Inne materiały

 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5 , Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6
 • Uwaga główna

  Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-1/2021

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Dissemination of false information in advertising materials about the publication of the regulations of nationwide promotional campaigns on the website www.biedronka.pl, in a situation where such regulations have not been posted on the abovementioned website or have been posted with delay, which may mislead consumers about the terms of the promotion and prevent them from making purchases on promotional terms was declared an unfair market practice.

 • Uwaga ogólna
 • Pełny tekst

  PREZES

  URZĘDU OCHRONY

  KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  TOMASZ CHRÓSTNY

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Delegatura w Bydgoszczy

  Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz

  tel. 52 345- 56- 44

  bydgoszcz@uokik.gov.pl www.uokik.gov.pl

  Wersja jawna decyzji

  Bydgoszcz, dnia 2 marca 2021 r.

  RBG.610.1.2020.MB-Sz

  DECYZJA Nr RBG-1/2021

  I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie

  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, po uprawdopodobnieniu

  stosowania przez Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie

  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na:

  1. rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych

  o zamieszczeniu na stronie internetowej www.biedronka.pl regulaminów akcji

  promocyjnych o charakterze ogólnopolskim, w sytuacji, gdy takie regulaminy nie

  zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej lub zostały zamieszczone

  z opóźnieniem, co może wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie warunków

  promocji i uniemożliwić im dokonywanie zakupów na warunkach promocyjnych,

  a przez to może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 5 ust. 1

  i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym

  praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070) i stanowić naruszenie art. 24 ust. 1

  i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

  2. nieuznawaniu reklamacji złożonych przez konsumentów w związku z akcjami

  promocyjnymi o charakterze ogólnopolskim, w sytuacji, w której Jeronimo Martins

  Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie nie udzielił odpowiedzi

  na te reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, co może stanowić

  naruszenie art. 7a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

  (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287), a w konsekwencji stanowić naruszenie art. 24 ust. 1

  i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

  oraz po złożeniu przez Jeronimo Martins Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kostrzynie

  w toku postępowania zobowiązania do podjęcia działań zmierzających do usunięcia ich

  skutków poprzez:

  A.

  1) Organizację szkolenia dla konsumentów w formie on-line, które dostępne będzie

  na stronie internetowej. Uruchomienie szkolenia będzie wymagać naciśnięcia przez

  użytkownika aktywnego linku na stronie internetowej www.biedronka.pl

  z przekierowaniem do strony ze szkoleniem. Szkolenie składać się będzie z dwóch

  części:

  2

  a) części składającej się z materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących

  uprawnień konsumentów związanych z zakupami i korzystaniem z promocji w sklepach

  stacjonarnych takich, jak tworzące sieć „Biedronka";

  b) interaktywnego quizu składającego się z ok. 10 pytań o tematyce wskazanej

  w lit. a) powyżej.

  2) Jeronimo Martins Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kostrzynie przedstawi Prezesowi

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów propozycje materiałów dotyczących dwóch

  ww. części szkolenia i przedłoży je do akceptacji Prezesowi Urzędu w terminie 30 dni

  od uprawomocnienia się decyzji wydanej na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów.

  3) Szkolenie zostanie uruchomione na wspomnianej wyżej stronie internetowej

  w 4 turach w terminie 90 dni od uzyskania akceptacji materiałów przez Prezesa Urzędu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów i będzie dostępne do wyczerpania przewidzianej

  puli nagród.

  4) Pula nagród przyznawanych na omówionej powyżej zasadzie wynosić będzie

  7 500 000 zł, co przekłada się na wydanie 500.000 bonów rabatowych o wartości 15 zł.

  5) Pierwsze 500.000 osób, które ukończą quiz tj. udzielą odpowiedzi

  na wszystkie pytania, niezależnie od wyniku, otrzyma od Jeronimo Martins Polska Spółkę

  Akcyjną z siedzibą w Kostrzynie bon rabatowy o wartości 15 zł do wykorzystania

  w sklepach sieci „Biedronka”. Po zakończeniu quizu widoczne będą prawidłowe

  odpowiedzi.

  6) Bon przyznawany będzie w formie kodu rabatowego wraz z instrukcją jego

  wykorzystania, który przesyłany będzie na podany przez konsumenta numer telefonu

  w terminie do 7 dni po upływie dostępności szkolenia. Dla jednego numeru telefonu kod

  rabatowy może być przyznany tylko raz. Bon rabatowy będzie bonem na okaziciela,

  tj. będzie mógł być zrealizowany przez każdego konsumenta, który przedstawi kod

  rabatowy, bez weryfikacji jego tożsamości. Wykorzystanie bonu rabatowego będzie

  powodowało zmniejszenie wartości dokonywanych przez konsumenta zakupów

  w sklepach sieci „Biedronka”, bez ustalania ich minimalnej kwoty. W przypadku

  dokonania zakupu towarów o wartości wyższej niż wartość bonu rabatowego, konsument

  jest zobowiązany do zapłaty różnicy dowolnym środkiem płatności akceptowanym

  w sklepach sieci „Biedronka”.

  7) Bon rabatowy będzie można wykorzystać jeden raz, a przy jego wykorzystaniu,

  okazicielowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego

  towaru/świadczonej usługi jest niższa niż wartość bonu rabatowego. W takim przypadku

  reszta niewykorzystanych środków przepada. Przy czym, kasjer będzie mógł

  każdorazowo poinformować konsumenta o możliwości ewentualnego dobrania

  produktów celem wykorzystania przysługującego mu bonu w całości. Bon rabatowy

  nie podlega wymianie na gotówkę i nie jest możliwe dokonanie przy jego pomocy

  wypłaty gotówki. Termin ważności bonu rabatowego to 3 miesiące od daty jego

  uzyskania.

  8) Jeronimo Martins Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kostrzynie przygotuje również

  regulamin dla konsumentów, w którym zostaną opisane wszystkie opisane wyżej zasady

  uczestnictwa w szkoleniu oraz wykorzystania bonów rabatowych. Regulamin zostanie

  3

  opublikowany razem ze szkoleniem. Udział w szkoleniu będzie możliwy jedynie

  po zapoznaniu się z ww. regulaminem.

  B. Umieszczenie i utrzymywanie przez okres 3 tygodni, w terminie 90 dni od uzyskania

  akceptacji materiałów mających być przedmiotem szkolenia, na stronie internetowej

  www.biedronka.pl oraz w każdym sklepie sieci „Biedronka" na tablicy informacyjnej

  informacji o wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  decyzji zobowiązującej, o następującej treści:

  „Szanowni Państwo,

  informujemy, że Jeronimo Martins Polska S.A. uruchomiło nieodpłatne szkolenie dla

  konsumentów, w wyniku którego pierwszych 500.000 Konsumentów, którzy ukończą

  szkolenie otrzyma bon rabatowy (kod rabatowy) w kwocie 15 zł na zakupy produktów

  w sklepach sieci Biedronka. Szkolenie dla konsumentów w formie platformy

  e-learningowej oraz szczegółowe informacje o warunkach ww. akcji znajdziecie

  Państwo na stronie: [link przekierowujący do platformy]. Niniejszy komunikat zostaje

  opublikowany w związku z decyzją Prezesa UOKiK nr RBG–1/2021 z dnia 2 marca

  2021 r., dotyczącą postępowania w przedmiocie organizowania i prowadzenia akcji

  promocyjnych w sklepach sieci Biedronka.”.

  C. Opublikowanie całości decyzji (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę

  przedsiębiorstwa lub innych informacji prawnie chronionych) na stronie internetowej

  www.biedronka.pl, przy czym treść decyzji będzie dostępna za pomocą hiperłącza

  (linku) widocznego w dolnej części strony głównej ww. strony, a tekst hiperłącza będzie

  wyglądał następująco: „Decyzja Prezesa UOKiK nr RBG-1/2021 z dnia 2 marca 2021 r.,

  dotycząca postępowania w przedmiocie organizowania i prowadzenia akcji

  promocyjnych w sklepach sieci Biedronka.” oraz utrzymywanie jej na przedmiotowej

  stronie internetowej przez okres od dnia uprawomocnienia się decyzji do dnia

  uruchomienia szkolenia on-line,

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Jeronimo Martins

  Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kostrzynie obowiązek wykonania

  ww. zobowiązania.

  II. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów nakłada się na Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie

  obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania przyjętego zobowiązania, poprzez

  przedłożenie w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji:

  1. zrzutów ekranu ze strony internetowej www.biedronka.pl z pierwszego i ostatniego dnia

  utrzymywania na tej stronie szkolenia, o którym mowa w pkt I.A. zobowiązania wraz

  z oświadczeniem złożonym przez osobę uprawnioną w imieniu przedsiębiorcy, w którym

  zostanie wskazany okres publikacji szkolenia na stronie internetowej przedsiębiorcy;

  2. oświadczenia złożonego przez osobę uprawnioną w imieniu przedsiębiorcy o przesłaniu

  500 000 konsumentom bonów, o których mowa w pkt I.A. zobowiązania;

  3. pełnej treści bonu przesyłanego konsumentom, o którym mowa w pkt I.A. zobowiązania;

  4. zrzutów ekranu ze strony internetowej www.biedronka.pl z pierwszego i ostatniego dnia

  utrzymywania na tej stronie informacji, o których mowa w pkt I.B i I.C. zobowiązania

  4

  oraz zdjęć tablic informacyjnych z widoczną informacją, o której mowa w pkt I.B.

  zobowiązania wykonanych w 50 losowo wybranych sklepach sieci „Biedronka”

  wraz z oświadczeniem złożonym przez osobę uprawnioną w imieniu przedsiębiorcy,

  w którym zostanie wskazany okres publikacji informacji o wydanej przez Prezesa Urzędu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zobowiązującej na stronie internetowej

  www.biedronka.pl oraz w sklepach sieci „Biedronka” na tablicy informacyjnej

  oraz publikacji decyzji na stronie internetowej ww.biedronka.pl.

