodnie z art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może

  przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej

  niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że

  nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

  Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

  wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie

  do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

  Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, strona

  zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się

  ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka

  organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od

  kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli

  wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia

  adwokata lub radcy prawnego. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

  strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie

  lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

  z upoważnienia Prezesa

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Dyrektor Delegatury UOKiK w Poznaniu

  Jarosław Krüger