  UZASADNIENIE

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK, Prezes

  Urzędu, organ ochrony konsumentów) w dniu 30 lipca 2018 r. – postanowieniem

  nr RBG-37/2018, na skutek zawiadomień konsumentów - wszczął z urzędu postępowanie

  wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy w zakresie przeprowadzania przez

  Jeronimo Martins Polska S.A z siedzibą w Kostrzynie (dalej: przedsiębiorca, JMP, Spółka)

  akcji promocyjnych w sklepach sieci „Biedronka” oraz w zakresie rozpatrywania reklamacji

  związanych z akcjami promocyjnymi w sklepach sieci „Biedronka” nastąpiło naruszenie

  przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniające wszczęcie

  postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  Skargi konsumentów kierowane do Prezesa UOKiK związane były z akcjami

  promocyjnymi przeprowadzanymi przez przedsiębiorcę w sieci sklepów „Biedronka”

  dotyczącymi możliwości otrzymania przez konsumentów gratyfikacji finansowej w postaci

  voucheru lub bonów rabatowych (w zależności od promocji) na kolejne zakupy

  za dokonanie zakupów towarów objętych promocjami za określone w regulaminach kwoty.

  Według zawiadamiających przedsiębiorca nie wywiązywał się z postanowień regulaminów

  tych akcji promocyjnych w ten sposób, że wartość voucherów lub bonów była

  nieprawidłowo naliczana na niekorzyść konsumentów lub że dokumenty uprawniające

  do zniżki nie zostały im w ogóle wydane. Zawiadamiający skarżyli się również

  na przedłużający się proces rozpatrywania reklamacji – konsumenci bezskutecznie

  oczekiwali na odpowiedź Spółki nawet 70 dni. Ponadto w toku postępowania

  wyjaśniającego do organu ochrony konsumentów wpływały sygnały dotyczące kolejnych

  akcji promocyjnych organizowanych przez JMP. Z zawiadomienia dotyczącego jednej

  z promocji wynikało, że materiały reklamowe dotyczące tej akcji mogły wprowadzać

  w błąd poprzez zatajenie informacji o ograniczeniach związanych z możliwością

  otrzymania rabatu. Z kolei informacja przekazana przez jednego z konsumentów

  wskazywała, że przy akcji promocyjnej odbywającej się na zasadzie: „kup 3 w cenie 2”

  mogło dojść do nieprawidłowości związanych zatajeniem informacji dotyczących

  ograniczeń w asortymencie objętym promocją. W ramach postępowania odnotowano

  zawiadomienie konsumenta związane z nieprawidłowościami w zakresie publikacji

  regulaminów akcji promocyjnych na stronie internetowej sieci, polegającymi

  na opóźnieniach publikacji regulaminów względem terminów rozpoczęcia poszczególnych

  akcji.

  Analiza materiałów uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego dała podstawę

  do wszczęcia, postanowieniem Nr RBG-17/2020 z dnia 10 marca 2020 r. (dalej:

  Postanowienie), postępowania w sprawie stosowania przez przedsiębiorcę praktyk

  naruszających zbiorowe interesy konsumentów opisanych w sentencji niniejszej decyzji.

  5

  Jednocześnie Prezes UOKiK wezwał przedsiębiorcę do ustosunkowania się

  do przedstawionych zarzutów. W piśmie z dnia 2 kwietnia 2020 r. i z dnia 3 lipca 2020 r.

  Spółka przedstawiła swoje stanowisko dotyczące kwestionowanych praktyk, natomiast

  w piśmie z dnia 1 grudnia 2020 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 28

  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - przedstawiając przy tym propozycje

  zobowiązania. Propozycje JMP były przedmiotem pisemnych ustaleń z Prezesem UOKiK,

  w wyniku czego Spółka w dniu 21 stycznia 2021 r. przedłożyła ostateczną treść

  zobowiązania.

  Prezes UOKiK zawiadomił Spółkę o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

  oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (pismo z dnia 22 lutego 2021 r.).

  Przedsiębiorca nie skorzystał z uprawnienia do zapoznania się z aktami sprawy. JMP

  w odpowiedzi na ww. zawiadomienie podtrzymało dotychczas wyrażone stanowisko.

  Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny:

  Na podstawie zebranych w toku postępowania dokumentów organ ochrony

  konsumentów ustalił, iż Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie wpisane jest

  do rejestru KRS pod numerem 0000222483 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –

  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  oraz posiada NIP: 7791011327. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. pozostała

  sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, wytwarzanie

  gotowych posiłków i dań.

  Organ ochrony konsumentów ustalił, iż Spółka jest właścicielem sieci sklepów

  „Biedronka” – największej sieci detalicznej w Polsce, mającym 3031 sklepów w ponad 1100

  miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 25 lat.

  1

  JMP jest największym

  prywatnym przedsiębiorcą w kraju i drugą co do wielkości firmą działającą w Polsce,

  zatrudniającą ponad 65 tys. osób. Sklepy „Biedronka” dziennie odwiedza ok. 4 miliony

  klientów.2 Według danych firmy Market Side „aż 85 proc. Polaków ankietowanych

  zadeklarowało, że robi zakupy w Biedronce”.3 Według zaś danych BrandIndex „75 proc.

  dorosłych Polaków robi zakupy w Biedronce”.4 Przedsiębiorca otworzył 121 nowych

  sklepów w 2017 r.5

  , 122 sklepy w 2018 r.6 oraz ok. 150 placówek w 2019 r.7

  Ustalenia faktyczne dotyczące zarzutu z punktu I.1.

  JMP przeprowadza w swoich sklepach akcje promocyjne. Akcje te dzielą się na:

  - ogólnokrajowe akcje promocyjne objęte dodatkowym mechanizmem promocyjnym,

  dla których przygotowywany jest regulamin akcji,

  - akcje promocyjne polegające na prostej obniżce cen produktu, nieposiadające

  dodatkowych mechanizmów – dla tego typu akcji promocyjnych regulaminy nie są

  1 http://www.biedronka.pl/pl/onas/kim-jestesmy, 1.02.2021 r.

  2 https://media.biedronka.pl/71401-ranking-top-cee-wlasciciel-sieci-biedronka-miedzy-gigantami

  3 Tak wynika z ankiet firmy Market Side, źródło: https://bezprawnik.pl/zakupy-w-biedronce/

  4 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/biedronka-czy-lidl-ktore-sklepy-polacy-polecaja-so,55085/2

  5

  Ibidem,

  6 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/biedronka-ma-juz-2900-sklepow-w-2018-r-siec-otworzyla-122-

  placowki,

  7

  Ibidem.

  6

  sporządzone z uwagi na prosty mechanizm ich działania, tj. obniżeniu ulega cena regularna

  produktu, a konsumentowi oferowany jest produkt w cenie promocyjnej, czyli niższej.

  Pierwszy regulamin dla akcji promocyjnej objętej dodatkowym mechanizmem został

  opublikowany przez Spółkę na podstronie strony internetowej www.biedronka.pl w dniu

  25 marca 2016 r.

  JMP przygotowuje akcje promocyjne w oparciu o cykl wydawniczy podzielony

  na tygodnie. Każdy tydzień promocyjny dzielony jest na dwie części A i B, gdzie część A

  obowiązuje od poniedziałku do niedzieli danego tygodnia, a część B rozpoczyna się

  w czwartek danego tygodnia i kończy się w środę w tygodniu następnym.

  Akcje promocyjne o charakterze ogólnopolskim przybierają formę np. „kup 3 w cenie

  2”, „kup produkt X, a otrzymasz voucher na X zł” i mogą być organizowane osobno m.in.

  dla posiadaczy kart lojalnościach „Moja Biedronka”. Dla ww. akcji promocyjnych Spółka

  tworzy regulaminy, które - zgodnie z jej deklaracjami zamieszczonymi w materiałach

  promocyjnych - powinny być publikowane na stronie internetowej działającej aktualnie

  pod adresem www.biedronka.pl. O zamieszczeniu ww. regulaminów na przedmiotowej

  stronie internetowej Spółka informuje, np. na plakatach, w gazetkach promocyjnych,

  na bannerach. Ponadto stosowne informacje dotyczące promocji zawarte są

  na tzw. „cenówce” znajdującej się przy produktach.

  Poniżej przykład przedstawiania warunków promocji cechującej się mechanizmem

  „kup 3 w cenie 2”:

  Źródło: załącznik do pisma przedsiębiorcy z dnia 12 lutego 2019 r., tzw. „cenówka” dotycząca

  promocji „Kup 3 dowolne mięsa i zapłać 3,99 zł/opak.” obowiązującej w sieci sklepów „Biedronka”

  w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 2 września 2018 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania

  zapasów produktów objętych ww. akcją promocyjną.

  7

  Źródło: załącznik do pisma przedsiębiorcy z dnia 12 lutego 2019 r., strona 6 z 7 gazetki reklamowej

  obowiązującej do dnia 2 września 2018 r.

  Przedsiębiorca zarówno na „cenówce”, jak i w gazetce reklamowej odsyła

  do regulaminu promocji zamieszczonego na stronie internetowej www.biedronka.pl.

  8

  Regulaminy promocji przygotowywane są przez osoby z Działu Marketingu JMP

  we współpracy z Działem Zakupów JMP a następnie wysyłane do Działu Marketingu

  Cyfrowego celem zamieszczenia regulaminów na stronie internetowej, najpóźniej w dniu

  rozpoczęcia obowiązywania promocji. Regulaminy wysyłane są także do Koordynatora

  Operacyjnego, którego zadaniem jest rozesłanie ich do sklepów w tzw. Raporcie

  Tygodniowym za pośrednictwem programu „Market”. Obowiązkiem personelu sklepów jest

  zapoznanie się z obowiązującymi w danym czasie promocjami i zasadami ich działania.

  Na etykiecie cenowej produktu znajdującego się w promocji oraz w gazetce

  reklamowej Spółka zamieszcza informację, iż regulamin akcji promocyjnej dostępny jest

  w sklepie.

  Spółka wskazała, iż konsument, który chciałby zapoznać się z regulaminem powinien

  poinformować o tym fakcie Kierownika Sklepu lub jego zastępcę. Następnie Kierownik

  lub jego zastępca drukuje regulamin i udostępnia go konsumentowi. Spółka nie prowadzi

  ewidencji przypadków udostępniania przez kierownika Sklepu lub jego zastępcę

  regulaminów akcji promocyjnych na żądanie konsumenta w celu zapoznania się

  z ich treścią. Organ ochrony konsumentów ustalił, iż JMP w żaden sposób nie informuje

  konsumentów o powyższej możliwości.

  [tajemnica przedsiębiorstwa]

  Spółka na przełomie października i listopada 2019 r. zmieniła wewnętrzną politykę

  dotyczącą tworzenia i publikowania regulaminów promocji. Regulaminy promocji tworzone

  są tylko dla akcji o bardziej złożonym mechanizmie promocji.

  Ponadto JMP od maja 2020 r. dla akcji promocyjnych ze stałymi (powtarzalnymi)

  włączeniami określonych produktów z akcji promocyjnych wprowadziła zmiany

  w komunikacji marketingowej, polegające na umieszczaniu tych włączeń na etykiecie

  cenowej prezentowanej konsumentom w strefie sprzedaży w sklepie.

  Prezes UOKiK dokonał analizy informacji przekazanych przez Spółkę za okres

  od stycznia 2018 r. do czerwca 2020 r. w zakresie przeprowadzonych akcji promocyjnych

  o charakterze ogólnopolskim, co do których JMP informowała o zamieszczeniu regulaminu

  na swojej stronie internetowej, w tym w jakich terminach obowiązywały warunki

  poszczególnych promocji oraz kiedy zamieszczono regulamin ww. promocji na stronie

  internetowej www.biedronka.pl. Poniżej wyniki analizy przedstawione w formie tabeli:

  Tabela numer 1

  [tajemnica przedsiębiorstwa]

  Źródło: Dane z: załącznika nr 1 do pisma JMP z dnia 19 listopada 2019 r., załącznika nr 3, 4, 5 do pisma

  JMP z dnia 5 grudnia 2019 r., załącznika nr 3 do pisma JMP z dnia 9 grudnia 2019 r., z załącznika nr 1

  do pisma JMP z dnia 5 marca 2020 r., załącznika 11 do pisma JMP z dnia 3 lipca 2020 r., załącznika nr 1

  do pisma JMP z dnia 9 września 2020 r.

  Z powyższego zestawienia wynika, iż [tajemnica przedsiębiorstwa].

  Ostatnie opóźnienie miało miejsce w dniu 10 marca 2020 r.

  9

  Ustalenia faktyczne dotyczące zarzutu z punktu I.2.

  Prezes UOKiK ustalił, iż reklamacje konsumentów składane w zawiązku z akcjami

  promocyjnymi o charakterze ogólnopolskim rozpatrywane są przez Spółkę na podstawie

  zapisów zamieszczonych w regulaminach promocji w wyodrębnionym redakcyjnie

  paragrafie zatytułowanym „Reklamacje”. Przedsiębiorca w regulaminach promocji

  o charakterze ogólnopolskim, informuje konsumentów, iż ich zgłoszenia będzie

  rozpatrywać w terminie 30 dni od ich otrzymania. Świadczy o tym następujące

  postanowienie regulaminów: „Uczestnik wnoszący reklamacje zostanie poinformowany

  o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora”.

  Reklamacje dotyczące akcji promocyjnych ogólnopolskich rozpatrywane są przez

  Biuro Obsługi Klienta (dalej: BOK) JMP. W razie problemów z rozparzeniem reklamacji

  konsultanci BOK kierują zapytania do odpowiednich działów Spółki Marketing, IT, Operacja

  i Sprzedaż w celu uzyskania informacji pozwalających na jej prawidłowe rozpatrzenie.

  Organ ochrony konsumentów odnośnie skarg konsumentów dotyczących akcji

  promocyjnych, dla których stworzone zostały regulaminy promocji złożonych w okresie

  od III kwartału 2018 r. do dnia 26 października 2020 r., ustalił co następuje.

  Tabela numer 2

  [tajemnica przedsiębiorstwa]

  Źródło: dane wskazane przez Spółkę w piśmie z dnia 9 września 2020 r. oraz w piśmie z dnia 9 listopada

  2020 r.

  Ostatni przypadek – w badanym okresie - rozpatrzenia reklamacji po 30 dniach

  od jej otrzymania w sposób negatywny miał miejsce w dniu 14 grudnia 2019 r.

  Spółka dokonała zmian w funkcjonowaniu Call Center w zakresie rozpatrywania

  reklamacji, w tym dotyczących akcji promocyjnych. [tajemnica przedsiębiorstwa]

  Mając na względzie powyższe ustalenia faktyczne, Prezes UOKiK zważył, co następuje:

  Interes publiczny

  Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ochrona

  interesów przedsiębiorców i konsumentów podejmowana jest w ramach działań Prezesa

  Urzędu w interesie publicznym. Ingerencja Prezesa Urzędu ma na celu ochronę interesów

  zbiorowości, a nie wprost poszczególnych, indywidualnych uczestników rynku. Naruszenie

  interesu publicznego stanowi bezwzględny warunek uznania kompetencji Prezesa Urzędu

  do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Interes publiczny zostaje naruszony wówczas, gdy

  działania przedsiębiorcy godzą w interesy ogólnospołeczne i dotykają szerokiego kręgu

  uczestników rynku, zaburzając jego prawidłowe funkcjonowanie.

  Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że oferta asortymentowa

  „Biedronki” jest skierowana do wszystkich potencjalnych konsumentów, klientów stałych,

  robiących tam regularnie zakupy, jak i klientów okazjonalnych. Sklepy sieci „Biedronka”

  znajdują się w różnych regionach kraju, w całej Polsce, a więc zasięg naruszeń jest

  ogólnopolski.

  10

  W ocenie Prezesa Urzędu, rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny.

  Wiąże się z ochroną interesu wszystkich konsumentów, którzy byli lub mogą stać się

  klientami przedsiębiorcy, tj. zrobić zakupy w ramach promocji ogólnopolskiej. Działania

  przedsiębiorcy nie dotyczą więc interesów poszczególnych osób, których sprawy miałyby

  charakter jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, ale szerszego

  kręgu konsumentów, kontrahentów przedsiębiorcy, których sytuacja jest identyczna.

  Naruszenie interesu publicznoprawnego przejawia się tym samym w naruszeniu zbiorowego

  interesu konsumentów. W niniejszej sprawie istnieje więc możliwość poddania zachowania

  Przedsiębiorcy dalszej ocenie pod kątem stosowania praktyk naruszających zbiorowe

  interesy konsumentów.

  Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazane jest

  stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stosownie natomiast

  do art. 24 ust. 2 tej ustawy, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

  rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie

  przedsiębiorcy, w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe. Nie jest zbiorowym

  interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów (art. 24 ust. 3

  ww. ustawy).

  W związku z powyższym, dla uznania, że działania przedsiębiorcy naruszają zawarty

  w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zakaz stosowania praktyk naruszających

  zbiorowe interesy konsumentów należy wykazać, że spełnione zostały kumulatywnie trzy

  następujące przesłanki:

  1) kwestionowane działanie jest działaniem przedsiębiorcy,

  2) działanie to jest bezprawne,

  3) działanie to godzi w zbiorowy interes konsumentów.

  Wskazać także należy, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji

  i konsumentów, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe

  interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione - na podstawie okoliczności sprawy,

  informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,

  lub będących podstawą wszczęcia postępowania - że został naruszony zakaz, o którym

  mowa w art. 24 tej ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego

  zakazu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających

  do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze

  decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań. W przypadku gdy

  przedsiębiorca zaprzestał naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 24 ustawy o ochronie

  konkurencji i konsumentów, i zobowiąże się do usunięcia skutków tego naruszenia, zdanie

  pierwsze stosuje się odpowiednio.

  W doktrynie podkreśla się, że decyzja zobowiązująca stanowi jeden z najbardziej

  skutecznych mechanizmów będących w dyspozycji Prezesa Urzędu, których celem jest

  doprowadzenie działań przedsiębiorców do stanu zgodności z prawem ochrony konkurencji

  i konsumentów. Można wręcz twierdzić, iż jest to modelowy – bo koncyliacyjny, niesporny –

  sposób kształtowania przez regulatora zasad działania rynku sprzyjającego konsumentom.8

  8 J. Sroczyński, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz

  de lege ferenda), https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/01/pdf/01.pdf, str. 99.

  11

  Przyczyną wysokiej skuteczności procedury zobowiązującej jest przede wszystkim

  proporcjonalne rozłożenie obciążeń i korzyści po obu stronach tej relacji administracyjnoprawnej. Każda ze stron, tj. organ administracyjny i przedsiębiorca, wnosi swoisty wkład

  w doprowadzenie do stanu zgodności z prawem, poświęcając z reguły pewne wartości,

  w zamian zyskując natomiast inne. Istotne jest przede wszystkim to, iż ostatecznie zyskuje

  konsument, którego interes podlega szczególnej ochronie. 9

  Analiza art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pozwala

  stwierdzić, że Prezes Urzędu może wydać decyzję zobowiązującą w sytuacji łącznego

  spełnienia następujących przesłanek:

  - uprawdopodobnienia w trakcie postępowania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe

  interesy konsumentów,

  - zobowiązania się przedsiębiorcy do podjęcia lub zaniechania określonych działań

  zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków,

  - uznania przez Prezesa Urzędu za celowe nałożenie obowiązku wykonania przedłożonego

  przez przedsiębiorcę zobowiązania.

  W związku z powyższym, dla zastosowania art. 28 ustawy o ochronie konkurencji

  i konsumentów w przedmiotowej sprawie zachodzi w pierwszej kolejności konieczność

  uprawdopodobnienia naruszenia przez Spółkę art. 24 ww. ustawy. Uprawdopodobnienie

  w omawianym przypadku oznacza, że Prezes Urzędu odstępuje od udowodnienia

  określonych faktów. Wydanie decyzji zobowiązującej nie wymaga bowiem udowodnienia

  stosowania przez Spółkę zarzucanych jej praktyk. Wystarczające jest jedynie ustalenie

  z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż zarzucane praktyki miały miejsce.

  Status przedsiębiorcy

  Przepis art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że ilekroć

  w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu

  przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r.,

  poz. 162, dalej: Prawo przedsiębiorców). W myśl art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców,

  przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność

  gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa,

  wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (vide art. 3 ww. ustawy).

  Jeronimo Martins Polska S.A. prowadzi działalność gospodarczą jako spółka akcyjna

  na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

  0000222483. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka prowadzi m. in. sieć

  sklepów „Biedronka”. Głównym zaś przedmiotem działalności Spółki, wpisanym w KRS-ie

  jest pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD

  47.19.Z). Oferta sklepów „Biedronka” jest bardzo szeroka pod kątem asortymentu,

  obejmuje bowiem sprzedaż produktów spożywczych jako produktów codziennej potrzeby,

  a także artykuły nieżywnościowe (tzw. non-food), jak produkty drogeryjne, produkty

  wyposażenia domu, dla dzieci i niemowląt, artykuły papiernicze, ubrania, książki, kwiaty

  cięte i doniczkowe itp.

  9

  J. Sroczyński, Naruszenie zbiorowych …, op. cit., str. 99.

  12

  Nie ulega zatem wątpliwości, że Spółka posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu

  powoływanego powyżej art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tym

  samym, JMP przy wykonywaniu działalności gospodarczej, podlega rygorom określonym

  w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i jej działania mogą być oceniane

  w aspekcie naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy

  konsumentów.

  Uprawdopodobnienie bezprawności w zakresie praktyk opisanych w pkt I.1 sentencji

  decyzji

  Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przez

  które stosownie do definicji zawartej w ust. 2 pkt 3 tego przepisu - rozumie się godzące

  w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy,

  w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe.

  W ocenie organu ochrony konsumentów przedsiębiorca mógł dopuścić się stosowania

  nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 23 sierpnia

  2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity: Dz. U.

  z 2017 r., poz. 2070, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

  rynkowym).

  Zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

  stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych jest zakazane. Definicję praktyki rynkowej

  zawiera art. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy wskazując, iż za taką uznaje się działanie lub

  zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową,

  w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem

  produktu przez konsumenta.

  Pojęcie produktu wskazane w wyżej przywołanym artykule ma znaczenie szerokie

  i obejmuje również pojęcie usługi. W zakresie pojęcia praktyki rynkowej mieści się zatem

  każdy czyn przedsiębiorcy (działanie jak i zaniechanie), oraz każda forma działania

  przedsiębiorcy (sposób postępowania, oświadczenie lub komunikat handlowy, w tym

  reklama i marketing). Istotnym jest, iż wskazane formy mogą być kwalifikowane jako

  praktyki rynkowe, wtedy tylko, gdy są bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem

  produktu przez konsumenta, tj. gdy mogą oddziaływać na decyzje ekonomiczne

  konsumentów.

  Odnosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, wskazać należy,

  że zakwestionowana niniejszą decyzją praktyka wprowadzająca konsumentów w błąd jest

  związana bezpośrednio z promocją i dystrybucją oferowanego konsumentom produktu

  znajdującego się w ofercie przedsiębiorcy.

  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dokonuje podziału

  nieuczciwych praktyk rynkowych na te stypizowane w ustawie, niepodlegające ocenie

  w świetle przesłanek określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy oraz te w ustawie

  nie wskazane, zakazane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

  W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się

  w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę

  rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu praktyk. Co istotne, zgodnie

  13

  z art. 4 ust. 2 zd. 2 tej ustawy, wymienione w tym przepisie praktyki nie podlegają ocenie

  w świetle przesłanek określonych w art. 4 ust 1. ustawy.

  Praktyki wprowadzające w błąd mogą polegać zarówno na działaniu (art. 5 ustawy

  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) jak i zaniechaniu (art. 6 tej

  ustawy).

  Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie

  to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego

  konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął (art. 5 ust. 1

  ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym). Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2

  pkt 1 ww. ustawy wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności

  rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

  Interpretując pojęcie praktyki wprowadzającej w błąd należy stwierdzić, że jest

  to każda praktyka, która w jakikolwiek sposób, w tym również przez swoją formę,

  wywołuje skutek w postaci co najmniej możliwości wprowadzenia w błąd przeciętnego

  konsumenta, do którego jest skierowana i która może zniekształcić jego zachowanie

  rynkowe10

  .

  W literaturze przyjmuje się, że wprowadzenie w błąd ma charakter abstrakcyjny,

  a jego stwierdzenie nie wymaga zaistnienia jednostkowej dezinformacji. Dokonanie oceny

  wprowadzenia w błąd zawsze wymaga odniesienia do adresata, którym jest przeciętny

  konsument. Jeśli zatem w przeświadczeniu przeciętnego konsumenta powstaną

  wyobrażenia (obiektywnie sprawdzalne, a nie wyłącznie subiektywnie odczuwalne)

  dotyczące praktyki rynkowej stosowanej przez przedsiębiorcę, które nie odpowiadają

  rzeczywistości, mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd. Wprowadzenie w błąd przez

  praktykę rynkową zawsze zmierza do wytworzenia w świadomości konsumenta

  mylnego obrazu rzeczywistości.

  W myśl art. 2 pkt 7 ww. ustawy za decyzję dotyczącą umowy rozumie się

  podejmowaną przez konsumenta decyzję, co do tego, czy, w jaki sposób i na jakich

  warunkach dokona zakupu, zapłaci za produkt w całości lub w części, zatrzyma produkt,

  rozporządzi nim lub wykona uprawnienie umowne związane z produktem, bez względu

  na to, czy konsument postanowi dokonać określonej czynności, czy też powstrzymać się

  od jej dokonania.

  Model przeciętnego konsumenta

  Zarzucona Spółce praktyka określona w punkcie I.1 sentencji niniejszej decyzji

  podlega ocenie z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy

  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez przeciętnego konsumenta

  rozumie się konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny

  i ostrożny. Oceny tej powinno dokonać się z uwzględnieniem czynników społecznych,

  kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy

  konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę

  konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt,

  którego praktyka rynkowa dotyczy ze względu na szczególne cechy, takie jak m. in. wiek,

  10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt: VI ACa 567/14.

  14

  wykształcenie, sprawność fizyczna czy umysłowa. Wzorzec przeciętnego konsumenta

  nie jest stały, zmienia się bowiem w zależności od okoliczności konkretnego przypadku.

  Definicja przeciętnego konsumenta zamieszczona w ustawie o przeciwdziałaniu

  nieuczciwym praktykom rynkowym jest wynikiem dorobku orzeczniczego Trybunału

  Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE, Trybunał). Stopniowy rozwój orzecznictwa

  TSUE doprowadził do utrwalenia modelu konsumenta jako konsumenta rozważnego,

  przeciętnie zorientowanego, mającego prawo do rzetelnej informacji

  niewprowadzającej w błąd, zawierającej wszelkie niezbędne dane wynikające z funkcji

  i przeznaczenia danego towaru. Na każdym etapie zawarcia umowy przeciętny konsument

  ma prawo odbierać kierowane do niego przekazy w sposób dosłowny zakładając,

  że przedsiębiorca, od którego pochodzą, przekazuje mu informacje w sposób dostatecznie

  jasny, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd. W świetle orzecznictwa Trybunału, poziom

  percepcji i uwagi konsumenta różni się w zależności od tego, jakiego produktu dotyczy

  praktyka rynkowa oraz w jakich okolicznościach produkt ten jest nabywany11

  .

  Aby ustalić model przeciętnego konsumenta, należy dokonać oceny, czy jest

  on dostatecznie dobrze poinformowany. Jednakże z tego założenia nie wynika,

  że konsumenci powinni samodzielnie dążyć do uzyskania wiedzy niezbędnej

  do zawarcia umowy. Ciężar przekazania informacji o produkcie spoczywa

  na przedsiębiorcy, który występując na rynku w roli profesjonalisty powinien zadbać

  o to, żeby jego klient uzyskał pełną informację pozwalającą na podjęcie świadomej

  decyzji, do czego jest on zobligowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy

  o informowaniu o cenach towarów i usług. Z tego powodu prawo do informacji

  uznawane jest za fundament ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.12

  W przedmiotowej sprawie, zaznaczyć należy, iż oferta sklepów „Biedronka” jest

  bardzo szeroka pod kątem asortymentu. Obejmuje bowiem sprzedaż produktów

  spożywczych jako produktów codziennej potrzeby (tzw. AKCU), a także artykuły

  nieżywnościowe (tzw. non-food), jak produkty drogeryjne, produkty wyposażenia domu, dla

  dzieci i niemowląt, artykuły papiernicze, ubrania, książki, kwiaty cięte i doniczkowe itp.

  Wskazać zatem można, iż jest to oferta skierowana do nieokreślonego kręgu osób, która

  może przyciągać stałych klientów, ale także przypadkowego kupującego. Z usług sklepów

  „Biedronka” korzystają różne osoby, w różnym wieku, o zróżnicowanym wykształceniu

  i dochodach oraz odmiennej świadomości otaczającej rzeczywistości.

  Niemniej zwrócić należy uwagę na fakt, iż sklepy „Biedronka” mają charakter

  dyskontów. Zgodnie z powszechną definicją, dyskont to sklep sprzedający towar

  w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach, na co wskazuje także pochodzenie

  słowa – ang. discount – obniżka ceny. Główną strategią dyskontów jest więc przyciąganie

  klientów obecnością towarów o niskich cenach i agresywną polityką promocyjną skierowaną

  przede wszystkim na niskie ceny.13

  Sama Spółka w swoim oświadczeniu w piśmie z dnia 23 października 2019 r. wskazuje,

  iż „rozumiejąc potrzeby konsumentów, JMP jako jedno z istotnych wymagań stawia sobie

  utrzymanie niskich cen produktów oferowanych w sklepach. Potwierdzeniem skuteczności

  11 Por. C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer Rec. 1999, s. I-3819, pkt 26; C-299/99 Philips Rec. 2002, s. I-5475,

  pkt 63, a także wyroki z 2007 r. w sprawach C-353/03 Nestle przeciwko Mars, pkt 25; T-241/05 Procter

  & Gamble, pkt 43; T-33/04 House of Donut Int, pkt 50-51.

  12 A. Kin, Przeciętny konsument. Pojęcie i znaczenie dla ochrony konsumenta, Rynek - Społeczeństwo - Kultura

  03(03)/2012,s. 22,

  13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskont;

  15

  działań Spółki związanych z niską ceną jest fakt, że JMP postrzegana jest przez połowę

  Polaków jako sieć oferująca najniższe ceny. Co więcej, w dłuższej perspektywie czasu JMP

  jest niezmiennie postrzegana jako sklep oferujący produkty w najniższych cenach. (…)

  Podkreślić należy, iż JMP nieustająco dąży do oferowania swoim konsumentom

  jak największej liczby produktów o wysokiej jakości w odpowiednio niskich cenach.

  W konsekwencji, nieodzownym elementem powyższego założenia jest organizacja akcji

  promocyjnych. (…) prowadzenie działalności w oparciu o politykę niskich cen, możliwie

  najniższych na rynku, a zatem najbardziej konkurencyjnych, zawsze było elementem tzw.

  DNA Spółki. Kiedyś był to nieodzowny element związany z polityką „Codziennie NISKIE

  Ceny”, który obecnie uzupełniony i wzbogacony został o akcje promocyjne”.

  W ocenie Prezesa UOKiK, oznacza to, iż sklepy sieci „Biedronka” przyciągają przede

  wszystkim konsumentów wrażliwych na cenę. Wrażliwość cenowa to najprościej mówiąc

  relacja między poziomem ceny, a gotowością do zakupu danego produktu.14 Zwykle

  konsument taki pilnuje najbardziej cen produktów podstawowych, których zakup stanowi

  największy udział w budżecie domowym.

  15

  Konsument taki reprezentuje styl podejmowania decyzji zakupowych nakierowany

  na „dużą wartość za najniższą cenę”, czyli „pragnie uzyskać możliwie dużą wartość

  za pieniądze – jest wrażliwy na wyprzedaże, promocje cenowe, ale też poszukuje ogólnie

  niskich cen, często dokładnie porównuje produkty przed zakupem, by dobrze wydać swoje

  pieniądze.”16 Zazwyczaj wrażliwość cenowa osoby o mniejszej zasobności portfela jest

  większa, podczas gdy konsument bogaty jest mniej wrażliwy na wysokość ceny.

  17

  Na potrzeby niniejszej sprawy, podkreślenia wymaga fakt, iż w sklepach sieci

  „Biedronka” zakupów dokonywać mogą wszyscy konsumenci. A więc nie ma konieczności

  odwoływania się do przynależności do szczególnej grupy konsumentów.

  Jednakże należy wyodrębnić podgrupę konsumentów wrażliwych na cenę, a więc

  konsumentów poszukujących ogólnie niskich cen, poszukujących produktów w promocji,

  porównujących produkty pod kątem ich większej opłacalności (wagi, ceny, jakości),

  dla których nieprawidłowości cenowe mogą wywrzeć większy skutek w kwestii

  podejmowanych przez nich decyzji zakupowych, a w konsekwencji bardziej wpłynąć

  na zasobność ich portfeli.

  Niemniej, w ocenie Prezesa UOKiK, praktyka Spółki może dotykać wszystkich

  konsumentów i model przeciętnego konsumenta należy skonstruować bez odwoływania się

  do przynależności do szczególnej grupy konsumentów.

  Z uwagi na powyższe w niniejszej sprawie za przeciętnego konsumenta uznano osobę,

  która jest dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna przy kontaktach

  z przedsiębiorcami, przy uwzględnieniu jednak posiadanej przez niego wrażliwości cenowej.

  14 https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-klient-wrazliwy-na-ceny,nId,3515235

  15 Ibidem,

  16 Radosław i Dorota Mącik, Style podejmowania decyzji zakupowych konsumenta i ich pomiar, Studia

  Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 236.2015, s. 140, źródło:

  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-eb17c40d-a10d-4c28-a5ef-247570a0292f;

  17 https://www.livespace.io/pl/blog/psychologia-postrzegania-cen-wplyw-kontekstu-cenowego/

  16

  Praktyka wprowadzająca w błąd

  W tym miejscu ponownie wskazać należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy

  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, praktykę rynkową uznaje się

  za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje

  lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy,

  której inaczej by nie podjął. Wprowadzającym w błąd działaniem może być

  w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (art. 5 ust. 2 pkt 1

  ww. ustawy).

  Wymaga podkreślenia, że obowiązek rzetelnego informowania konsumentów

  obejmuje wszystkie etapy sprzedaży, począwszy od przekazów reklamowych (ofertowych),

  których celem jest zainteresowanie potencjalnych nabywców ofertą handlową

  przedsiębiorcy, aż do momentu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie nabycie

  towaru lub usługi. Szczególną uwagę ustawodawca przywiązuje do właściwego

  informowania konsumentów w początkowej fazie sprzedaży, gdyż właśnie na tym etapie

  stosowana przez profesjonalistów reklama i nierzetelna informacja wpłynąć może na

  decyzje konsumentów w zakresie zakupu. Zaznaczyć należy, że zasadą warunkującą

  uznanie komunikacji handlowej za rzetelną i obiektywną jest kształtowanie przez nią

  rzeczywistych wyobrażeń o cenie nabywanego produktu i korzyściach związanych

  z propozycją w tym zakresie18. W wyroku z dnia 19 maja 2005 r. (sygn. akt XVII Ama

  11/2004) Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał,

  że cena towaru ma decydujący wpływ na konsumenta zainteresowanego nabyciem

  określonego towaru, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest to towar nabywany przez

  konsumenta codziennie, który wymaga od niego zaangażowania znacznych środków

  pieniężnych.

  W ocenie organu ochrony konsumentów Spółka może wprowadzać konsumentów

  w błąd w zakresie dostępności regulaminu promocji na jej stronie internetowej. Skoro

  przedsiębiorca zadeklarował w materiałach promocyjnych kierowanych do konsumentów,

  iż szczegóły promocji zawarte są w regulaminie dostępnym na jego stronie internetowej,

  to konsument ma prawo oczekiwać terminowego spełnienia ww. zobowiązania. W tym

  miejscu wskazać należy, iż regulaminy promocji przygotowywane do każdej akcji

  promocyjnej są bardzo istotnym elementem całego przedsięwzięcia, które wpływa

  bezpośrednio na decyzje zakupowe konsumentów, w szczególności w zakresie tego,

  co kupić oraz czy w ogóle skorzystać z oferty Spółki (czy też udać się do konkurencji).

  W regulaminach znajdują się np. liczne wyłączenia produktów, których zakup

  nie kwalifikuje się do promocji (np. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) lub znajdują

  się wyliczenia towarów które podlegają promocji. Dla przykładu, w regulaminie promocji

  „Kup 3 dowolne mięsa i zapłać 3,99 zł/opak.” obowiązującej w sieci sklepów „Biedronka”

  w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 2 września 2018 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania

  zapasów produktów objętych ww. akcją promocyjną, JMP wskazało, iż akcją objęte

  są następujące produkty: „mięso wp mielone z szynki 500 g, mięso schab wp. bez kości

  kotlety 360 g”. W regulaminie promocji posłużono się następującym przykładem,

  „Uczestnik, który zakupi dwa opakowania produktu Mięso mielone z szynki wieprzowej

  Kraina Mięs 500g, jedno opakowanie produktu Schab bez kości kotlety wieprzowe Kraina

  Mięs 360 g za każdy z tych produktów zapłaci 3,99 zł za opakowanie”. Tak samo

  18 R. Stefanicki, Komentarz do art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, [w:] tegoż,

  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2009.

  17

  w przypadku promocji pt. „Cukier biały taniej przy zakupach za min. 99 zł”, JMP

  w regulaminie wskazało, iż „z zakupów uprawniających do skorzystania z Akcji

  Promocyjnej wyłączone są napoje alkoholowe, artykuły tytoniowe, doładowania telefonu,

  Cukier Biały Słodka Łyżeczka lub Diamand 1kg oraz produkty dla dzieci określone

  w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu”. Załącznik nr 1 do omawianego regulaminu

  w sposób enumeratywny wskazuje na następujące mleka dla dzieci:

  - „265285 MLEKO NAN PRO 1 800G,

  - 265399 MLEKO BEBILON 1 MIX 1000G,

  - 294682 MLEKO NESTLE NAN OPTI PRO PLUS 1 800G,

  - 466 MLEKO BEBIKO 1 350G,

  - 640 MLEKO NAN 1 NESTLE 350G,

  - 253202 MLEKO NESTLE NAN HA 1 I 2 400G,

  - 259242 MLEKO BEBILON 1&2 mix 1000G,

  - 246836 MLEKO NAN PRO 1+2 mix 800G,

  - 294682 MLEKO NESTLE NAN OPTI PRO PLUS 1 800G”.

  Źródło: załącznik do pisma przedsiębiorcy z dnia 5 grudnia 2019 r., załącznik nr 1

  do regulaminu akcji promocyjnej pt. „Cukier Biały taniej przy zakupach za min. 99 zł”.

  Natomiast w gazetce reklamowej Spółka zamieściła następującą informację

  dotyczącą promocji pt. ”Cukier Biały taniej przy zakupach za min. 99 zł”:

  18

  Źródło: załącznik do pisma przedsiębiorcy z dnia 5 grudnia 2019 r., strona 2/3 gazetki reklamowej

  obowiązującej od dnia 10 grudnia 2018 r.

  Kolejny przykład, w regulaminie akcji promocyjnej „Wybrane bagietki 20% taniej

  przy zakupie min 3 sztuk” obowiązującej w dniach 21-27.03.2019 r. Spółka wskazała

  w sposób enumeratywny w załączniku nr 1 do ww. regulaminu produkty podlegające

  promocji.

  19

  Tabela numer 3

  Źródło: załącznik do pisma przedsiębiorcy z dnia 5 grudnia 2019 r., załącznik nr 1 do regulaminu

  akcji promocyjnej „Wybrane bagietki 20% taniej przy zakupie min. 3 sztuk”.

  Przedsiębiorca w gazetce reklamowej zamieścił informację „Bagietki 20% taniej przy

  zakupie 3 dowolnych”.

  Źródło: załącznik do pisma przedsiębiorcy z dnia 5 grudnia 2019 r., strona 29 z 56 gazetki

  reklamowej obowiązującej od dnia 21 marca 2019 r.

  20

  Należy wskazać, iż w przypadku promocji „Kup 3 dowolne mięsa i zapłać

  3,99 zł/opak.” Przedsiębiorca nie zawarł informacji o produktach podlegających promocji

  na tzw. „cenówce” i w gazetce reklamowej (vide materiały przesłane przez przedsiębiorcę

  wraz z pismem z dnia 12 lutego 2019 r.).

  W przypadku promocji pt. ”Cukier biały taniej przy zakupach za min. 99 zł” JMP

  w gazetce reklamowej nie wskazał na wszystkie warunki promocji, nie wskazał bowiem

  produktów wyłączonych z zakupów uprawniających do skorzystania z promocji.

  [tajemnica przedsiębiorstwa]

  W przypadku promocji pt. „Wybrane bagietki 20% taniej przy zakupie min 3 sztuk”

  Przedsiębiorca w regulaminie wskazał na objęcie promocją wybranych bagietek a materiał

  promocyjny wskazywał na dowolne bagietki. [tajemnica przedsiębiorstwa]

  Mając na względzie sposób postępowania Przedsiębiorcy w sytuacji przeprowadzania

  akcji promocyjnych o charakterze ogólnopolskim, należy zauważyć, iż w sytuacji

  niezamieszczenia regulaminu na stronie internetowej lub jego zamieszczenia

  z opóźnieniem, wbrew zobowiązaniu Spółki wyrażonemu w gazetce reklamowej,

  konsument zostaje pozbawiony informacji pozwalającej na zorientowanie się, jakie są

  rzeczywiste zasady promocji, co w konsekwencji może uniemożliwić mu spełnienie

  promocyjnych warunków, jeżeli zdecydowałby się na zakup produktów z oferty JMP.

  [tajemnica przedsiębiorstwa]

  W ocenie organu ochrony konsumentów informacje zamieszczane w regulaminach

  promocji mają doniosłe znaczenie dla konsumenta bowiem wskazują na wąski

  asortyment podlegający promocji. Brak możliwości zweryfikowania zakresu promocji

  w regulaminie może przyczynić się do błędów zakupowych konsumentów. Finalnie

  to wiedza o produktach podlegających promocji pozwala konsumentowi na podjęcie

  decyzji o dokonaniu zakupu z zamysłem skorzystania z warunków promocyjnych.

  Zniekształcenie zachowań rynkowych przeciętnych konsumentów

  Zgodnie z przepisem art. 2 lit. e dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego

  i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych

  przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca

  dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu

  Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego

  i Rady „istotne zniekształcenie zachowania gospodarczego konsumentów oznacza

  wykorzystanie praktyki handlowej w celu znacznego ograniczenia zdolności

  konsumenta do podjęcia świadomej decyzji i skłonienia go tym samym do podjęcia decyzji

  dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął”.

  W ocenie Prezesa UOKiK, istotność zniekształcenia zachowania rynkowego

  konsumenta przez stosowaną praktykę rynkową oznacza, że jej wpływ musi niejako

  popychać przeciętnego konsumenta do zmiany zachowania rynkowego. Powoduje to tym

  samym zniekształcenie tego zachowania, które ujawnia się jako zniekształcenie realne lub

  potencjalne decyzji konsumenta, która powinna być wyborem świadomym i efektywnym.

  „Można zatem uznać, że wpływ praktyki jest na tyle istotny, że pod jej wpływem proces

  decyzyjny konsumenta może ulec wypaczeniu (zniekształceniu). Jeśli zaś chodzi

  o doniosłość (znaczenie) tego zniekształcenia, należy stwierdzić, że musi ono być

  21

  co najmniej potencjalne. Wpływ nieuczciwej praktyki rynkowej na zachowanie rynkowe

  konsumenta musi odnieść skutek w postaci co najmniej potencjalnego zniekształcenia

  zachowania rynkowego konsumenta”.19

  Opisane wyżej działanie Spółki może zniekształcać zachowanie rynkowe przeciętnego

  konsumenta na etapie zawierania umowy, jak i po jej zawarciu. Konsument pozbawiony

  możliwości zapoznania się z regulaminem promocji z uwagi na jego niezamieszczenie przez

  Spółkę na swojej stronie internetowej lub jego zamieszczenia z opóźnieniem, bazuje

  na innych informacjach udostępnionych przez Spółkę (np. na „cenówce”, w gazetce

  reklamowej). Pod ich wpływem może zdecydować się na dokonanie zakupu - w jego opinii

  - na warunkach promocyjnych. Natomiast po zakupie - przy kasie lub po sprawdzeniu

  paragonu np. w domu, dowiaduje się, iż rabat nie został naliczony. Może się również

  zdarzyć sytuacja, w której konsument nawet nie zauważy, iż nie skorzystał z promocji,

  z której docelowo chciał skorzystać (sytuacja może mieć miejsce w szczególności przy

  dokonywaniu zakupów dużej ilości produktów). Na marginesie należy wskazać, iż w ocenie

  Prezesa UOKiK od momentu w którym konsument zauważy nienaliczenie rabatu zależy

  to czy klient zdecyduje się na złożenie reklamacji, im wcześniej – np. w sklepie, tym

  bardziej będzie skłonny złożyć zastrzeżenia związane z zakupem. Natomiast w przypadku

  zauważenia nieprawidłowości w domu, zdaniem organu ochrony konsumentów, konsument

  będzie mniej zdeterminowany na podjęcie interwencji np. z powodu konieczności

  przeznaczenia dodatkowego czasu na nieplanowaną wizytę w sklepie. Niemniej jednak

  w każdym takim przypadku to konsument poniesie negatywne skutki zaniedbania ze strony

  Spółki polegającego na niezamieszczeniu na stronie internetowej regulaminu promocji.

  Może się również zdarzyć sytuacja, w której to w związku z brakiem dostępu

  do regulaminu na stronie internetowej JMP, konsument odstąpi od dokonania zakupu, gdyż

  nie chce ryzykować czasu i pieniędzy. Oznaczałoby to, że w takiej sytuacji poświęcił

  on swój czas na wykonanie określonych czynności (tj. próbę nabycia produktów,

  przeszukiwanie strony internetowej), które jednak nie doprowadzą go do wcześniej

  ustalonego celu z uwagi na wprowadzające w błąd informacje w materiałach reklamowych

  stosowanych przez przedsiębiorcę.

  W tym miejscy wskazać trzeba na zachowanie przeciętnego konsumenta – klienta

  Spółki - na etapie podejmowania decyzji o zakupie produktów na warunkach

  promocyjnych. Przedsiębiorca w różnych formach przekazuje informacje na temat

  obowiązujących promocji. Konsument, wiedzę o promocji może nabyć np. poprzez analizę

  gazetki reklamowej dostępnej w formie papierowej w sklepach sieci „Biedronka”,

  dokonaną w domu lub na miejscu w sklepie. Może również z taką gazetką zapoznać się

  w wersji online poprzez stronę internetową przedsiębiorcy, w specjalnych aplikacjach

  mobilnych lub bezpośrednio w sklepie bazując na informacjach zamieszczonych

  na „cenówce”. Przeciętny konsument zainteresowany daną promocją, widząc informacje

  o tym, iż szczegóły na jej temat zamieszczone są w regulaminie dostępnym na stronie

  internetowej przedsiębiorcy, w ocenie Prezesa UOKiK, może podjąć próbę jego

  odnalezienia i zapoznania się z nim. Należy zauważyć, iż w obecnych czasach dostęp

  do internetu jest powszechny. Konsument nawet w sklepie, za pomocą telefonu

  z włączonym dostępem do sieci, będzie mógł podjąć próbę odnalezienia na stronie

  internetowej przedsiębiorcy interesującego go regulaminu i się z nim zapoznać. I dopiero

  19 A. Wiewiórowska-Domagalska, A. Kunkiel-Kryńska, red. Osajda [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe, art. 4,

  Legalis 2019;

  22

  po analizie warunków promocji, zwłaszcza po analizie listy produktów objętych promocją

  lub włączeń z promocji, podejmie decyzję odnośnie dokonania zakupów lub rezygnacji

  z tej czynności. Ponadto zauważyć trzeba, iż skoro przedsiębiorca zobligował się

  w materiałach reklamowych do udostępniania treści regulaminu akcji promocyjnej

  na stronie internetowej, musiał zakładać, iż dla jego klientów nie będzie stanowiło

  problemu skorzystanie w tym celu z internetu.

  Warto również nadmienić, iż regulaminy akcji promocyjnych nie są ogólnie dostępne

  dla konsumentów w sklepach sieci „Biedronka”. Jak wskazała Spółka, personel sklepu może

  udostępnić taki regulamin, jednakże tylko na żądanie konsumenta. W ocenie Prezesa

  UOKiK, powyższe nie zapewnia konsumentom swobodnego dostępu do treści regulaminu

  akcji promocyjnej w tak bezinwazyjny sposób, jak to możliwe jest poprzez stronę

  internetową Spółki. W sytuacji, w której przedsiębiorca nie wykona swojego zobowiązania

  do zamieszczenia regulaminu na stronie internetowej, nie może wymagać

  od konsumentów, aby podejmowali próby samodzielnego dotarcia do jego treści

  bezpośrednio w sklepie „Biedronka”, tym bardziej że nie jest on ogólnodostępny.

  Co więcej, z doświadczenia życiowego wynika, iż próba pozyskania od pracowników

  sklepu (tu: Kierownika Sklepu lub jego zastępcy) treści regulaminu może być znacznie

  utrudniona lub niemożliwa, m.in. z tego względu, iż pracownicy sklepów sieci „Biedronka”

  zajęci są wykonywaniem swoich obowiązków np. przebywają na stanowisku kasowym,

  rozkładają towar na półkach i mogą nie mieć czasu na podjęcie dodatkowej czynności

  tj. zrealizowania prośby konsumenta dotyczącej przedstawienia treści regulaminu promocji

  lub może trwać to na tyle długo, że klient zrezygnuje z tej czynności.

  Mając na względzie powyższe, w ocenie organu ochrony konsumentów, ww. działanie

  JMP polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w materiałach

  reklamowych o zamieszczeniu na stronie internetowej www.biedronka.pl regulaminów

  akcji promocyjnych o charakterze ogólnopolskim, w sytuacji, gdy takie regulaminy nie

  zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej lub zostały zamieszczone

  z opóźnieniem, może wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie warunków promocji

  i uniemożliwiać konsumentom dokonanie zakupów na warunkach promocyjnych, a przez

  to może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, o której art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy

  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i stanowić naruszenie art. 24 ust. 1

  i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Uprawdopodobnienie bezprawności w zakresie praktyki opisanej w pkt I.2 sentencji

  decyzji

  Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przez

  które - stosownie do definicji zawartej w ust. 2 tego przepisu - rozumie się godzące w nie

  sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy. Zbiorowe interesy

  konsumentów podlegają zatem ochronie przed wymierzonymi w nie naruszeniami,

  polegającymi na sprzecznych z prawem działaniach przedsiębiorców.

  Zgodnie z art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

  (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 287, dalej: ustawa o prawach konsumenta) jeżeli przepisy

  odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi

  na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca

  23

  nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się,

  że uznał reklamację.

  W tym miejscu wskazać należy, iż odnośnie do reklamacji składanych przez

  konsumentów w związku z akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi przez przedsiębiorcę

  o charakterze ogólnopolskim, które są rozpatrywane przez Spółkę nie istnieją odrębne

  regulacje prawne. W związku z powyższym zastosowanie znajdą ww. przepisy ustawy

  o prawach konsumenta. Ustawodawca w przepisie art. 7a ustawy o prawach konsumenta

  przewidział swego rodzaju sankcję za zaniedbania przedsiębiorcy w zakresie terminowości

  rozpatrywania reklamacji, od której nie ma wyjątków.

  Reklamacje konsumentów składane w zawiązku z akcjami promocyjnymi

  o charakterze ogólnopolskim rozpatrywane są przez Spółkę na podstawie zapisów

  zamieszczonych w regulaminach promocji w wyodrębnionym redakcyjnie paragrafie

  zatytułowanym „Reklamacje". Przedsiębiorca w regulaminach promocji o charakterze

  ogólnopolskim, informuje konsumentów, iż ich zgłoszenia będzie rozpatrywać w terminie

  30 dni od ich otrzymania. Świadczy o tym następujące postanowienie regulaminów:

  „Uczestnik wnoszący reklamacje zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie

  30 dni od jej otrzymania przez Organizatora”. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnych

  ogólnopolskich rozpatrywane są przez BOK JMP. Prezes UOKiK w toku postępowania

  ustalił, iż JMP nie zawsze udziela konsumentom odpowiedzi na reklamacje w terminie

  30 dni od dnia ich otrzymania, tj. w terminie zakreślonym przez ustawodawcę, a także

  przez samego przedsiębiorcę w jego regulaminach promocji. Co więcej, część z tych

  reklamacji, mimo upływu ww. terminu, Spółka nie uznaje za zasadne. [tajemnica

  przedsiębiorstwa] Natomiast wspomniany wyżej przepis wyraźnie wskazuje, iż w takim

  przypadku przedsiębiorca obowiązany jest do uznania takich reklamacji wręcz odbywać się

  to powinno automatycznie – sam brak odpowiedzi oznacza jej uznanie20

  .

  Mając na uwadze powyższe, zdaniem Prezesa UOKiK, Spółka mogła dopuścić się

  bezprawnego działania poprzez nieuznawanie reklamacji złożonych przez konsumentów

  w związku z akcjami promocyjnymi o charakterze ogólnopolskim, w sytuacji, w której

  Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie nie udzielił odpowiedzi

  na te reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, co może stanowić naruszenie

  art. 7a ust. 1 i ust. 2 ustawy o prawach konsumenta a w konsekwencji może stanowić

  naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera definicji zbiorowego

  interesu konsumentów, wskazując jednak w art. 24 ust. 3, że nie jest nim suma

  indywidualnych interesów konsumentów. Godzenie w zbiorowe interesy konsumentów

  oznacza zatem narażenie na uszczerbek interesów pewnej grupy lub wszystkich

  konsumentów, poprzez stosowaną przez przedsiębiorcę praktykę. Ponadto, godzenie

  w zbiorowe interesy konsumentów może polegać zarówno na ich naruszeniu,

  jak i na zagrożeniu ich naruszenia. Konieczność ochrony zbiorowych interesów

  konsumentów zachodzi wówczas, gdy działania przedsiębiorcy są powszechne w tym

  znaczeniu, że mogą dotknąć każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie

  kontrahentem przedsiębiorcy.

  20 Por. komentarz do art. 7a ustawy o prawach konsumenta, P. Mikłaszewicz [w:] red. Osajda, wyd. 2, 2019 r.,

  Legalis; T. Czech, Komentarz. Prawa konsumenta, Warszawa 2017, str.188.

  24

  Oceniając działanie przedsiębiorcy przez pryzmat definicji zawartej w art. 24 ust. 2

  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, należy ustalić, czy jego działania mogą

  naruszać interesy nieoznaczonego kręgu potencjalnych klientów. Tego typu naruszenie

  wystąpi wówczas, gdy działania przedsiębiorcy dotyczą zbiorowości i mogą dotknąć

  każdego potencjalnego klienta, czyli gdy są powszechne. W orzecznictwie ugruntował się

  pogląd, zgodnie z którym naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce

  wówczas, gdy potencjalną daną praktyką przedsiębiorcy może być dotknięty każdy

  konsument w analogicznych okolicznościach. Interes konsumentów należy przy tym

  rozumieć jako interes prawny (a nie faktyczny), a więc uznany przez ustawodawcę

  za zasługujący na ochronę i zabezpieczenie.

  W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że określenie stałego, czy zamkniętego

  katalogu interesów konsumentów nie jest ani możliwe, ani zasadne. Naruszenie zbiorowego

  interesu konsumentów jest powiązane z naruszaniem interesów gospodarczych

  konsumentów. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno naruszenie interesów stricte

  ekonomicznych (o wymiarze majątkowym), jak i prawo konsumentów do uczestniczenia

  w przejrzystych i niezakłóconych przez przedsiębiorcę warunkach rynkowych (naruszenie

  o charakterze pozaekonomicznym).

  Zdaniem Prezesa UOKiK w rozpatrywanej sprawie możemy mieć do czynienia

  z naruszeniem praw potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów – wszystkich

  aktualnych i potencjalnych klientów przedsiębiorcy.

  Z tego względu, w ocenie Prezesa Urzędu, interes konsumentów, który mógł zostać

  naruszony w wyniku działań podejmowanych przez Spółkę nie stanowi sumy indywidualnych

  interesów poszczególnych klientów, lecz ma charakter zbiorowy, co przesądziło o uznaniu,

  iż działania te mogły godzić w zbiorowy interes konsumentów.

  Złożenie zobowiązania przez przedsiębiorcę i nałożenie przez Prezesa UOKiK

  obowiązku wykonania tego zobowiązania

  Spółka złożyła wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej na podstawie art. 28

  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Uwzględniając uwagi Prezesa Urzędu

  przedsiębiorca zmodyfikował i doprecyzował złożony wniosek o wydanie decyzji

  zobowiązującej. Treść zobowiązania Spółki została przedstawiona w sentencji niniejszej

  decyzji.

  Treść zobowiązania jest jednoznaczna i precyzyjna oraz umożliwia skontrolowanie

  jego wykonania. Przedmiot zobowiązania pozostaje w bezpośrednim związku

  z zarzucanymi przez Prezesa Urzędu praktykami. Spółka w toku postępowania zaniechała

  stosowania kwestionowanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stąd

  jej zobowiązanie obejmuje jedynie działania zmierzające do usunięcia skutków naruszeń.

  Wskazać należy, iż w niniejszym przypadku skutki zarzucanych JMP praktyk są trudne

  do oszacowania. Nie sposób bowiem ocenić tego czy konsumenci w wyniku

  niezamieszczenia regulaminu na stronie internetowej Spółki faktycznie zrezygnowali

  z dokonania zakupów. [tajemnica przedsiębiorstwa], stąd wysokie prawdopodobieństwo,

  że klient mógł zostać dotknięty praktykami stosowanymi przez JMP. Ponadto oferta

  sklepów „Biedronka” jest bardzo szeroka pod kątem asortymentu. Obejmuje bowiem

  sprzedaż produktów spożywczych jako produktów codziennej potrzeby (tzw. AKCU),

  a także artykuły nieżywnościowe (tzw. non-food), jak produkty drogeryjne, produkty

  25

  wyposażenia domu, dla dzieci i niemowląt, artykuły papiernicze, ubrania, książki, kwiaty

  cięte i doniczkowe itp. Ponadto oferta ta jest zmienna. Regulaminy promocji dotyczyły

  praktycznie każdego rodzaju asortymentu. Mając na względzie ilość osób dokonujących

  zakupów każdego dnia w sklepach sieci „Biedronka” oraz liczbę produktów objętych

  promocją trudno jest zidentyfikować konsumentów, którzy nabyli dany produkt.

  Weryfikacja czy dany konsument został dotknięty praktyką przy tak dużej ich ilości jest

  znacznie utrudniona a wręcz niemożliwa. Ponadto różne są skutki dotyczące

  nierozpatrzonych w terminie reklamacji. Nie wszystkie reklamacje dotyczyły roszczeń

  majątkowych.

  Niemniej jednak klienci dotknięci praktykami JMP, w szczególności praktyką

  wskazaną w pkt I.2 niniejszej decyzji, będą mogli dochodzić ewentualnych roszczeń

  na drodze indywidualnej, powołując się na argumentację przedstawioną przez Prezesa

  UOKiK w przedmiotowej decyzji.

  W tym miejscu wskazać należy, iż usunięciem skutków praktyk objętych zostanie

  znaczna liczba konsumentów – 500.000. Natomiast wartość bonu wynosi 15 zł, co stanowi

  [tajemnica przedsiębiorstwa]. Wdrożenie zaproponowanych przez Spółkę działań

  spowoduje usunięcie skutków stosowanych praktyk w możliwie największym stopniu, a

  jednocześnie pozwoli na uniknięcie czasochłonnego prowadzenia postępowania

  administracyjnego, a następnie ewentualnego postępowania sądowego w procesie

  odwoławczym. Wypełnienie wnioskowanego przez Spółkę zobowiązania pozwoli osiągnąć

  podstawowe cele decyzji zobowiązującej, a mianowicie szybkość i efektywność załatwienia

  sprawy dla dobra interesu publicznego.

  Mając powyższe na uwadze Prezes UOKiK uznał za celowe nałożenie na Spółkę

  obowiązku wykonania przedłożonego zobowiązania. Tym samym spełnione zostały warunki

  niezbędne do wydania decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji

  i konsumentów.

  Wobec powyższego Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie I sentencji decyzji.

  Nałożenie przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorcę obowiązku składania informacji

  o stopniu realizacji zobowiązania

  Stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów elementem

  obligatoryjnym decyzji zobowiązującej jest nałożenie przez Prezesa Urzędu obowiązku

  składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązania.

  Na podstawie tego przepisu Spółka została zobowiązana do złożenia – w terminach

  wskazanych w punkcie II sentencji niniejszej decyzji – informacji o stopniu realizacji

  ww. zobowiązania i dowodów potwierdzających jego wykonanie.

  W ocenie Prezesa Urzędu terminy wskazane w punkcie II sentencji niniejszej decyzji

  są wystarczające do tego, aby Prezes Urzędu uzyskał wyczerpujące informacje o stopniu

  realizacji zobowiązania, które Spółka zobligowana jest wykonać. Wyznaczony termin

  dotyczący przekazania informacji o stopniu realizacji zobowiązania jest racjonalny

  z punktu widzenia możliwości wykonania przez Spółkę obowiązku sprawozdawczego.

  Jednocześnie termin ten umożliwi Prezesowi Urzędu odpowiednią weryfikację realizacji

  zobowiązania przez Spółkę.

  Wobec powyższego Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie II sentencji decyzji.

  26

  Pouczenie

  Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  w związku z art. 47928 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania

  cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm., dalej: k.p.c.) – od niniejszej decyzji

  przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa

  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji

  i Konsumentów w Bydgoszczy.

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.

  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 755 ze zm.), odwołanie

  od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega opłacie

  stałej w kwocie 1000 zł.

  Zgodnie z art. 103 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

  Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce

  organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli

  wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna

  wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na

  zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki.

  Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek

  o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie

  do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

  Stosownie do treści art. 117 § 1, § 3 i § 4 k.p.c. strona zwolniona przez sąd

  od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata

  lub radcy prawnego. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa

  przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się

  domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma

  dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy

  prawnego.

  Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz

  z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie

  do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

  Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony

  Konkurencji i Konsumentów

  Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony

  Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy

  Piotr Adamczewski